Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-133"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.5.4-133"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, j’adresse mes félicitations à notre collègue Cadec pour son excellent travail. Le texte mis aux voix aujourd’hui marque une certaine évolution dans le rapport de notre institution avec le concept de libre-échange. Sans être assimilable à du protectionnisme, la ligne défendue ici peut être qualifiée de moins naïve. Nous sommes tous d’accord pour dire que la production européenne ne suffit pas et, plutôt que d’avoir recours à la variable des importations avant tout autre chose, nous devons d’abord intensifier nos efforts de sauvegarde et de régénération des stocks, y compris par un recours à l’aquaculture, pour assurer la pérennité du secteur et de ses emplois dans l’Union, ainsi qu’une pêche européenne moins dépendante de l’extérieur. Quant aux importations, nous devons garantir que le marché européen des produits de la pêche et de l’aquaculture ne souffre pas d’une concurrence déloyale du fait de conditions sanitaires et sociales moins contrôlées et de droits de douane dérisoires. C’est pourquoi je suis favorable à un label européen, conformément à nos normes, environnementales et sociales."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, chtěla bych poblahopřát našemu kolegovi poslanci Cadecovi k jeho vynikající práci. Text předložený dnes k hlasování znamená určitou změnu pojetí volného obchodu naší institucí. Aniž bychom byli protekcionisty, můžeme popsat zde obhajovanou linii jako méně naivní. Všichni se shodneme, že evropská produkce je nedostatečná a že místo okamžitého řešení dovozem se musíme především snažit o zvýšení ochrany a regenerace populací ryb, včetně využití akvakultury, abychom zajistiti udržitelnost odvětví a pracovní místa v Evropské unii s ním spojená, a také o menší závislost evropského rybolovu na třetích zemích. Pokud jde o dovoz, musíme zajistit, aby evropský trh s produkty rybolovu a akvakultury netrpěl kvůli nekalé konkurenci v důsledku méně přísných hygienických a sociálních podmínek a směšně nízkých cel. Z tohoto důvodu jsem pro evropské označení v souladu s našimi ekologickými a sociálními normami."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne lykønske vores kollega, hr. Cadec, med et fremragende arbejde. Den tekst, der skal stemmes om i dag, markerer en vis ændring i den måde, hvorpå vores institution betragter frihandelsbegrebet. Uden at være protektionistisk kan den linje, der forsvares her, beskrives som mindre naiv. Vi er alle enige om, at den europæiske produktion er utilstrækkelig, og i stedet for straks at ty til import skal vi først forsøge at intensivere vores bestræbelser på at sikre bestandene og gøre det muligt for dem at genopbygge sig selv, herunder via brug af akvakultur, samt at sikre sektorens bæredygtighed og dens arbejdspladser i EU såvel som et europæisk fiskeri, der er mindre afhængigt af tredjelande. Hvad import angår, skal vi garantere, at det europæiske marked for fiskerivarer og akvakulturprodukter ikke udsættes for unfair konkurrence som følge af mindre strenge sundhedsforhold og sociale forhold og latterligt lave toldtariffer. Derfor går jeg ind for en EU-mærkning i overensstemmelse med vores standarder, både miljømæssige og sociale."@da2
"Herr Präsident, ich möchte unserem Kollegen, dem Abgeordneten Herrn Cadec, gern zu seiner ausgezeichneten Arbeit gratulieren. Der Text, der heute zur Abstimmung gestellt wird, markiert einen gewissen Wandel in der Art und Weise, wie unsere Institution das Konzept des Freihandels ansieht. Ohne protektionistisch zu sein, kann die hier vertretene Linie als weniger naiv beschrieben werden. Wir stimmen alle zu, dass die europäische Produktion nicht ausreichend ist, und statt sofort auf Importe zurückzugreifen, müssen wir zunächst versuchen, unsere Bemühungen zu verstärken, Bestände zu schützen und zu regenerieren, auch durch den Einsatz von Aquakultur, um die Nachhaltigkeit des Sektors und seiner Arbeitsplätze in der europäischen Union sowie einer europäischen Fischerei, die weniger von Drittländern abhängt, sicherzustellen. Was Importe betrifft, so müssen wir garantieren, dass der europäische Markt für Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse nicht infolge weniger strikter Gesundheits- und Sozialbedingungen und lächerlich geringer Zölle unter unfairem Wettbewerb leidet. Darum befürworte ich eine europäische Kennzeichnung, die sowohl unseren ökologischen als auch unseren sozialen Standards entspricht."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφό μας, κ. Cadec, για το εξαιρετικό έργο του. Το κείμενο που τίθεται σήμερα σε ψηφοφορία σηματοδοτεί μία συγκεκριμένη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο το θεσμικό μας όργανο αντιλαμβάνεται την έννοια των ελεύθερων συναλλαγών. Χωρίς να είναι προστατευτική, η γραμμή που υπερασπιζόμαστε εν προκειμένω μπορεί να χαρακτηριστεί ως λιγότερο αφελής. Όλοι συμφωνούμε ότι η ευρωπαϊκή παραγωγή είναι ανεπαρκής, και αντί να καταφεύγουμε αμέσως στις εισαγωγές, πρέπει πρώτα να επιχειρήσουμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για τη διατήρηση και την ανανέωση των αποθεμάτων, μέσω, μεταξύ άλλων, της χρήσης της υδατοκαλλιέργειας, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του τομέα και τις θέσεις εργασίας που παρέχει στην Ένωση, καθώς και τον περιορισμό της εξάρτησης της ευρωπαϊκής αλιείας από τρίτες χώρες. Όσον αφορά τις εισαγωγές, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ευρωπαϊκή αγορά των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας δεν θα πληγεί από τον αθέμιτο ανταγωνισμό λόγω των λιγότερο αυστηρών υγειονομικών και κοινωνικών όρων και των υπερβολικά χαμηλών δασμών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τάσσομαι υπέρ της ευρωπαϊκής επισήμανσης, σύμφωνα με τα πρότυπά μας, τόσο τα περιβαλλοντικά όσο και τα κοινωνικά."@el10
"Mr President, I would like to congratulate our fellow Member Mr Cadec on his excellent work. The text put to the vote today marks a certain change in the way our institution views the concept of free trade. Without being protectionist, the line defended here may be described as less naïve. We all agree that European production is insufficient, and rather than immediately resorting to imports, we must first try to intensify our efforts to safeguard and regenerate stocks, including through the use of aquaculture, to ensure the sustainability of the sector and its jobs in the Union, as well as European fisheries that are less dependent on third countries. As for imports, we must guarantee that the European market in fishery and aquaculture products does not suffer unfair competition as a result of less strict health and social conditions and ludicrously low tariffs. That is why I favour a European label, in accordance with our standards, both environmental and social."@en4
"Señor Presidente, me gustaría felicitar a nuestro colega, el señor Cadec, por su excelente trabajo. El texto sometido a la votación de hoy marca un cierto cambio en la forma en que nuestra institución considera el concepto del libre comercio. Sin ser proteccionistas, la línea que aquí se defiende puede definirse como menos ingenua. Todos compartimos que la producción europea es insuficiente, y en lugar de recurrir de inmediato a las importaciones, lo primero que tenemos que hacer es intensificar nuestros esfuerzos para proteger y regenerar las poblaciones, incluso mediante el uso de la acuicultura, para garantizar la sostenibilidad del sector y los puestos de trabajo que genera en el Unión, así como las pesquerías europeas que son menos dependientes de terceros países. En lo que atañe a las importaciones, hay que garantizar que el mercado europeo de productos pesqueros y acuícolas no sufra la competencia desleal como consecuencia de condiciones sociales y de salud menos estrictas y de aranceles ridículamente bajos. Es por eso que estoy a favor de una etiqueta europea, de acuerdo con nuestras normas tanto ambientales como sociales."@es21
"Austatud juhataja! Tahaksin tunnustada kolleeg Alain Cadeci tema suurepärase töö eest. Täna hääletatav dokument tähendab teatud muutust selles, kuidas meie institutsioon näeb vabakaubanduse ideed. Protektsionismi kaldumata võib siin kaitstavat kurssi nimetada vähem naiivseks. Me oleme kõik nõus, et Euroopa toodangust ei piisa, ja selle asemel et kohe impordist abi otsida, peame esmalt püüdma rohkem pingutada kalavarude kaitsmiseks ja uuendamiseks, sealhulgas vesiviljeluse kasutamise teel, et tagada Euroopa Liidus selle sektori jätkusuutlikkus ja selles olevad töökohad, samuti Euroopa kalanduse väiksem sõltuvus kolmandatest riikidest. Mis puudutab importi, siis peame tagama, et Euroopa kalandus- ja vesiviljelustoodete turg ei kannataks ebaausa konkurentsi tõttu, mida põhjustavad leebemad sotsiaalsed ja tervisekaitsetingimused ning naeruväärselt väikesed tollimäärad. Seetõttu pooldan ma Euroopa märgist, mis tagab vastavuse meie standarditele – nii keskkonnaalastele kui ka sotsiaalsetele."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan kiittää kollegaamme Alain Cadec'ia erinomaisesta työstä. Asiakirja, josta tänään äänestetään, on osoitus tietynlaisesta muutoksesta parlamentin suhtautumisessa vapaakaupan käsitteeseen. Parlamentin kannattamaa suhtautumistapaa voidaan kuvailla vähemmän naiiviksi olematta silti protektionistinen. Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että tuotanto Euroopassa on riittämätöntä, ja sen sijaan että välittömästi turvautuisimme tuontiin, meidän on ensin yritettävä tehostaa kantojen suojelua ja uusiutumista edistäviä toimia myös vesiviljelyn avulla varmistaaksemme kalastusalan kestävyyden ja työpaikkojen säilymisen unionissa sekä vähentääksemme Euroopan kalastusalan riippuvuutta kolmansista maista. Tuonnin osalta on huolehdittava siitä, että Euroopan kalastus- ja vesiviljelytuotteiden markkinat eivät kärsi epäreilusta kilpailusta lievempien terveyttä ja sosiaalisia oloja koskevien vaatimusten ja naurettavan alhaisten hintojen seurauksena. Siksi kannatan sekä ympäristöä että sosiaalialaa koskevien normiemme mukaista eurooppalaista pakkausmerkintää."@fi7
". Elnök úr, hadd gratuláljak képviselőtársamnak, Cadec úrnak a kitűnő munkájához. A szöveg, amelyről ma szavazunk, változást jelent abban a tekintetben, hogy intézményünk hogyan értelmezi a szabadkereskedelem fogalmát. Anélkül, hogy protekcionisták lennénk, az ebben megvédett irányvonal kevésbé számít naivnak. Mindnyájan egyetértünk abban, hogy az európai termelés nem elégséges, és ahelyett, hogy azonnal a behozatalhoz folyamodunk, először fokoznunk kell az arra irányuló erőfeszítéseket, hogy megóvjuk és megújítsuk a halállományokat, többek között az akvakultúra felhasználása révén, hogy biztosítsuk az ágazat és az általa az Unióban teremtett munkahelyek, valamint a harmadik országoktól kevésbé függő európai halászat fenntarthatóságát. Ami a behozatalt illeti, biztosítanunk kell, hogy a halászati és akvakultúra-termékek európai piaca ne legyen kitéve tisztességtelen versenynek a kevésbé szigorú egészségügyi és szociális feltételek és a nevetségesen alacsony vámtarifák miatt. Ezért pártolom az előírásainknak megfelelő európai uniós címkézést, mind környezetvédelmi, mind szociális vonatkozásban."@hu11
". Signor Presidente, mi congratulo con il collega Cadec per l’ottima qualità del suo lavoro. Il testo che oggi viene votato segna una certa evoluzione nel rapporto tra la nostra istituzione e il concetto del libero scambio. Benché non si possa definire protezionista, la linea che viene difesa in questa sede si può se non altro accusare di ingenuità. Siamo tutti d’accordo nel constatare che la produzione europea non è sufficiente e, piuttosto che ricorrere immediatamente alla variabile delle importazioni, dobbiamo intensificare i nostri sforzi di salvaguardia e rigenerazione degli stock, anche mediante l’acquacoltura, per garantire la sostenibilità del settore e dei posti di lavoro nell’Unione europea nonché una pesca meno dipendente dai paesi terzi. Quanto alle importazioni, dobbiamo tutelare il mercato europeo dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura da una concorrenza sleale derivante da condizioni sanitarie e sociali meno controllate e da tariffe irrisorie. Per questo motivo sono favorevole a un’etichetta europea, conforme ai nostri standard ambientali e sociali."@it12
"Pone pirmininke, norėčiau pasveikinti savo kolegą Parlamento narį A. Cadecą puikiai atlikus darbą. Šiandien balsavimui pateiktas tekstas rodo tam tikrą mūsų institucijos požiūrio į laisvosios prekybos idėją pasikeitimą. Nebūdami protekcionistai, čia ginamą kryptį galime apibūdinti kaip mažiau naivią. Visi sutinkame, kad Europos gamyba nepakankama, tačiau, užuot iš karto ėmęsi importo, pirmiausia turime pabandyti labiau pasistengti išsaugoti ir atkurti išteklius, taip pat ir pasinaudodami akvakultūra, kad Europos Sąjungoje užtikrintume sektoriaus ir jo darbo vietų, taip pat Europos žuvininkystės, kuri būtų mažiau priklausoma nuo trečiųjų šalių, tvarumą. Kalbant apie importą, privalome užtikrinti, kad Europos žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinka nenukentėtų nuo nesąžiningos konkurencijos dėl mažiau griežtų sveikatos ir socialinių sąlygų ir absurdiškai mažų tarifų. Todėl esu už Europos etiketę pagal mūsų aplinkos apsaugos ir socialinius standartus."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es vēlētos apsveikt mūsu kolēģi kungu par viņa izcilo darbu. Dokuments, kas šodien ir nodots balsošanai, nozīmē zināmu progresu mūsu iestādes attieksmē pret brīvās tirdzniecības koncepciju. Neaizstāvot protekcionisma politiku, šeit atbalstīto nostāju var raksturot kā iepriekš sagatavotu. Mēs visi piekrītam, ka Eiropas produkcijas apjoms ir nepietiekams, un tā vietā, lai uzreiz ķertos pie importa, mums vispirms jāpastiprina savi centieni, lai saglabātu un atjaunotu krājumus, tostarp izmantojot akvakultūru, lai nodrošinātu šīs nozares ilgtspējību un attiecīgās darbavietas Eiropas Savienībā, kā arī to, lai Eiropas zivsaimniecības būtu mazāk atkarīgas no trešo valstu importa. Attiecībā uz importu mums jāgarantē, ka zivsaimniecības un akvakultūras produktu Eiropas tirgus necieš no negodīgas konkurences, ko radītu nepietiekami stingri sanitārie un sociālie nosacījumi un absurdi zemi tarifi. Tieši tāpēc es atbalstu ES marķējuma ieviešanu atbilstīgi mūsu standartiem gan vides, gan sociālajā jomā."@lv13
"Monsieur le Président, j'adresse mes félicitations à notre collègue Cadec pour son excellent travail. Le texte mis aux voix aujourd'hui marque une certaine évolution dans le rapport de notre institution avec le concept de libre-échange. Sans être assimilable à du protectionnisme, la ligne défendue ici peut être qualifiée de moins naïve. Nous sommes tous d'accord pour dire que la production européenne ne suffit pas et, plutôt que d'avoir recours à la variable des importations avant tout autre chose, nous devons d'abord intensifier nos efforts de sauvegarde et de régénération des stocks, y compris par un recours à l'aquaculture, pour assurer la pérennité du secteur et de ses emplois dans l'Union, ainsi qu'une pêche européenne moins dépendante de l'extérieur. Quant aux importations, nous devons garantir que le marché européen des produits de la pêche et de l'aquaculture ne souffre pas d'une concurrence déloyale du fait de conditions sanitaires et sociales moins contrôlées et de droits de douane dérisoires. C'est pourquoi je suis favorable à un label européen, conformément à nos normes, environnementales et sociales."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil onze collega, de heer Cadec, graag gelukwensen met zijn uitstekende werk. De tekst waarover we nu gaan stemmen getuigt van een zekere ontwikkeling in ons denken over het begrip vrijhandel. De hier aangehouden benadering is zeker niet protectionistisch – we kunnen haar beter omschrijven als minder naïef. We zijn het er allemaal over eens dat de Europese productie niet volstaat. In plaats van direct terug te grijpen op import zouden we nu juist eerst moeten proberen de bestanden te behouden en te verjongen, onder andere door het gebruik van aquacultuur, om zo de duurzaamheid van deze sector en de daarmee gemoeide banen in de Unie veilig te stellen en de Europese visserij minder afhankelijk te maken van derde landen. Wat de invoer betreft: we moeten ervoor zorgen dat de Europese markt voor visserij- en aquacultuurproducten geen oneerlijke mededinging ondervindt als gevolg van minder strikte sociale en gezondheidsvereisten en belachelijk lage tarieven. Daarom ben ik voorstander van een Europees etiket, overeenkomstig onze normen, en dan zowel op sociaal als op milieugebied."@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałabym pogratulować wspaniałej pracy naszemu drogiemu koledze – panu Cadecowi. Poddany dzisiaj pod głosowanie tekst odzwierciedla konkretną zmianę sposobu interpretacji przez naszą instytucję pojęcia „wolnego handlu”. Bez żadnego protekcjonizmu, broniony tu kierunek można określić mianem mniej naiwnego. Wszyscy zgadzamy się, że europejska produkcja jest niewystarczająca i zamiast skłaniać się ku przywozowi, powinniśmy raczej wzmóc wysiłki ukierunkowane na ochronę i odnowienie zasobów, w tym przez wykorzystanie akwakultury, aby zapewnić zrównoważony rozwój danego sektora, ochronić miejsca pracy, które ten sektor daje w UE, jak również bardziej uniezależnić europejskie rybołówstwo od państw trzecich. W kwestii przywozu, powinniśmy zapewnić, aby europejski rynek produktów rybołówstwa i akwakultury nie cierpiał z powodu nieuczciwej konkurencji wskutek mniej zaostrzonych warunków zdrowotnych i socjalnych oraz śmiesznie niskich ceł. Dlatego właśnie popieram europejską etykietę, zgodnie z naszymi normami, zarówno w odniesieniu do środowiska, jak i w sferze socjalnej."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de felicitar o nosso colega deputado Alain Cadec pelo seu excelente trabalho. O texto hoje posto à votação evidencia uma certa mudança na forma como a nossa instituição entende o conceito de comércio livre. Sem ser proteccionista, a linha aqui defendida pode ser considerada menos ingénua. Todos concordamos em que a produção europeia é insuficiente e, melhor do que recorrer de imediato às importações, temos primeiro de tentar intensificar os nossos esforços para salvaguardar e regenerar as populações de peixes, designadamente através da utilização da aquicultura, de forma a garantir a sustentabilidade do sector e dos seus postos de trabalho na União e tornar a pesca europeia menos dependente de países terceiros. Quanto às importações, temos de garantir que o mercado europeu de produtos da pesca e da aquicultura não sofra os efeitos da concorrência desleal em consequência de condições sanitárias e sociais menos rigorosas e de tarifas aduaneiras ridiculamente baixas. Por isso, apoio a ideia de um rótulo europeu, que reflicta a conformidade dos produtos com as nossas normas tanto ambientais como sociais."@pt17
"Dle președinte, aș dori să îl felicit pe colegul nostru, dl Cadec, pentru munca excelentă. Textul supus astăzi la vot marchează o anumită schimbare în modul în care instituția noastră privește conceptul de liber schimb. Fără a fi protecționistă, direcția apărată aici poate fi descrisă ca mai puțin naivă. Suntem cu toții de acord că producția europeană este insuficientă și, în loc să recurgem imediat la importuri, trebuie mai întâi să încercăm să ne intensificăm eforturile de a proteja și regenera rezervele, inclusiv prin utilizarea acvaculturii, pentru a asigura durabilitatea sectorului și a locurilor de muncă în Uniune, precum și un pescuit european mai puțin dependent de țările terțe. În ceea ce privește importurile, trebuie să garantăm că piața europeană de produse pescăreşti și de acvacultură nu suferă de pe urma unei concurențe neloiale ca urmare a condițiilor sanitare și sociale mai puțin stricte și a tarifelor ridicol de mici. De aceea, sunt în favoarea unei etichete europene, în conformitate cu standardele noastre, atât ecologică, cât și socială."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, chcem poďakovať kolegovi poslancovi pánovi Cadecovi za vynikajúcu prácu. Text, o ktorom sa má dnes hlasovať, naznačuje určitú zmenu v spôsobe, akým sa na koncepciu voľného obchodu pozerá naša inštitúcia. Bez toho, aby som bola zástancom protekcionizmu, smer, ktorý sa tu dnes obhajuje, by sa mohol označiť za menej naivný. Všetci súhlasíme s tým, že európska produkcia nestačí, a skôr, než sa ihneď uchýlime k dovozu, musíme zintenzívniť úsilie o ochranu a obnovu populácie rýb vrátane využitia akvakultúry na zabezpečenie udržateľnosti tohto odvetvia a jeho pracovných miest v Únii, ako aj európskeho rybného hospodárstva, ktoré bude menej závislé od tretích krajín. Pokiaľ ide o dovoz, musíme zabezpečiť, aby európsky trh s produktmi rybolovu a akvakultúry negatívne neovplyvnila nespravodlivá hospodárska súťaž v dôsledku menej prísnych zdravotných a sociálnych podmienok a absurdne nízkeho cla. Preto v súlade s našimi environmentálnymi aj sociálnymi normami podporujem európsku značku."@sk19
"Gospod predsednik, rada bi čestitala kolegu poslancu, gospodu Cadecu, za njegovo odlično delo. Besedilo, ki bo danes dano na glasovanje, označuje določeno spremembo pogleda naše institucije na pojem proste trgovine. Smer, ki se tu zagovarja, lahko, ne da bi bili protekcionistični, opišemo kot manj naivno. Vsi se strinjamo, da je evropska proizvodnja nezadostna in namesto, da se takoj zatekamo k uvozu, moramo najprej poskusiti okrepiti naša prizadevanja za varovanje in obnovo staležev, tudi z uporabo ribogojstva, da bi zagotovili trajnost sektorja in njegovih delovnih mest v Uniji, pa tudi evropsko ribištvo, ki je manj odvisno od tretjih držav. Glede uvoza moramo zagotoviti, da evropski trg z ribiškimi proizvodi in proizvodi iz ribogojstva ne bo utrpel nepoštene konkurence zaradi manj strogih zdravstvenih in socialnih pogojev in smešno nizkih tarif. Zato podpiram evropsko oznako v skladu z našimi okoljskimi in socialnimi standardi."@sl20
"Herr talman! Jag vill gratulera vår kollega och ledamot Alain Cadec till hans utmärkta arbete. Den text vi röstar om i dag markerar en verklig förändring av vår institutions sätt att se på begreppet frihandel. Den linje som försvaras här kan beskrivas som mindre naiv, utan att för den skull vara protektionistisk. Vi är alla överens om att produktionen i EU är otillräcklig, och i stället för att direkt ta till import måste vi först försöka öka våra insatser för att säkra och återskapa fiskbestånden, även genom vattenbruk, så att hållbarheten och arbetstillfällena i sektorn tryggas och vi får europeiskt fiske som är mindre beroende av tredjeländer. När det gäller importen måste vi garantera att EU-marknaden för fiskeri och vattenbruksprodukter inte drabbas av illojal konkurrens på grund av mindre stränga hälsomässiga och sociala villkor och skattretande låga tullar. Det är därför som jag föredrar EU-märkning i enlighet med våra standarder, både miljömässiga och sociala."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph