Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-077"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.4.4-077"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, rouvrir les négociations avec le Mercosur, alors que l’Union européenne s’apprête à redéfinir sa politique agricole, révèle un manque dangereux de cohérence de la part de la Commission. L’Europe importe déjà 500 000 tonnes de viande bovine. Une nouvelle ouverture de notre marché se ferait aux dépens des éleveurs des zones défavorisées européennes, sans garantie de respect des normes sanitaires et sociales. Nous ne pouvons pas l’accepter. L’Europe achète 38 millions de tonnes de soja et d’alimentation pour le bétail. Ces importations du Brésil et d’Argentine monopolisent plus de 19 millions d’hectares. Elles sont concentrées entre les mains de trois entreprises: Cargill, ADM et Bunch. Entre 2001 et 2004, le soja a détruit plus de 1,2 million d’hectares de forêts tropicale et équatoriale. C’est une des causes premières de l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre et de la disparition de la biodiversité. Le Parlement européen a décidé de produire un rapport sur la reconquête de l’autonomie en protéines végétales pour l’alimentation du bétail. Une agriculture respectueuse de l’environnement et la lutte contre le changement climatique dictent ce choix. Ces efforts seront réduits à néant par ce projet d’accord bilatéral. Une nouvelle fois, la Commission européenne brade son agriculture et ses paysans pour obtenir des contreparties aléatoires pour des entreprises de services. Ces concessions ne serviront en rien les intérêts des familles paysannes du Mercosur, mais bien ceux de groupes agro-industriels. Pour s’en persuader, il suffit de lire le rapport du groupe Tyson, société américaine, poids lourd du marché international de la viande, qui annonce avoir investi au Brésil pour – je cite, et c’est dans son rapport – utiliser ce pays comme plate-forme d’exportation pour l’Europe. D’autres entreprises, comme la société Doux, avaient déjà anticipé cette démarche en rachetant le groupe brésilien Frangosul en 1998. De nombreux éleveurs de volaille, en particulier en Bretagne, avaient fait les frais de cette opération. L’Europe semble vouloir poursuivre sa politique de délocalisation en amplifiant ses attaques contre les paysans. Nous devons arrêter ce processus insensé en offrant une alimentation de qualité localement produite pour nos citoyens."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Pane předsedající, pane komisaři, opětovné zahájení jednání s unií Mercosur v době, kdy se Evropská unie chystá znovu definovat svou zemědělskou politiku, je známkou nebezpečné nedůslednosti Komise. Již nyní Evropa dováží 500 000 tun hovězího masa. Pokud by došlo k ještě většímu otevření trhu, bylo by to v neprospěch chovatelů dobytka v méně příznivých oblastech Evropy, aniž by přitom bylo zaručeno zohlednění zdravotních a sociálních norem. To je pro nás nepřijatelné. Evropa kupuje 38 milionů tun sóji a krmiva pro dobytek. Tyto dovozy, pocházející z Brazílie a Argentiny, odpovídají monopolnímu obhospodařování více než 19 milionů hektarů, které jsou soustředěny v rukou tří podniků: Cargill, ADM a Bunch. Mezi lety 2001 a 2004 bylo v důsledku pěstování sóji zničeno 1,2 milionů hektarů tropického a rovníkového pralesa. Je to jedna z hlavních příčin zvyšování emisí skleníkových plynů a ztráty biologické rozmanitosti. Evropský parlament se rozhodl vypracovat zprávu o obnovení autonomie v produkci rostlinných bílkovin používaných jako krmivo pro dobytek. Toto rozhodnutí je motivováno potřebou vytvořit zemědělství, které bude šetrné k životnímu prostředí, a bojovat proti změně klimatu. Návrh této dvoustranné dohody tyto snahy zcela zhatí. Evropská komise tak zase jednou své zemědělství a své zemědělce prodává pod cenou, aby zařídila příležitostné zisky společnostem poskytujícím služby. Tyto výhody nebudou v zájmu rodin zemědělců ze zemí Mercosuru, nýbrž pouze rodin ze zemědělsko-průmyslových skupin. Přesvědčivý důkaz o tom lze najít ve zprávě skupiny Tyson, podnikové korporace ze Spojených států, která je těžkou vahou na mezinárodním trhu s masem a která oznámila, že v Brazílii učinila investice – cituji, a je to skutečně v její zprávě – aby této země využila jako základny pro vývoz do Evropy. Některé další podniky, jako například Doux Group, tento krok předpokládaly a koupily proto v roce 1998 brazilskou Frangosul Group. Velký počet drůbežářů, především v Británii, za tuto dohodu zaplatil svou cenu. Zdá se, jako by Evropa zesilováním svých útoků proti zemědělcům chtěla i nadále pokračovat ve své politice přemísťování výroby. Tento šílený trend musíme zastavit, a to tak, že našim občanům budeme nabízet kvalitní, místně vyráběné potraviny."@cs1
"− Hr. formand, hr. kommissær! Det afslører en farlig mangel på konsekvens fra Kommissionens side at genåbne forhandlingerne med Mercosur, netop som EU skal i gang med at redefinere sin landbrugspolitik. Europa importerer allerede 500 000 t oksekød. Hvis EU's marked blev åbnet endnu mere, ville det være til ulempe for kvægavlerne i Europas ugunstigt stillede områder, og der ville ikke være garanti for overholdelse af sundhedsstandarder og sociale standarder. Det kan vi ikke acceptere. Europa køber 38 mio. t soja og foder til kvæg. Disse importer fra Brasilien og Argentina monopoliserer mere end 19 mio. ha. De er koncentreret i tre virksomheder, nemlig Cargill, ADM og Bunch. Mellem 2001 og 2004 var sojaproduktion årsag til ødelæggelse af mere end 1,2 mio. ha tropisk skov omkring ækvator. Det er en af de væsentligste årsager til stigningen i udledningen af drivhusgasser og tabet af biodiversitet. Parlamentet har besluttet at udarbejde en betænkning om genopretning af autonomi med hensyn til vegetabilske proteiner til husdyrfoder. Denne beslutning er motiveret af behovet for at have et miljøvenligt landbrug og bekæmpe klimaforandringer. Dette tiltag vil blive spoleret fuldstændig af udkastet til en bilateral aftale. Igen lader Kommissionen hånt om EU's landbrug og landbrugere for at give virksomheder inden for servicebranchen mulighed for at opnå fortjeneste. Disse indrømmelser vil ikke tjene Mercosurs landbrugsfamiliers interesser, men alene agroindustrielle gruppers interesser. Overbevisende dokumentation for dette kan findes i rapporten fra Tyson-gruppen, en amerikansk virksomhed, som er en sværvægter på det internationale kødmarked, der bekendtgjorde, at den har investeret i Brasilien – og følgende stammer fra rapporten – "for at benytte dette land som platform for eksport til Europa". Andre virksomheder, som f.eks. Doux-gruppen, havde allerede imødeset dette træk ved at overtage den brasilianske Frangosul-gruppe i 1998. Mange fjerkræavlere, navnlig i Bretagne, betalte prisen for den handel. Det ser ud til, at Europa vil forfølge sin politik om udflytning ved at intensivere sine angreb på landbrugerne. Vi må standse denne vanvittige proces ved at tilbyde vores borgere lokalt producerede kvalitetsfødevarer."@da2
"− Herr Präsident, Herr Kommissar! Die Wiederaufnahme der Verhandlungen mit dem Mercosur in dem Moment, in dem die Europäische Union sich gerade damit beschäftigt, ihre Agrarpolitik neu zu definieren, enthüllt einen gefährlichen Mangel an Konsequenz seitens der Kommission. Europa importiert bereits 500 000 Tonnen Rindfleisch. Eine weitere Öffnung unseres Marktes wäre nur zum Nachteil der Rinderzüchter in den benachteiligten Gebieten Europas, ohne jegliche Garantie des Respekts für Gesundheits- und Sozialstandards. Das können wir nicht akzeptieren. Europa kauft 38 Millionen Tonnen Soja und Futtermittel für Rinder. Diese Importe aus Brasilien und Argentinien monopolisieren mehr als 19 Millionen Hektar. Sie konzentrieren sich in den Händen von drei Unternehmen: Cargill, ADM und Bunch. Zwischen 2001 und 2004 hat Soja über 1,2 Millionen Hektar Tropen- und Äquatorialwald zerstört. Es ist einer der Hauptverursacher für den Anstieg der Treibhausgasemissionen und den Verlust an Artenvielfalt. Das Europäische Parlament hat beschlossen, einen Bericht zur Wiedererlangung der Autonomie bei pflanzlichen Proteinen für die Viehfütterung zu erarbeiten. Dieser Entscheidung liegt die Notwendigkeit zugrunde, eine umweltfreundliche Landwirtschaft zu haben und den Klimawandel zu bekämpfen. Diese Bemühungen werden mit diesem Entwurf für eine bilaterale Vereinbarung komplett zunichte gemacht. Wieder einmal verkauft die Europäische Kommission ihre Landwirtschaft und Landwirte unter Wert, um Dienstleistungsunternehmen Gewinne zu verschaffen. Diese Konzessionen werden nicht den Interessen der Bauernfamilien des Mercosur dienen, nur denen agro-industrieller Gruppen. Überzeugende Beweise dazu findet man im Bericht der Tyson-Gruppe, einem US-Konzern und Schwergewicht auf dem internationalen Fleischmarkt, die verkündet, dass sie in Brasilien investiert hat – ich zitiere, so steht es in dem Bericht –, um dieses Land als eine Plattform für den Export nach Europa zu nutzen. Andere Unternehmen, wie zum Beispiel die Doux-Gruppe, ist diesem Schritt mit dem Aufkauf der brasilianischen Frangosul-Gruppe 1998 bereits zuvorgekommen. Viele Geflügelzüchter, besonders in der Bretagne, mussten den Preis dafür zahlen. Europa scheint seine Standortverlegungspolitik dadurch zu verfolgen, dass es die Landwirte verstärkt angreift. Wir müssen diesen Irrsinn beenden, indem wir unseren Bürgerinnen und Bürgern Qualität, nämlich lokal erzeugte Produkte, bieten."@de9
"− Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με την ομάδα Mercosur σε μία συγκυρία κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να επαναπροσδιορίσει τη γεωργική πολιτική της καταδεικνύει επικίνδυνη έλλειψη συνέπειας εκ μέρους της Επιτροπής. Η Ευρώπη εισάγει ήδη 500.000 τόνους βοείου κρέατος. Το άνοιγμα των αγορών μας ακόμα περισσότερο θα ζημίωνε τους κτηνοτρόφους των μειονεκτικών περιοχών της Ευρώπης, χωρίς καμία διασφάλιση για την τήρηση των κοινωνικών προτύπων και των προτύπων στον τομέα της υγείας. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Η Ευρώπη αγοράζει 38 εκατομμύρια τόνους σόγιας και ζωοτροφών για τα βοοειδή. Οι εν λόγω εισαγωγές από τη Βραζιλία και την Αργεντινή μονοπωλούν περισσότερα από 19 εκατομμύρια εκτάρια. Συγκεντρώνονται δε στην ιδιοκτησία τριών επιχειρήσεων: της «Cargill», της «ADM» και της «Bunch». Κατά την περίοδο από το 2001 έως το 2004, η σόγια κατέστρεψε πάνω από 1,2 εκατομμύρια εκτάρια τροπικών και ισημερινών δασών. Πρόκειται για μία από τις βασικές αιτίες της αύξησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της απώλειας της βιοποικιλότητας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να εκπονήσει έκθεση σχετικά με την ανάκτηση της αυτονομίας σε ό,τι αφορά τις φυτικές πρωτεΐνες για τις ζωοτροφές. Η εν λόγω απόφαση υποκινήθηκε από την ανάγκη για την εδραίωση μίας φιλικής προς το περιβάλλον γεωργίας και για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Οι προσπάθειες αυτές θα ανατραπούν από το συγκεκριμένο σχέδιο διμερούς συμφωνίας. Για άλλη μία φορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βγάζει στο σφυρί τη γεωργία και τους γεωργούς της, προκειμένου να αποκομίσει τυχαία κέρδη για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών. Οι παραχωρήσεις αυτές δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα των αγροτικών οικογενειών της ομάδας Mercosur, αλλά μόνο τα συμφέροντα των αγροτοβιομηχανικών ομίλων. Πειστικά στοιχεία μπορούν να ανευρεθούν στην έκθεση του ομίλου «Tyson», μίας αμερικανικής εταιρείας με μεγάλη βαρύτητα στη διεθνή αγορά κρέατος, ο οποίος ανακοίνωσε ότι έχει επενδύσει στη Βραζιλία –παραθέτω αυτολεξεί, όπως αναφέρεται και στην έκθεσή του– με στόχο να χρησιμοποιήσει αυτήν τη χώρα ως πλατφόρμα για εξαγωγές προς την Ευρώπη. Άλλες επιχειρήσεις, όπως ο όμιλος «Doux», είχαν ήδη προβλέψει αυτήν την κίνηση με την εξαγορά του βραζιλιάνικου ομίλου «Frangosul» το 1998. Το τίμημα αυτής της συμφωνίας πλήρωσαν πολλοί πτηνοτρόφοι, ιδίως στη Βρετάνη. Κατά τα φαινόμενα, η Ευρώπη επιθυμεί να ακολουθήσει την πολιτική της περί της μετεγκατάστασης, εντείνοντας τις επιθέσεις της κατά των γεωργών. Πρέπει να θέσουμε τέρμα σε αυτήν την παράλογη διαδικασία, παρέχοντας στους πολίτες μας ποιοτικά τρόφιμα τοπικής παραγωγής."@el10
"− Mr President, Commissioner, reopening negotiations with Mercosur when the European Union is getting ready to redefine its agricultural policy reveals a dangerous lack of consistency on the part of the Commission. Europe already imports 500 000 tonnes of beef. Opening up our market even further would be to the disadvantage of the cattle breeders of Europe’s less-favoured areas, without any guarantee of respect for health and social standards. We cannot accept this. Europe buys 38 million tonnes of soya and feed for cattle. These imports from Brazil and Argentina monopolise more than 19 million hectares. They are concentrated in the hands of three enterprises: Cargill, ADM and Bunch. Between 2001 and 2004 soya destroyed more than 1.2 million hectares of tropical and equatorial forest. It is one of the principal causes of the increase in greenhouse gas emissions and the loss of biodiversity. The European Parliament has decided to produce a report on the recovery of autonomy in respect of vegetable proteins for livestock feed. This decision is motivated by the need to have environmentally friendly agriculture and to combat climate change. These efforts will be completely undone by this draft bilateral agreement. Once again the European Commission is selling short its farming and its farmers in order to obtain chance gains for service companies. These concessions will not serve the interests of the farming families of Mercosur, only those of agro-industrial groups. Convincing evidence of this can be found in the report by the Tyson group, a US corporation and heavyweight in the international meat market, which announced that it has invested in Brazil – I quote, and it is in its report – to use this country as a platform for exporting to Europe. Other enterprises, such as the Doux Group, had already anticipated this move by buying out the Brazilian Frangosul Group in 1998. Many poultry farmers, particularly in Brittany, paid the price for that deal. Europe seems to want to pursue its policy of relocation by intensifying its attacks against farmers. We must stop this insane process by offering our citizens quality, locally produced food."@en4
"− Señor Presidente, señor Comisario, la reapertura de las negociaciones con Mercosur cuando la Unión Europea se prepara para redefinir su política agrícola revela una peligrosa falta de coherencia por parte de la Comisión. Europa ya importa 500 000 toneladas de carne de vacuno. Abrir más nuestro mercado perjudicaría a los ganaderos de las zonas más desfavorecidas de Europa, sin ofrecer ningún tipo de garantía en términos de respeto de la salud y del bienestar social. No podemos aceptar esto. Europa compra 38 millones de toneladas de soja y pienso para el ganado. Estas importaciones procedentes de Brasil y Argentina acaparan más de 19 millones de hectáreas. Se concentran en manos de tres empresas: Cargill, ADM y Bunch. Entre 2001 y 2004, la soja destruyó más de 1,2 millones de hectáreas de bosque tropical y ecuatorial. Es una de las principales causas del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y de la pérdida de la biodiversidad. El Parlamento Europeo ha decidido elaborar un informe sobre la recuperación de la autonomía en materia de proteínas vegetales para la alimentación del ganado. Esta decisión está motivada por la necesidad de contar con la agricultura ecológica y de combatir el cambio climático. Este proyecto de acuerdo bilateral socavará totalmente todos estos esfuerzos. Una vez más, la Comisión Europea está vendiendo sus productos agrícolas y a sus agricultores por menos de lo debido con el fin de tener la oportunidad de obtener ganancias para las empresas del sector servicios. Estas concesiones no servirán a los intereses de las familias campesinas de Mercosur, sólo a aquellos que pertenezcan a los grupos agroindustriales. Una prueba convincente de esto puede encontrarse en el informe del grupo Tyson, una corporación de los Estados Unidos poderosa en el mercado internacional de la carne, que ha anunciado que ha invertido en Brasil —me limito a citar, y es lo que consta en su informe— para usar este país como una plataforma para exportar a Europa. Otras empresas ya se habían anticipado a esta intención, como el Grupo Doux, que compró la totalidad de las acciones del Grupo Frangosul en 1998. Muchos granjeros de aves de corral, sobre todo en Gran Bretaña, pagaron el precio de dicho acuerdo. Parece ser que Europa quiere seguir con su política de reubicación intensificando sus ataques contra los agricultores. Tenemos que poner fin a este proceso desequilibrado y, para ello, tenemos que ofrecer a nuestros ciudadanos alimentos de calidad producidos a escala local."@es21
"− Austatud juhataja, lugupeetud volinik! Läbirääkimiste taasalustamine Mercosuriga ajal, mil Euroopa Liit valmistub oma põllumajanduspoliitikat ümber määratlema, näitab ohtlikku järjepidevuse puudumist komisjoni poolt. Euroopa juba impordib 500 000 tonni veiseliha. Meie turu veel suurem avamine oleks Euroopa vähem soodsate piirkondade veisekasvatajatele kahjulik, kusjuures puuduks igasugune tagatis tervisekaitse- ja sotsiaalsete standardite kohta. Me ei saa sellega leppida. Euroopa ostab sisse 38 miljonit tonni soja ja loomasööta. See import Brasiiliast ja Argentinast hoiab oma ainuvalduses enam kui 19 miljonit hektarit. See on koondunud kolme ettevõtte kätte, kelleks on Cargill, ADM ja Bunch. 2001. aastast 2004. aastani hävitati soja tõttu rohkem kui 1,2 miljonit hektarit troopilisi ja ekvatoriaalseid metsi. See on üks peamisi kasvuhoonegaaside heite suurenemise ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemise põhjuseid. Euroopa Parlament on otsustanud koostada raporti autonoomia taastamise kohta seoses taimsete valkudega loomasöödas. Selle otsuse ajendiks on vajadus tagada keskkonnasäästlik põllumajandus ja võidelda kliimamuutusega. Kõnealune kavandatav kahepoolne leping muudab need jõupingutused täiesti olematuks. Euroopa Komisjon alahindab taas oma põllumajandust ja põllumajandustootjaid, et saada juhuslikku kasu teenuseid osutavatele ettevõtetele. Need järeleandmised ei teeni mitte Mercosuri riikide põllumajandusega tegelevate perekondade, vaid põllumajanduskontsernide huve. Veenvat tõendust selle kohta leiab Tysoni kontserni, rahvusvahelisel lihaturul suure kaaluga USA äriühingu aruandes, kus ta teatas, et on investeerinud Brasiiliasse – ma tsiteerin seda aruannet –, et kasutada seda riiki hüppelauana Euroopasse eksportimisel. Muud ettevõtted, näiteks Doux’ kontsern, olid seda sammu juba ette näinud, ostes 1998. aastal ära Brasiilia Frangosuli kontserni. Paljud kodulinnukasvatajad – eriti Bretagne’is – maksid selle tehingu eest teatud hinda. Euroopa näib soovivat ajada oma ümberpaigutamispoliitikat, tugevdades rünnakuid põllumajandustootjate vastu. Peame selle hullumeelse protsessi peatama ja pakkuma oma kodanikele kvaliteetseid kohapeal toodetud toiduaineid."@et5
"− Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, neuvottelujen käynnistäminen uudelleen Mercosurin kanssa hetkenä, jona Euroopan unioni valmistautuu määrittelemään uudelleen maatalouspolitiikkaansa, on osoitus vaarallisesta johdonmukaisuuden puutteesta komission toiminnassa. Eurooppa tuo jo nyt 500 000 tonnia naudanlihaa. Markkinoiden avaaminen vielä entisestään olisi haitaksi karjankasvattajille Euroopan epäsuotuisilla alueilla, ja samalla terveys- ja sosiaalisten vaatimusten noudattamisesta ei olisi minkäänlaisia takeita. Emme voi hyväksyä tätä. Eurooppa ostaa 38 miljoonaa tonnia soijaa ja rehua karjaa varten. Näiden Brasiliasta ja Argentiinasta tulevien tuontituotteiden viljelyyn käytetään jopa 19 miljoonaa hehtaaria maata. Ne ovat keskittyneet kolmen yrityksen käsiin, ja ne ovat Cargill, ADM ja Bunch. Vuosien 2001 ja 2004 välisenä aikana soijalla tuhottiin yli 1,2 miljoonaa hehtaaria trooppista ja päiväntasaajan alueen metsää. Niiden tuhoutuminen on yksi suurimmista kasvihuonekaasujen lisääntymisen ja biologisen monimuotoisuuden häviämisen syistä. Euroopan parlamentti on päättänyt laatia raportin riippumattomuuden palauttamisesta rehuja varten tarkoitettujen kasviperäisten proteiinien tuotannossa. Päätöstä motivoi tarve harjoittaa ympäristöystävällistä maataloutta ja torjua ilmastonmuutosta. Nämä pyrkimykset kariutuvat täysin tämän kahdenvälisen sopimusluonnoksen myötä. Jälleen kerran Euroopan komissio aliarvioi Euroopan maanviljelyä ja maanviljelijöitä, jotta palveluyritykset saisivat tilaisuuden tehdä voittoa. Nämä myönnytykset eivät palvele Mercosur-maiden maanviljelijäperheiden etuja, vaan ainoastaan maatalousteollisuuden etuja. Tästä tarjoaa vakuuttavan todisteen yhdysvaltalaisen yrityksen, alan kovan ammattilaisen, Tyson Groupin, raportissa, jossa ilmoitettiin, että se oli tehnyt investointeja Brasiliaan hyödyntääkseen maata Eurooppaan suunnattavan viennin keskuksena. Tämä lause oli siis raportista. Muut yritykset, kuten Doux Group, olivat jo ennakoineet tällaista toimintaa ostamalla brasilialaisen Frangosul Groupin vuonna 1998. Useat siipikarjan kasvattajat, erityisesti Ranskan Bretagnessa, joutuivat kärsimään kyseistä kaupasta. Vaikuttaa siltä, että Eurooppa haluaa jatkaa siirtotoimiaan lisäämällä maataloustuottajiin kohdistamiaan iskuja. Meidän on pysäytettävä tällainen epäterve prosessi tarjoamalla kansalaisille laadukasta ja paikallisesti tuotettua ruokaa."@fi7
". Tisztelt elnök úr, biztos úr! A Bizottság részéről a következetesség veszélyes hiányát mutatja, hogy a Mercosurral folytatott tárgyalásokat olyan időpontban indítja újra, amikor az Európai Unió agrárpolitikájának újradefiniálására készül. Európa már így is 500 000 tonna marhahúst importál. A piacunk további megnyitása Európa hátrányosabb helyzetű térségeinek állattenyésztőit hozná rossz helyzetbe, és egyáltalán nem garantálná az egészségügyi és szociális normák betartását. Ezt nem fogadhatjuk el. Európa 38 millió tonna szóját és állattakarmányt vásárol. A Brazíliából és Argentínából származó import több mint 19 millió hektárnyi területet foglal le. Három vállalat – a Cargill, az ADM és a Bunch – kezében koncentrálódik az import. 2001 és 2004 között a szójaültetvények miatt több mint 1,2 millió hektárnyi trópusi esőerdőt irtottak ki. Ez az egyik fő oka az üvegházhatású gázkibocsátás növekedésének és a biodiverzitás csökkenésének. Az Európai Parlament úgy határozott, hogy jelentést készít az állati takarmányozási célú növényi fehérjékre vonatkozó önállóság visszaállításáról. Ezt a döntést a környezetbarát mezőgazdaság és az éghajlatváltozás elleni küzdelem iránti igény motiválta. A kétoldalú megállapodás-tervezet hatására teljesen kárba vesznek ezek az erőfeszítések. Az Európai Bizottság újfent kiárusítja a mezőgazdaságát és a mezőgazdasági termelőit, hogy nagyobb lehetőségekhez juttassa a szolgáltató társaságokat. Ezek a koncessziók nem fogják a Mercosur mezőgazdasági gazdálkodó családjainak érdekeit képviselni, csak az agroipari cégcsoportokét. Erre meggyőző bizonyítékot szolgáltat a Tyson cégcsoport – a nemzetközi húspiacon nagy súllyal jelenlevő amerikai cég – jelentése, amelyben az áll, hogy azért fektetett be Brazíliában – idézem, és ez áll a jelentésében –, hogy az országot ugródeszkának használja az Európába irányuló exporthoz. Más vállalatok, mint például a Doux cégcsoport már korábban léptek, 1998-ban kivásárolták a brazíliai Frangosul cégcsoportot. Számos – elsősorban bretagne-i – baromfitenyésztő fizette meg ennek az ügyletnek az árát. Úgy tűnik, hogy Európa vállalkozás-áttelepítési politikáját a mezőgazdasági gazdálkodók elleni támadásainak fokozása révén akarja megvalósítani. Meg kell állítanunk ezt az esztelen folyamatot, a polgárainknak minőséget, helyben termelt élelmiszert kínálva."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, la riapertura dei negoziati con il Mercosur contemporaneamente ai preparativi dell'Unione europea di ridefinire la propria politica agricola rappresenta una pericolosa mancanza di coerenza da parte della Commissione. L'Europa importa già 500 000 tonnellate di carne bovina. Non possiamo accettare un'ulteriore apertura del nostro mercato, che andrebbe a scapito degli allevatori delle aree più sfavorite d'Europa senza garantire il rispetto degli standard igienici e sociali. L'Europa acquista 38 milioni di tonnellate di soia e mangimi per bovini, la cui produzione monopolizza un'area di oltre 19 milioni di ettari in Argentina e Brasile ed si concentra nelle mani di tre aziende: Cargill, ADM e Bunch. Tra il 2001 e il 2004 la soia ha distrutto oltre 1,2 milioni di ettari di foresta tropicale ed equatoriale, divenendo così una delle principali cause delle emissioni di gas serra e della perdita di biodiversità. Il Parlamento europeo ha deciso di stilare una relazione sul recupero dell'autonomia per quanto riguarda le proteine vegetali per i mangimi destinati al bestiame. Il motivo di tale decisione è da ricondurre alle necessità di promuovere un'agricoltura ecologica e di combattere il cambiamento climatico, ma il progetto di accordo bilaterale vanificherebbe ogni sforzo. Ancora una volta la Commissione europea sacrifica l'allevamento e gli allevatori per favorire le società di servizi. Queste concessioni andranno a vantaggio dei gruppi agroindustriali del Mercosur e non delle famiglie di allevatori. Ne è prova la relazione della Tyson, importante gruppo statunitense operante sul mercato internazionale della carne, che ha annunciato – cito dalla relazione della Tyson – di aver investito in Brasile al fine di usare tale paese come piattaforma per esportare in Europa. Altre aziende, come il Doux Group, agirono d'anticipo acquisendo il gruppo brasiliano Frangosul nel 1998. Molti gli allevatori di pollame, in particolare in Bretagna, subirono le conseguenze di quella transazione. Intensificando gli attacchi contro i propri allevatori, l'Europa sembra voler perseguire una politica di delocalizzazione. Dobbiamo fermare questo processo insensato e offrire ai nostri cittadini cibi di qualità prodotti localmente."@it12
"− Pone pirmininke, Komisijos nary, derybų atnaujinimas su MERCOSUR šalimis, kai Europos Sąjunga rengiasi iš naujo apibrėžti savo žemės ūkio politiką, parodo pavojingą Komisijos veiksmų nenuoseklumą. Europa jau importuoja 500 tūkst. tonų jautienos. Dar didesnis mūsų rinkos atvėrimas pakenktų Europos mažiau palankių ūkininkauti vietovių galvijų augintojams ir neužtikrintų sveikatos ir socialinių standartų įgyvendinimo. Negalime tam pritarti. Europa perka 38 mln. tonų sojos ir pašarų. Šis importas iš Brazilijos ir Argentinos monopolizuoja daugiau nei 19 mln. hektarų žemės ploto. Jis vykdomas trijų įmonių: „Cargill“, ADM ir „Bunch“. 2001–2004 m. soja sunaikino daugiau nei 1,2 mln. hektarų atogrąžų ir pusiaujo miškų ploto. Tai yra viena iš pagrindinių padidėjusio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo ir biologinės įvairovės sumažėjimo priežasčių. Europos Parlamentas nusprendė parengti pranešimą apie pašarams skirtų augalų baltymų autonomijos atgavimą. Šį sprendimą paskatino poreikis turėti aplinką tausojantį žemės ūkį ir kovoti su klimato kaita. Šios pastangos bus visiškai bergždžios priėmus tokį dvišalio susitarimo projektą. Europos Komisija vėl išduoda savo ūkininkavimą ir ūkininkus, kad paslaugų įmonėms užtikrintų netikėtai gaunamas pajamas. Šios nuolaidos tarnaus ne MERCOSUR šalių ūkininkaujančių šeimų, o žemės ūkio pramonės grupių interesams. Įtikinamų įrodymų galima rasti tarptautinėje mėsos rinkoje įtakingos JAV korporacijos „Tyson group“ ataskaitoje, kurioje skelbiama, kad ji investavo Brazilijoje, cituoju, kaip parašyta ataskaitoje, „kad panaudotų šią šalį kaip eksporto į Europą platformą“. Kitos įmonės, tokios kaip „Doux Group“, jau buvo numačiusios šitą ėjimą ir 1998 m. įsigijo Brazilijos įmonę „Frangosul Group“. Daugelis paukštynų ūkininkų, visų pirma Bretanėje, sumokėjo už šį susitarimą. Panašu, kad Europa nori toliau įgyvendinti savo perkėlimo politiką, didindama savo išpuolius prieš ūkininkus. Privalome sustabdyti šį beprotišką procesą ir pasiūlyti savo piliečiams kokybišką ir vietoje išaugintą maistą."@lt14
". − Priekšsēdētāja kungs! Sarunu atsākšana ar Mercorsur valstīm laikā, kad Eiropas Savienība gatavojas no jauna definēt savu lauksaimniecības politiku, liecina par bīstamu konsekvences trūkumu Komisijas rīcībā. Eiropā jau tagad tiek ievestas 500 000 tonnas liellopu gaļas. Vēl plašāka tirgus atvēršana nelabvēlīgi ietekmēs liellopu audzētājus mazāk labvēlīgos Eiropas apgabalos, un turklāt nebūs nekādu garantiju, ka tiek ievēroti veselības un sociālie standarti. To mēs nevaram pieņemt. Eiropa iepērk 38 miljonus tonnu sojas pupu un liellopu barības. Tās tiek ievestas no Brazīlijas un Argentīnas un monopolizē vairāk nekā 19 miljonus hektāru. Šo importu nodrošina galvenokārt trīs uzņēmumi: un . Laikā no 2001. gada līdz 2004. gadam sojas pupu dēļ tika iznīcināti vairāk nekā 1,2 miljoni tropisko un ekvatoriālo mežu hektāru. Tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc palielinās siltumnīcefekta gāzu emisijas un zūd bioloģiskā daudzveidība. Eiropas Parlaments ir nolēmis sagatavot ziņojumu par autonomijas atgūšanu attiecībā uz augu olbaltumvielu izmantošanu lauksaimniecības dzīvnieku barībā. Šāda lēmuma pieņemšanu pamato ar nepieciešamību izveidot videi draudzīgu lauksaimniecību un novērst klimata pārmaiņas. Šāds divpusēja nolīguma projekts ir pilnīgā pretrunā ar šiem centieniem. Jau atkal Eiropas Komisija savu lauksaimniecību un zemniekus vērtē pārāk zemu, lai tikai varētu gūt iespējamu labumu pakalpojumu uzņēmumiem. Šāda piekāpšanās nāks par labu tikai agrārās rūpniecības lielajiem uzņēmumiem, nevis lauksaimnieku ģimenēm Mercosur valstīs. Pārliecinošus pierādījumus tam var rast ziņojumā, ko sagatavojis uzņēmums ASV uzņēmums, kuram ir liela ietekme starptautiskajā gaļas tirgū, kurš paziņoja par ieguldījumu veikšanu Brazīlijā, lai — es citēju, un tas ir minēts uzņēmuma ziņojumā — izmantotu šo valsti kā platformu eksportam uz Eiropu. Citi uzņēmumi, piemēram to jau paredzēja un 1998. gadā nopirka uzņēmumu . Par šo darījumu maksāja daudzi mājputnu audzētāji, īpaši Bretaņā. Šķiet, ka Eiropa vēlas īstenot savu pārvietošanas politiku, aizvien asāk uzbrūkot saviem lauksaimniekiem. Mums ir jāpārtrauc šis neprātīgais process un saviem pilsoņiem jāpiedāvā kvalitatīvi vietējie pārtikas produkti."@lv13
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, rouvrir les négociations avec le Mercosur, alors que l'Union européenne s'apprête à redéfinir sa politique agricole, révèle un manque dangereux de cohérence de la part de la Commission. L'Europe importe déjà 500 000 tonnes de viande bovine. Une nouvelle ouverture de notre marché se ferait aux dépens des éleveurs des zones défavorisées européennes, sans garantie de respect des normes sanitaires et sociales. Nous ne pouvons pas l'accepter. L'Europe achète 38 millions de tonnes de soja et d'alimentation pour le bétail. Ces importations du Brésil et d'Argentine monopolisent plus de 19 millions d'hectares. Elles sont concentrées entre les mains de trois entreprises: Cargill, ADM et Bunch. Entre 2001 et 2004, le soja a détruit plus de 1,2 million d'hectares de forêts tropicale et équatoriale. C'est une des causes premières de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre et de la disparition de la biodiversité. Le Parlement européen a décidé de produire un rapport sur la reconquête de l'autonomie en protéines végétales pour l'alimentation du bétail. Une agriculture respectueuse de l'environnement et la lutte contre le changement climatique dictent ce choix. Ces efforts seront réduits à néant par ce projet d'accord bilatéral. Une nouvelle fois, la Commission européenne brade son agriculture et ses paysans pour obtenir des contreparties aléatoires pour des entreprises de services. Ces concessions ne serviront en rien les intérêts des familles paysannes du Mercosur, mais bien ceux de groupes agro-industriels. Pour s'en persuader, il suffit de lire le rapport du groupe Tyson, société américaine, poids lourd du marché international de la viande, qui annonce avoir investi au Brésil pour – je cite, et c'est dans son rapport – utiliser ce pays comme plate-forme d'exportation pour l'Europe. D'autres entreprises, comme la société Doux, avaient déjà anticipé cette démarche en rachetant le groupe brésilien Frangosul en 1998. De nombreux éleveurs de volaille, en particulier en Bretagne, avaient fait les frais de cette opération. L'Europe semble vouloir poursuivre sa politique de délocalisation en amplifiant ses attaques contre les paysans. Nous devons arrêter ce processus insensé en offrant une alimentation de qualité localement produite pour nos citoyens."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, dat we de onderhandelingen met de Mercosur hervatten precies op het moment waarop de Europese Unie zich buigt over de herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid toont aan dat de Europese Commissie niet erg consistent is, en dat kan gevaarlijk zijn. Europa importeert nu al 500 000 ton rundvlees. Een verdere opening van onze markten zou ten koste gaan van de veebedrijven in de achtergestelde regio’s van Europa, terwijl op geen enkele wijze gegarandeerd is dat de sociale en gezondheidsnormen worden gerespecteerd. Europa koopt 38 miljoen ton soja voor het voeden van het vee hier. Voor deze invoer worden in Brazilië en Argentinië 19 miljoen hectaren gemonopoliseerd. De productie is in handen van drie grote ondernemingen: Cargill, ADM en Bunch. De sojabouw heeft tussen 2001 en 2004 meer dan 1,2 miljoen hectare tropisch regenwoud verwoest. Het is één van de belangrijkste oorzaken voor de toename van de broeikasgasuitstoot en de afname van de biodiversiteit. Het Europees Parlement heeft besloten een verslag op te stellen over het herstel van onze autonomie op het gebied van plantaardige eiwitten voor veevoeder. Eerbied voor het milieu en het tegengaan van klimaatverandering liggen aan deze keuze ten grondslag. Al deze inspanningen zullen door dit ontwerp van een bilaterale overeenkomst teniet worden gedaan. Ook nu weer is de Commissie bereid onze eigen landbouw en onze eigen landbouwers op te offeren in ruil voor – eventuele – voordelen voor dienstenondernemingen. Deze concessies zijn niet in het belang van de landbouwers en hun gezinnen in de Mercosur-landen. Neen, het zijn de belangen van de grote agro-industriële concerns die ermee gediend zijn. Om dat te beseffen hoeft men alleen maar het rapport van de Tyson-groep te lezen, een Amerikaanse onderneming en zwaargewicht op de internationale vleesmarkt. Deze groep geeft aan dat ze in Brazilië heeft geïnvesteerd om - en ik citeer: het staat in het rapport - dit land te gebruiken als platform voor de export naar Europa. Andere ondernemingen, zoals de Doux-groep, zijn daar al op vooruitgelopen door de Braziliaanse Frangosul-groep op te kopen. Dat was in 1998. Veel pluimveehouders, vooral in Bretagne, hebben voor die deal een hoge prijs moeten betalen. Alles lijkt erop te wijzen dat Europa haar delokaliseringsbeleid wil voortzetten door de aanvallen op de landbouwers te verhevigen. We moeten deze onzinnige ontwikkeling stuiten, en wel door onze consumenten plaatselijk geproduceerde voeding van goede kwaliteit te bieden."@nl3,3
"− Panie przewodniczący, panie komisarzu! Wznowienie negocjacji z Mercosurem w chwili, gdy Unia Europejska przygotowuje się do ponownego zdefiniowania swojej polityki rolnej ukazuje niebezpieczny brak spójności działań po stronie Komisji. Już teraz przywóz wołowiny do Europy wynosi 500 tysięcy ton. Dalsze otworzenie naszego rynku będzie niekorzystne dla hodowców bydła z obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania i nie zagwarantuje przestrzegania norm zdrowotnych i społecznych. Nie możemy się na to zgodzić. Europa kupuje 38 milionów ton soi i paszy dla bydła. Taka ilość przywozu z Brazylii i Argentyny sprawia, że uprawy monopolizują ponad 19 milionów hektarów, skoncentrowanych w rękach trzech przedsiębiorstw: Cargill, ADM i Bunch. W latach 2001-2004 uprawy soi zniszczyły ponad 1,2 miliona hektarów lasów tropikalnych i równikowych. Jest to jedna z głównych przyczyn wzrostu emisji gazów cieplarnianych i utraty różnorodności biologicznej. Parlament Europejski podjął decyzję o przygotowaniu sprawozdania w sprawie odzyskania autonomii w odniesieniu do protein roślinnych przeznaczonych na paszę dla zwierząt. Decyzja ta została podjęta w wyniku zapotrzebowania na rolnictwo przyjazne środowisku i na walkę ze zmianami klimatu. Przedmiotowy projekt umowy dwustronnej całkowicie zniweczy podjęte wysiłki. Komisja Europejska raz jeszcze sprzedaje swoje rolnictwo i swoich rolników w celu osiągnięcia niepewnych zysków przez firmy usługowe. Omawiane koncesje nie służą interesom rodzin zajmujących się rolnictwem w krajach Mercosuru, ale interesom grup rolno-przemysłowych. Przekonujące dowody na potwierdzenie tych słów można znaleźć w sprawozdaniu przygotowanym przez grupę Tyson, korporację amerykańską i potentata na międzynarodowym rynku mięsnym, która oznajmiła, że zainwestowała w Brazylii – cytuję, słowa te znajdują się w sprawozdaniu – w celu wykorzystania tego kraju jako platformy do wywozu towarów do Europy. Inne przedsiębiorstwa, jak grupa Doux, przewidziały taki ruch i już w roku 1998 wykupiły brazylijską grupę Frangosul. Za tę umowę zapłaciło wielu hodowców drobiu, szczególnie w Bretanii. Wygląda na to, że Europa chce kontynuować swoją politykę relokacji poprzez nasilenie ataków przeciwko rolnikom. Musimy zatrzymać ten szalony proces, oferując naszym obywatelom wytwarzaną lokalnie żywność wysokiej jakości."@pl16,16
"− Senhor Presidente, Senhor Comissário, a reabertura das negociações com o Mercosul num momento em que a União Europeia se está a preparar para redefinir a sua política agrícola revela uma perigosa falta de coerência por parte da Comissão. A Europa já importa 500 000 toneladas de carne de bovino. Uma abertura ainda maior do nosso mercado constituiria uma desvantagem para os criadores de gado das zonas menos favorecidas da Europa, sem qualquer garantia de respeito pelas normas sociais e sanitárias. Não podemos aceitar isso. A Europa compra 38 milhões de toneladas de soja e alimentos para o gado. Estas importações provenientes do Brasil e da Argentina monopolizam mais de 19 milhões de hectares. Encontram-se concentradas nas mãos de três empresas: a Cargill, a ADM e a Bunch. Entre 2001 e 2004, a plantação de soja destruiu mais de 1,2 milhões de hectares de floresta tropical e equatorial. É uma das principais causas do aumento das emissões de gases com efeito de estufa e da perda de biodiversidade. O Parlamento Europeu decidiu apresentar um relatório sobre a recuperação da autonomia no que respeita às proteínas vegetais destinadas à alimentação para o gado. Esta decisão é motivada pela necessidade de dispormos de uma agricultura respeitadora do ambiente e de combatermos as alterações climáticas. Estes esforços serão completamente aniquilados por este projecto de acordo bilateral. Uma vez mais, a Comissão Europeia está subestimar a sua agricultura e os seus agricultores, a fim de obter contrapartidas aleatórias para empresas de serviços. Estas concessões não irão servir os interesses das famílias de agricultores do Mercosul, mas apenas os dos grupos agro-industriais. Para constatar essa realidade basta ler o relatório apresentado pelo Grupo Tyson, uma sociedade norte-americana e um peso pesado no mercado internacional da carne, que anunciou os seus recentes investimentos no Brasil para – e passo a citar o que consta do seu relatório – utilizar este país como plataforma de exportação para a Europa. Outras empresas, como o Grupo Doux, já tinham antecipado esta manobra através da compra do grupo brasileiro Frangosul em 1998. Muitos criadores de aves, nomeadamente na Bretanha, pagaram um preço elevado por esse negócio. A Europa parece querer prosseguir com a sua política de deslocalização ao intensificar os ataques contra os agricultores. Temos de interromper esse processo insano, disponibilizando aos nossos cidadãos alimentos com qualidade, produzidos localmente."@pt17
"− Dle preşedinte, dle comisar, redeschiderea negocierilor cu Mercosur atunci când Uniunea Europeană se pregăteşte să îşi redefinească politica agricolă relevă o periculoasă lipsă de coerenţă din partea Comisiei. Europa importă deja 500 000 de tone de carne de vită. Deschiderea în continuare a pieţei noastre ar fi în dezavantajul crescătorilor de vite din zonele mai puţin favorizate ale Europei, fără nici o garanţie a respectului pentru sănătate şi standarde sociale. Nu putem accepta acest lucru. Europa cumpără 38 de milioane de tone de soia şi furaje pentru vite. Aceste importuri din Brazilia şi Argentina monopolizează mai mult de 19 milioane de hectare. Ele sunt concentrate în mâinile a trei întreprinderi: Cargill, ADM şi Bunch. Între 2001 şi 2004 soia a distrus mai mult de 1.2 milioane de hectare de pădure tropicală şi ecuatorială. Este una dintre cauzele principale ale creşterii emisiilor de gaze cu efect de seră şi ale pierderii biodiversităţii. Parlamentul European a decis să întocmească un raport referitor la redobândirea autonomiei cu privire la proteinele vegetale pentru hrana animalelor. Această decizie este motivată de necesitatea de a avea o agricultură ecologică şi de a combate schimbările climatice. Aceste eforturi vor deveni total inutile din cauza acestui proiect de acord bilateral. Încă o dată, Comisia Europeană îşi vinde pe nimic agricultura şi fermierii pentru a obţine câştiguri potenţiale pentru întreprinderile din servicii. Aceste concesii nu vor servi familiilor de agricultori din Mercosur, ci doar pe acelea ale grupurilor agroindustriale. Dovezi convingătoare în acest sens pot fi găsite în cadrul raportului întocmit de grupul Tyson, o corporaţie din SUA cu greutate pe piaţa internaţională a cărnii, care a anunţat că a investit în Brazilia – eu citez din raportul acesteia – pentru a folosi această ţară ca pe o platformă pentru a exporta în Europa. Alte întreprinderi, precum Doux Group, au anticipat deja această mişcare prin preluarea în 1998 a grupului brazilian Frangosul. Mulţi avicultori, în special din Brittany, au plătit preţul acestui acord. Europa pare să dorească să urmeze politica sa de relocare prin intensificarea atacurilor sale împotriva fermierilor. Trebuie să oprim acest proces nebunesc oferind cetăţenilor noştri hrană de calitate produsă la nivel local."@ro18
"− Vážený pán predsedajúci, pán komisár, opätovné otvorenie rokovaní s krajinami Mercosuru, keď sa Európska únia pripravuje na nové určenie svojej poľnohospodárskej politiky, odhaľuje nebezpečný nedostatok konzistentnosti zo strany Komisie. Európa už dováža 500 000 ton hovädzieho mäsa. Ešte ďalšie otvorenie nášho trhu by išlo na úkor chovateľov hovädzieho dobytka v znevýhodnených oblastiach Európy, a to bez akejkoľvek záruky dodržiavania zdravotných a sociálnych noriem. Nemôžeme s tým súhlasiť. Európa kupuje 38 miliónov ton sóje a krmiva pre dobytok. Tieto dovozy z Brazílie a Argentíny okupujú viac ako 19 miliónov hektárov. Sústreďujú sa v rukách troch podnikov: Cargill, ADM a Bunch. V období od roku 2001 do roku 2004 zničila sója viac ako 1,2 milióna hektárov tropického a rovníkového pralesa. Je to jedna z hlavných príčin zvýšenia emisií skleníkových plynov a straty biodiverzity. Európsky parlament sa rozhodol vypracovať správu o obnovení autonómie, pokiaľ ide o rastlinné bielkoviny pre krmivo pre hospodárske zvieratá. Toto rozhodnutie je motivované potrebou poľnohospodárstva šetrného k životnému prostrediu a potrebou boja proti zmene klímy. Toto úsilie sa týmto návrhom dvojstrannej dohody úplne zničí. Európska komisia opäť zapredáva svoje poľnohospodárstvo a poľnohospodárov, aby získala príležitostné zisky pre spoločnosti poskytujúce služby. Tieto ústupky neposlúžia záujmom poľnohospodárskych rodín v krajinách Mercosuru, ale len záujmom agropriemyselných skupín. Presvedčujúci dôkaz o tom môžeme nájsť v správe skupiny Tyson, ktorá je korporáciou sídliacou v USA a ťažkým kalibrom v medzinárodnom obchode s mäsom, ktorá oznámila, že investovala v Brazílii – a citujem, je to v jej správe –, aby túto krajinu využila ako základňu pre vývoz do Európy. Ďalšie podniky, ako napríklad skupina Doux, sa už na tento krok pripravili tým, že v roku 1998 skúpili kontrolný balík v brazílskej skupine Fangosul. Mnoho chovateľov hydiny najmä v Bretónsku na tento obchod doplatilo. Vyzerá to, akoby Európa stupňovaním útokov proti poľnohospodárom chcela uskutočňovať svoju politiku premiestňovania. Musíme zastaviť tento nezmyselný vývoj tak, že našim občanom poskytneme kvalitné, miestne vyrábané potraviny."@sk19
"− Gospod predsednik, gospod komisar, ponovno odprtje pogajanj z državami Mercosur ob pripravah Evropske unije za ponovno opredelitev njene kmetijske politike razkriva nevarno pomanjkanje doslednosti s strani Komisije. Evropa že uvaža 500 000 ton govedine. Še večje odprtje trga bi bilo neugodno za evropske govedorejce na območjih z omejenimi možnostmi brez vsakega jamstva glede spoštovanja zdravstvenih in socialnih standardov. Tega ne moremo sprejeti. Evropa kupi 38 milijonov ton soje in krme za govedo. Uvoz iz Brazilije in Argentine predstavlja monopol nad več kot 19 milijoni hektarjev zemljišč. Zgoščeni so v rokah treh podjetij: Cargill, ADM in Bunch. Med leti 2001 in 2004 je soja uničila več kot 1,2 milijona hektarjev tropskega in ekvatorskega gozda. Je eden glavnih vzrokov za povečanje emisij toplogrednih plinov in izgubo biotske raznovrstnosti. Evropski Parlament se je odločil, da bo izdelal poročilo o obnovi neodvisnosti v zvezi z rastlinskimi proteini za hranjenje živine. Odločitev je spodbudila potreba po okolju prijaznem kmetijstvu in boju proti podnebnim spremembam. Ta prizadevanja bo popolnoma razveljavil osnutek dvostranskega sporazuma. Ponovno Evropska komisija izdaja in prodaja svoje kmetijstvo in svoje kmete, da bi dobila priložnostne koristi za storitvena podjetja. Te koncesije ne bodo služile interesom kmečkih družin držav Mercosur, ampak le tistim v kmetijsko-industrijskih skupinah. Prepričljiv dokaz tega je mogoče najti v poročilu skupine Tyson, korporacije ZDA in težke kategorije na mednarodnem mesnem trgu, ki je naznanila, da je vlagala v Brazilijo – navajam, to je v njenem poročilu –, da bi to državo izkoristila kot platformo za izvažanje v Evropo. Druga podjetja, kot je Doux Group, so že predvidevala to potezo z odkupom brazilske skupine Frangosul leta 1998. Mnogi perutninarji, zlasti v Bretanji, so plačali ceno za ta posel. Kaže, da želi Evropa slediti svoji politiki preseljevanja z okrepitvijo svojih napadov na kmete. Ustaviti moramo ta nori proces tako, da svojim državljanom ponudimo kakovostno in lokalno proizvedeno hrano."@sl20
"− Herr talman, herr kommissionsledamot! Att man återupptar förhandlingarna med Mercosur när EU är på väg att omdefiniera sin jordbrukspolitik avslöjar en farlig brist på konsekvens hos kommissionen. EU importerar redan 500 000 ton nötkött. Att öppna vår marknad ytterligare skulle vara till nackdel för boskapsuppfödare i EU:s mindre gynnade områden, utan några garantier om att normerna för hälsa och social välfärd kommer att respekteras. Vi kan inte acceptera detta. EU köper 38 miljoner ton soja och foder till nötkreatur. Denna import från Brasilien och Argentina skapar ett monopol för mer än 19 miljoner hektar. Den är koncentrerad till tre företag: Cargill, ADM och Bunch. Mellan 2001 och 2004 förstörde sojaodlingar mer än 1,2 miljoner hektar tropisk skog nära ekvatorn. Det är en av de främsta orsakerna till de ökade utsläppen av växthusgaser och förlusten av biologisk mångfald. Europaparlamentet har fattat beslut om att ta fram en rapport om att återfå självständighet i fråga om vegetabiliskt protein till djurfoder. Beslutet motiveras av att vi behöver ett miljövänligt jordbruk och att vi måste bekämpa klimatförändringarna. Det här arbetet kommer att förstöras helt och hållet i och med förslaget till bilateralt avtal. Än en gång sviker Europeiska kommissionen sitt jordbruk och sina jordbrukare för att tjänsteföretag ska få tillfälliga vinster. Dessa eftergifter kommer inte att gagna de familjer som driver jordbruk i Mercosur, bara jordbruksindustrin. Övertygande bevis på detta finner man i en rapport från Tysonkoncernen, ett amerikanskt företag och tungviktare på den internationella köttmarknaden, som meddelar att de har investerat i Brasilien – och här citerar jag ur rapporten – för att använda detta land som en plattform för export till Europa. Andra företag, t.ex. Doux-koncernen, hade redan förutsett detta drag då man 1998 köpte upp den brasilianska Frangosulkoncernen. Många hönsuppfödare, särskilt i Bretagne, fick betala priset för denna affär. EU verkar vilja fortsätta med sin omlokaliseringspolitik genom att intensifiera attackerna mot jordbrukare. Vi måste stoppa den här vansinniga utvecklingen och istället erbjuda våra medborgare närproducerad mat av god kvalitet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"ADM"13
"Brazilian Frangosul Group"13
"Bunch"13
"Doux Group"13
"Tyson Group"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph