Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-081"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.4.4-081"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, hoy es un día de felicitaciones: la primera de ellas, al Ministro de Asuntos Exteriores español, señor Moratinos, que ha conseguido traerse varios presos políticos cubanos a España, o está a punto de hacerlo; también a Guillermo Fariñas, el preso político que, con su huelga de hambre, su tenacidad y su sacrificio, ha conseguido la liberación de dichos presos. Y, sobre todo, hablando ya del tema que nos trae aquí, quiero felicitar al Consejo y a la Comisión por el inicio de las negociaciones para un gran acuerdo comercial, que también es político y de cooperación, entre la Unión Europea y Mercosur, que se decidió en la Cumbre de Madrid del pasado 18 de mayo. Al contrario de lo que se dice, este Parlamento ha apoyado reiteradamente dicha negociación, tanto en la Delegación para las Relaciones con los Países de Mercosur como en la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) y en el propio Pleno durante varias legislaturas. Estamos hablando de lo que puede y debe ser el mayor acuerdo comercial que exista en el mundo, que va a traer desarrollo, bienestar, progreso y empleo a ochocientos millones de personas, al aumentar espectacularmente el intercambio de bienes, mercancías y servicios entre ambas regiones. La agricultura no es sino una parte de ese macroacuerdo. Habrá que buscar, en la negociación, acuerdos equilibrados, pero no con la mentalidad del proteccionismo, que es el enemigo del desarrollo y del bienestar; proteccionismo europeo y proteccionismo también de algunos países de Mercosur. Es más, la industria y los servicios representan el 97 % del PIB europeo y la agricultura solo el 2,1 %. Por tanto, hay que afrontar los temores en su justo término de proporción y de justificación. Señor Comisario, la próxima cumbre Unión Europea-Brasil, del 14 de julio, debe servir, pues, para impulsar y acelerar esas negociaciones, cuya conclusión cobra aún más importancia con la crisis económica que estamos sufriendo, a cuya solución contribuirá este acuerdo."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dnes si můžeme blahopřát: první blahopřání patří španělskému ministrovi zahraničních věcí, panu Moratinosovi, jemuž se podařilo zajistit určitému počtu kubánských politických vězňů návrat do Španělska, jinými slovy se mu to v tuto chvíli právě daří; a dále také panu Guillermu Fariñasovi, politickému vězni, který těmto vězňům držením hladovky a díky své vytrvalosti a obětavosti tuto svobodu vydobyl. Abych se však obrátil k otázce, kvůli níž jsme se zde dnes sešli, především bych rád poblahopřál Radě za to, že zahájila jednání o významné obchodní dohodě, která má zároveň svůj politický rozměr a která se týká spolupráce mezi Evropskou unií a unií Mercosur, jak se o tom rozhodlo na madridském summitu, který se konal dne 18. května tohoto roku. Není pravda, co zde bylo řečeno, protože Parlament těmto jednáním opakovaně vyjádřil svou podporu, a to jednak v rámci delegace pro vztahy se zeměmi unie Mercosur, v rámci delegace pro evropsko-latinskoamerické parlamentní shromáždění (EuroLat) a jednak i na samotných plenárních schůzích při několika parlamentních zasedáních. Hovoříme zde o tom, co by se mohlo a mělo stát největší obchodní dohodou, která kdy byla na světě uzavřena, která přinese rozvoj, blahobyt, pokrok a zaměstnanost 800 milionům lidí a která nevídanou měrou přispěje ke zvýšení výměny komodit, zboží a služeb mezi těmito dvěma regiony. Zemědělství je pouze jednou částí této makrodohody. Během jednání bude třeba usilovat o dosažení vyvážených dohod, nikoli ovšem na pozadí mentality protekcionismu, který je nepřítelem rozvoje a blahobytu; protekcionismu evropského a rovněž i protekcionismu některých zemí Mercosuru. Průmysl a služby každopádně představují 97 % hrubého domácího produktu Evropy, zemědělství pouze 2,1 %. K obavám je proto třeba zaujmout přístup odpovídající jejich rozměrům a jejich oprávněnosti. Pane komisaři, nadcházející summit Evropské unie – Brazílie, který se má konat dne 14. července, by měl napomoci k prosazení a urychlení těchto jednání, jejich dokončení je nyní, v době hospodářské krize, kterou nyní procházíme, ještě důležitější; tato dohoda bude příspěvkem k řešení této krize."@cs1
". Hr. formand! I dag er det passende at give lykønskninger. Den første skal gå til den spanske udenrigsminister, hr. Moratinos, som har skaffet en række cubanske politiske fanger til Spanien eller er tæt på at gøre det. Den er også stilet til Guillermo Fariñas, den politiske fange, der via sin sultestrejke, vedholdenhed og opofrelse har opnået frihed for disse fanger. Jeg går nu over til det emne, vi er samlet om, og vil først og fremmest lykønske Rådet med dets beslutning om at starte forhandlinger om en vigtig handelsaftale, som også er politisk og vedrører samarbejde, mellem EU og Mercosur. En beslutning, der blev taget ved topmødet i Madrid den 18. maj i år. I modsætning til det, der bliver sagt, har Parlamentet gentagne gange udtrykt sin støtte til disse forhandlinger i Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mercosur og Delegationen for Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling (EuroLat) og på adskillige plenarmøder i Europa-Parlamentet. Vi taler om det, der kan og bør blive verdens mest omfattende eksisterende handelsaftale, som vil sikre 800 mio. mennesker udvikling, velfærd, fremskridt og beskæftigelse og kraftigt øge udvekslingen af produkter, varer og tjenesteydelser mellem de to regioner. Landbruget er kun ét element i denne makroaftale. Det skal tilstræbes at nå frem til afbalancerede aftaler under forhandlingerne, men ikke ved at indtage en protektionistisk holdning, der går imod udvikling og velfærd. Jeg tænker her på europæisk protektionisme såvel som protektionismen i nogle af Mercosurlandene. Under alle omstændigheder repræsenterer industri og tjenesteydelser 97 % af det europæiske bruttonationalprodukt. Landbruget udgør kun 2,1 %. Bekymringerne skal derfor ses i lyset af deres rette proportioner og berettigelse. Det næste topmøde mellem EU og Brasilien den 14. juli bør udnyttes til at fremme og sætte skub i disse forhandlinger, hvis afslutning er blevet endnu vigtigere under den nuværende økonomiske krise. Denne aftale vil bidrage til en løsning på krisen."@da2
"Herr Präsident! Heute ist ein Tag für Gratulationen: die erste wegen des spanischen Außenministers, Herr Moratinos, der es geschafft hat, eine Reihe kubanischer politischer Gefangener nach Spanien zu bringen, oder gerade dabei ist, das zu tun; und wegen Guillermo Fariñas, dem politischen Häftling, der durch seinen Hungerstreik, seine Hartnäckigkeit und sein Opfer, die Freilassung dieser Gefangenen erwirkt hat. Vor allem aber, und ich komme jetzt auf das Thema zu sprechen, das uns hier zusammenbringt, möchte ich dem Rat zur Aufnahme der Verhandlungen über ein großes Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und dem Mercosur gratulieren, das auch eine politische Dimension hat und mit Zusammenarbeit zu tun hat und auf dem Gipfel von Madrid am 18. Mai dieses Jahres beschlossen wurde. Im Gegenteil zu dem, was gesagt wird, hat das Parlament seine Unterstützung für diese Verhandlungen im Rahmen der Delegation für die Beziehungen zu den Ländern des Mercosur, der Delegation der Parlamentarischen Versammlung Europa-Lateinamerika (EUROLAT) und der Plenartagungen zahlreicher Parlamentssitzungen wiederholt zum Ausdruck gebracht. Wir sprechen darüber, was das umfangreichste existierende Handelsabkommen der Welt sein könnte und sollte; eines, das Entwicklung, Wohlergehen, Fortschritt und Beschäftigung für 800 Millionen Menschen bringen wird, und den Austausch von Gütern, Handelswahren und Dienstleistungen zwischen den beiden Regionen erheblich erhöhen wird. Die Landwirtschaft ist nur ein Teil dieses Makroabkommens. Es müssen ausgewogene Abkommen während der Verhandlungen angestrebt werden, aber nicht mit einer Protektionismusmentalität, die der Feind der Entwicklung und des Wohlergehens ist; europäischer Protektionismus und auch Protektionismus seitens einiger Mercosur-Länder. Jedenfalls machen Industrie und Dienstleistungen 97 % des europäischen Bruttoinlandproduktes aus und die Landwirtschaft nur 2,1 %. Auf Ängste muss daher mit der gebotenen Verhältnismäßigkeit und Rechtfertigung reagiert werden. Herr Kommissar, das nächste Gipfeltreffen zwischen der Europäischen Union und Brasilien am 14. Juli sollte dann dazu dienen, diese Verhandlungen zu fördern und zu beschleunigen, deren Abschluss während der Wirtschaftskrise, in der wir uns befinden, noch mehr Bedeutung erlangt hat; dieses Abkommen wird auch zur Lösung der Krise beitragen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή ημέρα είναι ημέρα συγχαρητηρίων: καταρχάς, στον ισπανό υπουργό Εξωτερικών, κ. Moratinos, ο οποίος κατόρθωσε να φέρει αρκετούς κουβανούς πολιτικούς κρατούμενους στην Ισπανία ή πρόκειται να το πράξει άμεσα· επίσης, στον Guillermo Fariñas, τον πολιτικό κρατούμενο ο οποίος πέτυχε, με την απεργία πείνας του, την επιμονή και την αυταπάρνησή του, την ελευθέρωση αυτών των κρατουμένων. Επιστρέφοντας όμως στο θέμα της συζήτησής μας, θα ήθελα να συγχαρώ πάνω απ’ όλα το Συμβούλιο για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων σχετικά με μία μείζονα εμπορική συμφωνία, η οποία είναι και πολιτική και συνδέεται με τη συνεργασία, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ομάδας Mercosur, που αποφασίστηκε κατά την σύνοδο κορυφής της Μαδρίτης στις 18 Μαΐου του τρέχοντος έτους. Σε αντίθεση με όσα λέγονται, το Κοινοβούλιο έχει εκφράσει επανειλημμένα τη στήριξή του για τις εν λόγω διαπραγματεύσεις, στο πλαίσιο της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τις χώρες της ομάδας Mercosur, της Αντιπροσωπείας για την Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Λατινικής Αμερικής (EUROLAT), αλλά και κατά τις Ολομέλειες αρκετών κοινοβουλευτικών συνόδων. Αναφερόμαστε σε μία συμφωνία, η οποία θα μπορούσε και θα πρέπει να αποτελέσει την πλέον εκτεταμένη εμπορική συμφωνία παγκοσμίως, και η οποία θα αποφέρει ανάπτυξη, ευημερία, πρόοδο και απασχόληση σε 800 εκατομμύρια ανθρώπους, και θα αυξήσει θεαματικά την ανταλλαγή αγαθών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών μεταξύ των δύο περιοχών. Η γεωργία είναι ένα μόνο μέρος αυτής της μακροσυμφωνίας. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, θα πρέπει να αναζητηθούν ισόρροπες συμφωνίες, όχι όμως με τη νοοτροπία του προστατευτισμού, ο οποίος είναι εχθρός της ανάπτυξης και της ευημερίας· του ευρωπαϊκού προστατευτισμού, αλλά και του προστατευτισμού ορισμένων χωρών της ομάδας Mercosur. Εν πάση περιπτώσει, η βιομηχανία και οι υπηρεσίες αντιστοιχούν στο 97% του ευρωπαϊκού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, και η γεωργία μόνο στο 2,1%. Κατά συνέπεια, οι φόβοι πρέπει να αντιμετωπιστούν ως προς τις πραγματικές τους διαστάσεις και αιτιολογίες. Κατόπιν τούτου, κύριε Επίτροπε, η προσεχής διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Βραζιλίας, στις 14 Ιουλίου, θα πρέπει να εξυπηρετήσει την προώθηση και την επιτάχυνση αυτών των διαπραγματεύσεων, η ολοκλήρωση των οποίων απέκτησε ακόμα μεγαλύτερη σημασία στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε· η εν λόγω συμφωνία θα συμβάλει στην εξεύρεση λύσης για την κρίση."@el10
"Mr President, today is a day for congratulations: the first of these is due to the Spanish Minister for Foreign Affairs, Mr Moratinos, who has succeeded in bringing a number of Cuban political prisoners to Spain, or is on the point of doing so; also to Guillermo Fariñas, the political prisoner who, through his hunger strike, tenacity and sacrifice, has achieved freedom for these prisoners. Above all, turning now to the issue that brings us here, I would like to congratulate the Council for starting negotiations on a major trade agreement, which is also political and relates to cooperation, between the European Union and Mercosur, which was decided upon at the Madrid Summit on 18 May of this year. Contrary to what is being said, Parliament has expressed its support repeatedly for these negotiations, within the Delegation for Relations with Mercosur Countries, the Delegation on the Euro-Latin American Parliamentary Assembly (EuroLat) and the plenary sittings themselves of several parliamentary sessions. We are talking about what could and should be the most extensive trade agreement in existence in the world, which will bring development, well-being, progress and employment to 800 million people, and spectacularly increase the exchange of goods, merchandise and services between the two regions. Agriculture is only one part of this macro-agreement. Balanced agreements will need to be sought during the negotiations, but not with the mentality of protectionism, which is the enemy of development and well-being; European protectionism and also protectionism by some of the Mercosur countries. In any case, industry and services represent 97% of European gross domestic product, and agriculture only 2.1%. Fears therefore need to be faced in terms of their proper proportions and justification. Commissioner, the next European Union-Brazil Summit, on 14 July, should serve, then, to promote and accelerate these negotiations, the completion of which has acquired even more importance during the economic crisis that we are going through; this agreement will contribute to a solution for it."@en4
". Lugupeetud juhataja! Täna on päev õnnitlusteks: esimene neist on mõeldud Hispaania välisministrile Moratinosele, kellel õnnestus või on õnnestumas tuua hulk Kuuba poliitilisi vange Hispaaniasse, teine poliitilisele vangile Guillermo Fariñasele, kes oma näljastreigi, visaduse ja ohverdustega saavutas neile vangidele vabaduse. Pöördudes nüüd teema juurde, mille pärast me siin oleme, tahaksin eelkõige tunnustada nõukogu läbirääkimiste alustamise eest suure kaubanduslepingu üle, mis on ka poliitiline ja puudutab koostööd Euroopa Liidu ja Mercosuri vahel, mille kohta võeti vastu otsus selle aasta 18. mai Madridi tippkohtumisel. Vastupidi siin räägitule on Euroopa Parlament korduvalt väljendanud oma toetust neile läbirääkimistele. Ta on teinud seda delegatsioonis Mercosuri riikidega suhtlemiseks ja delegatsioonis Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees ning mitmetel parlamendi istungjärkude täiskogu istungitel. Me räägime millestki, mis võiks olla ja peaks olema maailma kõige mahukam kaubandusleping, mis tooks arengu, heaolu, edasimineku ja tööhõive 800 miljonile inimesele ning suurendaks tublisti kaubavahetust ja teenuskaubandust nende kahe piirkonna vahel. Põllumajandus on vaid üks osa sellest suurlepingust. Läbirääkimiste käigus tuleb püüelda tasakaalustatud kokkulepete poole, kuid mitte protektsionistliku mõttelaadiga, mis on arengu ja heaolu vaenlane – nii Euroopa kui ka mõne Mercosuri riigi protektsionism. Igatahes on nii, et tööstus ja teenused moodustavad 97% Euroopa sisemajanduse koguproduktist ja põllumajandus ainult 2,1%. Seega pole põhjust karta nende kohase proportsiooni ja põhjendatuse pärast. Austatud volinik! Järgmine Euroopa Liidu ja Brasiilia tippkohtumine, mis toimub 14. juulil, peaks seega edendama ja kiirendama neid läbirääkimisi, mille lõpuleviimine on praeguse majanduskriisi ajal isegi veel suurema tähtsuse omandanud. See leping aitab leida lahendust."@et5
"Arvoisa puhemies, tänään voimme esittää onnittelut. Ensimmäiset onnittelut esitetään siitä syystä, että Espanjan ulkoministeri Moratinos on onnistunut tuomaan lukuisia kuubalaisia poliittisia vankeja Espanjaan tai saa tämän pian aikaan. Lisäksi on syytä onnitella Guillermo Fariñasia, poliittista vankia, joka on nälkälakkonsa, peräänantamattomuutensa ja uhrautumisensa ansiosta onnistunut vapauttamaan kyseiset vangit. Kun siirrymme aiheeseen, joka tuo meidät yhteen, haluan ennen kaikkea onnitella neuvostoa siitä, että se on aloittanut neuvottelut merkittävästä kauppasopimuksesta, joka on myös poliittinen sopimus ja joka liittyy Euroopan unionin ja Mercosurin väliseen yhteistyöhön. Siitä päätettiin Madridin huippukokouksessa 18. toukokuuta tänä vuonna. Päinvastoin kuin on väitetty, parlamentti on ilmaissut toistuvasti tukensa näille neuvotteluille suhteista Mercosuriin vastaavan valtuuskunnan, EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisen edustajakokouksen (EuroLat) yhteydessä sekä useissa parlamentin täysistunnoissa. Puhumme nyt siitä, mikä voisi ja minkä pitäisi olla sellainen kaikkein kattavin mahdollinen kauppasopimus maailmassa, joka voisi tarjota kehitysmahdollisuuksia, hyvinvointia, edistystä ja työtä 800 miljoonalle ihmiselle sekä lisätä merkittävällä tavalla tuotteiden, kauppatavaroiden ja palvelujen vaihtoa näiden kahden alueen välillä. Maatalous on vain yksi osa tätä mittavaa sopimusta. Neuvottelujen aikana pitää pyrkiä saamaan aikaan tasapainoisia sopimuksia, mutta ei protektionistisilla pyrkimyksillä. Protektionismi on kehityksen ja hyvinvoinnin vihollinen, ja tarkoitan tällä niin eurooppalaista protektionismia kuin eräiden Mercosur-maiden harjoittamaa protektionismia. Joka tapauksessa teollisuuden ja palvelualan osuus on 97 prosenttia Euroopan bruttokansantuotteesta, ja maatalouden osuus on ainoastaan 2,1 prosenttia. Tästä syystä pelot on kohdattava niiden oikeiden mittasuhteiden ja aiheellisuuden pohjalta. Arvoisa komission jäsen, 14. heinäkuuta pidettävän Euroopan unionin ja Brasilian seuraavan huippukokouksen pitäisi siis edistää ja nopeuttaa näitä neuvotteluja, joiden päätökseen saattamisen merkitys on kasvanut jopa entisestään tämän nykyisen talouskriisin keskellä. Kyseinen sopimus auttaa osaltaan löytämään siihen ratkaisun."@fi7
"Monsieur le Président, aujourd’hui est un jour pour les félicitations. Ces félicitations reviennent tout d’abord au ministre espagnol des affaires étrangères, M. Moratinos, qui est parvenu à faire venir un certain nombre de prisonniers politiques cubains en Espagne ou qui est sur le point de le faire; elles reviennent également à Guillermo Fariñas, un prisonnier politique qui, grâce à sa grève de la faim, à sa ténacité et à ses sacrifices, a obtenu la liberté de ces prisonniers. Mais avant tout, et j’en viens à la question qui nous occupe, je tiens à féliciter le Conseil pour avoir entamé les négociations sur un accord commercial majeur, un accord qui est aussi de nature politique et qui concerne la coopération entre l’Union européenne et le Mercosur, décidée lors du sommet de Madrid du 18 mai dernier. Contrairement à ce qui a été dit, le Parlement s’est exprimé à plusieurs reprises en faveur de ces négociations, au sein de la Délégation pour les relations avec les pays du Mercosur, de la délégation à l’Assemblée parlementaire euro-latino-américaine (EuroLat), mais aussi en plénière lors de différentes périodes de session. Nous parlons ici de ce qui pourrait et devrait être l’accord commercial le plus vaste du monde, un accord qui contribuera au développement, au bien-être, au progrès et à l’emploi de 800 millions de personnes et qui entraînera une augmentation spectaculaire des échanges de biens, de marchandises et de services entre ces deux régions. L’agriculture n’est qu’une partie de ce macro-accord. Les négociations devront rechercher des accords équilibrés, mais pas dans un esprit de protectionnisme, qui est l’ennemi du développement et du bien-être. Qu’il s’agisse du protectionnisme européen ou du protectionnisme de certains pays du Mercosur. Quoi qu’il en soit, l’industrie et les services représentent 97 % du produit intérieur brut européen, contre 2,1 % seulement pour l’agriculture. Il faut donc envisager les craintes exprimées en tenant compte de leurs justes proportions et de leur justification. Monsieur le Commissaire, le prochain sommet entre l’Union européenne et le Brésil, qui se tiendra le 14 juillet, servira donc à promouvoir et à accélérer ces négociations, dont la conclusion réussie revêt une importance accrue dans le contexte de la crise économique que nous traversons. Cet accord contribuera à résoudre cette crise."@fr8
". Tisztelt elnök úr! Ma a köszönetnyilvánítás napja van: az első köszönet Moratinos, spanyol külügyminiszter urat illeti, akinek sikerült számos kubai politikai foglyot Spanyolországba hoznia, illetve azon dolgozik, hogy odamenekítse őket, valamint köszönet illeti Guillermo Fariñas politikai foglyot is, aki éhségsztrájkja, állhatatossága és áldozata révén elérte e foglyok szabadon bocsátását. Mindenekelőtt rátérnék most arra kérdésre, amiért itt vagyunk: gratulálni szeretnék a Tanácsnak azért, hogy megkezdi az Európai Unió és a Mercosur közötti, nagyszabású kereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalásokat – politikai és az együttműködéssel kapcsolatos megállapodásról van szó –, amelyekre vonatkozóan ez év május 18-án megtartott, madridi csúcstalálkozón született meg a döntés. A Parlament az elmondottakkal ellentétben mind a Mercosur tagállamaival folytatott kapcsolatokért felelős küldöttség körében, mind az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlés (EuroLat) küldöttségének körében, mind több parlamenti ülésszak plenáris ülésein ismételten kifejezte, hogy támogatja ezeket a tárgyalásokat. Arról beszélünk, hogy mi lehetne, és mi kellene, hogy legyen a világon létező legszélesebb körű kereskedelmi megállapodás, amely fejlődést, jólétet, haladást és foglalkoztatást biztosít 800 millió embernek, és látványosan fokozza az áruk és szolgáltatások cseréjét a két régió között. A mezőgazdaság csak egy része ennek a nagy léptékű megállapodásnak. A tárgyalások során kiegyensúlyozott megállapodásokra kell törekedni, de nem protekcionista gondolkodásmóddal, ami a fejlődés és a jólét ellensége – az Európa és a Mercosur néhány tagállama részéről megnyilvánuló protekcionizmusra gondolok. Mindenesetre az ipar és a szolgáltatások képviselik Európa bruttó hazai termékének 97%-át, a mezőgazdaság csak 2,1%-ot tesz ki. Foglalkozni kell tehát az azok megfelelő arányait és indokolását övező félelmekkel. Biztos úr, a július 14-én megrendezésre kerülő, következő Európai Unió–Brazília csúcstalálkozónak tehát az a célja, hogy elősegítse és felgyorsítsa ezeket a tárgyalásokat, amelyek lezárása a jelen gazdasági válság közepette még fontosabbá vált. A megállapodás hozzásegíthet minket annak megoldásához."@hu11
"Signor Presidente, mi devo congratulare con due persone oggi: in primo luogo, il ministro degli Affari esteri spagnolo Moratinos, che è riuscito a portare o sta per portare alcuni prigionieri politici cubani in Spagna; in secondo luogo, il prigioniero politico Guillermo Fariñas, che, attraverso uno sciopero della fame portato avanti con tenacia e sacrificio, ne ha ottenuto la libertà. Tornando ora alla questione per la quale ci troviamo riuniti, vorrei soprattutto ringraziare il Consiglio per la decisione, presa nel corso del vertice di Madrid del 18 maggio scorso, di avviare i negoziati per quello che è un importante accordo non soltanto di carattere commerciale, ma anche politico e di cooperazione tra Unione europea e Mercosur. Contrariamente a quanto si afferma, il Parlamento ha manifestato ripetutamente il proprio sostegno a questi negoziati: nel contesto della delegazione per le relazioni con i paesi del Mercosur, della delegazione all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana (EuroLat) e proprio durante le sedute plenarie di numerose sessioni parlamentari. Stiamo discutendo su quello che potrebbe e dovrebbe diventare il più vasto accordo commerciale al mondo, in grado non solo di portare sviluppo, benessere, progresso e lavoro a 800 milioni di persone, ma anche un aumento spettacolare dello scambio di beni, merci e servizi tra le due regioni. L'agricoltura rappresenta solo una parte di questo macro-accordo. I negoziati dovranno ambire alla conclusione di un accordo equilibrato lasciando da parte la mentalità protezionistica europea e di alcuni paesi del Mercosur, perché tale mentalità è nemica dello sviluppo e del benessere. Ad ogni modo l'industria e i servizi rappresentano il 97 per cento del prodotto interno lordo europeo, mentre l'agricoltura solo il 2,1per cento, per cui è necessario valutare i timori espressi in base alle loro reali proporzioni e motivazioni. Signor Commissario, il prossimo vertice tra Unione europea e Brasile del 14 luglio dovrà mirare a promuovere e accelerare i negoziati. La conclusione dell'accordo assume sempre maggiore importanza per via della crisi economica che stiamo attraversando e contribuirà a risolverla."@it12
"Pone pirmininke, šiandien yra sveikinimų diena: visų pirma reikia pasveikinti Ispanijos užsienio reikalų ministrą M. A. Moratinosą, kuriam pavyko atsivežti arba kuris yra beatsivežąs keletą Kubos politinių kalinių į Ispaniją; taip pat reikia pasveikinti politinį kalinį Guillermo Fariñasą, kuris savo bado streiku, atkaklumu ir pasiaukojimu pasiekė laisvę šiems kaliniams. Visų svarbiausia, ir dabar pereinu prie klausimo, dėl kurio čia susirinkome norėčiau pasveikinti Tarybą, pradėjusią derybas dėl labai svarbaus prekybos susitarimo, kuris taip pat yra politinis susitarimas ir susijęs su Europos Sąjungos ir MERCOSUR šalių bendradarbiavimu, dėl kurio buvo nuspręsta per šių metų gegužės 18 d. Madride vykusį aukščiausiojo lygio susitikimą. Priešingai, nei buvo sakoma, Parlamentas kelis kartus išreiškė savo paramą šioms deryboms Delegacijoje ryšiams su MERCOSUR šalimis, Delegacijoje Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje (EuroLat) ir per keletą Parlamento sesijų plenarinių posėdžių. Kalbame apie susitarimą, kuris galėtų ir turėtų būti didžiausias galiojantis prekybos susitarimas pasaulyje, kuris atneštų plėtros, gerovės, pažangos ir darbo vietų 800 mln. žmonių, įspūdingus daiktų, prekių ir paslaugų mainus tarp dviejų regionų. Žemės ūkis tėra viena šio makrosusitarimo dalių. Derantis reikės ieškoti subalansuotų susitarimų, tačiau atsisakant protekcionizmo mentaliteto, kuris yra plėtros ir gerovės priešas, taip pat Europos protekcionizmo ir kai kurių MERCOSUR šalių protekcionizmo. Bet kuriuo atveju pramonė ir paslaugos sudaro 97 proc. Europos bendrojo vidaus produkto, o žemės ūkis – tik 2,1 proc. Todėl reikia drąsiai sutikti nuogąstavimus dėl jų tinkamų proporcijų ir pagrįstumo. Komisijos nary, per būsimąjį liepos 14 d. Europos Sąjungos ir Brazilijos aukščiausiojo lygio susitarimą turėtų būti skatinamos ir greitinamos šios derybos, kurias baigti tapo dar svarbiau per mus ištikusią ekonomikos krizę; šis susitarimas padės ją išspręsti."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs! Šī ir diena apsveikumiem: visupirms, jāapsveic Spānijas ārlietu ministrs kungs, kuram ir izdevies vai tūlīt izdosies uz Spāniju atvest vairākus Kubas politieslodzītos; jāapsveic arī politieslodzītais kurš, uzsākot bada streiku, nezaudējot sīkstumu un upurējoties, panāca visu šo ieslodzīto atbrīvošanu. Un nu, pievēršoties jautājumam, kura dēļ esam šeit pulcējušies, vēlos galvenokārt sveikt Padomi par sarunu uzsākšanu nozīmīga tirdzniecības nolīguma sakarā, kurš ir arī politiska rakstura nolīgums un ir saistīts ar sadarbību starp Eiropas Savienību un Mercosur valstīm, par ko tika panākta vienošanās jau augstākā līmeņa sanāksmē Madridē šā gada 18. maijā. Pretēji minētajam Parlaments atkārtoti ir paudis atbalstu šīm sarunām, tas noticis ar Delegācijas attiecībām ar Mercosur valstīm starpniecību, ar Delegācijas Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā starpniecību (EuroLat), kā arī vairāku parlamentāro sesiju plenārsēdēs. Mēs runājam par to, kas varētu un kam vajadzētu kļūt par pasaulē apjomīgāko spēkā esošo tirdzniecības nolīgumu, kurš nodrošinātu attīstību, labklājību, progresu un nodarbinātību 800 miljoniem cilvēku, un īpaši palielinātu produktu, preču un pakalpojumu apriti starp šiem diviem reģioniem. Lauksaimniecība ir tikai viena šā makrolīguma daļa. Sarunu laikā būs jāpanāk līdzsvaroti nolīgumi, tomēr to nevajadzētu darīt attīstības un labklājības ienaidnieka — protekcionisma garā, Eiropas protekcionisma, kā arī dažu Mercosur valstu protekcionisma garā. Lai vai kā, ražošana un pakalpojumi veido 97 % Eiropas iekšzemes kopprodukta, savukārt lauksaimniecība — tikai 2,1 %. Tāpēc bažas ir jānovērš atbilstīgi to pareizajam apmēram un pamatojumam. Komisāra kungs, nākamajā Eiropas Savienības un Brazīlijas augstākā līmeņa sanāksmē, kas notiks 14. jūlijā, ir nepieciešams sekmēt un paātrināt šīs sarunas, kuru pabeigšana ir kļuvusi vēl nozīmīgāka pašreizējās ekonomikas krīzes laikā; šis nolīgums palīdzēs rast risinājumu tās pārtraukšanai."@lv13
"Señor Presidente, hoy es un día de felicitaciones: la primera de ellas, al Ministro de Asuntos Exteriores español, señor Moratinos, que ha conseguido traerse varios presos políticos cubanos a España, o está a punto de hacerlo; también a Guillermo Fariñas, el preso político que, con su huelga de hambre, su tenacidad y su sacrificio, ha conseguido la liberación de dichos presos. Y, sobre todo, hablando ya del tema que nos trae aquí, quiero felicitar al Consejo y a la Comisión por el inicio de las negociaciones para un gran acuerdo comercial, que también es político y de cooperación, entre la Unión Europea y Mercosur, que se decidió en la Cumbre de Madrid del pasado 18 de mayo. Al contrario de lo que se dice, este Parlamento ha apoyado reiteradamente dicha negociación, tanto en la Delegación para las Relaciones con los Países de Mercosur como en la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) y en el propio Pleno durante varias legislaturas. Estamos hablando de lo que puede y debe ser el mayor acuerdo comercial que exista en el mundo, que va a traer desarrollo, bienestar, progreso y empleo a ochocientos millones de personas, al aumentar espectacularmente el intercambio de bienes, mercancías y servicios entre ambas regiones. La agricultura no es sino una parte de ese macroacuerdo. Habrá que buscar, en la negociación, acuerdos equilibrados, pero no con la mentalidad del proteccionismo, que es el enemigo del desarrollo y del bienestar; proteccionismo europeo y proteccionismo también de algunos países de Mercosur. Es más, la industria y los servicios representan el 97 % del PIB europeo y la agricultura solo el 2,1 %. Por tanto, hay que afrontar los temores en su justo término de proporción y de justificación. Señor Comisario, la próxima cumbre Unión Europea-Brasil, del 14 de julio, debe servir, pues, para impulsar y acelerar esas negociaciones, cuya conclusión cobra aún más importancia con la crisis económica que estamos sufriendo, a cuya solución contribuirá este acuerdo."@mt15
"− Mijnheer de Voorzitter, vandaag is een dag van felicitaties: eerst en vooral aan het adres van de Spaanse minister van Buitenlandse zaken, de heer Moratinos, die erin geslaagd is meerdere Cubaanse politieke gevangenen naar Spanje over te brengen, of toch op het punt staat om dat te doen. Ik wil eveneens Guillermo Fariñas feliciteren, een politiek gevangene die door hongerstaking, volharding en opoffering deze gevangenen heeft vrij gekregen. Maar boven alles wil ik, om terug te keren naar het thema dat ons vandaag hier samen brengt, de Raad en de Commissie feliciteren met het begin van de onderhandelingen over een belangrijke handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Mercosur-landen, die ook politiek van aard is en over samenwerking gaat. Deze onderhandelingen werden op 18 mei tijdens de top van Madrid in gang gezet. In tegenstelling tot wat er gezegd wordt, heeft dit Parlement herhaaldelijk deze onderhandelingen gesteund, zowel via de Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Mercosur als in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering en ook in plenaire vergaderingen tijdens verschillende zittingsperioden van dit Parlement. We hebben het hier over een overeenkomst die de grootste handelsovereenkomst in de wereld kan − en moet − zijn. Het zal achthonderd miljoen mensen ontwikkeling, welzijn, vooruitgang en werkgelegenheid bieden. Het zal de handel in goederen, handelswaar en diensten tussen beide regio’s spectaculair doen toenemen. De landbouw is slechts een onderdeel van deze macro-overeenkomst. We moeten tijdens deze onderhandelingen evenwichtige akkoorden zien te bereiken, maar niet vanuit een protectionistische mentaliteit, want protectionisme vanuit Europa en ook vanuit enkele landen van de Mercosur is fnuikend voor de ontwikkeling en het welzijn. Bovendien zijn de industrie en de dienstensector goed voor 97 procent van het Europese bbp en de landbouw maar voor 2,1 procent. Daarom moeten we de angst in de juiste proportie zien en nagaan in hoeverre deze gegrond is. Mijnheer de commissaris, de volgende top EU-Brazilië van 14 juli moet dan ook te baat genomen worden om deze onderhandelingen te bevorderen en te versnellen. Het resultaat dat daar bereikt wordt zal, gezien de huidige economische crisis, des te belangrijker zijn en de overeenkomst die bereikt wordt, zal kunnen bijdragen tot het oplossen ervan."@nl3
"Panie przewodniczący! Dzisiaj wielu osobom należą się gratulacje: po pierwsze hiszpańskiemu ministrowi spraw zagranicznych, panu Moratinosowi, któremu udało się, lub już wkrótce się uda, sprowadzenie do Hiszpanii licznych więźniów politycznych z Kuby, a także panu Guillermo Fariñasowi, więźniowi politycznemu, który dzięki prowadzonemu strajkowi głodowemu oraz wytrwałości i poświęceniu, wygrał wolność dla innych więźniów. Przede wszystkim jednak wracając do kwestii, z powodu których się tu zgromadziliśmy, chciałbym pogratulować Radzie podjętej na szczycie w Madrycie w dniu 18 maja bieżącego roku decyzji o rozpoczęciu negocjacji w sprawie ważnej umowy handlowej, która jest równocześnie umową polityczną i dotyczy współpracy pomiędzy Unią Europejską a Mercosurem. Parlament, wbrew temu, co się mówi, wielokrotnie wyrażał poparcie dla tych negocjacji, w ramach delegacji do spraw stosunków z krajami Mercosuru, delegacji do euro-latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego (EuroLat) oraz podczas posiedzeń plenarnych w ramach licznych sesji parlamentarnych. Mówimy o umowie, która mogłaby i powinna być najobszerniejszą umową handlową na świecie, która 800 milionom ludzi zapewni rozwój, dobrobyt, postęp i zatrudnienie, a także spektakularnie zwiększy wymianę dóbr, towarów i usług pomiędzy dwoma regionami. Rolnictwo stanowi jedynie część tej makro-umowy. Podczas negocjacji trzeba będzie dążyć do podpisania umów zrównoważonych, ale wystrzegając się protekcjonizmu, który jest wrogiem rozwoju i dobrobytu; mówię tu o protekcjonizmie europejskim, ale także protekcjonizmie niektórych krajów Mercosuru. W każdym razie przemysł i usługi stanowią 97% europejskiego produktu krajowego brutto, a rolnictwo jedynie 2,1% PKB. W związku z tym należy zmierzyć się z obawami dotyczącymi właściwych proporcji i uzasadnień. Panie komisarzu! Powinniśmy zatem wykorzystać kolejny szczyt Unia Europejska-Brazylia, zaplanowany na 14 lipca, do propagowania i przyspieszenia negocjacji, których ukończenie w dobie obecnego, gnębiącego nas kryzysu gospodarczego, stało się tym ważniejsze; przedmiotowa umowa przyczyni się do znalezienia rozwiązania."@pl16
"Senhor Presidente, hoje é um dia para felicitações: a primeira ao Ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, senhor Moratinos, que conseguiu trazer uma série de prisioneiros políticos cubanos para Espanha, ou está prestes a fazê-lo; e também a Guillermo Fariñas, o prisioneiro político que, com a sua greve de fome e a sua tenacidade e sacrifício conseguiu a libertação desses prisioneiros. Gostaria, sobretudo, retomando o tema que nos traz aqui, de felicitar o Conselho por ter dado início às negociações relativas a um importante acordo comercial, que também é um acordo político e de cooperação, entre a União Europeia e o Mercosul, que ficou decidido na Cimeira de Madrid do passado dia 18 de Maio. Contrariamente ao que se tem dito, o Parlamento manifestou repetidamente o seu apoio a essas negociações, no âmbito da Delegação para as Relações com os Países do Mercosul, da Delegação à Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana (EuroLat) e das próprias sessões plenárias de várias sessões parlamentares. Estamos a falar sobre o que pode e deve ser o maior acordo comercial a nível mundial, que irá trazer desenvolvimento, bem-estar, progresso e emprego para 800 milhões de pessoas e aumentar tremendamente o intercâmbio de bens, mercadorias e serviços entre ambas as regiões. A agricultura é apenas uma parte desse macroacordo. Durante as negociações, há que procurar acordos equilibrados, mas não na perspectiva do proteccionismo, que é inimigo do desenvolvimento e do bem-estar: o proteccionismo europeu e também o proteccionismo de alguns países do Mercosul. Além do mais, a indústria e os serviços representam 97% do produto interno bruto europeu e a agricultura apenas 2,1%. Portanto, há que enfrentar os receios de forma adequadamente proporcional e justificada. Senhor Comissário, a próxima Cimeira União Europeia-Brasil, de 14 de Julho, deve, portanto, servir, para promover e acelerar estas negociações, cuja conclusão assumiu uma importância ainda maior durante a crise económica que estamos a atravessar; esse acordo contribuirá para a resolução da crise."@pt17
"Dle preşedinte, este ziua felicitărilor: prima dintre ele o datorăm ministrului de externe spaniol, dl Moratinos, care a reuşit să aducă un număr de prizonieri politici cubanezi în Spania, sau este pe cale să facă acest lucru; de asemenea, dlui Guillermo Fariñas, prizonierul politic care prin greva foamei, tenacitatea şi sacrificiul său, a obţinut libertatea pentru aceşti prizonieri. Mai presus de toate, întorcându-mă acum la subiectul care ne aduce aici, doresc să felicit Consiliul pentru începerea negocierilor asupra unui acord comercial major, care este şi unul politic şi se referă la cooperarea dintre Uniunea Europeană şi Mercosur, asupra căruia s-a decis la reuniunea la nivel înalt de la Madrid în data de 18 mai a acestui an. Contrar a ceea ce se spune, Parlamentul şi-a exprimat în mod repetat sprijinul pentru aceste negocieri în cadrul Delegaţiei pentru relaţiile cu ţările Mercosur, a Delegaţiei la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană (EuroLat) şi chiar la şedinţele plenare ale câtorva sesiuni parlamentare. Discutăm despre ceea ce ar putea şi ar trebui să fie cel mai cuprinzător acord comercial existent în lume, care va genera dezvoltare, bunăstare, progres şi ocupare a forţei de muncă pentru mai mult de 800 de milioane de persoane şi care măreşte în mod spectaculos schimburile de bunuri, mărfuri şi servicii între cele două regiuni. Agricultura este doar o parte a acestui macro-acord. Pe parcursul negocierilor vor trebui gândite acorduri echilibrate, dar nu cu o mentalitate protecţionistă care este inamicul dezvoltării şi al bunăstării; protecţionismul european dar şi protecţionismul unora dintre ţările Mercosur. În orice caz, industria şi serviciile reprezintă 97 % din produsul intern brut european, iar agricultura doar 2,1 %. Temerile trebuie de aceea înfruntate în funcţie de proporţiile şi justificarea lor. Dle comisar, următoarea reuniune la nivel înalt Uniunea Europeană-Brazilia din 14 iulie ar trebui în consecinţă să servească promovării şi accelerării acestor negocieri a căror încheiere a dobândit chiar şi mai multă importanţă pe parcursul crizei economice pe care o traversăm; acest acord va contribui la găsirea unei soluţii pentru această criză."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dnes je deň blahoželaní: prvé z týchto blahoželaní patrí španielskemu ministrovi zahraničných vecí pánovi Moratinovi, ktorému sa podarilo dostať viacero kubánskych politických väzňov do Španielska alebo tak práve robí; taktiež Guillermovi Fariñasovi, politickému väzňovi, ktorý vďaka svojej hladovke, vytrvalosti a obetavosti dosiahol slobodu pre týchto väzňov. Vrátim sa k veci, ktorá nás sem privádza, predovšetkým by som chcel zablahoželať Rade k začatiu rokovaní o významnej obchodnej dohode, ktorá je taktiež politická a súvisí so spoluprácou, medzi Európskou úniou a krajinami Mercosuru, o ktorej sa rozhodlo na madridskom samite 18. mája tohto roka. V rozpore s tým, čo sa povedalo, Parlament opakovane vyjadril svoju podporu týmto rokovaniam v rámci delegácie pre vzťahy s krajinami Mercosuru, delegácie pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení (EuroLat) a na samotných plenárnych rokovaniach viacerých parlamentných schôdzí. Hovoríme o obchodnej dohode, ktorá by mohla a mala byť najrozsiahlejšou existujúcou dohodou na svete, ktorá prinesie rozvoj, blahobyt, pokrok a zamestnanosť 800 miliónom ľudí a významne zvýši výmenu tovaru, výrobkov a služieb medzi dvoma regiónmi. Poľnohospodárstvo je len jednou časťou tejto makrodohody. Počas rokovaní sa bude musieť vynaložiť snaha o dosiahnutie vyvážených dohôd, ale nie v duchu protekcionizmu, ktorý je nepriateľom rozvoja a blahobytu; európskeho protekcionizmu a taktiež protekcionizmu niektorých krajín Mercosuru. V každom prípade však priemysel a služby predstavujú 97 % európskeho hrubého domáceho produktu a poľnohospodárstvo len 2,1 %. Preto je potrebné, aby sme sa obavám postavili podľa ich náležitých proporcií a opodstatnenia. Pán komisár, nasledujúci samit Európska únia – Brazília 14. júla by mal teda slúžiť na podporu a urýchlenie týchto rokovaní, ukončenie ktorých nadobudlo ešte väčšiu dôležitosť počas hospodárskej krízy, ktorou prechádzame; táto dohoda prispeje k jej vyriešeniu."@sk19
"Gospod predsednik, danes je dan za čestitke: prva od teh je namenjena španskemu ministru za zunanje zadeve, gospodu Moratinosu, ki je uspel pripeljati številne kubanske politične zapornike v Španijo ali pa bo to storil; tudi Guillermu Fariñasu, političnemu zaporniku, ki je z gladovno stavko, vztrajnostjo in žrtvovanjem dosegel svobodo za te zapornike. Predvsem pa bi, če se sedaj obrnem k vprašanju, zaradi katerega smo tu, čestital Svetu, ker je začel pogajanja v zvezi s pomembnim trgovinskim sporazumom, ki je tudi političen in je povezan s sodelovanjem med Evropsko unijo in državami Mercosur, o katerem se je odločalo na madridskem vrhovnem srečanju 18. maja letos. V nasprotju s povedanim je Parlament vedno znova izražal svojo podporo za ta pogajanja v okviru Delegacije za odnose z državami Mercosur, Delegacije pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini (EuroLat) in samih plenarnih zasedanj na več parlamentarnih zasedanjih. Govorimo o tem, kaj bi lahko in kaj bi moral biti najobsežnejši trgovinski sporazum, ki obstaja na svetu in bo prinesel razvoj, blaginjo, napredek, zaposlitev 800 milijonov ljudi in presenetljivo povečanje izmenjave dobrin, trgovskega blaga in storitev med tema dvema regijama. Kmetijstvo je le en del tega makro sporazuma. Med pogajanji bo treba iskati uravnotežene sporazume, a ne z miselnostjo protekcionizma, ki je sovražnik razvoja in blaginje; evropskega protekcionizma in tudi protekcionizma nekaterih držav Mercosur. V vsakem primeru predstavljajo industrija in storitve 97 % evropskega bruto domačega proizvoda in kmetijstvo le 2,1 %. Zato se moramo spoprijeti s strahovi v smislu njihovih ustreznih velikosti in upravičenosti. Gospod komisar, naslednje vrhovno srečanje med Evropsko unijo in Brazilijo, ki bo potekalo 14. julija, bi moralo tako služiti spodbujanju in pospeševanju teh pogajanj, katerih končanje je dobilo še večji pomen v času gospodarske krize, ki jo doživljamo, ta sporazum bo prispeval k rešitvi zanjo."@sl20
". Herr talman! I dag är en dag av gratulationer: den första av dessa går till den spanske utrikesministern Miguel Ángel Moratinos, som har lyckats överföra ett antal kubanska politiska fångar till Spanien, eller är på väg att göra det, och så till Guillermo Fariñas, den politiske fånge som genom sin hungerstrejk, sin ihärdighet och sin offervilja har uppnått frihet för dessa fångar. För att nu gå in på den fråga som har fört oss hit vill jag framför allt gratulera rådet till att man inleder förhandlingar om ett större handelsavtal, som också är politiskt och berör samarbete mellan EU och Mercosur, vilket beslutades vid toppmötet i Madrid den 18 maj i år. I motsats till vad som sägs har parlamentet uttryckt sitt stöd för dessa förhandlingar upprepade gånger, inom delegationen för förbindelserna med Mercosur-länderna och delegationen för den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika (Eurolat) samt under plenarsammanträden i flera parlamentssessioner. Vi talar om vad som kan och bör bli det mest omfattande handelsavtalet i världen, vilket kommer att skapa utveckling, välfärd, framsteg och sysselsättning för 800 miljoner människor, och en imponerande ökning av utbytet av varor och tjänster mellan de två regionerna. Jordbruk är bara en del av detta storavtal. Balanserade avtal måste eftersträvas under förhandlingarna, men inte med det protektionistiska tänkande – europeisk protektionism och även protektionism hos några av Mercosur-länderna – som är fiende till utveckling och välfärd. Hur som helst står industrin och tjänstesektorn för 97 procent av EU:s bruttonationalprodukt, och jordbruk endast för 2,1 procent. Farhågorna måste därför bemötas på ett sätt som är motiverat och med de rätta proportionerna. Herr kommissionsledamot! Nästa toppmöte mellan EU och Brasilien, den 14 juli, bör alltså tjäna syftet att främja och påskynda dessa förhandlingar, vars slutförande har fått ännu större betydelse under den ekonomiska kris som vi går igenom. Det här avtalet kommer att bidra till en lösning av den."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph