Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-011"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.3.4-011"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, je voudrais tout d’abord remercier George Lyon, ainsi que l’équipe des rapporteurs fictifs qui ont travaillé, me semble-t-il, en bonne intelligence autour de lui sur ce rapport. Ce rapport porte, pour notre groupe, une ambition pour l’agriculture européenne. Il a été écrit après les crises des matières premières de 2007 et de 2008, après la crise agricole de 2009, qui nous ont appris que le libéralisme n’était pas la solution pour l’agriculture. Notre agriculture a d’abord pour vocation d’offrir, de garantir la sécurité alimentaire des 450 millions d’Européens, mais nous devons aussi prendre notre place sur les marchés solvables. Il est clair que les conditions qui ont prévalu depuis le milieu du 20e siècle ont évolué, que les techniques ont – et doivent encore – évoluer, qu’elles doivent changer, que les outils de politique agricole doivent aussi évoluer. L’agriculture doit être accompagnée dans cette évolution. Si le premier pilier, financé par le seul budget de l’Union, doit accompagner le niveau d’exigences sociétales que nous fixons à l’agriculture, le deuxième pilier, cofinancé, doit accompagner encore la modernisation de l’agriculture et de l’agroalimentaire pour prendre en compte les contextes nouveaux. Cette politique devra aussi être plus juste – oui, j’ai bien dit juste – entre les pays et entre les agriculteurs eux-mêmes. Notre volonté, c’est bien évidemment de redonner espoir aux 14 millions d’agriculteurs et à leurs familles pour, notamment, assurer le remplacement des 4,5 millions d’agriculteurs qui, aujourd’hui, ont plus de 60 ans et qui vont quitter la profession. La question du renouvellement des générations sera l’une de nos préoccupations."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, nejprve bych rád poděkoval panu Lyonovi a jeho týmu stínových zpravodajů, kteří s ním, jak se domnívám, efektivně spolupracovali na této zprávě. Co se týče naší skupiny, myslíme si, že tato zpráva dodává evropskému zemědělství ctižádost. Byla sepsána v návaznosti na surovinovou krizi v roce 2007 a 2008 a na krizi v zemědělství v roce 2009, které nás naučily, že liberalismus není pro zemědělství řešením. Naše zemědělství má v první řadě poskytovat – zaručit – zajišťování dodávek potravin pro 450 milionu Evropanů, ale my musíme získat místo také na solventních trzích. Je jasné, že podmínky, které převažovaly od poloviny 20. století, se změnily, že technologie se rozvinuly a že je třeba, aby se stále rozvíjely a měnily, a že nástroje zemědělské politiky je nutné změnit také. Zemědělství je nutné v tomto vývoji podporovat. Zatímco první pilíř financovaný výhradně z rozpočtu EU musí podporovat určitou míru společenských požadavků na zemědělství, druhý, společně financovaný pilíř, musí i nadále podporovat modernizaci zemědělství a zemědělsko-potravinářského odvětví, aby bylo možné zohlednit nové souvislosti. Tato politika bude muset být rovněž spravedlivější – ano, řekl jsem spravedlivější – vůči jednotlivým zemím a samotným zemědělcům. Našim přáním nepochybně je, abychom dokázali vrátit naději 14 milionům zemědělců a jejich rodinám, zvláště abychom zajistili, že bude nahrazeno 4,5 milionu zemědělců, kterým je dnes více než 60 let a kteří se chystají zanechat svého povolání. Otázka generační výměny bude jedním z našich hlavních zájmů."@cs1
"Hr. formand! Jeg ønsker først og fremmest at takke George Lyon samt holdet af skyggeordførere, der efter min opfattelse har samarbejdet effektivt med ham om denne betænkning. Efter vores gruppes mening udtrykkes der i denne betænkning en ambition for det europæiske landbrug. Betænkningen blev udarbejdet efter råvarekrisen i 2007 og 2008 og efter landbrugskrisen i 2009, der lærte os, at liberalisme ikke er løsningen for landbruget. Hensigten med vores landbrugssektor er først og fremmest at give og at garantere fødevaresikkerhed for 450 mio. europæere, men vi skal ligeledes finde indtage en position på købedygtige markeder. Det fremgår tydeligt, at de betingelser, der har været fremherskende siden midten af det 20. århundrede, har udviklet sig, at teknologien har udviklet sig og stadig skal udvikle sig, at den skal ændres, samt at de landbrugspolitiske instrumenter ligeledes skal udvikle sig. Landbruget skal støttes i denne udvikling. Mens den første søjle, der udelukkende finansieres over EU's budget, skal støtte omfanget af den samfundsmæssige efterspørgsel, som vi forbinder med landbruget, skal den anden medfinansierede søjle fortsat støtte moderniseringen af landbruget og af landbrugsfødevarer, for således at tage højde for den nye kontekst. Denne politik skal ligeledes være mere retfærdig, og ja, jeg sagde mere retfærdig, i det indbyrdes forhold mellem landene og i det indbyrdes forhold mellem landbrugerne. Vi ønsker helt klart at give de 14 mio. landbrugere og deres familier håbet igen, især for at sikre arvtagerne for de 4,5 mio. landbrugere, der i dag er over 60 år, og som forlader faget. Spørgsmålet om generationsskifte vil være et af de punkter, som vi kommer til at bekymre os over."@da2
"Herr Präsident! Zunächst möchte ich Herrn Lyon danken, sowie dem Team der Schattenberichterstatter, die offenbar sehr effektiv mit ihm an diesem Bericht zusammengearbeitet haben. Unsere Fraktion ist der Meinung, dass dieser Bericht von großem Ehrgeiz für die europäische Landwirtschaft zeugt. Er wurde im Anschluss an die Rohstoffkrise von 2007 und 2008 und die Landwirtschaftskrise von 2009 geschrieben, die uns gelehrt haben, dass Liberalismus für die Landwirtschaft keine Lösung darstellt. Unsere Landwirtschaft hat vor allem für die Ernährungssicherheit von 450 Millionen Europäerinnen und Europäern zu sorgen – sie sicherzustellen –, aber wir müssen auch unseren Platz auf zahlungskräftigen Märkten einnehmen. Es ist klar, dass sich die seit Mitte des 20. Jahrhunderts vorherrschenden Bedingungen verändert haben, dass Techniken weiterentwickelt wurden und dies auch weiterhin müssen, dass sie sich ändern müssen und dass sich auch die Instrumente der Agrarpolitik fortentwickeln müssen. Die Landwirtschaft muss bei dieser Entwicklung unterstützt werden. Während die erste Säule, die einzig aus dem EU-Haushalt finanziert wird, das Maß der gesellschaftlichen Bedürfnisse unterstützen muss, das wir der Landwirtschaft zuschreiben, muss die zweite, kofinanzierte Säule die Modernisierung der Landwirtschaft und der Agrar- und Lebensmittelindustrie weiter unterstützen, um die neuen Kontexte zu berücksichtigen. Diese Politik wird auch gerechter sein müssen – ja, ich sagte gerechter –, zwischen den Ländern und unter den Landwirten selbst. Unser Wunsch ist wirklich, den 14 Millionen Landwirten und ihren Familien wieder Hoffnung zu machen, insbesondere, die Ablösung der 4,5 Millionen Landwirte sicherzustellen, die jetzt über 60 Jahre alt sind und den Beruf aufgeben werden. Das Thema des Generationenwechsels wird eines unserer Anliegen sein."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Lyon, καθώς και την ομάδα των σκιωδών εισηγητών, οι οποίοι θεωρώ ότι συνεργάστηκαν αποτελεσματικά μαζί του στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης. Κατά την άποψη της πολιτικής μας Ομάδας, αυτή η έκθεση προσδίδει φιλοδοξία στην ευρωπαϊκή γεωργία. Συντάχθηκε μετά τις κρίσεις των ετών 2007 και 2008 στον τομέα των πρώτων υλών και μετά τη γεωργική κρίση του 2009, οι οποίες μας δίδαξαν ότι ο φιλελευθερισμός δεν αποτελεί λύση για την γεωργία. Πρωταρχικός στόχος της γεωργίας μας είναι η παροχή –η διασφάλιση– επισιτιστικής ασφάλειας για 450 εκατομμύρια Ευρωπαίους, πρέπει όμως να καταλάβουμε και τη θέση που μας αρμόζει στις φερέγγυες αγορές. Είναι σαφές ότι οι συνθήκες που επικράτησαν από τα μέσα του 20ου αιώνα και μετά, έχουν εξελιχθεί και πρέπει να εξελιχθούν περαιτέρω, είναι σαφές ότι πρέπει να αλλάξουν και ότι τα μέσα της γεωργικής πολιτικής πρέπει επίσης να εξελιχθούν. Η γεωργία πρέπει να στηριχθεί σε αυτήν την εξελικτική διαδικασία. Ενώ ο πρώτος πυλώνας, ο οποίος χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, πρέπει να ανταποκρίνεται στο επίπεδο των κοινωνικών αιτημάτων που συνδέουμε με τη γεωργία, ο δεύτερος, συγχρηματοδοτούμενος, πυλώνας πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας και των γεωργικών προϊόντων διατροφής, ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία του νέου πλαισίου. Αυτή η πολιτική θα πρέπει επίσης να είναι πιο δίκαιη –ναι, όντως είπα δίκαιη– μεταξύ των χωρών και μεταξύ των ίδιων των γεωργών. Επιθυμούμε σαφώς να αναπτερώσουμε τις ελπίδες των 14 εκατομμυρίων γεωργών και των οικογενειών τους, και, ιδιαίτερα, να διασφαλίσουμε την αντικατάσταση των 4,5 εκατομμυρίων γεωργών που υπερβαίνουν, επί του παρόντος, την ηλικία των 60 ετών και πρόκειται να αποχωρήσουν από το επάγγελμα. Το ζήτημα της εναλλαγής των γενεών θα αποτελέσει ένα από τα αντικείμενα του προβληματισμού μας."@el10
"Mr President, first of all I would like to thank Mr Lyon, as well as the team of shadow rapporteurs, who I feel cooperated effectively with him on this report. As far as our group is concerned, this report conveys an ambition for European agriculture. It was written following the raw material crises of 2007 and 2008 and following the farming crisis of 2009, which taught us that liberalism is not the solution for agriculture. Our agriculture is firstly intended to provide – to guarantee – food security for 450 million Europeans, but we must also take our place on solvent markets. It is clear that the conditions that have prevailed since the middle of the 20th century have evolved, that techniques have evolved and must still evolve, that they must change, and that agricultural policy instruments must also evolve. Agriculture must be supported in this evolution. While the first pillar, financed solely from the EU budget, must support the level of societal demands that we attach to agriculture, the second, cofinanced pillar must continue to support the modernisation of agriculture and agri-foods so as to take the new contexts into account. This policy will also have to be fairer – yes, I did say fairer – between countries and between farmers themselves. It is clearly our wish to give hope back to the 14 million farmers and their families, in particular to ensure the replacement of the 4.5 million farmers who, today, are over 60 and who are going to leave the profession. The issue of generational change will be one of our concerns."@en4
"Señor Presidente, en primer lugar, me gustaría transmitir mi agradecimiento al señor Lyon, así como al equipo de ponentes alternativos, que han cooperado con él de forma efectiva en la elaboración de este informe. Por lo que a nuestro grupo se refiere, este informe expresa una ambición para la agricultura europea. Sé redactó después de las crisis de las materias primas de 2007 y 2008 y tras la crisis agrícola de 2009, acontecimientos que nos demostraron que el liberalismo no es la solución para la agricultura. El primer objetivo de nuestra agricultura es ofrecer —y garantizar— la seguridad alimentaria de 450 millones de europeos, pero también debemos ocupar nuestro lugar en los mercados solventes. Es evidente que se han desarrollado las condiciones que han prevalecido desde mediados del siglo XX, que las técnicas han evolucionado y que deben seguir evolucionando, que deben cambiar, y que los instrumentos de la política agrícola también deben evolucionar. La agricultura debe contar con apoyo para esta evolución. Mientras que el primer pilar, financiado exclusivamente con cargo al presupuesto de la UE, debe ser compatible con el nivel de las demandas sociales que otorgamos a la agricultura, el segundo pilar cofinanciado debe continuar apoyando la modernización de la agricultura y la industria agroalimentaria a fin de tener en cuenta los nuevos contextos. Esta política también tiene que ser más equitativa —efectivamente, he dicho más equitativa— entre los países y entre los propios agricultores. Sin lugar a dudas, deseamos devolver la esperanza a los 14 millones de agricultores y a sus familias, en particular, para garantizar el relevo de los 4,5 millones de agricultores que, hoy en día, tienen más de 60 años y que, por tanto, pronto dejarán de ejercer su profesión. La cuestión del cambio generacional será una de nuestras preocupaciones."@es21
"Austatud juhataja! Alustuseks tahaksin tänada George Lyonit ja samuti variraportööride meeskonda, kes tegid minu arvates temaga selle raporti juures tõhusat koostööd. See raport annab meie fraktsiooni jaoks edasi Euroopa põllumajanduse püüdlused. See on koostatud pärast 2007. ja 2008. aasta toorainekriise ning pärast 2009. aasta põllumajanduskriisi, mis õpetasid, et liberalism pole põllumajanduse jaoks lahendus. Meie põllumajandus peab eelkõige võimaldama, tagama 450 miljoni eurooplase toiduga kindlustatuse, kuid me peame ka leidma endale koha maksejõulistel turgudel. On selge, et 20. sajandi keskpaigast alates valitsenud tingimused on arenenud, et meetodid on arenenud ja peavad veelgi arenema, et need peavad muutuma ning et põllumajanduspoliitika vahendid peavad samuti arenema. Põllumajandust tuleb selle arengu käigus toetada. Kui esimene sammas, mida rahastatakse üksnes ELi eelarvest, peab toetama põllumajandusega seostatavaid ühiskonna nõudmisi, siis teine, kaasrahastatav sammas, peab jätkuvalt toetama põllumajanduse ja põllumajandusliku toiduainetööstuse ajakohastamist, et võtta arvesse uut olukorda. See poliitika peab olema ka õiglasem – jah, ütlesin just „õiglasem” – riikide ja ka põllumajandustootjate endi suhtes. Meie selge soov on anda 14 miljonile põllumajandustootjale ja nende perekondadele tagasi lootus ja tagada eelkõige asendajad 4,5 miljonile põllumajandustootjale, kes on praegu üle 60 aasta vanad ja peagi sellest ametist lahkuvad. Põlvkonnavahetuse küsimus on üks meie muredest."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin ensiksi kiittää jäsen Lyonia sekä varjoesittelijöiden ryhmää, jotka uskoakseni tekivät tehokasta yhteistyötä hänen kanssaan tätä mietintöä laadittaessa. Ryhmäni mielestä tämä mietintö asettaa tavoitteen Euroopan maataloudelle. Se laadittiin vuosien 2007 ja 2008 raaka-ainekriisien ja vuoden 2009 maanviljelykriisin jälkeen. Ne opettivat meille, että liberalismi ei ole ratkaisu maataloudessa. Maataloutemme on ensinnäkin tarkoitus tarjota – taata – elintarviketurvallisuus 450 miljoonalle eurooppalaiselle, mutta meidän on myös otettava paikkamme maksukykyisillä markkinoilla. On selvää, että 1900-luvun puolivälistä vallinneet olosuhteet ovat kehittyneet, että tekniikat ovat kehittyneet ja että niiden on edelleen kehityttävä, että niiden on muututtava ja että maatalouspolitiikan välineiden on myös kehityttävä. Maataloutta on tuettava tässä kehityksessä. Yksinomaan EU:n talousarviosta rahoitettavan ensimmäisen pilarin on tuettava yhteiskunnallisia vaatimuksia, joita liitämme maatalouteen. Toisen, yhteisrahoitettavan pilarin, on puolestaan jatkettava maatalouden ja maatalouselintarvikkeiden nykyaikaistamisen tukemista uusien viitekehysten otettamiseksi huomioon. Tämän politiikan on myös oltava oikeudenmukaisempaa – kyllä, sanoin todellakin oikeudenmukaisempaa – maiden ja viljelijöiden itsensä välillä. Haluamme palauttaa toivon 14 miljoonalle maanviljelijälle ja heidän perheilleen, erityisesti sen varmistamiseksi, että nyt yli 60-vuotiaille ja ammattinsa jättäville 4,5 miljoonalle viljelijälle löytyy seuraajat. Sukupolvenvaihdosta koskeva kysymys on yksi huolenaiheistamme."@fi7
". Elnök úr, először is köszönetet szeretnék mondani Lyon úrnak és az árnyékelőadóknak is, akik véleményem szerint igen hatékonyan működtek közre e jelentés elkészítésében. A mi képviselőcsoportunk szerint a jelentés az európai mezőgazdasághoz fűződő ambíciókat tükrözi. A 2007-es és 2008-as nyersanyagválság, valamint a 2009-es mezőgazdasági válság után készült, amelyekből megtanulhattuk, hogy a mezőgazdaságban nem a liberalizmus a megoldás. A mezőgazdaság fő célja az, hogy biztosítsa – hogy garantálja – a 450 millió európai élelmiszer-ellátásának biztonságát, de ezenkívül helyet is kell szereznünk magunknak a fizetőképes piacokon. Világos, hogy a XX. század közepe óta fennálló viszonyok megváltoztak, valamint változtak és továbbra is változnak a technikák, változniuk is kell, és ezt követnie kell az agrárpolitikai eszközöknek is. A mezőgazdaságot támogatni kell ebben a fejlődésben. Az első pillérnek, amelynek finanszírozása teljes egészében az EU költségvetéséből történik, támogatnia kell a társadalom mezőgazdasággal kapcsolatos elvárásainak teljesítését, a második, társfinanszírozott pillérnek pedig továbbra is támogatnia kell a mezőgazdaság és a mezőgazdasági élelmiszertermelés változásoknak megfelelő modernizációját. Ennek a politikának igazságosabbnak – jól hallották, igazságosabbnak – kell lennie az országok és a gazdák közti eloszlás szempontjából. Egyértelműen az a célunk, hogy a 14 millió gazda és családjuk visszakapja a reményt, és különösen fontos annak a 4,5 millió 60 év feletti gazdának a pótlása, akik hamarosan felhagynak a munkával. A generációváltás lesz az egyik problémánk."@hu11
"Signor Presidente, in primo luogo vorrei ringraziare l’onorevole Lyon e il gruppo di relatori ombra che, a mio parere, hanno collaborato efficacemente con lui nella preparazione dell’odierna relazione. Per quanto riguarda il nostro gruppo, la relazione trasmette un’ambizione per l’agricoltura europea. La relazione è stata scritta dopo la crisi delle materie prime del 2007 e del 2008, nonché a seguito della crisi dell’agricoltura del 2009, il che ci ha insegnato che il liberalismo non rappresenta la soluzione per l’agricoltura. La nostra agricoltura è prevalentemente rivolta a fornire, garantire, la sicurezza alimentare a 450 milioni di europei, ma dobbiamo anche posizionarci su mercati solvibili. É chiaro che le condizioni prevalenti dalla metà del XX secolo si sono evolute, le tecniche si sono evolute e devono ancora evolversi e cambiare, così come devono evolversi gli strumenti della politica agricola. In tale evoluzione l’agricoltura deve essere sostenuta. Mentre il primo pilastro, finanziato unicamente dal bilancio comunitario, deve supportare il livello di richieste della società che attribuiamo all’agricoltura, il secondo, confinanziato, deve continuare a sostenere l’ammodernamento dell’agricoltura e del settore agroalimentare in maniera da tener conto dei nuovi contesti. Tale politica dovrà anche essere più equa, sì, ho proprio detto più equa, tra i paesi e gli stessi coltivatori. É un nostro chiaro auspicio ridare speranza ai 14 milioni di agricoltori e alle loro famiglie, in particolare garantendo il rimpiazzo dei 4,5 milioni di operatori che oggi hanno superato i 60 e lasceranno la professione. La questione del cambiamento generazionale sarà una delle nostre preoccupazioni."@it12
"Pone pirmininke, visų pirma norėčiau padėkoti G. Lyonui, taip pat šešėlinių pranešėjų grupei, kuri, manau, sėkmingai bendradarbiavo su juo rengiant šį pranešimą. Mūsų frakcijos nuomone, šiame pranešime pateikiama europinio žemės ūkio idėja. Jis buvo parengtas po 2007 ir 2008 m. žaliavų krizės ir 2009 m. ūkininkavimo krizės, kurios parodė, kad liberalizmas nėra tinkamas žemės ūkiui. Mūsų žemės ūkyje pirmiausia skirtas numatyti – užtikrinti, – kad maistu būtų aprūpinta 450 mln. europiečių, tačiau taip pat turime užimti savo vietą mokiose rinkose. Akivaizdu, kad nuo XX a vidurio vyravusios sąlygos pasikeitė, kad technika tobulėja ir vis dar turi tobulėti, kad ji turi pasikeisti ir kad žemės ūkio politikos priemonės taip pat turi tobulėti. Ši žemės ūkis raida turi būti remiama. Pirmojo ramsčio, finansuojamo vien ES biudžeto lėšomis, paskirtis – padėti išlaikyti visuomenės poreikių, kuriuos turi tenkinti žemės ūkis, lygį, o antrojo ramsčio, kuris finansuojamas bendro finansavimo lėšomis, paskirtis – toliau teikti paramą, kad, atsižvelgiant į naujas aplinkybes, žemės ūkis ir žemės ūkio produktų gamyba būtų atnaujinama. Ši politikos sritis taip pat turės būti teisingesnė – taip, aš pasakiau „teisingesnė“, – šalių ir pačių ūkininkų atžvilgiu. Akivaizdu, kad norime sugrąžinti viltį 14 mln. ūkininkų ir jų šeimų, visų pirma siekdami užtikrinti, kad 4,5 mln. ūkininkų, kurie šiandien yra vyresni nei 60 metų ir kurie ketina išeiti į pensiją, ūkiai bus perimti. Kartų kaitos klausimas bus vienas iš mūsų rūpesčių."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, vispirms es vēlētos pateikties kungam, kā arī ēnu referentu grupai, kuri, manuprāt, ar viņu aktīvi sadarbojās šā ziņojuma tapšanas gaitā. Mūsu grupa uzskata, ka šajā ziņojumā ir formulēts mērķis attiecībā uz Eiropas lauksaimniecību. Šis ziņojums tika sagatavots pēc izejmateriālu krīzēm 2007. un 2008. gadā un pēc lauksaimniecības krīzes 2009. gadā, kas mums sniedza mācību, ka liberālisms nav risinājums lauksaimniecības jomai. Mūsu lauksaimniecības galvenais mērķis ir nodrošināt — garantēt — pārtikas drošību 450 miljoniem Eiropas iedzīvotāju, bet mums arī ir jānodrošina sev vieta maksātspējīgos tirgos. Ir skaidrs, ka apstākļi, kas ir dominējuši kopš 20. gadsimta vidus, ir attīstījušies, tehnoloģijas ir pilnveidojušās un tām ir jāturpina uzlaboties, tām ir jāmainās, un ir jāattīstās arī lauksaimniecības politikas instrumentiem. Lauksaimniecībai šajā attīstībā ir jāsniedz atbalsts. Kamēr pirmajam pīlāram, kas tiek finansēts tikai no ES budžeta, ir jāatbalsta sabiedrības vajadzību līmenis, ko mēs attiecinām uz lauksaimniecību, otrajam, līdzfinansētajam pīlāram ir jāturpina sniegt atbalsts lauksaimniecības un lauksaimniecības produktu modernizācijai, lai ņemtu vērā jaunos kontekstus. Šai politikai būs jābūt arī taisnīgākai — jā, es sacīju “taisnīgākai” — valstu un pašu lauksaimnieku vidū. Neapšaubāmi, mēs vēlamies atbalstīt 14 miljonus lauksaimnieku un viņu ģimenes, jo īpaši, lai nodrošinātu to 4,5 miljonu lauksaimnieku aizstāšanu, kuru vecums šobrīd pārsniedz 60 gadus un kuri pārtrauks savu profesionālo darbību. Paaudžu maiņas problēma būs viens no mūs interesējošajiem jautājumiem."@lv13
"Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord remercier George Lyon, ainsi que l'équipe des rapporteurs fictifs qui ont travaillé, me semble-t-il, en bonne intelligence autour de lui sur ce rapport. Ce rapport porte, pour notre groupe, une ambition pour l'agriculture européenne. Il a été écrit après les crises des matières premières de 2007 et de 2008, après la crise agricole de 2009, qui nous ont appris que le libéralisme n'était pas la solution pour l'agriculture. Notre agriculture a d'abord pour vocation d'offrir, de garantir la sécurité alimentaire des 450 millions d'Européens, mais nous devons aussi prendre notre place sur les marchés solvables. Il est clair que les conditions qui ont prévalu depuis le milieu du 20e siècle ont évolué, que les techniques ont – et doivent encore – évoluer, qu'elles doivent changer, que les outils de politique agricole doivent aussi évoluer. L'agriculture doit être accompagnée dans cette évolution. Si le premier pilier, financé par le seul budget de l'Union, doit accompagner le niveau d'exigences sociétales que nous fixons à l'agriculture, le deuxième pilier, cofinancé, doit accompagner encore la modernisation de l'agriculture et de l'agroalimentaire pour prendre en compte les contextes nouveaux. Cette politique devra aussi être plus juste – oui, j'ai bien dit juste – entre les pays et entre les agriculteurs eux-mêmes. Notre volonté, c'est bien évidemment de redonner espoir aux 14 millions d'agriculteurs et à leurs familles pour, notamment, assurer le remplacement des 4,5 millions d'agriculteurs qui, aujourd'hui, ont plus de 60 ans et qui vont quitter la profession. La question du renouvellement des générations sera l'une de nos préoccupations."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil allereerst de heer Lyon bedanken, alsmede het team van schaduwrapporteurs dat naar mijn mening doeltreffend met hem aan dit verslag heeft gewerkt. Wat onze fractie betreft bevat dit verslag een ambitie voor de Europese landbouw . Het is geschreven na de grondstoffencrises van 2007 en 2008 en na de landbouwcrisis van 2009, die ons leerden dat liberalisme niet de oplossing is voor de landbouw. Onze landbouw is in de eerste plaats bedoeld om 450 miljoen Europeanen voedselvoorziening te bieden, te waarborgen, maar we moeten ook een plaats zien te bemachtigen op koopkrachtige markten. Het is duidelijk dat de omstandigheden die sinds medio vorige eeuw opgeld deden, zich hebben gewijzigd, dat de techniek zich heeft ontwikkeld en zich verder moet ontwikkelen, dat ze moet veranderen en dat de landbouwbeleidsinstrumenten zich eveneens moeten ontwikkelen. De landbouw behoort in dit proces te worden ondersteund. De eerste pijler, die uitsluitend uit de EU-begroting wordt gefinancierd, dient ter ondersteuning van de maatschappelijke eisen die wij aan de landbouw stellen. Met de tweede, medegefinancierde pijler, moet de steun aan de modernisering van de landbouw en van de landbouwvoedingsmiddelen worden voortgezet, om in te kunnen spelen op nieuwe situaties. Dit beleid zal ook eerlijker moeten zijn – ja, dat zei ik, eerlijker – jegens de landen en jegens de landbouwers zelf. Vanzelfsprekend is het onze wens om de 14 miljoen landbouwers en hun gezinnen weer hoop te geven en in het bijzonder te zorgen voor de vervanging van de 4,5 miljoen landbouwers die meer dan 60 jaar oud zijn en het beroep vaarwel zullen zeggen. De kwestie van de opvolging van generaties zal een van onze aandachtspunten zijn."@nl3
"Panie przewodniczący! Przede wszystkim chciałbym podziękować panu posłowi Lyonowi, jak również zespołowi kontrsprawozdawców, którzy – jak sądzę – efektywnie wspólnie z nim pracowali nad omawianym sprawozdaniem. Jeżeli chodzi o stanowisko naszej grupy, uważamy, że w sprawozdaniu tym dano wyraz aspiracjom związanym z rolnictwem europejskim. Sprawozdanie sporządzono po okresie kryzysów surowcowych w 2007 i 2008 roku oraz po kryzysie rolniczym w 2009 roku, które nas nauczyły, że liberalizm to nie jest rozwiązanie dla rolnictwa. Rolnictwo nasze ma przede wszystkim zapewnić – zagwarantować – bezpieczeństwo żywnościowe dla 450 milionów Europejczyków, lecz musimy także zająć należne nam miejsce na rynkach wypłacalnych. Jest jasne, że warunki, jakie panowały w połowie XX wieku, ewoluowały i nadal muszą ewoluować, że muszą się zmieniać i że instrumenty polityki rolnej także muszą ulegać zmianie. W tym procesie ewolucji rolnictwo musi otrzymywać wsparcie. Podczas gdy pierwszy filar, finansowany wyłącznie z budżetu UE, musi wspierać poziom żądań społecznych, które przypisujemy rolnictwu, współfinansowany filar drugi musi nadal wspierać modernizację rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego, aby uwzględnić nowe uwarunkowania. Polityka ta będzie także musiała być bardziej sprawiedliwa – tak, powiedziałem bardziej sprawiedliwa – w odniesieniu do poszczególnych krajów i do samych rolników. Oczywiście naszym pragnieniem jest przywrócenie nadziei 14 milionom rolników i ich rodzinom, w szczególności po to, aby zapewnić zastąpienie 4,5 milionów rolników, którzy dzisiaj mają więcej niż 60 lat i którzy wkrótce zakończą pracę zawodową. Kwestia zmiany pokoleniowej będzie jednym z przedmiotów naszego zainteresowania."@pl16
"Senhor Presidente, em primeiro lugar, quero agradecer ao senhor deputado Lyon, bem como à equipa de relatores-sombra, que considero ter colaborado eficazmente com o senhor deputado neste relatório. No entender do nosso grupo, o relatório traduz uma ambição para a agricultura europeia. Foi redigido no seguimento das crises de matérias-primas de 2007 e de 2008 e no seguimento da crise agrícola de 2009, que nos ensinaram que o liberalismo não constitui a solução para a agricultura. A nossa agricultura tem como principal finalidade fornecer – garantir – segurança alimentar a 450 milhões de europeus, mas temos também de ocupar o nosso lugar nos mercados solventes. É claro que as condições prevalecentes desde meados do século XX evoluíram, que as técnicas evoluíram e têm de continuar a evoluir e a mudar e que os instrumentos de política agrícola têm também de evoluir. A agricultura tem de ser apoiada nesta evolução. Se o primeiro pilar, financiado exclusivamente pelo orçamento da UE, deve acompanhar o nível das exigências sociais que impomos à agricultura, o segundo pilar, co-financiado, deve continuar a apoiar a modernização da agricultura e do sector agro-alimentar para ter em conta os novos contextos. Esta política terá também de ser mais justa – sim, disse justa – entre os países e entre os próprios agricultores. Evidentemente, a nossa vontade é restituir a esperança aos 14 milhões de agricultores e às suas famílias, nomeadamente para assegurar a sucessão dos 4,5 milhões de agricultores que contam hoje mais de 60 anos e que vão abandonar a profissão. A questão da mudança geracional será uma das nossas preocupações."@pt17
"Dle preşedinte, înainte de toate aş dori să îi mulţumesc dlui Lyon, precum şi echipei de raportori alternativi, care cred că au colaborat eficient cu domnia sa în ceea ce priveşte acest raport. Grupul nostru consideră că acest raport inspiră ambiţie pentru agricultura europeană. A fost redactat în urma crizei materiilor prime din 2007 şi 2008 şi după criza agriculturii din 2009, care ne-a învăţat că nu liberalismul este soluţia pentru agricultură. În primul rând, agricultura este menită să ofere, să garanteze securitatea alimentară a 450 de milioane de europeni, însă trebuie, de asemenea, să ne ocupăm locul pe pieţe solvabile. Este clar că condiţiile predominante de la mijlocul secolului XX au evoluat, că tehnologiile au evoluat şi trebuie să evolueze în continuare, că acestea trebuie să se schimbe şi că instrumentele politicii agricole trebuie, la rândul lor, să evolueze. Agricultura trebuie sprijinită în acest proces de evoluţie. În timp ce primul pilon, care este finanţat doar din bugetul UE, trebuie să însoţească nivelul exigenţelor sociale pe care le fixăm agriculturii, al doilea pilon, care este cofinanţat, trebuie să continue să sprijine modernizarea agriculturii şi a produselor agroalimentare pentru a ţine cont de noile contexte. Această politică va trebui să fie, de asemenea, mai echitabilă - da, am spus mai echitabilă - între ţări şi între fermieri. Dorinţa noastră este bineînţeles de reda speranţa celor 14 milioane de fermieri şi familiilor acestora, în special pentru a asigura înlocuirea celor 4,5 milioane de fermieri care azi au trecut pragul vârstei de 60 de ani şi care urmează să părăsească această profesie. Problema schimbării generaţiilor va fi una din preocupările noastre."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, predovšetkým by som chcel poďakovať pánovi Lyonovi, ako aj tímu tieňových spravodajcov, ktorí s ním podľa môjho názoru pri príprave tejto správy účinne spolupracovali. Pokiaľ ide o náš poslanecký klub, táto správa vyjadruje ambície mať európske poľnohospodárstvo. Bola vypracovaná v nadväznosti na krízu surovín v rokoch 2007 a 2008 a nasledujúcu poľnohospodársku krízu z roku 2009, ktoré nám ukázali, že liberalizácia nie je pre poľnohospodárstvo riešením. Prvoradým cieľom nášho poľnohospodárstva je zaistiť – zaručiť – potravinovú bezpečnosť pre 450 miliónov Európanov, ale musíme zaujať miesto aj na solventných trhoch. Je zrejmé, že sa rozvinuli podmienky, ktoré boli bežné od polovice 20. storočia, že sa rozvinuli a stále musia vyvíjať aj techniky, že sa musia zmeniť a že sa musia vyvíjať aj nástroje poľnohospodárskej politiky. V rámci tohto vývoja je potrebné podporovať poľnohospodárstvo. Kým prvý pilier, ktorý je financovaný výlučne z rozpočtu EÚ, musí podporovať úroveň požiadaviek spoločnosti, ktorú pripisujeme poľnohospodárstvu, druhý, spolufinancovaný pilier, musí naďalej podporovať modernizáciu poľnohospodárstva a poľnohospodársko-potravinárskeho odvetvia so zreteľom na tento nový kontext. Táto politika bude musieť byť aj spravodlivejšia – áno, povedal som spravodlivejšia – medzi krajinami a medzi samotnými poľnohospodármi. Naším jednoznačným želaním je vrátiť nádej 14 miliónom poľnohospodárov a ich rodinám, a najmä zabezpečiť náhradu za 4,5 milióna poľnohospodárov, ktorí majú dnes viac ako 60 rokov a ktorí sa chystajú zanechať toto povolanie. Jedným z našich záujmov bude otázka generačnej výmeny."@sk19
"Gospod predsednik, najprej bi se rad zahvalil gospodu Lyonu in tudi skupini poročevalcev v senci, ki menim, da so učinkovito sodelovali z njim pri tem poročilu. Kar zadeva našo skupino, to poročilo razkriva prizadevnost za evropsko kmetijstvo. Napisano je bilo po krizi na področju surovin v letih 2007 in 2008 in po krizi v kmetijstvu v letu 2009, iz katere smo se naučili, da liberalizem ni rešitev za kmetijstvo. Naše kmetijstvo je v prvi vrsti namenjeno nudenju – zagotavljanju – zanesljive preskrbe s hrano za 450 milijonov Evropejcev, a prav tako moramo zavzeti svoje mesto na solventnih trgih. Jasno je, da so se pogoji, ki so prevladovali od sredine 20. stoletja, razvijali, da so se razvijale tehnike in da se morajo razvijati še naprej, da se morajo spreminjati in da se morajo razvijati tudi instrumenti kmetijske politike. Kmetijstvo je treba v tem razvoju podpirati. Medtem ko mora prvi steber, financiran izključno iz proračuna EU, podpirati raven družbenega povpraševanja, ki ga pripisujemo kmetijstvu, mora drugi sofinancirani steber še naprej podpirati posodabljanje kmetijstva in kmetijskih živil, da bi bili upoštevani novi konteksti. Ta politika bo morala biti tudi pravičnejša – da, rekel sem pravičnejša – med državami in samimi kmeti. Vsekakor je naša želja, da vrnemo upanje 14 milijonom kmetom in njihovim družinam, zlasti, da bi zagotovili nadomestitev 4,5 milijona kmetov, ki so danes starejši od 60 let in se bodo prenehali ukvarjati s svojim poklicem. Vprašanje generacijskih sprememb bo eno od naših skrbi."@sl20
"Herr talman! Först vill jag tacka George Lyon och skuggföredragandena, som jag uppfattar har samarbetat effektivt med honom i det här betänkandet. Vad vår grupp anbelangar, förmedlar detta betänkande en ambition för det europeiska jordbruket. Betänkandet skrevs efter råvarukriserna 2007 och 2008, och efter jordbrukskrisen 2009, som lärde oss att liberalismen inte är någon lösning för jordbruket. Vårt jordbruk är för det första avsett att skapa – att garantera – livsmedelssäkerhet för 450 miljoner européer, men vi måste också ta plats på solventa marknader. Det är uppenbart att de villkor som har rått sedan mitten av 1900-talet har utvecklats, att tekniken har utvecklats och fortfarande måste utvecklas, att de måste förändras och att de jordbrukspolitiska instrumenten också måste utvecklas. Jordbruket måste stöttas i denna utveckling. Medan den första pelaren, som uteslutande finansieras genom EU:s budget, måste stödja de samhällsbehov som tillgodoses av jordbruket, måste den andra, samfinansierade pelaren, fortsätta att stödja moderniseringen av jordbruket och av livsmedelsproduktionen, så att vi kan ta hänsyn till de nya omständigheterna. Denna politik måste också bli rättvisare – ja, jag sade faktiskt rättvisare – mellan länder och även mellan jordbrukare. Vi vill självklart skapa nytt hopp för de 14 miljoner jordbrukarna och deras familjer, och framför allt trygga återväxten efter de 4,5 miljoner jordbrukare som i dag är äldre än 60 och som kommer att gå i pension. Generationsväxlingen är ett av de problem vi kommer att behöva ta itu med."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph