Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-053"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.3.4-053"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, je ne sais pas si beaucoup de questions ont été posées. J’ai surtout constaté que certains principes ont été affirmés, qui, comme on l’a vu, ont été bien reflétés dans le rapport. En tout cas, ce que j’ai essentiellement retenu de ce débat, c’est qu’on a besoin d’une politique agricole commune, une politique agricole qui doit être communautaire, et qu’on a aussi besoin d’un budget qui doit être en rapport avec les objectifs qu’on fixe pour cette agriculture. Je considère donc qu’il faut un budget réaliste. Et, pour moi, un budget réaliste, c’est un budget en rapport avec les objectifs fixés pour la politique agricole commune. Ce que l’on constate, c’est que l’on demande de plus en plus de choses aux agriculteurs. Bien sûr, on demande aussi que les moyens mis à disposition soient mieux utilisés et affichés de manière plus claire. Je vois d’ailleurs que mon collègue Janusz Lewandowski, le commissaire au budget, est ici. Peut-être est-ce justement pour nous confirmer que la PAC aura un budget qui sera en rapport avec les objectifs qu’on lui fixe. J’ai aussi retenu le fait que, pour que l’agriculture, la politique agricole commune, puisse atteindre les objectifs qu’on lui fixe, il est nécessaire de prendre en compte toutes les différences entre tous les types d’agriculture qui existent dans l’Union européenne. Il faut tenir compte de cette diversité pour que, dans les régions où elle s’exprime, ces différents types d’agriculture puissent contribuer à la réalisation des objectifs concernant, non seulement l’approvisionnement des marchés, la production et la sécurité de l’approvisionnement des marchés, mais aussi une évolution vers une meilleure prise en compte de l’environnement, de la gestion des ressources naturelles et des capacités de développement économique en milieu rural. Il faut prendre en compte la manière dont l’agriculture et le secteur agroalimentaire peuvent contribuer à ceci. J’ai en outre retenu que toute cette réflexion sur l’avenir de la politique agricole commune doit également contribuer à donner un encouragement aux jeunes, une perspective aux jeunes qui souhaitent s’installer, qui souhaitent investir dans l’agriculture, pour que l’activité agricole soit aussi une activité d’avenir, et pour qu’on puisse atteindre nos objectifs. Je veux également envoyer un signal clair et répondre à M. Kelly au sujet des aides directes. Je pense que, pour obtenir une agriculture plus juste, une politique agricole commune plus transparente et plus efficace, il est évident qu’il est nécessaire de définir des critères clairs pour la distribution de ces aides directes en fonction des objectifs qu’on va se fixer. Donc, à mon sens, les références historiques ne constituent pas des critères justes, transparents, objectifs. On a besoin de remplacer ces références historiques par des objectifs beaucoup plus clairs, ce qui va créer une certaine équité et permettre de mieux tenir compte de la diversité des agricultures qui existent dans l’Union européenne. Cela va donner, aux États membres, aux régions, les moyens de mieux mettre en valeur les ressources dont ils disposent. Pour conclure, je souhaite réaffirmer qu’on a besoin d’une politique agricole commune pour l’Europe. On a besoin d’une politique agricole commune pour toute l’Union européenne et, bien sûr, d’une politique agricole commune qui n’empêche pas les autres régions du monde de développer leur propre agriculture."@fr8
lpv:translated text
". − Vážený pane předsedající, nejsem si jist, zda bylo položeno mnoho otázek. Samozřejmě jsem zaznamenal, že byly potvrzeny některé zásady, jež, jak jsme viděli, se dobře odrazily ve zprávě. Hlavní myšlenkou, kterou jsem si odnesl  z této rozpravy je, že potřebujeme společnou zemědělskou politiku – společnou zemědělskou politiku – která musí být politikou Společenství a že musíme mít také rozpočet, jenž bude odpovídat cílům, které jsme pro oblast zemědělství vytyčili. Proto se domnívám, že potřebujeme realistický rozpočet. Realistický rozpočet dle mého názoru spočívá v tom, že je  v souladu s cíli stanovenými pro zemědělskou politiku. To, na co upozorňujeme, je, že od našich zemědělců vyžadujeme stále více. Samozřejmě že také požadujeme, aby poskytnuté prostředky byly efektivněji využívány a přesněji odůvodňovány. Mimochodem, jak vidím, je přítomen můj kolega, pan Lewandowski, komisař pro rozpočet. Je možné, že se dostavil právě proto, aby nám potvrdil, že SZP bude mít rozpočet, jenž bude odpovídat cílům, které jsme pro ni stanovili. Z této rozpravy jsem si odnesl rovněž poznatek, že pokud zemědělství – společná zemědělská politika – má dosáhnout cílů, které jsme pro ni vymezili, musíme zohlednit všechny rozdíly mezi všemi typy zemědělské výroby, které existují v Evropské unii. Tyto odlišnosti musíme vzít v potaz, aby v dotyčných regionech mohly tyto různé typy zemědělské produkce pomoci dosáhnout cílů, jež se týkají nejen zásobování trhu, výroby a zajišťování zásobování trhu, ale i toho, abychom začali náležitěji uznávat důležitost životního prostředí, řízení přírodních zdrojů a potenciálu pro hospodářský růst ve venkovských oblastech. Musíme se zamyslet nad tím, jak k tomu může zemědělství a zemědělsko-potravinářské odvětví přispět. Přijal jsem také tu skutečnost, že všechny plány týkající se budoucnosti společné zemědělské politiky by měly podpořit mladé lidi, měly by nabídnout perspektivu těm, kteří se chtějí začlenit a investovat do zemědělství, aby bylo zřejmé, že zemědělská činnost má budoucnost a abychom také dosáhli našich cílů. Chci také vyslat jasnou zprávu o přímých podporách a odpovědět na otázku pana Kellyho. Myslím si, že není pochyb o tom, že pokud máme mít spravedlivější zemědělství a transparentnější a účinnější společnou zemědělskou politiku, musíme určit jasná kritéria pro rozdělování těchto přímých podpor v souladu s cíli, které se chystáme stanovit. Proto, podle mého názoru, historický sytém plateb nevytváří spravedlivá, transparentní a objektivní kritéria. Tento historický systém musíme nahradit mnohem jasnějšími cíli, které stanoví určitou míru spravedlnosti a umožní, aby rozmanitost zemědělské výroby, jež existuje v Evropské unii, byla lépe zohledněna. To poskytne členským státům a regionům prostředky k tomu, aby dosáhly lepší návratnosti prostředků, kterými disponují. Na závěr bych znovu rád zdůraznil, že potřebujeme společnou zemědělskou politiku pro Evropu. Musíme mít společnou zemědělskou politiku pro celou Evropskou unii a samozřejmě i společnou zemědělskou politiku, která nebude bránit ostatním regionům světa v tom, aby rozvíjely svou vlastní zemědělskou výrobu."@cs1
"− Hr. formand! Jeg er ikke sikker på, at der er blevet stillet mange spørgsmål. Jeg har bestemt bemærket, at der er blevet bekræftet nogle principper, som vi kan se, er afspejlet meget godt i betænkningen. Under alle omstændigheder er det vigtigste, jeg har hæftet mig ved under disse forhandlinger, at vi har behov for en fælles landbrugspolitik, og at det skal være en landbrugspolitik, som skal være en fællesskabspolitik, og at vi også har behov for et budget, der skal svare til de mål, vi sætter for landbrugsområdet. Jeg mener derfor, at vi bliver nødt til at få et realistisk budget. Efter min mening er et realistisk budget et budget, der er i overensstemmelse med de mål, der er fastlagt for den fælles landbrugspolitik. Det, som vi bemærker, er at vi forlanger mere og mere af vores landbrugere. Naturligvis kræver vi også, at de tildelte ressourcer anvendes mere effektivt, og at der tydeligere kan gøres rede for dem. I øvrigt kan jeg se, at min kollega, budgetkommissær Lewandowski, er til stede, og måske er han kommet for specifikt at bekræfte over for os, at den fælles landbrugspolitik får et budget, der er i overensstemmelse med de mål, som vi fastlægger for denne politik. Jeg finder ligeledes, at hvis landbruget, altså den fælles landbrugspolitik, skal nå de mål, som vi har fastlagt, skal vi tage højde for alle forskellene mellem alle de former for landbrug, der eksisterer i EU. Vi skal tage højde for denne mangfoldighed, således at disse forskellige former for landbrug i de relevante regioner kan bidrage til opnåelsen af mål, der ikke blot vedrører forsyningen af markedet, produktion go forsyningssikkerhed, men ligeledes bidrager til et skridt mod en øget anerkendelse af miljøet, forvaltningen af naturressourcerne og økonomisk udviklingspotentiale i landdistrikter. Vi skal overveje, hvordan landbruget og landbrugsfødevaresektoren kan bidrage hertil. Jeg har også noteret mig, at alle disse overvejelser om fremtiden for den fælles landbrugspolitik også skal bidrage til at tilskynde unge mennesker og indeholde fremtidsudsigter for unge mennesker, der ønsker at etablere sig og investere i landbruget, således at landbrugserhvervet ligeledes bliver en fremtidig aktivitet, og således at vi kan nå vores mål. Jeg ønsker også at sende et klart budskab og besvare hr. Kellys spørgsmål om direkte støtte. Jeg mener ikke, at der hersker nogen tvivl om, at vi, hvis vi skal have en mere retfærdig landbrugssektor og en mere gennemsigtig og mere effektiv fælles landbrugspolitik, skal fastlægge tydelige kriterier for fordelingen af denne direkte støtte i overensstemmelse med de mål, som vi fastlægger. Jeg mener derfor ikke, at historiske referencer udgør et rimeligt, gennemsigtigt eller objektivt kriterium. Vi bliver nødt til at erstatte disse historiske referencer med meget tydeligere mål, som til en vis grad vil være rimelige og gøre det muligt i videre udstrækning at tage højde for EU's landbrugsmæssige mangfoldighed. Dette vil give medlemsstaterne og regionerne redskaber til at få et bedre afkast af de ressourcer, de har. Jeg ønsker endelig at gentage, at vi har brug for en fælles landbrugspolitik for Europa. Vi har brug for en fælles landbrugspolitik for hele EU og naturligvis en fælles landbrugspolitik, som ikke indebærer, at verdens øvrige regioner hindres i at udvikle deres eget landbrug."@da2
". − Herr Präsident! Ich bin mir nicht sicher, ob es viele Fragen gibt. Was ich ganz sicher bemerkt habe, ist, dass einige Prinzipien bestätigt wurden, die, wie wir gesehen haben, im Bericht ausführlich behandelt sind. Jedenfalls entnehme ich dieser Debatte hauptsächlich, dass wir eine Gemeinsame Agrarpolitik brauchen, eine Agrarpolitik, die eine Gemeinschaftspolitik sein muss, und dass wir auch einen Haushalt brauchen, der den von uns für die Landwirtschaft festgelegten Zielsetzungen angemessen ist. Daher brauchen wir meiner Ansicht nach einen realistischen Haushaltsplan. Meiner Meinung nach ist ein realistischer Haushaltsplan ein Haushaltsplan, der den für die Gemeinsame Agrarpolitik festgelegten Zielsetzungen angemessen ist. Was uns auffällt, ist, dass wir von unseren Landwirten immer mehr fordern. Natürlich fordern wir auch die effizientere Nutzung der zur Verfügung gestellten Ressourcen sowie einen klareren Nachweis darüber. Übrigens sehe ich gerade, dass mein Kollege, Herr Lewandowski, der Haushaltskommissar, hier ist; vielleicht ist er genau deswegen gekommen, um uns zu bestätigen, dass die GAP ein Budget haben wird, das den von uns gesetzten Zielsetzungen entspricht. Außerdem entnehme ich der Debatte die Tatsache, dass wir, wenn die Landwirtschaft – die Gemeinsame Agrarpolitik – die von uns festgesetzten Zielsetzungen erreichen soll, alle Unterschiede zwischen allen in der Europäischen Union existierenden Landwirtschaftsarten berücksichtigen müssen. Wir müssen diese Vielfalt berücksichtigen, so dass diese verschiedenen Arten der Landwirtschaft, in den Regionen, wo diese Vielfalt vorkommt, helfen können, die Ziele nicht nur bezüglich der Marktversorgung, Produktion und Sicherung der Marktversorgung zu erreichen, sondern auch in Richtung einer besseren Anerkennung der Umwelt, des Managements der natürlichen Ressourcen und der Kapazitäten der wirtschaftlichen Entwicklung ländlicher Gegenden. Wir müssen darüber nachdenken, wie die Landwirtschaft und der landwirtschaftliche Nahrungsmittelsektor dazu beitragen können. Ich habe auch die Tatsache vermerkt, dass all diese Ideen zur Zukunft der Gemeinsamen Agrarpolitik außerdem helfen müssen, junge Leute zu ermutigen, jungen Leuten, die dauerhaft in die Landwirtschaft investieren möchten, Perspektiven zu geben, so dass die landwirtschaftliche Erwerbstätigkeit auch eine Tätigkeit der Zukunft ist und wir unsere Ziele erreichen können. Ich möchte auch eine klare Botschaft senden und Herrn Kellys Frage zu den Direkthilfen beantworten. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Zweifel darüber gibt, dass wir, wenn wir eine gerechtere Landwirtschaft und eine transparentere und effektivere Gemeinsame Agrarpolitik haben wollen, eindeutige Kriterien für die Verteilung dieser Direkthilfen festlegen müssen, die im Einklang mit den Zielen stehen, die wir festlegen werden. Daher stellen meiner Meinung nach historische Referenzen keine gerechten, transparenten oder objektiven Kriterien dar. Wir müssen diese historischen Referenzen durch viel klarere Ziele ersetzen, die ein bestimmtes Maß an Gerechtigkeit schaffen und ermöglichen, dass die landwirtschaftliche Vielfalt, die es in der Europäischen Union gibt, besser berücksichtigt wird. Das wird den Mitgliedstaaten und Regionen die Mittel geben, mit den eingesetzten Ressourcen bessere Gewinne zu erzielen. Abschließend möchte ich nochmals bestätigen, dass wir eine Gemeinsame Agrarpolitik für Europa brauchen. Wir brauchen eine Gemeinsame Agrarpolitik für die ganze Europäische Union und natürlich eine Gemeinsame Agrarpolitik, die die anderen Regionen der Welt nicht daran hindert, ihre eigene Landwirtschaft zu entwickeln."@de9
". − Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν τέθηκαν πολλές ερωτήσεις. Σίγουρα όμως παρατήρησα ότι επιβεβαιώθηκαν ορισμένες αρχές, οι οποίες αποτυπώθηκαν, όπως είδαμε, άριστα στην έκθεση. Εν πάση περιπτώσει, το βασικό συμπέρασμα που συνήγαγα από αυτήν τη συζήτηση είναι ότι χρειαζόμαστε μία κοινή γεωργική πολιτική, μία γεωργική πολιτική που πρέπει να αποτελεί πολιτική της Κοινότητας, καθώς και ότι χρειαζόμαστε έναν προϋπολογισμό που θα ανταποκρίνεται στους στόχους που θέσαμε για την γεωργία. Συνεπώς, θεωρώ ότι χρειαζόμαστε έναν ρεαλιστικό προϋπολογισμό. Κατά την άποψή μου, ρεαλιστικός προϋπολογισμός είναι ένας προϋπολογισμός που συνάδει με τους στόχους που έχουν τεθεί για την κοινή γεωργική πολιτική. Διαπιστώνουμε δε ότι έχουμε ολοένα περισσότερες απαιτήσεις από τους γεωργούς μας. Απαιτούμε, βεβαίως, και οι πόροι που διατίθενται να χρησιμοποιούνται πιο αποτελεσματικά και να αιτιολογούνται με πιο σαφή τρόπο. Παρεμπιπτόντως, παρατηρώ ότι παρίσταται και ο συνάδελφός μου, κ. Lewandowski, ο Επίτροπος που είναι αρμόδιος σε θέματα προϋπολογισμών· ήλθε ενδεχομένως ειδικά για να μας επιβεβαιώσει ότι η ΚΓΠ θα έχει έναν προϋπολογισμό ανάλογο των στόχων που θέσαμε για αυτήν. Συνήγαγα επίσης το συμπέρασμα ότι, εάν θέλουμε η γεωργία –η κοινή γεωργική πολιτική– να επιτύχει τους στόχους που έχουμε θέσει, πρέπει να συνυπολογίσουμε όλες τις διαφορές μεταξύ όλων των τύπων γεωργίας που υφίστανται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτήν τη διαφοροποίηση, ούτως ώστε –στις περιφέρειες όπου αυτή εκδηλώνεται– οι εν λόγω διαφορετικοί τύποι γεωργίας να μπορέσουν να συμβάλουν στην επίτευξη στόχων όχι μόνο όσον αφορά τον εφοδιασμό της αγοράς, την παραγωγή και την ασφάλεια του εφοδιασμού της αγοράς, αλλά και τον προσανατολισμό προς την καλύτερη αντιμετώπιση του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των φυσικών πόρων και των δυνατοτήτων οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές. Πρέπει να εξετάσουμε τρόπους με τους οποίους μπορούν να συμβάλουν σε αυτό η γεωργία και ο τομέας των γεωργικών προϊόντων διατροφής. Έλαβα εξίσου υπόψη το γεγονός ότι όλες αυτές οι σκέψεις για το μέλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής πρέπει να συμβάλουν και στην ενθάρρυνση των νέων ανθρώπων, πρέπει να προσφέρουν προοπτικές στους νέους ανθρώπους που θέλουν να καθιερωθούν, που θέλουν να επενδύσουν στη γεωργία, ούτως ώστε η γεωργική δραστηριότητα να αποτελέσει επίσης μία δραστηριότητα του μέλλοντος και να μπορέσουμε, επομένως, να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Θέλω επίσης να στείλω ένα σαφές μήνυμα και να απαντήσω στην ερώτηση του κ. Kelly σχετικά με τις άμεσες ενισχύσεις. Θεωρώ αναμφίβολα ότι, εάν στοχεύουμε στην καθιέρωση πιο δίκαιης γεωργίας και πιο διαφανούς και πιο αποτελεσματικής κοινής γεωργικής πολιτικής, πρέπει να καθορίσουμε σαφή κριτήρια για την κατανομή αυτών των άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα με τους στόχους που πρόκειται να θέσουμε. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, οι ιστορικές αναφορές δεν αποτελούν δίκαια, διαφανή ή αντικειμενικά κριτήρια. Πρέπει να αντικαταστήσουμε αυτές τις ιστορικές αναφορές με πολύ πιο σαφείς στόχους, οι οποίοι θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ορισμένου βαθμού δίκαιης αντιμετώπισης και θα επιτρέψουν να ληφθεί καλύτερα υπόψη η γεωργική διαφοροποίηση που υφίσταται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα παράσχει στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες τα μέσα ώστε να διασφαλίσουν καλύτερη αξιοποίηση των πόρων που έχουν στη διάθεσή τους. Εν κατακλείδι, θα ήθελα να επαναβεβαιώσω ότι χρειαζόμαστε μία κοινή γεωργική πολιτική για την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε μία κοινή γεωργική πολιτική για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και, φυσικά, μία κοινή γεωργική πολιτική που δεν θα εμποδίζει τις άλλες περιοχές του κόσμου να αναπτύξουν τη δική τους γεωργία."@el10
". − Mr President, I am not sure if many questions have been asked. I certainly noticed that some principles have been affirmed, which, as we have seen, were well reflected in the report. In any case, the main thing I have taken from this debate is that we need a common agricultural policy, an agricultural policy that must be a Community policy, and that we also need a budget which must be commensurate with the objectives that we set for agriculture. I therefore feel that we need a realistic budget. In my opinion a realistic budget is a budget that is in keeping with the objectives set for the common agricultural policy. What we notice is that we are demanding more and more of our farmers. Of course we are also demanding that the resources provided are used more effectively and accounted for in a clearer way. Incidentally, I see that my colleague, Mr Lewandowski, the Commissioner for Budgets, is here; perhaps he has come specifically to confirm to us that the CAP will have a budget commensurate with the objectives that we set it. I have also taken away the fact that, if agriculture – the common agricultural policy – is to achieve the objectives that we set it, we must take into account all the differences between all the types of agriculture that exist in the European Union. We must take this diversity into account so that, in the regions where it expresses itself, these different types of agriculture can help achieve objectives not just regarding market supply, production and security of market supply, but also a move towards better recognition of the environment, the management of natural resources, and economic development capacities in rural areas. We must reflect on how agriculture and the agri-food sector can contribute to this. I also took on board the fact that all of these thoughts on the future of the common agricultural policy must also help encourage young people, must give prospects to young people who want to become established, who want to invest in agriculture, so that agricultural activity is also an activity of the future and so that we can achieve our objectives. I also want to send out a clear message and to answer Mr Kelly’s question about direct aid. I do not think there is any doubt that, if we are to have fairer agriculture and a more transparent and more effective common agricultural policy, we must define clear criteria for the distribution of this direct aid in line with the objectives that we are going to set. Therefore, in my opinion, historic references do not constitute fair, transparent or objective criteria. We need to replace these historic references with much clearer objectives, which will create a certain amount of fairness and enable the agricultural diversity that exists in the European Union to be better taken into account. That will give the Member States and regions the means to get a better return out of the resources they have. To conclude, I would like to reaffirm that we need a common agricultural policy for Europe. We need a common agricultural policy for the entire European Union and, of course, a common agricultural policy which does not prevent the other regions of the world from developing their own agriculture."@en4
". − Señor Presidente, no estoy seguro de si se han planteado muchas preguntas. Sin embargo, sí que me he dado cuenta, sin duda, de que se han ratificado algunos principios, sobre los que, como bien hemos observado, se ha reflexionado bastante en el informe. En cualquier caso, lo más importante que sacado de este debate es que necesitamos una política agrícola común, una política agrícola que debe ser una política comunitaria, y que también necesitamos un presupuesto acorde con los objetivos que fijemos para la agricultura. Por tanto, creo que necesitamos un presupuesto realista. En mi opinión, un presupuesto realista es un presupuesto que está en consonancia con los objetivos fijados para la política agrícola común. Lo que sí notamos es que nuestros agricultores cada vez nos piden más y más. Por supuesto que también están exigiendo que los recursos proporcionados se utilicen con mayor eficacia y se contabilicen de una forma más clara. Por cierto, veo que mi colega, el señor Lewandowski, el Comisario de Presupuestos, está aquí; tal vez haya venido específicamente para confirmarnos que la PAC tendrá un presupuesto acorde con los objetivos que fijemos. También he concluido que, si la agricultura —la política agrícola común— pretende alcanzar los objetivos que definamos, entonces debemos tener en cuenta todas las diferencias entre todas los tipos de agricultura existentes en la Unión Europea. Hay que tener en cuenta esta diversidad de manera que, en las regiones donde se manifiesta, los diferentes tipos de agricultura puedan contribuir al logro de objetivos no sólo en relación con el abastecimiento del mercado, la producción y la seguridad de abastecimiento del mercado, sino también para encaminarnos hacia un reconocimiento mejorado del medio ambiente, la gestión de los recursos naturales y las capacidades de desarrollo económico en las zonas rurales. Debemos reflexionar sobre cómo la agricultura y el sector agroalimentario pueden contribuir a ello. También he tenido en cuenta el hecho de que todos estos pensamientos sobre el futuro de la política agrícola común también deben ayudar a alentar a los jóvenes, deben ofrecer perspectivas a los jóvenes que quieran establecerse, que quieran invertir en la agricultura, de modo que la actividad agrícola sea también una actividad de futuro y para que podamos alcanzar nuestros objetivos. También quiero transmitir un mensaje claro y responder a la pregunta del señor Kelly sobre las ayudas directas. Yo no creo que haya ninguna duda de que, si queremos tener una agricultura más equitativa y una política agrícola común más transparente y eficaz, tenemos que definir criterios claros para la distribución de esta ayuda directa en consonancia con los objetivos que vayamos a establecer. Por lo tanto, en mi opinión, las referencias históricas no constituyen criterios justos, transparentes ni objetivos. Tenemos que sustituir estas referencias históricas por objetivos mucho más claros, que permitan un cierto grado de igualdad y que permitan que se tenga más en cuenta la diversidad agrícola que existe en la Unión Europea. Eso ofrecerá a los Estados miembros y las regiones los recursos que necesitan para obtener un rendimiento mejorado de los recursos con los que cuentan. Para concluir, quisiera reiterar que necesitamos una política agrícola común para Europa. Necesitamos una política agrícola común para toda la Unión Europea y, por supuesto, una política agrícola común que no impida que las demás regiones del mundo desarrollen su propia agricultura."@es21
"Lugupeetud juhataja! Ma pole kindel, kas siin eriti küsimusi oli. Ma märkasin kahtlemata, et siin kinnitati mõnda põhimõtet, mis – nagu on näha olnud – kajastusid hästi ka raportis. Igal juhul on põhiline, mida ma sellest arutelust olen välja lugenud, vajadus ühise põllumajanduspoliitika järele, sellise põllumajanduspoliitika järele, mis oleks ühenduse poliitika, ning samuti see, et me vajame eelarvet, mis peab olema põllumajandusele seatud eesmärkide täitmiseks piisav. Seetõttu tundub mulle, et vajame realistlikku eelarvet. Minu arvates on realistlik eelarve selline, mis peab sammu ühisele põllumajanduspoliitikale kehtestatud eesmärkidega. Oleme märganud, et nõuame oma põllumajandustootjatelt üha enam ja enam. Nõuame mõistagi ka seda, et eraldatud vahendeid kasutataks tõhusamalt ja selle kohta antaks selgemalt aru. Ma märkasin muide, et istungisaalis viibib minu kolleeg, eelarvevolinik Janusz Lewandowski. Vahest on ta tulnud siia nimelt sooviga kinnitada meile, et ühine põllumajanduspoliitika saab endale eelarve, mis vastab sellele seatud eesmärkidele. Olen välja lugenud ka seda, et kui põllumajandus – ühine põllumajanduspoliitika – peab saavutama sellele seatud eesmärgid, peame võtma arvesse kõiki erinevusi Euroopa Liidu kõikide põllumajanduse vormide vahel. Peame arvestama selle mitmekesisusega nii, et piirkondades, kus see avaldub, ei aitaks need erinevad põllumajanduse vormid saavutada mitte üksnes turu varustatuse, tootmise ja turu varustuskindlusega seotud eesmärke, vaid aitaksid liikuda ka selle poole, et keskkonda, loodusvarade majandamist ja maapiirkondade majanduse arengupotentsiaali tunnustataks rohkem. Peame mõtisklema selle üle, kuidas põllumajandus ja põllumajanduslik toiduainetööstus saaksid seda toetada. Panin tähele sedagi, et kõik need mõtted ühise põllmajanduspoliitika tulevikust peavad aitama julgustada ka noori, peavad andma väljavaateid noortele, kes tahavad endale põllumajanduses kohta leida, kes tahavad sellesse investeerida. Nii oleks põllumajandustegevus ka tulevikutegevus ja me suudaksime saavutada oma eesmärgid. Tahaksin veel anda selge sõnumi ja vastata Seán Kelly küsimusele otsetoetuste kohta. Usutavasti ei ole mingit kahtlust, et kui me tahame õiglasemat põllumajandust ning läbipaistvamat ja tõhusamat ühist põllumajanduspoliitikat, peame määratlema nende otsetoetuste jaotamise selged kriteeriumid kooskõlas püstitatavate eesmärkidega. Seepärast ei ole aegunud alused minu arvates õiglased, läbipaistvad ja objektiivsed kriteeriumid. Peame asendama need aegunud alused tunduvalt selgemate sihtidega, millega loodaks teatud määral õiglust ja võimaldataks võtta paremini arvesse Euroopa Liidu põllumajanduslikku mitmekesisust. See annaks liikmesriikidele ja piirkondadele abinõud, et saada nende käsutuses olevatest vahenditest rohkem tulu. Lõpetuseks tahaksin uuesti kinnitada, et Euroopa vajab ühist põllumajanduspoliitikat. Vajame ühist põllumajanduspoliitikat kogu Euroopa Liidule ja loomulikult ühist põllumajanduspoliitikat, mis ei takistaks maailma muudel piirkondadel arendada oma põllumajandust."@et5
"− Arvoisa puhemies, en ole varma, onko kovin monia kysymyksiä esitetty. Panin toki merkille, että eräitä periaatteita on kannatettu, ja kuten olemme todenneet, niitä on käsitelty hyvin mietinnössä. Joka tapauksessa tärkein asia, jonka havaitsin tässä keskustelussa, on se, että me tarvitsemme yhteistä maatalouspolitiikkaa, maatalouspolitiikkaa, jonka on oltava yhteisön politiikkaa. Me tarvitsemme myös talousarvion, jonka on vastattava maataloudelle asettamiamme tavoitteita. Siksi katson, että me tarvitsemme realistisen talousarvion. Mielestäni realistinen talousarvio on talousarvio, joka on sopusoinnussa yhteiselle maatalouspolitiikalle asetettujen tavoitteiden kanssa. Me huomaamme vaativamme yhä enemmän maanviljelijöiltämme. Tietenkin me edellytämme myös, että annettuja varoja käytetään tehokkaammin ja että niiden käyttö ilmoitetaan selkeämmin. Kollegani, budjettiasioista vastaava komission jäsen Janusz Lewandowski näkyy olevan paikalla. Ehkäpä hän on tullut varta vasten vahvistamaan meille, että YMP saa talousarvion, joka vastaa sille asettamiamme tavoitteita. Panin myös merkille sen, että mikäli maatalouden – yhteisen maatalouspolitiikan – halutaan saavuttavan tavoitteet, jotka me sille asetamme, meidän on otettava huomioon kaikki erot, joita on kaikkien Euroopan unionissa harjoitettavien maatalouden muotojen välillä. Meidän on otettava huomioon tämä monimuotoisuus, jotta niillä alueilla, joilla sitä esiintyy, nämä erilaiset maatalouden muodot voivat auttaa tavoitteiden saavuttamisessa sekä markkinoiden tarjonnan, tuotannon ja tarjonnan turvaamisen varmistamisen osalta että parannettaessa ympäristön, luonnonvarojen hallinnan ja maaseutualueiden taloudellisen kehityksen valmiuksien huomioon ottamista. Meidän on pohdittava, miten maatalous ja maatalouselintarvikeala voivat osaltaan vaikuttaa tähän. Panin myös merkille, että kaikkien näiden yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuutta koskevien ajatusten on myös autettava nuorten kannustamisessa. Niiden on annettava mahdollisuuksia nuorille, jotka haluavat vakiintua, jotka haluavat sijoittaa maatalouteen, jotta maataloustoiminta olisi myös tulevaisuuden toimintaa ja jotta me voisimme saavuttaa tavoitteemme. Haluan myös välittää selkeän viestin ja vastata jäsen Kellyn kysymykseen suorasta tuesta. Mielestäni ei ole epäilystäkään siitä, että mikäli haluamme maatalouden olevan oikeudenmukaisempaa ja yhteisen maatalouspolitiikan olevan avoimempaa ja tehokkaampaa, meidän on määriteltävä suoran tuen jakamiselle selkeät perusteet, jotka ovat yhdenmukaiset niiden tavoitteiden kanssa, jotka aiomme asettaa. Mielestäni tuen jakaminen aikaisempien vuosien tuotannon perusteella ei ole oikeudenmukainen, avoin tai puolueeton peruste. Meidän on korvattava menneiden vuosien käyttäminen vertailukohtana paljon selkeämmillä tavoitteilla, jotka saavat aikaan tietynasteista oikeudenmukaisuutta ja mahdollistavat Euroopan unionissa vallitsevan maatalouden monimuotoisuuden paremman huomioon ottamisen. Se antaa jäsenvaltioille ja alueille keinot hyödyntää niiden käytössä olevia resursseja tehokkaammin. Lopuksi haluan vahvistaa, että EU tarvitsee yhteistä maatalouspolitiikkaa. Tarvitsemme koko Euroopan unionin yhteistä maatalouspolitiikkaa ja tietenkin yhteistä maatalouspolitiikkaa, joka ei estä maailman muita alueita kehittämästä omaa maatalouttaan."@fi7
". Elnök úr, nekem úgy tűnik, hogy nem tettek fel sok kérdést. Annyi biztos, hogy bizonyos elvek megerősítésre kerültek, és ezek, mint láthattuk, szerepelnek a jelentésben is. Mindenesetre a vitából leszűrt fő következtetésem az, hogy szükség van a közös agrárpolitikára, egy olyan mezőgazdasági politikára, amely az egész Közösségé, és hogy a kitűzött mezőgazdasági céloknak megfelelő költségvetésre van szükség. Ezért úgy gondolom, reális költségvetésre van szükség. Véleményem szerint az a reális költségvetés, ami megfelel a közös agrárpolitika céljainak. Annyi biztos, hogy a gazdáktól egyre többet követelünk. Természetesen azt is elvárjuk, hogy a rendelkezésre bocsátott forrásokat hatékonyabban használják és világosabban számoljanak el velük. Feltűnt, hogy itt van Lewandowski kollégám, a költségvetési biztos is; talán éppen azért jött, hogy megerősítse, hogy a KAP a kitűzött céloknak megfelelő költségvetést kap majd. Azt a következtetést is levontam a mai vitából, hogy ahhoz, hogy a mezőgazdaság – a közös agrárpolitika – elérje a kitűzött célokat, figyelembe kell venni az Európai Unióban létező többféle mezőgazdasági művelés különbségeit. Figyelembe kell venni ezt a sokféleséget, hogy a különböző régiókban ezek az eltérő mezőgazdasági gyakorlatok segíthessenek elérni a piac ellátásával, a termeléssel és az ellátás biztonságával kapcsolatos célokat, és ezen kívül előmozdíthassák a környezet hathatósabb védelmét, a természetes erőforrások kezelését és a vidéki területek gazdasági fejlődését. Át kell gondolnunk, hogy ehhez hogyan járulhat hozzá a mezőgazdaság és az agrárélelmiszer-ágazat. Azt is leszűrtem a mai vitából, hogy a közös agrárpolitika jövőjével kapcsolatos elgondolásoknak ösztönöznie kell a fiatalokat, lehetőségeket kell a jövőjüket tervező, a mezőgazdaságba befektetni kívánó fiatalok elé tárniuk, hogy a mezőgazdasági tevékenység a jövő tevékenysége is legyen, és elérhessük a céljainkat. Határozott az álláspontom Kelly úr közvetlen támogatásokról szóló kérdésével kapcsolatban. Nemigen férhet kétség ahhoz, hogy az igazságosabb mezőgazdasághoz és az átláthatóbb, eredményesebb közös agrárpolitikához az kell, hogy a közvetlen támogatások elosztása világos, a kitűzendő céloknak megfelelő kritériumok alapján történjen. Ezért véleményem szerint a korábbi szempontok nem tekinthetők igazságos, átlátható vagy objektív kritériumnak. Ezeket sokkal világosabb céloknak kell felváltaniuk, amelyek igazságosságot biztosítanak, és lehetővé teszik, hogy a rendszer jobban figyelembe vegye az Európai Unió mezőgazdasági sokszínűségét. Ezáltal a tagállamoknak és a régióknak meglesznek az eszközeik arra, hogy a meglévő erőforrásaikat jobban kihasználják. Végezetül, szeretném megerősíteni, hogy Európának szüksége van a közös agrárpolitikára. Az egész Európai Uniónak szüksége van a közös agrárpolitikára, mégpedig természetesen olyan közös agrárpolitikára, ami nem akadályozza meg, hogy a világ más régiói is fejlesszék saját mezőgazdaságukat."@hu11
"Signor Presidente, non sono certo che siano state poste molte domande. Mi è parso piuttosto che si siano affermati alcuni principi che, come abbiamo visto, si riflettono perfettamente nella relazione. In ogni caso, la conclusione principale che traggo dall’odierna discussione è che abbiamo bisogno di una politica agricola comune, una politica agricola che sia una politica comunitaria, e abbiamo anche bisogno di un bilancio che sia commisurato agli obiettivi fissati per l’agricoltura. Ritengo pertanto che ci occorra un bilancio realistico. A mio parere, un bilancio realistico è un bilancio in linea con gli obiettivi prestabiliti per la politica agricola comune. Ciò che notiamo è che chiediamo sempre di più ai nostri agricoltori. Ovviamente chiediamo anche che le risorse fornite siano utilizzate in maniera più efficace e vi sia maggiore trasparenza nella rendicontazione. Per inciso, vedo che il collega Lewandowski, Commissario responsabile dei bilanci, è presente in Aula; forse è venuto specificamente a confermarci che la PAC avrà un bilancio proporzionato agli obiettivi che le abbiamo affidato. Ho anche preso nota del fatto che se l’agricoltura, la politica agricola comune, intende conseguire gli obiettivi da noi stabiliti, è necessario tener conto di tutte le differenze tra tutti i tipi di agricoltura esistenti nell’Unione europea. Dobbiamo tenere presente questa diversità in maniera che, nelle regioni in cui si esprime, i diversi tipi di agricoltura possano contribuire a conseguire gli obiettivi non soltanto in relazione all’approvvigionamento dei mercati, la produzione e la sicurezza dell’approvvigionamento dei mercati, ma anche rispetto a un migliore riconoscimento dell’ambiente, della gestione delle risorse naturali e delle capacità di sviluppo economico delle zone rurali. Dobbiamo riflettere sul modo in cui l’agricoltura e il settore agroalimentare possono offrire un proprio contributo in tal senso. Prendo atto anche della circostanza che tutte queste riflessioni sul futuro della politica agricola comune devono altresì contribuire a incentivare i giovani, offrire prospettive a quelli tra loro che desiderano operare in tale settore e investire nell’agricoltura, affinché l’attività agricola sia anche un’attività del futuro e si possano realizzare le nostre finalità. Vorrei inoltre trasmettere un messaggio chiaro in risposta alla domanda dell’onorevole Kelly sugli aiuti diretti. Non credo vi siano dubbi quanto al fatto che, se intendiamo avere un’agricoltura più equa e una politica agricola comune più trasparente ed efficace, sia necessario definire criteri chiari per la distribuzione degli aiuti diretti in linea con gli obiettivi che vogliamo porci. Pertanto, a mio parere, i riferimenti storici non rappresentano criteri equi, trasparenti né oggettivi. Dobbiamo sostituire a tali criteri storici obiettivi decisamente più chiari che creino una certa equità e consentano di tenere maggiormente conto della diversità agricola esistente nell’Unione europea. Ciò darà agli Stati membri e alle regioni i mezzi per ottenere un ritorno migliore dalle risorse di cui dispongono. Per concludere, vorrei ribadire che abbiamo bisogno di una politica agricola comune per l’Europa. Ci occorre una politica agricola comune per l’intera Unione e, ovviamente, una politica agricola comune che non impedisca alle altre regioni del mondo di sviluppare la propria agricoltura."@it12
". − Pone pirmininke, nesu tikras, ar dauguma klausimų buvo užduota. Iš tikrųjų pastebėjau, kad kai kurie principai, kaip matėme, puikiai atsispindėję pranešime, buvo patvirtinti. Šiaip ar taip, pagrindinis dalykas, kurį supratau per šias diskusijas, yra tai, kad mums reikalinga bendra žemės ūkio politika, žemės ūkio politika, kuri turi būti Bendrijos politika, ir kad mums taip pat reikalingas biudžetas, kuris turi atitikti žemės ūkiui nustatytus tikslus. Todėl manau, kad mums reikalingas realus biudžetas. Mano nuomone, realus biudžetas yra toks biudžetas, kuris leidžia siekti bendros žemės ūkio politikos tikslų. Pastebime, kad iš ūkininkų reikalaujame vis daugiau. Žinoma, taip pat reikalaujame, kad suteiktos lėšos būtų veiksmingiau naudojamos ir už jas būtų aiškiau atsiskaitoma. Beje, matau, kad mano kolega J. Lewandowski, Komisijos narys, atsakingas už biudžetą, yra čia; galbūt jis atėjo būtent tam, kad patvirtintų, jog BŽŪP bus numatytas jos tikslus atitinkantis biudžetas. Taip pat atkreipiau dėmesį į tai, kad jeigu ketiname siekti žemės ūkiui – bendrai žemės ūkio politikai – nustatytų tikslų, turime atsižvelgti į visus skirtumus, esančius tarp visų Europos Sąjungos žemės ūkio rūšių. Turime atsižvelgti į šią įvairovę taip, kad regionuose, kuriuose ji reiškiasi, dėl šių skirtingų žemės ūkio rūšių galėtume lengviau siekti ne tik su rinkos pasiūla, produktų gamyba ir rinkos pasiūlos apsauga susijusių tikslų, bet ir daugiau dėmesio skirti aplinkos apsaugai, gamtinių išteklių valdymui ir ekonomikos plėtros galimybėms kaimo vietovėse. Turime apsvarstyti, kaip prie to gali prisidėti žemės ūkis ir žemės ūkio produktų sektorius. Taip pat sutinku su tuo, kad visos šios mintys dėl bendros žemės ūkio politikos ateityje taip pat turi padėti skatinti jaunus žmones, suteikti galimybių jauniems žmonėms, kurie nori būti pripažinti, nori investuoti į žemės ūkį, todėl žemės ūkio veikla taip pat yra ateities veikla ir todėl galime pasiekti savo tikslus. Taip pat noriu perduoti aiškią žinią ir atsakyti į S. Kelly klausimą dėl tiesioginės pagalbos. Nemanau, jog yra kokių nors abejonių, kad siekdami žemės ūkį padaryti sąžiningesnį, o bendrą žemės ūkio politiką – skaidresnę ir veiksmingesnę, privalome nustatyti aiškius šios pagalbos skirstymo kriterijus, atsižvelgdami į tikslus, kuriuos ketiname nustatyti. Todėl, mano nuomone, ankstesnės nuorodos negali būti sąžiningų, skaidrių arba objektyvių kriterijų pagrindu. Turime pakeisti šias ankstesnes nuorodas daug aiškesniais tikslais, kurie leis pasiekti tam tikrą sąžiningumo lygį ir suteiks galimybę daugiau dėmesio skirti žemės ūkio įvairovei Europos Sąjungoje. Taip valstybėms narėms ir regionams bus suteiktos priemonės geriau pasinaudoti savo turimais ištekliais. Apibendrindamas norėčiau dar kartą patvirtinti, kad mums reikalinga Europos bendra žemės ūkio politika. Mums reikalinga visos Europos Sąjungos žemės ūkio politika ir, žinoma, bendra žemės ūkio politika, kuri neužkerta kelio kitiems pasaulio regionams vystyti savo žemės ūkio."@lt14
". − Priekšsēdētāja kungs, es neesmu pārliecināts, vai tika uzdoti daudzi jautājumi. Es, bez šaubām, pamanīju, ka tika apstiprināti atsevišķi principi, kuri, kā mēs redzējām, bija labi atspoguļoti ziņojumā. Jebkurā gadījumā galvenā atziņa, ko esmu guvis no šīm debatēm, ir fakts, ka mums ir vajadzīga kopējā lauksaimniecības politika, kurai ir jābūt Kopienas politikai, un ka mums ir vajadzīgs budžets, kas ir atbilstošs lauksaimniecībai noteiktajiem mērķiem. Tāpēc es uzskatu, ka mums ir vajadzīgs reālistisks budžets. Manuprāt, reālistisks budžets ir budžets, kas atbilst kopējai lauksaimniecības politikai noteiktajiem mērķiem. Tas, ko mēs esam pamanījuši, ir apstāklis, ka mēs no saviem lauksaimniekiem pieprasām aizvien vairāk un vairāk. Protams, mēs arī pieprasām, lai sniegtie resursi tiktu izmantoti efektīvāk un par to izlietojumu tiktu sniegtas precīzākas atskaites. Starp citu, es redzu, ka mans kolēģis kungs, finanšu plānošanas un budžeta komisārs, ir šeit. Iespējams, viņš ir ieradies īpaši tādēļ, lai mums apstiprinātu, ka KLP tiks nodrošināts budžets, kas ir atbilstošs mūsu noteiktajiem mērķiem. Es arī uztvēru faktu, ka, ja mēs vēlamies, lai lauksaimniecība — kopējā lauksaimniecības politika — sasniegtu mūsu noteiktos mērķus, mums ir jāņem vērā visas atšķirības, kas pastāv starp visiem Eiropas Savienībā pastāvošajiem lauksaimniecības veidiem. Mums ir jāņem vērā šī dažādība, lai reģionos, kuros tā izpaužas, šie dažādie lauksaimniecības veidi palīdzētu īstenot mērķus ne tikai attiecībā uz tirgus apgādi, ražošanu un tirgus apgādes drošību, bet arī virzību uz labāku izpratni par vidi, dabas resursu pārvaldību un ekonomiskās attīstības iespējām lauku apvidos. Mums ir jāpārdomā, kā to var veicināt lauksaimniecība un lauksaimniecības produktu nozare. Es ņēmu vērā arī faktu, ka visām šīm pārdomām par kopējās lauksaimniecības politikas nākotni ir arī jāpalīdz iedrošināt jauniešus, jāsniedz izredzes jauniešiem, kuri vēlas iekārtot savu dzīvi, sniegt ieguldījumu lauksaimniecībā, lai lauksaimnieciskā darbība būtu arī darbība nākotnē un lai mēs varētu sasniegt savus mērķus. Es arī vēlos sniegt skaidru vēstījumu un atbildēt uz kunga jautājumu par tiešo atbalstu. Es nedomāju, ka pastāv kādas šaubas, ka, ja mēs vēlamies nodrošināt taisnīgāku lauksaimniecību un efektīvāku kopējo lauksaimniecības politiku, mums ir jāparedz precīzāki kritēriji šī tiešā atbalsta sadalei saskaņā ar mērķiem, ko mēs gatavojamies noteikt. Tāpēc, manuprāt, vēsturiskās atsauces nenodrošina taisnīgus, pārredzamus un objektīvus kritērijus. Mums ir jāaizstāj šīs vēsturiskās atsauces ar daudz precīzākiem mērķiem, kas nodrošinās zināmu taisnīguma līmeni un ļaus labāk ņemt vērā Eiropas Savienībā pastāvošo lauksaimniecības dažādību. Tas dalībvalstīm un reģioniem sniegs iespēju gūt labāku peļņu no to rīcībā esošajiem resursiem. Noslēgumā es vēlētos atkārtoti apgalvot, ka mums Eiropā ir vajadzīga kopējā lauksaimniecības politika. Mums ir vajadzīga kopējā lauksaimniecības politika visai Eiropas Savienībai un, protams, kopējā lauksaimniecības politika, kas netraucē citiem pasaules reģioniem attīstīt tajos veikto lauksaimniecību."@lv13
"Monsieur le Président, je ne sais pas si beaucoup de questions ont été posées. J'ai surtout constaté que certains principes ont été affirmés, qui, comme on l'a vu, ont été bien reflétés dans le rapport. En tout cas, ce que j'ai essentiellement retenu de ce débat, c'est qu'on a besoin d'une politique agricole commune, une politique agricole qui doit être communautaire, et qu'on a aussi besoin d'un budget qui doit être en rapport avec les objectifs qu'on fixe pour cette agriculture. Je considère donc qu'il faut un budget réaliste. Et, pour moi, un budget réaliste, c'est un budget en rapport avec les objectifs fixés pour la politique agricole commune. Ce que l'on constate, c'est que l'on demande de plus en plus de choses aux agriculteurs. Bien sûr, on demande aussi que les moyens mis à disposition soient mieux utilisés et affichés de manière plus claire. Je vois d'ailleurs que mon collègue Janusz Lewandowski, le commissaire au budget, est ici. Peut-être est-ce justement pour nous confirmer que la PAC aura un budget qui sera en rapport avec les objectifs qu'on lui fixe. J'ai aussi retenu le fait que, pour que l'agriculture, la politique agricole commune, puisse atteindre les objectifs qu'on lui fixe, il est nécessaire de prendre en compte toutes les différences entre tous les types d'agriculture qui existent dans l'Union européenne. Il faut tenir compte de cette diversité pour que, dans les régions où elle s'exprime, ces différents types d'agriculture puissent contribuer à la réalisation des objectifs concernant, non seulement l'approvisionnement des marchés, la production et la sécurité de l'approvisionnement des marchés, mais aussi une évolution vers une meilleure prise en compte de l'environnement, de la gestion des ressources naturelles et des capacités de développement économique en milieu rural. Il faut prendre en compte la manière dont l'agriculture et le secteur agroalimentaire peuvent contribuer à ceci. J'ai en outre retenu que toute cette réflexion sur l'avenir de la politique agricole commune doit également contribuer à donner un encouragement aux jeunes, une perspective aux jeunes qui souhaitent s'installer, qui souhaitent investir dans l'agriculture, pour que l'activité agricole soit aussi une activité d'avenir, et pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Je veux également envoyer un signal clair et répondre à M. Kelly au sujet des aides directes. Je pense que, pour obtenir une agriculture plus juste, une politique agricole commune plus transparente et plus efficace, il est évident qu'il est nécessaire de définir des critères clairs pour la distribution de ces aides directes en fonction des objectifs qu'on va se fixer. Donc, à mon sens, les références historiques ne constituent pas des critères justes, transparents, objectifs. On a besoin de remplacer ces références historiques par des objectifs beaucoup plus clairs, ce qui va créer une certaine équité et permettre de mieux tenir compte de la diversité des agricultures qui existent dans l'Union européenne. Cela va donner, aux États membres, aux régions, les moyens de mieux mettre en valeur les ressources dont ils disposent. Pour conclure, je souhaite réaffirmer qu'on a besoin d'une politique agricole commune pour l'Europe. On a besoin d'une politique agricole commune pour toute l'Union européenne et, bien sûr, d'une politique agricole commune qui n'empêche pas les autres régions du monde de développer leur propre agriculture."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik weet niet of er veel vragen zijn gesteld. Ik heb vooral vastgesteld dat bepaalde beginselen zijn bevestigd, en we hebben gezien dat die beginselen ook in dit verslag goed worden weergegeven. Hoe dan ook, wat ik uit dit debat heb gedestilleerd is eerst en vooral dat we behoefte hebben aan een gemeenschappelijk landbouwbeleid, een landbouwbeleid dat werkelijk communautair is. We hebben daar ook een begroting voor nodig: een begroting die aansluit bij de doelstellingen die we voor deze landbouw definiëren. Ik geloof daarom dat we een realistische begroting moeten hebben, en een realistische begroting is volgens mij een begroting die aansluit bij de doelstellingen die we voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid gaan vastleggen. We zien dat we steeds meer verlangen van onze landbouwers. Natuurlijk willen we dat de ter beschikking gestelde middelen beter worden gebruikt en dat er dienaangaande betere verantwoording wordt afgelegd. Ik zie nu overigens dat mijn collega, de heer Lewandowski, de commissaris voor begroting, hier aanwezig is. Wellicht is hij speciaal hierheen gekomen om ons te verzekeren dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid een begroting zal krijgen die beantwoordt aan de vastgelegde doelstellingen. Ik heb verder begrepen dat de landbouw – het gemeenschappelijk landbouwbeleid – die doelstellingen pas kan verwezenlijken als we terdege rekening houden met de verschillen tussen de diverse typen landbouw die in Europa bedreven worden. We moeten oog hebben voor deze diversiteit. In de regio’s waar deze tot uitdrukking komt, kunnen we de verschillende typen landbouw gebruiken om onze doelstellingen te behalen, niet alleen als het gaat om de marktvoorziening, de productie en de voorzieningszekerheid, maar ook als het gaat om het milieu, het beheer van natuurlijke hulpbronnen en de mogelijkheden voor de economische ontwikkeling van plattelandsgebieden. We moeten ons gaan afvragen hoe de landbouw en de voedselproducerende sector daartoe kunnen bijdragen. Iets anders dat uit het debat naar voren komt is dat we bij het nadenken over de toekomst van het gemeenschappelijk landbouwbeleid ook rekening moeten houden met jonge mensen. We moeten ze aanmoedigen en iedereen die landbouwer wil worden en in de landbouw wil investeren een perspectief bieden. Alleen zo kunnen we onze doelstellingen verwezenlijken en ervoor zorgen dat de landbouw ook in de toekomst een optie blijft. Ik wil ook een duidelijk signaal afgeven en antwoorden op de vraag van de heer Kelly over rechtstreekse steun. Om een rechtvaardiger landbouw te creëren en de doeltreffendheid en transparantie van ons gemeenschappelijk landbouwbeleid te vergroten is het volgens mij cruciaal dat we duidelijke criteria opstellen met betrekking tot de verdeling van de rechtstreekse steun, en wel overeenkomstig de doelstellingen die we daarmee willen bereiken. Welnu, ik geloof niet dat historische referenties rechtvaardige, transparante en objectieve criteria opleveren. We moeten deze historische referenties vervangen door veel duidelijker doelstellingen. Dat zal leiden tot een bepaalde mate van eerlijkheid en het verder mogelijk maken meer rekening te houden met de diversiteit van de landbouw binnen de Europese Unie. En het zal de lidstaten en de regio’s middelen in handen geven om de hulpbronnen waarover ze beschikken beter te gebruiken. Ter afsluiting wil ik graag herhalen dat we behoefte hebben aan een gemeenschappelijk landbouwbeleid voor Europa. We hebben behoefte aan een gemeenschappelijk landbouwbeleid voor de gehele Europese Unie en – inderdaad – aan een beleid dat de ontwikkeling van de landbouw in andere regio’s van de wereld niet belemmert."@nl3
"− Panie przewodniczący! Nie mam pewności, czy zadano wiele pytań. Zauważyłem na pewno, że niektóre zasady potwierdzono, co jak widzieliśmy, znalazło odpowiednie odbicie w sprawozdaniu. W każdym razie główny wniosek z obecnej debaty, to przekonanie, że potrzebujemy wspólnej polityki rolnej - polityki rolnej, która musi być polityką wspólnotową - oraz że potrzebny nam jest również budżet, który musi być współmierny do zadań, jakie wyznaczamy rolnictwu. Moim zdaniem budżet realistyczny to budżet, który odpowiada celom określonym w ramach wspólnej polityki rolnej. Daje się zauważyć, że coraz więcej wymagamy od naszych rolników. Oczywiście wymagamy też, aby dostarczone zasoby były efektywniej wykorzystywane i rozliczane w sposób bardziej przejrzysty. Widzę, że jest tutaj mój kolega, pan Lewandowski, komisarz ds. budżetu – być może przybył specjalnie po to, aby potwierdzić, że WPR będzie miała budżet współmierny do celów, jakie jej wyznaczamy. Zapamiętam także to, że jeżeli rolnictwo – wspólna polityka rolna – ma osiągnąć cele, jakie w tym zakresie wyznaczamy, musimy brać pod uwagę wszelkie różnice między wszystkimi rodzajami gospodarki rolnej, jakie występują w Unii Europejskiej. Musimy uwzględnić tę różnorodność, aby w tych regionach, w których ona się ujawnia, działalność w ramach gospodarki rolnej różnego typu mogła doprowadzić do osiągnięcia celów nie tylko w zakresie dostaw na rynek, produkcji i bezpieczeństwa dostaw na rynek, lecz także mogła spowodować dążenie do lepszego rozpoznania problemów środowiska, gospodarki zasobami naturalnymi oraz możliwości rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Musimy uwzględnić sposób, w jaki sektor rolny i rolno-spożywczy może się do tego przyczynić. Przyjmuję również do wiadomości fakt, iż wszystkie te przemyślenia dotyczące przyszłości wspólnej polityki rolnej muszą pomóc w przyciąganiu ludzi młodych, muszą ludziom młodym dawać widoki na przyszłość, gdy chcą inwestować w rolnictwo, tak aby działalność rolnicza była także działalnością przyszłościową i abyśmy mogli realizować nasze cele. Chcę też wysłać wyraźny sygnał i odpowiedzieć na pytanie pana posła Kelly’ego w sprawie pomocy bezpośredniej. Nie sądzę, aby istniały jakiekolwiek wątpliwości co do tego, że jeżeli mamy mieć sprawiedliwsze rolnictwo oraz przejrzystszą i efektywniejszą wspólną politykę rolną, musimy określić wyraźne kryteria podziału pomocy bezpośredniej zgodnie z celami, jakie sobie wyznaczymy. Dlatego - moim zdaniem - odniesienia historyczne nie stanowią kryteriów sprawiedliwych, przejrzystych czy obiektywnych. Odniesienia historyczne musimy zastąpić znacznie bardziej klarownymi celami, co przyniesie pewien zakres sprawiedliwości i umożliwi lepsze uwzględnienie tej różnorodności w rolnictwie, która występuje w Unii Europejskiej. Da to państwom członkowskim i regionom środki umożliwiające osiągnięcie lepszego zysku z posiadanych przez nie zasobów. Kończąc chciałbym potwierdzić, że potrzebna jest nam wspólna polityka rolna dla Europy. Potrzebna jest wspólna polityka rolna dla całej Unii Europejskiej i to oczywiście wspólna polityka rolna, która nie przeszkadza innym regionom świata w rozwijaniu ich własnego rolnictwa."@pl16
". − Senhor Presidente, não sei bem se foram colocadas muitas perguntas. Constatei, sobretudo, que foram afirmados alguns princípios que, tal como verificámos, ficaram bem reflectidos no relatório. Em todo o caso, a ideia principal que retirei deste debate é que necessitamos de uma política agrícola comum, uma política agrícola que deve ser uma política comunitária, e que também necessitamos de um orçamento que deve ser compatível com os objectivos que definimos para a agricultura. Por isso, considero que necessitamos de um orçamento realista. A meu ver, um orçamento realista é um orçamento que esteja em linha com os objectivos definidos para a política agrícola comum. O que verificamos é que estamos a exigir cada vez mais dos nossos agricultores. Como é natural, estamos também a exigir que os recursos disponibilizados sejam utilizados de forma mais eficaz e contabilizados de forma mais clara. Aliás, constato a presença aqui do meu colega Lewandowski, Comissário responsável pelo Orçamento, que talvez tenha vindo especificamente para nos confirmar que a PAC terá um orçamento compatível com os objectivos que definimos. Registei também que, para a agricultura – a política agrícola comum – alcançar os objectivos que fixámos, temos de ter em conta todas as diferenças entre todos os tipos de agricultura que existem na União Europeia. Devemos ter em conta essa diversidade, para que, nas regiões onde ela se manifesta, estes diferentes tipos de agricultura possam contribuir para alcançar os objectivos, não apenas no que respeita ao aprovisionamento do mercado, à produção e à segurança desse aprovisionamento, mas também um avanço no sentido de um melhor reconhecimento do ambiente, da gestão dos recursos naturais e das capacidades de desenvolvimento económico nas zonas rurais. Temos de reflectir sobre o modo como o sector da agricultura e agro-alimentar podem contribuir para esse fim. Registei ainda que todas estas ideias sobre o futuro da política agrícola comum têm também de incentivar os jovens, têm de fornecer perspectivas aos jovens que querem estabelecer-se, que querem investir na agricultura, para que a actividade agrícola seja também uma actividade do futuro e para conseguirmos alcançar os nossos objectivos. Quero ainda enviar uma mensagem clara e responder à pergunta do senhor deputado Kelly sobre as ajudas directas. Parece-me que não há dúvida de que para termos uma agricultura mais justa e uma política agrícola comum mais transparente e mais eficaz, temos de definir critérios claros para a distribuição dessas ajudas directas em conformidade com os objectivos que vamos definir. Portanto, a meu ver, as referências históricas não constituem critérios justos, transparentes ou objectivos. Temos de substituir estas referências históricas por objectivos muito mais claros, que criem uma certa equidade e permitam que a diversidade agrícola que existe na União Europeia seja mais levada em consideração. Isso irá proporcionar aos Estados-Membros e às regiões os meios necessários para obterem um melhor retorno dos recursos de que dispõem. Para concluir, gostaria de reiterar a nossa necessidade de uma política agrícola comum para a Europa. Necessitamos de uma política agrícola comum para toda a União Europeia e, naturalmente, de uma política agrícola comum que não impeça as outras regiões do mundo de desenvolverem a sua própria agricultura."@pt17
". − Dle preşedinte, nu sunt sigur dacă au fost adresate multe întrebări. Am remarcat cu certitudine că s-au afirmat câteva principii care, după cum am văzut, au fost bine reflectate în raport. În orice caz, principalul lucru pe care l-am reţinut din această dezbatere este că avem nevoie de o politică agricolă comună, o politică agricolă care trebuie să fie o politică comunitară şi că avem nevoie şi de un buget care trebuie să fie adaptat obiectivelor pe care le-am stabilit pentru agricultură. Simt în consecinţă că avem nevoie de un buget realist. Din punctul meu de vedere, un buget realist este un buget care să corespundă obiectivelor stabilite pentru politica agricolă comună. Ceea ce noi am remarcat este că cerem din ce în ce mai mult de la fermierii noştri. Bineînţeles că mai cerem şi ca resursele disponibile să fie folosite mai eficient şi să se răspundă pentru acestea într-o manieră mai clară. Observ întâmplător că colegul meu, dl Lewandowski, comisarul pentru bugete, se află aici; poate că a venit în mod special pentru a ne confirma faptul că politica agricolă comună va avea un buget pe măsura obiectivelor pe care le-am stabilit pentru aceasta. Am mai reţinut şi faptul că, dacă agricultura – politica agricolă comună – este să îşi atingă obiectivele pe care noi le-am stabilit, trebuie să luăm în considerare toate diferenţele dintre toate tipurile de agricultură care există în Uniunea Europeană. Suntem obligaţi să luăm în considerare această diversitate astfel încât, în regiunile în care aceasta se manifestă, aceste tipuri diverse de agricultură să poată să ajute la realizarea obiectivelor nu numai în ceea ce priveşte aprovizionarea, producţia şi securitatea aprovizionării pieţei dar şi să genereze o mişcare către o mai bună recunoaştere a mediului, gestionarea resurselor naturale şi dezvoltarea economică a capacităţilor din zonele rurale. Trebuie să reflectăm în privinţa modului în care agricultura şi sectorul agroalimentar pot contribui la acest lucru. De asemenea, am luat notă de faptul că toate aceste gânduri referitoare la viitorul politicii agricole comune trebuie în egală măsură să îi încurajeze pe tineri, să ofere perspective tinerilor care doresc să se stabilească, care doresc să investească în agricultură, astfel încât activitatea agricolă să fie una de viitor şi să putem să ne atingem obiectivele. Doresc, de asemenea, să transmit un mesaj clar şi să răspund la întrebarea dlui Kelly referitoare la ajutoarele directe. Nu cred că există vreun dubiu referitor la faptul că, dacă vrem să avem o agricultură mai echitabilă şi o politică agricolă comună mai transparentă şi mai eficientă, trebuie să definim cu claritate criteriile pentru distribuirea acestor ajutoare directe conform obiectivelor pe care urmează să le stabilim. De aceea, în opinia mea, referirile de ordin istoric nu reprezintă criterii obiective, corecte ori transparente. Trebuie să înlocuim aceste referiri de ordin istoric cu obiective mult mai clare, care vor aduce într-o oarecare măsură corectitudine şi vor permite ca diversitatea agriculturii din Uniunea Europeană să fie mai bine luată în considerare. În acest fel se vor pune la dispoziţia statelor membre şi regiunilor mijloacele de a obţine înapoi un beneficiu mai însemnat din resursele pe care le au. În încheiere, aş dori să reafirm faptul că avem nevoie de o politică agricolă comună pentru Europa. Avem nevoie de o politică agricolă comună pentru întreaga Uniune Europeană şi bineînţeles, o politică agricolă comună care să nu împiedice celelalte regiuni ale lumii să îşi dezvolte propria agricultură."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, nie som si istý, či bolo položených veľa otázok. Určite som si všimol, že boli potvrdené niektoré zásady, ktoré, ako sme mali možnosť vidieť, boli uvedené aj v správe. V každom prípade je jedna vec, ktorú som si vzal z tejto rozpravy, a to, že potrebujeme spoločnú poľnohospodársku politiku, poľnohospodársku politiku, ktorá musí byť politikou Spoločenstva, a že potrebujeme aj rozpočet, ktorý bude musieť zodpovedať cieľom, ktoré sme si stanovili v oblasti poľnohospodárstva. Z tohto dôvodu sa domnievam, že potrebujeme realistický rozpočet. Podľa môjho názoru je realistický rozpočet taký, ktorý je v súlade s cieľmi stanovenými pre spoločnú poľnohospodársku politiku. Všimli sme si však, že od našich poľnohospodárov vyžadujeme čoraz viac. Samozrejme, že žiadame aj to, aby sa vyčlenené prostriedky využívali efektívnejším spôsobom a aby sa účtovali transparentnejšie. Mimochodom, vidím, že je prítomný aj môj kolega pán Lewandowski, komisár pre rozpočet; ktorý možno prišiel práve preto, aby nám potvrdil, že SPP bude disponovať rozpočtom, ktorý bude zodpovedať stanoveným cieľom. Z tejto rozpravy som si tiež vzal to, že ak má poľnohospodárstvo – spoločná poľnohospodárska politika – dosiahnuť ciele, ktoré sme stanovili, musí zohľadniť všetky rozdiely medzi všetkými typmi poľnohospodárstva, ktoré existujú v Európskej únii. Musíme zohľadniť túto rozmanitosť, aby v regiónoch, v ktorých sa prejavuje, pomohli tieto rozličné typy poľnohospodárstva dosiahnuť ciele, a to nielen v súvislosti so zásobovaním trhu, výrobou a bezpečnosťou zásobovania trhu, ale aj pokiaľ ide o lepšiu informovanosť o životnom prostredí, riadenie prírodných zdrojov a kapacitu rozvoja hospodárstva vo vidieckych oblastiach. Musíme sa zamyslieť nad tým, akým spôsobom k tomu môže prispieť poľnohospodárstvo a agropotravinárske odvetvie. Takisto som vzal na vedomie skutočnosť, že všetky myšlienky týkajúce sa budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky musia zároveň pomôcť podporiť mladých ľudí, musia poskytnúť vyhliadky mladým ľuďom, ktorí sa chcú usadiť, ktorí chcú investovať do poľnohospodárstva, aby bola poľnohospodárska činnosť činnosťou budúcnosti a aby sme mohli dosiahnuť naše ciele. Takisto by som chcel vyslať jasný signál a odpovedať na otázku pána Kellyho, ktorá sa týkala priamej pomoci. Nemyslím si, že existujú pochybnosti, že ak máme dosiahnuť spravodlivejšie poľnohospodárstvo a transparentnejšiu a efektívnejšiu spoločnú poľnohospodársku politiku, musíme definovať jasné kritériá pre prerozdelenie tejto priamej pomoci v súlade s cieľmi, ktoré si stanovíme. Z tohto dôvodu podľa mňa nepredstavujú historické referencie spravodlivé, transparentné alebo objektívne kritériá. Musíme tieto historické referencie nahradiť oveľa jasnejšími cieľmi, ktoré vytvoria istú mieru spravodlivosti a umožnia lepšie zohľadniť poľnohospodársku rozmanitosť, ktorá existuje v Európskej únii. Členským štátom a regiónom to poskytne prostriedky na lepšiu návratnosť zdrojov, ktoré majú k dispozícii. Na záver by som rád opätovne potvrdil, že pre Európu potrebujeme spoločnú poľnohospodársku politiku. Potrebujeme spoločnú poľnohospodársku politiku pre celú Európsku úniu a, samozrejme, spoločnú poľnohospodársku politiku, ktorá nebude brániť ostatným regiónom sveta v rozvoji svojho vlastného poľnohospodárstva."@sk19
"− Gospod predsednik, nisem prepričan, da je bilo postavljenih mnogo vprašanj. Vsekakor sem opazil, da so bila nekatera načela potrjena, ki se, kakor smo videli, dobro odražajo v poročilu. V vsakem primeru, glavna zadeva, ki sem jo povzel iz te razprave, je, da potrebujemo skupno kmetijsko politiko, kmetijsko politiko, ki mora biti politika Skupnosti, in da potrebujemo tudi proračun, ki mora biti sorazmeren s cilji, ki jih določamo za kmetijstvo. Zato menim, da potrebujemo realen proračun. Po mojem mnenju je realen proračun tak proračun, ki upošteva cilje, določene za skupno kmetijsko politiko. Opažamo, da od naših kmetov zahtevamo vedno več. Seveda prav tako zahtevamo, da se zagotovljena sredstva uporabljajo učinkoviteje in da so jasneje utemeljena. Vmes sem opazil, da je tu moj kolega gospod Lewandowski, komisar za proračun; morda je prišel posebej z namenom, da nam potrdi, da bo imela SKP proračun, sorazmeren s cilji, ki smo ji jih zastavili. Prav tako sem upošteval dejstvo, da moramo, če želi kmetijstvo – skupna kmetijska politika – doseči cilje, ki smo ji jih zastavili, upoštevati vse razlike med vsemi vrstami kmetijstva, ki obstajajo v Evropski uniji. To raznovrstnost moramo upoštevati tako, da lahko v regijah, kjer se izraža, te različne vrste kmetijstva pomagajo doseči cilje ne le z upoštevanjem oskrbe trga, proizvodnje in zanasljive oskrbe trga, ampak tudi kot potezo v smeri boljšega priznavanja okolja, upravljanja naravnih virov in zmogljivosti gospodarskega razvoja na podeželju. Premisliti moramo, kako lahko kmetijstvo in kmetijsko-živilski sektor prispevata k temu. Upošteval sem tudi dejstvo, da morajo vse te misli o prihodnosti skupne kmetijske politike prav tako spodbujati mlade ljudi, da morajo dati možnosti mladim, ki se želijo uveljaviti, ki želijo vlagati v kmetijstvo, da bo kmetijska dejavnost tudi dejavnost prihodnosti in da bomo lahko dosegli svoje cilje. Rad bi podal tudi jasno sporočilo in odgovoril gospodu Kellyu na vprašanje o neposredni pomoči. Mislim, da ni nobenega dvoma, da moramo, če želimo pravičnejše kmetijstvo in preglednejšo in učinkovitejšo skupno kmetijsko politiko, opredeliti merila za razdelitev te neposredne pomoči v skladu s cilji, ki jih bomo določili. Zato po mojem mnenju navedbe preteklih plačil ne predstavljajo pravičnih, preglednih ali objektivnih meril. Te navedbe preteklih plačil moramo zamenjati z mnogo jasnejšimi cilji, ki bodo ustvarili določeno mero pravičnosti in omogočili boljše upoštevanje kmetijske raznovrstnosti, ki obstaja v Evropski uniji. To bo državam članicam in regijam dalo sredstva, da bodo lahko dosegale boljši donos iz sredstev, ki jih imajo. Za zaključek bi rad zagotovil, da potrebujemo skupno kmetijsko politiko za Evropo. Potrebujemo skupno kmetijsko politiko za celotno Evropsko unijo in seveda skupno kmetijsko politiko, ki drugim regijam sveta ne preprečuje razvoja njihovega kmetijstva."@sl20
". − Herr talman! Jag är inte säker på om många frågor har ställts. Jag noterade verkligen att en del principer har bekräftats, vilka, som vi har sett, återspeglas väl i rapporten. Det jag huvudsakligen har konstaterat i denna debatt är hur som helst att vi behöver en gemensam jordbrukspolitik, en jordbrukspolitik som måste vara en gemenskapspolitik, och att vi också behöver en budget som måste stå i proportion till de mål som vi har satt upp för jordbruket. Jag anser därför att vi behöver en realistisk budget. Enligt min mening är en realistisk budget en budget som är förenlig med målen för den gemensamma jordbrukspolitiken. Vad vi märker är att vi kräver mer och mer av våra jordbrukare. Naturligtvis kräver vi också att de tillhandahållna resurserna används mer effektivt och redovisas på ett tydligare sätt. För övrigt ser jag att min kollega Janusz Lewandowski, kommissionsledamot med ansvar för ekonomisk planering och budget, är närvarande. Han kanske har kommit särskilt för att bekräfta för oss att den gemensamma jordbrukspolitiken kommer att få en budget som står i proportion till de mål vi har satt upp för den. Jag har också konstaterat att om jordbruket – den gemensamma jordbrukspolitiken – ska kunna uppnå de mål som vi har satt upp, måste vi ta hänsyn till skillnaderna mellan alla typer av jordbruk som finns i EU. Vi måste ta denna mångfald i beaktande så att, i de regioner där den uttrycker sig, dessa olika typer av jordbruk inte bara kan bidra till att uppnå målen när det gäller utbudet på marknaden, produktionen och försörjningstryggheten, utan också innebära ett steg mot ett bättre erkännande av miljön, förvaltning av naturresurser och ekonomisk utvecklingskapacitet på landsbygden. Vi måste fundera över hur jordbruket och livsmedelssektorn kan bidra till detta. Jag tog också till mig att alla dessa tankar om framtiden för den gemensamma jordbrukspolitiken även måste bidra till att uppmuntra unga människor, ge framtidsutsikter till ungdomar som vill etablera sig, som vill investera i jordbruket, så att jordbruket också blir en verksamhet för framtiden och så att vi kan uppnå våra mål. Jag vill också ge ett tydligt budskap och besvara Seán Kellys fråga om direktstöd. Jag tycker inte det finns någon tvekan om att vi ska ha ett rättvisare jordbruk och en mer öppen och effektiv gemensam jordbrukspolitik, vi måste fastställa tydliga kriterier för fördelningen av detta direktstöd i linje med de mål som vi sätter upp. Därför anser jag att de historiska referenserna inte utgör rättvisa, öppna eller objektiva kriterier. Vi behöver ersätta dessa historiska referenser med mycket tydligare mål, för att skapa ett visst mått av rättvisa och göra det möjligt att ta större hänsyn till den mångfald inom jordbruket som finns i EU. Detta kommer att ge medlemsstaterna och regionerna möjlighet att få större avkastning på sina resurser. Avslutningsvis vill jag återigen framhålla att vi behöver en gemensam jordbrukspolitik för EU. Vi behöver en gemensam jordbrukspolitik för hela EU, och naturligtvis en gemensam jordbrukspolitik som inte förhindrar andra regioner i världen från att utveckla sitt eget jordbruk."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph