Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-104"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Dle președinte, dle comisar, în calitate de semnatar al prezentei întrebări, aș dori să revin la un aspect specific, și anume siguranța alimentară. În observațiile dvs inițiale de astăzi, ne-ați spus că produsele importate în UE trebuie să îndeplinească cerințele noastre și că OMC ne oferă dreptul de a ne susține reglementările, cu condiția ca acestea să se bazeze pe probe științifice. Cu toate acestea, când am în vedere producția noastră agricolă și produsele însele, nu totul poate fi dovedit științific. La fel de importante sunt, de exemplu, condițiile generale în care sunt crescute animalele, precum și condițiile generale în care se desfășoară agricultura. În Europa avem o legislație excelentă privind viitorul biodiversității. Am dori să primim unele răspunsuri de la dvs privind modul în care aveți de gând să aderați la aceste principii de siguranţă alimentară, protecţia consumatorilor, a animalelor şi a mediului în acest acord comercial. Politicienii trebuie să poată să decidă, chiar dacă probele științifice nu sunt disponibile. Nu dorim carne clonată din țările Mercosur."@ro18
lpv:translated text
"Lugupeetud juhataja, austatud volinik! Täna käsitletava küsimuse allkirjastajana tahaksin pöörduda tagasi ühe konkreetse teema, s.o toiduohutuse juurde. Oma tänases sissejuhatuses ütlesite, et ELi imporditavad tooted peavad vastama meie nõuetele ja et WTO annab meile õiguse hoida alles oma eeskirjad, juhul kui need põhinevad teaduslikul tõendusmaterjalil. Aga kui vaadata meie põllumajandustootmist ja ­tooteid, ei saa kõike teaduslikult tõendada. Loevad näiteks ka üldised tingimused, milles loomi kasvatatakse ja milles põllumajandustegevus toimub. Meil on Euroopas mõned suurepärased õigusaktid, mis puudutavad bioloogilise mitmekesisuse tulevikku. Tahaksime kuulda teilt mõningaid vastuseid selle kohta, kuidas te kavatsete selles kaubanduslepingus kinni pidada toiduohutuse ning tarbija-, looma- ja keskkonnakaitse põhimõtetest. Poliitikud peavad suutma otsustada, isegi kui teaduslikku tõendusmaterjali pole. Me ei taha kloonitud loomade liha Mercosuri riikidest."@et5
lpv:translated text
"Gospod predsednik, gospod komisar, kot podpisnica tega vprašanja, bi se rada vrnila k posebnemu vprašanju, namreč varnosti hrane. V svojih današnjih uvodnih pripombah ste nam povedali, da morajo proizvodi, uvoženi v EU, izpolnjevati naše zahteve in da nam STO daje pravico, da branimo svoje predpise, če temeljijo na znanstvenih dokazih. Vendar pa, če upoštevam našo kmetijsko proizvodnjo in same proizvode, vsega ni mogoče znanstveno dokazati. Pomembni so, na primer, tudi splošni pogoji, v okviru katerih so živali vzrejene, kakor tudi splošni pogoji, v okviru katerih deluje kmetijstvo. V Evropi imamo nekaj odlične zakonodaje v zvezi s prihodnostjo biotske raznovrstnosti. Od vas bi radi slišali nekaj odgovorov glede tega, kako nameravate izpolnjevati ta načela glede varnosti hrane, varstva potrošnikov, varstva živali in varstva okolja v tem trgovinskem sporazumu. Politiki se morajo biti sposobni odločiti, tudi takrat, ko znanstveni dokazi niso na voljo. Nočemo kloniranega mesa iz držav Mercosur."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Herr Präsident, Herr Kommissar! Als Mitunterzeichnerin der heutigen Frage darf ich noch einmal auf ein ganz spezielles Thema eingehen, und zwar Nahrungsmittelsicherheit. Sie haben uns bei Ihren ersten Ausführungen heute gesagt, dass die Produkte, die Importe in die EU, unsere Anforderungen erfüllen müssen und dass die WTO uns das Recht gibt, unsere Bestimmungen aufrecht zu halten, vorausgesetzt, dass sie sich auf wissenschaftliche Nachweise stützen. Wenn ich mir aber unsere landwirtschaftliche Produktion und die Produkte anschaue, dann ist nicht alles wissenschaftlich nachweisbar. Es geht auch um die Rahmenbedingungen, unter denen zum Beispiel Tiere aufgezogen werden, auch unter welchen Bedingungen die Landwirtschaft steht. In Europa haben wir eine großartige Gesetzgebung, was auch die Zukunft der Biodiversität betrifft. Hier hätten wir gerne von Ihnen Antworten, wie Sie diese Nahrungsmittelsicherheit, den Verbraucherschutz, den Tierschutz und den Umweltschutz in diesem Handelsabkommen einhalten wollen. Die Politik muss auch entscheiden können, wenn der wissenschaftliche Nachweis nicht da ist. Wir wollen auch kein Klonfleisch aus Mercosur-Ländern."@mt15
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane komisaři, jako jedna ze signatářek této otázky bych se chtěla vrátit k jednomu specifickému problému, a sice k  problému bezpečnosti potravin. Ve svých dnešních úvodních poznámkách jste nám sdělil, že produkty dovážené do EU musejí splňovat naše požadavky a že WTO nám dává právo uplatňovat své právní předpisy, pakliže se zakládají na vědeckých důkazech. Pokud ovšem vezmu v úvahu naši zemědělskou produkci a produkty samotné, tak všechno nelze vědecky dokázat. Důležité jsou například i celkové podmínky chovu zvířat a rovněž i celkové podmínky fungování zemědělství. V Evropě máme řadu vynikajících právních předpisů, které se týkají budoucnosti biologické rozmanitosti. Chtěli bychom znát vaše odpovědi na to, jakým způsobem chcete v této obchodní dohodě těmto zásadám bezpečnosti potravin, ochrany spotřebitele, ochrany zvířat a životního prostředí dostát. Politici se musí být schopni rozhodovat i v případě, že vědecké důkazy neexistují. Nechceme klonované maso ze zemí Mercosuru."@cs1
lpv:translated text
"Vážený pán predsedajúci, pán komisár, ako signatárka aktuálnej otázky by som sa chcela vrátiť ku konkrétnej veci, a to k bezpečnosti potravín. Vo svojej dnešnej úvodnej reči ste nám povedali, že výrobky dovážané do EÚ musia spĺňať naše požiadavky a že organizácia WTO nám dáva právo presadzovať naše nariadenia pod podmienkou, že tieto nariadenia sú založené na vedeckých dôkazoch. Keď sa však zamyslím nad našou poľnohospodárskou výrobou a samotnými výrobkami, nie všetko je možné vedecky dokázať. Dôležité sú taktiež všeobecné podmienky, za akých sa napríklad chovajú zvieratá, a taktiež celkové podmienky práce poľnohospodárstva. V Európe máme niekoľko vynikajúcich právnych predpisov súvisiacich s budúcnosťou biodiverzity. Radi by sme od vás počuli nejaké odpovede o tom, ako chcete v tejto obchodnej dohode dodržať tieto zásady bezpečnosti potravín, ochrany spotrebiteľa, ochrany zvierat a ochrany životného prostredia. Politici musia byť schopní rozhodovať aj vtedy, keď nie sú k dispozícii vedecké dôkazy. Nechceme klonované mäso z krajín Mercosuru."@sk19
lpv:translated text
"Pone pirmininke, Komisijos nary, būdama viena iš tų, kurie pasirašė po šiuo klausimu, norėčiau grįžti prie konkretaus klausimo, visų pirma dėl maisto saugos. Šiandien pateikdamas savo pradines pastabas, pasakėte, kad į ES importuojami produktai turi atitikti reikalavimus ir kad PPO suteikia mums teisę laikytis savo nuostatų, jeigu jos paremtos moksliniais įrodymais. Vis dėlto ne viską galima įrodyti moksliškai žemės ūkio gamybos ir pačių produktų srityje. Be to, svarbios yra ir bendrosios sąlygos, pvz., kuriomis auginami gyvūnai, taip pat bendrosios žemės ūkio veikimo sąlygos. Europoje turime keletą puikių teisės aktų dėl biologinės įvairovės ateities. Norėtume iš jūsų išgirsti keletą atsakymų, kaip ketinate laikytis šių maisto saugos, vartotojų apsaugos, gyvūnų apsaugos ir aplinkos apsaugos principų šiame prekybos susitarime. Politikai privalo gebėti priimti sprendimus net ir tuo atveju, kai mokslinių tyrimų nėra. Nenorime klonuotos mėsos iš MERCOSUR šalių."@lt14
lpv:translated text
"Panie przewodniczący, panie komisarzu! Chciałabym, jako autor przedmiotowego pytania, powrócić do konkretnej kwestii, a mianowicie do kwestii bezpieczeństwa żywności. Dzisiaj w swoim początkowym wystąpieniu powiedział nam pan, że produkty przywożone do UE muszą spełniać nasze wymogi i że WTO daje nam prawo do utrzymania naszych rozporządzeń w mocy, o ile są oparte na dowodach naukowych. Rozpatrując naszą produkcję rolną i same produkty dochodzę jednak do wniosku, że nie wszystko można naukowo udowodnić. Równie ważne są na przykład ogólne warunki w jakich hodowane są zwierzęta, a także ogólne warunki w jakich funkcjonuje rolnictwo. W Europie obowiązuje świetne prawodawstwo w odniesieniu do przyszłej różnorodności biologicznej. Chcielibyśmy usłyszeć od państwa w jaki sposób przy negocjowaniu przedmiotowej umowy handlowej zamierzacie przestrzegać tych zasad dotyczących bezpieczeństwa żywności, ochrony konsumenta, ochrony zwierząt i ochrony środowiska. Politycy muszą mieć możliwość podejmowania decyzji, nawet jeśli nie istnieją dowody naukowe. Nie chcemy tu sklonowanego mięsa z krajów Mercosuru."@pl16
lpv:translated text
". Tisztelt elnök úr, biztos úr! Mint az aktuális kérdés aláírója, szeretnék visszatérni egy adott kérdésre, nevezetesen az élelmiszer-biztonság kérdésére. A mai első megjegyzései során elmondta nekünk, hogy az EU-ba importált termékek meg kell, hogy feleljenek a követelményeinknek, és hogy a WTO feljogosít minket arra, hogy fenntartsuk rendelkezéseinket feltéve, hogy azokat tudományos bizonyítékok támasztják alá. Ha azonban a mezőgazdasági termelésünket és magukat a termékeket vesszük figyelembe, nem minden bizonyítható tudományosan. Például az állattartás általános körülményei is fontosak, de fontosak a mezőgazdaság működésének általános körülményei is. Európában kiváló jogszabályaink vannak a biodiverzitás jövőjére vonatkozóan. Választ szeretnénk kapni arra, hogyan kívánják betartani ebben a kereskedelmi megállapodásban ezeket az élelmiszer-biztonsági, fogyasztóvédelmi, állatvédelmi és környezetvédelmi alapelveket. A politikusoknak döntésképesnek kell lenniük még akkor is, ha nincsen kézzelfogható tudományos bizonyíték. Nem akarunk klónozott húst a Mercosur tagállamaiból!"@hu11
lpv:translated text
"Hr. formand, hr. kommissær! Som underskriver på det aktuelle spørgsmål vil jeg gerne vende tilbage til et specifikt emne, nemlig fødevaresikkerhed. I Deres indledende bemærkninger i dag fortalte De os, at produkter, der importeres til EU skal overholde vores krav, og at WTO giver os ret til at opretholde vores forordninger, forudsat at de er baseret på videnskabelig dokumentation. Når jeg imidlertid ser på vores landbrugsproduktion og selve produkterne, er det ikke alt, der kan dokumenteres videnskabeligt. Det er f.eks. også væsentligt, hvilke generelle forhold dyr opdrættes under, og hvilke generelle vilkår landbruget har. I Europa har vi en fortræffelig lovgivning, hvad angår biodiversitetens fremtid. Vi vil gerne høre nogle svar fra Dem om, hvordan De har til hensigt at overholde disse principper for fødevaresikkerhed, forbrugerbeskyttelse, dyrebeskyttelse og miljøbeskyttelse i denne handelsaftale. Politikerne skal kunne træffe beslutninger, selv når der ikke er videnskabelig dokumentation til rådighed. Vi ønsker ikke klonet kød fra Mercosur-landene."@da2
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, tämän kysymyksen allekirjoittajana haluaisin palata erityiskysymykseen, nimittäin elintarviketurvallisuutta koskevaan kysymykseen. Tänään tekemissänne alkuperäisissä huomioissanne kerroitte meille, että Euroopan unioniin tuotujen tuotteiden on täytettävä meidän vaatimuksemme ja että WTO antaa meille oikeuden säilyttää säännöksemme, kunhan ne pohjautuvat tieteelliseen näyttöön. Kun ajattelen maataloustuotantoamme ja itse tuotteitamme, totean, että kaikkea ei voi kuitenkaan todistaa tieteellisesti. Tärkeitä ovat esimerkiksi myös ne yleiset olot, joissa eläimiä kasvatetaan sekä yleiset ehdot, joiden mukaan maataloutta harjoitetaan. Euroopassa meillä on eräitä erinomaisia lainsäädäntöjä, jotka liittyvät biologisen monimuotoisuuden tulevaisuuteen. Haluaisin kuulla joitakin vastauksia teiltä siitä, miten aiotte noudattaa tässä kauppasopimuksessa näitä periaatteita, jotka liittyvät elintarviketurvallisuuteen, kuluttajansuojaan, eläintensuojeluun ja ympäristönsuojeluun. Poliitikkojen pitää kyetä tekemään päätös silloinkin, kun tieteellistä näyttöä ei ole saatavilla. Emme halua kloonattua lihaa Mercosur-maista."@fi7
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, commissaris, als medeondertekenaarster van de onderhavige vraag wil ik nogmaals terugkomen op een heel specifiek onderwerp, namelijk voedselveiligheid. Tijdens uw inleidende betoog vandaag hebt u ons gezegd dat de producten die in de EU worden ingevoerd, moeten voldoen aan onze vereisten en dat de Wereldhandelsorganisatie ons het recht geeft om onze bepalingen te handhaven op voorwaarde dat ze op wetenschappelijke bewijzen gebaseerd zijn. Als ik echter naar onze landbouwproductie en de producten zelf kijk, kan niet alles wetenschappelijk worden bewezen. Het gaat ook om de algemene omstandigheden waaronder bijvoorbeeld dieren worden gefokt en ook om de algemene omstandigheden waaronder de landbouw werkt. We hebben in Europa uitstekende wetgeving met betrekking tot de toekomst van biodiversiteit. We zouden graag van u vernemen hoe u voedselveiligheid, consumentenbescherming, dierenwelzijn en milieubescherming in deze handelsovereenkomst in acht wil nemen. De politici moeten kunnen beslissen, ook wanneer wetenschappelijk bewijs ontbreekt. We willen ook geen vlees van gekloonde dieren uit Mercosur-landen."@nl3
lpv:translated text
"Herr talman, herr kommissledamot! Som medundertecknare till denna fråga vill jag återgå till en specifik punkt, nämligen frågan om livsmedelssäkerhet. I ert första anförande i dag sade ni att de produkter som importeras till EU måste uppfylla våra krav samt att WTO ger oss rätten att hålla fast vid våra regler förutsatt att de grundar sig på vetenskapliga bevis. Men när jag tänker på vår jordbruksproduktion och produkterna i sig inser jag att inte allt kan bevisas vetenskapligt. Till exempel är de generella förhållanden under vilka djuren föds upp också viktiga och likaså är de generella förhållanden under vilka jordbruket fungerar. I Europa har vi utmärkt lagstiftning när det gäller den biologiska mångfaldens framtid. Vi vill ha svar från er om hur ni tänker följa dessa principer om livsmedelssäkerhet, konsumentskydd, djurskydd och miljöskydd i detta handelsavtal. Politikerna måste kunna fatta beslut även när det saknas vetenskapliga bevis. Vi vill inte ha in klonat kött från Mercosurländerna."@sv22
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ως συνυπογράφουσα της παρούσας ερώτησης, θα ήθελα να επανέλθω σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα, ήτοι στο ζήτημα της ασφάλειας των τροφίμων. Στις αρχικές σας παρατηρήσεις σήμερα, μας είπατε ότι τα προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις μας και ότι ο ΠΟΕ μας παρέχει το δικαίωμα να διατηρήσουμε τους κανονισμούς μας, υπό την προϋπόθεση ότι βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία. Αναλογιζόμενη, ωστόσο, τη γεωργική μας παραγωγή και τα προϊόντα αυτά καθαυτά, διαπιστώνω ότι δεν είναι δυνατόν να τεκμηριωθούν όλα επιστημονικά. Εξίσου σημαντικές είναι και οι γενικές συνθήκες υπό τις οποίες εκτρέφονται τα ζώα, για παράδειγμα, αλλά και οι γενικές συνθήκες υπό τις οποίες ασκείται η γεωργική δραστηριότητα. Η Ευρώπη διαθέτει εξαιρετική νομοθεσία σε σχέση με το μέλλον της βιοποικιλότητας. Θα θέλαμε να λάβουμε εκ μέρους σας ορισμένες απαντήσεις σχετικά με τον τρόπο που προτίθεστε να τηρήσετε αυτές τις αρχές για την ασφάλεια των τροφίμων και για την προστασία των καταναλωτών, των ζώων και του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της εν λόγω εμπορικής συμφωνίας. Οι πολιτικοί πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις, ακόμα και όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία. Δεν θέλουμε κλωνοποιημένο κρέας από τις χώρες της ομάδας Mercosur."@el10
lpv:translated text
"Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs! Būdama šā jautājuma parakstītāja, vēlos atgriezties pie konkrēta punkta, proti, pārtikas nekaitīguma. Šodienas sākotnējā komentārā jūs teicāt, ka produktiem, kas tiks importēti Eiropas Savienībā, vajadzēs atbilst mūsu prasībām un ka PTO dod mums tiesības saglabāt šos noteikumus, ja vien tie ir zinātniski pamatoti. Tomēr, padomājot par lauksaimniecisko ražošanu un pašiem produktiem, ne visu var pierādīt zinātniski. Svarīgi ir arī, piemēram, vispārīgie apstākļi, kādos dzīvnieki tiek audzēti, kā arī vispārīgie nosacījumi, kādos lauksaimniecība funkcionē. Eiropai ir lieliski tiesību akti par bioloģiskās daudzveidības nākotni. Mēs labprāt dzirdētu no jums atbildes par to, kā šajā tirdzniecības nolīgumā jūs cerat stingri ievērot tādus principus kā pārtikas nekaitīgums, patērētāju aizsardzība, dzīvnieku aizsardzība un vides aizsardzība. Politiķiem ir jāspēj pieņemt lēmumu, arī tad ja nav pieejami zinātniski pierādījumi. Mēs nevēlamies klonētu gaļu, kas ievesta no Mercosur valstīm."@lv13
lpv:spoken text
"Herr Präsident, Herr Kommissar! Als Mitunterzeichnerin der heutigen Frage darf ich noch einmal auf ein ganz spezielles Thema eingehen, und zwar Nahrungsmittelsicherheit. Sie haben uns bei Ihren ersten Ausführungen heute gesagt, dass die Produkte, die Importe in die EU, unsere Anforderungen erfüllen müssen und dass die WTO uns das Recht gibt, unsere Bestimmungen aufrecht zu halten, vorausgesetzt, dass sie sich auf wissenschaftliche Nachweise stützen. Wenn ich mir aber unsere landwirtschaftliche Produktion und die Produkte anschaue, dann ist nicht alles wissenschaftlich nachweisbar. Es geht auch um die Rahmenbedingungen, unter denen zum Beispiel Tiere aufgezogen werden, auch unter welchen Bedingungen die Landwirtschaft steht. In Europa haben wir eine großartige Gesetzgebung, was auch die Zukunft der Biodiversität betrifft. Hier hätten wir gerne von Ihnen Antworten, wie Sie diese Nahrungsmittelsicherheit, den Verbraucherschutz, den Tierschutz und den Umweltschutz in diesem Handelsabkommen einhalten wollen. Die Politik muss auch entscheiden können, wenn der wissenschaftliche Nachweis nicht da ist. Wir wollen auch kein Klonfleisch aus Mercosur-Ländern."@de9
lpv:translated text
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, como signatário da presente pergunta gostaria de voltar a uma questão específica, a saber, a da segurança alimentar. Senhor Comissário, na sua intervenção inicial de hoje, disse-nos que os produtos importados para a União Europeia têm de respeitar as nossas exigências e que a OMC nos reconhece o direito de defender o nosso quadro normativo desde que este se baseie em dados científicos. No entanto, quando considero a nossa produção agrícola e os produtos em si mesmos, nem tudo pode ser provado cientificamente. Igualmente importantes são as condições gerais de criação dos animais, por exemplo, bem como as condições gerais de funcionamento da agricultura. Na Europa, temos alguma excelente legislação no que respeita ao futuro da biodiversidade. Gostaríamos de ouvir algumas respostas da sua parte sobre a forma como pretende dar aplicação a estes princípios de segurança alimentar, protecção do consumidor, protecção animal e protecção do ambiente neste acordo de comércio. Os políticos devem ser capazes de decidir mesmo quando não se dispõe de provas científicas. Não queremos carne clonada dos países do Mercosul."@pt17
lpv:translated text
"Mr President, Commissioner, as a signatory to the present question I would like to return to a specific issue, namely that of food safety. In your initial remarks today you told us that products imported into the EU have to meet our requirements and that the WTO gives us the right to uphold our regulations, provided that they are based on scientific evidence. However, when I consider our agricultural production and the products themselves, not everything can be proven scientifically. Also important are the general conditions under which animals are raised, for example, as well as the general conditions under which agriculture operates. In Europe we have some excellent legislation in relation to the future of biodiversity. We would like to hear some answers from you about how you intend to adhere to these principles of food safety, consumer protection, animal protection and environmental protection in this trade agreement. The politicians must be able to decide, even when the scientific evidence is unavailable. We do not want cloned meat from the Mercosur countries."@en4
lpv:translated text
"Signor Presidente, signor Commissario, in veste di firmataria dell'interrogazione in oggetto vorrei ritornare a una questione specifica: la sicurezza alimentare. Nella prima parte del suo intervento ha affermato che i prodotti importati nell'Unione europea devono rispettarne i requisiti e che l'OMC ci autorizza a far valere tali requisiti a patto che siano supportati da una base scientifica. Considerando la nostra produzione agricola e i prodotti stessi, però, è chiaro che non tutto può essere provato scientificamente. Inoltre assumono una certa rilevanza sia le condizioni generali di allevamento dei capi, ad esempio, sia quelle in cui opera il mondo agricolo. La legislazione europea sul futuro della biodiversità è eccellente e vorremmo sapere come intende aderire ai principi di sicurezza alimentare, protezione del consumatore, degli animali e dell'ambiente all'interno di questo accordo commerciale. I politici devono essere in grado di prendere decisioni anche in assenza di prove scientifiche. Non vogliamo carne clonata proveniente dai paesi del Mercosur."@it12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, en tant que signataire de cette question, je voudrais revenir sur une question spécifique, à savoir celle de la sécurité alimentaire. Dans vos remarques préliminaires aujourd’hui, vous nous avez dit que les produits importés dans l’UE doivent respecter nos exigences et que l’OMC nous donne le droit d’imposer nos règles, pour autant que celles-ci reposent sur des critères scientifiques. Mais quand je pense à notre production agricole, et aux produits eux-mêmes, il n’est pas possible de tout prouver scientifiquement. Nous accordons également de l’importance aux conditions générales d’élevage des animaux ainsi qu’aux conditions générales de fonctionnement de l’agriculture. L’Europe possède une excellente législation concernant l’avenir de la biodiversité. Nous voudrions recevoir des réponses de votre part concernant la façon dont vous comptez respecter ces principes de sécurité alimentaire, de protection des consommateurs, de protection des animaux et de protection de l’environnement dans le contexte de cet accord commercial. Les responsables politiques doivent pouvoir décider même en l’absence de preuves scientifiques. Nous ne voulons pas de viande clonée en provenance des pays de Mercosur."@fr8
lpv:translated text
"Señor Presidente, señor Comisario, en calidad de signataria de la presente cuestión, me gustaría aludir de nuevo a un tema específico, a saber, la seguridad alimentaria. En sus observaciones iniciales de hoy usted nos ha dicho que los productos importados en la UE tienen que cumplir con nuestros requisitos y que la OMC nos da el derecho de defender nuestros reglamentos, siempre que se basen en hechos científicos. Sin embargo, cuando pienso en nuestra producción agrícola y en los productos en sí, cabe destacar que no todo se puede probar científicamente. También son importantes las condiciones generales con las que se cría a los animales, por ejemplo, así como las condiciones generales conforme a las que se practica la agricultura. En Europa tenemos una excelente legislación en relación con el futuro de la biodiversidad. Nos gustaría escuchar algunas respuestas por su parte acerca de cómo pretende adherirse a estos principios de seguridad alimentaria, protección del consumidor, protección de los animales y protección del medio ambiente en este acuerdo comercial. Los políticos deben ser capaces de tomar decisiones, aun cuando la evidencia científica no esté disponible. No queremos carne clonada procedente de los países de Mercosur."@es21
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.4.4-104"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph