Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-076"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.4.4-076"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I think many were taken by surprise at the recent decision by the Commission to reopen the negotiations with Mercosur on a free trade agreement. As we enter into a period where we will see reform of the CAP, and we have just been debating that, everyone knows that agriculture will be a major part of that agreement. While I accept that the Commission services are within their rights to reopen discussions, they would have been much better advised to inform Parliament of their intentions. This issue has the possibility to open Pandora’s box in many sectors of Europe’s agriculture industry, and I therefore seriously question the wisdom of embarking upon any future deal. There are serious ongoing problems in Brazil and Argentina with regard to animal traceability and other health and safety issues. The most recent report by the FAO mission in the state of Santa Catarina concluded that there were very few controls on cattle passing from Argentina to Brazil, or indeed between the different states in Brazil. By the same token, ear-tagging rules were not enforced. These are only some examples of the many I could list from the FAO report last October. I must tell the Commissioner very straightforwardly that if he persists down this route he will be opposed every step of the way. I can to some extent understand why this may seem like an attractive option, as WTO discussions do not progress with any speed, but I really do believe that this has the potential to destroy the WTO. If Mercosur succeeds in achieving a deal with the EU, why should these countries continue to participate in WTO negotiations? You must understand that there will be no reduction in the level of standards of animal health welfare or traceability. Consumers and producers in the European Union must be protected, and I do not think that a trade deal with Mercosur will achieve this. Indeed, it will have entirely the opposite effect."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, řekl bych, že nedávné rozhodnutí Komise opětovně zahájit jednání se zeměmi Mercosur o dohodě o volném obchodu mnohé lidi překvapilo. Jelikož nyní vstupujeme do období, kdy budeme svědky reformy SZP, a zrovna jsme o tom hovořili, je každému jasné, že zemědělství bude hlavní součástí této dohody. Uznávám sice, že služby Komise mají ve své pravomoci, aby opětovně zahájily jednání, ale udělaly by mnohem lépe, kdyby o svých úmyslech informovaly Parlament. Tahle záležitost může v řadě odvětví evropského zemědělského průmyslu otevřít Pandořinu skříňku, a mám proto vážné pochybnosti o tom, že je moudré, abychom se v budoucnu pouštěli do jakéhokoliv dalšího jednání. V Brazílii a Argentině se i nadále vyskytují vážné problémy, pokud jde o zpětnou sledovatelnost zvířat a další zdravotní a bezpečnostní záležitosti. Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) došla ve své poslední zprávě o návštěvě ve státě Santa Catarina k závěru, že dobytek přepravovaný z Argentiny do Brazílie, ba dokonce i mezi jednotlivými státy Brazílie, byl kontrolován jen velmi zřídka. Zrovna tak se uvádí, že nedošlo k prosazení pravidel na označování dobytka. A to jsou jen některé příklady z mnoha dalších, které bych mohl na základě zprávy FAO z minulého října uvést. Pane komisaři, musím říci zcela na rovinu, že budete-li se chtít i nadále ubírat touto cestou, budete se na každém kroku setkávat s odporem. Dokáži do určité míry porozumět tomu, proč se to může jevit jako přitažlivá možnost, protože jednání ve Světové obchodní organizaci (WTO) příliš nepostupují, skutečně se ale domnívám, že Světovou obchodní organizaci (WTO) to může zničit. Dosáhne-li Mercosur v jednání s EU úspěchu, proč by pak tyto země měly ještě pokračovat v jednání s WTO? Je třeba, abyste pochopili, že se nebude nijak snižovat úroveň norem týkajících se zdraví a dobrých životních podmínek zvířat či jejich zpětného sledování. Spotřebitelé a výrobci v Evropské unii musí být chráněni a k tomu, domnívám se, nepovede obchodní dohoda s unií Mercosur. Její výsledek bude ve skutečnosti zcela opačný."@cs1
". − Hr. formand! Jeg tror, at mange blev overrasket over Kommissionens nylige beslutning om at genåbne forhandlingerne med Mercosur om en frihandelsaftale. Eftersom vi er på vej ind i en periode, hvor den fælles landbrugspolitik vil blive ændret, og vi netop har forhandlet om dette, ved alle, at landbruget vil være et væsentligt element i den aftale. Selv om jeg accepterer, at Kommissionens tjenestegrene har ret til at genåbne drøftelserne, ville det have været tilrådeligt, at de havde informeret Parlamentet om deres hensigt. Dette emne kan åbne Pandoras æske inden for mange sektorer i Europas landbrugsindustri, og jeg tvivler derfor alvorligt på, at det er klogt at indlede forhandlinger om en fremtidig aftale. Der er alvorlige vedvarende problemer i Brasilien og Argentina med hensyn til dyresporbarhed og andre sundheds- og sikkerhedsproblemer. Den seneste rapport fra FAO-missionen i staten Santa Catarina konkluderede, at der var meget lidt kontrol med kvæg under dets passage fra Argentina til Brasilien eller sågar mellem de forskellige stater i Brasilien. Samtidig blev øremærkningsreglerne ikke håndhævet. Dette er kun nogle få eksempler blandt de mange, jeg kunne nævne fra FAO-rapporten fra oktober sidste år. Jeg vil gerne sige lige ud til kommissæren, at hvis han fortsætter ad samme vej, vil han møde modstand ved hvert eneste skridt. Jeg kan i en vis udstrækning forstå, hvorfor denne mulighed kan forekomme attraktiv, da der ikke sker fremskridt i WTO-forhandlingerne, men jeg mener virkelig, at dette vil kunne ødelægge WTO. Hvis det lykkes Mercosur at opnå en aftale med EU, hvorfor skulle disse lande så fortsat deltage i WTO- forhandlingerne? De er nødt til at forstå, at standarderne for dyrevelfærd og -sporbarhed ikke må sænkes, hr. kommissær! Forbrugerne og producenterne i EU skal beskyttes, og jeg tror ikke, vi sikrer dette ved, at der indgås en handelsaftale med Mercosur. Det vil faktisk have den helt modsatte virkning."@da2
"Herr Präsident! Ich denke, der jüngste Beschluss der Kommission, die Verhandlungen mit dem Mercosur zum Freihandelsabkommen wieder aufzunehmen, hat viele überrascht. Wir kommen in eine Phase, in der die GAP reformiert wird, und darüber haben wir gerade debattiert, und jeder weiß, dass die Landwirtschaft ein großer Teil dieses Abkommens sein wird. Ich akzeptiere, dass die Kommissionsdienststellen das Recht haben, Diskussionen wiederaufzunehmen, allerdings wäre ihnen besser geraten gewesen, das Parlament über ihre Absichten zu informieren. Mit diesem Thema könnte in vielen Sektoren der Agrarindustrie Europas die Büchse der Pandora geöffnet werden, und ich bezweifle daher ernsthaft, ob es so weise ist, sich auf einen künftigen Handel einzulassen. Es gibt schwerwiegende anhaltende Probleme in Brasilien und Argentinien bezüglich der Rückverfolgbarkeit von Tieren und anderen Fragen des Gesundheitsschutzes. Der jüngste Bericht der FAO-Mission im Staat Santa Catarina kam zu dem Ergebnis, dass es nur sehr wenige Kontrollen für Rinder gibt, die von Argentinien nach Brasilien gehen, oder auch zwischen den verschiedenen Staaten in Brasilien. Ebenso wurden die Vorschriften für Ohrmarken nicht eingehalten. Das sind nur einige Beispiele von vielen, die ich aus dem FAO-Bericht vom letzten Oktober aufzählen könnte. Ich muss dem Kommissar ganz ehrlich sagen, dass er, wenn er so weitermacht, bei jedem Schritt Widerstand zu spüren bekommen wird. Bis zu einem gewissen Grad kann ich verstehen, warum das wie eine attraktive Option aussieht, da die WTO-Diskussionen überhaupt nicht vorankommen, aber ich glaube wirklich, dass dies das Potenzial hat, die WTO zu zerstören. Wenn der Mercosur bei den Verhandlungen mit der EU Erfolg hat, warum sollten diese Länder dann überhaupt noch weiter an Verhandlungen mit der WTO teilnehmen? Sie müssen verstehen, dass es keine Senkung der Standards des Tierschutzes oder der Rückverfolgbarkeit geben wird. Verbraucher und Produzenten in der Europäischen Union müssen geschützt werden, und ich glaube nicht, dass ein Handelsabkommen mit dem Mercosur dies leisten wird. Es wird sogar den genau gegenteiligen Effekt haben."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι πολλοί εξεπλάγησαν με την πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις χώρες της ομάδας Mercosur σχετικά με μία συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Δεδομένου ότι εισερχόμαστε σε μία περίοδο κατά την οποία θα επέλθει η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ –για την οποία μάλιστα μόλις συζητήσαμε–, όλοι γνωρίζουν ότι η γεωργία θα αποτελέσει μείζον τμήμα της εν λόγω συμφωνίας. Μολονότι αποδέχομαι το γεγονός ότι οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν τη δικαιοδοσία να ξεκινήσουν εκ νέου τις διαβουλεύσεις, θα ήταν σαφώς προτιμότερο να ενημερώνουν το Κοινοβούλιο για τις προθέσεις τους. Είναι πολύ πιθανόν το εν λόγω ζήτημα να ανοίξει το κουτί της Πανδώρας σε πολλούς τομείς του γεωργικού κλάδου της Ευρώπης, και διατηρώ, κατά συνέπεια, σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη σύνεση που χαρακτηρίζει την έναρξη οιασδήποτε μελλοντικής συμφωνίας. Υπάρχουν σοβαρά συνεχιζόμενα προβλήματα στη Βραζιλία και την Αργεντινή όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα των ζώων και άλλα θέματα υγείας και ασφάλειας. Η τελευταία έκθεση από την αποστολή του FAO στην πολιτεία Santa Catarina κατέληξε στο συμπέρασμα ότι διενεργούνται ελάχιστοι έλεγχοι κατά τη διέλευση βοοειδών από την Αργεντινή στη Βραζιλία, ακόμα δε και μεταξύ των διαφόρων πολιτειών της Βραζιλίας. Ομοίως, δεν εφαρμόζονται ούτε οι κανόνες περί της σήμανσης με ενώτια. Πρόκειται για ενδεικτικά μόνο από τα πολλά παραδείγματα που θα μπορούσα να παραθέσω από την έκθεση του FAO του προηγούμενου Οκτωβρίου. Οφείλω να δηλώσω ευθέως στον Επίτροπο ότι εάν επιμείνει επί αυτής της οδού, θα βρίσκεται αντιμέτωπος με αντιδράσεις σε κάθε βήμα του. Μπορώ να κατανοήσω έως έναν βαθμό τον λόγο για τον οποίο ενδέχεται να φαίνεται ελκυστική επιλογή, καθόσον οι διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ δεν σημειώνουν πρόοδο, αλλά πιστεύω πραγματικά ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να καταστρέψει τον ΠΟΕ. Εάν η ομάδα Mercosur κατορθώσει να επιτύχει συμφωνία με την ΕΕ, ποιος ο λόγος να συνεχίσουν οι εν λόγω χώρες να συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ; Πρέπει να κατανοήσετε ότι δεν πρόκειται να μειωθεί το επίπεδο των προτύπων για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων ή για την ιχνηλασιμότητά τους. Οι καταναλωτές και οι παραγωγοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προστατευθούν, και δεν πιστεύω ότι μία εμπορική συμφωνία με την ομάδα Mercosur θα το επιτύχει αυτό. Θα έχει, μάλιστα, ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα."@el10
"Señor Presidente, creo que a muchos les ha pillado por sorpresa la decisión reciente de la Comisión de reabrir las negociaciones con Mercosur en un acuerdo de libre comercio. A medida que entramos en un período en el que veremos la reforma de la PAC, algo sobre lo que acabamos de debatir, todo el mundo sabe que la agricultura será una parte importante de ese acuerdo. Si bien acepto que los servicios de la Comisión están en su derecho de reanudar las negociaciones, hubiese sido mucho mejor que hubiera informado al Parlamento acerca de sus intenciones. Este problema puede abrir la caja de Pandora en muchos sectores de la industria de la agricultura europea y, por lo tanto, cuestiono seriamente la conveniencia de embarcarnos en cualquier acuerdo futuro. Hay graves problemas en curso en Brasil y Argentina con respecto a la localización de los animales y a otros problemas relacionados con la salud y la seguridad. En el informe más reciente de la misión de la FAO en el Estado de Santa Catarina se concluye que se hacían muy pocos controles del ganado que pasaba de Argentina a Brasil, o incluso entre los diferentes estados de Brasil. Por la misma razón, no se cumplían las normas de la marca de oreja. Estos son sólo algunos ejemplos de los muchos que podría enumerar a raíz del informe de la FAO del pasado mes de octubre. Debo decir al señor Comisario de forma muy contundente que, si sigue por este camino, se encontrará con obstáculos en cada paso que dé. Puedo, hasta cierto punto, entender por qué esto puede parecer una opción atractiva, ya que los debates de la OMC no avanzan a ningún ritmo, pero realmente creo que esto tiene el potencial de destruir a la OMC. Si Mercosur logra celebrar un acuerdo con la UE, ¿por qué estos países deben seguir participando en las negociaciones de la OMC? Usted debe entender que no habrá reducción en el nivel de las normas relacionadas con la localización o el bienestar de los animales. Hay que proteger a los consumidores y productores de la Unión Europea, y no creo que un acuerdo comercial con Mercosur vaya a lograr que así sea. De hecho, tendrá un efecto totalmente contrario."@es21
". Austatud juhataja! Arvan, et paljusid üllatas komisjoni hiljutine otsus taasalustada Mercosuriga läbirääkimisi vabakaubanduslepingu üle. Et oleme sisenemas ajajärku, mil toimub ühise põllumajanduspoliitika reformimine – me just arutlesime selle üle –, teavad kõik, et põllumajandusel on nimetatud lepingus suur osa. Kuigi ma olen nõus, et komisjoni talitustel on õigus läbirääkimisi taasalustada, oleksid nad kindlasti pidanud parlamenti oma kavatsustest teavitama. Selle küsimusega võidakse avada Pandora laegas paljudes Euroopa põllumajanduse valdkondades ja seepärast kahtlen ma tõsiselt, kas on arukas mingisse tulevasse tehingusse asuda. Brasiilias ja Argentinas on pidevalt tõsiseid probleeme seoses loomade jälgitavuse ning muude tervisekaitse- ja ohutusküsimustega. ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni Santa Catarina osariigis toimunud missiooni viimases aruandes jõuti järeldusele, et seoses kariloomade liikumisega Argentinast Brasiiliasse või ka Brasiilia eri osariikide vahel rakendatakse väga vähe kontrollimeetmeid. Lisaks ei kohaldatud kõrvamärgistuse eeskirju. Need on üksnes mõned näited paljudest, mida ma võiksin ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni eelmise aasta oktoobrikuu aruandest välja tuua. Pean volinikule väga otsekoheselt ütlema, et kui ta visalt sel teel püsib, siis kohtab ta igal sammul vastuseisu. Ma saan mingil määral aru, miks see võib näida ligitõmbava variandina, sest Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) läbirääkimised ei edene kuidagi, kuid ma usun tõesti, et see võib WTO hävitada. Kui Mercosuril õnnestub saavutada kokkulepe ELiga, siis miks peaks need riigid jätkama läbirääkimisi WTOga? Te peate aru saama, et loomade tervise, heaolu või jälgitavuse standardites ei tehta järeleandmisi. Euroopa Liidu tarbijad ja tootjad peavad olema kaitstud ja ma ei usu, et kaubanduskokkulepe Mercosuriga seda võimaldab. Tegelikult on sel hoopis vastupidine mõju."@et5
"Arvoisa puhemies, uskon, että monet yllättyivät komission hiljattain tekemästä päätöksestä käynnistää uudelleen neuvottelut Mercosur-maiden kanssa vapaakauppasopimuksesta. Kun nyt aloitamme ajanjakson, jolloin YMP:tä aletaan uudistaa ja olemme juuri keskustelleet asiasta, kaikki tietävät, että maatalous on tärkeä osa kyseistä sopimusta. Vaikka hyväksynkin, että komission yksiköillä on oikeus aloittaa keskustelut uudelleen, olisi ollut paljon parempi, että ne olisivat ilmoittaneet aikeistaan parlamentille. Tämän aiheen myötä on mahdollisuus avata Pandoran lipas monilla Euroopan maatalouden aloilla, ja sen vuoksi kyseenalaistan vahvasti sen, onko uusia sopimuksia järkevä käynnistää. Brasiliassa ja Argentiinassa on vakavia jatkuvia ongelmia, jotka liittyvät eläinten jäljitettävyyteen sekä muihin terveys- ja turvallisuusasioihin. Kaikkein uusimmassa raportissa, jonka FAO laati Santa Catarinan osavaltiossa, todettiin, että Argentiinasta Brasiliaan tai jopa Brasilian eri osavaltioiden välillä kulkevaa karjaa valvotaan hyvin vähän. Samasta syystä korvien merkintää koskevia sääntöjä ei ollut pantu täytäntöön. Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä niistä monista, joita voisin luetella FAO:n laatimasta raportista viime lokakuulta. Minun on todettava komission jäsenelle hyvin selväsanaisesti, että jos hän haluaa ehdottomasti jatkaa tällä tiellä, hän joutuu kohtaamaan vastustusta jokaisella askeleella. Voin tiettyyn pisteeseen saakka ymmärtää, miksi tämä voi vaikuttaa houkuttelevalta vaihtoehdolta, koska WTO-neuvottelut eivät etene yhtään, mutta olen vahvasti sitä mieltä, että tällainen toiminta voi tuhota WTO:n. Jos Mercosur onnistuu saamaan aikaan sopimuksen EU:n kanssa, miksi näiden maiden olisi tarpeen osallistua WTO-neuvotteluihin? Teidän on ymmärrettävä, että eläinten terveyteen, hyvinvointiin tai jäljitettävyyteen liittyvien normien tasoa ei lasketa. Euroopan unionin kuluttajia ja tuottajia on suojeltava, enkä usko, että Mercosurin kanssa tehtävällä kauppasopimuksella voidaan saavuttaa tätä. Sillä saadaan sen sijaan aikaan täysin päinvastainen tulos."@fi7
"Monsieur le Président, je pense que beaucoup ont été surpris de la décision récente de la Commission de rouvrir les négociations en vue de la conclusion d’un accord de libre-échange avec le Mercosur. Nous entrons dans une période de réforme de la PAC, nous venons d’ailleurs d’en discuter, et chacun sait que l’agriculture sera l’un des éléments majeurs de cet accord. J’admets que les services de la Commission ont le droit de relancer les pourparlers, mais ils auraient mieux fait d’informer le Parlement de leurs intentions. Ces négociations risquent d’ouvrir la boîte de Pandore pour de nombreux secteurs de l’agriculture européenne, et je doute donc sérieusement de la sagesse de se lancer dans un nouvel accord. Il y a de graves problèmes au Brésil et en Argentine concernant la traçabilité des animaux et d’autres questions sanitaires et de sécurité. Le dernier rapport de la mission de la FAO dans l’État de Santa Catarina a conclu qu’il n’y avait que très peu de contrôles sur le bétail arrivant au Brésil depuis l’Argentine, tout comme sur le bétail passant d’un État à l’autre au Brésil. De même, les règles de marquage auriculaire ne sont pas respectées. Ce ne sont là que quelques exemples, je pourrais en citer de nombreux autres tirés du rapport de la FAO d’octobre dernier. Je dois dire clairement au commissaire que s’il persiste dans cette voie, il rencontrera une opposition à chaque pas. Dans une certaine mesure, je peux comprendre que cette option puisse sembler attrayante vu la lenteur des négociations au niveau de l’OMC. Mais je suis convaincu que cette démarche pourrait bien détruire l’OMC. Si le Mercosur parvient à conclure un accord avec l’UE, pourquoi ces pays continueraient-ils de participer aux négociations de l’OMC? Vous devez comprendre qu’il ne peut y avoir aucun relâchement des normes en matière de santé et de bien-être animal, ni en matière de traçabilité. Il faut protéger les consommateurs et les producteurs de l’Union européenne, et je ne pense pas qu’un accord commercial avec le Mercosur puisse assurer cette protection. Au contraire, il aura exactement l’effet inverse."@fr8
". – Tisztelt elnök úr! Azt hiszem, sokakat meglepett, hogy a Bizottság nemrég úgy döntött, hogy újraindítja a szabadkereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalásokat a Mercosurral. Mivel olyan időszakba lépünk, amikor a KAP reformjára kerül sor – és arról éppen most folytatunk vitát –, mindenki tudja, hogy a mezőgazdaság fontos része lesz a megállapodásnak. Habár elfogadom, hogy a Bizottság szolgálatainak jogában áll a tárgyalások újraindítása, határozottabban kellett volna őket arról értesíteni, hogy szándékaikról tájékoztassák a Parlamentet. Ez a kérdés kinyithatja Pandora szelencéjét Európa mezőgazdaságának számos ágazatában, ennélfogva komolyan megkérdőjelezem, hogy bölcs lépés-e belekezdeni bármilyen jövőbeli megállapodásba. Súlyos és állandó problémák vannak Brazíliában és Argentínában az állatok nyomon követhetősége terén, valamint egyéb egészségügyi és biztonsági kérdésekben. A Santa Catarina államban működő FAO misszió legutóbbi jelentésében megállapította, hogy igen felületes az Argentínából Brazíliába – vagy akár Brazília különböző államai között – szállított jószágok ellenőrzése. Ennek tetejébe a füljelzési szabályokat sem érvényesítették. Ez csak néhány példa, amit a FAO múlt októberi jelentésében szereplő, hosszú listából idézhetek. Nagyon őszintén meg kell mondanom a biztos úrnak, hogy ha ezt az utat folytatja, minden egyes lépésénél ellenvéleménybe fog ütközni. Megértem valamelyest, miért tűnhet ez vonzó lehetőségnek, mivel a WTO-val folytatott tárgyalások egyáltalán nem haladnak előre, de valóban azt hiszem, hogy ez tönkreteheti a WTO-t. Ha a Mercosurnak sikerül megállapodást kötnie az EU-val, miért vennének részt ezek az országok a WTO-val folytatott, további tárgyalásokban? Meg kell értenünk, hogy állat-egészségügyi és állatjóléti vagy nyomon követhetőségi normák nem fognak lazulni. Az Európai Unió fogyasztóit és termelőit védenünk kell, és nem hiszem, hogy a Mercosurral kötött kereskedelmi megállapodás ezt a célt szolgálná. Sőt, annak teljesen ellentétes hatása lesz."@hu11
"Signor Presidente, credo che la decisione della Commissione di riprendere i negoziati con il Mercosur su un accordo di libero scambio abbia sorpreso molti. Ora che si profila un periodo di riforme della politica agricola comune, di cui abbiamo appena discusso, è chiara a tutti l'importanza dell'agricoltura per l'accordo con il Mercosur. Non discuto il diritto degli organi della Commissione di riprendere le consultazioni, ma sarebbe stato molto più opportuno informare preventivamente il Parlamento a riguardo. La questione in oggetto potrebbe aprire un vaso di Pandora per molti settori dell'industria agricola in Europa e di conseguenza mi interrogo seriamente sulla sensatezza di qualsiasi accordo futuro in merito. In Brasile e Argentina persistono seri problemi per quanto riguarda la rintracciabilità degli animali ed altre questioni di salute e sicurezza. Secondo l'ultima relazione della missione FAO nello stato di Santa Catarina, vi sono scarsi controlli delle mandrie in transito dall'Argentina in Brasile o tra diverse regioni del Brasile. Lo stesso vale per la marchiatura auricolare, che non è applicata secondo le regole, e potrei elencare molti altri esempi citati nella relazione FAO dello scorso ottobre. Desidero far presente al Commissario in modo molto chiaro che, se si ostinerà a percorrere questa strada, verrà ostacolato a ogni piè sospinto. Vista la lentezza delle discussioni con l'OMC, l'opzione di un accordo UE-Mercosur potrebbe sembrare allettante, ma sono fermamente convinto che potrebbe anche finire per disintegrare l'OMC. Se i paesi del Mercosur riuscissero infatti a concludere un accordo con l'Unione europea, per quale motivo dovrebbero continuare a partecipare ai negoziati dell'OMC? Deve essere chiaro che non vi sarà alcun abbassamento dei livelli di rintracciabilità, di tutela della salute o del benessere degli animali. I consumatori e i produttori nell'Unione europea vanno protetti e credo che un accordo commerciale con il Mercosur non sia un passo in questa direzione, ma piuttosto nella direzione opposta."@it12
"Pone pirmininke, manau, kad daugelį nustebino neseniai Komisijos priimtas sprendimas atnaujinti derybas su MERCOSUR šalimis dėl laisvosios prekybos susitarimo. Kadangi prasideda laikotarpis, per kurį bus pertvarkyta BŽŪP, ir apie tai tik ką diskutavome, visi žino, kad žemės ūkis bus pagrindinė šio susitarimo dalis. Sutinku, kad Komisijos tarnybos turi teisę atnaujinti diskusijas, tačiau jos būtų gerokai geriau informuotos, jeigu praneštų Parlamentui apie savo ketinimus. Dėl šio klausimo atsiranda galimybė atverti Pandoros skrynią daugelyje Europos žemės ūkio pramonės sektorių, todėl rimtai abejoju, ar išmintinga imtis bet kokio ateities sandorio. Brazilijoje ir Argentinoje yra rimtų vis dar neišspręstų problemų dėl gyvulių atsekamumo ir kitų sveikatos bei saugos klausimų. Naujausioje Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) atliktos misijos Santa Katarinos valstijoje ataskaitoje pateikta išvada, kad galvijų perėjimas iš Argentinos į Braziliją arba tarp skirtingų Brazilijos valstijų yra labai mažai kontroliuojamas. Be to, ausies įsagų taisyklės nebuvo įgyvendintos. Tai yra tik keletas iš daugelio praėjusių metų spalio mėn. FAO ataskaitoje pateiktų pavyzdžių. Privalau tiesiai pasakyti Komisijos nariui, kad jeigu jis ir toliau eis šiuo keliu, jam bus prieštaraujama kiekviename žingsnyje. Iš dalies galiu suprasti, kodėl tai atrodo patraukli alternatyva, kai diskusijos su PPO visiškai nejuda į priekį, tačiau iš tikrųjų manau, kad taip galima sunaikinti PPO. Jeigu MERCOSUR šalims pavyks suderėti su ES, kodėl šios šalys turėtų toliau dalyvauti derybose su PPO? Privalote suprasti, kad standartų dėl gyvūnų sveikatos gerovės ar atsekamumo lygmuo nebus mažinamas. Europos Sąjungos vartotojai ir gamintojai privalo būti apsaugoti ir nemanau, kad prekybos susitarimu su MERCOSUR šalimis bus pasiektas šis tikslas. Iš tikrųjų rezultatas bus priešingas."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs! Manuprāt, nesenais Komisijas lēmums atsākt sarunas par brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Mercosur valstīm pārsteidza daudzus. Tā kā sākas laikposms kurā tiks reformēta KLP un mēs par to tikko kā debatējām, ikviens zina, ka lauksaimniecībai šajā nolīgumā tiks atvēlēta nozīmīga vieta. Lai gan es piekrītu tam, ka Komisijas dienestiem ir tiesības atsākt sarunas, būtu bijis labāk, ja par šo nodomu tiktu informēts arī Parlaments. Šis jautājums var atvērt Pandoras lādi attiecībā uz daudzām Eiropas lauksaimniecības nozarēm, tāpēc es nopietni apšaubu to, vai tas ir prāta darbs slēgt jebkādu turpmāku darījumu. Brazīlijā un Argentīnā joprojām pastāv nopietnas problēmas dzīvnieku izsekojamības un citu veselības un drošības aspektu jomā. Jaunākais Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas misijas ziņojums no pavalsts liecina, ka liellopi, kas tiek pārvesti no Argentīnas uz Brazīliju vai pat starp Brazīlijas pavalstīm, tiek kontrolēti ļoti maz. Tas pats avots vēsta, ka nav ieviests noteikums par krotāliju izmantošanu. Tie ir tikai daži piemēri no daudziem, kurus es varētu uzskaitīt un kas minēti Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas pagājušā gada oktobrī sagatavotajā ziņojumā. Vēlos komisāra kungam teikt pavisam tieši — ja viņš turpinās iet šādu ceļu, tad sastapsies ar pretestību ikkatrā šā ceļa posmā. Tā kā PTO apspriedes nevirzās uz priekšu, es zināmā mērā varu saprast, kāpēc šāda izvēle šķiet simpātiska, tomēr es no tiesas uzskatu, ka tā varētu iznīcināt PTO. Ja Mercosur valstīm izdosies noslēgt darījumu ar ES, tad kāpēc gan tām turpināt dalību PTO sarunās? Jums jāsaprot, ka dzīvnieku veselības, labturības vai izsekojamības standarti netiks pazemināti. Ir jāaizsargā Eiropas Savienības patērētāji un ražotāji, un es neuzskatu, ka darījums ar Mercosur valstīm tirdzniecības jomā to darīs. Nudien, tam būtu gluži pretējas sekas."@lv13
"Mr President, I think many were taken by surprise at the recent decision by the Commission to reopen the negotiations with Mercosur on a free trade agreement. As we enter into a period where we will see reform of the CAP, and we have just been debating that, everyone knows that agriculture will be a major part of that agreement. While I accept that the Commission services are within their rights to reopen discussions, they would have been much better advised to inform Parliament of their intentions. This issue has the possibility to open Pandora’s box in many sectors of Europe’s agriculture industry, and I therefore seriously question the wisdom of embarking upon any future deal. There are serious ongoing problems in Brazil and Argentina with regard to animal traceability and other health and safety issues. The most recent report by the FAO mission in the state of Santa Catarina concluded that there were very few controls on cattle passing from Argentina to Brazil, or indeed between the different states in Brazil. By the same token, ear-tagging rules were not enforced. These are only some examples of the many I could list from the FAO report last October. I must tell the Commissioner very straightforwardly that if he persists down this route he will be opposed every step of the way. I can to some extent understand why this may seem like an attractive option, as WTO discussions do not progress with any speed, but I really do believe that this has the potential to destroy the WTO. If Mercosur succeeds in achieving a deal with the EU, why should these countries continue to participate in WTO negotiations? You must understand that there will be no reduction in the level of standards of animal health welfare or traceability. Consumers and producers in the European Union must be protected, and I do not think that a trade deal with Mercosur will achieve this. Indeed, it will have entirely the opposite effect."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik denk dat de recente beslissing van de Commissie om de onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst met Mercosur te heropenen voor veel mensen als een verrassing kwam. We gaan nu een tijd in waarin er een hervorming van het GLB zal plaatsvinden – en daar hebben we zojuist over gediscussieerd – en iedereen weet dat de landbouw een belangrijk onderdeel van die overeenkomst zal vormen. Hoewel ik inzie dat de diensten van de Commissie het recht hebben de besprekingen te heropenen, hadden zij er veel beter aan gedaan het Parlement op de hoogte te stellen van hun voornemen. Deze kwestie zou in veel sectoren van de Europese landbouwindustrie de doos van Pandora kunnen openen, en daarom vraag ik mij serieus af hoe wijs het is om te beginnen te werken aan een toekomstige overeenkomst. Er zijn in Brazilië en Argentinië voortdurend ernstige problemen met de traceerbaarheid van dieren en andere gezondheids- en veiligheidskwesties. In het meest recente rapport van de FAO-missie in de deelstaat Santa Catarina wordt geconcludeerd dat er zeer weinig controle plaatsvindt op vee dat van Argentinië naar Brazilië of tussen de verschillende deelstaten in Brazilië wordt getransporteerd. Evenmin wordt de regelgeving voor oormerken gehandhaafd. Dit zijn alleen nog maar een paar voorbeelden van de vele problemen die ik uit het FAO-rapport van afgelopen oktober zou kunnen noemen. Om heel eerlijk te zijn moet ik de commissaris vertellen dat als hij deze weg per se wil volgen hij bij elke stap tegenstand zal ontmoeten. Tot op zekere hoogte kan ik begrijpen waarom dit een aantrekkelijke optie lijkt te zijn, want de besprekingen in de WTO vorderen niet snel. Ik geloof echter werkelijk dat dit het potentieel heeft de WTO kapot te maken. Als Mercosur erin slaagt een overeenkomst met de EU te bereiken, waarom zouden deze landen dan nog blijven deelnemen aan WTO-onderhandelingen? U moet begrijpen dat de normen van dierenwelzijn of de traceerbaarheid van dieren niet omlaag gebracht zullen worden. De consumenten en producenten in de Europese Unie moeten worden beschermd, en volgens mij zal dat met een handelsovereenkomst met Mercosur niet gebeuren. Die zal zelfs een volkomen tegengesteld effect sorteren."@nl3,3
"Panie przewodniczący! Moim zdaniem niedawna decyzja Komisji w sprawie wznowienia negocjacji z Mercosurem dotyczących umowy o wolnym handlu zaskoczyła wiele osób, ponieważ wkraczamy w etap reform w zakresie WPR i niedawno mówiliśmy, że rolnictwo będzie istotną częścią przedmiotowej umowy. I choć akceptuję fakt, że służby Komisji mają prawo do wznowienia negocjacji, to powinny one raczej informować Parlament o swoich zamiarach. Ta kwestia może przyczynić się do otworzenia puszki Pandory w wielu sektorach europejskiego przemysłu rolnego i w związku z tym poważnie powątpiewam, czy dążenie do jakiejkolwiek przyszłej umowy jest rozsądne. W Brazylii i Argentynie wciąż występują problemy w odniesieniu do identyfikowalności zwierząt i innych kwestii zdrowotnych oraz kwestii bezpieczeństwa. W ostatnim sprawozdaniu misji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w stanie Santa Catarina stwierdzono, że liczba kontroli bydła przekraczającego granicę między Argentyną a Brazylią, a w rzeczy samej także granice między poszczególnymi stanami w Brazylii, jest bardzo mała. Podobnie jest z zasadami dotyczącymi kolczykowania, które nie są przestrzegane. To tylko niektóre z licznych przykładów, które mógłbym wymienić, przedstawionych przez misję FAO w sprawozdaniu w październiku ubiegłego roku. Muszę bardzo wyraźnie powiedzieć panu komisarzowi, że jeśli będzie nadal podążał w tym kierunku, to na każdym kroku napotka na opór. Do pewnego stopnia potrafię zrozumieć, czemu ta opcja wydaje się atrakcyjna, skoro postęp rozmów w ramach WTO nie przebiega wystarczająco szybko, ale naprawdę uważam, że takie posunięcie może zniszczyć WTO. Jeśli Mercosur zdoła dojść do porozumienia z UE, czemu kraje do niego należące miałyby kontynuować udział w negocjacjach WTO? Musicie państwo zrozumieć, że normy w zakresie dobrostanu zwierząt lub ich identyfikowalności nie zostaną obniżone. Musimy chronić konsumentów i producentów w Unii Europejskiej, a moim zdaniem umowa handlowa z Mercosurem tego nie zapewni. Tak naprawdę będzie miała całkowicie odwrotny skutek."@pl16
"Senhor Presidente, parece-me que muitos foram apanhados de surpresa com a decisão recente da Comissão de reabrir as negociações com o Mercosul com vista à celebração de um acordo de comércio livre. Uma vez que estamos a entrar numa fase em que vamos assistir à reforma da PAC, e estivemos ainda agora a debater essa questão, todos sabemos que a agricultura será uma parte importante desse acordo. Apesar de reconhecer que os serviços da Comissão estão no seu direito de reabrir a discussão, deveriam ter informado o Parlamento das suas intenções. Esta questão pode abrir uma caixa de Pandora em muitos sectores da agricultura europeia, pelo que questiono seriamente a sensatez de celebrar qualquer acordo futuro. Existem actualmente problemas sérios no Brasil e na Argentina no que diz respeito à rastreabilidade dos animais e no domínio da saúde e segurança. O mais recente relatório da missão da FAO no estado de Santa Catarina concluiu que existe muito pouco controlo do gado que atravessa a fronteira da Argentina para o Brasil ou até mesmo os diferentes estados do Brasil. Da mesma forma, não foram aplicadas as normas em matéria de marcação auricular. Estes são apenas alguns exemplos dos muitos que poderia enumerar a partir do relatório da FAO de Outubro passado. Quero dizer muito francamente ao Senhor Comissário que se continuar a optar por essa via, irá encontrar muitos obstáculos pelo caminho. Consigo, até certo ponto, entender a razão pela qual esta opção pode parecer aliciante, uma vez que as discussões da OMC não registam qualquer avanço, mas na realidade acredito que esta solução tem potencialidades para destruir a OMC. Se o Mercosul conseguir celebrar um acordo com a UE, por que motivo deverão estes países continuar a participar nas negociações da OMC? Há que entender que não haverá qualquer redução no nível das normas em matéria de bem-estar, saúde ou rastreabilidade dos animais. É necessário proteger os consumidores e produtores da União Europeia e não me parece que um acordo comercial com o Mercosul vá conseguir isso. Na realidade, irá produzir um efeito totalmente oposto."@pt17
"Dle preşedinte, cred că mulţi au fost luaţi prin surprindere de recenta decizie a Comisiei de a redeschide negocierile cu Mercosur asupra unui acord de liber schimb. Pentru că intrăm într-o perioadă în care vom fi martorii reformei PAC, pe care tocmai am dezbătut-o, fiecare ştie că agricultura va constitui o parte importantă a acelui acord. Deşi sunt de acord că serviciile din cadrul Comisiei au competenţa de a redeschide discuţiile, ar fi fost mult mai înţelept să informeze Parlamentul cu privire la intenţiile lor. Subiectul poate deschide cutia Pandorei în multe dintre sectoarele industriei agriculturii din Europa şi de aceea pun serios sub semnul întrebării înţelepciunea deciziei de a avansa un acord viitor. Există în prezent probleme serioase în Argentina şi Brazilia referitoare la provenienţa animalelor şi la alte subiecte privind sănătatea şi siguranţa. Cel mai recent raport al misiunii FAO în statul Santa Catarina a concluzionat că acolo au existat foarte puţine controale asupra bovinelor care trec din Argentina în Brazilia sau chiar asupra acelora care trec dintr-un stat în altul în Brazilia. Conform aceloraşi date, regulile de marcare a urechilor nu erau puse în aplicare. Acestea sunt doar câteva exemple dintre cele multe pe care le-aş putea enumera din raportul FAO din octombrie trecut. Trebuie să îi spun direct şi deschis dlui comisar că, dacă persistă în această direcţie, ne vom opune la fiecare pas al acestui drum. Pot să înţeleg într-o oarecare măsură de ce acest lucru ar putea să pară o opţiune atrăgătoare, pentru că discuţiile OMC stagnează, dar cred cu adevărat că există potenţialul distrugerii OMC. Dacă Mercosur reuşeşte să realizeze un acord cu UE, de ce ar mai trebui ca aceste ţări să continue să participe la negocierile din cadrul OMC? Trebuie să înţelegeţi că nu va exista nici o reducere a nivelului standardelor referitoare la provenienţa sau starea de sănătate a animalelor. Consumatorii şi producătorii din Uniunea Europeană trebuie protejaţi iar eu nu cred că un acord comercial cu Mercosur va atinge acest scop. Va avea, cu adevărat, efectul complet opus."@ro18
"− Vážený pán predsedajúci, myslím si, že mnohých prekvapilo nedávne rozhodnutie Komisie opäť otvoriť rokovania s krajinami Mercosuru o dohode o voľnom obchode. Keďže vstupujeme do doby, kedy budeme svedkami reformy SPP, a práve sme o tom diskutovali, všetci vedia, že poľnohospodárstvo bude významnou časťou tejto dohody. Akceptujem síce, že útvary Komisie majú právo opätovne otvoriť diskusie, bolo by však omnoho lepšie, keby Parlament oboznámili so svojimi úmyslami. Táto záležitosť by mohla otvoriť Pandorinu skrinku v mnohých odvetviach európskeho poľnohospodárstva, a preto vážne spochybňujem rozumnosť rozhodnutia pustiť sa do akejkoľvek budúcej dohody. V Brazílii a Argentíne stále pretrvávajú vážne problémy, pokiaľ ide o sledovateľnosť zvierat a ďalšie zdravotné a bezpečnostné otázky. Záver poslednej správy misie organizácie FAO v štáte Santa Catarina bol, že existuje veľmi málo kontrol dobytku prechádzajúceho z Argentíny do Brazílie a aj medzi jednotlivými štátmi v Brazílii. Takisto sa neuplatňovali ani predpisy pre značkovanie uší. To je len zopár príkladov z mnohých, ktoré by som mohol uviesť zo správy organizácie FAO z minulého októbra. Pánovi komisárovi musím veľmi otvorene povedať, že ak sa uberie touto cestou, na každom kroku sa bude stretávať s odporom. Do určitej miery rozumiem, prečo sa to môže javiť ako atraktívna možnosť, keďže diskusie WTO napredujú pomaly, ale naozaj si myslím, že toto by mohlo zničiť WTO. Ak krajiny Mercosuru dosiahnu s EÚ dohodu, prečo by potom mali pokračovať v rokovaniach WTO? Musíte pochopiť, že úroveň noriem týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat a ich sledovateľnosti sa nezníži. Spotrebiteľov a výrobcov v Európskej únii je potrebné chrániť a nemyslím si, že obchodná dohoda s krajinami Mercosuru to dosiahne. V skutočnosti bude mať opačný účinok."@sk19
"Mislim, da so bili mnogi presenečeni zaradi nedavne odločitve Komisije, da ponovno odpre pogajanja z državami Mercosur glede sporazuma o prosti trgovini. Ko vstopamo v obdobje, ko bomo priča reformi SKP, in o tem smo ravno razpravljali, vsi vedo, da bo kmetijstvo glavni del tega sporazuma. Medtem ko sprejmem, da je delo Komisije v okviru pravic do ponovnega odprtja pogovorov, pa bi bilo mnogo bolje, da bi o svojih namerah obvestili Parlament. To vprašanje povzroča možnost odprtja Pandorine skrinjice v mnogih sektorjih evropskega kmetijstva in zato resno dvomim v modrost tega, da se lotimo kakršnega koli prihodnjega dogovora. V Braziliji in Argentini obstajajo resne težave glede sledljivosti živali in drugih zdravstvenih in varnostnih vprašanj. V zadnjem poročilu misije FAO v državi Santa Catarina je zaključeno, da je bilo zelo malo kontrol v zvezi z živino, ki je potovala iz Argentine v Brazilijo ali seveda med različnimi državami v Braziliji. Dalje, pravila o označevanju ušes se niso izvajala. Le nekaj primerov med mnogimi je, ki sem jih lahko naštel iz poročila FAO lani oktobra. Gospodu komisarju moram zelo odkrito povedati, da bo, če bo še naprej vztrajal na tej poti, na vsakem koraku naletel na nasprotovanja. Do neke mere lahko razumem, zakaj se morda to zdi kot privlačna možnost, saj razprave STO nikakor ne napredujejo, a resnično menim, da lahko to uniči STO. Če bo Mercosur uspel doseči dogovor z EU, zakaj bi morale te države še naprej sodelovati v pogajanjih STO? Razumeti morate, da ne bo nikakor zmanjšana raven standardov zdravja, dobrega počutja ali sledljivosti živali. Potrošnike in proizvajalce v Evropski uniji je treba zavarovati in mislim, da s trgovinskim sporazumom z državami Mercosur tega ne bomo dosegli. Vsekakor bo imel popolnoma nasproten učinek."@sl20
"− Herr talman! Jag tror att många blev överraskade av kommissionens beslut nyligen att återuppta förhandlingarna med Mercosur om ett frihandelsavtal. Eftersom vi nu går in i en tid av reformer av den gemensamma jordbrukspolitiken, och vi nyss har debatterat frågan, vet alla att jordbruket kommer att utgöra en stor och viktig del i detta avtal. Jag accepterar att kommissionens tjänsteavdelningar är i sin fulla rätt att återuppta diskussionerna, men det hade varit mycket bättre om de hade informerat parlamentet om sina avsikter. Den här frågan har möjlighet att öppna Pandoras ask i många sektorer av EU:s jordbruksindustri och jag ifrågasätter därför starkt det förnuftiga i att ge sig in i en framtida överenskommelse. I Brasilien och Argentina har man allvarliga problem med djurs spårbarhet och andra hälso- och säkerhetsfrågor. Den senaste rapporten från FAO-delegationen i delstaten Santa Catarina visade att det gjordes mycket få kontroller av boskap som rör sig från Argentina till Brasilien och mellan olika brasilianska delstater. Inte heller efterlevdes reglerna om öronmärkning. Det här är bara några exempel av många som jag skulle kunna räkna upp från FAO:s rapport i oktober förra året. Jag måste säga detta rakt ut till kommissionsledamoten: Om han fortsätter längs den här vägen kommer han att stöta på motstånd för varje steg. Till viss del kan jag förstå att det här kan verka som ett attraktivt alternativ, eftersom WTO-diskussionerna inte är särskilt framgångsrika, men jag tror verkligen att detta har potential att förstöra WTO. Varför ska dessa länder fortsätta att delta i WTO-förhandlingarna, om Mercosur lyckas nå en överenskommelse med EU? Det kommer inte att ske någon sänkning av normerna för djurskydd och spårbarhet. Konsumenter och producenter i Europeiska unionen måste skyddas, och jag tror inte att ett handelsavtal med Mercosur kommer att uppnå detta. I själva verket kommer det att få helt motsatt effekt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"James Nicholson,"18,5,20,15,19,14,16,13,4,21,9
"autor"18,16,21
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph