Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-127"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.5.4-127"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, este informe nace como respuesta a la frustración y a la indefensión del sector pesquero comunitario. Este sector, señor Comisario, no demanda proteccionismo, lo que demanda a estas alturas y vista la trayectoria de desconocimiento de los responsables de la DG Comercio, es que no se le hunda todavía más. Por ello, apoyamos especialmente la petición del informe del señor Cadec, para que las negociaciones de los capítulos pesqueros se transfieran de la competencia de la DG Comercio a la de la DG Asuntos Marítimos y Pesca, como ocurre en materia de agricultura, ya que, igualmente, estamos tratando con productos especialmente sensibles cuyo caso paradigmático es el atún. Y en cuanto al atún, un ejemplo sangrante lo tenemos en los acuerdos con Papúa Nueva Guinea y Fiyi, a través de la derogación de las reglas de origen, que solo va a favorecer a nuestros principales competidores —Tailandia y Filipinas— sin que importe en qué condiciones. Señor Comisario, ¿es consciente de que, además de ahogar al sector comunitario, gracias a su política, Papúa Nueva Guinea está entrando en una dinámica de creación de empleo de ínfima calidad y desarrollo sostenible nulo? ¿Conoce las denuncias de las ONG implantadas en la zona sobre el empleo infantil, la insalubridad y falta de higiene en las fábricas, el desastroso impacto ambiental en la costa de Madang y la pesca ilegal? ¿Es su responsabilidad evitarlo?"@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, zpráva reaguje na frustraci a nedostatečnou ochranu odvětví rybolovu v Evropské unii. Komisaři, toto odvětví nežádá protekcionismus, ale vzhledem k předchozí lhostejnosti těch, kteří vedli Generální ředitelství pro obchod, mu nyní jde o to, aby se nepotopilo ještě hlouběji. V tomto ohledu zejména podporujeme požadavek vyjádřený ve zprávě poslance Cadeca, aby jednání o kapitole rybolovu byla převedena z kompetence Generálního ředitelství pro obchod na Generální ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov, stejně jako je tomu u zemědělství, protože tu také jde o produkty, které jsou obzvlášť citlivé, čehož klasickým příkladem je tuňák. Co se týče tuňáka, máme tu skandální příklad upuštění od pravidel původu bez jakýchkoliv podmínek v dohodách s Papuou Novou Guineou a Fidži, což jenom nahrává našim hlavním konkurentům Thajsku a Filipínám. Komisaři, jste si vědom toho, že kromě zaškrcení odvětví v Evropské unii díky vaší politice vstupuje Papua Nová Guinea do fáze vytváření pracovních míst s velmi nízkou kvalitou a nulového udržitelného rozvoje? Jste obeznámen se zprávami nevládních organizací, které působí v oblasti, o práci dětí, zdravotně závadných podmínkách a nedostatku hygieny v továrnách, katastrofálním dopadu na životní prostředí pobřeží Madangu a nelegálním rybolovu? Je vaší povinností tomu zabránit?"@cs1
"Hr. formand! Denne betænkning blev til som reaktion på frustrationen i EU's fiskerisektor og det manglende forsvar af sektoren. Denne sektor beder ikke om protektionisme, hr. kommissær. Det, den beder om på dette tidspunkt og på baggrund af tidligere oplevet negligering hos ledelsen i Generaldirektoratet for Handel, er, at den ikke bringes yderligere i knæ. I den henseende bakker vi i særlig grad op om hr. Cadec's anmodning i betænkningen om, at kompetenceområdet for forhandlingerne om kapitlerne om fiskeri flyttes fra Generaldirektoratet for Handel til Generaldirektoratet for Maritime Anliggender og Fiskeri, sådan som det er tilfældet med landbruget, idet vi også her har med produkter at gøre, som er særligt følsomme, med tun som klassisk eksempel. Hvad angår tun, har vi et skandaløst eksempel med frafaldelse af oprindelsesreglerne, uden at man tager hensyn til betingelserne i aftalerne med Papua Ny Guinea og Fiji, hvilket kun tjener til at favorisere vores største konkurrenter, Thailand og Filippinerne. Er De bevidst om, at ud over at være ved at kvæle EU-sektoren, takket væres Deres politik, hr. kommissær, er Papua Ny Guinea på vej ind i en fase, hvor der skabes job af meget ringe kvalitet og nul bæredygtig udvikling? Er De bevidst om de rapporter, ngo'er i regionen har udsendt om børnearbejde, sundhedsfarlige forhold og dårlig hygiejne på fabrikkerne, den katastrofale indvirkning på miljøet ved Madang-kysten og ulovligt fiskeri? Er det Deres ansvar at forhindre dette?"@da2
"Herr Präsident, dieser Bericht entstand als Reaktion auf die Frustration und die mangelnde Verteidigungsfähigkeit des EU-Fischereisektors. Herr Kommissar, dieser Sektor fordert keinen Protektionismus; was er angesichts der Geschichte der Missachtung durch die Zuständigen der Generaldirektion für Handel zu diesem Zeitpunkt fordert, ist, dass sich die Situation nicht weiter verschlechtert. In dieser Hinsicht unterstützen wir insbesondere die Forderung im Bericht von Herrn Cadec, dass Verhandlungen der Fischereikapitel aus der Zuständigkeit der Generaldirektion für Handel in die der Generaldirektion für Maritime Angelegenheiten und Fischerei übertragen werden, wie es für die Landwirtschaft der Fall ist, da wir es auch hier mit Produkten zu tun haben, die besonders empfindlich sind, wobei Thunfisch das klassische Beispiel ist. Zum Thema Thunfisch, wir haben ein skandalöses Beispiel im Verzicht auf die Ursprungsbestimmungen ohne dass die Bedingungen berücksichtigt werden in den Abkommen mit Papua-Neuguinea und Fidschi, was nur unsere Hauptwettbewerber begünstigt: Thailand und die Philippinen. Herr Kommissar, sind Sie sich der Tatsache bewusst, dass dank Ihrer Politik nicht nur der EU-Sektor erstickt wird, sondern dass Papua-Neuguinea in eine Phase der Schaffung qualitativ geringwertiger Arbeitsplätze und ohne nachhaltige Entwicklung eintritt? Sind Sie sich der Berichte über Kinderarbeit, unhygienische Bedingungen und mangelnde Hygiene in Fabriken, die katastrophalen Auswirkungen auf die Umwelt an der Madang-Küste und auf illegale Fischerei bewusst, die in der Region tätige Nichtregierungsorganisationen erstellen? Ist es Ihre Verantwortung, das zu verhindern?"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η παρούσα έκθεση προέκυψε ως απάντηση στην απογοήτευση και την απουσία στήριξης του ευρωπαϊκού αλιευτικού τομέα. Κύριε Επίτροπε, ο εν λόγω τομέας δεν ζητεί μέτρα προστατευτισμού· αυτό που ζητεί στο παρόν στάδιο, δεδομένου του ιστορικού της περιφρόνησης που έχει βιώσει εκ μέρους των υπευθύνων στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, είναι να μην δεχθεί ακόμα μεγαλύτερο πλήγμα. Συναφώς, στηρίζουμε ιδιαιτέρως το αίτημα της έκθεσης του κ. Cadec για τη μετάθεση των διαπραγματεύσεων σχετικά με τα κεφάλαια επί της αλιείας από την αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, όπως συμβαίνει με τη γεωργία, καθόσον εξετάζουμε, εν προκειμένω, εξαιρετικά ευαίσθητα προϊόντα, μεταξύ των οποίων ο τόνος, ο οποίος συνιστά κλασικό παράδειγμα. Στην περίπτωση του τόνου, έχουμε ένα σκανδαλώδες παράδειγμα με την άρση των κανόνων προέλευσης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι όροι στις συμφωνίες με την Παπουασία-Νέα Γουινέα και τα Φίτζι, γεγονός που ευνοεί τους κύριους ανταγωνιστές μας: την Ταϊλάνδη και τις Φιλιππίνες. Κύριε Επίτροπε, γνωρίζετε ότι, πέραν του δυνητικού αφανισμού του ευρωπαϊκού αλιευτικού τομέα –εξαιτίας της πολιτικής σας–, η Παπουασία-Νέα Γουινέα εισέρχεται σε φάση δημιουργίας θέσεων εργασίας πολύ χαμηλής ποιότητας και μηδενικής βιώσιμης ανάπτυξης; Έχετε λάβει γνώση των εκθέσων μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή σχετικά με την παιδική εργασία, τις ανθυγιεινές συνθήκες και την έλλειψη υγιεινής στα εργοστάσια, τις καταστροφικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην ακτή Madang και την παράνομη αλιεία; Εναπόκειται στην αρμοδιότητά σας να αποτρέψετε αυτά τα φαινόμενα;"@el10
"Mr President, this report originated as a response to the frustration and lack of defence of the EU fishing sector. Commissioner, this sector is not asking for protectionism, what it is asking for at this stage, given the history of disregard by those in charge of the Directorate-General for Trade, is that it is not sunk even further. In this regard, we particularly support the request in the report by Mr Cadec that negotiations on the fishing chapters are transferred from the remit of the Directorate-General for Trade to that of the Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries, as is the case with agriculture, as we are also dealing here with products that are particularly sensitive, tuna being the classic case. On the subject of tuna, we have a scandalous example in the waiving of the rules of origin without the conditions being taken into account in the agreements with Papua New Guinea and Fiji, which only serves to favour our main competitors: Thailand and the Philippines. Commissioner, are you aware that, in addition to strangling the EU sector, thanks to your policy, Papua New Guinea is entering a phase of very low-quality job creation and zero sustainable development? Are you aware of the reports by non-governmental organisations operating in the region of child labour, insanitary conditions and lack of hygiene in factories, the disastrous environmental impact on the Madang coast and illegal fishing? Is it your responsibility to prevent this?"@en4
"Austatud juhataja! See raport sündis vastusena ELi kalandussektori nurjumisele ja vähesele kaitstusele. Lugupeetud volinik! See sektor ei palu protektsionismi, vaid praegu – arvestades, et kaubanduse peadirektoraadi vastutavad isikud on selle kaua aega tähelepanuta jätnud – seda, et ta ei langeks veelgi sügavamale. Seetõttu toetame eriti seda Alain Cadeci raportis sisalduvat nõudmist, et läbirääkimiste pidamine kalanduspeatükkide üle antaks kaubanduse peadirektoraadilt üle merendus- ja kalandusasjade peadirektoraadile, nagu on ka põllumajanduse puhul, sest meil on siin tegemist eriti tundlike toodetega, mille klassikaline näide on tuunikala. Tuunikala puhul on meil skandaalne näide päritolureeglite loovutamisest tingimusi arvesse võtmata lepingutes Paapua Uus-Guinea ja Fidžiga, mis tuleb üksnes kasuks meie peamistele konkurentidele Taile ja Filipiinidele. Lugupeetud volinik! Kas te teate, et lisaks sellele, et oma poliitikaga lämmatate kõnealuse ELi sektori, on Paapua Uus-Guinea jõudmas väga halva kvaliteediga töökohtade loomise ja säästva arenguta ajajärku? Kas te olete teadlik selles piirkonnas tegutsevate vabaühenduste aruannetest, mis käsitlevad laste tööd, ebasanitaarseid tingimusi, hügieeni puudumist tehastes, katastroofilist keskkonnamõju Madangi rannikule ja ebaseaduslikku kalapüüki? Kas teie vastutate selle vältimise eest?"@et5
"Arvoisa puhemies, tätä mietintöä alettiin laatia ratkaisuksi EU:n kalatalousalan turhauttavaan ja suojattomaan asemaan. Arvoisa komission jäsen, toimiala ei kaipaa protektionismia, vaan toivoo tässä vaiheessa, ettei sitä ajettaisi yhä syvempään ahdinkoon kauppapolitiikan pääosaston johdon aiemman piittaamattomuuden takia. Tässä suhteessa kannatamme erityisesti Alain Cadec'in mietinnössä esitettyä vaatimusta, että neuvottelut kalastusta koskevista luvuista siirrettäisiin kauppapolitiikan pääosaston toimivallasta meri- ja kalastusasioiden pääosaston toimivaltaan, kuten on tehty maatalousasioissa, sillä kalastusalallakin on kyse erityisen aroista tuotteista, joista tonnikala on tyypillinen esimerkki. Tonnikalan suhteen on saatu pöyristyttävä esimerkki alkuperäsääntöjen noudattamatta jättämisestä ottamatta huomioon Papuan-Uuden-Guinean ja Fidžin kanssa tehtyjen sopimusten ehtoja, mikä ainoastaan hyödyttää tärkeimpiä kilpailijoitamme: Thaimaata ja Filippiinejä. Arvoisa komission jäsen, oletteko tietoinen siitä, että EU:n kalastusalan ahdingon lisäksi teidän politiikkanne on synnyttämässä Papua-Uuteen-Guineaan erittäin huonolaatuisia työpaikkoja ja ettei se lainkaan edistä kestävää kehitystä? Oletteko tietoinen alueella toimivien kansalaisjärjestöjen selvityksistä, jotka koskevat lapsityövoimaa, epähygieenisiä olosuhteita ja tehtaiden puutteellista hygieniaa, tuhoisia ympäristövaikutuksia Madangin rannikolla ja laitonta kalastusta? Onko teidän vastuullanne estää tämä?"@fi7
"Monsieur le Président, le présent rapport est le fruit de la frustration et du manque de défense du secteur européen de la pêche. Monsieur le Commissaire, ce secteur ne demande pas de mesures protectionnistes; ce qu’il réclame, à ce stade, étant donné l’ignorance historique des responsables de la direction générale du commerce, c’est de ne pas être davantage mis à mal. À ce sujet, nous soutenons tout particulièrement la requête formulée dans le rapport de M. Cadec pour que les chapitres sur la pêche soient transférés du mandat de la direction générale du commerce vers celui de la direction générale des affaires maritimes et de la pêche, comme c’est le cas pour l’agriculture, étant donné qu’il est question ici de produits particulièrement sensibles, le thon étant le cas classique. Concernant le thon, nous avons l’exemple scandaleux de la dérogation des règles d’origine sans que les circonstances aient été prises en compte dans les accords avec la Papouasie – Nouvelle-Guinée et les îles Fidji, qui ne font qu’avantager nos principaux concurrents, la Thaïlande et les Philippines. Monsieur le Commissaire, êtes-vous conscient qu’outre l’étranglement du secteur européen, causé par votre politique, la Papouasie – Nouvelle-Guinée entre dans une nouvelle phase de création d’emplois très médiocres et de développement durable nul? Avez-vous connaissance des rapports rédigés par des organisations non gouvernementales actives dans les domaines de la main-d’œuvre enfantine, des conditions insalubres et du manque d’hygiène dans les usines, de l’incidence environnementale désastreuse sur la côte de Madang et de la pêche illicite? Est-il de votre devoir d’empêcher cela?"@fr8
". Elnök úr, ez a jelentés annak következtében született meg, hogy választ kellett adni az uniós halászati ágazat csalódottságára és védelmének hiányára. Biztos úr, ez az ágazat nem protekcionizmust kér, hanem most azt kéri – mivel a illetékesei részéről korábban csak mellőzést tapasztalt –, hogy helyzete ne rosszabbodjon. Ezért különösen támogatjuk Cadec úr jelentésének azon kérését, hogy a halászati fejezetekről szóló tárgyalások kerüljenek át a ahogy a mezőgazdaság esetében is, ugyanis itt is különösen érzékeny termékekről van szó, aminek klasszikus példája a tonhal. A tonhallal kapcsolatban az a botrányos eset fordult elő, hogy a Pápua Új-Guineával és Fidzsivel kötött megállapodásokban figyelembe vett feltételek nélkül került sor a származási szabályok megszüntetésére, ami csak a fő versenytársaink, azaz Thaiföld és a Fülöp-szigetek javát szolgálja. Biztos úr, Ön tudatában van annak, hogy – politikájának köszönhetően – az uniós ágazat megfojtásán túl, Pápua Új-Guinea egy borzasztó alacsony minőségű munkahelyteremtő és a nullával egyenlő fenntartható fejlődési szakaszba lép be? Ismeri Ön a térségben működő civil szervezetek jelentéseit a gyermekmunkáról, az egészségtelen körülményekről, a higiéniát nélkülöző üzemekről, a Madang-partra gyakorolt katasztrofális környezeti hatásról és a jogellenes halászatról? Az Ön feladata ennek megakadályozása?"@hu11
". Signor Presidente, questa relazione è stata concepita per dare una risposta alla frustrazione e alla vulnerabilità del settore della pesca dell’Unione europea. Signor Commissario, questo settore non vuole misure protezionistiche; ma, visto lo scarso interesse finora manifestato dai responsabili della Direzione generale del Commercio, chiede di evitare provvedimenti che rischino di aggravarne lo stato di crisi. Da questo punto di vista, siamo particolarmente favorevoli alla richiesta, presentata nella relazione dall’onorevole Cadec, di trasferire la responsabilità dei negoziati sui capitoli della pesca dalla Direzione generale del Commercio alla Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca, come avviene per l’agricoltura, giacché anche qui ci stiamo occupando di prodotti particolarmente sensibili, come dimostra il caso del tonno. Per quanto riguarda il tonno, gli accordi sottoscritti con la Papua Nuova Guinea e le Figi, rappresentano un esempio scandaloso di deroga alle norme di origine, effettuata senza tener conto delle condizioni concrete, che va esclusivamente a vantaggio dei nostri principali concorrenti: la Thailandia e le Filippine. Signor Commissario, mi chiedo se lei sia consapevole del fatto che, oltre a soffocare il settore dell’Unione europea, grazie alla vostra politica la Papua Nuova Guinea sta entrando in una fase in cui si creano posti di lavoro di bassissima qualità e lo sviluppo sostenibile è pari a zero. É a conoscenza dei rapporti pubblicati da organizzazioni non governative che operano nella regione e che descrivono il lavoro minorile, le condizioni drammatiche delle fabbriche in materia di standard igienico-sanitari, il disastroso impatto ambientale sul litorale di Madang e la pesca illegale? Scongiurare il verificarsi di simili eventi rientra tra le sue competenze?"@it12
"Pone pirmininke, šis pranešimas atsirado kaip atsakas į ES žvejybos sektoriaus nusivylimą ir nepakankamą jo gynimą. Komisijos nary, šis sektorius neprašo protekcionizmo, jis, žinodamas apie atsakingų už Prekybos generalinį direktoratą asmenų abejingumą, šiame etape tik prašo, kad nebūtų dar labiau smukdomas. Šiuo klausimu labai palaikome A. Cadeco pranešime pateiktą reikalavimą, kad derybos dėl žvejybos skyrių būtų perimtos iš Prekybos generalinio direktorato kompetencijos ir perduotos Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinio direktorato kompetencijai, kaip daroma žemės ūkio atžvilgiu, kai taip pat užsiimame ypač jautriais produktais, kurių klasikinis pavyzdys yra tunai. Tunų klausimu turime skandalingą pavyzdį, kai buvo atsisakyta kilmės taisyklių neatsižvelgus į sąlygas, numatytas susitarimuose su Papua Naująja Gvinėja ir Fidžiu, nors tai naudinga tik šiems pagrindiniams mūsų konkurentams: Tailandui ir Filipinams. Komisijos nary, ar žinote, kad ne tik ES sektorius smaugiamas, bet ir dėl jūsų politikos Papua Naujojoje Gvinėjoje prasideda labai prastos kokybės darbo vietų kūrimo ir nulinės tvarios plėtros etapas? Ar žinote apie šiame regione veikiančių nevyriausybinių organizacijų pranešimus apie vaikų darbą, antisanitarines sąlygas ir higienos nesilaikymą gamyklose, pražūtingą poveikį aplinkai Madango pakrantėje ir neteisėtą žvejybą? Ar ne jūsų pareiga užkirsti tam kelią?"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, šis ziņojums tika gatavots kā atbilde uz neapmierinātību un nepietiekamo aizsardzību ES zivsaimniecības nozarē. Komisāra kungs, šajā nozarē neviens neprasa ieviest protekcionismu; ņemot vērā ilgstošo vienaldzību no Tirdzniecības ģenerāldirektorāta atbildīgo personu puses, šajā posmā ir jānodrošina, lai šī nozare negrimtu vēl dziļāk. Šajā saistībā mēs īpaši atbalstām ziņojumā izteikto prasību pārcelt tirdzniecības ģenerāldirektorāta pienākumu vadīt sarunas par zivsaimniecības sadaļām jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorātam, kā tas notika arī lauksaimniecības jomā, jo arī šajā gadījumā runa ir par īpaši paaugstināta riska produktiem, un situācija ar tunzivi ir klasiska. Runājot par tunzivi, var minēt skandalozu piemēru saistībā ar atteikšanos no izcelsmes noteikumiem, kad netika ievēroti nosacījumi ar Papua-Jaungvineju un Fidži noslēgtajos nolīgumos, tādējādi atbalstot vienīgi mūsu lielākos konkurentus — Taizemi un Filipīnas. Komisāra kungs, vai jūs zināt, ka papildus ES nozares apspiešanai — par ko jāpateicas jūsu politikai — Papua-Jaungvineja sāk radīt īpaši mazkvalificētas darbavietas un nepieļauj ilgtspējīgu attīstību? Vai esat informēts par ziņojumiem, ko sagatavojušas šajā reģionā darbojošās nevalstiskās organizācijas, runājot par bērnu darbu, antisanitāriem apstākļiem un nepietiekamu higiēnas līmeni fabrikās, graujošu ietekmi uz vidi Madangas piekrastē un nelegālo zveju? Vai atbildība, lai nepieļautu šādu situāciju, jāuzņemas jums?"@lv13
"Señor Presidente, este informe nace como respuesta a la frustración y a la indefensión del sector pesquero comunitario. Este sector, señor Comisario, no demanda proteccionismo, lo que demanda a estas alturas y vista la trayectoria de desconocimiento de los responsables de la DG Comercio, es que no se le hunda todavía más. Por ello, apoyamos especialmente la petición del informe del señor Cadec, para que las negociaciones de los capítulos pesqueros se transfieran de la competencia de la DG Comercio a la de la DG Asuntos Marítimos y Pesca, como ocurre en materia de agricultura, ya que, igualmente, estamos tratando con productos especialmente sensibles cuyo caso paradigmático es el atún. Y en cuanto al atún, un ejemplo sangrante lo tenemos en los acuerdos con Papúa Nueva Guinea y Fiyi, a través de la derogación de las reglas de origen, que solo va a favorecer a nuestros principales competidores —Tailandia y Filipinas— sin que importe en qué condiciones. Señor Comisario, ¿es consciente de que, además de ahogar al sector comunitario, gracias a su política, Papúa Nueva Guinea está entrando en una dinámica de creación de empleo de ínfima calidad y desarrollo sostenible nulo? ¿Conoce las denuncias de las ONG implantadas en la zona sobre el empleo infantil, la insalubridad y falta de higiene en las fábricas, el desastroso impacto ambiental en la costa de Madang y la pesca ilegal? ¿Es su responsabilidad evitarlo?"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dit verslag werd opgesteld om een antwoord te bieden op de frustratie en de weerloosheid van de Europese visserijsector. Commissaris, in deze sector vraagt men geen protectionisme. Het enige dat men in dit stadium vraagt, gelet op het negerende gedrag in het verleden van degenen die verantwoordelijk zijn voor het DG Handel, is dat men hen niet nog meer ten gronde richt. Dat is precies de reden waarom we het verslag van de heer Cadec steunen. Wij willen dat de onderhandelingen over visserijhoofdstukken overgeheveld worden van DG Handel naar DG Maritieme zaken en visserij, zoals dat al het geval is met de landbouw, omdat we het hier ook hebben over uitermate gevoelige producten, met als schoolvoorbeeld de tonijn. Wat tonijn betreft hebben we een schandalig voorbeeld in de overeenkomsten met Papoea-Nieuw-Guinea en Fiji. Door de intrekking van de oorsprongsregels worden onze grootste concurrenten, Thailand en de Filippijnen, alleen maar aangemoedigd, ongeacht onder welke omstandigheden. Mijnheer de commissaris, bent u zich ervan bewust dat Papoea-Nieuw-Guinea momenteel dankzij uw beleid niet alleen de communautaire sector wurgt maar ook een arbeidsdynamiek op gang brengt die wordt gekenmerkt door banen van zeer slechte kwaliteit en nul duurzame ontwikkeling? Bent u op de hoogte van de klachten van in het gebied actieve ngo’s over kinderarbeid, slechte gezondheidsomstandigheden en gebrek aan hygiëne in de fabrieken, over de rampzalige gevolgen voor het milieu aan de kust van Madang en de illegale visvangst? Is het niet uw verantwoordelijkheid om dit te vermijden?"@nl3
"Panie przewodniczący! Przedmiotowe sprawozdanie powstało w odpowiedzi na frustrację i niemożliwość obrony sektora rybołówstwa w UE. Pani komisarz! Sektor ten nie zabiega o protekcjonizm, ale mając na uwadze ignorancję, z jaką się spotykał na przestrzeni lat ze strony osób odpowiedzialnych z ramienia Dyrekcji Generalnej ds. Handlu, domaga się, aby go dalej nie pogrążać. Pod tym względem szczególnie popieramy zawarte w sprawozdaniu posła Cadeca żądanie, by Dyrekcja Generalna ds. Handlu przekazała uprawnienia do prowadzenia negocjacji w sprawie rozdziałów dotyczących rybołówstwa Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa tak jak to ma miejsce w przypadku rolnictwa, gdyż tu mamy również do czynienia z produktami szczególnie delikatnymi, do jakich należy na przykład tuńczyk. Jeśli chodzi o tuńczyka, to mamy tu skandaliczny przykład odstąpienia od reguł pochodzenia bez uwzględnienia warunków w umowach z Papuą Nową Gwineą i Fidżi, a takie postępowanie służy jedynie interesom naszych głównych konkurentów: Tajlandii i Filipinom. Pani komisarz! Ma pani świadomość, że oprócz polityki niszczącej sektor UE, dzięki realizowanej przez państwa polityce Papua Nowa Gwinea wchodzi w fazę tworzenia miejsc pracy o bardzo niskiej jakości oraz całkowitego braku zrównoważonego rozwoju? Czy zna pani sprawozdania organizacji pozarządowych działających w danym regionie i zajmujących się tematyką pracy dzieci, braku warunków sanitarnych i higieny w fabrykach, katastrofalnego wpływu na środowisko w regionie przybrzeżnym Madang oraz nielegalnych połowów? Czyż nie pani obowiązkiem jest temu zapobiec?"@pl16
"Senhor Presidente, este relatório surge em resposta à frustração e à falta de protecção do sector das pescas da União Europeia. Senhora Comissária, este sector não pede proteccionismo, mas sim, nesta fase, dado o historial de indiferença da parte dos responsáveis da Direcção-Geral do Comércio, que não se afunde ainda mais. A este respeito, apoiamos em particular o pedido feito no relatório do senhor deputado Alain Cadec para que as negociações relativas aos capítulos das pescas sejam transferidas do âmbito de competências da Direcção-Geral do Comércio para a da Direcção-Geral dos Assuntos Marítimos e das Pescas, como sucede com a agricultura, porque também aqui estamos a tratar de produtos particularmente sensíveis, como é o caso tradicional do atum. Sobre o tema do atum, temos o exemplo escandaloso da derrogação às regras de origem, sem que as condições tenham sido levadas em conta, nos acordos com a Papua Nova Guiné e as Ilhas Fiji, o que só contribui para favorecer os nossos principais concorrentes: a Tailândia e as Filipinas. Senhora Comissária, está ciente de que, para além do estrangulamento do sector na União Europeia, graças à sua política, a Papua Nova Guiné está a entrar numa fase de criação de emprego de muito baixa qualidade e de desenvolvimento sustentável nulo? Está ciente dos relatórios das organizações não governamentais que operam na região sobre o trabalho infantil, a insalubridade e a falta de higiene nas fábricas, o desastroso impacto ambiental na costa de Madang e a pesca ilegal? É da sua responsabilidade evitar estas situações?"@pt17
"Dle președinte, acest raport a fost inițiat ca răspuns la frustrarea și lipsa de apărare a sectorului pescuitului din UE. Dle comisar, acest sector nu solicită protecționism ci, în această etapă, având în vedere ignoranța repetată a celor responsabili de Direcția Generală pentru Comerț, solicită să nu se scufunde și mai mult. În această privință, susținem în mod deosebit solicitarea din raportul dlui Cadec ca negocierile privind capitolele legate de pescuit să fie transferate din cadrul Direcției Generale pentru Comerț la Direcția Generală pentru afaceri maritime și pescuit, ca și agricultura, deoarece și aici ne confruntăm cu produse deosebit de sensibile, tonul fiind exemplul clasic. În ceea ce privește tonul, avem exemplul scandalos al renunțării la normele privind originea fără a ține cont de condiții în acordul cu Papua Noua Guinee și cu Fiji, care are drept scop numai favorizarea principalilor noștri concurenți: Thailanda și Filipine. Dle comisar, știți că, în afară de faptul că sufocă sectorul UE, datorită politicii dvs., Papua Noua Guinee intră într-o etapă de creare de locuri de muncă de calitate foarte slabă și de dezvoltare durabilă zero? Aveți cunoștință de rapoartele din partea organizațiilor neguvernamentale care își desfășoară activitatea în regiune privind exploatarea prin muncă a copiilor, condițiile insalubre și lipsa de igienă din fabrici, impactul dezastruos asupra mediului de pe coasta Madang și pescuitul ilegal? Este responsabilitatea dvs. să preveniți aceste lucruri?"@ro18
"Vážený pán predsedajúci, táto správa vznikla ako reakcia na frustráciu a nedostatočnú ochranu odvetvia rybárstva EÚ. Pán komisár, toto odvetvie nežiada o protekcionizmus; vzhľadom na dlhodobú ignoranciu zo strany vedenia Generálneho riaditeľstva pre obchod v tejto etape požaduje, aby už viac nebolo ignorované. V tejto súvislosti podporujeme najmä požiadavku v správe pána Cadeca, aby boli rokovania o kapitolách týkajúcich sa rybolovu presunuté z pôsobnosti Generálneho riaditeľstva pre obchod do pôsobnosti Generálneho riaditeľstva pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo tak ako poľnohospodárstvo, pretože tu sa tiež zaoberáme produktmi, ktoré sú osobitne citlivé, a klasickým prípadom je tuniak. V prípade tuniakov máme škandalózny príklad porušovania predpisov označovania pôvodu bez toho, aby sa zohľadnili podmienky uvedené v dohodách s krajinami ako Papua-Nová Guinea a Fidži, ktoré sú iba v prospech našich hlavných konkurentov: Thajska a Filipín. Pán komisár, uvedomujete si, že vďaka vašej politike sa Papua-Nová Guinea okrem utlmovania odvetvia EÚ dostáva do etapy vytvárania pracovných príležitostí s veľmi nízkou kvalitou a nulovým udržateľným rozvojom? Ste informovaný o správach mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti, ktoré sa týkajú detskej práce, nezdravých podmienok a nedostatočnej hygieny v továrňach, katastrofálneho vplyvu na životné prostredie na pobreží v Madangu a nezákonného rybolovu? Nie je vašou povinnosťou tomu zabrániť?"@sk19
"Gospod predsednik, to poročilo je nastalo kot odgovor na uničenje in pomanjkanje obrambe ribiškega sektorja EU. Gospod komisar, ta sektor ne zahteva protekcionizma, prosi pa, da se ga na tej stopnji, glede na zgodovino neupoštevanja s strani tistih, ki so pristojni na Generalnem direktoratu za trgovino, ne potopi še globlje. V tem smislu podpiramo zlasti zahtevo v poročilu gospoda Cadeca, da se pogajanja o ribiških poglavjih prenesejo s pristojnosti Generalnega direktorata za trgovino na Generalni direktorat za pomorske zadeve in ribištvo, kakor velja za kmetijstvo, ker se tu ukvarjamo tudi s proizvodi, ki so še zlasti občutljivi, pri tem pa je klasičen primer tun. Glede teme tunov imamo sramoten primer pri opuščanju pravil glede porekla brez upoštevanja pogojev iz sporazumov s Papuo Novo Gvinejo in Fidžijem, ki služi le v korist našim glavnim tekmecem: Tajski in Filipinom. Gospod komisar, ali ste seznanjeni, da poleg tega, da zaradi vaše politike duši sektor EU, Papua Nova Gvineja vstopa v fazo ustvarjanja zelo nizkokakovostnih delovnih mest in netrajnostnega razvoja? Ali ste seznanjeni s poročili nevladnih organizacij, ki delujejo na področju dela otrok, nezdravih pogojev in pomanjkljive higiene v tovarnah, katastrofalnega vpliva na okolje na obalah Madanga in nezakonitega ribolova? Ali je vaša odgovornost, da to preprečite?"@sl20
"Herr talman! Detta betänkande kom ursprungligen som svar på frustrationen och bristen på skydd åt fiskerisektorn i EU. Herr kommissionsledamot! Den här sektorn efterfrågar inte protektionism. Vad den vill i detta skede är att inte tryckas ned ännu mer, detta mot bakgrund av den likgiltighet som de ansvariga vid generaldirektoratet för handel hittills har visat. I betänkandet av Alain Cadec stöder vi i detta avseende särskilt kravet på att förhandlingarna om fiskeribudgeten flyttas från generaldirektoratet för handel till generaldirektoratet för havsfrågor och fiske, på motsvarande sätt som med jordbruket, eftersom det här har att göra med särskilt känsliga produkter, där tonfisken kan ses som det klassiska exemplet. När det gäller tonfisk har vi ett skandalöst exempel på hur man avstår från ursprungsregler utan att ta hänsyn till villkoren i avtalen med Papua Nya Guinea och Fiji, vilket enbart gynnar våra huvudkonkurrenter: Thailand och Filippinerna. Fru kommissionsledamot! Är ni medveten om att er politik inte bara lett till att fiskerisektorn i EU stryps utan även till att Papua Nya Guinea nu går in i en fas med mycket få kvalitetsjobb och obefintlig hållbar utveckling? Är ni medveten om de rapporter som icke-statliga organisationerna i regionen har lämnat om barnarbete, hälsovådliga förhållanden och bristfällig hygien i fabrikerna, katastrofal miljöpåverkan längs kusten vid Madang och olagligt fiske? Är det ert ansvar att förhindra detta?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Kereskedelmi Főigazgatóság"11
"Kereskedelmi Főigazgatóságról a Tengerügyi és Halászati Főigazgatósághoz"11
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph