Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-029"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.3.4-029"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Největší nespravedlnost současné společné zemědělské politiky spočívá v tom, že dotace jsou rozdělovány nerovným a neférovým způsobem mezi staré a nové členské státy. Letos dostávají zemědělci v nových členských státech, které vstoupily v roce 2004, pouze 70 % toho, co zemědělci ve staré Evropské unii, v tzv. patnáctce. Bulhaři a Rumuni dokonce pouze 40 %. Přitom všichni fungují na společném trhu Evropské unie. Jsem přesvědčen o tom, že tuto nespravedlnost je nutné co nejdříve odstranit. Všichni zemědělci v celé Unii musí mít rovné postavení a stejné dotační podmínky. Proto podporuji pozměňovací návrh č. 6, který žádá, aby tohoto cíle bylo co nejdříve dosaženo, a doufám, že jej kolegové podpoří."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand! Den største uretfærdighed i den nuværende fælles landbrugspolitik består i det forhold, at subsidierne fordeles ulige og uretfærdigt mellem de gamle og de nye medlemsstater. I år vil landbrugerne i de nye medlemsstater, der tiltrådte i 2004, kun modtage 70 % af det, som landbrugerne modtager i det gamle såkaldte EU-15. Bulgarien og Rumænien vil modtage sølle 40 %. Samtidig er alle aktører på EU's fællesmarked. Jeg er af den faste overbevisning, at denne uretfærdighed skal fjernes snarest muligt. Alle landbrugere i hele EU skal stilles lige, og der skal være de samme betingelser for subsidier. Jeg støtter derfor ændringsforslag 6, hvori der anmodes om, at dette mål snarest muligt nås, og jeg håber, at mine kolleger vil støtte det."@da2
"Die größte Ungerechtigkeit der aktuellen Gemeinsamen Agrarpolitik besteht in der Tatsache, dass die Subventionen zwischen den alten und neuen Mitgliedstaaten in ungleicher und unfairer Weise verteilt werden. Dieses Jahr werden die Landwirte in den neuen Mitgliedstaaten, die 2004 beigetreten sind, nur 70 % von dem erhalten, was die Landwirte in der alten Europäischen Union der sogenannten Fünfzehn bekommen. Bulgarien und Rumänien werden nur 40 % erhalten. Und das, obwohl sie alle auf dem gemeinsamen Markt der Europäischen Union tätig sind. Ich bin eindeutig der Meinung, dass diese Ungerechtigkeit so bald wie möglich beseitigt werden muss. Alle Landwirte in der gesamten Union müssen gleichgestellt sein, und es müssen dieselben Bedingungen für Subventionen für sie gelten. Daher unterstütze ich den Änderungsantrag Nummer 6, der fordert, dass dieses Ziel so schnell wie möglich erreicht wird, und ich hoffe, dass meine Kolleginnen und Kollegen das unterstützen werden."@de9
"Η μεγαλύτερη αδικία της υφιστάμενης κοινής γεωργικής πολιτικής συνίσταται στο γεγονός ότι οι επιδοτήσεις κατανέμονται με άνισο και άδικο τρόπο μεταξύ των παλαιών και των νέων κρατών μελών. Φέτος, οι γεωργοί στα νέα κράτη μέλη, τα οποία εντάχθηκαν το 2004, θα λάβουν μόλις το 70% των επιδοτήσεων που λαμβάνουν οι αγρότες στην παλαιά Ευρωπαϊκή Ένωση των αποκαλούμενων Δεκαπέντε. Οι Βούλγαροι και οι Ρουμάνοι θα λάβουν το πενιχρό ποσοστό του 40%. Παρά ταύτα, όλοι δραστηριοποιούνται στην κοινή αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτή η αδικία πρέπει να εξαλειφθεί το συντομότερο δυνατόν. Όλοι οι γεωργοί σε ολόκληρη την Ένωση πρέπει να κατέχουν ισότιμη θέση και να υπόκεινται στις ίδιες προϋποθέσεις για επιδοτήσεις. Συνεπώς, υποστηρίζω την τροπολογία αριθ. 6, με την οποία ζητείται η επίτευξη αυτού του στόχου το συντομότερο δυνατόν, και ελπίζω ότι οι συνάδελφοι βουλευτές θα την υποστηρίξουν."@el10
"The greatest injustice of the current common agricultural policy consists in the fact that subsidies are portioned out in an unequal and unfair way between the old and new Member States. This year, farmers in the new Member States, which joined in 2004, will receive only 70% of what farmers receive in the old European Union of the so-called fifteen. Bulgarians and Romanians will receive a mere 40%. At the same time, all are operating in the common market of the European Union. I firmly believe that this injustice must be eliminated as soon as possible. All farmers throughout the Union must have an equal position and the same conditions for subsidies. I therefore support Amendment 6, which asks for this aim to be achieved as soon as possible, and I hope that my fellow Members will support it."@en4
"La mayor injusticia de la actual política agrícola común consiste en el hecho de que las subvenciones se reparten de forma desigual y desleal entre los Estados miembros antiguos y nuevos. Este año, los agricultores de los nuevos Estados miembros, que se adhirieron en 2004, recibirán sólo el 70 % de lo que reciben los agricultores de la antigua Unión Europea de los 15. Los búlgaros y rumanos recibirán un mero 40 %. Al mismo tiempo, todos están operando en el mercado común de la Unión Europea. Creo firmemente que hay que poner fin a esta injusticia tan pronto como sea posible. Todos los agricultores de la Unión deben tener una posición de igualdad y las mismas condiciones para las subvenciones. Por lo tanto, apoyo la enmienda 6, en la que se pide la consecución de este objetivo lo más rápido posible, y espero que mis queridos colegas también la apoyen."@es21
"Praeguse ühise põllumajanduspoliitika puhul seisneb suurim ülekohus selles, et vanadele ja uutele liikmesriikidele jaotatakse toetusi ebavõrdselt ja ebaõiglaselt. Tänavu saavad 2004. aastal ühinenud uute liikmesriikide põllumajandustootjad vaid 70% nendest toetustest, mis antakse põllumajandustootjatele vana Euroopa Liidu viieteistkümnes liikmesriigis. Bulgaarlased ja rumeenlased saavad vaid 40%. Samas tegutsevad kõik Euroopa Liidu ühisturul. Arvan kindlalt, et see ebaõiglus tuleb kaotada nii ruttu kui võimalik. Põllumajandustootjatel peab olema kogu liidus võrdne koht ja samad toetuste saamise tingimused. Seepärast toetan muudatusettepanekut 6, milles nõutakse selle eesmärgi võimalikult kiiret saavutamist, ja loodan, et ka kolleegid toetavad seda."@et5
"Nykyisen yhteisen maatalouspolitiikan suurin vääryys on siinä, että tuet jaetaan eriarvoisella ja epäoikeudenmukaisella tavalla vanhojen ja uusien jäsenvaltioiden kesken. Tänä vuonna 2004 liittyneiden uusien jäsenvaltioiden viljelijät saavat vain 70 prosenttia siitä, mitä vanhan, nk. 15 jäsenvaltion Euroopan unionin viljelijät saavat. Bulgarialaiset ja romanialaiset saavat vain 40 prosenttia siitä. Kuitenkin kaikki toimivat Euroopan unionin yhteismarkkinoilla. Olen vakaasti sitä mieltä, että tämä vääryys on poistettava mahdollisimman pian. Kaikkien unionin viljelijöiden on oltava tukien suhteen tasavertaisessa asemassa ja heihin on sovellettava samoja ehtoja. Siksi kannatan tarkistusta 6, jossa pyydetään tämän tavoitteen saavuttamista mahdollisimman pian. Toivon, että kollegani kannattavat sitä."@fi7
"La plus grande injustice de la politique agricole commune actuelle réside dans le fait que les subventions sont réparties de manière inégale et inéquitable entre les anciens et les nouveaux États membres. Cette année, les agriculteurs des nouveaux États membres, qui ont rejoint l’UE en 2004, ne recevront que 70 % de ce que les agriculteurs reçoivent dans l’ancienne Union européenne de ce qu’on appelle les 15. Les Bulgares et les Roumains recevront à peine 40 %. Parallèlement, ils travaillent tous dans le marché commun de l’Union européenne. Je suis intimement convaincu que cette injustice doit être corrigée au plus vite. Tous les agriculteurs de l’Union doivent jouir d’une situation égale et des mêmes conditions pour les subventions. Je soutiens dès lors l’amendement 6, qui demande que cet objectif soit atteint au plus tôt, et j’espère que mes collègues le soutiendront."@fr8
". A jelenlegi közös agrárpolitika legnagyobb igazságtalansága abból fakad, hogy a támogatások egyenlőtlen és igazságtalan módon oszlanak meg a régi és az új tagállamok között. Idén az új, 2004-ben belépett tagállamok termelői csak a 15 régi tagállamban kiosztott pénzek 70%-át kapják. A bolgárok és a románok pedig csak 40%-ot kapnak. Ugyanakkor mindenki az Európai Unió közös piacára termel. Határozott meggyőződésem, hogy ezt az igazságtalanságot a lehető leghamarabb meg kell szüntetni. Az egész Unióban minden gazdának azonos feltételeket, ugyanolyan támogatásokat kell biztosítani. Ezért támogatom a 6. számú módosítást, amely szerint ezt a célt a lehető leghamarabb el kell érni, és remélem, hogy képviselőtársaim is támogatni fogják."@hu11
"Signor Presidente, la più grande ingiustizia dell’attuale politica agricola comune consiste nel fatto che le sovvenzioni sono distribuite in maniera iniqua e ingiusta tra vecchi e nuovi Stati membri. Quest’anno, gli agricoltori dei nuovi Stati membri, che hanno aderito nel 2004, riceveranno soltanto il 70 per cento di ciò che gli agricoltori ottenevano nella vecchia Unione europea dei cosiddetti quindici. Bulgari e rumeni percepiranno unicamente il 40 per cento. Nel contempo, tutti operano sul mercato comune dell’Unione. Credo fermamente che questa ingiustizia vada eliminata quanto prima. Tutti i coltivatori nell’intera Unione devono occupare una stessa posizione e beneficiare delle medesime condizioni rispetto ai sovvenzionamenti. Sono pertanto favorevole all’emendamento n. 6 in cui si chiede che tale obiettivo venga conseguito il più rapidamente possibile e spero che i colleghi lo appoggino."@it12
"Didžiausias dabartinės bendros žemės ūkio politikos trūkumas – neproporcingai ir neteisingai skirstomos subsidijos senosioms ir naujosioms valstybėms narėms. Šiais metais naujųjų valstybių narių, kurios įstojo į ES 2004 m., ūkininkai gaus tik 70 proc. to, ką gauna senųjų Europos Sąjungos valstybių narių, vadinamojo penkioliktuko, ūkininkai. Bulgarai ir rumunai gaus tik 40 proc. Tačiau visi veiklą vykdo Europos Sąjungos bendrojoje rinkoje. Laikausi tvirtos nuomonės, kad ši neteisybė turi būti kuo greičiau pašalintas. Visų Europos Sąjungos ūkininkų padėtis turi būti vienoda ir skiriant subsidijas jiems turi būti taikomos vienodos sąlygos. Todėl pritariu 6 pakeitimui, kuriame prašoma šį tikslą pasiekti kuo greičiau, ir tikiuosi, kad mano kolegos Parlamento nariai jam pritars."@lt14
"Lielākā pašreizējās kopējās lauksaimniecības politikas netaisnība slēpjas faktā, ka subsīdijas starp vecajām un jaunajām dalībvalstīm tiek sadalītas nevienlīdzīgā un netaisnīgā veidā. Šogad lauksaimnieki jaunajās dalībvalstīs, kas Eiropas Savienībai pievienojās 2004. gadā, saņems tikai 70 % no tā subsīdiju apjoma, kas tiks piešķirts lauksaimniekiem vecajās Eiropas Savienības dalībvalstīs — tā sauktajās piecpadsmitnieka valstīs. Bulgāri un rumāņi saņems tikai 40 %. Tajā pašā laikā visi minētie darbojas vienotajā Eiropas Savienības tirgū. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka šī netaisnība pēc iespējas ātrāk ir jānovērš. Visiem lauksaimniekiem Eiropas Savienībā subsīdiju jomā ir jābūt vienlīdzīgā stāvoklī, un viņiem ir jāpiemēro vienādi nosacījumi. Tādēļ es atbalstu 6. grozījumu, kurā ir pausta prasība sasniegt šo mērķi pēc iespējas ātrāk, un es ceru, ka mani kolēģi deputāti Parlamentā to atbalstīs."@lv13
"Největší nespravedlnost současné společné zemědělské politiky spočívá v tom, že dotace jsou rozdělovány nerovným a nefér způsobem mezi starými a novými členskými státy. Letos dostávají zemědělci v nových členských státech, které vstoupily v roce 2004, pouze 70 % toho, co zemědělci ve staré Evropské unii, v tzv. patnáctce. Bulhaři a Rumuni dokonce pouze 40 %. Přitom všichni fungují na společném trhu Evropské unie. Jsem přesvědčen o tom, že tuto nespravedlnost je nutné co nejdříve odstranit. Všichni zemědělci v celé Unii musí mít rovné postavení a stejné dotační podmínky. Proto podporuji pozměňovací návrh č. 6, který žádá, aby tohoto cíle bylo co nejdříve dosaženo, a doufám, že jej kolegové podpoří."@mt15
"De grootste onrechtvaardigheid van het huidig gemeenschappelijk landbouwbeleid ligt besloten in het feit dat de subsidies op een ongelijke, oneerlijke manier verdeeld worden over de oude en de nieuwe lidstaten. Dit jaar krijgen landbouwers in de in 2004 toegetreden nieuwe lidstaten slechts 70 procent van datgene waar landbouwers in de vijftien oude lidstaten recht op hebben en voor de Bulgaren en Roemenen is dit zelfs maar 40 procent. En dan zijn ze toch wel degelijk allemaal werkzaam op een en dezelfde interne Europese markt. Deze onrechtvaardige behandeling schreeuwt om afschaffing. Alle landbouwers in de hele Europese Unie dienen gelijk te worden behandeld en dezelfde subsidievoorwaarden te genieten. Dit is dan ook de reden waarom ik amendement 6 steun, waarin wordt gevraagd dit zo snel mogelijk te bewerkstelligen. Ik hoop van ganser harte dat ook u allen er voor stemmen zult."@nl3
"Największa niesprawiedliwość obecnej wspólnej polityki rolnej polega na tym, że subsydia są dzielone w sposób nierówny i niesprawiedliwy między nowe i stare państwa członkowskie. W tym roku rolnicy w nowych państwach członkowskich, które do UE przystąpiły w 2004 roku, otrzymują tylko 70 % tego, co dostają rolnicy w starej Unii Europejskiej, tak zwanej piętnastki. Bułgarzy i Rumuni otrzymują jedynie 40 %. Jednocześnie wszyscy rolnicy funkcjonują na wspólnym rynku Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że ta niesprawiedliwość musi zostać zniesiona w możliwie krótkim czasie. Wszyscy rolnicy w całej Unii muszą mieć równy status i takie same warunki w zakresie subsydiów. Dlatego popieram poprawkę nr 6, w której zawarte jest żądanie osiągnięcia tego celu w możliwie krótkim czasie i mam nadzieję, że koledzy posłowie ją poprą."@pl16
"A maior injustiça da actual política agrícola comum consiste no facto de as subvenções serem distribuídas de forma desigual e injusta entre os velhos e os novos Estados-Membros. Este ano, os agricultores dos novos Estados-Membros que aderiram à UE em 2004 receberão apenas 70 % do que os agricultores recebem na velha União Europeia dos chamados Quinze. Os búlgaros e os romenos receberão uns meros 40 %. Ao mesmo tempo, todos operam no mercado comum da União Europeia. Acredito firmemente que esta injustiça tem de ser eliminada com a maior brevidade possível. Todos os agricultores da União devem usufruir de uma posição de total igualdade e das mesmas condições no que se refere à concessão de subvenções. Em consequência, apoio a alteração 6, que solicita a concretização deste objectivo o mais rapidamente possível, e espero que os meus colegas a apoiem."@pt17
"Cea mai mare nedreptate a actualei politici agricole comune este faptul că subvenţiile sunt proporţionate în mod inegal şi inechitabil între vechile şi noile state membre. În acest an, fermierii din noile state membre care au aderat în 2004 vor primi doar 70 % din ceea ce primesc fermierii din vechea Uniune Europeană formată din cele 15 state. Românii şi bulgarii vor primi doar 40 %. În acelaşi timp, toţi operăm pe piaţa comună a Uniunii Europene. Cred cu tărie că această nedreptate trebuie eliminată cât mai repede cu putinţă. Toţi fermierii din Uniune trebuie să fie pe o poziţie de egalitate şi să beneficieze de aceleaşi condiţii de subvenţionare. Astfel, sprijin amendamentul 6, care prevede ca acest obiectiv să fie atins cât mai repede cu putinţă şi sper că colegii mei deputaţi vor sprijini acest lucru."@ro18
"Najväčšia nespravodlivosť súčasnej spoločnej poľnohospodárskej politiky spočíva v tom, že dotácie sú medzi starými a novými členskými štátmi prerozdeľované nerovným a nespravodlivým spôsobom. Tento rok dostávajú poľnohospodári v nových členských štátoch, ktoré pristúpili v roku 2004, len 70 % toho, čo dostávajú poľnohospodári v starej Európskej únii, v tzv. pätnástke. Bulhari a Rumuni dostanú dokonca len 40 %. Všetci pritom fungujú na spoločnom trhu Európskej únie. Som pevne presvedčený, že túto nespravodlivosť je potrebné čo najskôr odstrániť. Všetci poľnohospodári v celej Únii musia mať rovnaké postavenie a rovnaké dotačné podmienky. Preto podporujem pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6, ktorý žiada, aby sa tento cieľ dosiahol čo najskôr, a dúfam, že ho kolegovia podporia."@sk19
"Največja krivica sedanje skupne kmetijske politike je dejstvo, da so subvencije neenakopravno in krivično porazdeljene med starimi in novimi državami članicami. Letos bodo kmetje v novih državah članicah, ki so se pridružile leta 2004, prejeli le 70 % tistega, kar prejmejo kmetje v stari Evropski uniji tako imenovane petnajsterice. Bolgari in Romuni bodo prejeli le borih 40 %. Istočasno pa vse delujejo na skupnem trgu Evropske unije. Trdno sem prepričan, da je treba čim prej odpraviti to krivico. Vsi kmetje po Uniji morajo imeti enakopraven položaj in enake pogoje za subvencije. Zato podpiram predlog spremembe 6, ki zahteva, da se ta cilj doseže čim prej, in upam, da ga bodo moji kolegi poslanci podprli."@sl20
"Den största orättvisan i den nuvarande gemensamma jordbrukspolitiken består i att subventionerna portioneras ut på ett ojämlikt och illojalt sätt mellan de gamla och nya medlemsstaterna. I år kommer jordbrukarna i de nya medlemsstaterna, som anslöt sig 2004, bara att få 70 procent av vad jordbrukarna får i de 15 gamla medlemsstaterna. Bulgarerna och rumänerna kommer endast att få 40 procent. Samtidigt är alla verksamma på EU:s inre marknad. Jag anser bestämt att denna orättvisa måste undanröjas så snart som möjligt. Alla jordbrukare i hela unionen måste ha samma förutsättningar och samma villkor för bidrag. Därför stöder jag ändringsförslag 6, där man begär att detta mål ska uppnås så snart som möjligt, och jag hoppas att mina kolleger kommer att stödja det."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph