Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-031"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.3.4-031"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I declare an interest as a working farmer. Plans for the future of the CAP have to work at a practical level and it must be affordable. The military have a phrase ‘no names, no pack-drill’; however, a member of the PPE Group voted against this report in committee. This may be because, in today’s financial climate, cost is a worry and the report’s enthusiasm for non-agricultural objectives under pillar two diverts funds away from farmers. The report’s obsession with climate change could lead to accepting advice that obliges arable farmers to pump tractor exhaust under the ground, increasing fuel consumption and spoiling seabeds as a consequence. My own experience of witnessing contractors’ attempts to inject dirty water under the ground to satisfy EU rules tells me what problems lie ahead. Ruminant livestock farmers may be required to reduce methane emissions by replacing hay and silage with more expensive cereal-based rations. If there has to be a CAP, let it assist farmers and not hinder them."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, vyjadřuji zájem pracujícího zemědělce. Plány pro budoucí SZP musí fungovat po praktické stránce a musí být dostupné. V armádě říkají „neprozradíš-li jména, nepřijde trest“; člen skupiny PPE však ve výboru hlasoval proti zprávě. Důvodem může být to, že za dnešního stavu financí je otázka nákladů obávaným tématem, a nadšení v souvislosti s cíli nezemědělské povahy v rámci druhého pilíře, které vyznívá ze zprávy, odvádí peněžní prostředky zemědělců na jiné účely. Zpráva je posedlá změnou klimatu, a tato posledlost by mohlo vést k přijetí opatření, které donutí zemědělce obdělávající půdu vypustit zplodiny z traktoru do půdy, zvýšit spotřebu paliva, a tak poškodit podzemní vody v podloží. Moje vlastní zkušenost, kdy jsem byl svědkem pokusů jednoho podnikatele vylévat znečištěnou vodu do půdy, aby vyhověl předpisům EU, mi říká, jaké problémy na nás čekají. Od zemědělců, kteří chovají přežvýkavý dobytek, může být vyžadováno, aby omezili emise metanu tak, že seno a siláž nahradí dražšími porcemi krmiva na obilovinovém základě. Pokud tu má být SZP, ať zemědělcům pomáhá a neomezuje je."@cs1
"Hr. formand! Jeg har en personlig interesse i dette spørgsmål, idet jeg er aktiv landmand. Planerne for fremtiden for den fælles landbrugspolitik skal virke i praksis, og udgifterne hertil skal være overkommelige. I militæret har man et princip om, at hvis ens navn ikke bliver nævnt, kan man ikke stilles til ansvar, men et medlem af PPE-Gruppen stemte imod denne betænkning i udvalget. Dette kan skyldes, at udgifter i nutidens finansielle klima giver anledning til bekymringer, og at entusiasmen i betænkningen over ikke-landbrugsrelaterede mål i søjle 2, medfører at midler kanaliseres væk fra landbrugere. Betænkningens besættelse af klimaændringer kunne resultere i accept af rådgivning, hvorved jordbrugere forpligtes til at pumpe traktorudstødning ned under jordoverfladen og derved øge brændstofforbruget samt ødelægge havbunden. Min egen erfaringer med at have overværet entreprenørers forsøg på at sprøjte spildevand ned under jorden for at opfylde EU-bestemmelserne giver mig en klar fornemmelse af, hvilke problemer der ligger forude. Landbrugere med drøvtyggende besætninger kan blive stillet over for et krav om at mindske metanemissionerne ved at erstatte hø og ensilage med dyrt kornbaseret foder. Hvis der skal være en fælles landbrugspolitik, lad da denne være til gavn for landbrugerne og ikke til hinder for dem."@da2
"Herr Präsident! Ich bin selbst Landwirt und habe daher ein persönliches Interesse. Die Pläne für die Zukunft der GAP müssen auf der praktischen Ebene funktionieren und auch bezahlbar sein. Beim Militär heißt es: „Keine Namen nennen, dann gibt es auch kein Strafexerzieren.“ Ein Mitglied der Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) hat dennoch im Ausschuss gegen diesen Bericht gestimmt. Das mag daran liegen, dass unter den heutigen finanziellen Umständen Ausgaben eine große Sorge darstellen und der Enthusiasmus des Berichts für nichtlandwirtschaftliche Ziele unter der zweiten Säule den Landwirten Gelder abziehen. Die Besessenheit des Berichts mit dem Klimawandel könnte zur Annahme des Ratschlags führen, der Landwirte mit Ackerkulturen dazu zwingt, Traktorabgase unter die Erde zu pumpen, was den Kraftstoffverbrauch erhöht und folglich den Meeresboden verseucht. Dass ich selbst gesehen habe, wie Auftragnehmer versuchten, schmutziges Wasser in die Erde zu pumpen, um den EU-Vorschriften Genüge zu leisten, sagt mir, welche Probleme wir vor uns haben. Viehzüchter werden wahrscheinlich die Methanemissionen reduzieren müssen, indem sie von Heu und Silagefutter auf teure Futtermittel auf Getreidebasis umsteigen. Wenn es eine GAP geben muss, dann soll sie den Landwirten helfen und sie nicht behindern."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, δηλώνω ενδιαφερόμενος, καθότι είμαι εργαζόμενος γεωργός. Τα σχέδια για το μέλλον της ΚΓΠ πρέπει να είναι λειτουργικά σε πρακτικό επίπεδο και προσιτά από οικονομική σκοπιά. Οι στρατιωτικοί έχουν μία έκφραση: «Δεν δίνεις όνομα, δεν έχει καψόνι»· ωστόσο, ένα μέλος της Ομάδας PPE καταψήφισε την παρούσα έκθεση στην επιτροπή. Αυτό οφείλεται ενδεχομένως στο γεγονός ότι, λόγω της παρούσας χρηματοπιστωτικής συγκυρίας, το κόστος συνιστά πηγή ανησυχίας και ο ένθερμος προσανατολισμός της έκθεσης προς μη γεωργικούς στόχους στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα εκτρέπει πόρους μακριά από τους γεωργούς. Η εμμονή της έκθεσης στην κλιματική αλλαγή ενδέχεται να οδηγήσει στην αποδοχή της συμβουλής που υποχρεώνει τους γεωργούς αροτραίων καλλιεργειών να διοχετεύουν υπόγεια τα καυσαέρια των γεωργικών ελκυστήρων, αυξάνοντας την κατανάλωση καυσίμων και καταστρέφοντας, συνεπώς, τον βυθό της θάλασσας. Από την προσωπική μου εμπειρία παρατηρώντας τις προσπάθειες των εργολάβων να διοχετεύουν απόνερα στο έδαφος ώστε να πληρούν τους κανόνες της ΕΕ, αντιλαμβάνομαι τι είδους προβλήματα πρόκειται να αντιμετωπίσουμε. Από τους κτηνοτρόφους μηρυκαστικών ζώων ενδέχεται να ζητηθεί να μειώσουν τις εκπομπές μεθανίου, αντικαθιστώντας τον σανό και τη χορτονομή με πιο ακριβές ζωοτροφές που θα έχουν ως βάση τα δημητριακά. Εάν πρέπει να υπάρξει ΚΓΠ, ας βοηθήσει τουλάχιστον τους αγρότες και ας μην τους προβάλλει προσκόμματα."@el10
"Señor Presidente, manifiesto mi interés en calidad de granjero en activo. Los planes para el futuro de la PAC tienen que funcionar a nivel práctico y debe ser accesible. Los militares tienen un dicho «se dice el pecado, pero no el pecador»; sin embargo, un miembro del Grupo PPE ha votado en contra de este informe en la Comisión. Esto puede deberse a que, en el clima financiero actual, el costo es una preocupación y el entusiasmo del informe para los objetivos no agrícolas en el marco del segundo pilar desvía los fondos de los agricultores. La obsesión del informe con el cambio climático podría llevar a aceptar consejos que obliguen a los labradores a bombear el tubo de escape del tractor por debajo del terreno, aumentando el consumo de combustible y, en consecuencia, perdiendo el fondo marino. Mi propia experiencia de presenciar los intentos de los contratistas de inyectar el agua sucia en el suelo para cumplir las normas de la UE me dice qué problemas se producirán. Es posible que los agricultores de ganado rumiante tengan que reducir las emisiones de metano mediante la sustitución de heno y ensilado por raciones más caras basadas en cereales. Si tiene que haber una PAC, dejemos que ayude a los agricultores y no que les perjudique."@es21
"Lugupeetud juhataja! Olen sellest teemast huvitatud kui tegev põllumajandustootja. Ühise põllumajanduspoliitika tulevikuplaanid peavad tooma praktilist kasu ja olema taskukohased. Sõjaväelastel on väljend „pole nimesid, pole karistust”. Kuid üks fraktsiooni PPE liige hääletas parlamendikomisjonis selle raporti vastu. Vahest seetõttu, et praeguse finantskliima juures põhjustavad kulud muret ja raportis väljendatud entusiasm seoses teise samba kohaste mittepõllumajanduslike eesmärkidega suunab vahendid põllumajandustootjate juurest eemale. Raporti kinnisidee kliimamuutuse suhtes võib viia selleni, et võetakse kuulda nõuandeid, mis sunnivad põlluharijaid pumpama traktori heitmeid maa alla. Selle tagajärjel suureneb kütusetarbimine ja lõpptulemusena reostatakse merepõhja. Olen ise olnud tunnistajaks sellele, kuidas tööettevõtja püüab suunata reovett maa alla, et ELi eeskirju täita, ja see annab mulle aimu eesootavatest keerdküsimustest. Mäletsejate kasvatajatelt võidakse nõuda, et nad vähendaksid metaani heitkoguseid, asendades heina ja silo kallima teraviljasöödaga. Kui meil peab olema ühine põllumajanduspoliitika, siis olgu see põllumajandustootjatele abiks, mitte takistuseks."@et5
"Arvoisa puhemies, asiaan liittyy kannaltani taloudellista etua, koska toimin maanviljelijänä. YMP:n tulevaisuutta koskevien suunnitelmien on toimittava käytännössä, eikä se saa olla liian kallista. Asevoimissa on sanonta "ei nimiä, ei harjoituksia täysissä varusteissa", eli kun olet hiljaa, säästyt seurauksilta. Kuitenkin eräs PPE-ryhmän jäsen äänesti tätä mietintöä vastaan valiokunnassa. Tämä saattaa johtua siitä, että nykyisessä rahoitusalan ilmapiirissä kustannukset ovat huolenaihe, ja mietinnön muita kuin maatalouteen liittyviä toisen pilarin tavoitteita koskeva into vie varoja pois maanviljelijöiltä. Mietinnön pakkomielteinen suhtautuminen ilmastonmuutokseen saattaa johtaa sellaisten neuvojen vastaanottamiseen, joiden seurauksena maanviljelijät velvoitetaan pumppaamaan traktorien pakokaasut maan alle, lisäämään polttoaineen kulutusta ja pilaamaan merenpohjat. Omat kokemukseni seurattuani urakoitsijoiden yrityksiä ruiskuttaa likaista vettä maan alle EU:n sääntöjen täyttämiseksi kertovat minulle, mitä ongelmia on odotettavissa. Märehtivän karjan kasvattajia saatetaan vaatia vähentämään metaanipäästöjä korvaamalla heinä ja säiliörehu kalliimmalla viljapohjaisella rehulla. Jos YMP:tä on harjoitettava, olkoon se maanviljelijöiden apuna eikä esteenä."@fi7
"Monsieur le Président, je manifeste de l’intérêt en tant qu’agriculteur actif. Les projets pour l’avenir de la PAC doivent fonctionner au niveau pratique et cela doit être abordable. «Pas de noms, pas de corvées», disent les militaires; cependant un membre du groupe PPE a voté contre ce rapport en commission. Cela peut être dû au fait que dans le climat financier d’aujourd’hui, le coût est une préoccupation et l’enthousiasme du rapport pour les objectifs non agricoles dans le cadre de deux piliers éloigne les fonds des agriculteurs. L’obsession du rapport pour le changement climatique pourrait conduire à accepter l’avis obligeant les cultivateurs à pomper les gaz d’échappement des tracteurs sous le sol, avec pour conséquence la hausse de la consommation de carburant et la dégradation des fonds marins. Ayant vu personnellement des entrepreneurs tenter d’injecter des eaux sales sous le sol pour satisfaire aux règles de l’UE, je sais où les problèmes se situent. Il pourrait être demandé aux éleveurs de ruminants de réduire les émissions de méthane en remplaçant le foin et le fourrage par des rations plus chères à base de céréales. S’il doit y avoir une PAC, qu’elle aide les agriculteurs et qu’elle ne les gêne pas."@fr8
". – Elnök úr, be kell vallanom, hogy gyakorló gazdaként személyesen is érintve vagyok a kérdésben. A KAP jövőjével kapcsolatos terveknek gyakorlati szempontból megvalósíthatónak és megfizethetőnek kell lenniük. Talán nem lenne szabad megneveznem, de a bizottsági szavazáson a PPE képviselőcsoport egyik tagja a jelentés ellen szavazott. Ennek talán az az oka, hogy a jelenlegi pénzügyi helyzetben a magas költségek komoly gondot jelentenek, és a jelentés igen lelkesen ír a második pillérbe tartozó, nem mezőgazdasági célokról, amelyek viszont pénzt vonnak el a gazdáktól. A jelentés éghajlat-változási mániája ahhoz vezethet, hogy elfogadják azt az elképzelést, hogy a szántóföldi gazdálkodás során a traktorok kipufogógázát a föld alá kelljen vezetni, ami megnövelné az üzemanyag-fogyasztást és tönkretenné a magágyat. Láttam, mi történik, ha az EU szabályainak megfelelően megpróbálják a föld alá vezetni a szennyvizet, úgyhogy problémákra számítok. A kérődző állatokat tartó gazdáknak kötelezővé tehetik, hogy a metánkibocsátást úgy csökkentsék, hogy a szénát és a silótakarmányt drágább, gabonaalapú takarmányra cserélik. Ha már szükség van a KAP-ra, az segítse, ne akadályozza a gazdákat."@hu11
"Signor Presidente, dichiaro un interesse come coltivatore attivo. I piani per il futuro della PAC devono funzionare a livello concreto ed essere sostenibili. I militari dicono che è meglio tacere per evitare ripercussioni; tuttavia, un membro del gruppo PPE ha votato contro la relazione in commissione, forse perché nell’attuale clima finanziario il costo è motivo di preoccupazione e l’entusiasmo della relazione per obiettivi non agricoli nell’ambito del secondo pilastro distoglie fondi dagli agricoltori. L’ossessione della relazione per il cambiamento climatico potrebbe indurre ad accettare il consiglio che indurrebbe i coltivatori di seminativi a pompare gli scarichi dei trattori nel sottosuolo, aumentando il consumo di combustibile e, di conseguenza, distruggendo i fondali marini. Ho personalmente assistito ai tentativi degli appaltatori di immettere acque di scarico nel sottosuolo per uniformarsi alle norme comunitarie, per cui so quali problemi ci aspettano. Gli allevatori di bovini potrebbero essere tenuti a ridurre le emissioni di metano sostituendo a fieno e foraggio insilato razioni a base di cereali più costose. Se una PAC deve esistere, è necessario che aiuti gli agricoltori e non li ostacoli."@it12
"Pone pirmininke, reiškiu suinteresuotumą kaip dirbantis ūkininkas. Ateityje BŽŪP planai turi būti praktiškai įgyvendinami ir privalo būti prieinami. Kariuomenėje vartojamas posakis: „Nėra pavardžių, nėra atsakomybės“; tačiau PPE frakcijos narys komitete balsavo prieš šį pranešimą. Atsižvelgiant į dabartinę finansinę padėtį, taip gali būti dėl to, kad išlaidos kelia nerimą ir dėl pranešime reiškiamo entuziazmo su žemės ūkiu nesusijusių tikslų pagal antrąjį ramstį atžvilgiu iš ūkininkų atimamos lėšos. Pranešime daugiausia dėmesio skiriama klimato kaitos temai, todėl galėtų atsitikti taip, kad ariamąja žemdirbyste užsiimantys ūkininkai būtų įpareigoti pumpuoti traktoriaus išmetamąsias dujas po žeme, o dėl to padidėtų degalų vartojimas ir būtų sugadintas jūrų dugnas. Pats mačiau, kaip rangovai bando išpumpuoti nešvarų vandenį po žeme, kad patenkintų ES reikalavimus, todėl žinau, kokios problemos mūsų laukia ateityje. Iš atrajojančius gyvulius auginančių ūkininkų gali būti reikalaujama sumažinti išmetamo metano kiekį, pakeičiant šieną ir silosą brangesniais grūdiniais pašarais. Jeigu BŽŪP turi būti, tegul ji būna naudinga, o ne žalinga ūkininkams."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es esmu ieinteresēts šajā jautājumā kā aktīvs lauksaimnieks. Plāniem saistībā ar nākotnes KLP ir jābūt praktiski īstenojamiem un finansiāli pieejamiem. Militāristiem ir izteiciens: “Nav pārkāpēja — nav soda”, tomēr PPE grupas loceklis komitejā balsoja pret šo ziņojumu. Tā iemesls varētu būt apstāklis, ka šā brīža finanšu vidē izdevumi rada bažas un ziņojumā paustais entuziasms par mērķiem, kas nav saistīti ar lauksaimniecību, otrā pīlāra ietvaros novirza finansējumu no lauksaimniekiem. Ziņojumā vērojamā apsēstība ar klimata pārmaiņām varētu novest pie ieteikuma pieņemšanas, kas lauksaimniekiem nosaka prasību sūknēt traktoru radītās izplūdes gāzes zem zemes, kas rezultātā palielinātu degvielas patēriņu un nodarītu kaitējumu jūru gultnēm. Mana personīgā pieredze, redzot darbuzņēmēju centienus novadīt netīro ūdeni zem zemes, lai nodrošinātu atbilstību ES noteikumiem, ļauj paredzēt, kādas problēmas ir gaidāmas. Lopkopjiem, kas audzē atgremotājus, var tik noteikta prasība samazināt metāna emisijas, aizstājot sienu un skābbarību ar daudz dārgāku graudaugu barību. Ja KLP ir jāpastāv, tad lai tā palīdz lauksaimniekiem, nevis rada tiem šķēršļus."@lv13
"Mr President, I declare an interest as a working farmer. Plans for the future of the CAP have to work at a practical level and it must be affordable. The military have a phrase ‘no names, no pack-drill’; however, a member of the PPE Group voted against this report in committee. This may be because, in today’s financial climate, cost is a worry and the report’s enthusiasm for non-agricultural objectives under pillar two diverts funds away from farmers. The report’s obsession with climate change could lead to accepting advice that obliges arable farmers to pump tractor exhaust under the ground, increasing fuel consumption and spoiling seabeds as a consequence. My own experience of witnessing contractors’ attempts to inject dirty water under the ground to satisfy EU rules tells me what problems lie ahead. Ruminant livestock farmers may be required to reduce methane emissions by replacing hay and silage with more expensive cereal-based rations. If there has to be a CAP, let it assist farmers and not hinder them."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, als praktiserend boer heb ik belang bij dit onderwerp. Plannen voor de toekomst van het GLB moeten praktisch uitvoerbaar en betaalbaar zijn. Het leger kent de uitdrukking ‘ ’ (zwijgen voorkomt repercussies); maar, een lid van de PPE-Fractie stemde in de commissie tegen dit verslag. Misschien is dit omdat de kosten in het huidige financiële klimaat een punt van zorg zijn en omdat er uit het verslag enthousiasme spreekt voor het weghalen van geld uit de tweede pijler, dat voor de boeren bestemd is, en voor het gebruik ervan voor niet-agrarische doelstellingen. De obsessie in het verslag met klimaatverandering kan ertoe leiden dat het advies om akkerbouwers te verplichten uitlaatgassen van tractoren de grond in te pompen wordt opgevolgd, met als gevolg dat nog meer brandstof wordt verbruikt en de zeebodem wordt verontreinigd. De ervaring die ik heb opgedaan als getuige bij pogingen van contractanten om vuil water in de grond te injecteren, teneinde te voldoen aan EU-regels, heeft mij geleerd welke problemen ons te wachten staan. Veeboeren kunnen worden verplicht om de methaanuitstoot te verminderen door hooi en silovoer te vervangen door duurder, op granen gebaseerd voer. Als er een GLB moet zijn, laat het boeren dan steunen, niet belemmeren."@nl3
"Panie przewodniczący! Wyrażam swoje zainteresowanie jako czynny rolnik. Plany dotyczące przyszłości WPR muszą być realizowane na poziomie praktycznym i wszystko to musi być do udźwignięcia. Wojskowi mają takie powiedzenie „nie ma winnego, nie ma kary”; członek grupy PPE głosował jednak przeciw omawianemu sprawozdaniu podczas głosowania w komisji. Być może stało się tak dlatego, że w dzisiejszej atmosferze finansowej, koszty budzą obawy, a wyrażony w sprawozdaniu entuzjazm w stosunku do celów nierolniczych w ramach filaru drugiego powoduje, że środki finansowe płyną do innych odbiorców aniżeli rolnicy. Przejawiana w sprawozdaniu obsesja na punkcie zmian klimatu może doprowadzić do przyjęcia zalecenia, które zobliguje rolników prowadzących produkcję rolną do wtłaczania pod powierzchnię ziemi spalin pochodzących z ich ciągników, co w konsekwencji zwiększy zużycie paliwa i zniszczy dno morskie. Wiem, jakie problemy stoją przed nami, z własnego doświadczenia jako świadka podejmowanych przez wykonawców prób wtłaczania brudnej wody pod ziemię w celu spełnienia wymogów UE. Może się okazać, że od hodowców zwierząt gospodarskich z grupy przeżuwaczy będzie się wymagać zmniejszenia emisji metanu poprzez zastępowanie siana i kiszonek droższymi paszami bazującymi na zbożach. Jeżeli ma istnieć WPR, niech pomaga rolnikom i niech im nie przeszkadza."@pl16
"Senhor Presidente, declaro um interesse como agricultor activo. Os planos para o futuro da PAC têm de funcionar a um nível prático e têm de ser comportáveis financeiramente. Diz-se no exército que sem nomes, não há castigo; contudo, um membro do Grupo PPE votou contra este relatório na comissão. Tal pode dever-se ao facto de, no actual clima financeiro, os custos constituírem uma preocupação e o entusiasmo do relatório com objectivos não agrícolas ao abrigo do segundo pilar desviar fundos dos agricultores. A obsessão do relatório com as alterações climáticas poderá conduzir ao acatamento de pareceres que obriguem os produtores de culturas arvenses a bombear os gases de escape dos tractores para o subsolo, o que resultará no aumento do consumo de combustível e na destruição dos fundos marinhos. A minha experiência pessoal como testemunha das tentativas dos fornecedores de injectar águas residuais no subsolo para cumprir as regras da UE diz-me que problema nos espera. Os criadores de gado ruminante podem ser obrigados a reduzir as emissões de metano por meio da substituição do feno e da silagem por rações à base de cereais, mais caras. Se tem de existir uma PAC, que ajude os agricultores e não os prejudique."@pt17
"Dle preşedinte, în calitate de fermier activ mă declar interesat. Planurile destinate viitoarei PAC trebuie să funcţioneze la nivel practic şi trebuie să fie accesibile. Militarii au un proverb conform căruia este bine să nu indici vreun nume şi să eviţi repercusiunile; însă un membru al Grupului PPE a votat împotriva acestui raport. Aceasta se poate datora faptului că, în mediul financiar de astăzi, costurile constituie o îngrijorare, iar entuziasmul raportului pentru obiectivele non-agricole în temeiul celui de-al doilea pilon deviază fondurile de la fermieri. Obsesia raportului legată de schimbările climatice ar putea conduce la acceptarea sfatului ce obligă fermierii care cultivă pământul să pompeze emisiile tractoarelor sub pământ, mărind consumul de combustibil, distrugând în consecinţă fundul mării. Experienţa mea personală în care am asistat la tentativele contractorilor de a injecta apa reziduală sub pământ pentru a îndeplini normele UE, îmi spune ce probleme urmează să apară. Crescătorilor de animale rumegătoare li s-ar putea solicita să reducă emisiile de metan prin înlocuirea fânului şi a furajelor însilozate cu raţii mai costisitoare bazate pe cereale. Dacă trebuie să existe o politică agricolă comună, atunci permiteţi-i să sprijine fermierii şi nu să le fie ca o piedică."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, musím priznať, že ako aktívny poľnohospodár sa o túto vec zaujímam. Plány pre budúcnosť SPP musia fungovať na praktickej úrovni a musia byť dostupné. Armáda má porekadlo „hovoriť striebro a mlčať zlato“; člen poslaneckého klubu PPE však vo výbore hlasoval proti tejto správe. Môže to byť z toho dôvodu, že v súčasnej finančnej klíme sú náklady problémom a entuziazmus tejto správy v prospech cieľov v rámci druhého piliera, ktoré nemajú poľnohospodársky charakter, odoberá prostriedky určené pre poľnohospodárov. Posadnutosť tejto správy zmenou klímy by mohla viesť k prijatiu stanoviska, ktoré zaväzuje obrábajúcich poľnohospodárov odčerpať splodiny z traktora pod zem, čím sa zvýši spotreba paliva a v dôsledku čoho sa znečistí morské dno. Moje vlastné skúsenosti, keď som bol svedkom pokusov dodávateľov o odvádzanie znečistenej vody pod zem s cieľom splniť predpisy EÚ, mi hovoria, akým problémom budeme musieť čeliť. Od chovateľov prežúvavého dobytka sa môže požadovať zníženie emisií metánu nahradením sena a siláže drahšími krmivami na báze obilnín. Ak máme mať SPP, nech teda poľnohospodárom pomáha namiesto toho, aby ich brzdila."@sk19
"Gospod predsednik, izjavljam svoj interes kot aktivni kmet. Načrti za prihodnjo SKP morajo delovati na praktični ravni in biti mora cenovno sprejemljiva. Vojska ima reklo „no names, no pack-drill“ (brez imen, brez kazni); vendar pa je poslanec skupine PPE v odboru glasoval proti temu poročilu. Morda je tako, ker je v sedanjem finančnem ozračju strošek skrb in navdušenost v poročilu za nekmetijske cilje v okviru drugega stebra sredstva preusmerja stran od kmetov. Obsedenost s podnebnimi spremembami v poročilu bi lahko pripeljala do sprejetja nasveta, ki poljedelce obvezuje k črpanju traktorskih izpušnih plinov pod zemljo, s čimer bi se povečala potrošnja goriva in bi bilo posledično uničeno morsko dno. Moje lastne izkušnje, da sem bil priča poskusom izvajalcev, da bi umazano vodo vbrizgali v zemljo z namenom, da zadostijo pravilom EU, mi pravijo, da so pred nami problemi. Morda bodo morali kmetje, ki gojijo prežvekovalce, zmanjšati emisije metana tako, da nadomestijo seno in siliranje z dražjo krmo na osnovi žit. Če mora obstajati SKP, naj kmetom pomaga, namesto da jih ovira."@sl20
"Herr talman! Jag erkänner att jag som arbetande bonde har ett intresse i denna fråga. Planerna för den gemensamma jordbrukspolitikens framtid måste fungera på det praktiska planet, och den måste vara finansierbar. Som man säger inom det militära: ”inga namn, ingen straffexercis”, men en ledamot av PPE-gruppen röstade mot detta betänkande i utskottet. Det kan bero på att kostnaderna i dagens ekonomiska klimat är ett bekymmer och att föredragandens entusiasm för icke-jordbruksrelaterade mål inom ramen för den andra pelaren innebär att pengar tas från jordbrukarna. Föredragandens besatthet av klimatförändringarna kan leda till att vi godtar råd som tvingar jordbrukarna att pumpa ned avgaser från traktorer under marken, med ökad bränsleförbrukning och förstörda havsbottnar som följd. Jag har själv bevittnat entreprenörernas försök att spruta in smutsigt vatten under marken för att uppfylla EU:s regler, och det säger mig vilka problem vi har framför oss. Boskapsuppfödarna kan tvingas minska metanutsläppen genom att ersätta hö och ensilage med dyrare spannmålsbaserat foder. Om det måste finnas en gemensam jordbrukspolitik, låt den hjälpa jordbrukarna och inte hindra dem."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"John Stuart Agnew (EFD ). -"18,20,15,1,14,16,10,13,9,21,4
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph