Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-135"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.5.4-135"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, Comisaria Damanaki, Comisario De Gucht, gracias por estar aquí en el debate de un informe muy importante sobre el régimen de importación. La pesca es una cuestión importante en la que hay que destacar dos aspectos fundamentales: que no somos autosuficientes y que se produce, en muchos momentos, competencia desleal, con lo cual hay que garantizar la pesca en Europa y hay que evitar la competencia desleal. Quiero dirigirme al Comisario de Comercio: no puede continuar considerándose la pesca como «producto no sensible»; no debe continuar rigiéndose por las normas AMNA; no puede ser un producto como la industria; tiene que ser un «producto sensible» y tiene que regirse por las normas de la OMC y de la FAO. Por lo tanto, no podemos ser sostenibles, no podemos garantizar el mantenimiento de las especies y no podemos hacer una verdadera acción de mercado si no consideramos la pesca como «producto sensible»."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, komisařko Damanakiová, komisaři De Guchte, děkuji vám za vaši účast v této rozpravě nad velmi důležitou zprávou o režimu dovozu. Rybolov představuje důležitou otázku, ve vztahu k níž je nutné zdůraznit dva základní problémy: skutečnost, že nejsme soběstační, a skutečnost, že často dochází k nekalé soutěži, z čehož vyplývá, že je potřeba ochránit rybolov v Evropě a zabránit nekalé soutěži. Ráda bych komisaři pro obchod řekla následující: nemůžete nadále považovat produkty rybolovu za „necitlivý produkt“, neměly by se proto nadále řídit pravidly pro přístup na trh s nezemědělskými produkty, nemůžeme je považovat za průmyslové výrobky, musíme je zařadit do kategorie „citlivé výrobky“ a musí spadat pod pravidla Světové obchodní organizace a Organizace pro výživu a zemědělství OSN. Nebudeme-li ryby považovat za „citlivý produkt“, nemůžeme se chovat podle zásad udržitelného rozvoje, nemůžeme zaručit zachování určitých druhů a nemůžeme ani vykonávat skutečnou tržní činnost."@cs1
"Hr. formand! Tak til kommissær Damanaki og kommissær De Gucht for at deltage i denne forhandling om en meget vigtig betænkning om importordningen. Fiskeri er et væsentligt emne, hvor to afgørende forhold skal understreges, nemlig at vi ikke er selvforsynende, og at der ofte foregår unfair konkurrence. Af disse grunde er der behov for at sikre fiskeriet i Europa og undgå unfair konkurrence. Jeg vil gerne henvende dette til kommissæren for handel. De kan ikke fortsat betragte fiskeri som et "ikkefølsomt produkt". Det bør ikke fortsat henhøre under reglerne for markedsadgang for ikkelandbrugsvarer. Det kan ikke være et industriprodukt. Det er nødt til at være et "følsomt produkt", og det er nødt til at henhøre under reglerne i WTO og FAO under FN. Vi kan derfor ikke være bæredygtige, vi kan ikke garantere arternes bevarelse, og vi kan ikke foretage os noget reelt på markedet, hvis vi ikke betragter fisk som et "følsomt produkt"."@da2
"Herr Präsident, Kommissarin Damanaki, Kommissar De Gucht, vielen Dank, dass Sie hier an dieser Aussprache zu einem wichtigen Bericht über Einfuhrregelungen teilgenommen haben. Fischfang ist ein wichtiges Thema; in Verbindung damit müssen zwei wesentliche Aspekte betont werden: Die Tatsache, dass wir uns nicht selbst versorgen können, und die Tatsache, dass unfairer Wettbewerb sehr häufig der Fall ist; infolgedessen ist es erforderlich, den Fischereisektor in Europa zu unterstützten und unfairen Wettbewerb zu verhindern. Ich möchte dies an den Kommissar für Handel richten: Sie können Fisch nicht weiterhin als „nicht empfindliche Ware“ betrachten; er sollte nicht länger durch die Vorschriften über den Marktzugang für nichtlandwirtschaftliche Erzeugnisse geregelt werden; er kann kein Industrieprodukt sein; er muss eine „empfindliche Ware“ sein, und muss den Regeln der Welthandelsorganisation und der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen unterliegen. Daher können wir nicht nachhaltig sein, wir können die Erhaltung der Arten nicht garantieren und wir können keine echte Marktaktivität organisieren, wenn wir Fisch nicht als „empfindliche Ware“ betrachten."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Δαμανάκη, κύριε De Gucht, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας σε αυτήν τη συζήτηση μίας λίαν σημαντικής έκθεσης σχετικά με το καθεστώς εισαγωγής. Η αλιεία αποτελεί σημαντικό θέμα, σε συνάρτηση με το οποίο πρέπει να επισημανθούν δύο ουσιαστικά ζητήματα: το γεγονός ότι δεν έχουμε αυτάρκεια και το γεγονός ότι, ως επί το πλείστον, ασκείται αθέμιτος ανταγωνισμός, συνεπεία των οποίων καθίσταται αναγκαία η διασφάλιση της αλιείας στην Ευρώπη και η πρόληψη του αθέμιτου ανταγωνισμού. Θα ήθελα να απευθύνω στον αρμόδιο Επίτροπο σε θέματα εμπορίου την εξής παρατήρηση: δεν μπορείτε να συνεχίσετε να θεωρείτε την αλιεία ως «μη ευαίσθητο προϊόν»· δεν θα πρέπει να συνεχίσει να διέπεται από τους κανόνες της πρόσβασης στις μη γεωργικές αγορές· δεν μπορεί να αποτελεί προϊόν όπως η βιομηχανία· πρέπει να αποτελεί «ευαίσθητο προϊόν», και πρέπει να διέπεται από τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και του Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να είμαστε βιώσιμοι, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε τη διατήρηση των ειδών και δεν μπορούμε να επιδοθούμε σε πραγματική δραστηριότητα στην αγορά, εάν δεν χαρακτηρίσουμε τα ψάρια «ευαίσθητα προϊόντα»."@el10
"Mr President, Commissioner Damanaki, Commissioner De Gucht, thank you for being here at this debate on a very important report on the import arrangements. Fishing is an important issue, in relation to which two essential issues need to be emphasised: the fact that we are not self-sufficient, and the fact that unfair competition takes place a great deal of the time, as a result of which there is a need to secure fishing in Europe and to prevent unfair competition. I would like to address this to the Commissioner for Trade: you cannot continue considering fishing to be a ‘non-sensitive product’; it should not continue to be governed by non-agricultural market access rules; it cannot be a product like industry; it needs to be a ‘sensitive product’ and it needs to be governed by the rules of the World Trade Organisation and the Food and Agriculture Organisation of the United Nations. We cannot therefore be sustainable, we cannot guarantee the maintenance of species and we cannot engage in true market activity if we do not consider fish to be a ‘sensitive product’."@en4
"Austatud juhataja, lugupeetud volinik Damanaki ja volinik De Gucht! Tänan teid, et viibite siin sellel arutelul väga tähtsa raporti üle, mis puudutab seda olulist korda. Kalandus on tähtis teema, millega seoses tuleb rõhutada kaht põhiküsimust: seda, et me ei suuda end ise varustada, ja seda, et ebaausat konkurentsi esineb sageli. Seetõttu on vaja kalapüüki Euroopas kaitsta ja hoida ära ebaaus konkurents. Tahaksin pöörduda kaubandusvoliniku poole: te ei saa jätkuvalt pidada kala mittetundlikuks tooteks, selle suhtes ei tohiks enam kohaldada mittepõllumajandustoodete turulepääsu reguleerivaid eeskirju, see ei saa olla lihtsalt tööstustoode, see peab olema tundlik toode ning selle suhtes tuleb kohaldada Maailma Kaubandusorganisatsiooni ja ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni eeskirju. Me ei saa olla jätkusuutlikud, tagada liikide säilimist ega hakata turul tõeliselt tegutsema, kui me ei pea kala tundlikuks tooteks."@et5
"Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Monsieur le Commissaire, merci d’assister à ce débat sur un rapport très important concernant le régime d’importation. La pêche est un thème important, dont deux aspects essentiels doivent être mis en évidence: le fait que nous ne sommes pas autosuffisants et le fait que la concurrence déloyale est très courante; il faut donc sécuriser la pêche en Europe et prévenir la concurrence déloyale. J’aurai une remarque à adresser au commissaire au commerce: vous ne pouvez pas continuer à considérer la pêche comme «un produit non sensible»; ce secteur ne doit pas continuer d’être régi par des règles d’accès aux marchés pour les produits non agricoles; il ne peut pas être un produit comme l’industrie; il doit être un «produit sensible» et régi par les règles de l’OMC et de la FAO des Nations unies. Nous ne pouvons dès lors pas nous inscrire dans durabilité, nous ne pouvons pas garantir la préservation des espèces ni nous engager dans une véritable activité de marché si nous ne considérons pas le poisson comme un «produit sensible»."@fr8
". Elnök úr, Damanaki biztos asszony, De Gucht biztos úr, köszönöm, hogy jelen voltak a behozatali rendszerrel kapcsolatos, nagyon lényeges vitán. A halászat fontos kérdés, vele kapcsolatosan két alapvető dolgot kell kihangsúlyozni: azt a tényt, hogy nem vagyunk önellátóak, valamint azt, hogy többnyire tisztességtelen verseny folyik, amelynek következtében biztosítani kell az uniós halászat védelmét és meg kell akadályozni a tisztességtelen versenyt. A kereskedelmi biztosnak a következőket szeretném mondani: a halászatot nem lehet többé „nem érzékeny terméknek” tekinteni; nem tartozhat továbbra is a nem mezőgazdasági piaci hozzáférésre (NAMA) vonatkozó szabályok alá; nem lehet ipari jellegű termék; „érzékeny terméknek” kell tekinteni, a Kereskedelmi Világszervezet és az Egyesült Nemzetek Szervezetének szabályai alá kell tartoznia. Nem lehetünk fenntarthatóak, nem tudjuk garantálni a fajták fennmaradását, és nem folytathatunk valós piaci tevékenységet, ha nem tekintjük a halat „érzékeny terméknek”."@hu11
". Signor Presidente, signora Commissario Damanaki, signor Commissario De Gucht, vi ringrazio per essere intervenuti nella discussione di una relazione così importante sul regime di importazione. La pesca è una questione vitale, in relazione alla quale si devono mettere in evidenza due questioni essenziali: in primo luogo non siamo autosufficienti, e secondariamente molto spesso si registrano casi di concorrenza sleale, un fenomeno che dev’essere contrastato garantendo l’attività della pesca in Europa. Mi rivolgo ora al Commissario per il Commercio: non è possibile continuare a considerare la pesca un “prodotto non sensibile”; non è possibile continuare a regolamentarla con le norme che governano l’accesso ai mercati non agricoli; la pesca non può essere considerata un prodotto industriale. Dev’essere un “prodotto sensibile” e dev’essere regolamentata dalle norme dell’Organizzazione per il commercio nonché dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura. Quindi, se non considereremo il pesce un “prodotto sensibile”, non potremo essere sostenibili né riusciremo a garantire il mantenimento delle specie e non potremo intraprendere una vera attività di mercato."@it12
"Pone pirmininke, Komisijos nare M. Damanaki, Komisijos nary K. De Guchtai, dėkoju jums, kad čia dalyvavote šioje diskusijoje dėl labai svarbaus pranešimo dėl importo tvarkos. Žuvininkystė yra svarbus klausimas, kuriuo reikia pabrėžti šiuos du esminius klausimus: tai, kad nesame apsirūpinę, ir tai, kad jau seniai vyksta nesąžininga konkurencija, todėl būtina apsaugoti Europos žuvininkystę ir užkirsti kelią nesąžiningai konkurencijai. Štai ką norėčiau pasakyti Komisijos nariui, atsakingam už prekybą: negalite žuvininkystės toliau laikyti „nejautriu produktu“; ji neturėtų toliau būti reglamentuojama pagal patekimo į ne žemės ūkio produktų rinką taisykles; reikia, kad ji būtų „jautrus produktas“ ir kad būtų reglamentuojama pagal Pasaulio prekybos organizacijos ir Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos taisykles. Todėl, jeigu žuvų nelaikysime „jautriu produktu“, negalėsime būti tvarūs, užtikrinti rūšių priežiūros ir įsitraukti į tikrą rinkos veiklą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisāre komisār ! Paldies jums par piedalīšanos šajās debatēs, kas veltītas šim ļoti svarīgajam ziņojumam par importa režīmu. Zveja ir nozīmīgs jautājums, un saistībā ar to jāakcentē divi būtiski aspekti — tas, ka mēs paši sevi nespējam apgādāt, un tas, ka bieži vien vērojama negodīga konkurence, un tādēļ ir jānodrošina zveja Eiropā un jānovērš negodīga konkurence. Es vēlos vērsties pie tirdzniecības komisāra — jūs nevarat arī turpmāk zveju uzskatīt par pazemināta riska produktu; turpmāk uz zivsaimniecības produktiem nedrīkst attiecināt noteikumus par nelauksaimniecisko produktu tirgus pieejamību; tā nevar būt vienu produktu sekmējoša nozare; tas jānosaka par paaugstināta riska produktu un uz to jāattiecina PTO un ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas noteikumi. Ja zivsaimniecības produktus neuzskatīsim par paaugstināta riska produktiem, tad mēs nevarēsim radīt ilgtspējīgu modeli, nevarēsim nodrošināt sugu saglabāšanu un īstenot pareizu tirgus darbību."@lv13
"Señor Presidente, Comisaria Damanaki, Comisario De Gucht, gracias por estar aquí en el debate de un informe muy importante sobre el régimen de importación. La pesca es una cuestión importante en la que hay que destacar dos aspectos fundamentales: que no somos autosuficientes y que se produce, en muchos momentos, competencia desleal, con lo cual hay que garantizar la pesca en Europa y hay que evitar la competencia desleal. Quiero dirigirme al Comisario de Comercio: no puede continuar considerándose la pesca como «producto no sensible»; no debe continuar rigiéndose por las normas AMNA; no puede ser un producto como la industria; tiene que ser un «producto sensible» y tiene que regirse por las normas de la OMC y de la FAO. Por lo tanto, no podemos ser sostenibles, no podemos garantizar el mantenimiento de las especies y no podemos hacer una verdadera acción de mercado si no consideramos la pesca como «producto sensible»."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, commissaris Damanaki, commissaris De Gucht, bedankt dat u hier aanwezig bent tijdens dit debat over het uitermate belangrijke verslag over de invoerregeling. Visserij is een belangrijke kwestie, waarbij we twee fundamentele aspecten moeten onderscheiden: ten eerste zijn we niet zelfvoorzienend en ten tweede is er zeer vaak oneerlijke concurrentie. Daarom moeten we de visserij in Europa beschermen en oneerlijke concurrentie vermijden. Ik wil me richten tot de commissaris voor handel: we kunnen de visserij niet blijven beschouwen als een “niet-gevoelig product”. De visserij zou niet meer mogen vallen onder de voorschriften inzake markttoegang voor niet-landbouwproducten. Visserij is geen sector als de industrie. Vis moet een “gevoelig product” zijn en moet onderworpen worden aan de voorschriften van de Wereldhandelsorganisatie en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Als we vis niet als een ´gevoelig product´ beschouwen, kunnen we geen duurzaamheid garanderen, kunnen we de instandhouding van de soorten niet waarborgen en kunnen we ook niet echt actief zijn op de markt."@nl3
"Panie przewodniczący, pani komisarz Damanaki, panie komisarzu De Gucht! Dziękuję państwu za udział w dzisiejszej debacie, poświęconej bardzo ważnemu sprawozdaniu w sprawie systemu przywozu. Rybołówstwo to bardzo ważna sprawa wymagająca uwydatnienia dwóch zasadniczych kwestii: jedna to fakt, że nie jesteśmy samowystarczalni, natomiast druga to mająca od dawna miejsce nieuczciwa konkurencja, a to wszystko skutkuje koniecznością zapewnienia ochrony europejskiego rybołówstwa i zapobiegania nieuczciwej konkurencji. Chciałabym zwrócić się do komisarza ds. handlu: nie może pan dalej traktować produktów rybołówstwa w kategoriach produktów „niedelikatnych”; nie mogą one podlegać przepisom regulującym dostęp do rynków nierolnych; nie można ich traktować jak produkty przemysłowe; muszą to być „produkty delikatne”, podlegające regułom ustanowionym przez Światową Organizację Handlu oraz Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa. Jeżeli nie uznamy ryby za „produkt delikatny”, to nie będziemy w stanie zapewnić zachowania gatunków i zaangażować się w prawdziwą działalność rynkową."@pl16
"Senhor Presidente, Senhora Comissária Damanaki, Senhor Comissário De Gucht, obrigada por estarem aqui neste debate de um relatório muito importante sobre o regime de importação. As pescas são um assunto importante, com o qual se relacionam duas questões essenciais que devem ser destacadas: o facto de não sermos auto-suficientes e de a concorrência desleal ser muito actuante, o que nos leva a ter que proteger a pesca na Europa e prevenir a concorrência desleal. Gostaria de dizer o seguinte ao senhor Comissário do Comércio: não pode continuar a considerar a pesca como um "produto não sensível"; esta não pode continuar a ser enquadrada no âmbito das normas de acesso ao mercado não-agrícola; não pode ser considerada um produto industrial; tem de ser considerada um “produto sensível” e tem de ser enquadrada no âmbito das normas da Organização Mundial do Comércio (OMC) e da Organização da Alimentação e Agricultura (FAO) das Nações Unidas. Não podemos pois ser sustentáveis, não podemos garantir a manutenção das espécies e não podemos participar numa verdadeira actividade de mercado se não considerarmos o peixe como um “produto sensível”."@pt17
"Dle președinte, dnă comisar Damanaki, dle comisar De Gucht, vă mulțumesc pentru că vă aflați aici la această dezbatere asupra unui raport foarte important privind regimul importării. Pescuitul este un aspect important, în privința căruia trebuie subliniate două aspecte esențiale: faptul că nu suntem autonomi și faptul că de multe ori concurența este neloială, fiind necesară protejarea pescuitului în Europa și prevenirea concurenței neloiale. Aș dori să mă adresez comisarului pentru comerț: nu puteți să considerați în continuare că pescuitul nu este un produs sensibil; nu trebuie să mai fie reglementat de normele privind accesul la piețele neagricole; nu poate fi un produs precum industria; trebuie să fie un „produs sensibil” și trebuie reglementat de normele Organizației Mondiale a Comerțului și Organizației pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite. Prin urmare, nu putem fi durabili, nu putem garanta menținerea speciilor și nu ne putem implica în activități reale de piață dacă nu considerăm peștele drept un „produs sensibil”."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pani komisárka Damanakiová, pán komisár de Gucht, ďakujem, že ste sa zúčastnili na tejto rozprave o veľmi dôležitej správe týkajúcej sa režimu dovozu. Rybolov je veľmi dôležitá otázka a v súvislosti s ňou treba zdôrazniť dve podstatné veci: skutočnosť, že nie sme sebestační, a skutočnosť, že sa dlho uskutočňuje nespravodlivá hospodárska súťaž, v dôsledku čoho musíme zabezpečiť rybolov v Európe a zabrániť nespravodlivej súťaži. Komisárovi zodpovednému za obchod by som chcela povedať toto: Nemôžete ďalej považovať rybolov za „necitlivý produkt“; nemal by sa ďalej riadiť pravidlami pre vstup na trh s nepoľnohospodárskymi výrobkami; nemôže sa považovať za priemyselný výrobok; musí to byť „citlivý produkt“ a musí sa riadiť pravidlami Svetovej obchodnej organizácie a Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo. Preto ak nebudeme považovať ryby za „citlivý produkt“, nemôžeme postupovať udržateľným spôsobom, nemôžeme zabezpečiť zachovanie druhov a nemôžeme sa zapojiť do skutočnej trhovej činnosti."@sk19
"Gospod predsednik, komisarka Damanaki, komisar De Gucht, hvala, ker ste tu na tej razpravi o zelo pomembnem poročilu o uvoznem režimu. Ribištvo je pomembno vprašanje, v zvezi s katerim je treba poudariti dve bistveni vprašanji: dejstvo, da nismo samozadostni in dejstvo, da nepoštena konkurenca poteka ogromno časa in posledično potrebujemo v Evropi varno ribištvo in moramo preprečiti nepošteno konkurenco. To bi rada naslovila na komisarja za trgovino: ribištva ne smete še naprej obravnavati kot „neobčutljiv proizvod“; ne sme se še naprej urejati s pravili dostopa do nekmetijskega trga; ne sme biti proizvod kot industrija; biti mora „občutljiv proizvod“ in urejati ga morajo pravila Svetovne trgovinske organizacije in Organizacije Združenih narodov za hrano in kmetijstvo. Zato ne moremo biti trajnostni, ne moremo zagotoviti ohranjanja vrst in ne moremo se ukvarjati s pravo tržno dejavnostjo, če rib ne bomo obravnavali kot „občutljiv proizvod“."@sl20
"Herr talman, fru kommissionsledamot Damanaki, herr kommissionsledamot De Gucht! Tack för att ni deltar i denna debatt om detta mycket viktiga betänkande om importordningen. Fisket är en viktig fråga, och i samband med den måste man framhålla två viktiga problem: det faktum att vi inte är självförsörjande och det faktum att illojal konkurrens äger rum en stor del av tiden. Detta skapar ett behov av att trygga fisket i Europa och förhindra illojal konkurrens. Följande vill jag säga till kommissionsledamoten för handel: Ni kan inte fortsätta att betrakta fisk som en ”icke-känslig vara”. Fisk bör inte fortsätta att styras av de bestämmelser om marknadstillträde som gäller för andra varor än jordbruksprodukter. Det kan inte vara en industriprodukt, utan det måste vara en känslig vara som omfattas av WTO:s regler och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. Om vi inte betraktar fisk som en känslig vara, kan vi varken nå hållbarhet, garantera bevarandet av arter eller få en fungerande marknad."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete"11
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph