Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-099"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.4.4-099"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, η σύναψη μιας εμπορικής συμφωνίας με τη MERCOSUR θα είναι μεν προς αμοιβαίο όφελος των δύο μερών αλλά με τεράστιες επιπτώσεις στο γεωργικό τομέα. Ο ίδιος ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Barroso, αναγνώρισε τη διάσταση αυτή, δηλώνοντας την πρόθεση της Επιτροπής να λάβει ειδικά μέτρα, για να αντιμετωπίσει τις αρνητικές συνέπειες που θα πλήξουν ιδιαίτερα τη γεωργία. Συγκεκριμένα μάλιστα, ορισμένοι γεωργικοί τομείς πλήττονται ήδη από διμερείς συμφωνίες, ενώ επιπρόσθετα η ανώτερων προδιαγραφών γεωργική παραγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν διασφαλίζεται ως προς την ποιοτική υπεροχή της έναντι του χαμηλού κόστους παραγωγής των τρίτων χωρών. Πώς σκοπεύετε, κύριε Επίτροπε, να αντιμετωπίσετε το θέμα και τι είδους αντικειμενικά κριτήρια προτίθεται να θέσει η Επιτροπή, προκειμένου να μην ενισχυθεί αυτή η διακριτική μεταχείριση σε βάρος διαφόρων γεωργικών τομέων;"@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Pane předsedající, uzavření obchodní dohody s Mercosurem bude sice přínosné pro obě strany, ale bude mít ohromné dopady na odvětví zemědělství. Tohoto rozměru si je vědom i předseda Komise, pan Barroso, který prohlásil, že Komise má v úmyslu přijmout zvláštní opatření proti nepříznivým dopadům, které se projeví především v odvětví zemědělství. Upřímně řečeno, některá odvětví zemědělství jsou již nyní poškozována dvojstrannými dohodami a zemědělská výroba Evropské unie, na kterou se vztahují přísnější požadavky, navíc není chráněna s ohledem na svou vyšší kvalitu proti levnější produkci třetích zemí. Jak chcete, pane komisaři, tento problém řešit a jaký druh objektivních kritérií chce Komise uplatnit, aby zajistila, že nebude docházet ke stupňování této diskriminace různých zemědělských odvětví?"@cs1
". Hr. formand! Selv om indgåelse af en handelsaftale med Mercosur vil være til gavn for begge sider, vil den få massive følger for landbrugssektoren. Selv formanden for Kommissionen, hr. Barroso, erkendte dette aspekt, da han fremførte Kommissionens hensigt om at træffe særlige foranstaltninger for at bekæmpe de negative følger for især landbruget. Hvis man skal være ærlig, lider visse landbrugssektorer allerede skade under bilaterale aftaler, og desuden er de højere krav til landbrugsproduktionen i EU ikke nogen sikkerhed for dens bedre kvalitet i forhold til den billigere produktion i tredjelandene. Hvordan har De til hensigt at tackle dette problem, hr. kommissær, og hvilke objektive kriterier agter Kommissionen at anvende for at sikre, at denne diskrimination af diverse landbrugssektorer ikke forstærkes?"@da2
". Herr Präsident, obwohl der Abschluss eines Handelsabkommen mit Mercosur zum gegenseitigen Vorteil beider Seiten sein wird, wird es enorme Auswirkungen auf den Landwirtschaftssektor haben. Sogar der Präsident der Kommission, Herr Barroso, hat diesen Aspekt erkannt, als er die Absicht der Kommission verkündete, spezielle Maßnahmen zu ergreifen, um die negativen Auswirkungen zu bekämpfen, die insbesondere die Landwirtschaft treffen werden. Ehrlich gesagt, werden gewisse landwirtschaftliche Sektoren bereits durch bilaterale Abkommen geschädigt, und darüber hinaus sichern die höheren Spezifikationen für landwirtschaftliche Erzeugnisse in der Europäischen Union nicht ihre überlegene Qualität gegenüber billigerer Produktion aus Drittländern. Herr Kommissar, wie beabsichtigen Sie, dieses Problem anzugehen, und welche Art von objektiven Kriterien beabsichtigt die Kommission anzulegen, um sicherzustellen, dass diese Diskriminierung gegenüber verschiedenen landwirtschaftlichen Sektoren nicht verstärkt wird?"@de9
". Mr President, although the conclusion of a trade agreement with Mercosur will be to the mutual benefit of both sides, it will have massive repercussions on the agricultural sector. Even the President of the Commission, Mr Barroso, recognised this dimension, when he stated the Commission’s intention to take specific measures to combat the negative repercussions which will impact in particular on agriculture. To be honest, certain agricultural sectors are already being damaged by bilateral agreements and, in addition, the higher specifications for agricultural production in the European Union do not safeguard its superior quality compared with cheaper production from third countries. Commissioner, how do you intend to address this issue and what sort of objective criteria does the Commission intend to apply in order to ensure that this discrimination against various agricultural sectors is not strengthened?"@en4
". Señor Presidente, aunque la conclusión de un acuerdo comercial con Mercosur beneficiará a ambas partes, tendrá grandes repercusiones en el sector agrícola. Incluso el Presidente de la Comisión, el señor Barroso, reconoció esta dimensión, cuando declaró la intención de la Comisión de adoptar medidas específicas para combatir las repercusiones negativas que afectarán sobre todo a la agricultura. Para ser honesto, los acuerdos bilaterales ya están perjudicando a determinados sectores agrícolas y, además, las especificaciones más estrictas para la producción agrícola de la Unión Europea no protegen su calidad superior en comparación con una producción más barata procedente de terceros países. Comisario, ¿cómo pretende abordar esta cuestión y qué tipo de criterios objetivos piensa aplicar la Comisión con el fin de garantizar que no aumente la discriminación contra los diferentes sectores agrícolas?"@es21
". Lugupeetud juhataja! Ehkki kaubanduslepingu sõlmimine Mercosuriga toob kasu mõlemale poolele, annab see tohutu tagasilöögi põllumajandussektorile. Isegi komisjoni president Barroso tunnistas seda asjaolu, kui ta ütles, et komisjon kavatseb võtta erimeetmed võitluseks eelkõige põllumajandusele avalduvate negatiivsete tagajärgedega. Ausalt öeldes kahjustavad kahepoolsed lepingud nüüd mõningaid põllumajandussektoreid ning peale selle ei taga Euroopa Liidu suuremad nõuded põllumajandustoodete kohta nende paremat kvaliteeti võrreldes kolmandatest riikidest pärit odavama toodanguga. Austatud volinik! Kuidas te kavatsete selle probleemiga tegelda ja milliseid objektiivseid kriteeriume komisjon plaanib rakendada, et niisugune mitmete põllumajandussektorite diskrimineerimine ei tugevneks?"@et5
". Arvoisa puhemies, vaikka kauppasopimuksen aikaansaaminen Mercosurin kanssa hyödyttää kumpaakin osapuolta, sillä on jatkossa valtavia jälkiseurauksia maatalousalaan. Jopa komission puheenjohtaja Barroso tunnusti vaikutusten laajuudet, kun hän kertoi komission aikeista ryhtyä erityistoimiin erityisesti maatalouteen heijastuvien kielteisten vaikutusten torjumiseksi. Ollakseni rehellinen tietyt maatalouden alat ovat jo nyt joutuneet kärsimään kahdenvälisistä sopimuksista, ja tämän lisäksi Euroopan unionissa maataloustuotantoon kohdistettavat entistä tiukemmat vaatimukset eivät suojaa sen korkeaa laatua kolmansien maiden halvempaan tuotantoon nähden. Arvoisa komission jäsen, miten aiotte käsitellä tätä aihetta ja minkälaisia puolueettomia perusteita komissio aikoo soveltaa varmistaakseen, että tällaista moniin eri maatalousaloihin kohdistettavaa syrjintää ei lisätä?"@fi7
". Monsieur le Président, la conclusion d’un accord commercial avec le Mercosur sera bénéfique pour les deux parties, mais elle aura des répercussions considérables sur le secteur agricole. Même le président de la Commission, M. Barroso, l’a admis quand il a annoncé l’intention de la Commission de prendre des mesures spécifiques visant à combattre les répercussions négatives qui toucheront en particulier l’agriculture. À vrai dire, certains secteurs agricoles souffrent déjà des accords bilatéraux existants. Qui plus est, les exigences plus strictes imposées à la production agricole dans l’Union européenne ne protègent pas sa qualité supérieure contre les produits moins chers en provenance de pays tiers. Monsieur le Commissaire, comment comptez-vous affronter ce problème, et quels critères objectifs la Commission compte-t-elle appliquer pour éviter d’aggraver cette discrimination à l’encontre de différents secteurs agricoles?"@fr8
". Tisztelt elnök úr! Habár a Mercosurral való kereskedelmi megállapodás megkötése mindkét fél kölcsönös előnyét fogja szolgálni, jelentős következményei lesznek a mezőgazdasági ágazatra nézve. Még Barroso úr, a Bizottság elnöke is elismerte ezt, amikor bejelentette, hogy a Bizottság külön intézkedéseket szándékozik hozni a különösen a mezőgazdaságot sújtó, negatív hatások leküzdése érdekében. Hogy őszinte legyek, a mezőgazdaság bizonyos ágazatait már most is tönkreteszik a kétoldalú megállapodások, ezenkívül az Európai Unió mezőgazdasági termelésének szigorúbb specifikációja nem őrzi meg annak jobb minőségét a harmadik országokból származó, olcsóbb termeléssel összehasonlítva. Biztos úr! Hogyan kíván ezzel a kérdéssel foglalkozni, és a Bizottság milyen objektív kritériumokat szándékozik alkalmazni annak biztosítása érdekében, hogy ne erősödjön a mezőgazdaság különféle ágazatait sújtó, hátrányos megkülönböztetés?"@hu11
". Signor Presidente, sebbene la conclusione di un accordo con il Mercosur comporti benefici reciproci per entrambe le parti, ciò non toglie che vi saranno enormi ripercussioni per il settore agricolo. Anche il Presidente della Commissione Barroso ha riconosciuto questa dimensione annunciando l'intenzione della Commissione di intraprendere misure specifiche contro le ripercussioni negative che colpiranno in particolare l'agricoltura. In verità alcuni settori agricoli subiscono già le conseguenze degli accordi bilaterali e le severe specifiche che regolano la produzione agricola interna dell'Unione europea non ne salvaguardano la qualità superiore rispetto ai prodotti di qualità inferiore provenienti da paesi terzi. Signor Commissario, come intende affrontare questo problema e quali criteri obiettivi verranno adottati dalla Commissione per impedire l'ulteriore discriminazione di vari settori agricoli?"@it12
". Pone pirmininke, nors sudarytas prekybos susitarimas su MERCOSUR šalimis bus abipusiai naudingas, jis turės didžiulius padarinius žemės ūkio sektoriui. Net Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso pripažino šį aspektą, pranešdamas apie Komisijos ketinimą imtis konkrečių priemonių kovoti su neigiamais padariniais, kurie turės įtakos visų pirma žemės ūkiui. Atvirai kalbant, tam tikriems žemės ūkio sektoriams jau pakenkė dvišaliai susitarimai, o be to, didesni Europos Sąjungoje taikomi reikalavimai žemės ūkio gamybai neapsaugo jos aukštesnės kokybės, palyginti su pigesne trečiųjų šalių gamyba. Komisijos nary, kaip ketinate spręsti šį klausimą ir kokius objektyvius kriterijus ketina taikyti Komisija, kad užtikrintų, kad ši diskriminacija prieš įvairius žemės ūkio sektorius nebūtų didinama."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs! Lai gan no tirdzniecības nolīguma noslēgšanas ar Mercosur valstīm savstarpēju labumu gūs abas puses, tas radīs arī milzīgu rezonansi lauksaimniecības nozarē. To atzina pat Komisijas priekšsēdētājs kungs, atzīstot, ka Komisija plāno īstenot konkrētus pasākumus, lai novērstu šo negatīvo rezonansi, kas atstās ietekmi, īpaši uz lauksaimniecību. Atklāti sakot, jau tagad divpusējie nolīgumi kaitē atsevišķām lauksaimniecības nozarēm, turklāt augstās specifikācijas, kas tiek piemērotas lauksaimniecības produktiem Eiropas Savienībā, neaizsargā to augstāko kvalitāti pret lētākiem produktiem, kuri tiek ievesti no trešām valstīm. Komisāra kungs, kā jūs esat iecerējis risināt šo jautājumu un kādus objektīvus kritērijus Komisija paredz piemērot, lai nodrošinātu to, ka netiek veicināta šāda atsevišķu lauksaimniecības nozaru diskriminācija?"@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, η σύναψη μιας εμπορικής συμφωνίας με τη MERCOSUR θα είναι μεν προς αμοιβαίο όφελος των δύο μερών αλλά με τεράστιες επιπτώσεις στο γεωργικό τομέα. Ο ίδιος ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Barroso, αναγνώρισε τη διάσταση αυτή, δηλώνοντας την πρόθεση της Επιτροπής να λάβει ειδικά μέτρα, για να αντιμετωπίσει τις αρνητικές συνέπειες που θα πλήξουν ιδιαίτερα τη γεωργία. Συγκεκριμένα μάλιστα, ορισμένοι γεωργικοί τομείς πλήττονται ήδη από διμερείς συμφωνίες, ενώ επιπρόσθετα η ανώτερων προδιαγραφών γεωργική παραγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν διασφαλίζεται ως προς την ποιοτική υπεροχή της έναντι του χαμηλού κόστους παραγωγής των τρίτων χωρών. Πώς σκοπεύετε, κύριε Επίτροπε, να αντιμετωπίσετε το θέμα και τι είδους αντικειμενικά κριτήρια προτίθεται να θέσει η Επιτροπή, προκειμένου να μην ενισχυθεί αυτή η διακριτική μεταχείριση σε βάρος διαφόρων γεωργικών τομέων;"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het sluiten van een handelsovereenkomst met de Mercosur-landen zal voor beide partijen wederzijds voordeel opleveren, maar de gevolgen voor de landbouwsector zijn enorm. Zelfs de voorzitter van de Commissie, de heer Barroso, erkende dit aspect toen hij aankondigde dat de Commissie voornemens was speciale maatregelen te nemen om de negatieve gevolgen voor met name de landbouw het hoofd te bieden. Het is zelfs zo dat bepaalde landbouwsectoren nu al te lijden hebben onder bilaterale overeenkomsten, terwijl de hoge EU-productienormen geen garantie zijn dat de Europese productie dankzij haar kwaliteit goedkope producties uit andere landen de loef kan afsteken. Mijnheer de commissaris, hoe denkt u deze kwestie te gaan oplossen en wat voor soort objectieve criteria denkt de Commissie te gaan hanteren om er voor te zorgen dat deze discriminerende behandeling van de verschillende landbouwsectoren niet nog verder wordt versterkt?"@nl3
". Panie przewodniczący! Mimo, że podpisanie umowy handlowej z Mercosurem będzie korzystne dla obu stron, to przyniesie ono także poważne następstwa sektorowi rolnemu. Nawet przewodniczący Komisji, pan Barroso, dostrzegł ten wymiar, gdy wyraził zamiar Komisji dotyczący podjęcia określonych środków na rzecz walki z negatywnymi konsekwencjami, które szczególnie dotkną rolnictwo. Mówiąc szczerze niektóre sektory rolnictwa już zostały zniszczone przez umowy dwustronne, a ponadto wyższe specyfikacje dotyczące produkcji rolnej w Unii Europejskiej wcale nie gwarantują jej lepszej jakości w porównaniu do tańszej produkcji z krajów trzecich. Panie komisarzu! W jaki sposób zamierza pan zająć się tą kwestią i jakiego rodzaju obiektywne kryteria zamierza przyjąć Komisja, aby zagwarantować, że dyskryminacja wobec różnych sektorów rolnictwa się nie nasili?"@pl16
". Senhor Presidente, embora a realização de um acordo de comércio com o Mercosul resulte no benefício mútuo de ambas as partes, terá o mesmo enorme repercussão no sector agrícola. Até o senhor Presidente da Comissão Durão Barroso reconheceu este facto ao afirmar que a Comissão pretende tomar medidas específicas para fazer face às repercussões negativas que se farão sentir em particular na agricultura. Para ser franco, alguns sectores agrícolas já estão a ser prejudicados por acordos bilaterais e, além disso, as restrições mais apertadas que a produção agrícola da União Europeia tem de respeitar não salvaguardam a sua qualidade superior em comparação com a produção mais barata de países terceiros. Senhor Comissário, como tenciona tratar esta questão e que tipo de critérios objectivos pretende a Comissão aplicar para evitar que esta discriminação contra diversos sectores agrícolas se amplie?"@pt17
". Dle președinte, deși încheierea unui acord comercial cu Mercosur va fi în avantajul reciproc al ambelor părți, acesta va antrena repercusiuni majore asupra sectorului agricol. Chiar și președintele Comisiei, dl Barroso, a recunoscut această dimensiune, când a menționat intenția Comisiei de a lua măsuri specifice pentru a combate repercusiunile negative care vor afecta în special agricultura. Pentru a fi sinceri, anumite sectoare agricole sunt deja afectate de acordurile bilaterale și, în plus, specificațiile mai ridicate pentru producția agricolă în Uniunea Europeană nu îi protejează calitatea superioară comparativ cu producția mai ieftină din țări terțe. Dle comisar, cum aveți de gând să abordați această problemă și ce tip de criterii obiective intenționează să aplice Comisia pentru a asigura că această discriminare împotriva diferitor sectoare agricole nu este consolidată?"@ro18
". Vážený pán predsedajúci, hoci uzatvorenie obchodnej dohody s krajinami Mercosuru bude vzájomným prínosom pre obidve strany, na odvetvie poľnohospodárstva to bude mať obrovský dosah. Dokonca aj predseda Komisie pán Barroso uznal tento aspekt, keď oznámil zámer Komisie prijať špecifické opatrenia na boj proti negatívnemu dosahu, ktorý zasiahne najmä poľnohospodárstvo. Budem úprimný, niektorým odvetviam poľnohospodárstva už teraz škodia dvojstranné dohody a okrem toho prísnejšie špecifikácie týkajúce sa poľnohospodárskej výroby v Európskej únii v porovnaní s lacnejšou výrobou z tretích krajín nezaručujú jej vyššiu kvalitu. Pán komisár, ako plánujete riešiť túto problematiku a aké objektívne kritériá zamýšľa Komisia používať, aby zabezpečila, že sa táto diskriminácia viacerých odvetví poľnohospodárstva nezhorší?"@sk19
". Gospod predsednik, čeprav bo sklenitev trgovinskega sporazuma z državami Mercosur v takratno korist obeh strani, pa bo ta imel mogočne neugodne učinke na kmetijski sektor. Celo predsednik Komisije, gospod Barroso, je priznal to razsežnost, ko je sporočil namero Komisije, da sprejme posebne ukrepe za boj proti negativnim učinkom, ki bodo vplivali zlasti na kmetijstvo. Če sem iskren, določena področja kmetijstva že prizadevajo dvostranski sporazumi in poleg tega višje specifikacije za kmetijsko proizvodnjo v Evropski uniji ne varujejo njene boljše kakovosti v primerjavi s cenejšo proizvodnjo iz tretjih držav. Gospod komisar, kako se nameravate lotiti tega vprašanja in kakšna objektivna merila namerava Komisija uporabiti, da bi zagotovila, da se ta diskriminacija različnih področij kmetijstva ne okrepi?"@sl20
". Herr talman! Ingåendet av ett handelsavtal med Mercosur kommer att vara till gagn för båda sidor, men det kommer också att få enorma konsekvenser för jordbrukssektorn. Till och med kommissionens ordförande José Manuel Barroso erkände detta när han sade att kommissionen avser att vidta särskilda åtgärder för att bekämpa de negativa konsekvenser som särskilt kommer att drabba jordbruket. Faktum är att vissa jordbrukssektorer redan har skadats av bilaterala avtal, och dessutom innebär de högre kraven på EU:s jordbruksproduktion inte något skydd av dess högre kvalitet jämfört med billigare produktion från tredjeländer. Herr kommissionsledamot! Hur tänker ni hantera denna fråga, och vilka objektiva kriterier har kommissionen för avsikt att tillämpa för att se till att denna diskriminering mot olika jordbrukssektorer inte ökar?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph