Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-119"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.5.4-119"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the Commission welcomes the European Parliament’s decision to prepare an own-initiative report on the import regime for fish and fishery products. The debate opened by the European Parliament provides a good basis to start reflecting on how to address trade negotiations in the context of a reformed common fisheries policy. In defending the interests of the EU fisheries sector in trade negotiations, the Commission also seeks to remove any trade barrier maintained by our trade partners that might threaten the export potential of the EU industry, with the aim of ensuring a level playing field in bilateral and multilateral trade in fish products. Finally, the report voices concerns from stakeholders as regards ensuring a level playing field for EU products and third country imports. The EU is firmly committed to promoting both labour and environmental standards in the context of trade negotiations with third countries in parallel to market opening – for example, in the framework of a sustainable development chapter included in our trade agreements or in a number of international fora where these issues are addressed, such as the UN, FAO and regional fisheries management organisations, where the EU is an active participant. I would like to conclude by showing my willingness and availability to further discuss with the Honourable Members of the European Parliament the Commission’s role in trade negotiations as far as fishery and aquaculture products are concerned. I would like to invite the Members of the European Parliament to take into consideration the following observations on the issues raised in the draft EP report. The Commission is aware of the particular nature of the fisheries sector and its importance, especially for coastal communities. This sensitivity is taken into consideration in the implementation of the common commercial policy. I would like to highlight that the EU’s trade policy has to reconcile the diverse interests of the various parts of the fisheries sector affected by the policy, including producers, processors and consumers. The Commission’s goal when pursuing its trade policy for fishery and aquaculture products is to achieve a balanced result between, among other things, an adequate supply policy, the situation and interests of EU producers and the demands of consumers, while taking into account potential development policy objectives. We all acknowledge that the EU is strongly dependent on imported fishery and aquaculture products to satisfy its market demands, represented not only by consumers, but also by the processing industry. Given the existing trends and potential increase in dependence, the current reform of the common fisheries policy is a good opportunity for the EU to reinforce the economic performance of the sector and its ability to compete globally. We should not ignore the likelihood that broader globalisation will continue in the future given current global trends in international trade, both at multilateral and at bilateral/regional level. In the context of free trade arrangement negotiations, the Commission has taken, is taking, and should take into account the complex nature of the EU’s fishing sector during market access negotiations and ensure there is a balance between the diverse interests affected by trade policy, as I have just mentioned. In the context of these global trends in international trade, the Commission will strive to secure the necessary time for the adjustments that will need to take place, taking into account the pace of the ongoing common fisheries policy reform. Let me briefly refer to one of the main suggestions included in the report, which is the possibility of detaching fish products from NAMA in the framework of the DDA. I will be very honest with you on this point. At this stage of the discussions, besides being very difficult to segregate fish products from NAMA, other approaches such as a specific negotiating group could result in the EU coming under enormous pressure to further liberalise its market. The Commission takes due note of the draft report’s call for the responsibility for the negotiation of fishery and aquaculture products to be transferred from the Trade Commissioner to the Fisheries Commissioner. According to the principle of collegiality which governs the Commission work, all the members of the Commission are jointly responsible for decisions and actions taken. This also means that the Trade Commissioner and DG TRADE, who are responsible for negotiations of fishery and aquaculture products, do not act alone, but negotiate in close cooperation with the Maritime Affairs and Fisheries Commissioner and DG MARE and with their direct involvement at all stages of the negotiations. The Commission wants to reassure the EP that the specific needs of the fisheries sector are taken into consideration in the course of trade negotiations. Indeed, the Commission defends the interests of the EU sector in trade negotiations and takes into account its sensitivities as far as possible, even when faced with strong pressure from our trading partners."@en4
lpv:translated text
"Pane předsedající, Komise vítá rozhodnutí Evropského parlamentu připravit zprávu z vlastního podnětu o režimu pro dovoz produktů rybolovu a akvakultury. Debata zahájená Evropským parlamentem poskytuje dobrý základ, abychom začali uvažovat o tom, jak přistupovat k obchodním jednáním v souvislosti s reformovanou společnou rybářskou politikou. Při ochraně zájmů odvětví rybolovu v EU v průběhu obchodních jednání se Komise také snaží o odstranění jakýchkoli překážek pro obchod na straně našich obchodních partnerů, které by mohly ohrozit exportní potenciál průmyslu EU, s cílem zajistit rovné podmínky v rámci bilaterálního i multilaterálního obchodu s produkty rybolovu. Nakonec zpráva vyjadřuje znepokojení zainteresovaných stran, pokud jde o zajištění rovných podmínek pro výrobky z Evropské unie a z dovozu ze třetích zemí. Evropská unie je pevně odhodlána prosazovat jak pracovní, tak ekologické normy v rámci obchodních jednání s třetími zeměmi současně s otevíráním trhu – například v rámci kapitoly o udržitelném rozvoji obsažené v našich obchodních dohodách nebo na řadě mezinárodních fór, která se těmito otázkami zabývají, jako jsou Organizace spojených národů (OSN), Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) a regionální organizace pro řízení rybolovu, jichž se Evropská unie aktivně účastní. Rád bych svůj příspěvek zakončil poukazem na svou vůli a přístupnost k další diskusi s váženými poslanci Evropského parlamentu o roli Komise v obchodních jednáních, která se týkají produktů rybolovu a akvakultury. Chtěl bych vyzvat poslance Evropského parlamentu, aby vzali v úvahu následující postřehy k otázkám vzneseným v návrhu zprávy Evropského parlamentu. Komise si je vědoma zvláštní povahy odvětví rybolovu a jeho důležitosti, zejména pro pobřežní komunity. Tento citlivý přístup je brán v úvahu při provádění společné obchodní politiky. Rád bych zdůraznil, že obchodní politika EU musí sladit rozdílné zájmy různých částí rybářského odvětví, kterých se tato politika týká, včetně producentů, zpracovatelů a spotřebitelů. Komise si při provádění své obchodní politiky pro produkty rybolovu a akvakultury klade za cíl dosažení vyvážených výsledků mimo jiné mezi politikou odpovídající nabídky, situací a zájmy evropských producentů a požadavky spotřebitelů, přičemž bere v úvahu také potenciální cíle rozvojové politiky. Všichni uznáváme, že Evropská unie je silně závislá na dovážených produktech rybolovu a akvakultury, aby byla schopná uspokojit poptávku trhu tvořeného nejen spotřebiteli, ale také zpracovatelským průmyslem. Vzhledem k současným trendům a potenciálnímu nárůstu závislosti je současná reforma společné rybářské politiky pro Evropskou unii vhodnou příležitostí k posílení hospodářské výkonnosti tohoto odvětví a jeho schopnosti konkurovat na globální úrovni. Vzhledem k současným globálním trendům v mezinárodním obchodě, jak na multilaterální, tak na bilaterální/regionální úrovni, bychom neměli ignorovat pravděpodobnost, že širší globalizace bude v budoucnu pokračovat. V rámci jednání o režimu volného obchodu Komise brala, bere a měla by brát v úvahu komplexní povahu evropského odvětví rybolovu během jednání o přístupu na trh a zajistit rovnováhu mezi rozdílnými zájmy, kterých se týká obchodní politika, jak jsem před chvílí zmínil. V souvislosti s těmito globálními trendy v mezinárodním obchodě bude Komise usilovat o zajištění dostatečného času k provedení potřebných úprav s přihlédnutím k tempu probíhající reformy společné rybářské politiky. Dovolte mi, abych stručně zmínil jeden z hlavních návrhů uvedených ve zprávě, který se týká možnosti vyjmutí rybích produktů z jednání o přístupu na trh s nezemědělskými produkty (NAMA) v rámci rozvojové agendy z Dohá (DDA). Budu k vám ohledně tohoto bodu velmi upřímný. V této fázi jednání, kromě toho, že je velmi obtížné vydělit rybí produkty z jednání o přístupu na trh s nezemědělskými produkty, by další přístupy jako vytvoření specializované vyjednávací skupiny mohly vyústit v obrovský tlak na Evropskou unii na další liberalizaci našeho trhu. Komise bere na vědomí výzvu k převedení zodpovědnosti za jednání o produktech rybolovu a akvakultury z kompetence komisaře pro obchod na komisařku pro námořní záležitosti a rybolov, která je obsažena v návrhu zprávy. Podle zásady kolegiality, kterou se řídí práce Komise, jsou všichni její členové společně zodpovědní za přijatá rozhodnutí a opatření. To také znamená, že komisař a generální ředitelství pro obchod, kteří odpovídají za jednání o produktech rybolovu a akvakultury, nejednají sami, nýbrž úzce spolupracují s komisařkou a generálním ředitelstvím pro námořní záležitosti a rybolov, kteří jsou přímo zapojeni do všech fází jednání. Komise chce ujistit Evropský parlament, že v průběhu obchodních jednání bere v úvahu specifické potřeby odvětví rybolovu. Komise skutečně v rámci jednání brání zájmy evropského odvětví a jak je to jen možné, zohledňuje jeho citlivost, i když je vystavena silnému tlaku ze strany našich obchodních partnerů."@cs1
"Hr. formand! Kommissionen bifalder Parlamentets beslutning om at udarbejde en initiativbetænkning om importordningen for fisk og fiskeriprodukter. Den forhandling, Parlamentet har åbnet, giver et godt grundlag for at begynde at overveje, hvordan handelsforhandlinger skal tackles inden for rammerne af en reformeret fælles fiskeripolitik. Når Kommissionen forsvarer EU-fiskerisektorens interesser under handelsforhandlinger, søger Kommissionen også at fjerne enhver handelshindring, som vores handelspartnere opretholder, og som kunne true EU-industriens eksportpotentiale, med det formål at sikre lige vilkår i den bilaterale og multilaterale handel med fiskeriprodukter. Endelig udtrykker interessenter bekymring i betænkningen med hensyn til sikring af lige konkurrencevilkår for EU-produkter og importvarer fra tredjelande. EU er helt og fuldt engageret i at fremme både arbejdstagerrettigheder og miljøstandarder i relation til handelsforhandlinger med tredjelande parallelt med markedsåbninger – f.eks. i form af, at der inkluderes et afsnit om bæredygtig udvikling i vores handelsaftaler, eller i en række internationale fora, hvor disse spørgsmål behandles, som f.eks. FN, FAO og regionale fiskeriforvaltningsorganisationer, hvor EU er en aktiv deltager. Jeg vil gerne afslutte med at sige, at jeg er villig til sammen med medlemmerne af Parlamentet yderligere at drøfte Kommissionens rolle i handelsforhandlinger, for så vidt angår fiskerivarer og akvakulturprodukter. Jeg vil gerne bede medlemmerne af Parlamentet om at tage følgende overvejelser om de spørgsmål, der er rejst i Parlamentets udkast til betænkning, i betragtning. Kommissionen er klar over fiskerisektorens særlige natur og dens betydning, navnlig for kystsamfund. Denne følsomhed er taget i betragtning ved gennemførelsen af den fælles handelspolitik. Jeg vil gerne fremhæve, at man i EU's handelspolitik skal afveje de forskellige interesser i de forskellige dele af fiskerisektoren, der berøres af politikken, herunder producenter, forarbejdningsindustri og forbrugere. Kommissionens mål i dens handelspolitik for fiskerivarer og akvakulturprodukter er at nå frem til et afbalanceret resultat i forhold til bl.a. en fyldestgørende forsyningspolitik, EU-producenternes situation og interesser og forbrugernes krav, samtidig med at der tages hensyn til eventuelle udviklingspolitiske målsætninger. Vi erkender alle, at EU er stærkt afhængig af importerede fiskerivarer og akvakulturprodukter for at kunne dække markedsbehovene fra ikke blot forbrugerne, men også forarbejdningsindustrien. På baggrund af udviklingstendenserne og den potentielt øgede afhængighed er den aktuelle reform af den fælles fiskeripolitik en god lejlighed for EU til at styrke sektorens økonomiske formåen og dens evne til at konkurrere på globalt plan. Vi bør ikke ignorere sandsynligheden for, at globaliseringen vil brede sig yderligere fremover i lyset af de aktuelle globale tendenser i den internationale handel, både på multilateralt og på bilateralt/regionalt niveau. Kommissionen har i sammenhæng med forhandlinger om frihandelsordninger taget, og den tager og bør tage, hensyn til kompleksiteten i EU's fiskerisektor under forhandlinger om markedsadgang, og den bør sikre, at der er balance mellem de forskellige interesser, der berøres af handelspolitikken, sådan som jeg lige har nævnt. På baggrund af disse globale tendenser i den internationale handel vil Kommissionen bestræbe sig på at sikre den fornødne tid til de justeringer, man er nødt til at foretage, idet vi tager tempoet i den igangværende reform af den fælles fiskeripolitik i betragtning. Jeg vil gerne kort berøre et af hovedforslagene i betænkningen, nemlig muligheden for at frigøre fiskerivarer fra NAMA inden for rammerne af DDA. Lad mig være meget ærlig her. På dette tidspunkt i forhandlingerne, og ud over at det er meget vanskeligt at adskille fiskerivarer fra NAMA, kunne andre fremgangsmåder som f.eks. en særlig forhandlingsgruppe resultere i, at EU kommer under et enormt pres for at liberalisere sit marked yderligere. Kommissionen tager til efterretning, at man i betænkningsudkastet opfordrer til, at ansvaret for forhandlinger om fiskerivarer og akvakulturprodukter flyttes fra kommissæren for handel til kommissæren for fiskeri. I henhold til kollegialitetsprincippet, som gælder for Kommissionens arbejde, har alle medlemmer af Kommissionen et fælles ansvar for de beslutninger, der træffes, og de handlinger, der udføres. Det betyder også, at kommissæren for handel og Generaldirektoratet for Handel, som er ansvarlige for forhandlinger om fiskerivarer og akvakulturprodukter, ikke handler alene, men forhandler i tæt samarbejde med og under direkte inddragelse af kommissæren for maritime anliggender og fiskeri og Generaldirektoratet for Maritime Anliggender og Fiskeri i alle faser af forhandlingerne. Kommissionen ønsker at forsikre Parlamentet om, at fiskerisektorens specifikke behov tages i betragtning under handelsforhandlinger. Kommissionen forsvarer afgjort EU-sektorens interesser under handelsforhandlinger og tager hensyn til dens følsomhed i videst muligt omfang, også når vores handelspartnere lægger stærkt pres på os."@da2
"Herr Präsident, die Kommission begrüßt die Entscheidung des Europäischen Parlaments, einen Initiativbericht zur Einfuhrregelung für Fisch und Fischereierzeugnisse zu erstellen. Die vom Europäischen Parlament eröffnete Debatte bietet eine gute Grundlage, um darüber nachzudenken, wie Wirtschaftsverhandlungen im Rahmen einer reformierten gemeinsamen Fischereipolitik anzugehen sind. Durch die Verteidigung der Interessen des EU-Fischereisektors bei Handelsgesprächen möchte die Kommission auch alle Handelshemmnisse entfernen, die unsere Handelspartner aufrechterhalten und die das Exportpotenzial der EU-Industrie einschränken könnten, um gleiche Bedingungen im bilateralen und multilateralen Handel von Fischprodukten sicherzustellen. Schließlich äußert der Bericht Bedenken von Interessenvertretern bezüglich der Sicherstellung gleicher Bedingungen für EU-Produkte und Importe aus Drittländern. Die EU ist fest entschlossen, sowohl Arbeits- als auch Umweltstandards im Rahmen von Handelsgesprächen mit Drittländern parallel zur Marktöffnung zu fördern – beispielsweise im Rahmen eines Kapitels zu nachhaltiger Entwicklung, das in unsere Handelsabkommen aufgenommen wird, oder in einer Reihe internationaler Foren, wo diese Aspekte angesprochen werden, wie UNO, FAO und regionalen Fischereiorganisationen, in denen die EU ein aktiver Teilnehmer ist. Zum Abschluss möchte ich gern meine Bereitschaft und Verfügbarkeit zeigen, mit den Damen und Herren Abgeordneten des Europäischen Parlaments die Rolle der Kommission in Handelsgesprächen in Bezug auf Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse weiter zu diskutieren. Ich möchte die Abgeordneten des Europäischen Parlaments auffordern, die folgenden Beobachtungen zu den im Entwurf des EP-Berichts genannten Problemen zu berücksichtigen. Die Kommission ist sich der besonderen Natur des Fischereisektors und seiner Bedeutung, insbesondere für Küstengemeinschaften, bewusst. Diese Empfindlichkeit wird bei der Umsetzung der gemeinsamen Wirtschaftspolitik berücksichtigt. Ich möchte gern betonen, dass die Handelspolitik der EU die verschiedenen Interessen der Teile des Fischereisektors, die von der Politik betroffen sind, einschließlich Erzeugern, verarbeitenden Einrichtungen und Verbrauchern, vereinbaren muss. Das Ziel der Kommission bei der Verfolgung ihrer Handelspolitik für Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse besteht darin, ein ausgewogenes Ergebnis zwischen einer angemessenen Versorgungspolitik, der Situation und den Interessen von EU-Erzeuger und den Forderungen von Verbrauchern zu erreichen, um nur einige zu nennen, und dabei gleichzeitig die potenzielle Ziele der Entwicklungspolitik zu berücksichtigen. Wir erkennen alle an, dass die EU stark von importierten Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen abhängig ist, um ihren Marktbedarf zu decken, der nicht nur von Verbrauchern, sondern auch von der verarbeitenden Industrie gestellt wird. Angesichts der bestehenden Trends und des potenziellen Anstiegs der Abhängigkeit ist die derzeitige Reform der gemeinsamen Fischereipolitik eine gute Gelegenheit für die EU, die wirtschaftliche Leistung dieses Marktes und seine Konkurrenzfähigkeit auf globaler Ebene zu stärken. Wir sollten nicht außer Acht lassen, dass sich die Globalisierung wahrscheinlich in Zukunft weiter ausweiten wird, wenn man die derzeitigen globalen Trends im internationalen Handel sowohl auf multilateraler als auch auf bilateraler/regionaler Ebene betrachtet. Im Rahmen der Verhandlungen zu Freihandelsabkommen hat die Kommission die komplexe Natur des Fischereisektors bei Verhandlungen zum Marktzugang berücksichtigt, berücksichtigt sie derzeit und sollte sie auch in Zukunft berücksichtigen und sicherstellen, dass es einen Ausgleich zwischen den unterschiedlichen von der Handelspolitik betroffenen Interessen gibt, wie ich gerade gesagt habe. Im Rahmen dieser globalen Trends im internationalen Handel wird sich die Kommission bemühen, unter Berücksichtigung des Tempos der laufenden Reform der gemeinsamen Fischereipolitik die erforderliche Zeit für die notwendigen Anpassungen zu gewinnen. Lassen Sie mich kurz auf einen der wichtigsten im Bericht enthaltenen Vorschläge verweisen, nämlich die Möglichkeit, Fischprodukte im Rahmen der Doha-Entwicklungsagenda aus dem Marktzugang für nichtlandwirtschaftliche Erzeugnisse (NAMA) zu lösen. Ich will bei diesem Punkt ganz ehrlich zu Ihnen sein. In diesem Stadium der Verhandlungen könnten, abgesehen davon, dass es sehr schwierig ist, Fischprodukte von NAMA zu trennen, andere Ansätze wie eine spezielle Verhandlungsgruppe dazu führen, dass die EU unter enormen Druck gerät, ihren Markt weiter zu liberalisieren. Die Kommission nimmt die Forderung des Berichtentwurfs, die Verantwortung für die Verhandlung über Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse vom Kommissar für Handel auf die Kommissarin für Fischerei zu übertragen, zur Kenntnis. Entsprechend dem Prinzip der Kollegialität, das für die Arbeit der Kommission gilt, tragen alle Mitglieder der Kommission gemeinsam die Verantwortung für getroffene Entscheidungen und ergriffene Maßnahmen. Das bedeutet auch, dass der Kommissar für Handel und die GD TRADE, die für Verhandlungen über Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse verantwortlich sind, nicht allein handeln, sondern in enger Zusammenarbeit mit der Kommissarin für Maritime Angelegenheiten und Fischerei und der GD MARE und mit deren direkter Beteiligung an allen Stufen der Verhandlungen teilnehmen. Die Kommission möchte dem EP versichern, dass die speziellen Bedürfnisse des Fischereisektors im Laufe der Handelsgespräche berücksichtigt werden. Tatsächlich verteidigt die Kommission die Interessen des EU-Sektors in Handelsgesprächen und berücksichtigt dessen Empfindlichkeiten soweit möglich, auch wenn sie starkem Druck von Seiten unserer Handelspartner ausgesetzt ist."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή επικροτεί την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να καταρτίσει έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας σχετικά με το καθεστώς εισαγωγής ιχθύων και αλιευτικών προϊόντων. Η συζήτηση που ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει ικανοποιητική βάση για την έναρξη της αναζήτησης τρόπου χειρισμού των εμπορικών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της μεταρρυθμισμένης κοινής αλιευτικής πολιτικής. Κατά την προάσπιση των συμφερόντων του αλιευτικού τομέα της ΕΕ στο πλαίσιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων, η Επιτροπή επιδιώκει επίσης την άρση οιουδήποτε εμπορικού φραγμού διατηρείται από τους εμπορικούς μας εταίρους και ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τις εξαγωγικές δυνατότητες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, με στόχο τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στις διμερείς και πολυμερείς εμπορικές συναλλαγές αλιευτικών προϊόντων. Τέλος, η έκθεση διατυπώνει τις ανησυχίες των ενδιαφερόμενων μερών σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τα προϊόντα της ΕΕ και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες. Η ΕΕ είναι σταθερά προσηλωμένη στην προώθηση τόσο των κανόνων εργασίας όσο και των περιβαλλοντικών προτύπων στο πλαίσιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες, παράλληλα με το άνοιγμα της αγοράς – για παράδειγμα, στο πλαίσιο του κεφαλαίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη που συμπεριλαμβάνεται στις εμπορικές μας συμφωνίες ή σε πολλά διεθνή φόρουμ που εγείρουν αυτά τα ζητήματα, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, ο Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) και περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας, όπου η ΕΕ συμμετέχει ενεργά. Θα ήθελα να ολοκληρώσω την ομιλία μου δηλώνοντας την προθυμία και τη διαθεσιμότητά μου για περαιτέρω συζητήσεις με τους αξιότιμους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον ρόλο της Επιτροπής στις εμπορικές διαπραγματεύσεις σε ό,τι αφορά τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Θα ήθελα να καλέσω τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να λάβουν υπόψη τις παρατηρήσεις που ακολουθούν σχετικά με τα θέματα που εγείρονται στο σχέδιο έκθεσης του ΕΚ. Η Επιτροπή έχει επίγνωση του ιδιαίτερου χαρακτήρα και της σημασίας του αλιευτικού τομέα, ιδίως για τις παράκτιες κοινότητες. Αυτή η ευαισθησία λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ πρέπει να συνδυάζει τα διαφορετικά συμφέροντα των διαφόρων κλάδων του αλιευτικού τομέα που επηρεάζονται από την πολιτική, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών, των μεταποιητών και των καταναλωτών. Ο στόχος της Επιτροπής κατά την άσκηση της εμπορικής της πολιτικής για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συνίσταται στην επίτευξη ισόρροπου αποτελέσματος, μεταξύ άλλων, ανάμεσα σε μία επαρκή πολιτική εφοδιασμού, την κατάσταση και τα συμφέροντα των παραγωγών της ΕΕ και την καταναλωτική ζήτηση, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη ενδεχόμενους στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής. Όλοι αναγνωρίζουμε ότι η ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα εισαγόμενα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της αγοράς της, η οποία δεν εκπροσωπείται μόνο από τους καταναλωτές, αλλά και από τη μεταποιητική βιομηχανία. Δεδομένων των υφιστάμενων τάσεων και της δυνητικής αύξησης της ζήτησης, η παρούσα μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής προσφέρει στην ΕΕ μία καλή ευκαιρία για την ενίσχυση των οικονομικών επιδόσεων του τομέα και της ανταγωνιστικής του ικανότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν θα πρέπει να αγνοούμε την πιθανότητα της περαιτέρω διεύρυνσης της παγκοσμιοποίησης στο μέλλον, δεδομένων των υφιστάμενων παγκόσμιων τάσεων στο διεθνές εμπόριο, τόσο σε πολυμερές όσο και σε διμερές/περιφερειακό επίπεδο. Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, η Επιτροπή έχει λάβει, λαμβάνει και πρέπει να λάβει υπόψη τον σύνθετο χαρακτήρα του τομέα της ευρωπαϊκής αλιείας κατά τις διαπραγματεύσεις για την πρόσβαση στην αγορά και να διασφαλίσει, όπως μόλις ανέφερα, την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των διαφορετικών συμφερόντων που επηρεάζονται από την εμπορική πολιτική. Στο πλαίσιο αυτών των παγκόσμιων τάσεων στο διεθνές εμπόριο, η Επιτροπή θα πασχίσει να εξασφαλίσει τον απαραίτητο χρόνο για τις απαιτούμενες προσαρμογές, συνυπολογίζοντας τον ρυθμό προόδου της εν εξελίξει μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ εν συντομία σε μία από τις κύριες προτάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση, ήτοι στη δυνατότητα αποσύνδεσης των προϊόντων αλιείας από τον τομέα της πρόσβασης στις μη γεωργικές αγορές (NAMA) στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγράμματος της Ντόχα. Θα είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σας σχετικά με αυτό το θέμα. Στο παρόν στάδιο των διαβουλεύσεων, πέραν της ιδιαίτερης δυσκολίας απομόνωσης των προϊόντων αλιείας από την πρόσβαση στις μη γεωργικές αγορές (NAMA), άλλες προσεγγίσεις, όπως μία ειδική διαπραγματευτική ομάδα, θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην άσκηση τεράστιων πιέσεων στην ΕΕ για την περαιτέρω ελευθέρωση της αγοράς της. Η Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη την έκκληση του σχεδίου έκθεσης για τη μετάθεση της διαπραγματευτικής αρμοδιότητας επί των των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας από τον αρμόδιο Επίτροπο σε θέματα εμπορίου στην αρμόδια Επίτροπο σε θέματα αλιείας. Σύμφωνα με την αρχή της συλλογικότητας που διέπει το έργο της Επιτροπής, όλα τα μέλη της Επιτροπής έχουν από κοινού την ευθύνη των αποφάσεων που λαμβάνονται και των δράσεων που αναλαμβάνονται. Αυτό σημαίνει επίσης ότι ο αρμόδιος Επίτροπος σε θέματα εμπορίου και η ΓΔ Εμπορίου (TRADE), που έχουν την αρμοδιότητα για τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων επί των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, δεν ενεργούν μόνοι, αλλά διαπραγματεύονται σε στενή συνεργασία με την αρμόδια Επίτροπο σε θέματα θαλάσσιας πολιτικής και αλιείας και τη ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (MARE), με την άμεση δε συμμετοχή τους σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων. Η Επιτροπή θα ήθελε να διαβεβαιώσει το ΕΚ ότι οι ειδικές ανάγκες του αλιευτικού τομέα λαμβάνονται υπόψη στην πορεία των εμπορικών διαπραγματεύσεων. Πράγματι, η Επιτροπή προασπίζει τα συμφέροντα του εν λόγω ευρωπαϊκού τομέα στις εμπορικές διαπραγματεύσεις και λαμβάνει στον μέγιστο δυνατό βαθμό υπόψη την ευαισθησία του, ακόμη και όταν βρίσκεται αντιμέτωπη με ισχυρές πιέσεις από τους εμπορικούς μας εταίρους."@el10
"Señor Presidente, la Comisión acoge con satisfacción la decisión del Parlamento Europeo de preparar un informe de propia iniciativa sobre el régimen de importación de pescado y productos pesqueros. El debate abierto del Parlamento Europeo constituye una buena base para empezar a reflexionar sobre cómo abordar las negociaciones comerciales en el contexto de una política pesquera común reformada. En defensa de los intereses del sector pesquero de la UE en las negociaciones comerciales, la Comisión también pretende eliminar cualquier barrera comercial gestionada por nuestros socios comerciales que pudiera poner en peligro el potencial de exportación de la industria de la UE, con el objetivo de garantizar la igualdad de condiciones en el comercio multilateral y bilateral de los productos pesqueros. Por último, el informe se refiere a las voces de los interesados en cuanto a garantizar la igualdad de condiciones para los productos de la UE y las importaciones de terceros países. La UE está firmemente comprometida con la promoción de los estándares laborales y ambientales en el contexto de las negociaciones comerciales con terceros países de forma paralela a la apertura del mercado —por ejemplo, en el marco de un capítulo de desarrollo sostenible incluido en nuestros acuerdos comerciales o en una serie de foros internacionales donde se resuelvan estos problemas, tales como las Naciones Unidas, la FAO y las organizaciones regionales de ordenación pesquera, donde la UE es un participante activo—. Me gustaría terminar transmitiendo mi voluntad y disposición para seguir debatiendo con Sus Señorías acerca de la función de la Comisión en las negociaciones comerciales por cuanto atañe a los productos pesqueros y acuícolas. Me gustaría invitar a los miembros del Parlamento Europeo a tener en cuenta las siguientes observaciones sobre las cuestiones planteadas en el proyecto de informe del Parlamento Europeo. La Comisión es consciente de la naturaleza particular del sector de la pesca y su importancia, especialmente para las comunidades costeras. Esta sensibilidad se tiene en cuenta en la aplicación de la política comercial común. Me gustaría resaltar que la política comercial de la UE tiene que conciliar los diversos intereses de las distintas partes del sector pesquero afectadas por la política, incluidos los productores, los procesadores y los consumidores. El objetivo de la Comisión, al perseguir su política comercial para los productos pesqueros y acuícolas, es lograr un resultado equilibrado entre, entre otras cosas, una política de abastecimiento adecuada, la situación e intereses de los productores de la UE y las exigencias de los consumidores, al mismo tiempo que se tienen en cuenta los objetivos potenciales de la política de desarrollo. Todos reconocemos que la UE depende en gran medida de los productos pesqueros y acuícolas importados para satisfacer sus demandas del mercado, representadas no sólo por los consumidores, sino también por la industria de procesamiento. Dadas las tendencias actuales y el posible aumento de la dependencia, la actual reforma de la política pesquera común es una buena oportunidad para que la UE refuerce el rendimiento económico del sector y su capacidad para competir a escala mundial. No debemos pasar por alto la probabilidad de que una mayor globalización continuará en el futuro dadas las actuales tendencias mundiales en el comercio internacional, tanto a nivel multilateral como a nivel bilateral o regional. En el contexto de las negociaciones de acuerdos de libre comercio, la Comisión ha tenido, está teniendo, y debe tener en cuenta la naturaleza compleja del sector pesquero de la UE durante las negociaciones de acceso al mercado y debe asegurarse de que existe un equilibrio entre los diversos intereses afectados por la política comercial, justo como acabo de mencionar. En el contexto de estas tendencias mundiales en el comercio internacional, la Comisión se esforzará para garantizar el tiempo necesario para los ajustes que tendrá que llevarse a cabo, teniendo en cuenta el ritmo de la reforma en curso de la política pesquera común. Permítanme referirme brevemente a una de las principales propuestas incluidas en el informe, que es la posibilidad de separar los productos pesqueros del acceso a los mercados para los productos no agrícolas (AMNA) en el marco del Programa de Doha para el Desarrollo (PDD). Voy a ser muy honesto con ustedes sobre este punto. En esta etapa de los debates, además de ser muy difícil separar los productos pesqueros del AMNA, otros enfoques, tales como un grupo específico de negociación, podrían dar lugar a que la UE fuera sometida a una enorme presión para la liberalización de su mercado. La Comisión toma debida nota de la solicitud del proyecto de informe para que la responsabilidad de la negociación de productos pesqueros y acuícolas se transfiera del Comisario de Comercio a la Comisaria de Pesca. De acuerdo con el principio de colegialidad que rige el trabajo de la Comisión, todos los miembros de la Comisión son solidariamente responsables de las decisiones y medidas adoptadas. Esto también significa que el Comisario de Comercio y la Dirección General de Comercio, que son responsables de las negociaciones de productos pesqueros y acuícolas, no actúan solas, sino que negocian en estrecha colaboración con la Comisión de Asuntos Marítimos y Pesca y Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (también conocida por sus siglas DG MARE) y con su participación directa en todas las etapas de las negociaciones. La Comisión quiere asegurar al Parlamento Europeo que las necesidades específicas del sector pesquero se tienen en cuenta en el curso de las negociaciones comerciales. En efecto, la Comisión defiende los intereses del sector de la UE en las negociaciones comerciales, y tiene en cuenta sus sensibilidades en la medida de lo posible, incluso cuando se enfrenta a una fuerte presión por parte de nuestros socios comerciales."@es21
"Austatud juhataja! Komisjonil on hea meel Euroopa Parlamendi otsuse üle koostada algatusraport kala ja kalandustoodete importimise korra kohta. Euroopa Parlamendi algatatud arutelu on hea alus, kust minna edasi mõtetega teemal, kuidas käsitleda kaubandusläbirääkimisi reformitud ühise kalanduspoliitika kontekstis. Kaitstes kaubandusläbirääkimistel ELi kalandussektori huve, on komisjoni püüdlus kõrvaldada ka igasugused meie kaubanduspartnerite kaubandustõkked, mis võiksid ohustada ELi tööstuse ekspordipotentsiaali, ning tagada võrdsed võimalused kahe- ja mitmepoolses kalatoodete kaubanduses. Lõpetuseks ütlen, et raport väljendab sidusrühmade muret selle pärast, kas ELi tootjatele ja kolmandatest riikidest pärinevatele importtoodetele tagatakse võrdsed võimalused. EL on võtnud endale kindlalt ülesandeks edendada kolmandate riikidega peetavates kaubandusläbirääkimistes kõrvuti turu avamisega nii töö- kui ka keskkonnastandardeid – näiteks meie kaubanduslepingutesse lisatud säästva arengu peatüki raames või paljudes rahvusvahelistes foorumites, kus neid küsimusi arutatakse, näiteks ÜROs, selle Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioonis ning piirkondlikes kalavarude majandamise organisatsioonides, kus EL aktiivselt osaleb. Lõpetuseks ütlen, et mul on tahe ja valmidus pidada austatud parlamendiliikmetega edasisi arutelusid komisjoni rolli üle kaubandusläbirääkimistes seoses kalandus- ja vesiviljelustoodetega. Ma palun Euroopa Parlamendi liikmetel arvestada järgmisi tähelepanekuid küsimuste kohta, mis parlamendi raporti projektis tõstatati. Komisjon on teadlik kalandussektori eripärast ja tähtsusest eriti rannikualade kogukondade jaoks. Selle valdkonna tundlikkust võetakse ühise kaubanduspoliitika rakendamisel arvesse. Tahaksin toonitada, et ELi kaubanduspoliitika peab sellest mõjutatud kalandussektori eri osade, sealhulgas tootjate, töötlejate ja tarbijate erisugused huvid omavahel sobitama. Komisjoni eesmärk kalandus- ja vesiviljelustooteid puudutavas kaubanduspoliitikas on saavutada tasakaalustatud tulemus muu hulgas kohase hankepoliitika, ELi tootjate olukorra ja huvide ning tarbijate nõudluse vahel, võttes samal ajal arvesse võimalikke arengupoliitika sihte. Me kõik tunnistame, et oma turunõudluse rahuldamisel, mis ei hõlma ainult tarbijaid, vaid ka töötlevat tööstust, sõltub Euroopa Liit imporditud kalandus- ja vesiviljelustoodetest tugevasti. Arvestades praeguseid suundumusi ja võimalikku sõltuvuse kasvu, on käimasolev ühise kalanduspoliitika reform ELi jaoks hea võimalus parandada selle sektori majandustulemusi ja võimet maailmas konkureerida. Me ei tohiks eirata võimalust, et tulevikus jätkub laialdasem üleilmastumine, arvestades praegusi üldisi suundumusi rahvusvahelises kaubanduses nii mitmepoolsel kui ka kahepoolsel/piirkondlikul tasandil. Mis puudutab läbirääkimisi vabakaubanduskorra üle, siis komisjon on võtnud, võtab ja peaks võtma turulepääsu käsitlevates läbirääkimistes arvesse ELi kalandussektori keerulist olemust ja tagama tasakaalu kaubanduspoliitikast mõjutatud erinevate huvide vahel, nagu ma just mainisin. Neid rahvusvahelise kaubanduse üldisi suundumusi arvestades püüab komisjon tagada vajaliku aja vajalike kohanduste tegemiseks, pidades silmas käimasoleva ühise kalanduspoliitika reformi tempot. Ma märgin lühidalt ära ühe peamistest raportis sisalduvatest ettepanekutest. See on võimalus eemaldada kalatooted Doha arengukava raames käsitletavate, mittepõllumajandustoodete turulepääsu reguleerivate eeskirjade kohaldamisalast. Olen teiega selles küsimuses väga aus. Peale selle, et kalatooteid on mittepõllumajandustoodete turulepääsu reguleerivate eeskirjade kohaldamisalast väga raske eemaldada, võivad praeguses arutelude etapis muud meetodid, näiteks eriotstarbeline läbirääkimisrühm, viia selleni, et ELile saab osaks tohutu surve oma turgu veel liberaliseerida. Komisjon võtab asjakohaselt arvesse raporti projektis esitatud üleskutset anda kalandus- ja vesiviljelustooteid käsitlevate läbirääkimiste volitused kaubandusvolinikult üle kalandusvolinikule. Vastavalt komisjoni töös kehtivale kollegiaalsuse põhimõttele vastutavad kõik komisjoni liikmed otsuste ja meetmete eest ühiselt. See tähendab ka, et kaubandusvolinik ja kaubanduse peadirektoraat, kes vastutavad kalandus- ja vesiviljelustooteid käsitlevate läbirääkimiste eest, ei tegutse üksi, vaid peavad läbirääkimisi tihedas koostöös merenduse ja kalanduse voliniku ning merendus- ja kalandusasjade peadirektoraadiga, kes on otseselt kaasatud läbirääkimiste kõigisse etappidesse. Komisjon tahab Euroopa Parlamendile taas kinnitada, et kalandussektori erivajadusi võetakse kaubandusläbirääkimiste käigus arvesse. Komisjon kaitseb kaubandusläbirääkimistes tõepoolest selle ELi sektori huve ja arvestab selle tundlikkust nii palju kui võimalik, isegi kui meie kaubanduspartnerid avaldavad meile tugevat survet."@et5
"Arvoisa puhemies, komissio on tyytyväinen Euroopan parlamentin päätökseen laatia kalan ja kalataloustuotteiden tuontijärjestelyjä koskeva valionkunta-aloitteinen mietintö. Euroopan parlamentin käynnistämän keskustelun perusteella on hyvä alkaa pohtimaan, miten käydä kauppaneuvotteluja uudistetun yhteisen kalastuspolitiikan pohjalta. Puolustaessaan EU:n kalatalousalan etuja kauppaneuvotteluissa komissio pyrkii myös poistamaan kauppakumppaneidensa asettamat kaupan esteet, jotka saattaisivat vaarantaa EU:n kalatalousalan vientimahdollisuudet, luodakseen kahden- ja monenväliselle kalatuotteiden kaupalle tasapuoliset toimintaedellytykset. Lisäksi mietinnössä tuodaan esiin sidosryhmien huolenaiheita, jotka koskevat EU:sta saatavien tuotteiden ja kolmansien maiden tuonnin yhtäläisten mahdollisuuksien takaamista. EU on vakaasti sitoutunut edistämään sekä työ- että ympäristönormeja kolmansien maiden kanssa käytävien kauppaneuvottelujen yhteydessä samanaikaisesti markkinoiden avaamisen kanssa – esimerkiksi kauppasopimuksiimme sisältyvän kestävää kehitystä koskevan luvun mukaisesti tai monilla kansainvälisillä foorumeilla, joissa näitä kysymyksiä käsitellään, kuten YK:ssa, FAO:ssa ja alueellisissa kalastuksenhoitojärjestöissä, joissa EU on aktiivisesti mukana. Haluan lopuksi ilmoittaa, että olen valmis käymään arvoisien parlamentin jäsenten kanssa lisäneuvotteluja komission roolista kauppaneuvotteluissa sikäli kuin ne koskevat kalastus- ja vesiviljelytuotteita. Kehottaisin Euroopan parlamentin jäseniä ottamaan huomioon seuraavat huomautukset, jotka koskevat Euroopan parlamentin mietintöluonnoksessa käsiteltyjä kysymyksiä. Komissio on tietoinen kalastusalan erityisluonteesta ja sen merkityksestä erityisesti rannikkoyhteisöille. Asian arkaluonteisuus otetaan huomioon yhteisen kauppapolitiikan toteuttamisessa. Haluan korostaa, että EU:n kauppapolitiikassa on sovitettava yhteen tämän politiikanalan vaikutuspiiriin kuuluvien kalastusalan osapuolten erilaiset edut – niin tuottajien, jalostajien kuin kuluttajienkin. Komission harjoittaman kalastus- ja vesiviljelytuotteita koskevan kauppapolitiikan tavoitteena on saada keskenään tasapainoon muun muassa asiaankuuluva hankintapolitiikka, EU:n tuottajien asema ja edut sekä kuluttajien vaatimukset ja ottaa samalla huomioon poliittisten tavoitteiden mahdollinen kehitys. Ymmärrämme kaikki, että EU on varsin riippuvainen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuonnista voidakseen täyttää sekä kuluttajien että jalostusteollisuuden asettamat markkinavaatimukset. Kun otetaan huomioon tämänhetkinen kehityssuunta ja riippuvuuden mahdollinen lisääntyminen, yhteisen kalastuspolitiikan nykyinen uudistus tarjoaa EU:lle oivan tilaisuuden vahvistaa toimialan taloudellista kannattavuutta ja sen maailmanlaajuista kilpailukykyä. Emme saa jättää huomiotta sitä, että yleinen globaalistumiskehitys todennäköisesti jatkuu tulevaisuudessa, koska kansainvälinen kauppa on nykyisin maailmanlaajuisesti suuntautunutta sekä monen- että kahdenvälisellä ja alueellisella tasolla. Vapaakauppajärjestelyjä koskevien neuvottelujen yhteydessä markkinoille pääsystä käytävissä neuvotteluissa komissio on ottanut, ottaa parhaillaan ja sen pitäisikin ottaa huomioon EU:n kalastusalan monitahoisuus sekä varmistaa, että ne monenlaiset edut, joihin kauppapolitiikka vaikuttaa, saadaan keskenään tasapainoon, kuten olen juuri maininnut. Kansainvälisen kaupan maailmanlaajuisten suuntausten perusteella komissio pyrkii varaamaan riittävästi aikaa mukautuksiin, jotka ovat välttämättömiä, ja ottamaan samalla huomioon parhaillaan käynnissä olevan yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksen tahdin. Viittaan lyhyesti yhteen mietinnössä esitetyistä tärkeimmistä ehdotuksista eli mahdollisuuteen irrottaa kalastustuotteet muiden kuin maataloustuotteiden markkinoille pääsyä (Non-Agricultural Market Access, NAMA) koskevasta sopimuksesta Dohan kehitysohjelman yhteydessä. Puhun teille tästä asiasta nyt aivan suoraan. Paitsi että neuvottelujen tässä vaiheessa on erittäin vaikea irrottaa kalastustuotteita NAMA-sopimuksesta, muut lähestymistavat, kuten erityisen neuvotteluryhmän perustaminen, olisivat voineet asettaa EU:lle valtavia paineita markkinoiden vapauttamiseksi entisestään. Komissio panee asianmukaisesti merkille mietintöluonnoksen vaatimuksen kalastus- ja vesiviljelytuotteita koskevan neuvotteluvastuun siirtämisestä kauppapolitiikasta vastaavalta komission jäseneltä kalastusasioista vastaavalle komission jäsenelle. Komission työtä ohjaavan kollegisen vastuun periaatteen mukaan kaikki komission jäsenet ovat yhdessä vastuussa tehdyistä päätöksistä ja toteutetuista toimista. Tämä tarkoittaa, että kauppapolitiikasta vastaava komission jäsen ja kauppapolitiikan pääosasto, jotka vastaavat kalastus- ja vesiviljelytuotteita koskevista neuvotteluista, eivät toimi yksin, vaan käyvät neuvotteluja tiiviissä yhteistyössä meri- ja kalastusasioista vastaavan komission jäsenen sekä meri- ja kalastusasioiden pääosaston kanssa, jotka osallistuvat neuvotteluihin avoimesti niiden kaikissa vaiheissa. Komissio vakuuttaa Euroopan parlamentille, että kalatalousalan erityistarpeet otetaan huomioon kauppaneuvottelujen aikana. Komissio puolustaa kauppaneuvotteluissa varmasti EU:n kalatalousalan etuja ja ottaa sitä koskevat arkaluonteiset kysymykset mahdollisimman hyvin huomioon silloinkin, kun se kokee kovaa painostusta kauppakumppaneidensa taholta."@fi7
"Monsieur le Président, la Commission approuve la décision du Parlement européen de préparer un rapport d’initiative sur le régime d’importation applicable aux poissons et produits de la pêche. Le débat lancé par le Parlement fournit une base adéquate pour engager un processus de réflexion sur la façon d’aborder les négociations commerciales dans le contexte d’une PCP réformée. Lorsqu’elle défend ainsi les intérêts du secteur européen de la pêche, la Commission cherche également à supprimer tout obstacle commercial maintenu par nos partenaires commerciaux qui est susceptible de mettre en péril le potentiel d’exportation de l’industrie européenne, dans le but de garantir des règles de concurrence équitables dans les échanges bilatéraux et multilatéraux de produits halieutiques. Enfin, le rapport mentionne les craintes des parties concernées au sujet de l’instauration de règles de concurrence égales pour les produits de l’UE et les importations de pays tiers. L’UE est fermement engagée à promouvoir l’application de normes environnementales et en matière de travail dans le cadre des négociations commerciales avec les pays tiers parallèlement à l’ouverture du marché. Par exemple, dans le cadre d’un chapitre sur le développement durable inclus dans nos accords commerciaux ou dans une série de forums où ces questions sont abordées, tels que les Nations unies, la FAO et les organisations régionales de gestion de la pêche, où l’UE est un participant actif. En conclusion, je souhaiterais dire que je suis prêt et disposé à poursuivre la discussion avec les députés du Parlement européen sur le rôle de la Commission dans les négociations commerciales sur les produits de la pêche et de l’aquaculture. Je souhaiterais inviter les députés européens à prendre en considération les observations qui suivent au sujet des questions soulevées dans le projet de rapport du PE. La Commission a conscience de la nature spécifique du secteur de la pêche et de son importance, en particulier pour les communautés côtières. Cette vulnérabilité est prise en compte lors de la mise en œuvre de la politique commerciale commune. Je tiens à souligner que la politique commerciale de l’UE doit concilier les divers intérêts des différentes parties du secteur de la pêche affectées par cette politique, notamment les producteurs, les transformateurs et les consommateurs. En poursuivant sa politique commerciale pour les produits de la pêche et de l’aquaculture, la Commission ambitionne de parvenir à un résultat équilibré entre, notamment, une politique adéquate en matière d’offre, la prise en compte de la situation et des intérêts des producteurs de l’UE et les exigences des consommateurs, tout en intégrant les objectifs potentiels de la politique de développement. Nous sommes tous conscients que l’UE est très dépendante des importations de produits de la pêche et de l’aquaculture pour satisfaire la demande de son marché, représenté non seulement par le consommateur, mais aussi par l’industrie de la transformation. Compte tenu des tendances actuelles et de la hausse potentielle de la dépendance de l’UE, la présente réforme de la PCP est une bonne occasion pour l’UE de renforcer la performance économique du secteur et sa compétitivité sur le marché mondial. Nous ne devrions pas ignorer le fait que le phénomène de la mondialisation ira probablement en s’accentuant étant donné les tendances générales actuelles dans le domaine des échanges internationaux, tant multilatéraux que bilatéraux et régionaux. Dans le cadre des négociations relatives aux dispositions de libre-échange, la Commission a pris, prend et devrait prendre en considération la nature complexe du secteur européen de la pêche lors des négociations d’accès au marché et s’assurer qu’il existe un équilibre entre les divers intérêts concernés par la politique commerciale, comme je l’ai dit un peu plus tôt. Dans le contexte de ces tendances mondiales dans le commerce international, la Commission s’efforcera de réserver le temps nécessaire pour les ajustements requis, en tenant compte du rythme d’avancement de la réforme de la PCP en cours. J’aborderai à présent brièvement l’une des principales suggestions incluses dans le rapport, à savoir la possibilité d’enlever les produits de la pêche du volet AMNA dans le cadre du cycle de Doha. Je serai très franc avec vous sur ce point. À ce stade du débat, outre qu’il est très difficile de séparer les produits de la pêche du volet AMNA, d’autres approches telles qu’un groupe de négociation spécifique pourraient soumettre l’UE à des pressions considérables pour qu’elle accentue la libéralisation de son marché. La Commission prend bonne note de l’appel lancé dans le projet de rapport pour que la responsabilité de la négociation des produits de la pêche et de l’aquaculture soit transférée du commissaire au commerce vers le commissaire à la pêche. En vertu du principe de la collégialité qui régit les travaux de la Commission, tous les membres de la Commission sont solidairement responsables des décisions et mesures prises. Cela signifie aussi que le commissaire au commerce et la DG COMMERCE, qui sont responsables des négociations sur les produits de la pêche et de l’aquaculture, n’agissent pas seuls, mais négocient en collaboration étroite avec le commissaire à la pêche et aux affaires maritimes et la DG MARE, ceux-ci étant associés directement à toutes les phases de ces négociations. La Commission souhaite assurer le PE que les besoins spécifiques du secteur de la pêche sont pris en considération lors des négociations commerciales. En effet, elle défend les intérêts du secteur de l’UE dans les négociations commerciales et prend autant que possible en compte ses vulnérabilités, même lorsqu’elle doit faire face à de fortes pressions de la part de nos partenaires commerciaux."@fr8
". – Elnök úr, a Bizottság üdvözli az Európai Parlament arra irányuló határozatát, hogy saját kezdeményezésű jelentést készítsen a halakra és halászati termékekre vonatkozó behozatali rendszerről. Az Európai Parlament által indított vita jó alapot nyújt ahhoz, hogy elkezdjünk gondolkodni azon, hogy hogyan folytassuk a kereskedelmi tárgyalásokat a megreformált közös halászati politika keretében. A kereskedelmi tárgyalások során az EU halászati ágazata érdekeinek védelme érdekében a Bizottság szintén arra törekszik, hogy felszámoljon minden, a kereskedelmi partnereink által fenntartott kereskedelmi akadályt, amely az uniós ipar exportkapacitását veszélyeztetné, azzal a céllal, hogy azonos feltételeket biztosítson a versenytársak számára a halászati termékek kétoldalú és a többoldalú kereskedelemében. Végül, a jelenés hangot ad az érintett felek azzal kapcsolatos aggodalmának, hogy az uniós termékek és a harmadik országból származó behozatal számára azonos feltételek legyenek biztosítottak. Az EU szilárdan elkötelezett, hogy előmozdítsa mind a munkaügyi mind a környezetvédelmi előírásokat a harmadik országokkal folytatott kereskedelmi tárgyalások keretében a piacnyitással párhuzamosan – például a kereskedelmi megállapodásainkban foglalt fenntartható fejlődési fejezet keretében, illetve egy sor nemzetközi fórumon, ahol ezek a kérdések szóba kerülnek, mint például az ENSZ, a FAO és a regionális halászati gazdálkodási szervezetek, ahol az EU aktív résztvevő. Azzal szeretnék befejezni mondandómat, hogy kifejezem, kész vagyok és rendelkezésre állok, hogy az európai parlamenti képviselőkkel részletesebben megvitassam, mi a Bizottság szerepe a kereskedelmi tárgyalásokban, ami a halászati és akvakultúra-termékeket illeti. Szeretném felkérni az Európai Parlament képviselőit, hogy vegyék figyelembe a EP jelentéstervezetében felvetett kérdésekkel kapcsolatos alábbi megállapításokat. A Bizottság ismeri a halászati ágazat sajátos jellegét és fontosságát, különösen, ami a part menti közösségeket illeti. Ezt az érzékenységet figyelembe veszi a közös kereskedelempolitika végrehajtásában. Szeretném kiemelni, hogy az EU kereskedelempolitikájának össze kell egyeztetnie a politika által érintett különféle halászati ágazati tényezőinek eltérő érdekeit, beleértve a termelőket, a feldolgozókat és a fogyasztókat. A Bizottság halászati és akvakultúra-termékekre vonatkozó kereskedelempolitikájának célja, hogy kiegyensúlyozott helyzetet alakítson ki – többek között – egy megfelelő ellátási politika, az uniós termelők helyzete és érdekei, valamint a fogyasztói igények között, figyelembe véve a potenciális fejlesztési politikai célkitűzéseket is. Mindannyian elismerjük, hogy az EU erősen függ az importált halászati és akvakultúra-termékektől, hogy kielégítse a piaci igényeket, egyrészt a fogyasztók, másrészt a feldolgozóipar igényeit. A jelenlegi tendenciák és a függőség potenciális növekedése mellett a közös halászati politika jelenlegi reformja jó alkalmat kínál az EU-nak, hogy megerősítse az ágazat gazdasági teljesítményét és globális versenyképességét. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a globalizáció valószínűleg a jövőben tovább erősödik, tekintve a nemzetközi kereskedelemben mind a többoldalú, mind a kétoldalú/regionális szinten tapasztalható jelenlegi tendenciákat. A szabadkereskedelmi társulási tárgyalások keretében a Bizottság eddig is figyelembe vette, figyelembe veszi és a jövőben is figyelembe fogja venni az EU halászati ágazatának összetett jellegét a piacra jutási tárgyalások során és biztosítani fogja az egyensúlyt a kereskedelempolitika által érintett, különféle érdekek között, amint azt az imént említettem. A nemzetközi kereskedelem e globális tendenciái mellett a Bizottság arra fog törekedni, hogy biztosítsa a megfelelő kiigazításokhoz szükséges időt, figyelembe véve a folyamatban lévő közös halászati politikai reform előrehaladását. Hadd utaljak röviden a jelentés főbb javaslataira, azaz a halászati termékeknek a NAMA-ról a DDA keretében való lehetséges leválasztására. Nagyon őszinte leszek. A tárgyalások jelenlegi állása szerint, amellett, hogy nagyon nehéz a halászati termékeket elkülöníteni a NAMA-tól, olyan más megközelítések, mint például egy speciális tárgyalócsoport, azt idézheti elő, hogy az EU hatalmas nyomás alá kerül piacának további liberalizációja tekintetében. A Bizottság figyelembe veszi a jelentéstervezet azon felhívását, hogy a halászati és akvakultúra-termékek tárgyalása a kereskedelmi biztos hatásköréből a halászati biztos hatáskörébe kerüljön át. A Bizottság munkájára irányadó, testületi felelősség elve értelmében a Bizottság valamennyi tagja közösen felelős a döntésekért és a tettekért. Ez azt is jelenti, hogy a kereskedelmi biztos és a Kereskedelmi Főigazgatóság, akik hatáskörébe a halászati és akvakultúra-termékekkel kapcsolatos tárgyalások tartoznak, nem egyedül cselekszenek, hanem szoros együttműködésben folytatják a tárgyalásokat a tengerügyi és halászati biztossal és a Tengerügyi Főigazgatósággal, illetve azokat közvetlenül bevonják a tárgyalások minden szakaszába. A Bizottság szeretné megnyugtatni az EP-t, hogy figyelembe veszi a halászati ágazat sajátos igényeit a kereskedelmi tárgyalások során. A Bizottság valóban az uniós ágazat érdekeit védi a kereskedelmi tárgyalások során és a lehető legmesszemenőbb mértékben figyelembe veszi az ágazat érzékeny pontjait, még akkor is, ha erős nyomás nehezedik rá a kereskedelmi partnerek részéről."@hu11
"Signor Presidente, la Commissione accoglie con favore la decisione del Parlamento europeo di preparare una relazione d’iniziativa sul regime d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. La discussione avviata dal Parlamento europeo offre una valida base su cui cominciare a riflettere, per individuare il modo più opportuno per condurre i negoziati commerciali nel contesto della riforma della politica comune della pesca. Nel tutelare gli interessi del settore della pesca dell’Unione nell’ambito dei negoziati sul commercio, la Commissione mira inoltre a rimuovere ogni ostacolo al commercio mantenuto dai nostri partner commerciali che possa minacciare il potenziale di esportazione dell’industria dell’UE, per garantire condizioni eque nel commercio bilaterale e multilaterale dei prodotti della pesca. Infine la relazione dà voce alle preoccupazioni delle parti interessate in merito alla necessità di garantire condizioni paritarie per i prodotti dell’Unione europea e le importazioni da paesi terzi. L’Unione è fermamente impegnata a favore degli standard ambientali e del lavoro nell’ambito dei negoziati sul commercio con i paesi terzi, parallelamente all’apertura del mercato – per esempio, nel contesto di un capitolo sullo sviluppo sostenibile compreso nei nostri accordi commerciali o in una serie di consessi internazionali nei quali si affrontino tali questioni, come le Nazioni Unite, la FAO e le organizzazioni regionali di gestione della pesca, a cui l’Unione partecipa attivamente. Vorrei concludere manifestando la mia disponibilità a proseguire la discussione con gli onorevoli deputati al Parlamento europeo in merito al ruolo della Commissione nei negoziati sul commercio per quanto riguarda i prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Invito i deputati al Parlamento europeo a tener conto delle seguenti osservazioni sulle questioni sollevate dal progetto di relazione del Parlamento europeo. La Commissione è consapevole della natura particolare e delicata del settore della pesca e della sua importanza, soprattutto per le comunità costiere, aspetti di cui si tiene conto nell’attuazione della politica commerciale comune. Ricordo che la politica commerciale dell’Unione europea deve riconciliare i diversi interessi delle varie parti del settore della pesca su cui tale politica ha effetto – produttori, trasformatori e consumatori. L’obiettivo della Commissione nel perseguire la politica commerciale per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura è di trovare un equilibrio tra un’adeguata politica dell’offerta, la situazione e gli interessi dei produttori e le richieste dei consumatori dell’Unione europea, senza dimenticare i potenziali obiettivi della politica di sviluppo. Sappiamo bene che l’UE dipende notevolmente dalle importazioni dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura per soddisfare la domanda del mercato, rappresentata non solo dai consumatori ma anche dall’industria della trasformazione. Alla luce delle attuali tendenze e prevedendo una maggiore dipendenza, l’attuale riforma della politica comune della pesca è una buona occasione per l’Unione europea di consolidare la prestazione economica del settore e la sua competitività a livello internazionale. Non possiamo ignorare che molto probabilmente la globalizzazione acquisterà forza sempre maggiore in futuro, date le tendenze attuali del commercio internazionale sia a livello multilaterale che a livello bilaterale e regionale. Nell’ambito dei negoziati sugli accordi di libero scambio, la Commissione ha tenuto e tiene conto della complessa natura del settore della pesca dell’Unione europea durante i negoziati sull’accesso al mercato, e dovrà continuare a farlo per garantire un equilibrio tra i diversi interessi che risentono della politica commerciale, come ho già ricordato. Nel contesto delle tendenze globali registrate nel commercio internazionale, la Commissione cercherà di garantire i tempi necessari a realizzare le modifiche e gli adeguamenti indispensabili, conformemente ai ritmi con cui verrà realizzata l’attuale riforma della PCP. Permettetemi di fare un breve riferimento a una delle principali proposte della relazione, ossia la possibilità che i prodotti della pesca non siano più soggetti alle norme NAMA nel contesto dell’Agenda di Doha per lo sviluppo. Su questo punto sarò molto onesto con voi. In questa fase delle discussioni, a parte il fatto che è molto difficile separare i prodotti della pesca e svincolarli dalle norme NAMA, altre iniziative come quella di uno specifico gruppo negoziale potrebbero esercitare forti pressioni sull’Unione europea per spingerla a un’ulteriore liberalizzazione del mercato. La Commissione terrà debito conto della richiesta, contenuta nel progetto di relazione, di trasferire la responsabilità dei negoziati sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura dal Commissario per il Commercio al Commissario per la pesca. Secondo il principio di collegialità che regola il lavoro della Commissione, tutti i membri della Commissione sono collettivamente responsabili delle decisioni e delle azioni adottate. Ciò significa che il Commissario per il Commercio e la Direzione generale del Commercio, responsabili per i negoziati sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura, non agiscono individualmente ma negoziano in stretta cooperazione con il Commissario per gli affari marittimi e la pesca e la relativa Direzione generale, che partecipano attivamente a tutte le fasi dei negoziati. La Commissione desidera rassicurare il Parlamento europeo: nell’ambito dei negoziati sul commercio, si tiene conto delle specifiche esigenze del settore della pesca. In effetti, la Commissione tutela gli interessi di questo settore dell’Unione europea nei negoziati sul commercio, senza trascurare i suoi aspetti più delicati, per quanto possibile, anche quando è soggetta alle pressioni dei nostri partner commerciali."@it12
"Pone pirmininke, Komisija pritaria Europos Parlamento sprendimui parengti pranešimą savo iniciatyva dėl žuvų ir žuvininkystės produktų importo sąlygų. Europos Parlamento pradėta diskusija suteikiamas tinkamas pagrindas pradėti galvoti, kaip vesti prekybos derybas atsižvelgiant į pertvarkomą bendrą žuvininkystės politiką. Prekybos derybose gindama ES žuvininkystės interesus Komisija taip pat siekia pašalinti bet kokias mūsų prekybos partnerių išsaugotas prekybos kliūtis, kurios galėtų kelti grėsmę galimam ES pramonės eksportui, kad užtikrintų vienodas dvišalės ir daugiašalės prekybos žuvies produktais sąlygas. Galiausiai pranešime išreiškiamas suinteresuotųjų subjektų susirūpinimas dėl vienodų sąlygų ES produktams ir trečiųjų šalių importui užtikrinimo. ES yra tvirtai įsipareigojusi vykstant deryboms su trečiosiomis šalimis kartu su rinkos atvėrimu propaguoti tiek darbo, tiek aplinkos apsaugos standartus – pvz., darnios plėtros skyriuje, įtrauktame į mūsų prekybos susitarimus, arba daugybėje tarptautinių forumų, kuriuose sprendžiami šie klausimai, pvz., JT, Maisto ir žemės ūkio organizacijoje ir regioninėse žuvininkystės valdymo organizacijose, kurių aktyvi dalyvė yra ES. Norėčiau baigdama pareikšti, kad ketinu ir esu pasirengusi su gerbiamaisiais Europos Parlamento nariais toliau svarstyti Komisijos vaidmenį prekybos derybose, kalbant apie žuvininkystės ir akvakultūros produktus. Norėčiau paprašyti, kad Europos Parlamento nariai atsižvelgtų į šias pastabas EP pranešimo projekte keliamais klausimais. Komisija žino apie ypatingą žuvininkystės sektoriaus pobūdį ir jo svarbą, ypač pakrančių bendruomenėms. Į šį opų klausimą atsižvelgiama įgyvendinant bendrą prekybos politiką. Norėčiau pabrėžti, kad ES prekybos politikoje turi būti suderinti skirtingi įvairių žuvininkystės sektoriaus, kuriam ši politika turi poveikį, dalių, taip pat gamintojų, perdirbėjų ir vartotojų, interesai. Komisijos tikslas vykdant savo prekybos žuvininkystės ir akvakultūros produktais politiką yra pasiekti, be kita ko, atitinkamos pasiūlos politikos, ES gamintojų padėties ir interesų bei vartotojų paklausos subalansuotą rezultatą ir kartu atsižvelgti į galimus plėtros politikos tikslus. Visi pripažįstame, kad ES labai priklauso nuo importuojamų žuvininkystės ir akvakultūros produktų, kuriais siekia patenkinti savo rinkos paklausą, atsirandančią ne tik dėl vartotojų, bet ir dėl perdirbamosios pramonės. Žinant esamas tendencijas ir galimą priklausomybės padidėjimą, dabartinė bendros žuvininkystės politikos reforma yra gera proga ES pagerinti šio sektoriaus ekonominės veiklos rezultatus ir jo gebėjimą konkuruoti pasaulyje. Neturėtume nepaisyti tikimybės, kad, žinant dabartines pasaulines tarptautinės prekybos tendencijas, ateityje toliau vyks platesnė globalizacija tiek daugiašaliu, tiek dvišaliu (regioniniu) lygiu. Vykstant deryboms dėl laisvosios prekybos susitarimų, Komisija per derybas dėl patekimo į rinką atsižvelgė, atsižvelgia ir turėtų atsižvelgti į ES žuvininkystės sektoriaus sudėtingumą ir užtikrinti įvairių interesų, kuriems turi poveikį prekybos politika, pusiausvyrą, kaip ką tik minėjau. Įvertinusi šias pasaulines tarptautinės prekybos tendencijas, Komisija, atsižvelgdama į vykstančios bendros žuvininkystės reformos tempą, sieks užtikrinti būtinoms korekcijoms reikalingą laiką. Norėčiau trumpai pakalbėti apie vieną svarbiausių įtrauktų į pranešimą pasiūlymų, t y. galimybę žuvies produktus atskirti nuo susitarimo dėl patekimo į ne žemės ūkio produktų rinką pagal Dohos plėtros darbotvarkę. Šiuo klausimu būsiu labai atviras jums. Šiame diskusijų etape ne tik labai sunku žuvies produktus atskirti nuo susitarimo dėl patekimo į ne žemės ūkio produktų rinką, bet ir dėl kitų, pvz., specialios derybų grupės, požiūrių ES galėtų patirti didžiulį spaudimą toliau liberalizuoti savo rinką. Komisija tinkamai atsižvelgia į pranešimo projekte pateikiamą raginimą iš Komisijos nario, atsakingo už prekybą, perimti kompetenciją vesti derybas dėl žuvininkystės ir akvakultūros produktų ir ją suteikti už žuvininkystę atsakingam Komisijos nariui. Pagal kolegialumo principą, kuriuo reglamentuojamas Komisijos darbas, visi Komisijos nariai bendrai atsako už sprendimus ir veiksmus. Tai taip pat reiškia, kad Komisijos narys, atsakingas už prekybą, ir Prekybos GD, atsakingas už derybas dėl žuvininkystės ir akvakultūros produktus, veikia ne vieni, o derasi glaudžiai bendradarbiaudami su Komisijos nariu, atsakingu už jūrų reikalus ir žuvininkystę, bei Jūrų reikalų ir žuvininkystės GD, jiems kartu tiesiogiai dalyvaujant visuose derybų etapuose. Komisija nori EP nuraminti, kad vykstant deryboms atsižvelgiama į specifinius žuvininkystės sektoriaus poreikius. Iš tiesų prekybos derybose Komisija gina ES sektoriaus interesus ir pagal galimybes, net tada, kai susiduria su dideliu mūsų prekybos partnerių spaudimu, atsižvelgia į jo pažeidžiamumą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Komisija atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta lēmumu sagatavot patstāvīgu ziņojumu par zivju un zivsaimniecības produktu importa režīmu. Eiropas Parlamenta debates ir labs pamats, lai sāktu apsvērt, kā risināt tirdzniecības sarunas saistībā ar pārveidoto kopējo zivsaimniecības politiku. Tirdzniecības sarunās aizstāvot ES zivsaimniecības nozares intereses, Komisija arī cenšas atcelt jebkādus mūsu tirdzniecības partneru izveidotos tirdzniecības šķēršļus, kas varētu apdraudēt ES nozares eksporta iespējas, par mērķi nosakot vienlīdzīgu konkurences nosacījumu nodrošināšanu zivsaimniecības produktu divpusējā un daudzpusējā tirdzniecībā. Visbeidzot, ziņojumā paustas iesaistīto pušu bažas attiecībā uz vienlīdzīgiem konkurences nosacījumiem saistībā ar ES produkciju un trešo valstu importu. Saistībā ar tirdzniecības sarunām, kas līdztekus tirgus liberalizācijai jārisina ar trešām valstīm, Eiropas Savienība ir cieši apņēmusies sekmēt gan darba, gan vides standartus, piemēram, attiecībā uz ilgtspējīgas attīstības sadaļu, kas iekļauta mūsu tirdzniecības nolīgumos vai vairākos starptautiskos forumos, kuros risina šos jautājumus, piemēram, ANO, PLO un reģionālajās zivsaimniecības pārvaldības organizācijās, kurās ES aktīvi līdzdarbojas. Nobeigumā es vēlētos apliecināt savu gribu un gatavību turpmāk ar godājamajiem Eiropas Parlamenta deputātiem apspriest Komisijas lomu tirdzniecības sarunās par zivsaimniecības un akvakultūras produktiem. Es vēlētos aicināt Eiropas Parlamenta deputātus ņemt vērā turpmāk izklāstītos apsvērumus par EP ziņojuma projektā aplūkotajiem jautājumiem. Komisija apzinās zivsaimniecības nozares īpašo raksturu un tās nozīmi, jo īpaši saistībā ar piekrastes kopienām. Šis jutīgais aspekts ir ņemts vērā kopējās tirdzniecības politikas īstenošanā. Es vēlētos uzsvērt, ka ES tirdzniecības politikā ir jāsaskaņo to dažādo zivsaimniecības nozarē darbojošos pušu intereses, uz kurām attiecas šī politika, tostarp, ražotāju, pārstrādātāju un patērētāju atšķirīgās intereses. Īstenojot savu tirdzniecības politiku saistībā ar zivsaimniecības un akvakultūras produktiem, Komisijas mērķis ir sasniegt tādu rezultātu, kas cita starpā nodrošinātu līdzsvaru starp atbilstīgu piegādes politiku, ES ražotāju situāciju un interesēm, kā arī patērētāju pieprasījumu, vienlaikus ņemot vērā iespējamos attīstības politikas mērķus. Mēs visi atzīstam, ka ES ir ļoti atkarīga no zivsaimniecības un akvakultūras produktu importa, lai apmierinātu sava tirgus pieprasījumu, ko rada ne vien patērētāji, bet arī pārstrādes rūpniecība. Ņemot vērā pašreizējās tendences un to, ka atkarība, iespējams, palielināsies, kopējās zivsaimniecības politikas pašreizējā reforma ir laba iespēja Eiropas Savienībai uzlabot šīs nozares saimniecisko darbību un savu konkurētspēju pasaules līmenī. Ņemot vērā pašreizējās tendences pasaulē starptautiskās tirdzniecības jomā gan daudzpusējā, gan divpusējā/reģionālā līmenī, mēs nedrīkstam ignorēt iespējamo globalizācijas paplašināšanos nākotnē. Saistībā ar sarunām par brīvās tirdzniecības režīmu Komisija, risinot sarunas par tirgus pieejamību, ir ņēmusi vērā, ņem vērā un arī turpmāk ņems vērā ES zivsaimniecības nozares sarežģītību, kā arī nodrošina līdzsvaru starp dažādajām interesēm, uz ko attiecas tirdzniecības politika, kā jau tikko norādīju. Saistībā ar šīm pasaules tendencēm starptautiskās tirdzniecības jomā Komisija centīsies nodrošināt laiku, kas vajadzīgs nepieciešamajiem pielāgojumiem, ņemot vērā patlaban īstenotās KZP reformas gaitu. Ļaujiet man īsumā atgādināt vienu no maniem svarīgākajiem ieteikumiem, kas iekļauts šajā ziņojumā, ar ko saskaņā zivsaimniecības produkti, iespējams, tiks izslēgti no nelauksaimniecisko produktu tirgus pieejamības jomas saistībā ar Dohas Attīstības programmu. Runājot par šo jautājumu, es būšu ļoti godīgs pret jums. Papildus tam, ka ir ļoti sarežģīti no nelauksaimniecisko produktu tirgus pieejamības jomas izslēgt zivsaimniecības produktus, šajā apspriežu posmā citas pieejas, piemēram, īpaša sarunu grupa, varētu radīt situāciju, kurā Eiropas Savienība nonāk zem milzīga spiediena, lai vairāk liberalizētu savu tirgu. Komisija ar pienācīgu uzmanību novērtē ziņojuma projektā ietverto aicinājumu tirdzniecības komisāra pienākumu vadīt sarunas par ZAP pārcelt jūrlietu un zivsaimniecības komisārei. Atbilstīgi koleģialitātes principam, kas nosaka Komisijas darbu, visi Komisijas locekļi uzņemas kopīgu atbildību par pieņemtajiem lēmumiem un pasākumiem. Tas arī nozīmē, ka tirdzniecības komisārs un Tirdzniecības ģenerāldirektorāts, kuri ir atbildīgi par sarunām attiecībā uz zivsaimniecības un akvakultūras produktiem, nerīkojas atsevišķi, bet gan risina sarunas ciešā sadarbībā ar jūrlietu un zivsaimniecības komisāri un Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorātu, turklāt tieši iesaistās visos sarunu posmos. Komisija vēlas apliecināt Eiropas Parlamentam, ka tirdzniecības sarunās zivsaimniecības nozares īpašās vajadzības ir ņemtas vērā. Tirdzniecības sarunās Komisija patiešām aizstāv šīs ES nozares intereses un, cik vien iespējams, ņem vērā šīs nozares jutīgos aspektus, turklāt savu nostāju saglabā pat tad, kad mūsu tirdzniecības partneri izdara stingru spiedienu."@lv13
"Mr President, the Commission welcomes the European Parliament’s decision to prepare an own-initiative report on the import regime for fish and fishery products. The debate opened by the European Parliament provides a good basis to start reflecting on how to address trade negotiations in the context of a reformed common fisheries policy. In defending the interests of the EU fisheries sector in trade negotiations, the Commission also seeks to remove any trade barrier maintained by our trade partners that might threaten the export potential of the EU industry, with the aim of ensuring a level playing field in bilateral and multilateral trade in fish products. Finally, the report voices concerns from stakeholders as regards ensuring a level playing field for EU products and third country imports. The EU is firmly committed to promoting both labour and environmental standards in the context of trade negotiations with third countries in parallel to market opening – for example, in the framework of a sustainable development chapter included in our trade agreements or in a number of international fora where these issues are addressed, such as the UN, FAO and regional fisheries management organisations, where the EU is an active participant. I would like to conclude by showing my willingness and availability to further discuss with the Honourable Members of the European Parliament the Commission’s role in trade negotiations as far as fishery and aquaculture products are concerned. I would like to invite the Members of the European Parliament to take into consideration the following observations on the issues raised in the draft EP report. The Commission is aware of the particular nature of the fisheries sector and its importance, especially for coastal communities. This sensitivity is taken into consideration in the implementation of the common commercial policy. I would like to highlight that the EU’s trade policy has to reconcile the diverse interests of the various parts of the fisheries sector affected by the policy, including producers, processors and consumers. The Commission’s goal when pursuing its trade policy for fishery and aquaculture products is to achieve a balanced result between, among other things, an adequate supply policy, the situation and interests of EU producers and the demands of consumers, while taking into account potential development policy objectives. We all acknowledge that the EU is strongly dependent on imported fishery and aquaculture products to satisfy its market demands, represented not only by consumers, but also by the processing industry. Given the existing trends and potential increase in dependence, the current reform of the common fisheries policy is a good opportunity for the EU to reinforce the economic performance of the sector and its ability to compete globally. We should not ignore the likelihood that broader globalisation will continue in the future given current global trends in international trade, both at multilateral and at bilateral/regional level. In the context of free trade arrangement negotiations, the Commission has taken, is taking, and should take into account the complex nature of the EU’s fishing sector during market access negotiations and ensure there is a balance between the diverse interests affected by trade policy, as I have just mentioned. In the context of these global trends in international trade, the Commission will strive to secure the necessary time for the adjustments that will need to take place, taking into account the pace of the ongoing common fisheries policy reform. Let me briefly refer to one of the main suggestions included in the report, which is the possibility of detaching fish products from NAMA in the framework of the DDA. I will be very honest with you on this point. At this stage of the discussions, besides being very difficult to segregate fish products from NAMA, other approaches such as a specific negotiating group could result in the EU coming under enormous pressure to further liberalise its market. The Commission takes due note of the draft report’s call for the responsibility for the negotiation of fishery and aquaculture products to be transferred from the Trade Commissioner to the Fisheries Commissioner. According to the principle of collegiality which governs the Commission work, all the members of the Commission are jointly responsible for decisions and actions taken. This also means that the Trade Commissioner and DG TRADE, who are responsible for negotiations of fishery and aquaculture products, do not act alone, but negotiate in close cooperation with the Maritime Affairs and Fisheries Commissioner and DG MARE and with their direct involvement at all stages of the negotiations. The Commission wants to reassure the EP that the specific needs of the fisheries sector are taken into consideration in the course of trade negotiations. Indeed, the Commission defends the interests of the EU sector in trade negotiations and takes into account its sensitivities as far as possible, even when faced with strong pressure from our trading partners."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, de Commissie verwelkomt het besluit van het Europees Parlement om een initiatiefverslag op te stellen over de regeling inzake de invoer van vis en visserijproducten. Het door het Europees Parlement geopende debat is een goede basis om na te denken over hoe we handelsonderhandelingen moeten benaderen in de context van een hervormd gemeenschappelijk visserijbeleid. De Commissie verdedigt niet alleen de belangen van de visserijsector van de EU in handelsbesprekingen, maar zij poogt ook om eventuele handelsbarrières die onze handelspartners opwerpen en die het exportpotentieel van de EU-industrie mogelijk bedreigen, weg te nemen, teneinde een gelijk speelveld voor de bilaterale en multilaterale handel in visserijproducten te waarborgen. Tot slot wordt in het verslag de bezorgdheid van belanghebbenden gemeld met betrekking tot het waarborgen van een gelijk speelveld voor EU-producten en invoer uit derde landen. De EU streeft ernaar om, parallel aan de openstelling van de markt, zowel arbeids- als milieunormen te bevorderen in het kader van handelsbesprekingen met derde landen, bijvoorbeeld in de vorm van een hoofdstuk over duurzame ontwikkeling in onze handelsovereenkomsten of binnen een aantal internationale fora waar deze kwesties worden behandeld, zoals de Verenigde Naties, de FAO en regionale organisaties voor visserijbeheer waaraan de EU actief deelneemt. Ik zou graag willen afsluiten door u te verzekeren dat ik bereid en beschikbaar ben om met de geachte leden van het Europees Parlement verder te discussiëren over de rol van de Commissie in handelsbesprekingen over visserij- en aquacultuurproducten. Ik zou de leden van het Europees Parlement willen verzoeken om de volgende opmerkingen over de in het ontwerpverslag van het Parlement aan de orde gestelde kwesties in overweging te nemen. De Commissie is zich bewust van de bijzondere aard van de visserijsector en van het belang van deze sector, met name voor kustgemeenschappen. Met deze gevoeligheid wordt rekening gehouden in de uitvoering van het gemeenschappelijk handelsbeleid. Ik wil graag benadrukken dat het handelsbeleid van de EU de uiteenlopende belangen van de verschillende partijen binnen de visserijsectoren waarop het beleid van toepassing is, waaronder producenten, verwerkingsbedrijven en consumenten, op elkaar moet afstemmen. Bij de uitvoering van haar handelsbeleid voor visserij- en aquacultuurproducten heeft de Commissie als doel om een evenwichtig resultaat te bereiken tussen, onder andere, een adequaat beleid inzake toevoer, de situatie en belangen van producenten in de EU en de eisen van consumenten. Daarbij moet dan tegelijkertijd ook rekening worden gehouden met eventuele doelstellingen van ontwikkelingsbeleid. We erkennen allemaal dat de EU sterk afhankelijk is van ingevoerde visserij- en aquacultuurproducten om aan de marktvraag te kunnen voldoen, die niet alleen van consumenten afkomstig is maar ook van de verwerkende industrie. Gezien de bestaande trends en de potentieel groter wordende afhankelijkheid is de huidige hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid een goede kans voor de EU om de economische prestaties van de sector en zijn vermogen om wereldwijd te concurreren te versterken. We mogen niet voorbij gaan aan de waarschijnlijkheid dat de globalisering in de toekomst zal voortduren, gezien de huidige mondiale trends in de internationale handel, zowel op multilateraal als op bilateraal/regionaal niveau. In het kader van onderhandelingen over vrijhandelsregelingen houdt de Commissie – net als zij in het verleden heeft gedaan – terecht rekening met de complexe aard van de visserijsector in de EU in de besprekingen over markttoegang, en ziet zij, zoals ik zojuist al heb gezegd, erop toe dat er een evenwicht is tussen de verschillende belangen waarop het handelsbeleid invloed heeft. In de context van deze mondiale trends in de internationale handel zal de Commissie proberen ervoor te zorgen dat er voldoende tijd is voor de door te voeren aanpassingen. Daarbij zal rekening worden gehouden met het tempo van de huidige hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid. Ik wil graag kort ingaan op een van de belangrijkste voorstellen in het verslag, namelijk de mogelijkheid om visserijproducten los te koppelen van de markttoegang voor niet-landbouwproducten (NAMA) in het kader van de Doha-ontwikkelingsronde. Ik zal wat dit punt betreft heel eerlijk tegen u zijn. In deze fase van de onderhandelingen zou het niet alleen zeer moeilijk zijn om visserijproducten los te koppelen van NAMA, maar andere benaderingen, zoals een specifiek onderhandelingsteam, zouden er toe kunnen leiden dat de EU onder enorme druk komt te staan om de EU-markt verder te liberaliseren. De Commissie neemt nota van de oproep in het ontwerpverslag om de verantwoordelijkheid voor onderhandelingen over visserij- en aquacultuurproducten over te hevelen van de commissaris voor handel naar de commissaris voor visserij. Overeenkomstig het beginsel van collegialiteit, dat aan het werk van de Commissie ten grondslag ligt, zijn alle leden van de Commissie gezamenlijk verantwoordelijk voor besluitvorming en getroffen maatregelen. Dit betekent dat de commissaris voor handel en DG Trade, die verantwoordelijk zijn voor onderhandelingen over visserij- en aquacultuurproducten, niet zelfstandig handelen, maar de onderhandelingen voeren in nauwe samenwerking met de commissaris voor maritieme zaken en visserij en DG Mare, wat betekent dat zij direct betrokken zijn bij alle fasen van de onderhandelingen. De Commissie wil het Europees Parlement verzekeren dat de specifieke behoeften van de visserijsector in acht worden genomen tijdens handelsbesprekingen. De Commissie verdedigt de belangen van deze EU-sector tijdens handelsbesprekingen en houdt zo veel mogelijk rekening met de gevoeligheden van deze sector, zelfs wanneer onze handelspartners sterke druk uitoefenen."@nl3
"Panie przewodniczący! Komisja z zadowoleniem przyjmuje decyzję Parlamentu Europejskiego o przygotowaniu sprawozdania z inicjatywy własnej w sprawie systemu przywozu ryb i produktów rybołówstwa. Debata zainicjowana przez Parlament Europejski to dobra podstawa do rozpoczęcia rozważań nad sposobem prowadzenia negocjacji handlowych w kontekście zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa. Broniąc interesów sektora rybołówstwa UE podczas negocjacji handlowych, Komisja dąży do wyeliminowania barier handlowych utrzymywanych przez naszych handlowych partnerów, mogących zagrażać potencjałowi eksportowemu danej gałęzi przemysłu UE, a to w celu zapewnienia równych reguł gry w dwustronnym i wielostronnym handlu produktami rybołówstwa. Na koniec chcę zwrócić uwagę na przedstawione w sprawozdaniu obawy zainteresowanych stron w kwestii zapewnienia równych reguł gry dla produktów z UE i produktów przywożonych z państw trzecich. UE jest mocno zaangażowana w propagowanie standardów tak w obszarze zatrudnienia, jak i ochrony środowiska w kontekście negocjacji z państwami trzecimi, propagując przy tym również otwarcie rynku – przykładowo w ramach rozdziału dotyczącego zrównoważonego rozwoju znajdującego się w naszych umowach handlowych lub na wielu międzynarodowych forach, na których porusza się te sprawy, takich jak NZ, FAO i regionalne organizacje ds. rybołówstwa, w pracach których UE bierze czynny udział. Na koniec chciałbym podkreślić moją gotowość i dyspozycyjność do dalszych dyskusji z szanownymi posłami do Parlamentu Europejskiego na temat roli Komisji w negocjacjach handlowych dotyczących produktów rybołówstwa i akwakultury. Chcę prosić posłów do Parlamentu Europejskiego, aby uwzględnili następujące uwagi w odniesieniu do spraw podniesionych w projekcie sprawozdania PE. Komisja ma świadomość szczególnego charakteru sektora rybołówstwa i jego znaczenia, zwłaszcza dla społeczności żyjących w regionach przybrzeżnych. Wrażliwość tę uwzględnia się we wdrażaniu wspólnej polityki handlowej. Chciałbym podkreślić, że w polityce handlowej UE trzeba pogodzić rozmaite interesy różnych elementów sektora rybołówstwa, których ta polityka dotyczy, w tym interesy producentów, przetwórców i konsumentów. Realizując politykę w odniesieniu do produktów rybołówstwa i akwakultury, Komisja musi dążyć do zapewnienia między innymi równowagi między odpowiednią polityką w zakresie podaży, sytuacją i interesami producentów z UE oraz zapotrzebowaniem ze strony konsumentów, uwzględniając przy tym potencjalne cele polityki rozwoju. Wszyscy zgadzamy się, że zaspokojenie popytu rynkowego nie tylko ze strony konsumentów, ale też przemysłu przetwórczego, skutkuje silnym uzależnieniem UE od przywożonych produktów rybołówstwa i akwakultury. Mając na uwadze obecne tendencje i możliwość jeszcze większego uzależnienia, bieżąca reforma wspólnej polityki rybołówstwa to dla UE dobra okazja, aby wzmocnić wyniki gospodarcze danego sektora, zwiększając jego zdolność do konkurowania na skalę ogólnoświatową. Nie powinniśmy lekceważyć możliwości dalszej globalizacji w przyszłości, mając na uwadze obecne światowe tendencje w międzynarodowym handlu, zarówno na szczeblu wielostronnym, jak i dwustronnym/regionalnym. Jeśli chodzi o negocjacje w sprawie umów o wolnym handlu, to Komisja brała, bierze i powinna brać pod uwagę złożoną naturę sektora rybołówstwa w UE, prowadząc negocjacje na temat dostępu do rynku, zapewniając równowagę między rozmaitymi interesami podmiotów, których dotyczy polityka handlowa, o czym przed chwilą wspominałem. W kontekście światowych tendencji w handlu międzynarodowym Komisja będzie dążyła do zapewnienia czasu potrzebnego na dostosowania, uwzględniając przy tym tempo bieżącej reformy wspólnej polityki rybołówstwa. Proszę pozwolić, że nawiążę krótko do podstawowych propozycji zawartych w przedmiotowym sprawozdaniu, odnoszących się do zwolnienia produktów rybołówstwa z zasad dotyczących produktów przemysłowych nie pochodzących z rolnictwa (NAMA) w ramach dauhańskiej agendy rozwoju. Będę z państwem bardzo szczery w tej kwestii. Na tym etapie rozmów, oprócz ogromnych trudności z wydzieleniem produktów rybołówstwa z NAMA, inne podejścia takie jak specjalna grupa negocjacyjna, mogłyby skutkować dla UE ogromną presją, zmuszając ją do dalszej liberalizacji swojego rynku. Komisja bierze odpowiednio pod uwagę zawarty w projekcie sprawozdania apel o zachowanie odpowiedzialności, jeśli chodzi o przekazywanie rozmów handlowych w sprawie produktów rybołówstwa i akwakultury komisarzowi ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa przez komisarza ds. handlu. Zgodnie z zasadą kolegialności obowiązującą w przypadku prac Komisji, wszyscy członkowie Komisji ponoszą solidarnie odpowiedzialność za podejmowane decyzje i działania. To oznacza także, że komisarz ds. handlu i DG ds. Handlu, odpowiadając za negocjacje w sprawie produktów rybołówstwa i akwakultury, nie działają samodzielnie, ale prowadzą negocjacje w ścisłej współpracy z komisarzem ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa oraz DG ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, przy ich bezpośrednim zaangażowaniu na wszystkich etapach negocjacji. Komisja chce zapewnić PE, że w negocjacjach handlowych uwzględnia się szczególne potrzeby sektora rybołówstwa. W rzeczywistości Komisja broni w negocjacjach handlowych interesów sektora UE, uwzględniając możliwie najbardziej jego wrażliwy charakter, nawet w przypadku silnych nacisków ze strony naszych partnerów handlowych."@pl16
"Senhor Presidente, a Comissão saúda a decisão do Parlamento Europeu de preparar um relatório de iniciativa própria sobre o regime de importação dos produtos da pesca e da aquicultura. O debate aberto pelo Parlamento Europeu fornece uma boa base para começarmos a reflectir no modo como devemos abordar as negociações relativas ao comércio no contexto da reforma da Política Comum das Pescas. Na defesa dos interesses do sector das pescas da União Europeia nas negociações relativas ao comércio, a Comissão também procura remover qualquer barreira comercial mantida pelos nossos parceiros comerciais que possa ameaçar o potencial de exportação da indústria da União Europeia, com o objectivo de garantir condições equitativas no comércio bilateral e multilateral dos produtos da pesca. Finalmente, o relatório expressa preocupações das partes interessadas no que respeita à garantia de condições equitativas para os produtos da União Europeia e as importações de países terceiros. A União Europeia está firmemente empenhada na promoção tanto das condições de trabalho como dos padrões ambientais no âmbito das negociações relativas ao comércio com países terceiros em paralelo com a abertura do mercado – por exemplo, no quadro de um capítulo de desenvolvimento sustentável incluído nos nossos acordos de comércio ou em determinados fóruns internacionais onde estas questões são tratadas, tais como a ONU, a FAO e organizações regionais de gestão das pescas, nos quais a União Europeia é um participante activo. Gostaria de concluir manifestando a minha boa vontade e disponibilidade para voltar a discutir com os ilustres deputados ao Parlamento Europeu o papel da Comissão no contexto das negociações relativas ao comércio na parte que respeita aos produtos da pesca e da aquicultura. Gostaria de convidar os deputados ao Parlamento Europeu a terem em conta as seguintes observações sobre as questões levantadas no projecto de relatório do PE. A Comissão está consciente da natureza particular do sector das pescas e da sua importância, especialmente para as comunidades costeiras. Esta sensibilidade é tomada em consideração na execução da política comercial comum. Gostaria de destacar que a política comercial da União Europeia tem de harmonizar os diversos interesses das várias partes envolvidas no sector das pescas afectadas pela política, designadamente os produtores, os industriais e os consumidores. O objectivo da Comissão na prossecução da sua política comercial aplicável aos produtos da pesca e da aquicultura é o de obter um resultado equilibrado entre, nomeadamente, uma política de abastecimento adequada, a situação e os interesses dos produtores da União Europeia e a procura dos consumidores, sem esquecer os objectivos potenciais da política de desenvolvimento. Todos reconhecemos que a União Europeia está fortemente dependente da importação de produtos da pesca e da aquicultura para poder satisfazer a sua procura de mercado, representada não só pelos consumidores mas também pela indústria transformadora. Dadas as tendências existentes e o aumento potencial da dependência, a actual reforma da Política Comum das Pescas é uma boa oportunidade para a União Europeia melhorar o desempenho económico do sector e a sua capacidade para competir globalmente. Não devemos ignorar a probabilidade de que a globalização continue a ampliar-se no futuro dadas as actuais tendências globais no comércio internacional, tanto a nível multilateral como a nível bilateral ou regional. No contexto das negociações de um acordo de comércio livre, a Comissão teve, está a ter e deverá ter em conta a natureza complexa do sector das pescas da União Europeia durante as negociações de acesso ao mercado e assegurar o equilíbrio entre os diversos interesses afectados pela política comercial, como acabei de referir. No contexto destas tendências globais do comércio internacional, a Comissão esforçar-se-á por assegurar o tempo que for preciso para fazer as necessárias adaptações, tendo em conta o ritmo da reforma em curso da Política Comum das Pescas. Permitam-me que refira com brevidade uma das principais sugestões contidas no relatório, que é a possibilidade de desligar os produtos da pesca do âmbito das normas NAMA aplicáveis aos produtos industriais no quadro da Ronda de Doha para o Desenvolvimento. Serei muito honesto convosco nesta matéria. Nesta fase das negociações, além de ser muito difícil separar os produtos da pesca das normas NAMA, outras abordagens tais como a criação de um grupo específico de negociação poderiam resultar na sujeição da União Europeia a uma tremenda pressão para liberalizar mais o seu mercado. A Comissão tomará boa nota da sugestão do projecto de relatório para a transferência da responsabilidade para a negociação dos produtos da pesca e da aquicultura do Comissário do Comércio para o Comissário para os Assuntos Marítimos e Pescas. De acordo com o princípio da colegialidade que rege o trabalho da Comissão, todos os membros da Comissão são solidariamente responsáveis pelas decisões e acções empreendidas. Isso significa igualmente que o Comissário do Comércio e o Director-Geral do Comércio, que são responsáveis pelas negociações dos produtos da pesca e da aquicultura, não actuam sozinhos, mas negociam em estreita cooperação com o Comissário para os Assuntos Marítimos e Pescas e o Director-Geral dos Assuntos Marítimos e das Pescas e com o seu envolvimento directo em todas as fases das negociações. A Comissão garante ao Parlamento Europeu que as necessidades específicas do sector das pescas são tomadas em consideração no decurso das negociações relativas ao comércio. Com efeito, a Comissão defende os interesses do sector das pescas da União Europeia nas negociações relativas ao comércio, levando em conta as suas sensibilidades tanto quanto possível, mesmo quando enfrenta grande pressão da parte dos nossos parceiros comerciais."@pt17
"Dle președinte, Comisia salută decizia Parlamentului European de a elabora un raport din proprie inițiativă privind regimul importării peștelui și produselor pescăreşti. Dezbaterea inițiată de Parlamentul European oferă o bază solidă pentru a începe reflecția privind modul de abordare a negocierilor comerciale în contextul unei politici comune reformate în domeniul pescuitului. În apărarea intereselor sectorului pescuitului din UE în cadrul negocierilor comerciale, Comisia încearcă, de asemenea, să înlăture orice barieră comercială impusă de partenerii noștri comerciali care ar putea să amenințe potențialul de export al industriei UE, în scopul asigurării unui teren uniform în comerțul bilateral și multilateral cu produse din pește. În cele din urmă, raportul exprimă preocupări ale părților interesate privind asigurarea unui cadru uniform pentru produsele UE și importurile din țări terțe. UE este angajată puternic în promovarea standardelor de muncă și de mediu în contextul negocierilor comerciale cu țările terțe în paralel cu deschiderea pieței – de exemplu, în cadrul unui capitol privind dezvoltarea durabilă inclus în acordurile noastre comerciale sau într-o serie de forumuri internaționale unde se abordează aceste aspecte, precum ONU, FAO și organizațiile regionale de gestionare a pescuitului, unde UE este un participant activ. Aș dori să închei prin a-mi arăta disponibilitatea de a discuta în continuare cu distinşii deputați din Parlamentul European cu privire la rolul Comisiei în negocierile comerciale în ceea ce privește produsele de pescuit și acvacultură. Aș dori să invit deputații din Parlamentul European să țină cont de următoarele observații legate de aspectele ridicate în proiectul de raport al PE. Comisia este conștientă de natura particulară a sectorului pescuitului și de importanța acestuia, în special pentru comunitățile costale. Această sensibilitate este luată în considerare în punerea în aplicare a politicii comerciale comune. Aș dori să subliniez că politica comercială a UE trebuie să reconcilieze diferitele interese ale diferitor părți ale sectorului pescuitului afectat de politică, inclusiv producătorii, prelucrătorii și consumatorii. Obiectivul Comisiei în politica sa comercială pentru produsele pescăreşti și de acvacultură este de a obține un rezultat echilibrat între, printre altele, o politică adecvată privind oferta, situația și interesele producătorilor din UE și cerințele consumatorilor, ținând cont totodată de obiectivele potențiale ale politicii de dezvoltare. Recunoaștem cu toții că UE depinde foarte mult de produsele importate de pescuit și acvacultură pentru a răspunde la cererile pieței, reprezentate nu numai de consumatori, ci și de industria de prelucrare. Având în vedere tendințele actuale și eventuala creștere a dependenței, actuala reformă a politicii comune în domeniul pescuitului este o ocazie bună ca UE să consolideze performanța economică a sectorului și capacitatea acestuia de a concura la nivel mondial. Nu ar trebui să ignorăm probabilitatea unei globalizări mai ample pe viitor, având în vedere actualele tendințe globale din comerțul internațional, atât la nivel multilateral, cât și bilateral/regional. În contextul negocierilor privind regimul de liber schimb, Comisia a ținut, ține și trebuie să țină cont de natura complexă a sectorului pescuitului din UE pe parcursul negocierilor privind accesul la piață și trebuie să se asigure că există un echilibru între diferitele interese afectate de politica comercială, așa cum tocmai am menționat. În contextul acestor tendințe globale în comerțul internațional, Comisia va depune eforturi pentru a asigura timpul necesar pentru ajustările care trebuie să aibă loc, ținând cont de ritmul reformei actuale a politicii comune în domeniul pescuitului. Dați-mi voie să menționez pe scurt una dintre principalele sugestii incluse în acest raport, și anume posibilitatea de a separa produsele din pește de APNA (accesul la pieţele neagricole) în cadrul DDA. Voi fi foarte sincer în această privință. În această etapă a discuțiilor, în afară de faptul că este foarte dificilă separarea produselor din pește de APNA, alte abordări precum un grup specific de negocieri ar putea conduce la presiuni enorme asupra UE pentru a-și liberaliza în continuare piața. Comisia ia notă de solicitarea proiectului de raport referitoare la transferarea responsabilității privind negocierea produselor pescăreşti și de acvacultură de la comisarul pentru comerț la comisarul pentru pescuit. Conform principiului colegialității care reglementează activitatea Comisiei, toți membrii Comisiei sunt responsabili în mod comun de deciziile și acțiunile luate. Acest lucru înseamnă, de asemenea, că comisarul pentru comerț și DG Comerț, care sunt responsabili de negocierile privind produsele de pescuit și acvacultură, nu acționează singuri, ci negociază în strânsă cooperare cu comisarul pentru afaceri maritime și pescuit și DG MARE și cu implicarea lor directă în toate etapele negocierilor. Comisia dorește să asigure PE că pe parcursul negocierilor comerciale se ține cont de nevoile specifice ale sectorului. Într-adevăr, Comisia apără interesele sectorului UE în negocierile comerciale și ține cont de punctele sale sensibile pe cât posibil, chiar atunci când se confruntă cu presiuni puternice din partea partenerilor noștri comerciali."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, Komisia víta rozhodnutie Európskeho parlamentu pripraviť správu z vlastnej iniciatívy o režime dovozu produktov rybolovu a akvakultúry. Diskusia, ktorú otvoril Európsky parlament, poskytuje dobrý základ na začatie uvažovania o tom, ako riešiť obchodné rokovania v súvislosti s reformovanou spoločnou politikou rybného hospodárstva. Komisia sa pri obrane záujmov odvetvia rybného hospodárstva EÚ v obchodných rokovaniach snaží odstrániť všetky obchodné prekážky, ktoré udržiavajú naši obchodní partneri a ktoré by mohli ohroziť vývozný potenciál tohto odvetvia EÚ s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky v dvojstrannom a mnohostrannom obchode s produktmi rybného hospodárstva. A nakoniec, správa vyjadruje obavy zúčastnených strán týkajúce sa zabezpečenia rovnakých podmienok pre produkty EÚ a dovoz z tretích krajín. EÚ je v rámci obchodných rokovaní s tretími krajinami pevne odhodlaná podporovať pracovné aj environmentálne normy súčasne s otvorením trhu – napríklad v rámci kapitoly udržateľného rozvoja zahrnutej do našich obchodných dohôd alebo na medzinárodných fórach, ako sú OSN, FAO a regionálne organizácie pre riadenie rybolovu, na ktorých sa riešia tieto otázky a na ktorých sa EÚ aktívne zúčastňuje. Na záver by som chcel povedať, že som ochotný a pripravený ďalej diskutovať s váženými poslancami Európskeho parlamentu o úlohe Komisie v obchodných rokovaniach, pokiaľ ide o produkty rybolovu a akvakultúry. Chcel by som poslancov Európskeho parlamentu vyzvať, aby vzali do úvahy nasledujúce poznámky k otázkam nastoleným v návrhu správy EP. Komisia si uvedomuje osobitnú povahu odvetvia rybného hospodárstva a jeho význam predovšetkým pre pobrežné spoločenstvá. Táto citlivá otázka sa zohľadňuje pri vykonávaní spoločnej obchodnej politiky. Chcel by som zdôrazniť, že obchodná politika EÚ musí zosúladiť rôznorodé záujmy rozličných častí odvetvia rybného hospodárstva ovplyvnené touto politikou vrátane producentov, spracovateľov a spotrebiteľov. Cieľom Komisie pri vykonávaní svojej obchodnej politiky pre produkty rybolovu a akvakultúry je dosiahnuť rovnováhu okrem iného medzi primeranou dodávateľskou politikou, situáciou a záujmami producentov EÚ a požiadavkami spotrebiteľov, pričom berie do úvahy potenciálne ciele rozvojovej politiky. Všetci uznávame, že EÚ je veľmi závislá od dovážaných produktov rybolovu a akvakultúry, aby mohla uspokojiť požiadavky svojho trhu, ktorý nepredstavujú len spotrebitelia, ale aj spracovateľský priemysel. Vzhľadom na súčasné trendy a potenciálne zvýšenie závislosti je táto reforma spoločnej politiky rybného hospodárstva pre EÚ dobrou príležitosťou na posilnenie hospodárskej výkonnosti tohto odvetvia a jeho globálnej konkurencieschopnosti. Nemali by sme zabúdať na to, že širšia globalizácia bude pravdepodobne v budúcnosti pokračovať vzhľadom na celosvetové trendy v medzinárodnom obchode na mnohostrannej aj dvojstrannej či regionálnej úrovni. V súvislosti s rokovaniami o dohode o voľnom obchode Komisia zohľadnila, zohľadňuje a mala by zohľadňovať celkový charakter odvetvia rybného hospodárstva EÚ v priebehu rokovaní o prístupe na trh a zabezpečiť vyváženosť medzi rôznorodými záujmami ovplyvnenými obchodnou politikou, ktorú som práve spomenul. V rámci celosvetových trendov v medzinárodnom obchode sa Komisia bude snažiť zabezpečiť čas potrebný na úpravy, ktoré sa budú musieť uskutočniť, a zohľadniť pritom tempo prebiehajúcej reformy spoločnej politiky rybného hospodárstva. Dovoľte mi stručne sa zmieniť o jednom z hlavných návrhov uvedených v správe, ktorým je možnosť vyčleniť produkty rybného hospodárstva z pravidiel prístupu na trh s nepoľnohospodárskymi výrobkami (NAMA) v rámci kola rokovaní v Dauhe. V tejto veci k vám budem veľmi otvorený. V tejto etape rokovaní okrem toho, že je veľmi zložité vyčleniť výrobky rybného hospodárstva z pravidiel NAMA, by iné prístupy ako vytvorenie osobitnej rokovacej skupiny mohli spôsobiť to, že na EÚ sa bude vyvíjať nadmerný tlak s cieľom ďalšej liberalizácie tohto trhu. Komisia náležite zohľadňuje výzvu uvedenú v návrhu správy, aby sa zodpovednosť za vedenie rokovaní o produktoch rybolovu a akvakultúry preniesla z komisára zodpovedného za obchod na komisárku zodpovednú za rybné hospodárstvo. Podľa zásady kolegiality, ktorou sa riadi práca Komisie, všetci členovia Komisie spoločne zodpovedajú za prijaté rozhodnutia a opatrenia. Znamená to tiež, že komisár zodpovedný za obchod a Generálne riaditeľstvo pre obchod, ktorí sú zodpovední za rokovania o produktoch rybolovu a akvakultúry, nekonajú samostatne, ale v spolupráci s komisárkou zodpovednou za námorné záležitosti a rybné hospodárstvo a s Generálnym riaditeľstvom pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo, ktorí sú priamo zapojení do všetkých etáp rokovaní. Komisia chce EP ubezpečiť, že v priebehu obchodných rokovaní sa primerane zohľadnia osobitné potreby odvetvia rybného hospodárstva. Komisia v obchodných rokovaniach skutočne obhajuje záujmy odvetvia rybného hospodárstva EÚ a čo najviac zohľadňuje citlivosť tohto odvetvia aj vtedy, keď musí čeliť silnému tlaku zo strany našich partnerov."@sk19
"Gospod predsednik, Komisija pozdravlja odločitev Evropskega parlamenta, da pripravi poročilo na lastno pobudo o uvoznem režimu za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva. Razprava, ki jo je začel Evropski parlament, zagotavlja dobro osnovo za začetek premišljevanja o načinu reševanja trgovinskih pogajanj v okviru reformirane skupne ribiške politike. Pri zagovarjanju interesov sektorja ribištva EU v trgovinskih pogajanjih Komisija poskuša odpraviti tudi vse trgovinske ovire, ki jih ohranjajo naši trgovinski partnerji in bi lahko ogrozile izvozne možnosti industrije EU s ciljem, da zagotovi enake pogoje v dvostranski in večstranski trgovini z ribiškimi izdelki. Nazadnje, v poročilu so izražene skrbi zainteresiranih strani glede zagotavljanja enakih pogojev za proizvajalce EU in uvoz iz tretjih držav. EU je trdno predana spodbujanju delavskih in okoljskih standardov v okviru trgovinskih pogajanj s tretjimi državami vzporedno z odpiranjem trga – na primer, v okviru poglavja o trajnostnem razvoju, ki je vključeno v naših trgovinskih sporazumih ali na številnih mednarodnih forumih, kjer se obravnavajo ta vprašanja, kot so ZN, FAO in regionalne organizacije za upravljanje ribištva, kjer je EU aktivna udeleženka. Rad bi zaključil tako, da pokažem svojo pripravljenost in razpoložljivost za nadaljnje razprave s spoštovanimi poslanci Evropskega parlamenta o vlogi Komisije v trgovinskih pogajanjih, kar zadeva ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva. Rad bi povabil poslance Evropskega parlamenta, naj upoštevajo naslednje pripombe glede vprašanj, izpostavljenih v osnutku poročila EP. Komisija se zaveda posebne narave ribiškega sektorja in njegove pomembnosti, zlasti za obalne skupnosti. Ta občutljivost je upoštevana pri izvajanju skupne trgovinske politike. Rad bi poudaril, da mora trgovinska politika EU izgladiti različne interese različnih delov ribiškega sektorja, na katerega ta politika vpliva, med njimi na proizvajalce, predelovalce in potrošnike. Cilj Komisije pri nakupu trgovinske politike za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva je doseči uravnotežen rezultat, med drugim ustrezno dobavno politiko, položaj in interese proizvajalcev EU in povpraševanje potrošnikov, hkrati pa tudi upoštevanje morebitnih ciljev razvojne politike. Vsi priznavamo, da je EU močno odvisna od uvoženih ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva za zadostitev njenega tržnega povpraševanja, ki ga ne predstavljajo le potrošniki, ampak tudi predelovalna industrija. Glede na obstoječe težnje in morebitno povečanje odvisnosti je sedanja reforma skupne ribiške politike dobra priložnost, da EU okrepi gospodarsko produktivnost sektorja in njegovo sposobnost za konkuriranje v globalnem smislu. Ne smemo zanemariti verjetnosti, da se bo v prihodnosti nadaljevala širša globalizacija glede na sedanje globalne težnje v mednarodni trgovini, na večstranski in tudi na dvostranski/regionalni ravni. V okviru pogajanj za sporazum o prosti trgovini je Komisija upoštevala, bo upoštevala in mora upoštevati zapleteno naravo ribiškega sektorja EU med pogajanji za dostop na trg in zagotoviti ravnotežje med različnimi interesi, na katere vpliva trgovinska politika, kakor sem ravno omenil. V kontekstu teh globalnih teženj v mednarodni trgovini si bo Komisija prizadevala, da bi zagotovila čas, ki je potreben za prilagoditve, do katerih bo moralo priti, pri tem pa bo upoštevala hitrost reforme skupne ribiške politike, ki je v teku. Dovolite, da na kratko omenim enega glavnih predlogov, vključenih v poročilo, in sicer možnost, da ribiške proizvode ločimo od NAMA v okviru RAD. Glede te točke bom zelo iskren z vami. Na tej stopnji razprav bi lahko poleg tega, da bo zelo težko ločiti ribiške proizvode od NAMA, drugi pristopi, kot je posebna pogajalska skupina, povzročili, da bi bila EU pod ogromnim pritiskom, da še bolj liberalizira svoj trg. Komisija ustrezno upošteva poziv iz osnutka poročila, da se odgovornost za pogajanja glede ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva prenese s komisarja za trgovino na komisarko za ribištvo. Po načelu kolegialnosti, ki ureja delo Komisije, so vsi člani Komisije skupaj odgovorni za sprejete odločitve in ukrepe. To pomeni tudi, da komisar za trgovino in GD za trgovino, ki sta odgovorna za pogajanja glede ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, ne ukrepata sama, ampak se pogajata v tesnem sodelovanju s komisarko za pomorske zadeve in ribištvo ter z GD za pomorske zadeve in ribištvo, kjer sta neposredno udeležena na vseh stopnjah pogajanj. Komisija želi EP zagotoviti, da so med trgovinskimi pogajanji upoštevane posebne potrebe sektorja ribištva. Seveda Komisija zagovarja interese sektorja EU v trgovinskih pogajanjih in kolikor je mogoče upošteva njegovo občutljivost, tudi ko se srečuje z močnim pritiskom naših trgovinskih partnerjev."@sl20
". Herr talman! Kommissionen välkomnar parlamentets beslut att ta fram ett initiativbetänkande om importordningen för fisk och fiskeriprodukter. Den debatt som parlamentet har inlett utgör en bra utgångspunkt för att börja reflektera över hur vi ska handskas med handelsförhandlingarna inom ramen för den reformerade gemensamma fiskeripolitiken. När vi försvarar den europeiska fiskerisektorns intressen i handelsförhandlingar försöker kommissionen dessutom eliminera de eventuella handelshinder som våra handelspartner står fast vid och som skulle kunna hota exportpotentialen hos den europeiska industrin, i syfte att garantera lika villkor inom bilateral och multilateral handel med fiskeriprodukter. Slutligen ger betänkandet uttryck åt olika aktörers oro vad gäller möjligheten att garantera lika villkor för europeiska produkter och importerade produkter från tredjeländer. EU är fast beslutet att vid handelsförhandlingar med tredjeländer främja arbets- och miljönormerna parallellt med öppningen av marknaden – t.ex. inom ramen för det kapitel om hållbar utveckling som ingår i våra handelsavtal eller i en rad internationella forum där dessa frågor behandlas, t.ex. inom FN, FAO och regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, och där EU deltar aktivt. Avslutningsvis vill jag uttrycka min vilja och förmåga att diskutera ytterligare med parlamentsledamöterna om kommissionens roll i handelsförhandlingar beträffande fiskeri- och vattenbruksprodukter. Jag vill be alla parlamentsledamöter att ta hänsyn till följande kommentarer kring de frågor som förslaget till betänkande tar upp. Kommissionen är medveten om fiskerisektorns särskilda natur och vilken betydelse den har, i synnerhet för kustsamhällena. Denna känslighet har beaktats i genomförandet av den gemensamma handelspolitiken. Jag vill påpeka att EU:s handelspolitik måste förena de olika intressena som finns inom de olika delar av fiskerisektorn som berörs av denna politik, däribland producenter, bearbetningsindustrier och konsumenter. Kommissionens målsättning i sin handelspolitik för fiskeri- och vattenbruksprodukter är att uppnå ett balanserat resultat mellan en lämplig försörjningspolitik, EU-producenternas situation och intressen och konsumenternas krav samtidigt som man tar hänsyn till eventuella utvecklingspolitiska mål. Alla erkänner vi att EU är starkt importberoende av fiskeri- och vattenbruksprodukter för att tillgodose efterfrågan på marknaden inte bara bland konsumenter men också inom bearbetningsindustrin. Med tanke på den rådande trenden och den potentiella ökningen av beroendet är den pågående reformen av den gemensamma fiskeripolitiken ett bra tillfälle för EU att förbättra sektorns ekonomiska resultat och dess möjlighet att konkurrera globalt. Vi måste inte ignorera sannolikheten att globaliseringen kommer att fortsätta utvidgas i framtiden med tanke på de aktuella globala trenderna inom internationell handel, både på multilateral och på bilateral/regional nivå. Kommissionen har beaktat, fortsätter att beakta och bör beakta den europeiska fiskerisektorns komplicerade natur när den inom ramen för förhandlingar om frihandelsavtal diskuterar frågan om marknadstillträde och se till att det råder balans mellan de olika intressena som berörs av handelspolitiken, som jag redan har nämnt. Inom ramen för dessa globala trender inom internationell handel kommer kommissionen att sträva efter att garantera tillräckligt med tid för de justeringar som kommer att behöva göras, med hänsyn till takten i den pågående reformen av den gemensamma fiskeripolitiken. Låt mig kort hänvisa till ett av de viktigaste förslag som finns i detta betänkande, nämligen möjligheten att undanta fiskeriprodukter från de industriella reglerna om marknadstillträde för icke-jordbruksprodukter inom ramen för DDA-förhandlingarna. Jag kommer att vara ärlig mot er på denna punkt. I det här skedet i förhandlingarna är det inte bara svårt att undanta fiskeriprodukter från de industriella reglerna om marknadstillträde för icke-jordbruksprodukter, men ett annat handlingssätt som exempelvis en särskild förhandlingsgrupp skulle dessutom kunna leda till att EU utsätts för enorma påtryckningar att ytterligare liberalisera sin marknad. Kommissionen har noterat att man i förslaget till betänkande kräver att ansvaret för att bedriva förhandlingar om fiskeri- och vattenbruksprodukter flyttas från kommissionsledamoten för handel till kommissionsledamoten för havsfrågor och fiske. I enlighet med den kollegialitetsprincip som kommissionens arbete styrs av är alla kommissionsledamöter gemensamt ansvariga för de beslut och åtgärder som tas. Detta innebär också att kommissionsledamoten för handel och generaldirektoratet för handel som ansvarar för förhandlingar om fiskeri- och vattenbruksprodukter inte handlar ensamma, utan förhandlar i nära samarbete med kommissionsledamoten för havsfrågor och fiske och generaldirektoratet för havsfrågor och fiske som är direkt inblandade i alla skeden av förhandlingarna. Kommissionen vill försäkra parlamentet att vi tar hänsyn till fiskerisektorns specifika behov under våra handelsförhandlingar. Kommissionen försvarar faktiskt den europeiska sektorns intressen i sina handelsförhandlingar och tar hänsyn till dess känslighet i möjligaste mån, även när vi utsätts för starka påtryckningar av våra handelspartner."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Karel De Gucht,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph