Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-118"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.5.4-118"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, first of all I would like to thank Mr Cadec and the EP Committees that have sponsored this own-initiative report. You have regretted that the green paper on the CFP reform did not pay enough attention to the issues you raise here. My objective today is to reassure you that the Commission is committed to the work, taking into full account all policies that would have an impact on the CFP reform. As I have already stated, the purpose of the reform is to turn around the negative spiral we are in now. We have a fisheries sector that is neither ecologically sustainable nor economically performing well. We need robust fisheries that ensure sustainable exploitation of the resources while allowing our fishermen, their families and the communities involved to make a decent living from their activities. We need fisheries which are ready to meet the challenges of the market: both national and international, and both currently and for the future. I hear your concerns about unfair competition from third countries and the absence of a level playing field in terms of social conditions, environmental and sustainability requirements and health protection laws. Let me tell you that this same concern was voiced by all the Member States which took the floor at the last Agriculture and Fisheries Council. So here we need an answer. While we are changing the rules for European fisheries in the context of our CFP reform, one of the biggest challenges we will have will be precisely to do our best in order to secure a level playing field for all products placed on the EU market. In this respect, for instance, we should all work together to fully and effectively implement our legislation against illegal, unregulated and unreported fishing. I would also like to say that we remain committed to promoting the respect of all international principles and instruments of good maritime and fishery governance by our partners, as well as their responsible behaviour in terms of environmental protection and social conditions. I strongly support your call for an increased coherence of our policies. We need to work together with a global and integrated vision. Two thirds of the fish consumed in Europe, as we have already mentioned, are already imported in order to ensure a steady supply of raw material to our processing industry and fair prices to consumers. Yet one third of the EU market is still supplied by an EU sector that represents jobs and this part of the social fabric of many regions in Europe. So, while we are in the middle of a serious reform of our common fisheries policy, EU trade policy should continue to take into account the complex nature of the EU’s fishing sector and its economic and social realities. I look forward to working closely together with my colleague Mr De Gucht in order to secure the necessary time for the adjustments that are needed, taking into account the pace of the ongoing CFP reform. With reference to WTO negotiations, we are paying particular attention to the ongoing discussions on subsidies. It is our view that we should always be able to support environmentally friendly and innovation-oriented initiatives of our Member States. Concerning the revision of the market policy, I agree with the draft report that the new market policy of the CFP should revisit the instruments of the current common market organisation. The revision should aim at strengthening producer organisations in their ability to better link the supply to demand in terms of quality and volumes. It shall also support market supply and stability and review provisions of marketing standards and information to consumers. This brings us to labelling. Consumers want to know more about the seafood they buy. They want to know where the fish was caught or raised; also they want to know whether the products respect the environment and whether they have been fished sustainably. The Commission is ready to work on legislative initiatives aiming at giving consumers the information they need. Finally, a word on aquaculture. The Commission is fully committed to achieving the objectives of the strategy for the sustainable development of aquaculture, as we have already discussed in the EP report. We also share the view that developing aquaculture in the EU can lead to reduced dependence on imports and better respond to constantly rising consumer demand. Before closing I would like to stress that today’s debate will provide an important contribution to the preparation of the CFP reform, but it will also send an important political signal – a positive signal – to the men and women of the European fisheries sector, who are prepared for tougher discipline but are also expecting a message of hope for their future."@en4
lpv:translated text
"Pane předsedající, nejdříve bych chtěla poděkovat panu Cadecovi a výborům Evropského parlamentu, které tuto zprávu z vlastního podnětu sponzorovaly. Vyjádřil jste politování, že zelená kniha o reformě společné rybářské politiky nevěnovala dostatek pozornosti otázkám, jež jste zde zmínil. Mým cílem dnes je vás ujistit, že Komise se zavázala k práci s plným respektováním všech politik, které by mohly mít dopad na reformu společné rybářské politiky. Jak jsem již prohlásila dříve, cílem reformy je zvrátit trend negativní spirály, na které se nyní nacházíme. Máme odvětví rybolovu, které není ekologicky udržitelné a které nemá ani dobré hospodářské výsledky. Potřebujeme silné rybářské oblasti, které zajistí udržitelné využívání zdrojů a zároveň umožní našim rybářům, jejich rodinám a zainteresovaným komunitám slušné živobytí. Potřebujeme rybářské oblasti, které jsou připravené čelit současným i budoucím výzvám trhu, a to jak národního, tak mezinárodního. Vyslechla jsem vaše obavy z nekalé soutěže ze strany třetích zemí a neexistence rovných podmínek, pokud jde o sociální podmínky, požadavky na ekologii a udržitelnost a zákony na ochranu zdraví. Dovolte mi říci, že stejné obavy zazněly od členských států, jež se účastnily posledního jednání Rady pro zemědělství a rybolov. Na tyto otázky potřebujeme odpověď. Zatímco měníme pravidla evropského rybolovu v souvislosti s naší reformou společné rybářské politiky (SRP), jedním z největších problémů, které nás čekají, bude právě zajištění rovných podmínek pro všechny výrobky uvedené na trh Evropské unie. V tomto ohledu bychom například měli všichni společně pracovat na úplném a účinném provádění naší legislativy proti nelegálnímu, neregulovanému a nehlášenému rybolovu. Chtěla bych také říci, že zůstáváme odhodláni i nadále podporovat dodržování všech mezinárodních zásad a nástrojů dobré správy námořních záležitostí a rybolovu našimi partnery, stejně jako zodpovědné chování v oblasti ochrany životního prostředí a sociálních podmínek. Velmi podporuji Vaši výzvu k větší promyšlenosti našich politik. Potřebujeme pracovat společně a s globální a integrovanou vizí. Jak již zde bylo zmíněno, dvě třetiny ryb spotřebovaných v Evropě pochází z dovozu, aby byla zajištěna stálá dodávka surovin pro náš zpracovatelský průmysl a spravedlivé ceny pro spotřebitele. Jednu třetinu trhu Evropské unie však stále zásobuje evropský rybářský sektor, který představuje pracovní příležitosti a také součást sociální struktury v mnoha regionech Evropy. Zatímco se nacházíme uprostřed zásadní reformy naší společné rybářské politiky, obchodní politika EU by měla i nadále brát v úvahu komplexní povahu evropského rybářského sektoru a jeho ekonomickou a sociální realitu. Těším se na úzkou spolupráci se svým kolegou, panem De Guchtem, při zajištění potřebného času na nutné úpravy s přihlédnutím k tempu probíhající reformy společné rybářské politiky. S odkazem na jednání Světové obchodní organizace věnujeme pečlivou pozornost probíhajícím diskusím o dotacích. Jsme toho názoru, že bychom měli být vždy schopni podporovat ekologické a na inovace zaměřené iniciativy našich členských států. Co se týče revize tržní politiky, souhlasím s návrhem zprávy, že nová tržní politika společné rybářské politiky by měla přehodnotit nástroje současné organizace společného trhu. Revize by měla usilovat o posílení výrobních organizací v jejich schopnosti lepšího propojení nabídky s poptávkou z hlediska kvality a množství. Bude také podporovat zásobování trhu a jeho stabilitu a přezkoumá ustanovení marketingových norem a informování spotřebitelů. To nás přivádí k označování výrobků. Spotřebitelé chtějí mít více informací o mořských produktech, které kupují. Chtějí vědět, kde byla ryba ulovena a kde pěstována, a také zda produkty respektují životní prostředí a zda rybolov probíhal udržitelným způsobem. Komise je připravena pracovat na legislativních iniciativách, které spotřebitelům potřebné informace poskytnou. Na závěr ještě poznámka k akvakultuře. Komise je plně odhodlána dosáhnout cílů vytyčených strategií pro udržitelný rozvoj akvakultury, jak jsme již projednávali ve zprávě Evropského parlamentu. Sdílím rovněž názor, že rozvoj akvakultury v Evropské unii může vést ke snížení závislosti na dovozu a lepší reakci na neustále rostoucí spotřebitelskou poptávku. Ještě než skončím, chtěla bych zdůraznit, že dnešní rozprava bude důležitým příspěvkem k reformě společné rybářské politiky, avšak zároveň vyšle i důležitý politický signál – pozitivní signál – mužům a ženám v evropském rybářském odvětví, kteří jsou připraveni na tvrdší disciplínu, ale také očekávají poselství naděje pro svou budoucnost."@cs1
"Hr. formand! Først vil jeg gerne takke hr. Cadec og parlamentsudvalgene, som har stået fadder til denne initiativbetænkning. De har beklaget, at man i grønbogen om reformen af den fælles fiskeripolitik ikke var tilstrækkelig opmærksom på de spørgsmål, De rejser her. Mit mål i dag er at forsikre Dem om, at Kommissionen er engageret i arbejdet og i fuldt omfang tager alle politikker i betragtning, der kan indvirke på reformen af den fælles fiskeripolitik. Som jeg allerede har nævnt, er formålet med reformen at vende den negative spiral, vi befinder os i. Vi har en fiskerisektor, der hverken er økologisk bæredygtig eller klarer sig godt økonomisk set. Vi har brug for et stærkt fiskeri, hvor man sikrer en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne, samtidig med at vores fiskere, deres familier og de involverede samfund kan få et rimeligt udkomme ved deres aktiviteter. Vi har brug for et fiskeri, hvor man er klar til at møde udfordringerne i markedet, både nationalt og internationalt og både nu og i fremtiden. Jeg hører Deres bekymringer over urimelig konkurrence fra tredjelande og mangel på lige vilkår i henseende til sociale forhold, miljø- og bæredygtighedskrav og sundhedslovgivning. Jeg vil gerne fortælle Dem, at den samme bekymring blev ytret af alle de medlemsstater, der tog ordet på det seneste møde i Landbrugs- og Fiskerirådet. Så vi har brug for et svar her. Mens vi ændrer reglerne for det europæiske fiskeri i regi af reformen af den fælles fiskeripolitik, er én af vores største udfordringer netop at gøre vores bedste for at sikre lige vilkår for alle produkter på markedet i EU. I f.eks. denne sammenhæng bør vi alle arbejde sammen for effektivt og i fuldt omfang at gennemføre vores lovgivning mod ulovligt, ureguleret og urapporteret fiskeri. Jeg vil også gerne sige, at vi fortsat forpligter os til at fremme vores partneres respekt for alle internationale principper og instrumenter til god forvaltning af havene og fiskeriet såvel som deres ansvarlighed med hensyn til miljøbeskyttelse og sociale forhold. Jeg bakker kraftigt op om Deres opfordring til at skabe større sammenhæng i vores politikker. Vi skal samarbejde om en global og integreret vision. Som nævnt bliver to tredjedele af de fisk, der forbruges i Europa, allerede nu importeret for at sikre stabile forsyninger af råvarer til vores forarbejdningsindustri og rimelige priser til forbrugerne. Men en tredjedel af markedet i EU forsynes stadig af en sektor i EU, som repræsenterer arbejdspladser og denne del af den sociale struktur i mange områder i Europa. Samtidig med at vi er midt i en krævende reform af vores fælles fiskeripolitik, bør vi i EU's handelspolitik derfor fortsat tage hensyn til kompleksiteten i EU's fiskerisektor og til dens økonomiske og sociale virkelighed. Jeg ser frem til at arbejde tæt sammen med min kollega hr. De Gucht for at sikre, at der bliver tid nok til de nødvendige justeringer, idet vi tager tempoet i den igangværende reform af den fælles fiskeripolitik i betragtning. Hvad angår WTO-forhandlingerne, er vores opmærksomhed rettet særligt mod de igangværende drøftelser om tilskud. Vi mener, at vi altid bør kunne støtte miljøvenlige og innovative tiltag i vores medlemsstater. Hvad angår en reform af markedspolitikken, er jeg enig i udkastet til betænkning, med hensyn til at man med den nye markedspolitik i den fælles fiskeripolitik bør reformere instrumenterne i den nuværende fælles markedsordning. Målene med reformen bør være at styrke producentorganisationernes evne til at skabe bedre sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel, hvad angår kvalitet og mængder, at støtte udbuddet og stabiliteten på markederne samt at vurdere bestemmelser for marketingstandarder og forbrugeroplysning. Det fører os frem til mærkning. Forbrugerne ønsker at vide mere om de fisk og skaldyr, de køber. De vil vide, hvor fisken blev fanget eller opdrættet, og de ønsker også at vide, om produkterne respekterer miljøet, og om de er fanget på en bæredygtig måde. Kommissionen er parat til at arbejde med lovgivningsinitiativer med det formål at give forbrugerne de oplysninger, de har brug for. Endelig et par ord om akvakulturen. Kommissionen er fuldt engageret i at nå målene i strategien for bæredygtig udvikling af akvakulturen, sådan som vi allerede har beskrevet det i Parlamentets betænkning. Vi deler også det synspunkt, at man ved at udvikle akvakulturen i EU kan reducere afhængigheden af importvarer og bedre reagere på den konstant stigende efterspørgsel blandt forbrugerne. Inden jeg afslutter, vil jeg gerne understrege, at forhandlingen i dag vil bidrage væsentligt til udarbejdelsen af reformen af den fælles fiskeripolitik, men den vil også sende et vigtigt politisk signal – et positivt signal – til mændene og kvinderne i den europæiske fiskerisektor, som er forberedt på en strengere orden, men som også forventer at få et budskab om håb for deres fremtid."@da2
"Herr Präsident, zunächst einmal möchte ich Herrn Cadec und den Ausschüssen des EP, die diesen Initiativbericht gesponsert haben, danken. Sie haben bedauert, dass das Grünbuch zur Reform der GFP die Aspekte, die Sie hier ansprechen, nicht ausreichend abgedeckt hat. Mein Ziel heute ist es, Ihnen zu versichern, dass die Kommission sich für die Arbeit engagiert und alle Politiken berücksichtigt, die Auswirkungen auf die Reform der GFP hätten. Wie ich bereits gesagt habe, besteht das Ziel der Reform darin, die negative Spirale, in der wir uns derzeit befinden, umzukehren. Wir haben einen Fischereisektor, der weder ökologisch nachhaltig noch ökonomisch erfolgreich ist. Wir benötigen eine starke Fischerei, die eine nachhaltige Nutzung der Ressourcen sicherstellt und gleichzeitig unseren Fischern, ihren Familien und den beteiligten Gemeinschaften ermöglicht, sich einen angemessenen Lebensunterhalt zu verdienen. Wir benötigen eine Fischerei, die bereit ist, sich den Herausforderungen des Marktes zu stellen: sowohl national als auch international, sowohl jetzt als auch in Zukunft. Ich höre Ihre Bedenken zu unfairem Wettbewerb aus Drittländern und der Tatsache, dass in Bezug auf soziale Bedingungen, Umwelt- und Nachhaltigkeitsanforderungen und Gesundheitsschutzgesetze nicht für alle die gleichen Bedingungen gelten. Lassen Sie mich Ihnen sagen, dass die gleichen Bedenken von allen Mitgliedstaaten geäußert wurden, die sich beim letzen Landwirtschafts- und Fischereirat zu Wort gemeldet haben. Also brauchen wir jetzt eine Antwort. Während wir die Regeln für die europäische Fischerei im Rahmen unserer GFP-Reform ändern, besteht eine der größten Herausforderungen, die wir meistern müssen, genau darin, unser Bestes zu tun, um gleiche Bedingungen für alle Produkte, die auf den EU-Markt gelangen, sicherzustellen. In dieser Hinsicht sollten wir beispielsweise alle zusammenarbeiten, um unsere Rechtsvorschriften gegen illegalen, unregulierten und nicht gemeldeten Fischfang umfassend und effektiv umzusetzen. Ich möchte auch sagen, dass wir uns weiterhin dafür einsetzen, die Einhaltung aller internationalen Prinzipien und Instrumente für gute Meeres- und Fischereipolitik durch unsere Partner sowie deren verantwortungsbewusstes Verhalten in Bezug auf Umweltschutz und soziale Bedingungen zu fördern. Ich unterstütze Ihren Aufruf zu erhöhter Kohärenz unserer Politiken entschieden. Wir müssen mit einer globalen und integrierten Vision zusammenarbeiten. Wie gesagt, werden bereits zwei Drittel des in Europa verzehrten Fisches importiert, um eine kontinuierliche Versorgung mit Rohstoffen für unsere verarbeitende Industrie und faire Preise für Verbraucher sicherzustellen. Trotzdem wird ein Drittel des EU-Marktes immer noch von einem EU-Sektor versorgt, der für Arbeitsplätze und diesen Teil des sozialen Gefüges vieler Regionen in Europa steht. Während wir uns mitten in einer umfassenden Reform unserer gemeinsamen Fischereipolitik befinden, sollte die EU-Handelspolitik weiterhin die komplexe Natur des Fischereisektors der EU und seine wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten berücksichtigen. Ich freue mich darauf, eng mit meinem Kollegen Herrn De Gucht zusammenzuarbeiten, um unter Berücksichtigung des Tempos der laufenden Reform der GFP die notwendige Zeit für die erforderlichen Anpassungen zu gewinnen. In Bezug auf WTO-Verhandlungen achten wir besonders auf die laufenden Diskussionen zu Subventionen. Wir sind der Ansicht, dass wir immer in der Lage sein sollten, umweltfreundliche und innovationsorientierte Initiativen unserer Mitgliedstaaten zu unterstützen. Bezüglich der Überarbeitung der Marktpolitik stimme ich dem Berichtsentwurf zu, dass die neue Marktpolitik der GFP die Instrumente der derzeitigen Organisation des gemeinsamen Marktes noch einmal überarbeiten sollte. Die Überarbeitung sollte darauf abzielen, Produzentenorganisation in Ihrer Fähigkeit zu bestärken, die Versorgung in Bezug auf Qualität und Mengen besser an die Nachfrage anzupassen. Sie soll auch die Marktversorgung und -stabilität verbessern und die Bereitstellung von Marketingstandards und Informationen für Verbraucher überprüfen. Das bringt uns zur Kennzeichnung. Verbraucher möchten mehr über die Fische und Meeresfrüchte wissen, die sie kaufen. Sie möchten wissen, wo der Fisch gefangen oder aufgezogen wurde. Sie möchten auch wissen, ob die Produkte umweltfreundlich sind und auf nachhaltige Art und Weise gefangen wurden. Die Kommission ist bereit, an Gesetzesinitiativen zu arbeiten, die das Ziel haben, Verbrauchern die benötigten Informationen zu geben. Zum Abschluss ein Word zu Aquakultur. Die Kommission bemüht sich nach Kräften, die Ziele der Strategie für die nachhaltige Entwicklung von Aquakultur zu erreichen, wie wir bereits im EP-Bericht diskutiert haben. Wir teilen auch die Ansicht, dass die Entwicklung der Aquakultur in der EU zu einer Verringerung der Abhängigkeit von Importen führen und besser auf die ständig steigende Verbrauchernachfrage reagieren kann. Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich gerne betonen, dass die heutige Aussprache einen wichtigen Beitrag zur Vorbereitung der GFP-Reform leisten wird, aber sie wird auch ein wichtiges politisches Signal – ein positives Signal – an die Männer und Frauen des europäischen Fischereisektors senden, die auf harte Zeiten vorbereitet sind, aber auch eine Botschaft der Hoffnung für ihre Zukunft erwarten."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Cadec και τις επιτροπές του ΕΚ που συνέβαλαν στην παρούσα έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. Εκφράσατε τη λύπη σας για το γεγονός ότι η Πράσινη Βίβλος για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ δεν εστίασε αρκετά στα ζητήματα που θίγετε εν προκειμένω. Ο στόχος μου σήμερα είναι να σας διαβεβαιώσω ότι η Επιτροπή είναι προσηλωμένη στο έργο της, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη όλες τις πολιτικές που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Όπως έχω ήδη δηλώσει, ο σκοπός της μεταρρύθμισης είναι να αντιστρέψει την αρνητική δίνη στην οποία βρισκόμαστε επί του παρόντος. Ο αλιευτικός μας τομέας δεν είναι ούτε οικολογικά βιώσιμος ούτε οικονομικά αποδοτικός. Χρειαζόμαστε μία εύρωστη αλιεία που θα διασφαλίζει τη βιώσιμη αξιοποίηση των πόρων, επιτρέποντας παράλληλα στους αλιείς μας, τις οικογένειες τους και τις αντίστοιχες κοινότητες να εξασφαλίζουν αξιοπρεπώς την επιβίωσή τους μέσω των δραστηριοτήτων τους. Χρειαζόμαστε μία αλιεία που θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της αγοράς: τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο, αλλά και τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον. Κατανοώ τις ανησυχίες σας σχετικά με τον αθέμιτο ανταγωνισμό από τρίτες χώρες και την απουσία ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές συνθήκες, τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις περί της βιωσιμότητας, καθώς και τη νομοθεσία περί της υγειονομικής προστασίας. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι την ίδια ανησυχία εξέφρασαν και όλα τα κράτη μέλη που έλαβαν τον λόγο στο τελευταίο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας. Επομένως, χρειαζόμαστε εν προκειμένω μία απάντηση. Κατά την τροποποίηση των κανόνων για την ευρωπαϊκή αλιεία στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις θα είναι να καταβάλουμε ακριβώς κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουμε ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, για παράδειγμα, δέον είναι να εργαστούμε όλοι από κοινού για την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας μας έναντι της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας. Θα ήθελα επίσης να δηλώσω ότι παραμένουμε προσηλωμένοι στην προώθηση της τήρησης όλων των διεθνών αρχών και μέσων για τη χρηστή θαλάσσια διακυβέρνηση και τη διακυβέρνηση της αλιείας από τους εταίρους μας, καθώς και της υπεύθυνης συμπεριφοράς των τελευταίων όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και τις κοινωνικές συνθήκες. Υποστηρίζω ένθερμα την έκκλησή σας για την ενίσχυση της συνοχής των πολιτικών μας. Πρέπει να συνεργαστούμε στο πνεύμα ενός παγκόσμιου και ολοκληρωμένου οράματος. Όπως ήδη αναφέραμε, εισάγουμε τα δύο τρίτα των ψαριών που καταναλώνονται στην Ευρώπη, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε σταθερό εφοδιασμό της μεταποιητικής βιομηχανίας με πρώτες ύλες και δίκαιες τιμές για τους καταναλωτές. Μολαταύτα, το ένα τρίτο της αγοράς της ΕΕ εξακολουθεί να εφοδιάζεται από έναν ευρωπαϊκό τομέα που αντικατοπτρίζει θέσεις εργασίας και το αντίστοιχο τμήμα του κοινωνικού ιστού πολλών περιφερειών της Ευρώπης. Επομένως, καθόσον βρισκόμαστε εν μέσω μίας σημαντικής μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτικής μας πολιτικής, δέον είναι η εμπορική πολιτική της ΕΕ να συνεχίσει να λαμβάνει υπόψη τον σύνθετο χαρακτήρα του αλιευτικού τομέα της ΕΕ και την οικονομική και κοινωνική του πραγματικότητα. Προσβλέπω στη στενή συνεργασία μου με τον συνάδελφό μου, κ. De Gucht, με στόχο την εξασφάλιση του απαραίτητου χρόνου για τις απαιτούμενες προσαρμογές, συνυπολογίζοντας τον ρυθμό προόδου της εν εξελίξει μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ, δίδουμε ιδιαίτερη προσοχή στις συνεχιζόμενες διαβουλεύσεις για τις επιδοτήσεις. Είμαστε της άποψης ότι πρέπει να είμαστε πάντα σε θέση να στηρίζουμε τις φιλικές προς το περιβάλλον και προσανατολισμένες προς την κανοτομία πρωτοβουλίες των κρατών μελών μας. Σχετικά με την αναθεώρηση της πολιτικής για την αγορά, συμφωνώ με το σχέδιο έκθεσης ότι η νέα πολιτική της ΚΑΠ για την αγορά θα πρέπει να αναθεωρήσει τα μέσα της υφιστάμενης οργάνωσης της κοινής αγοράς. Η αναθεώρηση της ΚΑΠ θα πρέπει να στοχεύει στην ενίσχυση των οργανώσεων παραγωγών σε ό,τι αφορά την ικανότητά τους να βελτιώσουν τη σύνδεση της προσφοράς με τη ζήτηση ως προς την ποιότητα και τον όγκο. Θα στηρίξει επίσης τον εφοδιασμό και τη σταθερότητα της αγοράς, αλλά και τις διατάξεις αναθεώρησης των προτύπων εμπορίας και της ενημέρωσης των καταναλωτών. Τούτο μας οδηγεί στην επισήμανση. Οι καταναλωτές θέλουν να γνωρίζουν περισσότερα για τα θαλασσινά που αγοράζουν. Θέλουν να γνωρίζουν πού έχουν αλιευθεί ή εκτραφεί τα αλιεύματα· θέλουν επίσης να γνωρίζουν εάν τα προϊόντα σέβονται το περιβάλλον και εάν έχουν αλιευθεί με βιώσιμο τρόπο. Η Επιτροπή είναι πρόθυμη να επεξεργαστεί νομοθετικές πρωτοβουλίες με σκοπό τη διασφάλιση της ενημέρωσης που χρειάζονται οι καταναλωτές. Τέλος, λίγα λόγια για την υδατοκαλλιέργεια. Όπως έχουμε ήδη συζητήσει στην έκθεση του ΕΚ, η Επιτροπή είναι πλήρως προσηλωμένη στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας. Επίσης, συμμεριζόμαστε την άποψη ότι η ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό της εξάρτησης από τις εισαγωγές και σε καλύτερη ανταπόκριση στην ολοένα αυξανόμενη καταναλωτική ζήτηση. Προτού ολοκληρώσω, θα ήθελα να επισημάνω ότι η σημερινή συζήτηση θα συμβάλει σημαντικά στις προπαρασκευαστικές εργασίες για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, αλλά θα αποστείλει και ένα σημαντικό πολιτικό μήνυμα –θετικό μήνυμα– στους άνδρες και τις γυναίκες του ευρωπαϊκού αλιευτικού τομέα, οι οποίοι είναι μεν προετοιμασμένοι για μεγαλύτερη πειθαρχία, προσδοκούν όμως και ένα μήνυμα ελπίδας για το μέλλον τους."@el10
"Señor Presidente, antes de nada, quisiera transmitir mi agradecimiento al señor Cadec y a las Comisiones del Parlamento Europeo que han patrocinado este informe de propia iniciativa. Han lamentado que el Libro Verde sobre la reforma de la PPC no preste suficiente atención a las cuestiones que aquí se han planteado. Mi objetivo de hoy es garantizarles que la Comisión está comprometida con el trabajo, considerando totalmente todas las políticas que tendrán un impacto en la reforma de la PPC. Como ya he dicho, el propósito de la reforma es dar la vuelta a la espiral negativa en la que nos encontramos ahora. Contamos con un sector pesquero que no es ecológicamente sostenible ni económicamente rentable. Necesitamos una pesca potente que garantice la explotación sostenible de los recursos, al mismo tiempo que permita a nuestros pescadores, sus familias y las comunidades involucradas vivir con dignidad a cargo de sus actividades. Necesitamos de una pesca que esté lista para enfrentarse a los nuevos desafíos del mercado: tanto a escala nacional como internacional y tanto ahora como en el futuro. Escucho sus preocupaciones sobre la competencia desleal de terceros países y la ausencia de una igualdad de condiciones en términos de condiciones sociales, requisitos medioambientales y sostenibilidad, así como en materia de leyes que regulan la protección de la salud. Quisiera decirles que todos los Estados miembros que participaron en el último Consejo de Agricultura y Pesca también plantearon esta misma preocupación. Por tanto, necesitamos una respuesta a esta cuestión. A pesar de que están cambiando las normas para la pesca europea en el contexto de nuestra reforma de la PPC, uno de los mayores retos a los que tendremos que enfrentarnos consistirá, precisamente, en hacer todo lo posible para garantizar la igualdad de condiciones para todos los productos que se encuentre en el mercado de la UE. En este sentido, por ejemplo, todos debemos trabajar juntos para aplicar de forma íntegra y eficaz nuestra legislación contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. También me gustaría decir que seguimos comprometidos con promover el respeto por parte de nuestros socios de todos los principios e instrumentos internacionales de buena gobernanza marítima y de pesca, así como su comportamiento responsable en materia de protección del medio ambiente y de las condiciones sociales. Apoyo rotundamente su petición de aumentar la coherencia de nuestras políticas. Tenemos que trabajar juntos con una visión global e integrada. Dos tercios del pescado que se consume en Europa, como ya hemos mencionado, ya se ha importado a fin de garantizar un suministro estable de materia prima para nuestra industria de procesamiento y precios justos para los consumidores. Sin embargo, un tercio del mercado de la UE lo sigue suministrando un sector de la UE que representa puestos de trabajo y esta parte del tejido social de muchas regiones de Europa. Por lo tanto, mientras estamos en medio de una reforma seria de nuestra política pesquera común, la política comercial de la UE debe seguir teniendo en cuenta la compleja naturaleza del sector pesquero de la UE y sus realidades económicas y sociales. Espero con interés trabajar en estrecha colaboración con mi colega, el señor De Gucht, a fin de garantizar el tiempo necesario para efectuar los ajustes que sean necesarios, teniendo en cuenta el ritmo de la actual reforma de la PPC. Con referencia a las negociaciones de la OMC, estamos prestando especial atención a los debates en curso sobre las subvenciones. En nuestra opinión, siempre deberíamos ser capaces de apoyar las iniciativas de medio ambiente y orientadas a la innovación de nuestros Estados miembros. En cuanto a la revisión de la política de mercado, estoy de acuerdo con el proyecto de informe en que la política de mercado de la nueva PPC debería revisar los instrumentos de la organización común del mercado actual. La revisión debe tener como objetivo el fortalecimiento de las organizaciones de productores en su capacidad para vincular mejor la oferta a la demanda en términos de calidad y volumen. También debe apoyar el abastecimiento del mercado y la estabilidad, además de las disposiciones de la revisión de las normas de comercialización e información a los consumidores. Esto nos lleva al etiquetado. Los consumidores quieren saber más acerca de los mariscos que compran. Quieren saber dónde se ha pescado o criado el pescado, también quieren saber si los productos respetan el medio ambiente y si lo han pescado de forma sostenible. La Comisión está dispuesta a trabajar en iniciativas legislativas encaminadas a dar a los consumidores la información que necesitan. Por último, unas palabras sobre la acuicultura. La Comisión está plenamente comprometida con el logro de los objetivos de la estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura, tal como ya lo hemos discutido en el informe del PE. También compartimos la opinión de que el desarrollo de la acuicultura en la UE puede llevar a una menor dependencia de las importaciones y responder mejor a la demanda de consumo en constante aumento. Antes de terminar, me gustaría hacer hincapié en que el debate de hoy será una importante contribución a la preparación de la reforma de la PPC, pero también enviaría una señal política importante —una señal positiva— a los hombres y las mujeres del sector pesquero europeo, que están preparados para una disciplina más estricta, pero quienes también esperan un mensaje alentador para el futuro."@es21
"Lugupeetud juhataja! Esmalt tahaksin tänada Alain Cadeci ja Euroopa Parlamendi komisjone, kes seda algatusraportit toetasid. Te väljendasite kahjutunnet, et rohelises raamatus ühise kalanduspoliitika reformi kohta ei pööratud piisavalt tähelepanu küsimustele, mida te siin tõstatate. Minu eesmärk on kinnitada teile täna taas, et komisjon töötab selle kallal, võttes igati arvesse kõiki poliitikavaldkondi, millel võiks olla ühise kalanduspoliitika reformile mingi mõju. Nagu ma olen juba öelnud, on selle reformi eesmärk pöörata teistpidi see allakäiguspiraal, milles me praegu oleme. Meil on kalandussektor, mis ei ole ökoloogiliselt jätkusuutlik ega majanduslikult hästi toimiv. Meil on vaja tugevat kalandust, mis tagaks varude säästva kasutamise ja võimaldaks samal ajal meie kaluritel, nende peredel ja asjaomastel kogukondadel teenida oma tegevusega inimväärset elatist. Meil on vaja kalandust, mis on valmis astuma vastu turul ette tulevatele raskustele nii riigi kui ka rahvusvahelisel tasandil ja nii praegu kui ka tulevikus. Ma kuulen teie muresid ebaausa konkurentsi pärast kolmandate riikidega ning võrdsete võimaluste puudumise pärast, mis puudutab sotsiaalseid tingimusi, keskkonna- ja säästlikkusnõudeid ning tervisekaitsealaseid õigusakte. Ütlen teile, et sedasama muret väljendasid kõik liikmesriigid, kelle esindajad võtsid sõna viimasel põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil. Niisiis on meil vaja leida vastus. Kui me muudame ühise kalanduspoliitika reformi raames Euroopa kalanduse eeskirju, on üks meie suuremaid proovikive just see, et me peame andma endast parima, tagamaks võrdsed võimalused kõigile ELi turule toodud toodetele. Sellega seoses peaksime näiteks me kõik ühiselt töötama eesmärgiga rakendada täiel määral ja tõhusalt oma õigusakte ebaseadusliku, reguleerimata ja teatamata kalapüügi vastu võitlemiseks. Samuti tahan öelda, et me püüdleme jätkuvalt selle poole, et meie partnerid austaksid kõiki rahvusvahelisi merenduse ja kalanduse hea valitsemistava põhimõtteid ja vahendeid ning suhtuksid vastutustundlikult keskkonnakaitsesse ja sotsiaalsetesse tingimustesse. Toetan väga teie nõudmist meie poliitikavaldkondade suurema sidususe järele. Peame töötama koos ning vaatlema asju üldiselt ja terviklikult. Nagu me mainisime, imporditakse juba kaks kolmandikku Euroopas tarbitavast kalast, et meie töötlev tööstus oleks pidevalt toorainega varustatud ja tarbijatele pakutaks õiglaseid hindu. Üht kolmandikku ELi turust varustab aga siiski ELi sektor, milles on töökohad ja mis esindab ühiskonna seda osa paljudes Euroopa piirkondades. Niisiis, ajal, mil meil on käimas meie ühise kalanduspoliitika tõsine reform, peaks ELi kaubanduspoliitikas jätkuvalt arvesse võtma ELi kalandussektori keerulist olemust ning selle majanduslikku ja sotsiaalset tegelikkust. Ootan rõõmuga tihedat koostööd kolleeg De Guchtiga, et tagada vajalik aeg vajalike kohanduste tegemiseks, pidades silmas käimasoleva ühise kalanduspoliitika reformi tempot. Mis puudutab WTO läbirääkimisi, siis pöörame erilist tähelepanu käimasolevatele aruteludele toetuste üle. Meie seisukoht on, et peaksime alati suutma toetada oma liikmesriikide keskkonnahoidlikke ja uuenduslikkusel rajanevaid algatusi. Kui rääkida turupoliitika läbivaatamisest, nõustun raporti projektiga selles, et ühise kalanduspoliitika uues turupoliitikas peaks praeguse ühisturukorralduse vahendid taas läbi vaatama. Läbivaatamise mõte peaks olema tootjaorganisatsioonide tugevdamine, et nad suudaksid nii kvaliteedi kui ka koguse pakkumise siduda paremini nõudlusega. Samuti on selle mõte toetada turu varustatust ja stabiilsust. Läbi vaadatakse ka sätted turustusstandardite ja tarbijale antava teabe kohta. Siinkohal jõuame märgistuse teema juurde. Tarbijad tahavad mereandidest, mida nad ostavad, rohkem teada. Nad tahavad teada, kust kala on püütud või kus kasvatatud ning kas tooted vastavad keskkonnanõuetele ja kas need on püütud säästlikult. Komisjon on valmis töötama õigusloomega seotud algatuste kallal, mille eesmärk on anda tarbijatele neile vajalikku teavet. Lõpetuseks mõni sõna vesiviljeluse kohta. Komisjon tahab igati saavutada vesiviljeluse säästva arengu strateegia eesmärgid, mille üle me Euroopa Parlamendi raportis juba arutlesime. Me jagame ka seisukohta, et vesiviljeluse arendamine Euroopa Liidus võib anda tulemuseks väiksema sõltuvuse impordist ja pidevalt suureneva tarbijate nõudluse parema täitmise. Enne kui lõpetan, tahaksin rõhutada, et tänane arutelu aitab ühise kalanduspoliitika reformi ettevalmistamisel palju kaasa, kuid see on ka oluline poliitiline märguanne, hea märguanne Euroopa kalandussektoris tegutsevatele inimestele, kes on valmis rangemaks korraks, kuid kes ootavad ka tulevikuks lootust andvat sõnumit."@et5
"Arvoisa puhemies, aluksi haluan kiittää Alain Cadec'ia ja Euroopan parlamentin valiokuntia, jotka ovat kannattaneet tätä valiokunta-aloitteista mietintöä. Olette pahoitelleet sitä, että YKP:n tulevaisuutta koskevassa vihreässä kirjassa ei kiinnitetty riittävästi huomiota kysymyksiin, jotka toitte täällä esiin. Tavoitteenani on tänään vakuuttaa teille, että komissio on sitoutunut tähän työhön ja ottaa täysimääräisesti huomioon kaikki politiikanalat, joilla olisi vaikutusta YKP:n uudistukseen. Kuten jo totesin, uudistuksen tarkoituksena on kääntää nykyinen epäedullinen kierre parempaan suuntaan. Kalatalousala ei ole nykyisin ympäristön kannalta kestävä eikä taloudellisesti kannattava. Tarvitsemme elinvoimaista kalastusalaa, jolla taataan luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen ja joka samalla antaa kalastajille, heidän perheilleen ja kalastusta harjoittaville yhteisöille mahdollisuuden saada ammatistaan kohtuullisen toimeentulon. Tarvitsemme kalastusalaa, joka on valmis vastaamaan markkinoiden haasteisiin: sekä kansallisiin että kansainvälisiin, sekä nykyisiin että tuleviin. Kuulen teidän olevan huolissanne kolmansien maiden aiheuttamasta epäoikeudenmukaisesta kilpailusta sekä siitä, etteivät toimintaedellytykset ole sosiaalisten olosuhteiden, ympäristöä ja kestävyyttä koskevien vaatimusten ja terveyden suojelua koskevan lainsäädännön osalta tasapuoliset. Haluan kertoa teille, että kaikki jäsenvaltiot, jotka käyttivät puheenvuoron edellisessä maatalous- ja kalastusneuvostossa, toivat esiin saman huolenaiheen. Siihen on siis löydettävä ratkaisu. Muuttaessamme Euroopan kalastusalaa koskevia sääntöjä YKP:n uudistuksen yhteydessä yksi suurimmista haasteistamme on juuri se, miten parhaiten turvaamme yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille EU:n markkinoille saatetuille tuotteille. Tältä osin meidän kaikkien pitäisi esimerkiksi tehdä yhteistyötä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen vastaisen lainsäädännön täysimääräisen ja tehokkaan täytäntöönpanon hyväksi. Toteaisin myös, että komissio on edelleen sitoutunut vaikuttamaan siihen, että kumppanimme noudattavat kaikkia meriasioiden ja kalastuksen hyvää hallinnointitapaa koskevia kansainvälisiä periaatteita ja sopimuksia sekä siihen, että ne toimivat vastuullisesti ympäristönsuojeluun ja sosiaalisiin olosuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Kannatan vahvasti vaatimustanne toimiemme johdonmukaisuuden lisäämisestä. Meidän on tehtävä yhteistyötä globaalin ja yhtenäisen näkemyksen mukaisesti. Kuten jo mainittiin, kaksi kolmasosaa Euroopassa kulutettavasta kalasta saadaan tuonnista, jotta voidaan taata jalostusteollisuuden raaka-ainetoimitusten jatkuvuus ja kohtuulliset kuluttajahinnat. Silti yhden kolmasosan EU:ssa markkinoille saatetusta kalasta toimittaa edelleen EU:n kalastusala, joka työllistää ja on osa yhteiskuntarakennetta monilla Euroopan alueilla. Vaikka yhteistä kalastuspolitiikkaa ollaan parhaillaan uudistamassa perinpohjaisesti, EU:n kauppapolitiikassa olisi myös jatkossa otettava huomioon EU:n kalastusalan monitahoisuus sekä sen taloudelliset ja yhteiskunnalliset realiteetit. Odotan innokkaasti tiivistä yhteistyötä kollegani Karel De Guchtin kanssa, jotta tarvittaville mukautuksille jää riittävästi aikaa YKP:n käynnissä olevan uudistuksen vauhtiin nähden. WTO:ssa käytävien neuvottelujen osalta kiinnitämme erityistä huomiota käynnissä oleviin tukineuvotteluihin. Näkemyksemme mukaan meidän on aina pystyttävä tukemaan ympäristöä säästäviä ja innovaatioon suuntautuneita jäsenvaltioiden aloitteita. Käsitykseni markkinapolitiikan uudelleenarvioinnista vastaa mietintöluonnoksessa esitettyä näkemystä, että YKP:n uudessa markkinapolitiikassa pitäisi arvioida uudelleen yhteisen markkinajärjestelyn nykyisiä välineitä. Uudelleenarvioinnin avulla pitäisi pyrkiä vahvistamaan tuottajajärjestöjen kykyä saada tarjonta ja kysyntä vastaamaan paremmin toisiaan laadun ja määrien osalta. Sillä myös tuetaan markkinatarjontaa ja -vakautta sekä arvioidaan uudelleen säännöksiä, jotka koskevat kaupan pitämisessä sovellettavia vaatimuksia ja kuluttajille tiedottamista. Käsittelen seuraavaksi pakkausmerkintöjä. Kuluttajat haluavat enemmän tietoa ostamistaan kalastustuotteista. He haluavat tietää kalan pyynti- tai kasvatuspaikan sekä sen, ovatko tuotteet ympäristöystävällisiä ja onko ne kalastettu kestävällä tavalla. Komissio on valmis työstämään lainsäädäntöaloitteita, joiden tavoitteena on antaa kuluttajille näiden tarvitsemat tiedot. Lopuksi käsittelen vielä vesiviljelyä. Komissio on täysin sitoutunut saavuttamaan vesiviljelyalan kestävää kehittämistä koskevan strategian tavoitteet; olemme jo käsitelleet aihetta Euroopan parlamentin mietinnössä. Olemme samaa mieltä myös siitä, että vesiviljelyn kehittäminen EU:ssa auttaa vähentämään tuontiriippuvuutta ja vastaamaan paremmin jatkuvasti kasvavaan kulutuskysyntään. Puheenvuoroni päätteeksi haluan korostaa, että tämänpäiväisellä keskustelulla on merkittävä vaikutus YKP:n uudistuksen valmisteluun, mutta sillä annetaan myös tärkeä poliittinen signaali – myönteinen signaali – Euroopan kalastusalalla toimiville miehille ja naisille, jotka ovat valmiita noudattamaan tiukempia vaatimuksia mutta odottavat meidän myös luovan uskoa tulevaisuuteen."@fi7
"Monsieur le Président, tout d’abord, je voudrais remercier M. Cadec et les commissions du PE qui ont parrainé ce rapport d’initiative. Vous avez déploré que le livre vert sur la réforme de la PCP n’accorde pas suffisamment d’attention aux points que vous soulevez ici. Mon objectif, aujourd’hui, est de vous assurer une nouvelle fois que la Commission travaille d’arrache-pied sur cette question et qu’elle prend pleinement en considération toutes les politiques susceptibles d’avoir une incidence sur la réforme de la PCP. Comme je l’ai déjà dit précédemment, la réforme a pour but de briser le cercle vicieux dans lequel nous sommes actuellement. Nous avons un secteur de la pêche qui n’est ni écologiquement viable ni économiquement performant . Nous avons besoin d’un secteur sain qui permette une exploitation durable des ressources tout en permettant à nos pêcheurs, à leurs familles et aux communautés concernées à vivre décemment de leurs activités. Nous avons besoin d’un secteur de la pêche qui soit prêt à relever les défis du marché tant national qu’international, tant aujourd’hui que dans le futur. Je ne suis pas sourde à vos craintes face à la concurrence déloyale des pays tiers et à l’absence de règles de concurrence équitables en matière de conditions sociales, d’exigences environnementales et de durabilité et de lois sur la protection de la santé. Sachez que ces craintes ont été exprimées par tous les États membres qui ont pris la parole lors du dernier Conseil «Agriculture et Pêche». Donc, ici nous avons besoin d’une réponse. À l’heure de modifier les règles sur la pêche européenne dans le contexte de notre réforme de la PCP, l’un de nos principaux défis sera précisément de faire de notre mieux pour établir des règles de concurrence équitables pour tous les produits mis sur le marché de l’UE. À cet égard, par exemple, nous devrions tous travailler de concert à la mise en œuvre complète et effective de notre législation contre la pêche illicite, non réglementée et non déclarée. Je voudrais également signaler que nous sommes déterminés à continuer d’encourager le respect de tous les principes et instruments internationaux de bonne gouvernance maritime et de la pêche appliqués par nos partenaires, ainsi que leur comportement responsable en matière de protection environnementale et de conditions sociales. Je soutiens sans réserve votre appel en faveur d’une cohérence accrue de nos politiques. Nous devons travailler ensemble en suivant une vision globale et intégrée. Comme il a déjà été mentionné, deux tiers du poisson consommé en Europe sont déjà importés afin de garantir un approvisionnement constant de matières premières à notre industrie de la transformation et des prix équitables aux consommateurs. Pourtant, un tiers du marché de l’UE est toujours desservi par un secteur européen qui représente des emplois et cette partie du tissu social de nombreuses régions en Europe. Par conséquent, alors que nous sommes au beau milieu d’une réforme majeure de notre PCP, la politique commerciale de l’UE devrait continuer de prendre en considération la nature complexe du secteur européen de la pêche et ses réalités économiques et sociales. Je suis impatiente de travailler plus étroitement avec mon collègue, M. De Gucht, afin de prévoir le temps nécessaire pour les ajustements requis, en tenant compte du rythme d’avancement de la réforme de la PCP en cours. Concernant les négociations de l’OMC, nous suivons avec un intérêt particulier les discussions en cours sur les subventions. Nous devrions, à notre avis, toujours être en mesure de soutenir les initiatives respectueuses de l’environnement et innovantes de nos États membres. Pour ce qui est de la révision de la politique de marché, je pense, comme indiqué dans le projet de rapport, que la nouvelle politique de marché de la PCP devrait revoir les instruments de l’organisation de marché commune actuelle. La révision devrait viser le renforcement des organisations de producteurs dans leur capacité à mieux lier l’offre à la demande en termes de qualité et de volumes. Elle devra aussi soutenir l’offre et la stabilité du marché et revoir les dispositions relatives aux normes de commercialisation et à l’information des consommateurs. Nous en venons ainsi à l’étiquetage. Les consommateurs veulent en savoir plus sur les produits de la mer qu’ils achètent. Ils veulent savoir où le poisson a été pris ou élevé et si les produits respectent l’environnement et s’ils ont été pêchés selon des conditions de pêche durables. La Commission est prête à travailler sur des initiatives législatives visant à fournir aux consommateurs les informations dont ils ont besoin. Enfin, un mot sur l’aquaculture. La Commission déploie des efforts considérables en faveur de la concrétisation des objectifs de la stratégie pour le développement durable de l’aquaculture, ce dont nous avons déjà discuté dans le rapport du PE. Nous pensons également que le développement de l’aquaculture dans l’UE peut donner lieu à une réduction de la dépendance aux importations et contribuer à répondre plus efficacement à la demande des consommateurs, qui ne cesse d’augmenter. Je conclurai en soulignant que le débat d’aujourd’hui jouera un grand rôle dans la préparation de la réforme de la PCP, mais qu’il transmettra également un signal politique important – un signal positif – aux hommes et aux femmes du secteur européen de la pêche, qui sont préparés à une discipline plus stricte, mais qui attendent également un message d’espoir pour leur avenir."@fr8
". – Elnök úr, először is szeretnék köszönetet mondani Cadec úrnak és az EP-bizottságoknak a saját kezdeményezésű jelentés támogatásáért. Ön sajnálatát fejezte ki, hogy a KHP reformjáról szóló zöld könyv nem szentelt elég figyelmet az itt felvetett kérdésekre. Ma az a célom, hogy megnyugtassam Önt abban a tekintetben, hogy a Bizottság elkötelezett a feladat mellett és teljes mértékben figyelembe vesz minden olyan politikát, amely valamilyen hatással lehet a KHP-reformra. Mint már azt elmondtam, a reform célja a jelenlegi negatív spirál visszafordítása. A halászati ágazatunk ökológiailag nem fenntartható és gazdaságilag nem elég teljesítőképes. Erőteljes halászatra van szükség, amely biztosítja az erőforrások fenntartható kiaknázását amellett, hogy lehetővé teszi az érintett halászok, családjuk és közösségük számára, hogy tisztességesen megéljenek a tevékenységükből. Olyan halászatra van szükségünk, amelyik készen áll arra, hogy megfeleljen a piac belföldi és nemzetközi, illetve jelenlegi és jövőbeli kihívásainak. Önök aggodalmuknak adnak hangot a harmadik országok részéről tapasztalható tisztességtelen verseny miatt, valamint amiatt, hogy a versenytársakra a társadalmi körülmények, környezetvédelmi és fenntarthatósági követelmények és egészségvédelmi törvények szempontjából nem azonos feltételek vonatkoznak. Hadd mondjam el, hogy valamennyi, a legutóbbi Mezőgazdasági és Halászati Tanácsban felszólaló tagállam hangot adott ezen aggodalmának. Ezért erre választ kell találnunk. Miközben a KHP-reform keretében megváltoztatjuk az európai halászatra vonatkozó szabályokat, az egyik legnagyobb kihívás, amellyel szembe kell néznünk, egész pontosan az lesz, hogy mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy a versenytársakra azonos feltételek vonatkozzanak minden, az uniós piacra kerülő termék esetében. Ezért most mindnyájunknak azon kell dolgoznunk, hogy teljes körűen és hatékonyan végrehajtsuk a jogellenes, szabályozatlan és nem bejelentett halászatra vonatkozó jogszabályainkat. Azt is el szeretném mondani, hogy továbbra is elkötelezettek maradunk amellett, hogy előmozdítsuk, hogy partnereink a felelősségteljes tenger- és halászati politikai irányítás minden nemzetközi elvét és okmányát tiszteletben tartsa, valamint felelősségteljes magatartást tanúsítson a környezetvédelem és a társadalmi feltételek tekintetében. Kifejezetten támogatom a politikáink koherensebbé tételére irányuló felhívásukat. Átfogó, integrált elképzelés alapján kell együttműködnünk. Az európai halfogyasztás kétharmadát – mint ahogy azt említettük – már a behozatal teszi ki, hogy biztosított legyen a feldolgozóiparunk számára szükséges nyersanyagok ellátása és a fogyasztók számára a tisztességes ár. Az uniós piac egyharmadát még egy uniós ágazat látja el, amely munkahelyeket biztosít és Európa több régiójában a társadalmi szerkezet részét képezi. Ezért, miközben a közös halászati politika reformjának kellős közepén vagyunk, az uniós kereskedelempolitikának továbbra is figyelembe kellene vennie az EU halászati ágazatának összetett voltát, valamint gazdasági és társadalmi valóságát. Alig várom, hogy szorosan együtt dolgozhassak képviselőtársammal, De Gucht úrral annak érdekében, hogy biztosítsuk a szükséges kiigazításokhoz szüksége időt, figyelembe véve a folyamatban lévő KHP-reform előrehaladását. A WTO-tárgyalásokkal kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy különös figyelmet szentelünk a támogatásokról szóló tárgyalásoknak. Álláspontunk az, hogy mindig legyünk képesek támogatni a tagállamok környezetbarát és innovációorientált kezdeményezéseit. A piacpolitika felülvizsgálatával kapcsolatban egyetértek azzal a jelentéstervezettel, hogy a KHP új piacpolitikája vizsgálja felül a jelenlegi közös piacszervezés eszközeit, mégpedig azzal a céllal, hogy megerősítse a termelői szervezetek azon képességét, hogy a minőség és a mennyiség tekintetében jobban a kereslethez tudják igazítani a kínálatot, Fontos a piac ellátottságának és stabilitásának támogatása is, illetve a forgalmazási előírások és a fogyasztói tájékoztatás felülvizsgálata. Így jutunk el a címkézéshez. A fogyasztók többet akarnak megtudni az általuk vásárolt tengeri halakról. Tudni akarják, hol fogták vagy tenyésztették a halat; azt is tudni akarják, hogy a termékek környezetbarátnak tekinthetők-e, és fenntartható módon halászták-e őket. A Bizottság kész olyan jogalkotási kezdeményezéseket kidolgozni, amelyek célja a szükséges információk biztosítása a fogyasztók számára. Végül hadd szóljak pár szót az akvakultúráról. A Bizottság teljes mértékben elkötelezett az akvakultúra fenntartható fejlődését szolgáló stratégia céljainak elérése iránt, mint azt már a parlamenti jelentésben megvitattuk. Szintén osztjuk azt az álláspontot, hogy az akvakultúra fejlesztése az EU-ban csökkentheti az importfüggőséget és jobban meg lehet felelni a folyamatosan növekvő fogyasztói keresletnek. Mielőtt befejezem, szeretném kihangsúlyozni, hogy a mai vita lényegesen hozzá fog járulni a KHP-reform elkészítéséhez, ugyanakkor egy fontos politikai jelzést – pozitív jelzést – közvetít az európai halászati ágazatban dolgozó férfiaknak és nőknek, akik felkészültek a szigorúbb fegyelemre, de azt az üzenetet is várják, hogy van remény a jövőre nézve."@hu11
". Signor Presidente, innanzi tutto desidero ringraziare l’onorevole Cadec e le commissioni parlamentari che hanno sostenuto questa relazione d’iniziativa. Onorevole relatore, lei ha deplorato che il Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca abbia sottovalutato le questioni sollevate in questa sede. Intendo quindi rassicurarla in merito all’impegno della Commissione, e alla sua ferma intenzione di tener conto di tutte le politiche che avrebbero un impatto sulla riforma della PCP. Come ho già ricordato, la riforma si propone di invertire la tendenza negativa di questo periodo. Il nostro settore della pesca non è ecologicamente sostenibile, né economicamente redditizio; abbiamo bisogno di un forte settore della pesca che garantisca lo sfruttamento sostenibile delle risorse e consenta ai pescatori, alle loro famiglie e alle comunità che partecipano a tale attività un tenore di vita decoroso. La pesca dev’essere pronta a raccogliere le sfide del mercato, sia a livello nazionale che internazionale, oggi e in futuro. Ho sentito le preoccupazioni espresse in merito alla concorrenza sleale dei paesi terzi e alla mancanza di equità delle condizioni sociali e ambientali, nonché ai requisiti di sostenibilità e alle leggi sulla protezione della salute. Le stesse preoccupazioni sono state manifestate da tutti gli Stati membri, tramite i loro rappresentanti che hanno preso la parola in occasione dell’ultimo Consiglio “Agricoltura e pesca”. Quindi abbiamo bisogno di una risposta. Stiamo cambiando le regole della pesca europea nel contesto della riforma della politica comune della pesca, e uno dei maggiori problemi che dovremo affrontare sarà quello di garantire condizioni eque a tutti i prodotti nel mercato dell’Unione europea. A tale proposito, dovremo collaborare in modo efficiente per attuare la nostra legislazione sulla lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Inoltre, ci proponiamo di sollecitare i nostri partner a rispettare tutti i principi e gli strumenti internazionali della buona governance marittima e della pesca, e ad adottare un comportamento responsabile in materia di protezione ambientale e condizioni sociali. Condivido il suo appello a una maggiore coerenza politica; dobbiamo lavorare insieme sulla base di una visione globale e integrata. Due terzi del pesce consumato in Europa, come abbiamo ricordato, vengono importati per garantire la stabilità delle forniture di materie prime alla nostra industria di trasformazione e prezzi equi ai consumatori. Eppure, un terzo del mercato dell’Unione europea continua a essere rifornito da un settore dell’UE che offre posti di lavoro e rappresenta la parte corrispondente del tessuto sociale di molte regioni europee. Dal momento che siamo alle prese con una significativa riforma della politica comune della pesca, la politica commerciale dell’Unione non può trascurare la complessa natura del settore della pesca dell’UE e la sua realtà economica e sociale. Intendo collaborare strettamente con il Commissario De Gucht per realizzare le modifiche e gli adeguamenti nei tempi più opportuni, conformemente ai ritmi con cui verrà realizzata l’attuale riforma della PCP. Per quanto riguarda i negoziati OMC, stiamo seguendo con estrema attenzione le discussioni sui sussidi. Secondo noi sarebbe opportuno sostenere le iniziative ambientaliste e quelle orientate all’innovazione dei nostri Stati membri. Quanto alla revisione della politica del mercato, concordo con il progetto di relazione: la nuova politica di mercato della PCP dovrà rivedere gli strumenti dell’attuale organizzazione comune del mercato. La revisione deve mirare a rafforzare le organizzazioni dei produttori e la loro capacità di migliorare il rapporto tra domanda e offerta in termini quantitativi e qualitativi. Dovrà anche sostenere l’offerta e la stabilità del mercato, e rivedere le disposizioni concernenti le norme di commercializzazione e le informazioni ai consumatori. Questo ci porta alla questione dell’etichettatura. I consumatori desiderano maggiori informazioni sui prodotti della pesca che acquistano; vogliono conoscere i luoghi di allevamento e di cattura del pesce, sapere se l’attività di produzione rispetta l’ambiente e se la pesca si è svolta nel rispetto della sostenibilità. La Commissione è pronta a lavorare su iniziative legislative che diano ai consumatori le informazioni di cui hanno bisogno. Per finire, parliamo di acquacoltura. La Commissione si è impegnata a realizzare gli obiettivi della strategia per lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura, come si è detto nella relazione del Parlamento europeo. Riteniamo altresì che lo sviluppo dell’acquacoltura nell’Unione europea possa ridurre la dipendenza dalle importazioni e soddisfare più efficacemente la crescente domanda dei consumatori. Prima di chiudere il mio intervento, vorrei ricordare che la discussione odierna offrirà un significativo contributo alla preparazione della riforma della PCP, lanciando al contempo un importante segnale politico, un segnale positivo, agli uomini e alle donne che sono attivi nel settore europeo della pesca; essi infatti sono pronti a rispettare una disciplina rigorosa, ma si aspettano un messaggio di speranza per il futuro."@it12
"Pone pirmininke, pirmiausia norėčiau padėkoti A. Cadecui ir EP komitetams, kad rėmė šį pranešimą savo iniciatyva. Apgailestavote, kad žaliojoje knygoje dėl BŽP reformos nepakankamai skiriama dėmesio klausimams, kuriuos čia keliate. Šiandien mano tikslas jus įtikinti, kad Komisija yra įsipareigojusi atlikti darbą ir visapusiškai atsižvelgti į visas politikos priemones, kurios turėtų poveikį BŽP reformai. Kaip jau esu teigęs, šia reforma siekiama nukreipti priešinga linkme neigiamą spiralę, į kurią dabar esame įsukti. Turime žuvininkystės sektorių, kuris nėra nei ekologiškai tvarus, nei ekonomikos požiūriu tinkamai veikiantis. Mums reikia tvirtos žuvininkystės, kuria būtų ne tik užtikrintas tvarus išteklių naudojimas, bet ir sudarytos sąlygos su ja susijusiems mūsų žvejams, jų šeimoms ir bendruomenėms deramai pragyventi iš savo veiklos. Mums reikia žuvininkystės, pagal kurią būtų pasirengta įgyvendinti rinkos uždavinius: ir nacionaliniu, ir tarptautiniu lygiu, taip pat šiuo metu ir ateityje. Girdėjau jūsų nuogąstavimus dėl nesąžiningos trečiųjų šalių konkurencijos ir vienodų veiklos sąlygų nebuvimo socialinių sąlygų, aplinkos ir tvarumo reikalavimų bei sveikatos apsaugos teisės aktų požiūriu. Norėčiau jums pasakyti, kad tą patį nuogąstavimą pareiškė visos valstybės narės, kurios kalbėjo praėjusiame Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdyje. Taigi, šiuo metu mums reikia atsakymo. Nors vykdydami savo BŽP reformą keičiame Europos žuvininkystės taisykles, vienas didžiausių mums keliamų uždavinių bus padaryti viską, ką galime, kad užtikrintume vienodas sąlygas visiems į ES rinką pateikiamiems produktams. Šiuo klausimu, pvz., visi turėtume dirbti kartu, kad iki galo ir veiksmingai įgyvendintume savo teisės aktus, nukreiptus prieš neteisėtą, nereglamentuojamą ir nedeklaruojamą žvejybą. Taip pat norėčiau pasakyti, kad ir toliau būsime įsipareigoję skatinti savo partnerius gerbti visus tarptautinius gero jūrų ir žuvininkystės valdymo principus ir priemones, taip pat atsakingą jų elgseną aplinkos apsaugos ir socialinių sąlygų požiūriu. Tvirtai remiu jūsų reikalavimą padaryti mūsų politiką nuoseklesnę. Mums reikia dirbti kartu visuotinės ir integruotos vizijos klausimu. Du trečdaliai Europoje suvartojamų žuvų, kaip jau minėjome, jau importuojami siekiant užtikrinti pastovų žaliavos tiekimą mūsų perdirbamajai pramonei ir sąžiningas kainas vartotojams. Kol kas trečdalį ES rinkos ir toliau aprūpina ES sektorius, kuris suteikia darbo vietas ir užtikrina šią daugelio Europos regionų socialinės struktūros dalį. Taigi, nors ir esame įpusėję didžiulę savo bendros žuvininkystės politikos reformą, ES prekybos politikoje reikėtų toliau atsižvelgti į sudėtingą ES žuvininkystės sektoriaus pobūdį ir jo ekonomines bei socialines aktualijas. Tikiuosi glaudžiai bendradarbiauti su savo kolega K. De Guchtu, kad, atsižvelgdami į vykstančios BŽP reformos tempą, užtikrintume būtinoms korekcijoms reikalingą laiką. Remdamiesi PPO derybomis ypatingą dėmesį skiriame vykstančioms diskusijoms dėl subsidijų. Būtent mūsų nuomonė tokia, kad visada turėtume sugebėti pritarti ekologiškoms ir orientuotoms į naujoves mūsų valstybių narių iniciatyvoms. Dėl rinkos politikos persvarstymo turiu pasakyti, jog pritariu pranešimo projekto teiginiui, kad pagal naują BŽP rinkos politiką turėtų būti iš naujo peržiūrėtos dabartinio bendro rinkos organizavimo priemonės. Persvarstymu turėtų būti siekiama sustiprinti gamintojų organizacijas didinant jų gebėjimą kokybės ir kiekio požiūriu geriau susieti pasiūlą su paklausa. Juo taip pat remiama rinkos pasiūla ir stabilumas bei rinkodaros standartų ir vartotojams skirtos informacijos persvarstymas. Tai verčia mums imtis ženklinimo. Vartotojai nori daugiau žinoti apie perkamas jūros gėrybes. Jie nori žinoti, kur žuvys buvo sugautos arba išaugintos; jie taip pat nori žinoti, ar gaminant produktus atsižvelgiama į aplinką ir ar žuvys buvo sužvejotos tausiai. Komisija yra pasirengusi dirbti teisėkūros iniciatyvų, kuriomis būtų siekiama vartotojams suteikti reikalingą informaciją, klausimais. Galiausiai trumpai apie akvakultūrą. Kaip jau aptarėme EP pranešime, Komisija yra visiškai įsipareigojusi siekti akvakultūros darnios plėtros strategijos tikslų. Taip pat pritariame nuomonei, kad ES plėtojant akvakultūrą galima sumažinti priklausomybę nuo importo ir geriau reaguoti į nuolat didėjančią vartotojų paklausą. Prieš baigdama norėčiau pabrėžti, kad šios dienos diskusija ne tik bus įneštas svarbus įnašas į BŽP reformos parengimą, bet ir pasiųstas svarbus politinis signalas – teigiamas signalas – Europos žuvininkystės sektoriaus darbuotojams ir darbuotojoms, pasirengusiems griežtesnei drausmei, tačiau taip pat laukiantiems suteikiančios vilties dėl savo ateities žinios."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, vispirms es vēlētos pateikties kungam un EP komitejām, kuras atbalstījušas šo patstāvīgo ziņojumu. Jūs paudāt nožēlu par to, ka Zaļajā grāmatā par kopējās zivsaimniecības politikas reformu nav veltīta pietiekama uzmanība jūsu ierosinātajiem jautājumiem. Šodien mans mērķis ir vēlreiz jums apliecināt, ka Komisija ir apņēmusies strādāt, pilnībā ņemot vērā visas politikas jomas, kuras varētu ietekmēt KZP reformu. Kā jau esmu norādījusi, šīs reformas mērķis ir mainīt negatīvo tendenci, ko piedzīvojam patlaban. Mūsu zivsaimniecības nozare nav ne ekoloģiski, ne ekonomiski ilgtspējīga. Mums vajadzīgas spēcīgas zivsaimniecības, kas nodrošina resursu ilgtspējīgu izmantošanu, vienlaikus ļaujot mūsu zvejniekiem, viņu ģimenēm un iesaistītajām kopienām ar savu darbību nopelnīt pietiekami un dzīvot pārticīgi. Mums vajadzīgas tādas zivsaimniecības, kuras ir gatavas pārvarēt tirgus radītos izaicinājumus — gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā, tagad un turpmāk. Es saklausīju jūsu bažas par negodīgu konkurenci saistībā ar trešām valstīm un nevienlīdzīgiem konkurences nosacījumiem attiecībā uz sociālajiem apstākļiem, vides un ilgtspējības prasībām, kā arī tiesību aktiem veselības aizsardzības jomā. Ļaujiet man paskaidrot, ka tādas pašas bažas izskanējušas no visām dalībvalstīm, kuras savu viedokli pauda pēdējā Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes sanāksmē. Tādēļ mums jārod risinājums. Saistībā ar KZP reformu izmainot noteikumus attiecībā uz Eiropas zivsaimniecībām, viens no lielākajiem izaicinājumiem, ar ko mēs saskarsimies, patiešām būs izdarīt visu iespējamo, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences nosacījumus attiecībā uz visiem ES tirgū apgrozībā esošajiem produktiem. Šajā saistībā, piemēram, mums visiem jāstrādā kopā, lai pilnībā un efektīvi īstenotu savus tiesību aktus, kas vērsti pret nelegālu, neziņotu un neregulētu zveju. Es arī vēlētos pateikt, ka mēs joprojām esam apņēmušies sekmēt visu starptautisko principu un jūrniecības un zivsaimniecības labas pārvaldības instrumentu ievērošanu no mūsu partneru puses, kā arī viņu atbildīgu rīcību attiecībā uz vides aizsardzību un sociālajiem apstākļiem. Es stingri atbalstu jūsu aicinājumu palielināt ES politikas jomu saskaņotību. Mums jāstrādā kopā, saglabājot vispārēju un integrētu redzējumu. Kā jau norādījām, jau tagad tiek importētas divas trešdaļas no Eiropas zivju patēriņa, lai tādējādi nodrošinātu izejvielu stabilu piegādi mūsu pārstrādes rūpniecībā un taisnīgas cenas patērētājiem. Tomēr vienu trešdaļu ES tirgū esošās produkcijas joprojām piegādā ES nozare, kas nodrošina darbavietas un kas ir daļa no daudzu ES reģionu sociālās struktūras. Tādēļ, tagad nonākot kopējās zivsaimniecības politikas nopietnās reformas vidusposmā, ES tirdzniecības politikā arī turpmāk jāņem vērā ES zivsaimniecības nozares sarežģītība, kā arī tās ekonomiskie un sociālie apstākļi. Ceru, ka mēs ar kolēģi cieši sadarbosimies, lai nodrošinātu laiku, kas vajadzīgs nepieciešamajiem pielāgojumiem, ņemot vērā patlaban īstenotās KZP reformas gaitu. Atsaucoties uz PTO sarunām, īpašu uzmanību mēs pievēršam notiekošajām diskusijām par subsīdijām. Uzskatām, ka mums vienmēr jābūt spējīgiem atbalstīt videi nekaitīgas un uz jauninājumiem orientētas iniciatīvas no ES dalībvalstīm. Attiecībā uz tirgus politikas pārskatīšanu es piekrītu ziņojuma projektam, kam atbilstīgi KZP jaunajā tirgus politikā ir jāpārskata pašreizējās kopējās tirgus organizācijas instrumenti. Pārskatīšana jāveic ar mērķi stiprināt ražotāju organizācijas, lai tās efektīvāk spētu līdzsvarot piedāvājumu un pieprasījumu attiecībā uz kvalitāti un apjomu. Tai arī jāsekmē tirgus piedāvājums un stabilitāte, turklāt jāpārskata noteikumi par tirdzniecības standartiem un patērētāju informēšanu. Tas liek mums ieviest marķēšanu. Patērētāji vēlas zināt vairāk par jūras veltēm, ko viņi iegādājas. Viņi vēlas zināt, kur nozvejotas vai izaudzētas zivis, vai attiecībā uz produkciju ievēroti vides standarti un vai tās nozvejotas atbilstīgi ilgtspējības kritērijiem. Komisija ir gatava strādāt pie likumdošanas iniciatīvām, kuru mērķis ir sniegt patērētājiem vajadzīgo informāciju. Visbeidzot, mazliet par akvakultūras jautājumu. Komisija ir pilnībā apņēmusies sasniegt akvakultūras ilgtspējīgas attīstības stratēģijas mērķus, kā to jau esam izklāstījuši EP ziņojumā. Mēs arī piekrītam viedoklim, ka akvakultūras attīstīšana Eiropas Savienībā var samazināt atkarību no importa un efektīvāk apmierināt patērētāju augošo pieprasījumu. Nobeigumā vēlos uzsvērt, ka šodienas debates ne vien sniegs milzīgu ieguldījumu KZP reformas sagatavošanā, bet arī raidīs nozīmīgu politisku signālu — pozitīvu signālu — tiem cilvēkiem ES zivsaimniecības nozarē, kuri ne vien ir gatavi stingrākai kārtībai, bet arī vēlas ieraudzīt cerību staru attiecībā uz nākotni."@lv13
"Mr President, first of all I would like to thank Mr Cadec and the EP Committees that have sponsored this own-initiative report. You have regretted that the green paper on the CFP reform did not pay enough attention to the issues you raise here. My objective today is to reassure you that the Commission is committed to the work, taking into full account all policies that would have an impact on the CFP reform. As I have already stated, the purpose of the reform is to turn around the negative spiral we are in now. We have a fisheries sector that is neither ecologically sustainable nor economically performing well. We need robust fisheries that ensure sustainable exploitation of the resources while allowing our fishermen, their families and the communities involved to make a decent living from their activities. We need fisheries which are ready to meet the challenges of the market: both national and international, and both currently and for the future. I hear your concerns about unfair competition from third countries and the absence of a level playing field in terms of social conditions, environmental and sustainability requirements and health protection laws. Let me tell you that this same concern was voiced by all the Member States which took the floor at the last Agriculture and Fisheries Council. So here we need an answer. While we are changing the rules for European fisheries in the context of our CFP reform, one of the biggest challenges we will have will be precisely to do our best in order to secure a level playing field for all products placed on the EU market. In this respect, for instance, we should all work together to fully and effectively implement our legislation against illegal, unregulated and unreported fishing. I would also like to say that we remain committed to promoting the respect of all international principles and instruments of good maritime and fishery governance by our partners, as well as their responsible behaviour in terms of environmental protection and social conditions. I strongly support your call for an increased coherence of our policies. We need to work together with a global and integrated vision. Two thirds of the fish consumed in Europe, as we have already mentioned, are already imported in order to ensure a steady supply of raw material to our processing industry and fair prices to consumers. Yet one third of the EU market is still supplied by an EU sector that represents jobs and this part of the social fabric of many regions in Europe. So, while we are in the middle of a serious reform of our common fisheries policy, EU trade policy should continue to take into account the complex nature of the EU’s fishing sector and its economic and social realities. I look forward to working closely together with my colleague Mr De Gucht in order to secure the necessary time for the adjustments that are needed, taking into account the pace of the ongoing CFP reform. With reference to WTO negotiations, we are paying particular attention to the ongoing discussions on subsidies. It is our view that we should always be able to support environmentally friendly and innovation-oriented initiatives of our Member States. Concerning the revision of the market policy, I agree with the draft report that the new market policy of the CFP should revisit the instruments of the current common market organisation. The revision should aim at strengthening producer organisations in their ability to better link the supply to demand in terms of quality and volumes. It shall also support market supply and stability and review provisions of marketing standards and information to consumers. This brings us to labelling. Consumers want to know more about the seafood they buy. They want to know where the fish was caught or raised; also they want to know whether the products respect the environment and whether they have been fished sustainably. The Commission is ready to work on legislative initiatives aiming at giving consumers the information they need. Finally, a word on aquaculture. The Commission is fully committed to achieving the objectives of the strategy for the sustainable development of aquaculture, as we have already discussed in the EP report. We also share the view that developing aquaculture in the EU can lead to reduced dependence on imports and better respond to constantly rising consumer demand. Before closing I would like to stress that today’s debate will provide an important contribution to the preparation of the CFP reform, but it will also send an important political signal – a positive signal – to the men and women of the European fisheries sector, who are prepared for tougher discipline but are also expecting a message of hope for their future."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ten eerste wil ik de heer Cadec en de commissies van het Europees Parlement die dit initiatiefverslag hebben gesteund bedanken. U betreurde het dat in het Groenboek over de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) niet genoeg aandacht werd schonken aan de kwesties die u hier aan de orde hebt gesteld. Vandaag is het mijn doel om u te verzekeren dat de Commissie het werk toegewijd is en rekening houdt met alle vormen van beleid die van invloed zouden zijn op de hervorming van het GVB. Zoals ik reeds heb gezegd, is het doel van de hervorming om de neerwaartse spiraal waar we nu in zitten te keren. We hebben een visserijsector die noch duurzaam is noch economisch gezien goed presteert. We hebben behoefte aan een robuuste visserij, waarbij de visbestanden op een duurzame manier worden geëxploiteerd, terwijl onze vissers, hun gezinnen en de betrokken gemeenschappen met hun activiteiten voor een fatsoenlijk inkomen kunnen zorgen. We hebben behoefte aan een visserij die erop voorbereid is om de uitdagingen van de markt aan te gaan, zowel op nationaal als internationaal niveau en zowel op dit moment als in de toekomst. Ik heb geluisterd naar uw zorgen over oneerlijke mededinging van derde landen en het gebrek aan een gelijk speelveld in termen van sociale omstandigheden, milieu- en duurzaamheidsvereisten evenals wetten inzake de bescherming van de volksgezondheid. Ik kan u zeggen dat deze bezorgdheid ook werd uitgesproken door alle lidstaten die het woord hebben genomen tijdens de laatste Raad Landbouw en Visserij. Wat deze kwesties betreft hebben we dus een antwoord nodig. Enerzijds zijn we de regels voor de Europese visserijsector in het licht van de hervorming van het GVB aan het veranderen, maar anderzijds zullen we te maken krijgen met een van de grootste uitdagingen, namelijk juist om een gelijk speelveld te waarborgen voor alle producten die op de EU-markt worden gebracht. In dit verband moeten we er bijvoorbeeld allen gezamenlijk aan werken om onze wetgeving ter bestrijding van illegale, ongereglementeerde en ongemelde visserij volledig en doeltreffend uit te voeren. Ik wil ook graag zeggen dat we ons zullen blijven inzetten voor onze doelstelling om onze partners te bewegen tot eerbiediging van alle internationale beginselen en instrumenten van goed maritiem en visserijbeheer en tot een verantwoordelijk gedrag in termen van milieubescherming en sociale omstandigheden. Ik verzeker u van mijn oprechte steun voor uw oproep tot meer coherentie in ons beleid. We moeten samenwerken aan de hand van een mondiale en geïntegreerde visie. Zoals al eerder is gezegd wordt tweederde van de in Europa geconsumeerde vis geïmporteerd. Daarmee moeten een gestadige toevoer van grondstoffen naar onze verwerkende industrie en redelijke prijzen voor consumenten worden gewaarborgd. Niettemin wordt een derde van de EU-markt nog steeds bevoorraad door de EU-sector, die banen betekent en deel uitmaakt van de sociale structuur van vele regio’s in Europa. Met andere woorden, hoewel we ons midden in een serieuze hervorming van ons gemeenschappelijk visserijbeleid bevinden, moet het handelsbeleid van de EU rekening blijven houden met de complexe aard van de visserijsector in de EU en de economische en sociale realiteit waarmee deze sector verbonden is. Wat betreft de onderhandelingen in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) schenken we bijzondere aandacht aan de lopende discussies over subsidies. Ons standpunt is dat we altijd in staat moeten zijn om milieuvriendelijke en innovatiegerichte initiatieven van onze lidstaten te steunen. Met betrekking tot de herziening van het marktbeleid ben ik het met het ontwerpverslag eens dat het nieuwe marktbeleid van het GVB de instrumenten van de huidige gemeenschappelijke marktordening opnieuw in overweging moet nemen. De herziening moet gericht zijn op een versterking van producentenorganisaties, in de zin dat zij beter in staat moeten zijn om het aanbod zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht aan te laten sluiten op de vraag. De herziening zal ook de marktvoorziening en marktstabiliteit steunen en de bepalingen inzake handelsnormen en informatieverstrekking aan consumenten opnieuw beoordelen. Dit brengt ons bij etikettering. Consumenten willen meer weten over de vis en de schaal- en schelpdieren die zij kopen. Ze willen weten waar de vis werd gevangen of gekweekt, en ze willen ook weten of de producten milieuvriendelijk zijn en of ze op een duurzame wijze zijn gevangen. De Commissie werkt reeds aan wetgevingsinitiatieven die bedoeld zijn om consumenten de informatie te geven waar ze behoefte aan hebben. Tot slot wil ik nog iets zeggen over aquacultuur. De Commissie doet haar uiterste best om de doelstellingen van de strategie voor de duurzame ontwikkeling van aquacultuur te bereiken, zoals reeds in het verslag van het Europees Parlement is besproken. We delen het standpunt dat de ontwikkeling van aquacultuur in de EU de afhankelijkheid van geïmporteerde producten kan verminderen en een betere respons op de doorlopend veranderende consumentenvraag mogelijk kan maken. Voordat ik afsluit, zou ik willen benadrukken dat het debat van vandaag een belangrijke bijdrage zal leveren aan de voorbereiding van de hervorming van het GVB, maar ook een belangrijk politiek signaal zal afgeven – een positief signaal – aan de mannen en vrouwen van de Europese visserijsector die op strengere discipline zijn voorbereid maar tevens een hoopvolle boodschap verwachten voor hun toekomst."@nl3
"Panie przewodniczący! Przede wszystkim chcę podziękować panu Cadecowi i komisjom PE, które wspierały proces przygotowania przedmiotowego sprawozdania z inicjatywy własnej. Wyrazili państwo ubolewanie, że w zielonej księdze w sprawie reformy WPRyb nie poświęcono wystarczająco dużo uwagi sprawom, które tu państwo podnoszą. Moim zadaniem dzisiaj jest państwa zapewnić, że Komisja jest zaangażowana w prace i uwzględnia w nich wszystkie obszary polityki, które mogłyby wpływać na reformę WPRyb. Jak już powiedziałam, reforma ma na celu odwrócić negatywny bieg wypadków, z jakim mamy teraz do czynienia. Mamy sektor rybołówstwa, który nie jest zrównoważony ekonomicznie, ale jest dość niewydolny pod względem ekonomicznym. Potrzebujemy zdrowego sektora rybołówstwa, który zapewni zrównoważoną eksploatację zasobów, pozwalając naszym rybakom, ich rodzinom i zaangażowanym społecznościom godnie żyć z prowadzonej działalności. Potrzebujemy sektora rybołówstwa, który będzie gotów sprostać wyzwaniom rynku tak w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym, jak również teraz i w przyszłości. Słyszę, że mają państwo obawy co do nieuczciwej konkurencji ze strony państw trzecich oraz braku równych szans pod względem warunków socjalnych, środowiskowych oraz wymogów dotyczących zrównoważonej gospodarki i przepisów w sprawie ochrony zdrowia. Pozwolę sobie powiedzieć, że takie same obawy zgłosiły państwa członkowskie, które zabierały głos na ostatniej Radzie ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. Musimy zatem zareagować. Chociaż zmieniamy przepisy dotyczące europejskiego rybołówstwa w kontekście reformy WPRyb, to jednym z największych wyzwań, z jakim będziemy musieli się zmierzyć, będzie podjęcie wszelkich wysiłków na rzecz zapewnienia równych reguł gry dla wszystkich produktów wprowadzanych na rynek UE. W tej sprawie powinniśmy przykładowo wszyscy współpracować, by w pełni i skutecznie wdrożyć nasze prawodawstwo mające zapobiegać nielegalnym, nieuregulowanym i nieraportowanym połowom. Chciałabym także powiedzieć, że nadal z zaangażowaniem propagujemy poszanowanie wszystkich międzynarodowych zasad oraz instrumentów służących dobremu zarządzaniu gospodarką morską i rybołówstwem przez naszych partnerów, apelując do nich o odpowiedzialne postępowanie, jeśli chodzi o ochronę środowiska i warunki socjalne. Zdecydowanie popieram państwa apel o większą spójność obszarów naszej polityki. Musimy współpracować, zachowując globalne i zintegrowane podejście do sprawy. Jak już wspominaliśmy, już teraz, aby zapewnić naszej branży przetwórczej stałą dostawę surowca, a konsumentom uczciwe ceny, do Europy przywozi się dwie trzecie spożywanych w niej ryb. Jedna trzecia dostaw na rynek UE nadal należy do sektora UE, który zapewnia miejsca pracy, stanowiąc element struktury socjalnej w wielu regionach Europy. W związku z tym, chociaż jesteśmy w trakcie poważnej reformy naszej wspólnej polityki rybołówstwa, to w polityce handlowej UE nadal trzeba uwzględniać złożoną naturę sektora rybołówstwa w UE oraz realia gospodarcze i społeczne, jakimi się on charakteryzuje. Mam nadzieję na ścisłą współpracę z moim kolegą – panem De Guchtem w kwestii zapewnienia czasu, jaki jest potrzebny na konieczne dostosowania, ale z uwzględnieniem tempa, w jakim przebiega aktualna reforma WPRyb. W kwestii negocjacji na szczeblu WTO, to zwracamy szczególną uwagę na toczące się rozmowy w sprawie dotacji. Uważamy, że zawsze powinniśmy wspierać przyjazne środowisku i ukierunkowane na innowacje inicjatywy naszych państw członkowskich. Jeśli chodzi o przegląd polityki rynkowej, to zgadzam się ze stwierdzeniem zawartym w projekcie sprawozdania, według którego w WPRyb należy uwzględnić bieżące instrumenty wspólnej organizacji rynku. Przegląd taki powinien być ukierunkowany na umocnienie pozycji organizacji producentów w kwestii możliwości wypracowania przez nie lepszych powiązań między podażą a popytem pod względem jakości i wielkości. Należy również wspierać podaż i stabilność na rynku oraz dokonać przeglądu przepisów odnoszących się do norm handlowych i informacji udzielanych konsumentom. To wiąże się z etykietowaniem. Konsumenci chcą więcej wiedzieć na temat owoców morza, które kupują. Chcą znać miejsce, w którym złowiono lub wyhodowano daną rybę; chcą również wiedzieć, czy produkty te pozyskano w sposób zrównoważony, przestrzegając zasad ochrony środowiska. Komisja jest gotowa pracować nad legislacyjnymi inicjatywami w celu zapewnienia konsumentom informacji, których potrzebują. Na koniec jeszcze słowo o akwakulturze. Komisja jest w pełni zaangażowana w realizację celów strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju akwakultury, o którym rozmawialiśmy już przy okazji sprawozdania PE. My również uważamy, że rozwój akwakultury w UE może skutkować mniejszym uzależnieniem od przywozu, lepiej zaspokajając rosnące zapotrzebowanie ze strony konsumentów. Zanim skończę, chciałabym podkreślić, że dzisiejsza debata będzie stanowiła istotny wkład w przygotowanie reformy WPRyb, wysyłając również ważny polityczny sygnał – sygnał pozytywny – mężczyznom i kobietom z europejskiego sektora rybołówstwa, którzy są gotowi poddać się większej dyscyplinie, ale oczekują również iskierki nadziei na przyszłość."@pl16
"Senhor Presidente, em primeiro lugar gostaria de agradecer ao senhor deputado Alain Cadec e às comissões do Parlamento Europeu responsáveis por este relatório de iniciativa parlamentar. O Senhor Deputado lamentou que o Livro Verde sobre a reforma da Política Comum das Pescas não aluda às preocupações de que aqui se fez eco. O meu objectivo hoje é garantir-vos que a Comissão está empenhada no trabalho, levando em plena consideração todas as políticas que possam repercutir-se na reforma da Política Comum das Pescas. Como já disse, o objectivo da reforma é inverter a espiral negativa em que nos encontramos. O nosso sector das pescas não é ecologicamente sustentável nem se está a desempenhar bem do ponto de vista económico. Precisamos de um sector das pescas forte, que garanta uma exploração sustentável dos recursos e permita um nível de vida decente aos nossos pescadores, suas famílias e comunidades envolvidas. Precisamos de um sector das pescas preparado para enfrentar os desafios do mercado: tanto nacional como internacional e tanto no momento presente como no futuro. Ouço as suas preocupações sobre a concorrência desleal dos países terceiros e a falta de condições equitativas no que respeita a aspectos sociais, requisitos ambientais e de sustentabilidade e a normas de protecção sanitária. Permita-me que lhe diga que esta mesma preocupação foi expressa por todos os Estados-Membros que usaram da palavra no último Conselho da Agricultura e Pescas. Precisamos de uma resposta a este respeito. Ao alterarmos o quadro normativo das pescas europeias no âmbito da reforma da Política Comum das Pescas, um dos maiores desafios que se nos colocam é precisamente fazer o nosso melhor para garantir condições de concorrência equitativas para todos os produtos colocados no mercado da União Europeia. A este respeito, por exemplo, deveríamos todos trabalhar em conjunto para pôr em prática, plena e eficazmente, a nossa legislação contra a pesca ilegal, não regulamentada e não declarada. Gostaria também de dizer que continuamos empenhados em promover o respeito por todos os princípios e instrumentos internacionais de boa administração marítima e pesqueira por parte dos nossos parceiros, bem como a sua conduta responsável em termos de protecção ambiental e de condições sociais. Apoio fortemente o seu apelo para um reforço da coerência das nossas políticas. Precisamos de trabalhar em conjunto com uma visão global e integrada. Dois terços do peixe consumido na Europa, como já referimos, já são importados para garantir um fornecimento constante de matéria-prima à nossa indústria transformadora e preços justos aos consumidores. No entanto, um terço do mercado da União Europeia ainda é abastecido por um sector da União que representa empregos e esta parte do tecido social de muitas regiões da Europa. Portanto, embora estejamos a meio de uma importante reforma da nossa Política Comum das Pescas, a política comercial da União Europeia deve continuar a ter em conta a natureza complexa do sector das pescas da União e as suas realidades económicas e sociais. Tenciono colaborar de forma estreita com o meu colega Comissário De Gucht, dedicando o tempo que for preciso para fazer as necessárias adaptações, tendo em conta o ritmo da reforma em curso da Política Comum das Pescas. No que respeita às negociações da OMC, estamos particularmente atentos às discussões em curso sobre subsídios. Em nosso entender, devemos ser sempre capazes de apoiar as iniciativas amigas do ambiente e orientadas para a inovação empreendidas pelos nossos Estados-Membros. No que respeita à revisão da política de mercado, concordo com o projecto de relatório segundo o qual a nova política de mercado da Política Comum das Pescas deve reformular os instrumentos da actual organização comum de mercado. A revisão deve ter o objectivo de reforçar as organizações de produtores na sua capacidade para fazerem melhor a ligação entre a oferta e a procura em termos de qualidade e quantidades. Deve também apoiar a oferta e a estabilidade de mercado e rever as disposições relativas aos padrões de marketing e à informação a prestar aos consumidores. Isto leva-nos à rotulagem. Os consumidores querem saber mais sobre os produtos da pesca e da aquicultura que compram. Querem saber onde o peixe foi capturado ou criado; e querem também saber se os produtos respeitam o ambiente e se foram pescados de forma sustentável. A Comissão está pronta a trabalhar em iniciativas legislativas que garantam aos consumidores o acesso à informação de que precisam. Finalmente, uma palavra sobre a aquicultura. A Comissão está absolutamente empenhada em alcançar os objectivos da estratégia de desenvolvimento sustentável da aquicultura, como já se referiu no relatório do Parlamento Europeu. Também partilhamos a opinião de que o desenvolvimento da aquicultura na União Europeia pode levar à redução da dependência em relação às importações e melhorar a resposta ao aumento constante da procura do lado do consumidor. Antes de terminar, gostaria de sublinhar que o debate de hoje será um importante contributo para a preparação da reforma da Política Comum das Pescas, mas também enviará um importante sinal político – um sinal positivo – aos homens e mulheres do sector europeu das pescas, que estão prontos para uma disciplina mais rigorosa mas também aguardam uma mensagem de esperança para o seu futuro."@pt17
"Dle preşedinte, în primul rând aș dori să îi mulţumesc dlui Cadec și comisiilor din PE care au patronat acest raport din proprie iniţiativă. Ați deplâns faptul că în cartea verde privind reforma PCP nu se acorda suficientă atenție aspectelor pe care le ridicați aici. Astăzi, obiectivul meu este să vă asigur de angajamentul Comisiei în acest domeniu, ținând cont în întregime de toate politicile care ar avea un impact asupra reformei PCP. După cum am susținut deja, scopul reformei este să inverseze spirala negativă în care ne aflăm. Avem un sector al pescuitului care nu este nici durabil la nivel ecologic, și nici nu funcționează bine la nivel economic. Avem nevoie de un pescuit robust care să asigure exploatarea durabilă a resurselor, permițându-le totodată pescarilor, familiilor lor și comunităților implicate să aibă un trai decent de pe urma activităților lor. Avem nevoie de un pescuit care este pregătit să facă față provocărilor pieței, atât la nivel național, cât și internațional și atât în prezent, cât și în viitor. Am ascultat preocupările dvs privind concurența neloială din partea țărilor terțe și lipsa unui cadru uniform în privința condițiilor sociale, a cerințelor de mediu și durabilitate și a legilor referitoare la protecția sănătății. Dați-mi voie să vă spun că aceleași preocupări au fost exprimate de toate statele membre care au luat cuvântul în cadrul ultimului Consiliu Agricultură și Pescuit. Așadar, avem nevoie de un răspuns. În timp ce schimbăm regulile pentru pescuitul european în contextul reformei noastre a PCP, una dintre cele mai mari provocări va fi tocmai să facem tot ce ne stă în putință pentru a asigura un cadru uniform pentru toate produsele introduse pe piața UE. În această privință, de exemplu, ar trebui să colaborăm cu toții pentru a pune în aplicare pe deplin și eficient legislația împotriva pescuitului ilegal, nereglementat și nedeclarat. De asemenea, aș dori să spun că rămânem angajați în vederea promovării respectării tuturor principiilor și instrumentelor internaționale de bună guvernanță maritimă și piscicolă de către partenerii noștri, precum și în vederea comportamentului lor responsabil privind protecția mediului și condițiile sociale. Vă sprijin cu hotărâre solicitarea privind o mai mare coerență a politicilor noastre. Trebuie să lucrăm împreună, cu o viziune globală și integrată. După cum am menționat deja, două treimi din peștele consumat în Europa se importă deja pentru a asigura o rezervă constantă de materii prime pentru industria noastră de prelucrare și prețuri echitabile pentru consumatori. Cu toate acestea, o treime din piața UE încă este alimentată de un sector UE care reprezintă locuri de muncă și această parte a sistemului social a numeroase regiuni din Europa. Așadar, când ne aflăm în mijlocul unei reforme serioase a politici noastre comune în domeniul pescuitului, politica comercială a UE ar trebui să țină în continuare cont de natura complexă a sectorului pescuitului din UE și de realitățile sale economice și sociale. Aștept cu nerăbdare să colaborez îndeaproape cu colegul meu, dl De Gucht, pentru a asigura timpul necesar pentru ajustările de care este nevoie, ținând cont de ritmul reformei actuale a PCP. În ceea ce privește negocierile OMC, acordăm o atenție deosebită discuțiilor în curs privind subvențiile. În opinia noastră, trebuie să fim capabili întotdeauna să susținem inițiativele ecologice și orientate spre inovație ale statelor noastre membre. În ceea ce privește revizuirea politicii referitoare la piață, sunt de acord cu proiectul de raport că noua politică de piață a PCP ar trebui să revizuiască instrumentele actualei organizări comune a pieței. Revizuirea ar trebui să urmărească consolidarea organizațiilor de producători în capacitatea acestora de a stabili o legătură mai bună între cerere și ofertă în ceea ce privește calitatea și volumul. De asemenea, va susține oferta pe piață și stabilitatea și va revizui prevederile privind standardele de piață și informarea consumatorilor. Ajungem astfel la etichetare. Consumatorii doresc să știe mai multe despre fructele de mare pe care le cumpără. Doresc să știe unde a fost prins sau crescut peștele; de asemenea, doresc să știe dacă produsele respectă mediul și dacă au fost pescuite în mod durabil. Comisia este pregătită să elaboreze inițiative legislative care urmăresc să le ofere consumatorilor informațiile necesare. În sfârşit, câteva cuvinte despre acvacultură. Comisia este pe deplin angajată să atingă obiectivele strategiei pentru dezvoltarea durabilă a acvaculturii, după cum am discutat deja în raportul PE. De asemenea, împărtășim opinia potrivit căreia dezvoltarea acvaculturii în UE poate conduce la o dependență redusă de importuri și poate răspunde mai bine la cererea în continuă creștere a consumatorilor. Înainte de a încheia, aș dori să subliniez că dezbaterea de astăzi va oferi o contribuție importantă pentru pregătirea reformei PCP, însă va trimite, de asemenea, un semnal politic important – un semnal pozitiv – către bărbații și femeile din sectorul pescuitului din Europa, care sunt pregătiți pentru o disciplină mai strictă, însă se așteaptă, de asemenea, la un mesaj de speranță pentru viitorul lor."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, najprv by som chcela poďakovať pánovi Cadecovi a výborom EP, ktoré podporovali túto správu z vlastnej iniciatívy. Vyslovili ste poľutovanie, že zelená kniha o reforme SPRH nevenuje patričnú pozornosť otázkam, na ktoré tu upozorňujete. Mojím dnešným cieľom je ubezpečiť vás, že Komisii na tejto práci záleží a berie do úvahy všetky politiky, ktoré by mohli mať vplyv na reformu SPRH. Ako som už povedala, účelom reformy je zvrátiť negatívnu špirálu, v ktorej sa nachádzame. Máme odvetvie rybného hospodárstva, ktoré nie je ani ekologicky udržateľné, ani sa mu hospodársky nedarí. Potrebujeme silné rybné hospodárstvo, ktoré zabezpečí udržateľné využívanie zdrojov, pričom našim rybárom, ich rodinám a dotknutým spoločenstvám umožní z ich činností slušne žiť. Potrebujeme rybné hospodárstvo, ktoré bude pripravené prijať výzvy trhu: vnútroštátneho a medzinárodného, v súčasnosti aj v budúcnosti. Počujem vaše obavy v súvislosti s nespravodlivou hospodárskou súťažou zo strany tretích krajín a s absenciou rovnakých pravidiel hry, pokiaľ ide o sociálne podmienky, požiadavky životného prostredia a udržateľnosti a právne predpisy o ochrane zdravia. Dovoľte mi povedať, že tú istú obavu vyjadrili všetky členské štáty, ktoré vystúpili na poslednom zasadnutí Rady pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo. Takže tu potrebujeme odpoveď. Zatiaľ čo budeme meniť pravidlá pre európske rybné hospodárstvo v súvislosti s našou reformou SPRH, jednou z našich najväčších úloh bude práve vynaložiť maximálne úsilie, aby sme zabezpečili rovnaké podmienky pre všetky produkty umiestnené na trhu EÚ. V tejto súvislosti by sme napríklad mali všetci spolupracovať, aby sme úplne a účinne vykonávali naše právne predpisy proti nezákonnému, neregulovanému a nehlásenému rybolovu. Chcela by som tiež povedať, že nám naďalej bude záležať na presadzovaní dodržiavania všetkých medzinárodných zásad a opatrení dobrého riadenia námorných záležitostí a rybného hospodárstva zo strany našich partnerov, ako aj na ich zodpovednom správaní, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia a sociálne podmienky. Rozhodne podporujem vašu výzvu na vyššiu súdržnosť našich politík. Musíme spolupracovať s globálnou a integrovanou víziou. Ako sme už spomínali, dve tretiny rýb skonzumovaných v Európe sa dovážajú, aby sa zabezpečili stabilné dodávky surovín pre náš spracovateľský priemysel a spravodlivé ceny pre spotrebiteľov. Aj tak však jednu tretinu trhu EÚ zásobuje odvetvie EÚ, ktoré predstavuje pracovné miesta tvoriace sociálny systém mnohých regiónov Európy. Takže kým sme uprostred závažnej reformy našej spoločnej politiky rybného hospodárstva, obchodná politika EÚ by mala naďalej zohľadňovať komplexnú povahu odvetvia rybného hospodárstva EÚ a jeho hospodársku a sociálnu situáciu. Teším sa na úzku spoluprácu s kolegom pánom De Guchtom s cieľom zabezpečiť potrebný čas na nutné úpravy, pričom zohľadníme tempo prebiehajúcej reformy SPRH. S ohľadom na rokovania WTO venujeme osobitnú pozornosť prebiehajúcej diskusii o dotáciách. Domnievame sa, že by sme stále mali mať možnosť podporovať iniciatívy našich členských štátov šetrné k životnému prostrediu a zamerané na inovácie. Pokiaľ ide o revíziu trhovej politiky, súhlasím s návrhom správy, že nová trhová politika SPRH by mala prehodnotiť nástroje súčasnej organizácie spoločného trhu. Táto revízia by sa mala zamerať na posilnenie schopnosti organizácií producentov lepšie prepojiť ponuku a dopyt z hľadiska kvality a objemu. Podporí tiež ponuku na trhu a stabilitu a prehodnotí podmienky marketingových noriem a informácií pre spotrebiteľov. To nás vedie k označovaniu. Spotrebitelia chcú vedieť viac o plodoch mora, ktoré kupujú. Chcú vedieť, kde boli ryby chytené alebo chované; chcú tiež vedieť, či produkty berú ohľad na životné prostredie a či boli ulovené udržateľným spôsobom. Komisia je pripravená pracovať na legislatívnych iniciatívach zameraných na to, aby spotrebitelia dostali informácie, ktoré potrebujú. Na záver pár slov o akvakultúre. Komisii veľmi záleží na dosiahnutí cieľov stratégie pre udržateľný rozvoj akvakultúry, ako sme to už uviedli v správe EP. Stotožňujeme sa tiež s názorom, že rozvoj akvakultúry v EÚ môže viesť k menšej závislosti od dovozu a lepšie reagovať na neustále rastúci dopyt spotrebiteľov. Predtým než skončím, by som chcela zdôrazniť, že dnešná rozprava bude dôležitým príspevkom k príprave reformy SPRH. Vyšle tiež dôležitý politický signál – pozitívny signál – mužom a ženám v európskom odvetví rybného hospodárstva, ktorí sú pripravení na prísnejšiu disciplínu, ale ktorí tiež očakávajú posolstvo nádeje do budúcnosti."@sk19
". Gospod predsednik, najprej bi se rada zahvalila gospodu Cadecu in odborom EP, ki so podprli to poročilo na lastno pobudo. Obžalovali ste, da v zeleni knjigi o reformi skupne ribiške politike ni bilo dovolj pozornosti posvečene vprašanjem, ki jih sprožate tu. Danes je moj cilj, da vas pomirim, da je Komisija predana delu in da v celoti upošteva vse politike, ki bi vplivale na reformo skupne ribiške politike. Kakor sem že izjavila, je namen reforme obrniti negativen vrtinec, v katerem smo sedaj. Imamo ribiški sektor, ki ni niti ekološko trajnosten niti gospodarsko uspešen. Potrebujemo močno ribištvo, ki zagotavlja trajnostno izkoriščanje sredstev in hkrati dopušča našim ribičem, njihovim družinam in udeleženim skupnostim, da od svojih dejavnosti zaslužijo za dostojno življenje. Potrebujemo ribištvo, ki je pripravljeno dosegati izzive trga: na nacionalni in tudi na mednarodni ravni, sedaj in tudi za prihodnost. Poslušam vaše skrbi glede nepoštene konkurence tretjih držav in odsotnosti enakih pogojev v smislu socialnih pogojev, zahtev glede okolja in trajnosti ter zakonov glede varstva zdravja. Dovolite mi, da vam povem, da so isto skrb izrazile vse države članice, ki so imele besedo na zadnjem svetu za kmetijstvo in ribištvo. Tu torej potrebujemo odgovor. Medtem ko spreminjamo pravila za evropsko ribištvo v okviru reforme skupne ribiške politike, pa bo eden največjih izzivov ravno ta, da storimo vse, kar je v naši moči, da zagotovimo enake pogoje za vse proizvajalce na trgu EU. V tem smislu bi morali, na primer, vsi delati skupaj ter v celoti in učinkovito izvajati našo zakonodajo proti nezakonitemu, nereguliranemu in neprijavljenemu ribolovu. Rada bi povedala, da ostajamo predani spodbujanju spoštovanja vseh mednarodnih načel in instrumentov dobrega pomorskega in ribiškega upravljanja s strani naših partnerjev, pa tudi odgovornega ravnanja v smislu varstva okolja in socialnih pogojev. Močno podpiram vaš poziv k povečani skladnosti naših politik. Delati moramo skupaj z globalno in enotno vizijo. Dve tretjini rib, potrošenih v Evropi, kakor smo že omenili, je že uvoženih, da bi zagotovili stalno oskrbo surovin za našo predelovalno industrijo in poštene cene za potrošnike. Kljub temu pa eno tretjino trga EU še vedno oskrbuje sektor EU, ki predstavlja delovna mesta in ta del socialne strukture mnogih regij v Evropi. Torej, medtem ko smo sredi resne reforme naše skupne kmetijske politike, bi morala trgovinska politika EU še naprej upoštevati zapleteno naravo ribiškega sektorja EU in njegova gospodarska in socialna dejstva. Veselim se tesnega sodelovanja s kolegom, gospodom De Guchtom, da bi zagotovila čas, ki je nujen za potrebne prilagoditve z upoštevanjem hitrosti reforme skupne ribiške politike, ki je v teku. V zvezi s pogajanji s STO posebno pozornost posvečamo tekočim razpravam o subvencijah. Po našem mnenju bi morali biti vedno sposobni podpreti okolju prijazne in v inovacije usmerjene pobude naših držav članic. Glede revizije tržne politike se strinjam z osnutkom poročila, da bi morala nova tržna politika skupne ribiške politike ponovno obravnavati instrumente sedanje skupne tržne organizacije. Cilj revizije bi morala biti okrepitev organizacij proizvajalcev v njihovi sposobnosti boljšega povezovanja oskrbe s povpraševanjem v smislu kakovosti in količine. Podprla bom tudi oskrbo trga in stabilnost in revizijo določb o standardih trženja in informacij za potrošnike. To nas pripelje do označevanja. Potrošniki želijo vedeti več o morski hrani, ki jo kupujejo. Vedeti želijo, kje je bila riba ulovljena ali gojena; vedeti želijo tudi, ali proizvodi spoštujejo okolje in ali so bili trajnostno obdelani. Komisija je pripravljena izdelati zakonodajne pobude, katerih cilj je dajanje informacij potrošnikom, ki jih potrebujejo. Nazadnje pa še nekaj besed o ribogojstvu. Komisija je popolnoma zavezana k doseganju ciljev strategije za trajnostni razvoj ribogojstva, kakor smo že razpravljali v poročilu EP. Prav tako se strinjamo s stališčem, da lahko razvoj ribogojstva v EU vodi do zmanjšane odvisnosti od uvoza in da lahko bolj odgovarja na vedno večje povpraševanje potrošnikov. Preden zaključim, bi rada poudarila, da bo današnja razprava zagotovila pomemben prispevek k pripravam reforme skupne ribiške politike, prav tako pa bo poslala pomemben politični signal – pozitiven signal – moškim in ženskam v evropskem ribiškem sektorju, ki so pripravljeni na strožjo disciplino, a prav tako pričakujejo sporočilo upanja za njihovo prihodnost."@sl20
". Herr talman! Jag vill först och främst tacka Alain Cadec och de parlamentsutskott som har backat upp detta initiativbetänkande. Ni beklagar att grönboken om reformen av den gemensamma fiskeripolitiken inte fäst tillräcklig uppmärksamhet vid de frågor som ni tar upp här. Mitt mål i dag är att försäkra er om att kommissionen är engagerad i arbetet och tar full hänsyn till all politik som kan ha en inverkan på reformen av den gemensamma fiskeripolitiken. Som jag redan har sagt är målet med denna reform att vända på den negativa spiral som vi befinner oss i nu. Vi har en fiskerisektor som varken är ekologiskt hållbar eller ekonomiskt framgångsrik. Vi behöver ett starkt fiske som garanterar ett hållbart utnyttjande av resurserna och samtidigt tillåter våra fiskare, deras familjer och de berörda samhällena att få en dräglig försörjning från sitt arbete. Vi behöver ett fiske som är redo att möta marknadens utmaningar: både nationella och internationella, både nu och i framtiden. Jag lyssnar till er oro när det gäller orättvis konkurrens från tredjeländer och avsaknaden av en neutral arena som ger parterna lika förutsättningar när det gäller sociala villkor, miljö- och hållbarhetskrav och hälsoskyddslagar. Låt mig säga att samtliga medlemsstater som uttalade sig vid det senaste rådet för jordbruk och fiske framförde samma oro. Vi behöver alltså finna svar på detta. En av våra största utmaningar när vi i samband med reformen av den gemensamma fiskeripolitiken ändrar reglerna för det europeiska fisket blir att göra vårt bästa för att garantera lika villkor för alla produkter som saluförs på EU-marknaden. I detta avseende bör vi till exempel alla arbeta tillsammans för att fullständigt och effektivt tillämpa vår lagstiftning mot olagligt, oreglerat och orapporterat fiske. Jag vill också säga att vi fortfarande är fast beslutna att se till att våra partners respekterar alla internationella principer och instrument för en god havs- och fiskeförvaltning samt visar ansvarfullt beteende när det gäller miljöskydd och sociala villkor. Jag välkomnar ert krav på ökad samstämmighet i våra politikområden. Vi behöver arbeta tillsammans och ha en global och integrerad vision. Som redan har nämnts importeras två tredjedelar av all fisk som konsumeras i Europa för att garantera en jämn tillgång på råvaror för vår bearbetningsindustri och rättvisa priser för konsumenterna. Men en tredjedel av EU-marknaden försörjs fortfarande av en EU-sektor som representerar jobb och den delen av samhällsstrukturen i flera europeiska regioner. Så när vi nu befinner oss mitt i en viktig reform av vår gemensamma fiskeripolitik bör EU:s handelspolitik fortsätta att beakta den europeiska fiskerisektorns komlicerade natur och dess ekonomiska och sociala verklighet. Jag ser fram emot att få samarbeta närmare med min kollega Karel De Gucht för att garantera tillräckligt med tid för de justeringar som krävs med hänsyn till takten i den pågående reformen av den gemensamma fiskeripolitiken. När det gäller WTO-förhandlingarna fäster vi stor uppmärksamhet vid de pågående diskussionerna om subventioner. Det är vår uppfattning att vi alltid måste kunna stödja de miljövänliga och innovationsorienterade initiativ som våra medlemsstater tar. Beträffande översynen av marknadspolitiken instämmer jag med förslaget till betänkande om att den nya marknadspolitiken för den gemensamma fiskeripolitiken bör gå tillbaka till instrumenten inom den befintliga gemensamma organisationen av marknaden. Översynens syfte bör vara att stärka producentorganisationernas förmåga att på ett bättre sätt länka utbudet till efterfrågan när det gäller kvalitet och mängder. Den ska också stödja marknadens utbud och stabilitet och se över bestämmelser om handelsnormer och konsumentinformation. Detta leder oss till märkningen. Konsumenterna vill veta mer om de fiskeriprodukter de köper. De vill veta var fisken har fångats eller odlats; de vill dessutom veta om produkterna tar hänsyn till miljön och om de har fiskats på ett hållbart sätt. Kommissionen är redo att utarbeta lagstiftningsinitiativ för att ge konsumenterna den information de behöver. Till sist ett ord om vattenbruk. Kommissionen är fast besluten att uppnå målen i strategin för en hållbar utveckling av vattenbruket, som vi redan kan diskuterat i Europaparlamentets betänkande. Vi delar också åsikten att utvecklingen av vattenbruket i EU kan leda till minskat importberoende och bättre svar på den konstant ökande efterfrågan bland konsumenter. Innan jag avslutar vill jag gärna påpeka att dagens debatt kommer att utgöra ett viktigt bidrag i förberedelsen av reformen av den gemensamma fiskeripolitiken, men kommer också att förmedla ett viktigt politiskt budskap – ett positivt budskap – till männen och kvinnorna i den europeiska fiskerisektorn som är beredda på tuffare disciplin men som också väntar på ett hoppingivande budskap för deras framtid."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"K. De Gucht"13
"Maria Damanaki,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph