Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-019"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.3.4-019"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, Herr Cioloş, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben heute eine wichtige Debatte zum Bericht George Lyon, und ich möchte mich beim Kollegen George Lyon wirklich recht herzlich bedanken für die Kompromissbereitschaft, die er in diesem Bericht gezeigt hat. Wir haben über viele Fraktionen hinweg einen guten Kompromiss gefunden, und ich hoffe, dass dieser Kompromiss heute Mittag bei der Abstimmung eine breite Mehrheit findet. Die Gemeinsame Agrarpolitik in Europa war und ist eine der wichtigsten Säulen des europäischen Einigungsprozesses. Wir beschreiben in diesem Bericht die Auswirkungen der Gemeinsamen Agrarpolitik nach 2013. Die europäische Landwirtschaft produziert qualitativ hochwertige Nahrungsmittel, sichert vitale ländliche Räume und damit auch viele Arbeitsplätze, erhält und pflegt unsere Kulturlandschaft und damit auch die Biodiversität, kann mit der Produktion von nachwachsenden Rohstoffen und Energien einen Beitrag zur Einsparung fossiler Rohstoffe leisten. Damit die europäische Landwirtschaft diese Aufgaben auch in Zukunft erfüllen kann, müssen wir für nach 2013 ein Konzept finden, das es ihr ermöglicht, diese vielen Aufgaben zu erfüllen. Ich bedanke mich bei Kommissar Cioloş, dass er gerade deutlich angesprochen hat, dass er weiterhin ein Zwei-Säulen-System möchte; das wird auch meine Fraktion mit unterstützen. Eine erste Säule als Ausgleich für die Auflagen, die die europäische Landwirtschaft gegenüber anderen Agrarregionen in der Welt hat, und ein zweite Säule dahingehend, dass wir hier einen Maßnahmenkatalog erstellen, der es den 27 Mitgliedstaaten ermöglicht, dass die Landwirtschaft noch zusätzlich Fördermittel erhält, um ihre Aufgaben erfüllen zu können. Die EVP-Fraktion wird hier mit großer Mehrheit zustimmen."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, vážený pane Cioloşi, dámy a pánové, dnes vedeme důležitou rozpravu o zprávě pana George Lyona a chtěl bych vyjádřit mé velké díky panu Lyonovi za jeho ochotu ke kompromisu, kterou projevil při zpracování této zprávy. Napříč všemi stranami se nám podařilo naleznout dobrý kompromis, a já doufám, že tento kompromis získá při dnešním poledním hlasování podporu většiny. Společná zemědělská politika v Evropě byla a je jedním z nejdůležitějších pilířů evropského sjednocovacího procesu. Tato zpráva se zabývá důsledky společné zemědělské politiky po roce 2013. Evropský zemědělský sektor produkuje potraviny vysoké kvality, zajišťuje vitalitu venkovských oblastí a poskytuje mnohé pracovních příležitostí, udržuje a pečuje o naši kulturní krajinu a tím i o biologickou rozmanitost, dále může prostřednictvím výroby obnovitelných surovin a energie přispět k úspoře fosilních paliv. Aby dokázalo evropské zemědělství splnit tyto úkoly i v budoucnosti, musíme pro období po roce 2013 najít takový koncept, který mu umožní toto velké množství úkolů splnit. Vítám skutečnost, že se komisař Cioloş jasně vyjádřil v tom smyslu, že si přeje zachovat dvoupilířový systém, který má podporu i mé skupiny. První pilíř vyvažuje omezení, na základě kterých evropské zemědělství funguje ve vztahu k jiným zemědělským regionům na světě, zatímco druhý pilíř zahrnuje vytváření seznamu opatření, která mají 27 členským státům umožnit získat další dotace pro zemědělství, aby mohlo i nadále plnit své funkce. Velká většina skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) bude hlasovat pro."@cs1
"Hr. formand, hr. Cioloş, mine damer og herrer! I dag er der vigtige forhandlinger om George Lyons betænkning, og jeg ønsker at benytte denne lejlighed til at takke George Lyon mange gange for den vilje til kompromis, som han har udvist i dette dokument. Vi har formået at nå et godt kompromis, der kan støttes af mange grupper, og jeg har forhåbninger om, at dette kompromis vil blive støttet af et bredt flertal i den afstemning, der finder sted i dag kl. 12. Den fælles landbrugspolitik i Europa var og er en af de væsentligste søjler i den europæiske harmoniseringsproces. I denne betænkning beskriver vi virkningerne af den fælles landbrugspolitik efter 2013. Den europæiske landbrugssektor producerer fødevarer af høj kvalitet, beskytter meget vigtige områder i landdistrikterne og mange arbejdspladser, medvirker til opretholdelse og fremme af vores kulturelle landskab og biologiske mangfoldighed og kan yde et bidrag til at bevare fossile brændstoffer gennem produktionen af vedvarende råvare og energi. For at sikre, at den europæiske landbrugssektor fortsat kan udøve disse funktioner i fremtiden, skal vi finde frem til et grundlag herfor for perioden efter 2013, som vil gøre det muligt at udføre disse mange opgaver. Jeg glæder mig over, at hr. kommissær Cioloş tydeligt har indikeret, at han ønsker en fortsættelse af en ordning med to søjler. Min gruppe vil støtte dette. Den første søjle fungerer som en modvægt til de restriktioner, som den europæiske landbrugssektor fungerer under i forhold til andre landbrugsregioner i verden, mens den anden søjle omfatter udarbejdelsen af et katalog af foranstaltninger, der gør det muligt for de 27 medlemsstater at sikre, at landbruget modtager supplerende støtte, som gør det muligt for det at udøve sine funktioner. Langt hovedparten i Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) vil stemme for."@da2
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Cioloş, κυρίες και κύριοι, σήμερα διεξάγεται μία σημαντική συζήτηση επί της έκθεσης του George Lyon, και δράττομαι της ευκαιρίας για να ευχαριστήσω ειλικρινά τον κ. Lyon για το συναινετικό πνεύμα που επέδειξε σε αυτό το έγγραφο. Κατορθώσαμε να καταλήξουμε σε ικανοποιητικό συμβιβασμό, ο οποίος μπορεί να υποστηριχθεί από πολλές Ομάδες, και αισιοδοξώ ότι θα λάβει την υποστήριξη ευρείας πλειοψηφίας κατά την ψηφοφορία που θα διενεργηθεί σήμερα το μεσημέρι. Η κοινή γεωργική πολιτική στην Ευρώπη ήταν και είναι ένας από τους πλέον σημαντικούς πυλώνες της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Στην παρούσα έκθεση περιγράφουμε τις επιδράσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής μετά το 2013. Ο ευρωπαϊκός γεωργικός τομέας παράγει τρόφιμα υψηλής ποιότητας, προστατεύει ζωτικές αγροτικές περιοχές και πολλές θέσεις εργασίας, διατηρεί και προωθεί το πολιτιστικό μας τοπίο και τη βιοποικιλότητα, μπορεί δε να συμβάλει στη διατήρηση των ορυκτών καυσίμων μέσω της παραγωγής ανανεώσιμων πρώτων υλών και ενέργειας. Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η ευρωπαϊκή γεωργία θα μπορέσει να συνεχίσει να επιτελεί αυτές τις λειτουργίες και στο μέλλον, πρέπει να της προσδώσουμε νέα έννοια για την περίοδο μετά το 2013, ούτως ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώσει αυτές τις πολλές αποστολές. Επικροτώ το γεγονός ότι ο Επίτροπος Cioloş επεσήμανε με σαφήνεια ότι επιθυμεί τη διατήρηση του συστήματος των δύο πυλώνων. Η Ομάδα μου θα το υποστηρίξει αυτό. Ο πρώτος πυλώνας εξισορροπεί τους περιορισμούς υπό τους οποίους λειτουργεί η ευρωπαϊκή γεωργία σε σύγκριση με άλλες γεωργικές περιοχές στον κόσμο, ενώ ο δεύτερος πυλώνας περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός καταλόγου μέτρων που θα επιτρέψουν στα 27 κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η γεωργία θα λάβει πρόσθετη βοήθεια ώστε να μπορέσει να εκπληρώσει τις λειτουργίες της. Η συντριπτική πλειοψηφία της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) θα ψηφίσει υπέρ."@el10
"Mr President, Mr Cioloş, ladies and gentlemen, today sees an important debate on George Lyon’s report and I would like to take this opportunity to thank Mr Lyon sincerely for the willingness to compromise that he showed in this document. We have managed to reach a good compromise that can be supported by many groups and I am hopeful that this compromise will be supported by a broad majority in the vote to take place at noon today. The common agricultural policy in Europe was and is one of the most important pillars of the European unification process. In this report we describe the effects of the common agricultural policy post 2013. The European agricultural sector produces high-quality food, protects vital rural areas and many jobs, maintains and promotes our cultural landscape and biodiversity and can make a contribution to conserving fossil fuels through the production of renewable raw materials and energy. To ensure that European agriculture can continue to perform these functions into the future, we must find a concept for the period post 2013 that will enable it to fulfil these many tasks. I welcome the fact that Commissioner Cioloş has clearly indicated that he wishes to see a continuation of a two-pillar system. My group will support this. The first pillar acts as a balance to the constraints under which European agriculture operates in relation to other agricultural regions in the world, while the second pillar involves the creation of a catalogue of measures to enable the 27 Member States to ensure that agriculture receives additional aid to enable it to fulfil its functions. The vast majority of the Group of the European People’s Party (Christian Democrats) will vote in favour."@en4
"Señor Presidente, señor Cioloş, Señorías, hoy se celebra un importante debate sobre el informe de George Lyon y, por tanto, quisiera aprovechar esta oportunidad para mostrar mi más sincero agradecimiento al señor Lyon por su voluntad a la hora de asumir el compromiso que ha demostrado con este documento. Hemos conseguido asumir un buen compromiso que puede contar con el respaldo de muchos grupos, y espero que cuente con el apoyo de una amplia mayoría en la votación que va a tener lugar hoy al mediodía. La política agrícola común en Europa ha sido y es uno de los pilares más importantes del proceso de unificación europea. En este informe se describen los efectos de la política agrícola común después de 2013. El sector agrícola europeo produce alimentos de alta calidad, protege zonas rurales importantes y muchos puestos de trabajo, mantiene y promueve nuestro paisaje cultural y la biodiversidad y, además, puede contribuir a la conservación de los combustibles fósiles a través de la producción de energía y materias primas renovables. Para garantizar que la agricultura europea pueda seguir ejerciendo estas funciones en un futuro, tenemos que encontrar un concepto para el periodo posterior a 2013 que le permita cumplir con esta gran cantidad de tareas. Acojo con satisfacción el hecho de que el Comisario Cioloş haya indicado claramente su intención de contemplar la continuación de un sistema de dos pilares. Mi Grupo va a apoyar esto. El primer pilar actúa como un equilibrio de las limitaciones con que opera la agricultura europea en relación con otras regiones agrícolas del mundo, mientras que el segundo pilar consiste en la creación de un catálogo de medidas que permitan a los 27 Estados miembros que garanticen que la agricultura reciba ayuda adicional para que pueda cumplir sus funciones. La gran mayoría del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) votará a favor."@es21
"Lugupeetud juhataja, austatud Dacian Cioloş, kallid kolleegid! Täna toimub meil oluline arutelu George Lyoni raporti teemal ja ma tahaksin kasutada võimalust, et tänada kolleeg Lyonit südamest kompromissivalmiduse eest, mida ta selles dokumendis üles on näidanud. Oleme suutnud saavutada hea kompromissi, mida võivad pooldada mitmed fraktsioonid, ja ma loodan, et seda kompromissi toetab lõunasel hääletusel suurem osa parlamendist. Euroopa ühine põllumajanduspoliitika oli ja on üks Euroopa ühendamise protsessi tähtsamaid sambaid. Selles raportis kirjeldame ühise põllumajanduspoliitika mõju pärast 2013. aastat. Euroopa põllumajandussektor toodab kvaliteetseid toiduaineid, kaitseb olulisi maapiirkondi ja paljusid töökohti, säilitab ja arendab kultuurmaastikke ja bioloogilist mitmekesisust ning võib taastuvtooraine ja -energia tootmisega aidata fossiilkütuseid alles jätta. Selleks, et Euroopa põllumajandus saaks jätkata nende funktsioonide täitmist ka tulevikus, peame leidma 2013. aasta järgse perioodi jaoks käsituse, mis võimaldaks meil kõiki neid ülesandeid täide viia. Mulle teeb heameelt, et volinik Cioloş on väljendanud oma selget soovi näha kahest sambast koosneva süsteemi edasikestmist. Minu fraktsioon toetab seda. Esimese sambaga tasakaalustatakse piiranguid, mille alusel Euroopa põllumajandus tegutseb võrrelduna maailma muude põllumajanduspiirkondadega, samas kui teise sambaga luuakse meetmete kogum, millega võimaldatakse 27 liikmesriigil tagada, et põllumajandusele antakse tema ülesannete täitmiseks lisatoetust. Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsiooni suur enamus hääletab selle raporti poolt."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Cioloş, hyvät parlamentin jäsenet, tänään meillä on tärkeä keskustelu George Lyonin mietinnöstä. Haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiittää vilpittömästi jäsen Lyonia kompromissihalukkuudesta, jota hän osoitti mietintöä laatiessaan. Olemme onnistuneet saavuttamaan hyvän kompromissin, jota useat ryhmät voivat tukea. Olen toiveikas, että laaja enemmistö tukee tätä kompromissia äänestyksessä, joka toimitetaan tänään puoliltapäivin. EU:n yhteinen maatalouspolitiikka oli ja on yksi Euroopan yhdentymisprosessin tärkeimmistä pilareista. Tässä mietinnössä me kuvailemme vuoden 2013 jälkeisen yhteisen maatalouspolitiikan vaikutuksia. EU:n maatalousala tuottaa korkealaatuisia elintarvikkeita, suojelee tärkeitä maaseutualueita ja useita työpaikkoja, ylläpitää ja edistää kulttuurimaisemaamme ja luonnon monimuotoisuutta. Se voi myös osallistua fossiilisten polttoaineiden säästämiseen tuottamalla uusiutuvia raaka-aineita ja energiaa. Varmistaaksemme, että EU:n maatalous voi jatkaa tätä toimintaa myös tulevaisuudessa, meidän on kehitettävä vuoden 2013 jälkeiselle kaudelle suunnitelma, joka mahdollistaa näiden tehtävien suorittamisen. Suhtaudun myönteisesti siihen, että komission jäsen Cioloş on selkeästi antanut ymmärtää haluavansa jatkaa kahden pilarin järjestelmää. Ryhmäni tukee tätä näkemystä. Ensimmäinen pilari tasapainottaa rajoituksia, joiden puitteissa EU:n maatalous toimii verrattuna muihin maailman maatalousalueisiin. Toisessa pilarissa puolestaan luodaan toimenpiteet, joiden ansiosta 27 jäsenvaltiota voivat varmistaa, että maatalous saa lisätukea tehtäviensä täyttämiseen. Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraattien) ryhmän suuri enemmistö äänestää mietinnön puolesta."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur Cioloş, chers collègues, ce jour marque un débat important sur le rapport de George Lyon et je voudrais profiter de l’occasion pour remercier sincèrement M. Lyon pour la volonté d’arriver à un compromis démontrée dans ce document. Nous avons réussi à atteindre un bon compromis qui peut être appuyé par de nombreux groupes et j’espère que ce compromis sera appuyé par une large majorité lors du vote qui aura lieu aujourd’hui à midi. La politique agricole commune en Europe était et est l’un des piliers les plus importants du processus d’unification européenne. Dans ce rapport, nous décrivons les effets de la politique agricole commune de l’après-2013. Le secteur agricole européen produit des denrées alimentaires de haute qualité, protège les zones rurales vitales et beaucoup d’emplois, maintient et promeut notre paysage culturel et la biodiversité et il peut contribuer à la préservation des combustibles fossiles par l’intermédiaire de la production de matières premières et d’énergies renouvelables. Afin de garantir que l’agriculture européenne puisse continuer à assurer ces fonctions à l’avenir, nous devons trouver un concept pour la période de l’après-2013 qui lui permettra de remplir ces nombreuses tâches. Je salue le fait que le commissaire Cioloş a clairement indiqué qu’il souhaite voir une continuité d’un système à deux piliers. Mon groupe soutiendra cela. Le premier pilier agit comme un contrepoids aux contraintes dans lesquelles l’agriculture européenne opère par rapport aux autres régions agricoles dans le monde, tandis que le deuxième pilier implique la création d’un catalogue de mesures pour permettre aux 27 États membres d’assurer que l’agriculture reçoit une aide supplémentaire lui permettant de remplir ses fonctions. La grande majorité du groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) votera en faveur."@fr8
". Elnök úr, Cioloş úr, hölgyeim és uraim! Ma fontos vitát folytatunk a George Lyon-jelentésről, és szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy őszinte köszönetet mondjak Lyon úrnak a jelentésben kifejeződő kompromisszumkészségéért. Megfelelő kompromisszumot sikerült elérnünk, amelyet sok képviselőcsoport tud támogatni, és remélem, hogy ezt a kompromisszumot a ma déli szavazás során nagy többség fogja megszavazni. Az európai közös agrárpolitika az európai integráció egyik legfontosabb pillére volt, és ma is az. A jelentésben ismertetjük a közös agrárpolitika 2013 utáni hatásait. Az európai agrárszektor kiváló minőségű élelmiszereket állít elő, megvédi az oly fontos vidéki területeket, sok munkahelyet biztosít, elősegíti a kulturális értékek és a biodiverzitás megőrzését, valamint a megújuló nyersanyagok és energia termelésével hozzájárulhat a fosszilis energiahordozók megőrzéséhez is. Annak biztosítása érdekében, hogy az európai mezőgazdaság továbbra is elláthassa ezeket a funkciókat, ki kell dolgoznunk egy tervet a 2013 utáni időszakra, amely lehetővé teszi ennek a sok feladatnak a teljesítését. Örülök annak, hogy Cioloş biztos úr egyértelműen jelezte, hogy fenn kívánja tartani a kétpilléres rendszert. Képviselőcsoportom támogatni fogja ezt. Az első pillér ellensúlyozza azokat a korlátozásokat, amelyek a világ más mezőgazdasági régióihoz viszonyítva az európai mezőgazdaságot terhelik, a második pillér pedig olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek lehetővé teszik, hogy a 27 tagállam biztosítsa, hogy mezőgazdaságuk további támogatásokat kapjon a feladatok ellátásához. Az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőinek túlnyomó többsége a jelentés mellett fog szavazni."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, oggi assistiamo a un’importante discussione sulla relazione dell’onorevole Lyon e vorrei cogliere l’opportunità per ringraziarlo sentitamente per la disponibilità al compromesso che ha dimostrato in questo documento. Siamo riusciti a raggiungere un buon compromesso che può essere sostenuto da molti gruppi e spero che venga appoggiato da un’ampia maggioranza alla votazione che si svolgerà oggi a mezzogiorno. La politica agricola comune in Europa è stata ed è uno dei pilastri più importanti del processo di unificazione europea. Nella relazione descriviamo gli effetti della politica agricola comune dopo il 2013. Il settore agricolo europeo produce cibo di buona qualità, salvaguarda le zone rurali vitali e molti posti di lavoro, mantiene e promuove il nostro paesaggio culturale e la biodiversità e può dare un contributo alla conservazione dei combustibili possibili bella produzione di materie prime ed energia rinnovabili. Per garantire che l’agricoltura europea possa continuare a svolgere in futuro tali funzioni, dobbiamo trovare un concetto per il periodo post-2013 che le permetta di onorare questi molteplici impegni. Apprezzo il fatto che il Commissario Cioloş abbia chiaramente espresso il desiderio di vedere la prosecuzione di un sistema a due pilastri. Il mio gruppo è favorevole. Il primo pilastro funge da strumento di equilibrio per i vincoli entro i quali l’agricoltura europea opera rispetto ad altre regioni agricole del mondo, mentre il secondo comporta la creazione di un elenco di misure per consentire ai 27 Stati membri di garantire che l’agricoltura riceva ulteriori aiuti per permetterle di assolvere le proprie funzioni. La grande maggioranza del gruppo PPE voterà a favore."@it12
"Pone pirmininke, pone D. Cioloşai, ponios ir ponai, šiandien vyksta svarbios diskusijos dėl George’o Lyono pranešimo ir pasinaudodamas proga norėčiau nuoširdžiai padėkoti G. Lyonui už norą ieškoti kompromiso, jo parodytą šiame dokumente. Įstengėme pasiekti gerą kompromisą, kuriam gali pritarti dauguma frakcijų, ir tikiuosi, kad per šį vidurdienį vyksiantį balsavimą dauguma narių pritars šiam kompromisui. Bendra žemės ūkio politika Europoje buvo ir yra vienas svarbiausių Europos politinio suvienijimo proceso ramsčių. Šiame pranešime apibūdiname bendros žemės ūkio politikos rezultatus po 2013 m. Europos žemės ūkio sektoriuje gaminamas aukštos kokybės maistas, jame užtikrinama labai svarbių kaimo vietovių ir daugybės darbo vietų apsauga, išlaikomas ir puoselėjamas mūsų kultūrinis kraštovaizdis, skatinama biologinė įvairovė, o dėl atsinaujinančių žaliavų ir energijos gamybos jis gali prisidėti prie iškastinio kuro išsaugojimo. Siekiant užtikrinti, kad Europos žemės ūkio sektorius ateityje toliau atliktų šias funkcijas, privalome sukurti koncepciją laikotarpiui po 2013 m., kuri sudarytų galimybes sektoriuje atlikti daugybę šių užduočių. Palankiai vertinu tai, kad Komisijos narys D. Cioloş aiškiai nurodė, jog nori matyti toliau veikiančią dviejų ramsčių sistemą. Mano frakcija tam pritars. Pirmasis ramstis veikia kaip atsvara ribojimams, kurie taikomi Europos žemės ūkio sektoriui atsižvelgiant į kitus pasaulio žemės ūkio regionus, tuo tarpu antrasis ramstis yra susijęs su priemonių rinkinio sukūrimu, siekiant suteikti galimybę 27 valstybėms narėms užtikrinti, kad žemės ūkiui būtų skirta papildoma pagalba, leisianti jam atlikti savo funkcijas. Didelė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) dauguma balsuos už šį pranešimą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs kungs, dāmas un kungi, šodien notiek svarīgas debates par ziņojumu, un es vēlētos izmantot šo iespēju, lai no sirds pateiktos kungam par gatavību kompromisiem, ko viņš ir apliecinājis šajā dokumentā. Mēs esam spējuši panākt labu kompromisu, ko var atbalstīt daudzas grupas, un es ceru, ka balsojumā, kas notiks šodien pusdienlaikā, par tā pieņemšanu nobalsos deputātu vairākums. Kopējā lauksaimniecības politika Eiropā bija un ir viens no svarīgākajiem Eiropas apvienošanās procesa pīlāriem. Šajā ziņojumā mēs aprakstām kopējās lauksaimniecības politikas ietekmi pēc 2013. gada. Eiropas lauksaimniecības nozarē tiek ražota augstas kvalitātes pārtika, tā aizsargā svarīgas lauku teritorijas un daudzas darba vietas, uztur un veicina mūsu kultūrvides ainavu un bioloģisko daudzveidību un var sniegt ieguldījumu fosilā kurināmā saglabāšanā ar atjaunojamo izejvielu un enerģijas ražošanas palīdzību. Lai garantētu, ka Eiropas lauksaimniecība nākotnē var turpināt šo funkciju īstenošanu, mums ir jāatrod koncepcija laikam pēc 2013. gada, kas ļaus īstenot šos daudzos uzdevumus. Es pozitīvi vērtēju faktu, ka komisārs ir skaidri norādījis, ka viņš vēlas, lai divu pīlāru sistēma turpinātu darboties. Mana grupa to atbalstīs. Pirmais pīlārs darbojas kā līdzsvars spiedienam, zem kāda darbojas Eiropas lauksaimniecība saistībā ar citiem pasaules lauksaimniecības reģioniem, savukārt otrs pīlārs ietver pasākumu kataloga sagatavošanu, lai 27 dalībvalstīm ļautu nodrošināt, ka lauksaimniecība saņem papildu atbalstu tās uzdevumu veikšanai. Eiropas Tautas partijas grupas (Kristīgo demokrātu) vairākums balsojumā to atbalstīs."@lv13
"Herr Präsident, Herr Cioloş, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben heute eine wichtige Debatte zum Bericht George Lyon, und ich möchte mich beim Kollegen George Lyon wirklich recht herzlich bedanken für die Kompromissbereitschaft, die er in diesem Bericht gezeigt hat. Wir haben über viele Fraktionen hinweg einen guten Kompromiss gefunden, und ich hoffe, dass dieser Kompromiss heute Mittag bei der Abstimmung eine breite Mehrheit findet. Die Gemeinsame Agrarpolitik in Europa war und ist eine der wichtigsten Säulen des europäischen Einigungsprozesses. Wir beschreiben in diesem Bericht die Auswirkungen der Gemeinsamen Agrarpolitik nach 2013. Die europäische Landwirtschaft produziert qualitativ hochwertige Nahrungsmittel, sichert vitale ländliche Räume und damit auch viele Arbeitsplätze, erhält und pflegt unsere Kulturlandschaft und damit auch die Biodiversität, kann mit der Produktion von nachwachsenden Rohstoffen und Energien einen Beitrag zur Einsparung fossiler Rohstoffe leisten. Damit die europäische Landwirtschaft diese Aufgaben auch in Zukunft erfüllen kann, müssen wir für nach 2013 ein Konzept finden, das es ihr ermöglicht, diese vielen Aufgaben zu erfüllen. Ich bedanke mich bei Kommissar Cioloş, dass er gerade deutlich angesprochen hat, dass er weiterhin ein Zwei-Säulen-System möchte; das wird auch meine Fraktion mit unterstützen. Eine erste Säule als Ausgleich für die Auflagen, die die europäische Landwirtschaft gegenüber anderen Agrarregionen in der Welt hat, und ein zweite Säule dahingehend, dass wir hier einen Maßnahmenkatalog erstellen, der es den 27 Mitgliedstaaten ermöglicht, dass die Landwirtschaft noch zusätzlich Fördermittel erhält, um ihre Aufgaben erfüllen zu können. Die EVP-Fraktion wird hier mit großer Mehrheit zustimmen."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer Cioloş, dames en heren, wij voeren vandaag een belangrijk debat over het verslag van George Lyon, en ik wil van de gelegenheid gebruik maken om de heer Lyon hartelijk te bedanken voor de bereidheid tot het sluiten van compromissen waarvan hij in dit document blijk geeft. Wij zijn erin geslaagd een goed compromis te vinden dat door vele fracties kan worden ondersteund, en ik hoop dat dit compromis vanmiddag tijdens de stemming door een grote meerderheid wordt ondersteund. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid in Europa was en is een van de belangrijkste pijlers van het Europese eenwordingsproces. Wij beschrijven in dit verslag de effecten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2013. De Europese landbouwsector produceert kwalitatief hoogwaardig voedsel, beschermt vitale plattelandsgebieden en vele arbeidsplaatsen, houdt ons cultuurlandschap en de biodiversiteit in stand en stimuleert deze en kan een bijdrage leveren aan het besparen van fossiele brandstoffen door hernieuwbare grondstoffen en energie te produceren. Om ervoor te zorgen dat de Europese landbouw deze functies in de toekomst kan blijven vervullen, moeten wij voor de periode na 2013 een concept vinden waarmee zij al deze taken kan vervullen. Ik juich het toe dat commissaris Cioloş duidelijk heeft aangegeven voorstander te zijn van de voortzetting van het tweepijlersysteem. Mijn fractie zal dit ondersteunen. De eerste pijler fungeert als compensatie voor de beperkingen waaraan de Europese landbouw gebonden is tegenover andere landbouwgebieden op de wereld, terwijl de tweede pijler betrekking heeft op het opstellen van een pakket maatregelen waarmee de 27 lidstaten ervoor kunnen zorgen dat de landbouw extra subsidies ontvangt om haar functies te kunnen vervullen. De overgrote meerderheid van de Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) zal hiervoor stemmen."@nl3
"Panie przewodniczący, panie komisarzu Cioloş, panie i panowie! W dniu dzisiejszym zajmujemy się ważną debatą nad sprawozdaniem sporządzonym przez pana George’a Lyona, chciałbym więc skorzystać z okazji i szczerze podziękować mu za gotowość do wypracowywania kompromisu, którą wykazał w omawianym dokumencie. Udało się nam osiągnąć korzystny kompromis, który może uzyskać poparcie wielu grup i mam nadzieję, że ten kompromis zostanie poparty przez szeroką większość podczas głosowania, jakie ma się odbyć dzisiaj po południu. Wspólna polityka rolna w Europie była i jest jednym z najważniejszych filarów procesu zjednoczenia Europy. W sprawozdaniu opisujemy skutki wspólnej polityki rolnej po 2013 roku. Europejski sektor rolny wytwarza żywność wysokiej jakości, chroni niezbędne obszary wiejskie i liczne miejsca pracy, utrzymuje i wspiera nasz krajobraz kulturowy oraz różnorodność biologiczną oraz może przyczynić się do oszczędności paliw kopalnych poprzez produkcję surowców i energii z surowców odnawialnych. Aby zapewnić dalsze pełnienie tych funkcji przez rolnictwo europejskie musimy znaleźć koncepcję odpowiednią dla okresu po 2013 roku, która umożliwi realizację tak wielu zadań. Z zadowoleniem przyjmuję wyraźne wskazanie przez pana komisarza Cioloşa, że pragnie on widzieć kontynuację systemu dwóch filarów. Moja grupa to poprze. Filar pierwszy działa jako instrument łagodzący ograniczenia, jakim podlega rolnictwo europejskie w porównaniu z innymi regionami na świecie, natomiast filar drugi wiąże się z tworzeniem zestawu środków umożliwiających 27 państwom członkowskim zagwarantowanie, że rolnictwo otrzyma dodatkową pomoc, dzięki której będzie mogło wypełniać swoje zadania. Ogromna większość grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) będzie głosowała za przyjęciem sprawozdania."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário Cioloş, Senhoras e Senhores Deputados, estamos hoje perante um importante debate sobre o relatório do senhor deputado George Lyon, e gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer sinceramente a disponibilidade para chegar a um compromisso que demonstrou neste documento. Conseguimos alcançar um bom compromisso, que pode ser apoiado por muitos grupos, e tenho esperança de que esse compromisso obtenha o apoio de uma ampla maioria na votação que terá lugar hoje ao meio-dia. A política agrícola comum na Europa foi e é um dos mais importantes pilares do processo de unificação europeia. Neste relatório, descrevemos os efeitos da política agrícola comum pós-2013. O sector agrícola europeu produz alimentos de qualidade, protege zonas rurais vitais e muitos empregos, mantém e promove a nossa paisagem cultural e a nossa biodiversidade e pode prestar um contributo para a preservação dos combustíveis fósseis através da produção de matérias-primas e fontes de energia renováveis. Para que a agricultura europeia possa continuar a desempenhar estas funções no futuro, é necessário encontrar um conceito para o período pós-2013 que lhe permita cumprir todas estas tarefas. Congratulo-me com o facto de o senhor Comissário Cioloş ter expressado claramente que deseja a continuação de um sistema de dois pilares. O meu grupo apoiará este sistema. O primeiro pilar funciona como contrapeso às restrições a que a agricultura europeia está sujeita comparativamente a outras regiões agrícolas do mundo, enquanto o segundo pilar envolve a criação de um catálogo de medidas para permitir que os 27 Estados-Membros assegurem à agricultura a ajuda adicional indispensável ao cumprimento das suas funções. A grande maioria do Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) votará a favor."@pt17
"Dle preşedinte, dle Cioloş, doamnelor şi domnilor, astăzi avem parte de o dezbatere importantă a raportului dlui Lyon şi aş dori să profit de această ocazie pentru a-i mulţumi cu sinceritate dlui Lyon pentru disponibilitatea de a face compromisuri de care a dat dovadă în acest document. Am reuşit să ajungem la un compromis care poate fi sprijinit de multe grupuri şi care sper că va fi susţinut de o largă majoritate în cadrul votului care va avea loc astăzi la prânz. În Europa, politica agricolă comună a fost şi este unul dintre cei mai importanţi piloni ai procesului de unificare a Europei. În acest raport descriem efectele politicii agricole comune după anul 2013. Sectorul agricol european produce alimente de înaltă calitate, protejează zone rurale vitale şi multe locuri de muncă, menţine şi promovează mediul cultural şi biodiversitatea şi poate aduce o contribuţie la conservarea combustibililor fosili prin producţia de materii prime regenerabile şi energie. Pentru a garanta că agricultura europeană va putea continua să îndeplinească aceste funcţii în viitor, trebuie să găsim un concept pentru perioada post 2013, care să permită îndeplinirea acestor numeroase sarcini. Salut faptul că dl comisar Cioloş a indicat clar că doreşte continuarea unui sistem bazat pe doi piloni. Grupul meu va susţine acest lucru. Primul pilon acţionează ca un factor de echilibru pentru constrângerile în temeiul cărora operează agricultura europeană raportată la alte regiuni din lume, în timp ce al doilea pilon implică crearea unui catalog de măsuri, care să permită celor 27 de state membre să se asigure că agricultura beneficiază de sprijin suplimentar în vederea îndeplinirii funcţiilor sale. Majoritatea largă a Grupului Partidului Popular European (Creştin Democrat) va vota în favoare."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, vážený pán Cioloş, dámy a páni, dnes prebieha dôležitá rozprava o správe pána Lyona, a preto by som chcel využiť túto príležitosť a úprimne pánovi Lyonovi poďakovať za jeho ochotu dosiahnuť kompromis, ktorú ukázal v tomto dokumente. Podarilo sa nám dosiahnuť dobrý kompromis, ktorý môžu podporiť mnohé skupiny, a dúfam, že tento kompromis v hlasovaní, ktoré sa uskutoční dnes napoludnie, podporí prevažná väčšina. Spoločná poľnohospodárska politika v Európe bola a je jedným z najdôležitejších pilierov európskeho procesu zjednotenia. V tejto správe opisujeme vplyv spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2013. Európske odvetvie poľnohospodárstva produkuje vysoko kvalitné potraviny, chráni dôležité vidiecke oblasti a mnohé pracovné miesta, zachováva a podporuje našu kultúrnu krajinu a biodiverzitu a môže prispieť k zachovaniu fosílnych palív prostredníctvom produkcie obnoviteľných surovín a energie. Aby sme zabezpečili ďalšie vykonávanie týchto funkcií európskym poľnohospodárstvom aj do budúcnosti, musíme nájsť koncepciu na obdobie po roku 2013, ktorá mu umožní splniť tieto početné úlohy. Vítam skutočnosť, že pán komisár Cioloş jasne naznačil, že si želá pokračovanie tohto dvojpilierového systému. Naša skupina to podporí. Prvý pilier funguje ako rovnováha pre obmedzenia, v rámci ktorých európske poľnohospodárstvo pôsobí vo vzťahu k iným poľnohospodárskym regiónom vo svete, zatiaľ čo druhý pilier zahŕňa vytvorenie katalógu opatrení, ktoré 27 členským štátom umožnia zabezpečiť, aby poľnohospodárstvo získalo dodatočnú podporu, ktorá mu umožní plniť svoje funkcie. Prevažná väčšina Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), bude hlasovať za túto správu."@sk19
"Gospod predsednik, gospod Cioloş, gospe in gospodje, danes poteka pomembna razprava o poročilu Georga Lyona in rad bi izkoristil to priložnost, da se iskreno zahvalim gospodu Lyonu za pripravljenost sklepanja kompromisov, ki jo je pokazal v tem dokumentu. Uspeli smo doseči dober kompromis, ki ga lahko podprejo mnoge skupine, in upam, da bo ta kompromis na glasovanju, ki bo potekalo danes opoldne, podprla velika večina. Skupna kmetijska politika v Evropi je bila in je eden najpomembnejših stebrov postopka evropskega združevanja. V tem poročilu opisujemo učinke skupne kmetijske politike po letu 2013. Evropski kmetijski sektor proizvaja visokokakovostno hrano, varuje glavna podeželska območja in mnoga delovna mesta, ohranja in spodbuja našo kulturno pokrajino in biotsko raznovrstnost in lahko prispeva k ohranjanju fosilnih goriv s proizvodnjo obnovljivih surovin in energije. Za zagotavljanje, da bo lahko evropsko kmetijstvo še naprej opravljalo te funkcije v prihodnosti, moramo najti koncept za obdobje po letu 2013, ki mu bo omogočilo izpolnjevanje teh mnogih nalog. Pozdravljam dejstvo, da je komisar Cioloş jasno pokazal, da želi videti nadaljevanje sistema dveh stebrov. Moja skupina bo to podprla. Prvi steber deluje kot protiutež omejitvam v okviru katerih deluje evropsko kmetijstvo v zvezi z drugimi kmetijskimi regijami sveta, medtem ko drugi steber vključuje ustvarjanje seznama ukrepov, ki bodo 27 državam članicam omogočili, da bodo kmetijstvu zagotovile prejem dodatne pomoči, ki mu bo omogočala izpolnjevanje njegovih funkcij. Velika večina skupine Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) bo glasovala za poročilo."@sl20
"Herr talman, herr Cioloş, mina damer och herrar! I dag hålls en viktig debatt om Lyonbetänkandet och jag vill ta tillfället i akt att tacka George Lyon för den kompromissvilja han har visat i detta dokument. Vi har kommit fram till en bra kompromiss som kan få stöd från många grupper och jag tror att denna kompromiss kommer att få stöd av en bred majoritet vid den omröstning som ska hållas klockan tolv i dag. Den gemensamma jordbrukspolitiken i Europa var och är en av de viktigaste hörnstenarna i den europeiska föreningsprocessen. I det här betänkandet beskriver vi effekterna av den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013. Den europeiska jordbrukssektorn producerar livsmedel av hög kvalitet, skyddar viktiga landsbygdsområden och många arbetstillfällen, upprätthåller och främjar vårt kulturlandskap och den biologiska mångfalden och kan även bidra till att spara fossila bränslen genom produktionen av förnybara råmaterial och förnybar energi. För att se till att det europeiska jordbruket ska kunna fortsätta att uppfylla dessa funktioner i framtiden måste vi hitta ett koncept för perioden efter 2013 som tillåter jordbruket att fullgöra alla dessa uppgifter. Jag välkomnar det faktum att Dacian Cioloş tydligt har angett att han vill att systemet med två pelare ska finnas kvar. Min grupp kommer att stödja detta. Den första pelaren fungerar som en motvikt till de begränsningar som det europeiska jordbruket omfattas av i förhållande till andra jordbruksregioner i världen, medan den andra pelaren handlar om att skapa en hel uppsättning av åtgärder för att göra det möjligt för medlemsstaterna att se till att jordbruket får ytterligare stöd för att kunna fylla sina funktioner. Den stora majoriteten av gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) kommer att rösta för betänkandet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph