Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-039"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.3.4-039"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Felicitări raportorului, felicitări raportorilor din umbră şi tuturor celor care s-au implicat în acest proiect deosebit de important pentru viitorul PAC. Într-o lume globalizată, Uniunea Europeană, dotată cu o piaţă comunitară, trebuie să acţioneze unitar pentru garantarea securităţii aprovizionării cu alimente, pentru promovarea resurselor regenerabile, să lupte contra schimbărilor climatice, să intensifice cercetările în vederea utilizării optime a oportunităţilor oferite de acestea. PAC trebuie să ofere atât o perspectivă şi un cadru stabil, care să favorizeze dezvoltarea producţiei agricole printr-o creştere a productivităţii şi competitivităţii, cât şi o bună funcţionare a pieţei, pentru a garanta astfel independenţa strategică de aprovizionare în toate sectoarele-cheie de producţie. Consider vitală menţinerea celor doi piloni ai politicii agricole comune, cu o diferenţiere clară, în care să avem pilonul I suficient de puternic pentru asigurarea unui nivel de trai echitabil fermierilor în toate statele..."@ro18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Chtěla bych poblahopřát zpravodaji, stínovým zpravodajům a všem, kteří se zapojili do tohoto projektu, jenž je obzvláště důležitý pro budoucnost SZP. V globalizovaném světě musí Evropská unie se svým trhem Společenství přijmout jednotné opatření, aby zajistila dodávky potravin a podporovala obnovitelné zdroje. Musí též bojovat proti změně klimatu a vyvinout v oblasti výzkumu více úsilí při hledání těch nejlepších variant, které by mohla využít. SZP musí nabídnout perspektivu a stabilní rámec, který podpoří rozvoj zemědělské výroby prostřednictvím zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti, a také zajistit, že trh bude náležitě fungovat, čímž zaručí nezávislost na strategických dodávkách. Domnívám se, že je zásadní, abychom zachovali dva pilíře společné zemědělské politiky a jasně stanovili hranice pro první pilíř, který bude dostatečně silný na to, aby zajistil spravedlivou životní úroveň zemědělcům ve všech členských státech…"@cs1
"Hr. formand! Jeg ønsker at lykønske ordføreren, skyggeordførerne og alle dem, der deltager i dette projekt, som er særlig vigtigt for fremtiden for den fælles landbrugspolitik. I en globaliseret verden skal EU med sit fællesmarked iværksætte ensartede tiltag for at sikre fødevareforsyningen og fremme de vedvarende ressourcer. Den skal ligeledes bekæmpe klimaændringerne og øge sin forskningsindsats for at gøre bedst mulig brug af de muligheder, som forskningen kan frembyde. Den fælles landbrugspolitik skal indeholde fremtidsudsigter og en stabil ramme, hvorved der vil blive tilskyndet til udviklingen af landbrugsproduktion gennem øget produktivitet og konkurrenceevne, samt sikre, at markedet fungerer korrekt og således garantere strategisk forsyningsuafhængighed i alle de centrale produktionssektorer. Efter min mening er det af afgørende betydning, at vi bevarer den fælles landbrugspolitiks to søjler og trækker en tyk streg mellem søjle 1, der er stærk nok til at sikre en rimelig levestandard for landbrugere i alle medlemsstater…"@da2
"Ich möchte dem Berichterstatter, den Schattenberichterstattern und all denjenigen gratulieren, die an diesem Projekt beteiligt sind, das besonders wichtig für die Zukunft der GAP ist. In einer globalisierten Welt muss die Europäische Union, mit ihrem Gemeinschaftsmarkt, einheitlich handeln, um die Sicherheit der Lebensmittelversorgung zu gewährleisten und erneuerbare Ressourcen zu fördern. Des Weiteren muss sie gegen den Klimawandel kämpfen und ihre Forschungsanstrengungen verstärken, um das Potential der Forschung bestmöglich nutzen zu können. Die GAP muss Perspektiven und einen stabilen Rahmen bieten, der die Entwicklung der landwirtschaftlichen Erzeugung durch Steigerung der Produktivität und der Wettbewerbsfähigkeit antreibt, sowie dafür sorgt, dass der Markt richtig funktioniert, und dabei strategische Versorgungsunabhängigkeit in allen Hauptproduktionssektoren garantiert. Ich denke, es ist wichtig, dass wir die beiden Säulen der Gemeinsamen Agrarpolitik erhalten und klar unterscheiden, wo wir die erste Säule haben, die stark genug ist, um einen gerechten Lebensstandard für Landwirte in allen Mitgliedstaaten sicherzustellen …"@de9
"Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή, τους σκιώδεις εισηγητές και όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτό το έργο, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το μέλλον της ΚΓΠ. Στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την κοινοτική αγορά της, πρέπει να αναλάβει ενιαία δράση, προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια του επισιτιστικού εφοδιασμού και να προωθήσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης, πρέπει να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή και να κλιμακώσει τις ερευνητικές της προσπάθειες, ούτως ώστε να αξιοποιήσει κατά τον βέλτιστο τρόπο τις δυνατότητες που μπορεί να παράσχει η έρευνα. Η ΚΓΠ πρέπει να προσφέρει προοπτικές και ένα σταθερό πλαίσιο, το οποίο θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, αλλά και θα διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, εξασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ανεξαρτησία του στρατηγικού εφοδιασμού σε όλους τους καίριους παραγωγικούς τομείς. Θεωρώ ότι είναι κρίσιμης σημασίας να διατηρήσουμε τους δύο πυλώνες της κοινής γεωργικής πολιτικής, προβαίνοντας σε σαφή διάκριση των πεδίων εφαρμογής του πρώτου πυλώνα, ο οποίος είναι αρκετά ισχυρός ώστε να διασφαλίσει δίκαιο βιοτικό επίπεδο για τους γεωργούς όλων των κρατών μελών μέλη …"@el10
"I wish to congratulate the rapporteur, shadow rapporteurs and all those involved in this project which is particularly important to the future of the CAP. In a globalised world the European Union, with its Community market, must take uniform action in order to guarantee the security of food supply and promote renewable resources. It must also combat climate change and step up its research efforts in order to make the best use of the opportunities that research can offer. The CAP must offer prospects and a stable framework, which will encourage the development of agricultural production through increasing productivity and competitiveness, as well as ensure that the market operates properly, thereby guaranteeing strategic supply independence in all the key production sectors. I feel that it is crucial for us to maintain the common agricultural policy’s two pillars, making a clear distinction where we have Pillar I, which is strong enough to ensure a fair standard of living for farmers in all Member States…"@en4
"Quiero felicitar al ponente, a los ponentes alternativos y a todos los implicados en este proyecto que es particularmente importante para el futuro de la PAC. En un mundo globalizado, la Unión Europea, con su mercado comunitario, debe adoptar medidas uniformes a fin de garantizar la seguridad de suministro de alimentos y promover los recursos renovables. También debe luchar contra el cambio climático y aumentar sus esfuerzos de investigación con el fin de aprovechar al máximo las oportunidades que la investigación puede ofrecer. La PAC debe ofrecer perspectivas y un marco estable, lo que fomentará el desarrollo de la producción agrícola a través del aumento de la productividad y la competitividad, además de garantizar que el mercado funcione correctamente, garantizando así la independencia de suministro estratégico en todos los sectores de producción clave. Creo que es fundamental que mantengamos los dos pilares de la política agrícola común, haciendo una clara distinción donde contamos con el primer pilar, que es lo suficientemente potente como para garantizar una calidad de vida justa para los agricultores de todos los Estados miembros..."@es21
"Avaldan tunnustust raportöörile, variraportööridele ja kõigile neile, kes on selle ühise põllumajanduspoliitika tuleviku jaoks nii olulise projektiga seotud. Üleilmastunud maailmas peab Euroopa Liit koos ühenduse turuga astuma ühtseid samme, et tagada toiduga kindlustatus ja hoolitseda taastuvate loodusvarade eest. Samuti peab ta võitlema kliimamuutuse vastu ja hoogustama teadustööd, et saada selle pakutavatest võimalustest suurimat kasu. Ühine põllumajanduspoliitika peab pakkuma väljavaateid ja stabiilset raamistikku, mis soosiks tootlikkust ja konkurentsivõimet suurendades põllumajandusliku tootmise arengut, ning samuti kandma hoolt selle eest, et turg toimiks nõuetekohaselt, tagades sellega strateegilise varustamise sõltumatuse kõigis olulisemates tootmisvaldkondades. Minu arvates on meil ülioluline säilitada ühise põllumajanduspoliitika kaks sammast ja teha esimese samba puhul, mis on piisavalt tugev, et tagada põllumajandustootjatele õiglane elatustase kõikides liikmesriikides, selgelt vahet..."@et5
"Haluan onnitella esittelijää, varjoesittelijöitä ja kaikkia tähän YMP:n tulevaisuudelle erityisen tärkeään hankkeeseen osallistuneita. Euroopan unionissa ja yhteisön markkinoilla on toimittava yhtenäisesti, jotta voimme tässä globalisoituneessa maailmassa varmistaa elintarvikkeiden saannin ja edistää uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä. EU:n on myös torjuttava ilmastonmuutosta ja pantava vauhtia tutkimustoimintaan tutkimuksen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. YMP:n on tarjottava mahdollisuuksia ja vakaat puitteet, jotka kannustavat maataloustuotannon kehittämiseen tuottavuutta ja kilpailukykyä lisäämällä. Sen on myös varmistettava, että markkinat toimivat asianmukaisesti taaten samalla strategisen omavaraisuuden toimitusten osalta kaikilla keskeisillä tuotantoaloilla. Mielestäni on välttämätöntä, että säilytämme yhteisen maatalouspolitiikan kaksi pilaria tehden selkeän eron ensimmäisen pilarin osalta, joka on riittävän voimakas varmistamaan kohtuullisen elintason maanviljelijöille kaikissa jäsenvaltioissa..."@fi7
"Je souhaite féliciter le rapporteur, les rapporteurs fictifs et tous ceux qui ont participé à ce projet qui est particulièrement important pour l’avenir de la PAC. Dans un monde mondialisé, l’Union européenne, avec son marché communautaire, doit agir de façon homogène en vue de garantir la sécurité de l’approvisionnement alimentaire et d’encourager les ressources renouvelables. Elle doit également lutter contre le changement climatique et accélérer ses efforts de rechercher afin d’exploiter au mieux les possibilités que la recherche peut offrir. La PAC doit offrir des perspectives et un cadre sable, qui encourageront le développement de la production agricole par l’augmentation de la productivité et de la compétitivité. Elle doit assurer que le marché fonctionne correctement en garantissant l’indépendance des approvisionnements stratégiques dans tous les secteurs de production clés. Je pense qu’il est crucial pour nous de conserver les deux piliers de la politique agricole commune, en faisant une distinction claire où nous avons le 1er pilier qui est assez solide pour assurer un niveau de vie équitable aux agriculteurs de tous les États membres..."@fr8
". Szeretnék gratulálni az előadónak, az árnyékelőadóknak és mindenkinek, akinek szerepe volt ebben a KAP jövője szempontjából oly fontos projektben. A globalizált világban a közösségi piacon az Európai Uniónak egységesen kell cselekednie az élelmiszerellátás biztonsága és a megújuló források használatának támogatása érdekében. Fel kell lépnie az éghajlatváltozás ellen is, és meg kell erősítenie a kutatási tevékenységét annak érdekében, hogy kihasználhassuk a kutatásban rejlő lehetőségeket. A KAP-nak lehetőségeket és egy stabil keretet kell biztosítania, ami a nagyobb termelékenység és versenyképesség révén elősegíti a fejlesztést és a mezőgazdasági termelést, és biztosítania kell a piac megfelelő működését, ezáltal garantálva a stratégiai ellátási függetlenséget a kulcsfontosságú termelési szektorokban. Létfontosságúnak tartom a közös agrárpolitika két pillérének megtartását, egyértelműen elkülönítve az első pillért, amely elég erős ahhoz, hogy elfogadható életszínvonalat biztosítson a gazdáknak az összes tagállamban…"@hu11
"Signor Presidente, vorrei complimentarmi con il relatore, i relatori ombra e tutti coloro che hanno partecipato a tale progetto particolarmente importante per il futuro della PAC. In un mondo globalizzato, l’Unione europea, con il suo mercato comunitario, deve intraprendere un’azione uniforme per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare e promuovere risorse rinnovabili. Deve inoltre combattere il cambiamento climatico e intensificare il suo impegno di ricerca per sfruttare al meglio le opportunità che la ricerca offre. La PAC deve presentare prospettive e un quadro stabile che incoraggi lo sviluppo della produzione agricola attraverso l’aumento della produttività e della competitività, nonché garantire che il mercato operi in maniera corretta, assicurando in tal modo l’indipendenza degli approvvigionamenti strategici in tutti i principali settori produttivi. Ritengo fondamentale per noi mantenere i due pilastri della politica agricola comune operando una distinzione chiara in merito all’applicabilità del primo pilastro, che è abbastanza forte da garantire un tenore di vita equo agli agricoltori di tutti gli Stati membri …"@it12
"Noriu pasveikinti pranešėją, šešėlinius pranešėjus ir visus, kurie dalyvavo šiame BŽŪP ateičiai labai svarbiame projekte. Globalizuotame pasaulyje Europos Sąjunga, turinti Bendrijos rinką, turi imtis vienodų veiksmų, siekdama užtikrinti apsirūpinimo maistu saugumą ir propaguoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius. Ji taip pat turi kovoti su klimato kaita ir paspartinti mokslinių tyrimų veiklą, siekdama kuo geriau pasinaudoti šių mokslinių tyrimų suteikiamomis galimybėmis. BŽŪP turi suteikti galimybes ir pastovų pagrindą, kuris dėl didėjančio produktyvumo ir konkurencingumo skatins tobulinti žemės ūkio produktų gamybą, taip pat užtikrins tinkamą rinkos veikimą, taip garantuodamas strateginę nepriklausomybę tiekimo srityje visuose pagrindiniuose gamybos sektoriuose. Manau, kad labai svarbu išlaikyti abu bendros žemės ūkio politikos ramsčius, aiškiai atskyrus pirmąjį ramstį, kuris pakankamai tvirtas, kad užtikrintų deramą ūkininkų gyvenimo lygį visose valstybėse narėse…"@lt14
"Es vēlos sveikt referentu, „ēnu” referentus un visus šajā projektā iesaistītos, kas ir īpaši svarīgi nākotnes KLP. Globalizētajā vidē Eiropas Savienībai ar tās Kopienas tirgu ir jārīkojas vienoti, lai garantētu pārtikas nodrošinājumu un veicinātu atjaunojamo resursu izmantošanu. Tai arī ir jācīnās ar klimata pārmaiņām un jāpalielina savs pētnieciskais darbs, lai pēc iespējas labāk izmantotu iespējas, ko var sniegt šī izpēte. KLP ir jāpiedāvā perspektīvas un stabils ietvars, kas veicinās lauksaimnieciskās ražošanas attīstību ar pieaugošas produktivitātes un konkurētspējas palīdzību, kā arī nodrošinās pienācīgu tirgus darbību, tādējādi garantējot stratēģiski svarīgo apgāžu neatkarību visās galvenajās ražošanas nozarēs. Es uzskatu, ka mums ir izšķiroši svarīgi saglabāt kopējās lauksaimniecības politikas divus pīlārus, skaidri nodalot, kurš ir I pīlārs, kas ir pietiekami spēcīgs, lai nodrošinātu atbilstošu lauksaimnieku dzīves līmeni visās dalībvalstīs…"@lv13
"Felicitări raportorului, felicitări raportorilor din umbră şi tuturor celor care s-au implicat în acest proiect deosebit de important pentru viitorul PAC. Într-o lume globalizată, Uniunea Europeană, dotată cu o piaţă comunitară, trebuie să acţioneze unitar pentru garantarea securităţii aprovizionării cu alimente, pentru promovarea resurselor regenerabile, să lupte contra schimbărilor climatice, să intensifice cercetările în vederea utilizării optime a oportunităţilor oferite de acestea. PAC trebuie să ofere atât o perspectivă şi un cadru stabil, care să favorizeze dezvoltarea producţiei agricole printr-o creştere a productivităţii şi competitivităţii, cât şi o bună funcţionare a pieţei, pentru a garanta astfel independenţa strategică de aprovizionare în toate sectoarele-cheie de producţie. Consider vitală menţinerea celor doi piloni ai politicii agricole comune, cu o diferenţiere clară, în care să avem pilonul I suficient de puternic pentru asigurarea unui nivel de trai echitabil fermierilor în toate statele..."@mt15
"Ik wil mijn gelukwensen overbrengen aan de rapporteur, de schaduwrapporteurs en alle betrokkenen bij dit project, dat van groot belang is voor de toekomst van het GLB. In een geglobaliseerde wereld moet de Europese Unie met zijn gemeenschappelijke markt op uniforme wijze optreden, om voedselzekerheid te garanderen en hernieuwbare hulpbronnen te bevorderen. Ook moet zij klimaatverandering bestrijden en haar onderzoeksinspanningen opvoeren om de kansen die onderzoek biedt zo goed mogelijk te kunnen benutten. Het GLB moet perspectief bieden en voorzien in een stabiel kader dat de ontwikkeling van de landbouwproductie aanmoedigt door het versterken van de productiviteit en het concurrentievermogen en door te zorgen voor een goed opererende markt, waarbij in de belangrijkste productiesectoren strategische onafhankelijkheid van externe aanvoer wordt gegarandeerd. Naar mijn mening is het cruciaal dat wij de twee pijlers van het gemeenschappelijk landbouwbeleid behouden, met een duidelijk onderscheid tussen pijler 1, die sterk genoeg is om een fatsoenlijke levensstandaard te garanderen voor de boeren in alle lidstaten…"@nl3
"Pragnę pogratulować sprawozdawcy, kontrsprawozdawcom i wszystkim osobom zaangażowanym w to przedsięwzięcie, które jest szczególnie ważne dla przyszłości WPR. W zglobalizowanym świecie Unia Europejska, mając rynek wspólnotowy, musi podejmować stałe działania na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw żywności i propagowania zasobów odnawialnych. Musi również walczyć ze zmianami klimatu oraz zintensyfikować wysiłki badawcze, aby w najlepszy sposób wykorzystać możliwości, jakie te badania mogą zapewnić. WPR musi ukazywać perspektywy i stwarzać stabilne ramy, dzięki czemu sprzyjać będzie rozwojowi produkcji rolnej poprzez zwiększenie wydajności i konkurencyjności, jak też zapewni prawidłowe funkcjonowanie rynku gwarantując w ten sposób strategiczną niezależność w zakresie dostaw we wszystkich kluczowych sektorach produkcyjnych. Uważam, że dla nas niezwykle istotne jest utrzymanie dwóch filarów wspólnej polityki rolnej, wyraźne rozróżnienie, w którym miejscu mamy do czynienia z filarem I, dostatecznie silnym, by zapewnić godziwe warunki życia wszystkim rolnikom we wszystkich państwach członkowskich…"@pl16
"Quero felicitar o relator, os relatores-sombra e todos os que participaram neste projecto que é particularmente importante para o futuro da PAC. Num mundo globalizado, a União Europeia, com o seu mercado único, tem de adoptar medidas uniformes para salvaguardar a segurança do abastecimento alimentar e promover recursos renováveis. Deve igualmente combater as alterações climáticas e acelerar os seus esforços de investigação a fim de tirar o máximo partido das oportunidades que a investigação pode oferecer. A PAC tem de oferecer perspectivas e um quadro estável, o que incentivará o desenvolvimento da produção agrícola através do aumento da produtividade e da competitividade e assegurará o correcto funcionamento do mercado, garantindo, desse modo, a independência estratégica do abastecimento em todos os sectores-chave de produção. Penso que é fundamental mantermos os dois pilares da política agrícola comum, estabelecendo uma distinção clara entre o primeiro pilar, que é suficientemente forte para assegurar um nível de vida equitativo aos agricultores de todos os Estados-Membros…"@pt17
"Chcela by som zablahoželať pánovi spravodajcovi, tieňovým spravodajcom a všetkým ľuďom, ktorí pracovali na tomto projekte, ktorý je pre budúcnosť SPP mimoriadne dôležitý. Európska únia musí v globalizovanom svete s trhom Spoločenstva konať s cieľom zaručiť bezpečnosť dodávok potravín a podporiť obnoviteľné zdroje. Musí tiež bojovať so zmenou klímy a zvýšiť svoje úsilie v oblasti výskumu, aby čo najlepšie využila príležitosti, ktoré výskum ponúka. SPP musí ponúkať perspektívy a stabilný rámec, ktorý podnieti rozvoj poľnohospodárskej výroby prostredníctvom nárastu produktivity a konkurencieschopnosti, a zároveň zabezpečí riadne fungovanie trhu, čím zaručí nezávislosť strategických dodávok vo všetkých kľúčových výrobných odvetviach. Domnievam sa, že je mimoriadne dôležité, aby sme zachovali oba piliere spoločnej poľnohospodárskej politiky a jasne rozlišovali, kde sa nachádza 1. pilier, ktorý je dostatočne silný na zabezpečenie slušnej životnej úrovne poľnohospodárov vo všetkých členských štátoch…"@sk19
"Rada bi čestitala poročevalcu, poročevalcem v senci in vsem tistim, ki so bili udeleženi pri tem projektu, ki je posebno pomemben za prihodnost SKP. Evropska unija mora v globaliziranem svetu s svojim trgom Skupnosti izvesti enotne ukrepe, s katerimi bo mogoče zagotoviti zanesljivo preskrbo s hrano in spodbujati obnovljive vire. Prav tako mora pomagati v boju proti podnebnim spremembam, ter okrepiti svoja prizadevanja, da bi bilo mogoče bolje izkoristiti možnosti, ki jih ponujajo raziskave. SKP mora nuditi možnosti in stabilen okvir, ki bo spodbujal razvoj kmetijske proizvodnje s povečanjem produktivnosti in konkurenčnosti pa tudi z zagotavljanjem odprtega delovanja trga, s čimer zagotovi neodvisnost strateške oskrbe v vseh ključnih proizvodnih sektorjih. Menim, da je ključno, da ohranimo dva stebra skupne kmetijske politike in jasno razlikujemo, kje imamo prvi steber, ki je dovolj močan za zagotavljanje pravičnega življenjskega standarda za kmete v vseh državah članicah..."@sl20
"Jag vill gratulera föredraganden, skuggföredragandena och alla inblandade i detta projekt, som är särskilt viktigt för den gemensamma jordbrukspolitikens framtid. I en globaliserad värld måste EU med sin gemensamma marknad vidta enhetliga åtgärder för att garantera en tryggad livsmedelsförsörjning och främja förnybara resurser. EU måste också bekämpa klimatförändringarna och öka sina forskningsinsatser för att på bästa sätt utnyttja de möjligheter som forskningen kan erbjuda. Den gemensamma jordbrukspolitiken måste erbjuda framtidsutsikter och en stabil ram som kan främja utvecklingen av jordbruksproduktionen genom ökad produktivitet och konkurrenskraft samt se till att marknaden fungerar tillfredsställande, och därmed garantera ett strategiskt oberoende i fråga om försörjning inom alla viktiga produktionsområden. Jag anser att det är viktigt att vi behåller den gemensamma jordbrukspolitikens två pelare, då det innebär en klar skillnad om vi har den första pelaren, som är stark nog att garantera en skälig levnadsstandard för jordbrukarna i alla medlemsstater ..."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph