Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-08-Speech-4-008"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100708.3.4-008"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, could I begin by offering my commiserations to my German colleagues and congratulations to my Spanish colleagues after last night’s excellent match. I would like to set out what I believe are the two fundamental questions that we need to answer in terms of CAP reform. What is the CAP for? Why is it still relevant in the 21st century? In these times of economic crisis, debt-ridden public finances and austerity budgets, it is vital that the CAP provides answers to these questions if we want taxpayers to continue providing much needed support for our farmers in the future. One of the fundamental challenges society faces is how to feed a growing world demand for food, estimated by the FAO to double by the year 2050. The big challenge of course is how to meet that doubling of food demand against a background of less land, less water and less energy due to the impact of climate change. How do we square that circle and avoid the perfect storm predicted by UK’s Chief Scientific Advisor, Sir John Beddington, when he said in 2009 ‘we head into a perfect storm in 2030, because all of these things are operating on the same time frame’? If we do not address this we can expect major destabilisation, an increase in rioting and potentially significant problems with international migration as people move out to avoid food and water shortages. That is the scale of the challenge. I believe that tackling climate change and making our agriculture production more sustainable are objectives which must be at the heart of the reform going forward. They are vital steps if we are to continue to have guaranteed food security for our European citizens and still make a contribution to meeting growing global demand for food. Reform should also encourage green growth through the development of small-scale renewables such as wind, biomass, biogas and second generation biofuels. That would help to create jobs and provide real opportunities for farmers to diversify and earn extra income. We also must respond to the call for greater environmental protection by ensuring farmers have an opportunity to participate in agri-environmental schemes with a goal of a majority of farmland being covered by such a scheme over the period of the next reform. By using the carrot, rather than the stick – that is a very important principle, the carrot encouragement rather than the big stick of rules and regulations – you will get buy-in from farmers to this agenda. Fairness also has to be a key driver of the reform: fair to old Member States as well as new Member States in the distribution of direct payment envelopes across the EU; a fair distribution among farmers and Member States by bringing historic payments to an end by 2020. It cannot be right and justified to continue making payments based on how you farmed some 10 years ago. We also need a fair deal for farmers in the food chain to be able to take on the power of the multiples. So, fairness, and the principle of fairness, must be at the heart of the reform going forward. We also have to address the issue of market volatility, but on this I would urge some caution. Yes, we still need intervention and private aids to storage. Yes, we need to examine other tools such as risk insurance and future markets. Yes, we need our special reserve budget line to fund action in terms of crisis. But we should reject any thought of a return to the wide-scale management of the markets we saw in the past. That has already been tried and it has failed. I would suggest that we do not wish to go down that road again. In conclusion, I am confident that this House will back our reforms, modernising the CAP, setting it on a new course to deliver on the new challenges of the 21st century. By backing this report the Parliament will shape the debate, set the agenda, and I would invite the Commissioner to use our ideas to inform his proposals on CAP reform when he publishes them in November this year."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, na úvod mi dovolte vyjádřit soustrast německým kolegům a poblahopřát svým španělským kolegům k vítězství po vynikajícím zápase, který se hrál včera večer. Chtěl bych vznést dvě otázky, jež považuji za zcela podstatné a které musíme v souvislosti s reformou SZP zodpovědět. K čemu SZP slouží? Proč je i ve 21. století stále důležitá? V této době hospodářské krize, schodků veřejných financí a úsporných rozpočtů je velmi důležité, aby SZP dala na tyto otázky odpovědi, pokud chceme, aby daňoví poplatníci v budoucnosti dále poskytovali tolik potřebnou podporu našim zemědělcům. Jedním ze základních úkolů, před kterými společnost stojí, je uspokojit rostoucí světovou poptávku po potravinách, která se dle odhadů organizace FAO do roku 2050 zdvojnásobí. Velká výzva spočívá v řešení otázky uspokojení této dvojnásobné poptávky po potravinách na pozadí menšího množství půdy, vody a energie v důsledku dopadu změny klimatu. Jak najdeme dobré řešení tohoto zapeklitého problému, abychom se vyhnuli té obrovské bouři, kterou předpověděl hlavní vědecký poradce Spojeného království pan John Beddington, když v roce 2009 prohlásil: „V roce 2030 nás smete obrovská bouře, neboť všechny tyto věci působí ve stejném časovém rámci.“? Pokud se tím nebudeme zabývat, můžeme očekávat vážnou destabilizaci, nárůst vzpour a potenciálně závažné problémy v souvislosti s mezinárodní migrací, protože se lidé budou stěhovat pryč, aby se uchránili před nedostatkem potravin a vody. Takový je rozměr této výzvy. Domnívám se, že řešení otázky změny klimatu a práce na udržitelnější zemědělské produkci jsou cíli, které musejí být jádrem reformy, jež bude v brzké době předložena. Pokud máme být schopni našim evropským občanům nadále zabezpečovat potraviny a přitom stale přispívat k pokrytí rostoucí světové poptávky po potravinách, jsou to zásadní kroky. Reforma by měla též podpořit ekologický růst prostřednictvím rozvoje v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů menšího měřítka, například větru, biomasy, bioplynu a biopaliv druhé generace. To by pomohlo vytvořit pracovní místa a poskytlo zemědělcům skutečné příležitosti k diversifikaci a k získání dalších zdrojů příjmů. Musíme rovněž reagovat na výzvu k větší ochraně životního prostředí tak, že zajistíme, aby se zemědělci měli možnost zapojit do zemědělsko-environmentálních systémů, přičemž cílem je, aby velká většina zemědělské půdy byla do tohoto systému zahrnuta v průběhu provádění příští reformy. Tím, že použijete cukr namísto biče – a to je velmi důležitá zásada, pobídnout raději cukrem, nežli velkým bičem v podobě pravidel a nařízení – zemědělce pro tuto agendu jen získáte. Hlavním motorem reformy musí být rovněž spravedlnost: objektivnost jak vůči starým, tak i vůči novým členským státům, pokud jde o distribuci finančních prostředků pro přímé platby v rámci EU; spravedlivý systém rozdělování mezi zemědělce a členské státy prostřednictvím zrušení systému historických plateb do roku 2020. Nesmí být považováno za správné ani oprávněné, aby byly platby prováděny na základě 10 let starých výsledků hospodaření. Potřebujeme také, aby zemědělci byli spravedlivě zapojeni do potravinového řetězce, aby byli schopni převzít sílu řetězců. Základem předkládané reformy tedy musí být poctivost a zásada spravedlnosti. Musíme se také zabývat otázkou nestability trhu, ale v této souvislosti bych chtěl vyzvat k opatrnosti. Ano, zásahy a podpora soukromého skladování jsou stále potřeba. Ano, musíme otestovat další nástroje jako například pojištění sklizně a trhy s „futures“. Ano, potřebujeme zvláštní linii rozpočtové rezervy, abychom mohli financovat opatření na řešení krize. Měli bychom však odmítnout jakoukoli myšlenku na návrat k rozsáhlému řízení trhů, jehož svědky jsme byli v minulosti. To jsme již vyzkoušeli a nemělo to úspěch. Doporučil bych, abychom se nevydávali znovu stejnou cestou. Na závěr jsem přesvědčen, že tato sněmovna podpoří naše reformy, zmodernizuje SZP a dá jí nový směr, aby dostála novodobým úkolům 21. století. Tím, že Parlament vyjádří této zprávě svou podporu, přispěje do diskuse a stanoví program a já bych chtěl vyzvat pana komisaře, aby se ve svých návrzích na reformu SZP, až je bude v listopadu tohoto roku zveřejňovat, inspiroval našimi myšlenkami."@cs1
"Hr. formand! Jeg kunne indlede mit indlæg med at udtrykke medfølelse med mine tyske kolleger og lykønske mine spanske kolleger efter den fremragende kamp i går aftes. Jeg ønsker at skitsere det, som jeg mener, er de to grundlæggende spørgsmål, som vi skal besvare i forbindelse med reformen af den fælles landbrugspolitik. Hvad er formålet med at have en fælles landbrugspolitik? Hvorfor er den stadig relevant i det 21. århundrede? I disse tider med økonomisk krise, gældstyngede statsfinanser og krisebudgetter er det afgørende, at den fælles landbrugspolitik indeholder løsninger på disse problemer, hvis det er meningen, at skatteyderne fortsat skal yde den meget tiltrængte støtte til vores landbrugere i fremtiden. En af de grundlæggende udfordringer for samfundet er at efterkomme den stigende globale efterspørgsel efter fødevarer, som ifølge FAO forventes at blive fordoblet inden år 2050. Den store udfordring består selvfølgelig i at finde ud af, hvordan man kan efterkomme denne fordobling af efterspørgslen på baggrund af et scenarie, hvor der skal forbruges mindre jord, vand og energi som følge af klimaændringernes virkninger. Hvordan kan vi gøre det umulige og undgå den ødelæggende storm, som Det Forenede Kongeriges videnskabelige chefrådgiver, Sir John Beddington, forudså, da han i 2009 udtalte, at vi har direkte kurs mod en ødelæggende storm i 2030, fordi alle disse faktorer kører med samme tidshorisont? Hvis vi ikke finder en løsning på dette, kan vi forvente en omfattende ustabilitet, flere optøjer og muligvis væsentlige problemer med international indvandring i takt med, at mennesker flytter til udlandet for at undgå fødevare- og vandmangel. Dette er udfordringens omfang. Efter min mening er håndteringen af klimaændringerne og en mere bæredygtig landbrugsproduktion målsætninger, som skal udgøre et centralt element i den reform, der er taget fat på. De er af central betydning, hvis vi fortsat skal kunne garantere fødevaresikkerheden for de europæiske borgere og stadig skal kunne bidrage til at efterkomme den stigende globale efterspørgsel på fødevarer. Reformen bør også fremme grøn vækst gennem udvikling af mindre udbredte vedvarende energikilder, såsom vindenergi, biomasse, biogas og andengenerationsbiobrændstoffer. Dette ville bidrage til at skabe arbejdspladser og give landbrugerne en reel mulighed for diversifikation og ekstra indtjening. Vi skal også imødekomme opfordringen til en øget miljøbeskyttelse ved at sikre, at landbrugerne får mulighed for at deltage i miljøvenlige landbrugsordninger med det mål, at hovedparten af landbrugsjorden bliver omfattet af en sådan ordning i løbet af den næste reformperiode. Ved at bruge guleroden i stedet for pisken, hvilket er et meget vigtigt princip, som består i at tilskynde med guleroden i stedet for at bruge pisken i form af regler og bestemmelser, vil landbrugerne bakke op om denne dagsorden. Ligebehandling skal ligeledes udgøre et hovedelement i reformen, idet den nemlig skal være retfærdig for såvel de gamle som de nye medlemsstater, for så vidt angår fordelingen af de direkte betalinger i hele EU, en rimelig fordeling mellem landbrugere og medlemsstater ved at sætte en stopper for historiske betalinger inden 2020. Det kan ikke være rigtigt eller retfærdigt at fortsætte med betalinger, der er baseret på, hvordan man drev landbrug for ca. 10 år siden. Vi bliver også nødt til at udarbejde en retfærdig aftale for landbrugerne i fødevarekæden for at kunne få flertallet med os. Ligebehandling og ligebehandlingsprincippet skal derfor være omdrejningspunktet for den reform, der er sat i gang. Vi bliver ligeledes nødt til at tackle problemet med markedssvingninger, men i denne henseende vil jeg opfordre kraftigt til, at man går forsigtigt frem. Ja, vi har stadig brug for intervention og privat støtte til oplagring. Ja, det er nødvendigt, at vi undersøger andre værktøjer, som f.eks. afgrødeforsikring og terminsmarkeder. Ja, vi har brug for vores særlige reservebudgetpost til finansiering af tiltag som en reaktion på kriser. Men vi bør afvise enhver tanke om en tilbagevenden til den omfattende markedsforvaltning, som vi tidligere var vidne til. Det er allerede blevet prøvet, men gav et ringe resultat. Det er min opfattelse, at vi ikke ønsker at begå samme fejl igen. Afslutningsvis er jeg overbevist om, at Parlamentet vil bakke vores reformer op, modernisere den fælles landbrugspolitik og udstikke en ny kurs for den med henblik på at tackle de nye udfordringer i det 21. århundrede. Ved at bakke op om denne betænkning vil Parlamentet skabe rammerne for forhandlingerne, sætte dagsordenen og jeg vil opfordre kommissæren til at bruge vores idéer som oplysningsgrundlag for hans forslag om en reform af den fælles landbrugspolitik, når han offentliggør disse i november i år."@da2
"Herr Präsident! Lassen Sie mich zunächst meinen deutschen Kolleginnen und Kollegen mein Mitgefühl aussprechen und meinen spanischen Kolleginnen und Kollegen nach dem hervorragenden Spiel gestern Abend gratulieren. Ich möchte die zwei grundlegenden Fragen darlegen, die wir meiner Meinung nach hinsichtlich der GAP-Reform beantworten müssen. Was soll die GAP leisten? Warum ist sie im 21. Jahrhundert immer noch relevant? In diesen Zeiten der Wirtschaftskrise, schuldengeplagter öffentlicher Finanzen und budgetären Sparpaketen ist es wichtig, dass die GAP Antworten auf diese Fragen liefert, wenn wir wollen, dass der Steuerzahler weiterhin zukünftig unseren Landwirten die notwendige Unterstützung liefert. Eine der grundlegenden Herausforderungen, die unsere Gesellschaft zu bestehen hat, ist, wie eine weltweit steigende Nachfrage nach Nahrungsmitteln zu stillen ist, die sich nach Schätzungen der FAO bis 2050 verdoppeln wird. Die große Herausforderung ist natürlich, wie der Verdopplung der weltweiten Nachfrage nach Nahrungsmitteln vor dem Hintergrund der durch den Einfluss des Klimawandels schwindenden Land-, Wasser- und Energiereserven beizukommen ist. Wie erreichen wir die Quadratur des Kreises und vermeiden den perfekten Sturm, der vom britischen Wissenschaftsberater, Sir John Beddington, vorhergesagt wurde, als er 2009 sagte, „wir rasen 2030 in einen perfekten Sturm, weil all diese Dinge im selben Zeitrahmen geschehen“? Wenn wir uns darum nicht kümmern, können wir eine große Destabilisierung erwarten, eine Zunahme an Ausschreitungen und möglicherweise erhebliche Probleme mit der internationalen Migration, weil die Menschen abwandern werden, um der Lebensmittel- und Wasserknappheit zu entrinnen. Das ist das Ausmaß dieser Herausforderung. Ich glaube, dass die Auswirkungen des Klimawandels anzupacken und unsere landwirtschaftliche Produktion nachhaltiger zu gestalten Ziele sind, die im Zentrum der künftigen Reform stehen müssen. Diese Schritte sind lebensnotwendig, wenn wir weiterhin die Ernährungssicherheit für unsere europäischen Bürgerinnen und Bürger gewährleistet haben wollen und noch einen Beitrag leisten möchten, der steigenden weltweiten Nahrungsmittelnachfrage nachzukommen. Eine Reform sollte auch das grüne Wachstum durch die Entwicklung erneuerbarer Energien im kleinen Maßstab, wie zum Beispiel Wind, Biomasse, Biogas und Biokraftstoffe der zweiten Generation, ankurbeln. Das würde helfen, Arbeitsplätze zu schaffen und Landwirten echte Chancen zur Diversifizierung und einem zusätzlichen Einkommen zu bieten. Wir müssen auch auf die Forderung nach einem umfangreicheren Umweltschutz reagieren, indem wir sicherstellen, dass Landwirte die Möglichkeit haben, an Agrarumweltregelungen teilzunehmen, mit dem Ziel, dass der Großteil der landwirtschaftlichen Nutzfläche während des Zeitraums der nächsten Reform unter eine solche Regelung fällt. Indem es Zuckerbrot statt Peitsche gibt – das ist ein sehr wichtiges Prinzip, lieber Anreize schaffen als eine Latte an Regeln und Verordnungen aufzustellen –, bei solch einer Agenda machen die Landwirte mit. Gerechtigkeit muss auch ein Hauptfaktor der Reform sein: gerecht gegenüber den alten Mitgliedstaaten sowie den neuen Mitgliedstaaten bei der Verteilung der Direktzahlungen in der EU; eine gerechte Verteilung unter den Landwirten und den Mitgliedstaaten durch die Einstellung der historischen Zahlungen bis 2020. Es kann nicht richtig sein und auch nicht gerechtfertigt werden, weiterhin Zahlungen zu tätigen, die darauf basieren, wie jemand vor 10 Jahren sein Land bestellte. Wir brauchen auch faire Bedingungen für die Landwirte in der Lebensmittelversorgungskette, damit sie die Macht der Einzelhandelsketten übernehmen können. Also müssen Gerechtigkeit und das Gerechtigkeitsprinzip das Kernstück der weiteren Reform sein. Wir müssen auch das Thema der Marktvolatilität ansprechen, aber diesbezüglich bitte ich dringend um Vorsicht. Ja, wir brauchen immer noch Interventionen und Beihilfen für die private Lagerhaltung. Ja, wir müssen andere Mittel wie Risikoversicherungen und Terminmärkte prüfen. Ja, wir brauchen unsere Reserve-Haushaltslinie, um Maßnahmen in Krisenzeiten zu finanzieren. Wir sollten aber jeglichen Gedanken an eine Rückkehr zur umfangreichen Steuerung der Märkte, wie wir sie in der Vergangenheit gesehen haben, ablehnen. Das ist versucht worden und ist gescheitert. Ich möchte vorschlagen, dass wir uns nicht wünschen, den gleichen Weg nochmal zu gehen. Abschließend: Ich bin zuversichtlich, dass dieses Haus unsere Reformen unterstützen wird, die GAP zu modernisieren und sie auf neuen Kurs zu bringen, um den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht zu werden. Durch die Unterstützung dieses Berichts wird das Parlament die Aussprache bestimmen, die Agenda festlegen, und ich möchte den Kommissar auffordern, unsere Ideen zu verwenden, wenn er seine Vorschläge zur GAP-Reform im November dieses Jahres veröffentlicht."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, επιτρέψτε μου να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στους γερμανούς συναδέλφους μου και τα συγχαρητήριά μου στους ισπανούς συναδέλφους μου μετά τον έξοχο χθεσινοβραδινό αγώνα. Θα ήθελα να διασαφηνίσω τα δύο θεμελιώδη, κατά την άποψή μου, ερωτήματα στα οποία πρέπει να απαντήσουμε σε σχέση με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ. Ποιος είναι ο σκοπός της ΚΓΠ; Γιατί εξακολουθεί να είναι σημαντική τον 21ο αιώνα; Στην παρούσα συγκυρία της οικονομικής κρίσης, των υπερχρεωμένων δημόσιων οικονομικών και των προϋπολογισμών λιτότητας, είναι ζωτικής σημασίας η ΚΓΠ να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, εάν θέλουμε οι φορολογούμενοι να συνεχίσουν να παρέχουν στους γεωργούς μας την απολύτως αναγκαία στήριξή τους και στο μέλλον. Μία από τις θεμελιώδεις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία είναι ο τρόπος με τον οποίο θα ικανοποιήσει την αυξανόμενη ζήτηση τροφίμων, η οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), αναμένεται να έχει διπλασιαστεί έως το 2050. Βεβαίως, η μεγάλη πρόκληση συνίσταται στον τρόπο ανταπόκρισης στον διπλασιασμό της ζήτησης τροφίμων με φόντο τη λιγότερη γη, το λιγότερο νερό και τις μειωμένες ποσότητες ενέργειας, εξαιτίας των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Πώς να τετραγωνίσουμε τον κύκλο και να αποφύγουμε τον φαύλο κύκλο που είχε προβλέψει ο σερ John Beddington, επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, όταν δήλωσε το 2009 ότι «οδηγούμαστε ολοταχώς προς έναν φαύλο κύκλο το 2030, διότι όλα αυτά τα στοιχεία δρουν επί του ίδιου χρονικού πλαισίου»; Εάν δεν αντιμετωπίσουμε αυτήν την κατάσταση, μπορούμε να αναμένουμε μείζονα αποσταθεροποίηση, αύξηση των αναταραχών και δυνητικώς αξιοσημείωτα προβλήματα όσον αφορά τη διεθνή μετανάστευση, διότι οι άνθρωποι μεταναστεύουν προκειμένου να αποφύγουν τις ελλείψεις σε τρόφιμα και νερό. Αυτό είναι το μέγεθος της πρόκλησης. Πιστεύω ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η διασφάλιση μεγαλύτερης βιωσιμότητας για τη γεωργική μας παραγωγή αποτελούν στόχους που πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της προωθούμενης μεταρρύθμισης. Πρόκειται για μέτρα ζωτικής σημασίας εάν θέλουμε να εξακολουθήσουμε να παρέχουμε επισιτιστική ασφάλεια στους ευρωπαίους πολίτες μας και να συμβάλλουμε, παράλληλα, στην ικανοποίηση της αυξανόμενης παγκόσμιας ζήτησης τροφίμων. Η μεταρρύθμιση θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνει την πράσινη ανάπτυξη μέσω της ανάπτυξης μικρής κλίμακας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η αιολική ενέργεια, η βιομάζα, το βιοαέριο και τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς. Αυτό αναμένεται να συμβάλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και να παράσχει πραγματικές ευκαιρίες στους γεωργούς ώστε να διαφοροποιηθούν και να κερδίσουν επιπλέον εισόδημα. Πρέπει επίσης να ανταποκριθούμε στην έκκληση για μεγαλύτερη περιβαλλοντική προστασία, διασφαλίζοντας ότι παρέχεται στους γεωργούς η δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αγροτικά-περιβαλλοντικά καθεστώτα με στόχο την κάλυψη της πλειονότητας των αγροτικών γαιών από ένα τέτοιο καθεστώς κατά τη χρονική περίοδο της επόμενης μεταρρύθμισης. Η προσφυγή στην τακτική των κινήτρων και όχι των αντικινήτρων –η ενθάρρυνση μέσω κινήτρων, και όχι μέσω των ισχυρών αντικινήτρων των κανόνων και των κανονισμών, συνιστά πολύ σημαντική αρχή– θα εξασφαλίσει την αποδοχή αυτού του προγράμματος δράσης από τους γεωργούς. Η δίκαιη αντιμετώπιση πρέπει να αποτελέσει εξίσου κινητήριο δύναμη της μεταρρύθμισης: δίκαιη, τόσο έναντι των παλαιών κρατών μελών όσο και των νέων κρατών μελών, όσον αφορά την κατανομή των πιστώσεων άμεσων ενισχύσεων σε ολόκληρη την ΕΕ· δίκαιη κατανομή μεταξύ των γεωργών και των κρατών μελών, θέτοντας τέλος στις ιστορικές πληρωμές έως το 2020. Δεν μπορεί να είναι δίκαιη και αιτιολογημένη η συνέχιση της καταβολής πληρωμών με βάση τον τρόπο καλλιέργειας που εφήρμοζε κάποιος προ δεκαετίας, για παράδειγμα. Χρειαζόμαστε επίσης μία ακριβοδίκαιη συμφωνία για τους γεωργούς στο πλαίσιο της διατροφικής αλυσίδας, ούτως ώστε να ενισχύσουν τη θέση τους έναντι των αλυσίδων λιανικού εμπορίου. Συνεπώς, η δίκαιη αντιμετώπιση, αλλά και η αρχή της δίκαιης αντιμετώπισης, πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα της προωθούμενης μεταρρύθμισης. Πρέπει επίσης να εγκύψουμε στο ζήτημα της αστάθειας της αγοράς· εν προκειμένω, όμως, θα συνιστούσα κάποια επιφυλακτικότητα. Ασφαλώς εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε παρεμβάσεις και ιδιωτικές ενισχύσεις για την αποθεματοποίηση. Ασφαλώς πρέπει να εξετάσουμε άλλα μέσα, όπως είναι η ασφάλιση έναντι των κινδύνων και οι αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. Ασφαλώς χρειαζόμαστε τo ειδικό κονδύλιο για αποθεματικό στον προϋπολογισμό της ΕΕ προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε δράσεις για την καταπολέμηση της κρίσης. Εντούτοις, θα πρέπει να απορρίψουμε οιαδήποτε σκέψη επαναφοράς της ευρείας κλίμακας διαχείρισης των αγορών που βιώσαμε κατά το παρελθόν. Αυτό δοκιμάστηκε ήδη και απέτυχε. Θα πρότεινα να μην επιδιώξουμε να επανέλθουμε σε αυτήν την πρακτική. Ανακεφαλαιώνοντας, είμαι πεπεισμένος ότι το παρόν Σώμα θα υποστηρίξει τις μεταρρυθμίσεις μας, εκσυγχρονίζοντας την ΚΓΠ, θέτοντάς την σε νέα τροχιά, ούτως ώστε να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις του 21ου αιώνα. Στηρίζοντας την παρούσα έκθεση, το Κοινοβούλιο θα κατευθύνει τη συζήτηση, θα καθορίσει την ημερήσια διάταξη, και θα ήθελα να καλέσω τον Επίτροπο να αξιοποιήσει τις ιδέες μας για την ενημέρωση των προτάσεών του σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ ενόψει τη δημοσίευσής τους τον προσεχή Νοέμβριο."@el10
"Señor Presidente, quisiera empezar por transmitir mi más sincero pésame a mis colegas alemanes y mis felicitaciones a mis colegas españoles por el excelente partido de anoche. Me gustaría plantear las que creo que son las dos preguntas fundamentales a las que necesitamos responder en términos de reforma de la PAC. ¿Qué es la PAC? ¿Por qué sigue siendo relevante en el siglo XXI? En estos tiempos de crisis económica, en los que las finanzas públicas y los presupuestos austeros están abrumados por las deudas, es vital que la PAC ofrezca respuestas a estas preguntas si queremos que los contribuyentes sigan prestando un apoyo muy necesario para nuestros agricultores en el futuro. Uno de los retos fundamentales a los que se enfrenta la sociedad es cómo abastecer una creciente demanda mundial de alimentos que, según estimaciones de la FAO, se habrá duplicado para 2050. El gran desafío, por supuesto, es cómo satisfacer esa duplicación de la demanda de alimentos en un contexto en el que se cuenta con menos tierra, menos agua y menos energía a causa de las repercusiones del cambio climático. ¿Cómo podemos dar una solución a ese problema e impedir que estalle la tormenta perfecta que predijo el principal asesor científico del Reino Unido, el profesor John Beddington, cuando dijo en 2009: Se avecina la tormenta perfecta para el año 2030, porque todas estas cosas están confluyendo al mismo tiempo? Si no nos ocupamos de esto, podemos esperar una mayor desestabilización, un aumento de los disturbios y problemas bastante significativos con la migración internacional, pues las personas se mueven para evitar la escasez de alimentos y agua. Esa es la magnitud del desafío. Creo que lucha contra el cambio climático y hacer que nuestra producción agrícola sea más sostenible son objetivos que deben estar en el corazón de la reforma en el futuro. Son pasos esenciales si vamos a seguir garantizando la seguridad alimentaria de los ciudadanos europeos y contribuyen además a cubrir la creciente demanda de alimentos que existe a escala mundial. La reforma también debe fomentar el crecimiento ecológico a través del desarrollo de las energías renovables a pequeña escala, como la eólica, la biomasa, el biogás y los biocarburantes de segunda generación. Eso ayudaría a crear empleos y a ofrecer oportunidades reales para que los agricultores diversifiquen y obtengan ingresos adicionales. También debemos responder a una mayor demanda en términos de protección del medio ambiente, garantizando que los agricultores tengan la oportunidad de participar en los programas agroambientales con el objetivo de que la mayoría de las explotaciones agrícolas estén cubiertas por dicho programa durante el tiempo que dure la próxima reforma. Si se utilizan gratificaciones en lugar de penalizaciones —que es un principio muy importante, es decir, animar con gratificaciones en lugar de penalizar con dureza mediante normas y reglamentos—, conseguiremos que los agricultores se unan a este programa. La equidad también tiene que ser un motor clave de la reforma: justicia tanto para los antiguos Estados miembros como para los nuevos Estados miembros en términos de distribución de los paquetes de pago directo en toda la UE; una distribución justa entre los agricultores y los Estados miembros poniendo punto y final a los pagos históricos en 2020. No puede ser justo ni razonable seguir realizando pagos en función de cuáles hayan sido tus prácticas agrícolas hace 10 años. También necesitamos un compromiso equitativo para los agricultores en la cadena alimentaria para que puedan asumir el poder de los múltiplos. Por tanto, la equidad y el principio de equidad deben encontrarse en el epicentro de la reforma que se vaya a realizar en un futuro. También tenemos que abordar la cuestión de la volatilidad del mercado, pero pediría tener algo de precaución a este respecto. Sí, todavía necesitamos intervención y ayudas privadas para el almacenamiento. Sí, tenemos que examinar otras herramientas como los seguros contra riesgos y los mercados del futuro. Sí, necesitamos nuestra línea presupuestaria especial de reserva para financiar las acciones en términos de crisis. Sin embargo, tenemos que oponernos a cualquier idea que pretenda volver a la gestión a gran escala de los mercados de la que hemos sido testigos en el pasado. Eso ya se ha probado y, de hecho, ha fracasado. Yo diría que no queremos ir por el mismo camino de nuevo. En conclusión, estoy seguro de que esta Cámara respaldará nuestras reformas, la modernización de la PAC, de forma que se siga una nueva dirección a fin de conseguir los nuevos desafíos del siglo XXI. Al respaldar este informe, el Parlamento dará forma al debate y definirá el orden del día, y yo invitaría al señor Comisario a que use nuestras ideas para informar acerca de sus propuestas sobre la reforma de la PAC cuando las publique en noviembre de este año."@es21
"Lugupeetud juhataja! Tahaksin kõigepealt avaldada kaastunnet oma Saksa kolleegidele ja õnnitleda Hispaania kolleege pärast eileõhtust suurepärast mängu. Ma soovin välja tuua kaks küsimust, mis on minu arvates põhilised ja millele me peame ühise põllumajanduspoliitika reformist kõneldes vastama. Milleks ühist põllumajanduspoliitikat vaja on? Miks on see 21. sajandil endiselt oluline? Praeguse majanduskriisi, võlgades sipleva riikide rahanduse ja rangete eelarvete ajal on ülitähtis, et ühine põllumajanduspoliitika annaks nendele küsimustele vastuse, kui soovime, et maksumaksjad jätkaksid meie põllumajandustootjate nii vajalikku toetamist ka tulevikus. Üks põhiülesandeid, mille lahendamisega ühiskond peab hakkama saama, on see, kuidas rahuldada maailmas kasvavat nõudlust toiduainete järele, mis ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni hinnangul 2050. aastaks kahekordistub. On mõistagi suur katsumus tulla toiduainete nõudluse kahekordistumisega toime olukorras, kus kliimamuutuse mõjul on vähem maad, vähem vett ja vähem energiat. Kuidas selle ülesandega hakkama saada ja hoida ära täiuslik torm, mida ennustas 2009. aastal Sir John Beddington, Ühendkuningriigi juhtiv nõuandja teadusküsimustes, kes ütles, et „2030. aastal sukeldume täiuslikku tormi, sest kõik need asjad hakkavad toimuma samal ajal”? Kui me sellega ei tegele, on oodata tõsist destabiliseerumist, ägedate meeleavalduste sagenemist ja tõenäoliselt oluliste probleemide lisandumist seoses rahvusvahelise rändega, sest inimesed hakkavad toidu- ja veepuuduse vältimiseks elukohta vahetama. Selline on meie ülesande ulatus. Leian, et toimetulek kliimamuutusega ja põllumajandusliku tootmise muutmine säästlikumaks on eesmärgid, mis peavad olema tulevase reformi keskmes. Need on olulised sammud, kui tahame jätkuvalt tagada Euroopa kodanike toiduga kindlustatuse ja aidata endiselt kaasa toiduainete kasvava üleilmse nõudluse rahuldamisele. Reform peaks julgustama ka keskkonnahoidlikku majanduskasvu, arendades selliseid väikesemahulisi taastuvaid energiaallikaid nagu tuuleenergia, biomass, biogaas ja teise põlvkonna biokütused. See aitaks luua uusi töökohti ning annaks põllumajandustootjatele võimalusi mitmekesistada tootmist ja teenida lisasissetulekut. Samuti peame vastama üleskutsele suurendada keskkonnakaitset, tagades põllumajandustootjatele võimaluse osaleda põllumajandus- ja keskkonnakavades nii, et järgmise reformi ajal saaks sellise kavaga hõlmatud suurem osa põllumajandusmaast. Kasutades präänikut, mitte piitsa – präänikuga meelitamise eelistamine eeskirjade ja määruste piitsaga vehkimisele on väga oluline põhimõte –, saame sellele tegevuskavale põllumajandustootjate toetuse. Reformi oluliseks edasiviivaks jõuks peab olema ka õiglus: õiglus nii vanade kui ka uute liikmesriikide suhtes otsetoetuste jaotamisel kogu ELis, õiglane jaotus põllumajandustootjate ja liikmesriikide vahel, kusjuures aegunud andmete alusel toetuste maksmine tuleb 2020. aastaks lõpetada. Ei ole õige ega põhjendatud jätkata toetuste maksmist selle põhjal, kuidas põllumajandustootjad harisid maad kümmekond aastat tagasi. Vajame ka põllumajandustootjate õiglast kohtlemist toiduainete tarneahelas, mis võimaldaks neil saada endale kauplustekettide võimu. Niisiis peavad õiglus ja õigluse põhimõte olema tulevase reformi keskmes. Peame käsitlema ka hindade kõikumist turul, kuid sel teemal kutsun ma üles mõningasele ettevaatlikkusele. Jah, vajame endiselt sekkumist ja eraladustusabi. Peame tõepoolest uurima muid vahendeid, näiteks saagiriski kindlustamist ja futuuriturge. Vajame tõesti spetsiaalset eelarverida, mida saaks kasutada tegevuse rahastamiseks kriisi korral. Kuid peaksime heitma kõrvale igasuguse mõtte pöörduda tagasi laiaulatusliku turgude korraldamise juurde, mida nägime minevikus. Seda on juba proovitud ja see ebaõnnestus. Pakun, et me ei soovi taas sama allakäigurada käia. Lõpetuseks olen kindel, et Euroopa Parlament toetab meie reforme, ühise põllumajanduspoliitika ajakohastamist, sellele uue kursi andmist, et astuda vastu 21. sajandi uutele ülesannetele. Seda raportit toetades annab parlament sellele arutelule kuju ja paneb paika tegevuskava ning ma kutsun volinikku üles kasutama meie mõtteid, kui ta avaldab käesoleva aasta novembris oma ettepanekud ühise põllumajanduspoliitika reformi kohta."@et5
"Arvoisa puhemies, aloitan esittämällä osanottoni saksalaisille kollegoilleni ja onnitteluni espanjalaisille kollegoilleni eilisiltaisen erinomaisen ottelun johdosta. Haluaisin esittää kaksi mielestäni perustavaa laatua olevaa kysymystä, joihin meidän on vastattava YMP:n uudistuksen yhteydessä. Mikä on YMP:n tarkoitus? Miksi se on yhä olennaista 2000-luvulla? Näinä talouskriisin, velkaantuneen julkisen talouden ja säästöbudjettien aikoina on välttämätöntä, että YMP tarjoaa vastauksia näihin kysymyksiin, mikäli haluamme veronmaksajien jatkavan kaivattua tukea viljelijöillemme myös tulevaisuudessa. Yksi keskeisistä yhteiskunnan kohtaamista haasteista koskee sitä, miten maailman kasvavaan elintarvikkeiden kysyntään vastataan. FAO on arvioinut sen kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. Suuri haaste on tietysti se, miten tuohon elintarvikkeiden kysynnän kaksinkertaistumiseen vastataan, kun ilmastonmuutoksen takia käytössä on vähemmän maatalousmaata, vettä ja energiaa. Miten me ratkaisemme tuon mahdottoman tehtävän ja vältämme täydellisen myrskyn, jota Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen tieteellinen pääneuvonantaja Sir John Beddington ennusti todetessaan vuonna 2009, että "ajaudumme täydelliseen myrskyyn vuonna 2030, koska kaikki nämä asiat tapahtuvat samaan aikaan"? Jos emme puutu tähän, odotettavissa on huomattavaa epävakautta, mellakoiden lisääntymistä ja mahdollisesti merkittäviä ongelmia kansainvälisessä muuttoliikkeessä, kun ihmiset muuttavat pois välttääkseen elintarvike- ja vesipulaa. Niin mittava haaste tämä on. Uskon, että ilmastonmuutoksen torjuminen ja maataloustuotantomme kestävyyden parantaminen ovat tavoitteita, joiden on oltava etenevän uudistuksen ytimessä. Ne ovat välttämättömiä askeleita, mikäli haluamme jatkossakin taata Euroopan kansalaisten elintarviketurvallisuuden ja sen lisäksi vastata osaltamme maailmanlaajuiseen elintarvikkeiden kysyntään. Uudistuksen pitäisi myös kannustaa vihreää kasvua pienimuotoisten uusiutuvien energialähteiden, kuten tuulivoiman, biomassan, biokaasun ja toisen sukupolven biopolttoaineiden, kehittämisen avulla. Se auttaisi luomaan uusia työpaikkoja ja tarjoamaan viljelijöille todellisia mahdollisuuksia monipuolistua ja ansaita ylimääräisiä tuloja. Meidän on myös vastattava vaatimukseen ympäristönsuojelun lisäämisestä varmistamalla, että viljelijöillä on mahdollisuus osallistua maatalouden ympäristöjärjestelmiin. Tavoitteena on, että tällainen järjestelmä kattaisi suurimman osan maatalousmaasta seuraavan uudistuksen kaudella. Käyttämällä ennemmin porkkanaa kuin keppiä – porkkanan käyttäminen kannustimena sääntöjen ja asetusten suuren kepin sijasta on erittäin tärkeä periaate – saadaan maanviljelijöiden hyväksyntä tälle toimintasuunnitelmalle. Oikeudenmukaisuuden on myös oltava yksi uudistuksen keskeisistä vetureista: oikeudenmukainen sekä vanhoille että uusille jäsenvaltioille jaettaessa suoraa tukea eri puolille EU:ta; tukien jakaminen oikeudenmukaisesti maanviljelijöiden ja jäsenvaltioiden kesken lopettamalla menneiden vuosien tuotantoon perustuvat tuet vuoteen 2020 mennessä. Ei voi olla oikein ja perusteltua jatkaa tukia, jotka perustuvat noin kymmenen vuoden takaiseen maataloustoimintaan. Tarvitsemme myös kohtuullisen sopimuksen elintarvikeketjuun kuuluville viljelijöille, jotta he kykenevät vastaamaan myymäläketjujen valtaan. Niinpä oikeudenmukaisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteen on oltava etenevän uudistuksen ytimessä. Meidän on myös käsiteltävä markkinoiden epävakautta koskevaa kysymystä, mutta siinä asiassa kehottaisin varovaisuuteen. Kyllä, me tarvitsemme edelleen interventiota ja yksityisen varastoinnin tukia. Kyllä, meidän on tarkasteltava muita välineitä, kuten riskivakuutusta ja tulevia markkinoita. Kyllä, me tarvitsemme vapaaehtoista varausta koskevan budjettikohtamme rahoittaaksemme toimia kriisitilanteissa. Mutta meidän on torjuttava kaikki ajatukset palaamisesta markkinoiden laajamittaiseen hallintaan, jota tapahtui menneisyydessä. Sitä on jo kokeiltu ja se epäonnistui. Suosittelen, että emme enää lähtisi sille tielle. Lopuksi olen varma, että Euroopan parlamentti tukee uudistuksiamme, jotka uudenaikaistavat YMP:tä, ja jotka ohjaavat sitä uuteen suuntaan vastaamaan 2000-luvun uusiin haasteisiin. Kannattamalla tätä mietintöä parlamentti muokkaa keskustelua ja laatii esityslistan. Kehottaisin komission jäsentä käyttämään meidän ideoitamme tiedottaessaan YMP:n uudistusta koskevista ehdotuksistaan, kun hän julkistaa ne tämän vuoden marraskuussa."@fi7
"Monsieur le Président, permettez-moi tout d’abord d’exprimer ma compassion à l’égard de mes collègues allemands et d’adresser mes félicitations à mes collègues espagnols après l’excellent match d’hier soir. Je voudrais exposer ce qui, selon moi, représente les deux questions fondamentales auxquelles nous devons répondre concernant la réforme de la PAC. À quoi sert la PAC? Pourquoi est-elle toujours d’actualité au XXIe siècle? En cette période de crise économique, de finances publiques criblées de dettes et de budgets d’austérité, il est essentiel que la PAC apporte des réponses à ces questions si nous voulons que les contribuables continuent, à l’avenir, de soutenir nos agriculteurs qui en ont bien besoin. L’une des difficultés majeures à laquelle la société est confrontée est de savoir comment satisfaire la demande alimentaire mondiale croissante, qui, selon les estimations de l’OAA, connaîtra une augmentation de 50 % d’ici à 2050. Le grand défi consiste bien sûr à répondre à cette demande alimentaire, qui passera du simple au double, avec moins de terres, moins d’eau et moins d’énergie compte tenu des effets du changement climatique. Comment résoudre la quadrature du cercle et éviter la tempête parfaite prédite par le conseiller scientifique en chef du Royaume-Uni, Sir John Beddington, lorsqu’il a déclaré en 2009 que «nous nous dirigeons vers une tempête parfaite en 2030, car toutes ces choses se produisent dans le même cadre»? Si nous laissons ces questions sans réponse, nous pouvons nous attendre à une déstabilisation majeure, une augmentation des émeutes et des problèmes potentiellement importants avec la migration internationale, car les gens déménagent pour échapper aux pénuries de nourriture et d’eau. Telle est l’ampleur du défi. Je crois que s’attaquer au changement climatique et rendre notre production agricole plus durable sont des objectifs centraux de la réforme en cours. Ce sont des étapes vitales si nous voulons continuer à assurer la sécurité de l’approvisionnement alimentaire de nos concitoyens européens tout en contribuant à satisfaire la demande alimentaire mondiale croissante. La réforme devrait également encourager la croissance verte axée sur le développement des énergies renouvelables à petite échelle telles que le vent, la biomasse, le biogaz et les biocarburants de deuxième génération. Cela contribuerait à créer de l’emploi et à offrir aux agriculteurs de vraies possibilités de se diversifier et d’augmenter leurs revenus. Nous devons également répondre à la demande d’une plus grande protection de l’environnement en nous assurant que les agriculteurs ont la possibilité de participer aux programmes agroenvironnementaux avec comme objectif qu’une majorité des terres agricoles relève de tels programmes dans la période de la prochaine réforme. En utilisant la carotte plutôt que le bâton - il s’agit d’un principe très important, l’encouragement de la carotte plutôt que le grand bâton des règles et des réglementations - nous remporterons l’adhésion des agriculteurs à ce programme. L’équité doit également être un moteur clé de la réforme: une équité envers les anciens États membres comme envers les nouveaux dans la répartition des enveloppes de paiements directs dans l’UE; une répartition équitable envers les agriculteurs et les États membres en mettant fin aux paiements historiques d’ici à 2020. Il ne peut être juste et justifié de continuer à effectuer des paiements en se basant sur la façon de cultiver d’il y a 10 ans. Nous avons également besoin d’un accord équitable pour les agriculteurs dans la chaîne alimentaire pour leur donner la possibilité de faire face aux grandes entreprises. L’équité et le principe d’équité doivent donc être au cœur de la réforme en cours. Nous devons également aborder la question de la volatilité du marché, mais sur ce point, j’appellerais à la prudence. Oui, nous avons encore besoin des interventions et des aides privées pour le stockage. Oui, nous devons examiner d’autres instruments tels que l’assurance risque et les marchés à terme. Oui, nous avons besoin de notre ligne de réserve budgétaire spécifique pour financer des mesures en période de crise. Toutefois, nous devrions rejeter toute idée d’un retour à la gestion à grande échelle des marchés à laquelle nous avons assisté dans le passé. Elle a déjà été testée et a échoué. Je suggère que nous n’empruntions plus cette voie. En conclusion, je suis sûr que ce Parlement appuiera nos réformes, modernisant la PAC, l’orientant vers un nouveau cap pour être à la hauteur des nouveaux défis du XXIe siècle. En appuyant ce rapport, le Parlement façonnera le débat, donnera le ton, et j’inviterais le commissaire à exploiter nos idées pour contribuer à ses propositions sur la réforme de la PAC quand il les publiera en novembre de cette année."@fr8
". – Elnök úr, ha szabad, azzal kezdeném, hogy együttérzésemről biztosítom német kollégáimat, egyben gratulálok spanyol kollégáimnak a tegnapi remek meccshez. Most pedig feltenném azt a két kérdést, amit a KAP reformjával kapcsolatban a legfontosabbnak tartok. Mi a KAP célja? Miért időszerű még a XXI. században is? Most, a gazdasági válság idején, az adóssággal küszködő államok megszorításainak idején létfontosságú, hogy a KAP választ adjon ezekre a kérdésekre, máskülönben aligha várható el, hogy az adófizetők a jövőben továbbra is megadják a gazdáknak azt a támogatást, amire oly nagy szükségük van. A társadalom előtt álló egyik legnagyobb kihívás a világ növekvő élelmiszerszükségleteinek kielégítése; a FAO becslései szerint 2050-re a szükségletek megduplázódnak. A nagy kihívás természetesen az, hogy hogyan lehet ezt a megduplázódott igényt az éghajlatváltozás miatt kevesebb termőterület, víz és energia felhasználásával kielégíteni. Hogyan lehet négyszögesíteni ezt a kört és elkerülni az Egyesült Királyság tudományos főtanácsadója, Sir John Beddington által megjósolt katasztrófát – Beddington ugyanis 2009-ben a következőket mondta: „2030-ban teljes katasztrófa fog bekövetkezni, mert minden hatás egyszerre jelentkezik”. Ha ezt a helyzetet nem kezeljük, hatalmas destabilizáció várható, gyakoribbá válhatnak a zavargások és komoly nemzetközi migrációs problémák alakulhatnak ki a víz- és élelmiszerhiány elől menekülő emberek miatt. Ekkora kihívással szembesülünk tehát. Úgy gondolom, hogy az éghajlatváltozás kordában tartása és a mezőgazdasági termelés fenntarthatóbbá tétele olyan célok, amelyeket a jövőbeni reformok központi elemévé kell tenni. Ezek létfontosságú lépések az európai polgárok élelmezésbiztonságának garantálása és a globális élelmiszerigények kielégítéséhez való hozzájárulás szempontjából. A reformoknak a megújuló energiaforrásokhoz, például a szélenergiához a biomasszához, biogázhoz és a második generációs bioüzemanyagokhoz kapcsolódó kis léptékű fejlesztések segítségével ösztönözniük kell a zöld, tehát környezetbarát növekedést is. Ez új munkahelyeket teremtene és lehetővé tenné, hogy a gazdák több lábon álljanak és többletbevételekre tegyenek szert. A hathatósabb környezetvédelem igényének is meg kell felelni, mégpedig annak biztosításával, hogy a gazdáknak lehetőségük legyen agrár-környezetvédelmi programokban részt venni, hogy a következő reform végére a művelés alatt álló területek nagyobb része már részt vegyen egy ilyen programban. Ha a büntetés helyett a jutalmazás eszközével élünk – és ez egy nagyon fontos elv, hogy a szabályozás és büntetés helyett ösztönzést alkalmazzunk –, a gazdák is csatlakoznak a kezdeményezéshez. Az igazságosságnak is a reform fő elemét kell alkotnia: igazságosnak kell lennie a régi és az új tagállamokhoz is a közvetlen kifizetésekre szánt pénzek elosztásában, és igazságosnak kell lennie a gazdák és a tagállamok szempontjából is azáltal, hogy 2020-ra véget vet a korábbi kifizetéseknek. Nem lehet jogos és indokolt, hogy továbbra is a 10 évvel ezelőtti helyzet alapján történjenek a kifizetések. Az élelmiszer-ellátási láncon belül a rendszernek igazságosnak kell lennie a gazdákhoz is, hogy a multik egyenlő tárgyalópartnerei lehessenek. A reform központi elemét tehát az igazságosságnak, az igazságosság elvének kell képeznie. Kezelni kell a piac volatilitásának problémáját is, de ezzel kapcsolatban óvatosságra intenék. Igen, továbbra is szükség van az intervencióra és a magántámogatásokra a raktározásban. Igen, meg kell vizsgálni más eszközöket is, például a biztosítást és a határidős piacokat. Igen, tartalékként speciális költségvetési tételre van szükségünk, amelyből a válság esetén hozott intézkedéseket finanszírozzuk. De semmiképpen sem szabad visszatérni a piacok átfogó irányításához, ahogy azt a múltban tettük. Ezzel megpróbálkoztunk, és ez a rendszer megbukott. Azt javasolnám, hogy ezt ne ismételjük meg. Összegzésként elmondhatom, biztos vagyok benne, hogy a Parlament támogatni fogja a reformjainkat, a KAP modernizációját, a XXI. század kihívásainak megfelelő új pályára állítását. A jelentés támogatásával a Parlament meghatározhatja az erről szóló vita irányát, és arra kérném a biztos urat, hogy az idén novemberben ismertetendő, a KAP reformjáról szóló javaslatainak összeállításakor használja fel elképzeléseinket."@hu11
"Signor Presidente, vorrei esordire esprimendo il mio rammarico ai colleghi tedeschi e i miei complimenti ai colleghi spagnoli per l’eccellente partita di ieri sera. Illustrerei quelle che reputo siano le due domande fondamentali a cui dobbiamo rispondere in termini di riforme della PAC. A che cosa serve la PAC? Ha ancora senso nel XXI secolo? In quest’epoca di crisi economica, finanze pubbliche gravate di debiti e di bilancio, è essenziale che la PAC dia risposte a tali domande se vogliamo che i contribuenti continuino a fornire in futuro quel sostegno tanto necessario ai nostri coltivatori. Una delle sfide fondamentali con le quali la società deve confrontarsi è come soddisfare una domanda mondiale di cibo crescente, che secondo le stime della FAO dovrebbe raddoppiare entro il 2050. La grande sfida attuale è come reagire a tale raddoppio della domanda alimentare in un contesto di meno terre, meno acqua e meno energia a causa dell’impatto del cambiamento climatico. Come far quadrare il cerchio ed evitare la tempesta perfetta prevista dal capo consulente scientifico del Regno Unito, Sir John Beddington, quando ha detto nel 2009 che ci dirigiamo verso una tempesta perfetta nel 2030 perché tutti questi fattori stanno agendo nello stesso arco temporale? Se non affrontiamo la questione, possiamo aspettarci una grave destabilizzazione, un aumento dei rivolgimenti popolari e problemi potenzialmente significativi a livello di migrazione internazionale perché la gente si sposta per evitare penuria di cibo e acqua. Questa è la portata della sfida. Penso che affrontare il cambiamento climatico e rendere la nostra produzione agricola più sostenibile siano obiettivi da porre al centro della riforma in atto. Sono passi indispensabili se vogliamo continuare a garantire la sicurezza alimentare ai nostri cittadini europei e contribuire a rispondere a una domanda mondiale di cibo in aumento. La riforma dovrebbe inoltre incoraggiare una crescita verde attraverso lo sviluppo di risorse rinnovabili su piccola scala come vento, biomassa, biogas e biocombustibili di seconda generazione. Ciò contribuirebbe a creare posti di lavoro e offrirebbe opportunità concrete agli agricoltori per diversificarsi e generare reddito extra. Dobbiamo altresì rispondere alla richiesta di maggiore salvaguardia ambientale assicurando che i coltivatori abbiano la possibilità di partecipare ai regimi agroambientali affinché la maggioranza dei terreni agricoli ne sia coperta nel corso della prossima riforma. Usando la carota anziché il bastone, ed è un principio molto importante quello di incoraggiare con la carota anziché brandire il grande bastone delle norme e delle regolamentazioni, si otterrà il coinvolgimento degli agricoltori in tale compito. Volano della riforma deve essere anche l’equità: equità nei confronti dei vecchi Stati membri, ma anche equità nei confronti dei nuovi nella distribuzione degli stanziamenti per i pagamenti diretti nell’Unione, distribuzione equa tra i coltivatori e gli Stati membri ponendo fine ai pagamenti storici entro il 2020. Non può ritenersi giusto né giustificato continuare a effettuare pagamenti sulla base dell’attività svolta circa un decennio fa. Abbiamo inoltre bisogno di equità per gli agricoltori nella catena alimentare affinché possano assumere il potere della molteplicità. Pertanto al centro della riforma in corso è necessario porre l’equità e il principio dell’equità. Parimenti dobbiamo affrontare la questione della volatilità del mercato, ma al riguardo esorto a una certa prudenza. Abbiamo certamente bisogno di interventi e aiuti privati all’ammasso. Sicuramente dobbiamo esaminare altri strumenti come l’assicurazione dei rischi e i futuri mercati. Senza dubbio ci serve la nostra specifica linea di bilancio di riserva per finanziare azioni in termini di crisi. Dovremmo tuttavia respingere qualsiasi ipotesi di un ritorno alla gestione su vasta scala dei mercati, tipica del passato. Il sistema è già stato sperimentato e ha fallito. Suggerirei, dunque, di non ripercorrere la stessa strada. In conclusione, confido nel fatto che questa Camera sostenga le nostre riforme ammodernando la PAC e orientandola diversamente per rispondere alle nuove sfide del XXI secolo. Appoggiando questa relazione, il Parlamento darà la propria impronta alla discussione stabilendone l’ordine del giorno e inviterei il Commissario a sfruttare le nostre idee per informare le sue proposte sulla riforma della PAC al momento della loro pubblicazione nel prossimo novembre."@it12
"Pone pirmininke, ar galėčiau pradėti pareikšdamas užuojautą savo kolegoms vokiečiams ir pasveikindamas kolegas ispanus po puikių vakarykščių rungtynių? Norėčiau nurodyti, mano nuomone, du svarbiausius klausimus, į kuriuos turime atsakyti aptardami BŽŪP reformą. Koks BŽŪP tikslas? Kodėl XXI a. ji vis dar svarbi? Šiais ekonomikos krizės, skolose paskendusių viešųjų finansų ir deficitinių biudžetų laikais labai svarbu, kad BŽŪP padėtų rasti atsakymus į šiuos klausimus, jeigu norime, kad ateityje mokesčių mokėtojai toliau teiktų labai reikalingą paramą mūsų ūkininkams. Vienas iš pagrindinių uždavinių, su kuriuo susiduria visuomenė, – kaip patenkinti didėjančią pasaulinę maisto paklausą, kuri, Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) skaičiavimais, iki 2050 m. padidės du kartus. Žinoma, rimtas uždavinys, kaip patenkinti šią dukart padidėjusią maisto paklausą atsižvelgiant į dėl klimato kaitos mažėjančius žemės, vandens ir energijos išteklius. Kaip įveiksime šią sunkiai išsprendžiamą problemą ir išvengsime dėl sutapusių aplinkybių gerokai pablogėjusios padėties, kurią numatė Jungtinės Karalystės vyriausiasis mokslinis konsultantas seras John Beddington, 2009 m. pasakęs, kad „neišvengiamai artėjame prie to, kai dėl sutapusių aplinkybių 2030 m. padėtis gerokai pablogės, nes visi šie dalykai vyksta tuo pat metu“? Nespręsdami šios problemos galime tikėtis didelių neramumų, dažnesnių riaušių ir galbūt rimtų problemų, susijusių su tarptautine migracija, nes žmonės, siekdami išvengti maisto ir vandens stygiaus, pradės kraustytis. Tokio masto yra šis uždavinys. Manau, kad kova su klimato kaita ir tvaresnė žemės ūkio produktų gamyba yra pagrindiniai tikslai, kurie turi būti pagrindinė reformos varomoji jėga. Jie yra labai svarbūs žingsniai, jeigu ketiname toliau aprūpinti savo Europos piliečius maistu ir vis dar prisidėti prie didėjančios pasaulinės maisto paklausos tenkinimo. Vykdant reformą taip pat turėtų būti skatinamas ekologiškas augimas išnaudojant nedidelio masto atsinaujinančiuosius energijos išteklius, pvz., vėją, biomasę, biodujas ir antrosios kartos biodegalus. Tai padėtų kurti darbo vietas ir suteikti ūkininkams konkrečių galimybių įvairinti savo veiklą ir uždirbti papildomų pajamų. Taip pat turime reaguoti į raginimą daugiau dėmesio skirti aplinkos apsaugai ir dėl to užtikrinti, kad ūkininkai turėtų galimybę dalyvauti agrarinės aplinkosaugos programose siekiant, kad per kitą reformą didžiajai daliai žemės ūkio paskirties žemės būtų taikoma tokia programa. Užuot plakę botagu, teikime paskatas – tai labai svarbus principas, kad drąsinančios paskatos geriau negu daugybė priverstinų taisyklių ir teisės aktų, – ir sulauksite ūkininkų pritarimo šiai darbotvarkei. Teisingumas taip pat turi būti svarbiausias reformos aspektas: ir senosioms, ir naujosioms valstybėms narėms tiesioginių išmokų paketai visoje ES turi būti paskirstomi teisingai; turi būti užtikrintas teisingas paskirstymas ūkininkams ir valstybėms narėms iki 2020 m. nutraukiant anksčiau mokėtas išmokas. Neteisinga ir nepagrįsta toliau skirti išmokas remiantis tuo, kaip buvo ūkininkaujama maždaug prieš 10 metų. Taip pat turime užtikrinti sąžiningą požiūrį į ūkininkų vaidmenį maisto grandinėje, kad jie galėtų pasinaudoti parduotuvių su filialais teikiama nauda. Taigi, teisingumas ir teisingumo principas privalo būti pagrindinė reformos varomoji jėga. Taip pat turime atkreipti dėmesį į rinkos svyravimų klausimą, tačiau šiuo atveju raginčiau būti šiek tiek atsargiems. Taip, vis dar turime išsaugoti intervencijos ir privačios pagalbos priemones, skirtas sandėliavimo reikmėms. Taip, turime išnagrinėti kitas priemones, pvz., rizikos draudimą ir ateities sandorių rinkas. Taip, mums reikalinga mūsų specialiųjų atsargų biudžeto eilutė, kad kilus krizei galėtume finansuoti jos įveikimo priemones. Tačiau turėtume atsisakyti bet kokios minties grįžti prie ankstesnio plataus masto rinkų valdymo. Tai jau išbandyta ir tai nepasiteisino. Manyčiaus, kad nenorime dar kartą eiti tuo keliu. Apibendrindamas noriu pasakyti, jog esu įsitikinęs, kad šis Parlamentas pritars mūsų reformoms, t. y. BŽŪP atnaujinimui, naujos krypties jai suteikimui siekiant naujų XXI a. uždavinių. Patvirtindamas šį pranešimą Parlamentas suteiks pagrindą diskusijoms, nustatys darbotvarkę, ir norėčiau paraginti Komisijos narį pasinaudoti mūsų idėjomis rengiant pasiūlymus dėl BŽŪP reformos, kai jis juos paskelbs šių metų lapkričio mėn."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, ja iespējams, es vēlētos sākt, izsakot līdzjūtību maniem kolēģiem no Vācijas un sveicot kolēģus no Spānijas pēc pagājušās nakts lieliskās spēles. Es vēlētos norādīt uz diviem, manuprāt, svarīgiem jautājumiem, uz kuriem mums ir jāatbild saistībā ar KLP reformu. Kādiem mērķiem KLP ir paredzēta? Kāpēc tā aizvien ir būtiska 21. gadsimtā? Šajos ekonomikas krīzes laikos, ar parādiem noslogoto valsts finanšu un taupības budžetu laikos, ir svarīgi, lai KLP uz šiem jautājumiem sniegtu atbildes, ja mēs vēlamies, lai nodokļu maksātāji nākotnē mūsu lauksaimniekiem sniegtu tik ļoti nepieciešamo atbalstu. Viena no pamatproblēmām, ar ko saskaras sabiedrība, ir jautājums, kā apmierināt pieaugošo pārtikas pieprasījumu pasaulē, kas saskaņā ar Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas prognozēm līdz 2050. gadam dubultosies. Protams, jautājums, kā risināt šo pārtikas pieprasījuma dubultošanās problēmu, ņemot vērā klimata pārmaiņu rezultātā sarukušu zemes platību un mazākus ūdens un enerģijas resursus, ir liela problēma. Kā mums panākt neiespējamo un izvairīties no absolūtās vētras, ko prognozē Apvienotās Karalistes galvenais zinātniskais konsultants sers kurš 2009. gadā pauda, ka “mēs dodamies absolūtā vētrā, kas mūs piemeklēs 2030. gadā, jo visas šīs norises notiek vienā un tajā pašā laikā”? Ja mēs nerisināsim šo problēmu, mēs varam gaidīt liela mēroga destabilizāciju, nemieru pieaugumu un iespējami nozīmīgu, ar starptautisko migrāciju saistītu problēmu palielināšanos, cilvēkiem mainot dzīves vietas, lai izvairītos no pārtikas un ūdens trūkuma. Tāds ir problēmas mērogs. Es uzskatu, ka cīņai ar klimata pārmaiņām un mūsu lauksaimnieciskās ražošanas ilgtspējas palielināšanai ir jābūt mērķiem, kam jāatrodas reformu turpmākās attīstības centrā. Ja vēlamies, lai mūsu Eiropas iedzīvotājiem arī turpmāk būtu garantēta nodrošinātība ar pārtiku, un tajā pašā laikā gribam sniegt ieguldījumu pieaugošā globālā pārtikas pieprasījuma nodrošināšanā, šie ir svarīgi soļi. Reformām būtu jāveicina arī videi draudzīga izaugsme ar neliela mēroga atjaunojamo enerģijas avotu, piemēram, vēja, biomasas, biogāzes un otrās paaudzes biodegvielu attīstības palīdzību. Tas palīdzētu radīt darba vietas un nodrošināt lauksaimniekiem reālas dažādošanas un papildu peļņas ieguves iespējas. Mums ir jāreaģē arī uz vides labākas aizsardzības prasību, nodrošinot lauksaimniekiem iespēju piedalīties agrovides shēmās ar mērķi nākamo reformu perioda laikā šādā shēmā iekļaut lielāko daļu lauksaimniecības zemes. Jūs panāksiet lauksaimnieku piekrišanu šai politikai, izmantojot burkānu, nevis pātagu — burkāna pamudinājums, nevis liela noteikumu un regulu pātaga, ir ļoti būtisks princips. Arī taisnīgumam ir jābūt svarīgam reformas virzītājspēkam: taisnīgumam pret vecajām un jaunajām dalībvalstīm, sadalot tiešo maksājumu paketes visā ES, un godīgai sadalei lauksaimnieku un dalībvalstu vidū, līdz 2020. gadam pabeidzot vēsturiskos maksājumus. Maksājumu turpināšana, pamatojoties uz to, kā lauksaimniecība tika praktizēta pirms aptuveni 10 gadiem, nevar būt pareiza un pamatota. Mums lauksaimniekiem ir jānodrošina arī taisnīga vieta pārtikas ķēdē, lai viņi spētu konkurēt ar lielveikalu ķēdēm. Tādējādi taisnīgumam un taisnīguma principam ir jābūt reformas turpmākās attīstības centrā. Mums ir jārisina arī tirgus nestabilitātes jautājums, bet šajā gadījumā es mudinātu ievērot zināmu piesardzību. Jā, mums aizvien ir vajadzīga intervence un privāts atbalsts uzglabāšanai. Jā, mums ir jāizskata citi instrumenti, piemēram, risku apdrošināšana un nākotnes tirgi. Jā, mums ir vajadzīga mūsu īpašā rezervju budžeta līnija, lai finansētu pasākumus krīzes kontekstā. Tomēr mums ir jānoraida jebkura doma par atgriešanos pie tādas plaša mēroga tirgus pārvaldības, kādu mēs esam pieredzējuši pagātnē. Tas jau ir izmēģināts, nesot neveiksmīgus rezultātus. Es vēlētos aicināt nemērot šo ceļu atkārtoti. Noslēgumā vēlos teikt, ka esmu pārliecināts, ka šis Parlaments atbalstīs mūsu reformas, KLP modernizāciju, tās pārorientāciju, lai atbildētu uz jaunajiem 21. gadsimta izaicinājumiem. Atbalstot šo ziņojumu, Parlaments noteiks debašu virzienu un rīcības plānu, un es vēlētos aicināt komisāru izmantot mūsu idejas, formulējot savus priekšlikumus par KLP reformu, kad viņš tos publicēs šā gada novembrī."@lv13
"Mr President, could I begin by offering my commiserations to my German colleagues and congratulations to my Spanish colleagues after last night’s excellent match. I would like to set out what I believe are the two fundamental questions that we need to answer in terms of CAP reform. What is the CAP for? Why is it still relevant in the 21st century? In these times of economic crisis, debt-ridden public finances and austerity budgets, it is vital that the CAP provides answers to these questions if we want taxpayers to continue providing much needed support for our farmers in the future. One of the fundamental challenges society faces is how to feed a growing world demand for food, estimated by the FAO to double by the year 2050. The big challenge of course is how to meet that doubling of food demand against a background of less land, less water and less energy due to the impact of climate change. How do we square that circle and avoid the perfect storm predicted by UK’s Chief Scientific Advisor, Sir John Beddington, when he said in 2009 ‘we head into a perfect storm in 2030, because all of these things are operating on the same time frame’? If we do not address this we can expect major destabilisation, an increase in rioting and potentially significant problems with international migration as people move out to avoid food and water shortages. That is the scale of the challenge. I believe that tackling climate change and making our agriculture production more sustainable are objectives which must be at the heart of the reform going forward. They are vital steps if we are to continue to have guaranteed food security for our European citizens and still make a contribution to meeting growing global demand for food. Reform should also encourage green growth through the development of small-scale renewables such as wind, biomass, biogas and second generation biofuels. That would help to create jobs and provide real opportunities for farmers to diversify and earn extra income. We also must respond to the call for greater environmental protection by ensuring farmers have an opportunity to participate in agri-environmental schemes with a goal of a majority of farmland being covered by such a scheme over the period of the next reform. By using the carrot, rather than the stick – that is a very important principle, the carrot encouragement rather than the big stick of rules and regulations – you will get buy-in from farmers to this agenda. Fairness also has to be a key driver of the reform: fair to old Member States as well as new Member States in the distribution of direct payment envelopes across the EU; a fair distribution among farmers and Member States by bringing historic payments to an end by 2020. It cannot be right and justified to continue making payments based on how you farmed some 10 years ago. We also need a fair deal for farmers in the food chain to be able to take on the power of the multiples. So, fairness, and the principle of fairness, must be at the heart of the reform going forward. We also have to address the issue of market volatility, but on this I would urge some caution. Yes, we still need intervention and private aids to storage. Yes, we need to examine other tools such as risk insurance and future markets. Yes, we need our special reserve budget line to fund action in terms of crisis. But we should reject any thought of a return to the wide-scale management of the markets we saw in the past. That has already been tried and it has failed. I would suggest that we do not wish to go down that road again. In conclusion, I am confident that this House will back our reforms, modernising the CAP, setting it on a new course to deliver on the new challenges of the 21st century. By backing this report the Parliament will shape the debate, set the agenda, and I would invite the Commissioner to use our ideas to inform his proposals on CAP reform when he publishes them in November this year."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, na de uitstekende voetbalwedstrijd van gisteravond wil ik eerst de Duitse collega’s mijn deelneming betuigen en mijn Spaanse collega’s feliciteren. Ik wil uiteenzetten wat volgens mij de twee essentiële vragen zijn waarop we in het kader van de GLB-hervorming een antwoord moeten vinden. Waar staat het GLB voor? Waarom is het nog steeds relevant in de eenentwintigste eeuw? In deze tijd van economische crisis, overheidsfinanciën met hoge schulden en bezuinigingsbegrotingen is het essentieel dat het GLB antwoorden op deze vragen geeft als we willen dat de belastingbetalers ook in de toekomst onze boeren de broodnodige steun blijven geven. Een van de fundamentele problemen waarmee de samenleving wordt geconfronteerd, is de toenemende mondiale vraag naar voedsel, die volgens ramingen van de FAO tegen 2050 zal zijn verdubbeld. Het grote probleem is natuurlijk hoe we aan die verdubbeling van de vraag naar voedsel beantwoorden als er sprake is van minder landbouwgrond, minder water en minder energie als gevolg van klimaatverandering. Hoe gaan we de kwadratuur van de cirkel oplossen ter voorkoming van de vreselijke storm die voorspeld is door Sir John Beddington, een belangrijke Britse wetenschappelijk adviseur, toen hij in 2009 zei dat we aankoersten op een vreselijke storm in 2030, omdat al deze dingen zich in hetzelfde tijdpad afspelen? Als we dit niet aanpakken kunnen we zware destabilisatie, toenemende rellen en mogelijk aanmerkelijke problemen met internationale migratie verwachten, als mensen wegtrekken om te ontkomen aan voedsel- en watertekorten. Dat is de omvang van het probleem. Ik geloof dat de aanpak van klimaatverandering en het duurzamer maken van onze landbouwproductie doelstellingen zijn die tot de kern van de komende hervorming behoren. Dat zijn essentiële stappen om voedselzekerheid voor onze Europese burgers te blijven garanderen en tegelijkertijd een bijdrage te blijven leveren aan de groeiende mondiale vraag naar voedsel. De hervorming dient ook groene groei te bevorderen door de ontwikkeling van kleinschalige hernieuwbare energiebronnen zoals wind, biomassa, biogas en biobrandstoffen van de tweede generatie. Dat bevordert de werkgelegenheid en geeft boeren reële kansen om te diversifiëren en extra inkomsten te verwerven. We moeten ook reageren op de roep om een betere milieubescherming door erop toe te zien dat boeren de kans krijgen deel te nemen aan agromilieuprogramma’s. Het doel is ervoor te zorgen dat in de volgende hervormingsperiode het overgrote deel van de landbouwgrond door een dergelijk programma gedekt is. Door de wortel te gebruiken in plaats van de stok – een zeer belangrijk principe: de wortel, aanmoediging, in plaats van de grote stok van regels en voorschriften – kun je ervoor zorgen dat de boeren zich bij deze agenda aansluiten. Billijkheid moet ook een drijvende kracht achter de hervorming zijn: billijkheid jegens de oude lidstaten, maar ook jegens de nieuwe lidstaten bij de verdeling van rechtstreekse betalingen in de EU; een billijke verdeling onder boeren en lidstaten door de betalingen op grond van historische situaties tegen 2020 te beëindigen. Het is niet juist en rechtvaardig om betalingen te blijven verrichten op basis van hoe een boerenbedrijf er tien jaar geleden bij stond. We moeten ook een billijke deal maken om boeren in staat te stellen de macht van de grootwinkelbedrijven in de voedselketen het hoofd te bieden. Dus billijkheid, het beginsel van billijkheid, moet de kern van de komende hervorming vormen. We moeten ook de kwestie van de marktvolatiliteit aanpakken maar op dit punt wil ik manen tot enige voorzichtigheid. Ja, we hebben nog steeds interventie en particuliere opslagsteun nodig. Ja, we moeten andere instrumenten zoals risicoverzekeringen en futuresmarkten, onderzoeken. Ja, we hebben onze speciale begrotingsreserve nodig om crisismaatregelen te financieren. Maar iedere gedachte aan terugkeer naar het grootschalig marktbeheer van vroeger moeten we afwijzen. Dat is al geprobeerd en mislukt. Ik stel voor dat we die weg niet nog eens willen bewandelen. Tot slot heb ik er vertrouwen in dat dit Parlement zijn steun zal geven aan onze hervormingen, aan de modernisering van het GLB, en het GLB op een nieuw pad zal zetten, zodat het de nieuwe uitdagingen van de eenentwintigste eeuw het hoofd kan bieden. Door dit verslag te steunen geeft het Parlement vorm aan het debat en bepaalt het de agenda. Ik nodig de commissaris uit onze ideeën mee te nemen in zijn in november te publiceren voorstellen voor de GLB-hervorming."@nl3
"Panie przewodniczący! Mając na uwadze wczorajszy wyśmienity mecz chciałbym rozpocząć od skierowania wyrazów współczucia do kolegów niemieckich, a gratulacji - do kolegów hiszpańskich. Chciałbym przedstawić dwa podstawowe – jak mniemam – pytania, na które musimy znaleźć odpowiedź w kontekście reformy wspólnej polityki rolnej (WPR). Czemu ma służyć WPR? Dlaczego w XXI wieku nadal jest istotna? W czasach, gdy mamy do czynienia z kryzysem gospodarczym, gdy finanse publiczne pogrążone są w długach, a budżety mają charakter oszczędnościowy, wspólna polityka rolna musi zawierać odpowiedzi na te problemy, jeżeli chcemy, aby podatnicy w przyszłości nadal udzielali naszym rolnikom tak potrzebnego wsparcia. Jednym z zasadniczych wyzwań stojących przed społeczeństwem jest sposób zaspokojenia rosnącego światowego zapotrzebowania na żywność, które – jak szacuje FAO – do 2050 roku podwoi się. Wielkie wyzwanie polega oczywiście na tym, w jaki sposób zaspokoić dwukrotny wzrost zapotrzebowania na żywność przy mniejszej powierzchni gruntów, mniejszej ilości wody i energii z uwagi na wpływ zmian klimatu. W jaki sposób uda się nam dokonać rzeczy niemożliwej i uniknąć „sztormu doskonałego” przewidzianego przez brytyjskiego głównego doradcę naukowego, sir Johna Beddingtona, który w 2009 roku mówił, że „zmierzamy prostą drogą do sztormu doskonałego w roku 2030, ponieważ wszystkie te elementy działają w tych samych ramach czasowych”? Jeżeli się tym nie zajmiemy, możemy spodziewać się poważnej destabilizacji, nasilenia zamieszek oraz potencjalnie znacznych problemów z migracją międzynarodową, w miarę jak ludzie będą się przemieszczać, by uniknąć braku żywności i wody. To jest skala wyzwania. Uważam, że zaradzenie zmianom klimatu i uczynienie naszej produkcji rolnej bardziej zrównoważoną to cele, które muszą znaleźć się w centrum przeprowadzanej reformy. To niezbędne kroki, jeśli chcemy nadal gwarantować bezpieczeństwo żywnościowe naszych europejskich obywateli i nadal mieć swój udział w zaspokajaniu rosnącego światowego zapotrzebowania na żywność. Reforma powinna także stymulować wzrost ekologiczny poprzez rozwój takich odnawialnych źródeł energii na małą skalę, jak wiatr, biomasa, biogaz i biopaliwa drugiej generacji. Przyczyniłoby się to do tworzenia miejsc pracy i do zapewnienia rolnikom realnych możliwości w zakresie dywersyfikacji oraz do uzyskania dodatkowego dochodu. Musimy także odpowiedzieć na wezwanie do zwiększenia ochrony środowiska zapewniając rolnikom możliwość udziału w programach rolno-środowiskowych przy założeniu, że ich celem jest objęcie takim programem większości gruntów w okresie kolejnej reformy. Dzięki stosowaniu metody marchewki, a nie kija - to bardzo ważna zasada, użycie zachęty, czyli marchewki, a nie ogromnego bata w postaci przepisów i regulacji – omawiany plan działań zostanie przyjęty przez rolników. Kluczowym elementem reformy musi także być sprawiedliwość: należy zachować sprawiedliwość zarówno wobec starych, jak i nowych państw członkowskich, jeżeli chodzi o podział puli dopłat bezpośrednich w całej UE; sprawiedliwy podział między rolników i państwa członkowskie w wyniku zakończenia do 2020 roku dopłat historycznych. Nie można uznać za prawidłowe i uzasadnione kontynuowanie płatności w oparciu o sposób prowadzenia działalności rolniczej sprzed dziesięciu lat. Konieczne jest również sprawiedliwe traktowanie rolników w systemie łańcucha dostaw żywności, tak aby mogli zmierzyć się z wszechmocnymi wielkimi sieciami handlowymi. Tak więc sprawiedliwość i zasada sprawiedliwości musi znaleźć się w centrum trwających reform. Musimy również zająć się problemem niestabilności rynku, lecz w tej sprawie zalecałbym pewną ostrożność. Zgoda, nadal konieczne są interwencje i prywatna pomoc w dziedzinie magazynowania. Zgoda, konieczne jest przeanalizowanie innych instrumentów, takich jak ubezpieczenie od ryzyka i rynki kontraktów terminowych. Zgoda, konieczna jest w naszym budżecie specjalna linia rezerwowa w celu finansowania działań w warunkach kryzysu. Natomiast musimy porzucić wszelkie pomysły o powrocie do szerokiego zarządzania rynkami, z jakim mieliśmy do czynienia w przeszłości. Tego już próbowano i to się skończyło fiaskiem. Sugerowałbym, aby nie dążyć do powrotu na tę drogę. Reasumując, pewien jestem, że ta Izba poprze nasze reformy, unowocześniające WPR, nadające jej nowy kierunek, by sprostała nowym wyzwaniom XXI w. Popierając przedmiotowe sprawozdanie Parlament nada odpowiedni kształt debacie, ustali plan działania, a do pana komisarza miałbym prośbę, by wykorzystał nasze pomysły i uwzględnił je w swoich propozycjach w sprawie reformy WPR, kiedy będzie je ogłaszał w listopadzie bieżącego roku."@pl16,16
"Senhor Presidente, permita-me que comece por apresentar condolências aos meus colegas alemães e felicitações aos meus colegas espanhóis pelo excelente jogo de futebol de ontem à noite. Gostaria de definir aquelas que considero serem as duas questões fundamentais a que temos de responder no que diz respeito à reforma da PAC. Para que serve a PAC? Por que motivo ainda é relevante no século XXI? Neste período de crise económica, de endividamento das finanças públicas e de orçamentos de austeridade, é vital que a PAC forneça respostas a estas questões se queremos que os contribuintes continuem a prestar o apoio de que os nossos agricultores tanto necessitam. Um dos desafios fundamentais que a sociedade enfrenta é a questão de como prover à crescente procura mundial de alimentos que, de acordo com a FAO, deverá duplicar até 2050. O grande desafio, evidentemente, consiste em como satisfazer essa duplicação da procura de alimentos num contexto de menos terras, menos água e menos recursos energéticos devido ao impacto das alterações climáticas. Como fazemos a quadratura desse círculo e evitamos a tempestade perfeita prevista por John Beddington, conselheiro científico principal junto do Governo do Reino Unido, que afirmou em 2009 que nos dirigimos para uma tempestade perfeita em 2030 porque todas estas coisas estão a acontecer ao mesmo tempo? Se não abordarmos este problema, podemos esperar situações de grave desestabilização, um aumento dos motins e problemas potencialmente significativos com a migração internacional, pois as pessoas abandonam a sua terra para fugir à escassez de alimentos e de água. É esta a dimensão do desafio. Considero que combater as alterações climáticas e tornar a nossa produção agrícola mais sustentável são objectivos que devem estar no cerne da reforma a lançar. São passos fundamentais para continuarmos a ter a garantia da segurança alimentar para os nossos cidadãos europeus e ainda darmos um contributo para satisfazer a crescente procura mundial de alimentos. A reforma deve também incentivar o crescimento verde através do desenvolvimento de fontes de energia renováveis em pequena escala, como o vento, a biomassa, o biogás e os biocombustíveis de segunda geração. Isto ajudaria a criar empregos e a proporcionar oportunidades reais aos agricultores para diversificarem e auferirem rendimentos adicionais. Temos igualmente de responder ao apelo no sentido do aumento da protecção do ambiente proporcionando aos agricultores a oportunidade de participar em regimes agro-ambientais, com o objectivo de que a maioria das terras agrícolas esteja coberta por estes regimes no decurso da próxima reforma. Utilizando a cenoura em vez do pau – este é um princípio muito importante, o incentivo da cenoura em vez do enorme pau de regras e regulamentos –, conseguiremos que os agricultores adiram a esta agenda. A equidade também tem de ser um motor essencial da reforma: equidade para os Estados-Membros antigos e para os novos Estados-Membros na repartição dos pagamentos directos por toda a UE; uma repartição equitativa pelos agricultores e pelos Estados-Membros, com o fim dos pagamentos históricos até 2020. Não pode ser correcto e justificado continuar a efectuar pagamentos com base no estado da agricultura há dez anos. Precisamos também de um acordo justo para os agricultores que participam na cadeia alimentar poderem fazer frente ao poder das distribuidoras. Portanto, a equidade e o princípio da equidade devem estar no centro da reforma. É ainda necessário abordar a questão da volatilidade do mercado, mas recomendo alguma precaução nesta matéria. Sim, continuamos a necessitar de intervenção e de ajudas privadas ao armazenamento. Sim, precisamos de estudar outros instrumentos, como seguros contra os riscos e mercados de futuros. Sim, precisamos da nossa rubrica de reserva orçamental específica para financiar acções em caso de crise. Mas devemos rejeitar qualquer ideia de um regresso à gestão em grande escala dos mercados a que assistimos no passado. Esse método já foi tentado e fracassou. Sugiro que não queiramos seguir novamente essa via. Em conclusão, estou confiante em que esta Assembleia irá apoiar as nossas reformas, modernizando a PAC, conferindo-lhe um novo rumo para dar resposta aos novos desafios do século XXI. Ao apoiar este relatório, o Parlamento estruturará o debate e definirá a agenda, e convido o senhor Comissário a utilizar as nossas ideias como referência para as propostas relativas à reforma da PAC que publicará em Novembro."@pt17
"Dle preşedinte, permiteţi-mi să încep prin a-mi exprima compasiunea faţă de colegii mei germani şi prin a-i felicita pe colegii spanioli după excelentul meci de aseară. Doresc să expun cele două întrebări pe care le consider fundamentale şi la care trebuie să găsim răspunsuri în ceea ce priveşte reforma PAC. La ce serveşte PAC? De ce este încă relevantă în secolul XXI? În această perioadă de criză economică, cu finanţele publice sugrumate de datorii şi bugete de austeritate, este vital ca PAC să furnizeze răspunsuri la aceste întrebări, dacă dorim ca contribuabilii să continue să sprijine fermierii noştri pe viitor. Una dintre provocările fundamentale cu care se confruntă societatea este satisfacerea unei cereri de alimente la nivel mondial, FAO estimând dublarea acesteia până în anul 2050. Într-adevăr, marea provocare este modul în care vom putea acoperi această dublare a cererii de alimente pe fondul reducerii terenului, a apei şi a energiei datorită impactului schimbărilor climatice. Cum vom reuşi să creăm un echilibru şi să evităm furtuna perfectă prezisă de Consilierul ştiinţific şef al Regatului Unit, Sir John Beddington, care spunea în 2009 că ne îndreptăm către o furtună perfectă în 2030, deoarece toate aceste lucruri operează în acelaşi interval de timp? Dacă acestea nu vor fi abordate, ne putem aştepta la o destabilizare majoră, o intensificare a revoltelor şi potenţiale probleme semnificative a migraţiei internaţionale atunci când oamenii vor migra pentru a evita deficitul de alimente şi apă. Aceasta este amploarea provocării. Cred că abordarea schimbărilor climatice şi transformarea producţiei noastre agricole într-una mai sustenabilă sunt obiectivele ce trebuie să formeze esenţa evoluţiei reformei. Reprezintă paşi vitali dacă dorim să putem garanta în continuare securitatea alimentară pentru cetăţenii noştri europeni şi pentru a perpetua contribuţia la acoperirea cererii de alimente tot mai mare la nivel mondial. Reforma ar trebui de asemenea să încurajeze creşterea ecologică prin dezvoltarea la scară redusă a resurselor regenerabile, precum energia eoliană, biomasa, biogazul şi a doua generaţie de biocombustibili. Acest lucru ar sprijini crearea de locuri de muncă şi ar oferi fermierilor oportunităţi palpabile de diversificare şi de a avea un venit în plus. Trebuie, de asemenea să, reacţionăm la apelul pentru o mai mare protecţie ecologică, asigurându-ne că fermierii au posibilitatea de a participa la schemele agroecologice cu scopul ca, pe parcursul următoarei reforme, această schemă să acopere majoritatea terenurilor agricole. Folosind mai degrabă metoda recompensei decât pe cea a pedepsei - acest principiu este foarte important, încurajarea prin recompensă este preferabilă ameninţării normelor şi regulamentelor - veţi obţine participarea fermierilor la această agendă. Echitatea este de asemenea un motor cheie al reformei: echitate faţă de vechile state membre, precum şi faţă de cele noi în distribuirea plicurilor cu plăţi directe pe teritoriul UE; o distribuire echitabilă între statele membre şi fermieri prin încheierea plaţilor istorice până la finele anului 2020. Continuarea plaţilor în baza agrotehnicii de acum 10 ani nu mai poate fi corectă şi nici justificată. Avem, de asemenea, nevoie de un acord echitabil pentru fermieri în lanţul alimentar pentru a putea dobândi puterea majorităţii. Prin urmare, echitatea şi principiul echităţii trebuie să fie fundamentul evoluţiei acestei reforme. De asemenea, trebuie să abordăm şi problema volatilităţii pieţei, însă recomand prudenţă în acest sens. Da, avem încă nevoie de intervenţie şi de ajutor privat pentru depozitare. Da, trebuie să examinăm şi alte instrumente, precum asigurarea pentru prevenirea riscurilor şi viitoarele pieţe. Da, avem nevoie de linia noastră bugetară de rezervă specială pentru a finanţa acţiunile legate de criză. Însă trebuie să respingem orice idee de revenire la gestionarea la scară largă a pieţelor pe care am experimentat-o în trecut. Aceasta a fost testată şi a fost un eşec. Aş sugera să nu încercăm să parcurgem iar acelaşi drum. În concluzie, am încredere că Parlamentul va sprijini reformele noastre de modernizare a PAC, reaşezând PAC pe un nou drum pentru a face faţă noilor provocări ale secolului XXI. Prin sprijinirea acestui raport, Parlamentul va configura dezbaterea, va stabili agenda, iar eu doresc să-l invit pe dl comisar să folosească ideile noastre pentru a-şi face cunoscute propunerile sale despre reforma PAC, atunci când le va publica în luna noiembrie a acestui an."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, chcel by som začať vyjadrením ľútosti nemeckým kolegom a zablahoželaním španielskym kolegom k vynikajúcemu včerajšiemu zápasu. Chcel by som spomenúť to, čo považujem za dve hlavné otázky, na ktoré musíme nájsť v rámci reformy SPP odpoveď. Na čo slúži spoločná poľnohospodárska politika? Prečo je v 21. storočí stále relevantná? V časoch súčasnej hospodárskej krízy, zadlžených verejných financií a obmedzovania rozpočtových výdavkov je dôležité, aby SPP poskytovala na tieto otázky odpovede, ak chceme, aby daňoví poplatníci aj v budúcnosti naďalej poskytovali našim poľnohospodárom takú potrebnú podporu. Jedným zo základných problémov, ktorým čelí spoločnosť, je to, ako uspokojiť rastúci celosvetový dopyt po potravinách, pričom podľa odhadov Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) sa tento dopyt do roku 2050 zdvojnásobí. Veľkým problémom, samozrejme, je, ako uspokojiť tento dvojnásobný dopyt po potravinách v situácii nižšej dostupnosti zdrojov pôdy, vody a energií v dôsledku zmeny klímy. Ako vyriešime tento problém a zabránime dokonalej búrke, ktorú predpovedal hlavný vedecký poradca Spojeného kráľovstva Sir John Beddington, keď v roku 2009 povedal, že smerujeme do dokonalej búrky, ktorá sa odohrá v roku 2030, pretože všetko funguje v rovnakom časovom rámci? Ak tento problém nevyriešime, môžeme očakávať veľkú destabilizáciu, viac nepokojov a potenciálne veľké problémy s medzinárodnou migráciou, pretože ľudia sa budú sťahovať za potravinami a vodou. To je rozmer tohto problému. Som presvedčený, že boj proti zmene klímy a zabezpečenie väčšej udržateľnosti našej poľnohospodárskej produkcie sú ciele, ktoré musia byť stredobodom budúcej reformy. Sú to dôležité kroky, ak máme byť aj naďalej schopní zaistiť potravinovú bezpečnosť pre našich európskych občanov a naďalej prispievať k naplneniu rastúceho dopytu po potravinách. Reforma by mala podporiť aj ekologický rast prostredníctvom rozvoja energie z obnoviteľných zdrojov v malom rozsahu, ako je veterná energia, biomasa, bioplyn a biopalivá druhej generácie. Pomohlo by to vytvoriť pracovné miesta a poskytnúť poľnohospodárom skutočné príležitosti na diverzifikáciu a osobitný príjem. Musíme reagovať aj na výzvu v súvislosti s väčšou environmentálnou ochranou, a to tak, že zabezpečíme poľnohospodárom príležitosť podieľať sa na poľnohospodársko-environmentálnych režimoch, aby do takéhoto režimu mohla byť zahrnutá väčšina poľnohospodárskej pôdy v priebehu nasledujúcej reformy. Použitím skôr cukru než biča – je to veľmi dôležitá zásada použiť na povzbudenie radšej cukor než veľký bič v podobe pravidiel a predpisov – sa dosiahne zapojenie poľnohospodárov do tohto programu. Kľúčovým faktorom tejto reformy musí byť aj spravodlivosť: spravodlivosť voči starým členským štátom, ako aj voči novým členským štátom v rámci prerozdeľovania prostriedkov priamej pomoci v celej EÚ; spravodlivé prerozdelenie medzi poľnohospodárov a členské štáty prostredníctvom uhradenia historických platieb do roku 2020. Nemôže byť správne a oprávnené aj naďalej poskytovať platby na základe toho, ako ste hospodárili pred 10 rokmi. Takisto potrebujeme spravodlivé podmienky pre poľnohospodárov v rámci potravinového reťazca, aby sme boli schopní zvládnuť nárast objemu produkcie. Takže spravodlivosť a zásada spravodlivosti musia byť jadrom budúcej reformy. Zároveň musíme vyriešiť aj otázku volatility trhu, no v tejto veci žiadam o opatrnosť. Áno, potrebujeme intervenciu a pomoc v oblasti skladovania súkromnými subjektmi. Áno, musíme preskúmať ostatné nástroje, ako je poistenie rizika a budúce trhy. Áno, potrebujeme vyčleniť osobitnú rozpočtovú položku na financovanie činností súvisiacich s krízou. Mali by sme však odmietať myšlienku návratu k riadeniu trhov vo väčšom rozsahu, ako to bolo v minulosti. Už sme to skúsili a nepodarilo sa to. Navrhujem, aby sme už nešli touto cestou. Na záver som si istý, že tento Parlament podporí naše reformy, modernizáciu SPP, ktorá naberie nový smer a bude čeliť novým problémom 21. storočia. Parlament podporou tejto správy udá tón diskusie a vypracuje program. Chcel by som vyzvať pána komisára, aby využil naše nápady a informoval o svojich návrhoch týkajúcich sa reformy SPP pri ich uverejnení v novembri tohto roka."@sk19
"Gospod predsednik, dovolite mi, da najprej izrazim svoje sočutje svojim nemškim kolegom in čestitam svojim španskim kolegom za včerajšnjo odlično tekmo. Rad bi razložil dve temeljni vprašanji, na kateri menim, da moramo odgovoriti v smislu reforme SKP. Čemu je namenjena SKP? Zakaj je še vedno smotrna v 21. stoletju? V tem času gospodarske krize, javnih financ, kjer vladajo dolgovi, in varčevalnih ukrepov na področju proračunov je nujno, da SKP zagotovi odgovore na ti vprašanji, če želimo, da bodo davkoplačevalci v prihodnosti še naprej zagotavljali tako zelo potrebno podporo za naše kmete. Eden temeljnih izzivov, s katerimi se srečuje družba, je kako izpolniti vse večje svetovno povpraševanje po hrani, za katerega organizacija FAO ocenjuje, da se bo do leta 2050 podvojilo. Velik izziv je seveda, kako izpolnjevati to dvojno povpraševanje po hrani, če upoštevamo, da je zaradi podnebnih sprememb vedno manj zemeljskih površin, vode in energije. Kako naj se lotimo te nemogoče naloge in se izognemo popolnemu viharju, ki ga je predvidel glavni znanstveni svetovalec Združenega kraljestva, Sir John Beddington, ko je leta 2009 dejal: „Smo na poti v popoln vihar v letu 2030, ker vse te stvari delujejo v istem časovnem okviru“? Če tega ne bomo obravnavali, lahko pričakujemo veliko destabilizacijo, povečanje nemirov in morda precejšnje probleme na področju mednarodnega preseljevanja, ker se ljudje selijo, da bi se izognili pomanjkanju hrane in vode. Takšen je obseg izziva. Menim, da sta reševanje podnebnih sprememb in skrb, da postane naša kmetijska proizvodnja bolj trajnostna, cilja, ki morata biti v središču napredovanja reforme. To sta nujno potrebna koraka, če hočemo imeti še naprej zagotovljeno zanesljivo preskrbo s hrano za evropske državljane in še vedno prispevati k izpolnjevanju vse večjega globalnega povpraševanja po hrani. Reforma bi morala spodbujati tudi zeleno rast z razvojem obnovljivih virov manjšega obsega, kot so veter, biomasa, bioplin in biogoriva druge generacije. To bi pomagalo ustvariti delovna mesta in zagotoviti prave priložnosti, da bi kmetje lahko razširili svojo dejavnost in zaslužili dodaten prihodek. Prav tako se moramo odzvati na poziv k večjemu varstvu okolja z zagotavljanjem, da bodo imeli kmetje priložnost sodelovati v kmetijsko-okoljskih programih, katerih cilj je, da bi bila v obdobju naslednje reforme večina kmetijskih zemljišč zajeta v takšnem programu. S tem, ko namesto kaznovanja uporabljate nagrajevanje – to je zelo pomembno načelo, spodbujanje z nagrajevanjem namesto velikega kaznovanja v obliki pravil in predpisov –, boste za to agendo dobili podporo kmetov. Pravičnost mora biti ključna gonilna sila te reforme: pravična do starih držav članic pa tudi do novih držav članic pri razporeditvi sredstev za neposredna plačila po celotni EU; pravična razporeditev med kmete in države članice s prenehanjem nekdanjih plačil do leta 2020. Ni prav in upravičeno, da se plačila še naprej izvajajo na podlagi tega, kako ste kmetovali pred nekaj 10 leti. Potrebujemo tudi pravično poslovanje, da bodo lahko kmetje v prehranski verigi sprejeli pristojnosti trgovinskih verig. Tako morata biti pravičnost in načelo pravičnosti v središču napredovanja reforme. Prav tako moramo obravnavati vprašanje nestanovitnosti trga, a glede tega bi pozval k previdnosti. Da, še vedno sta potrebna posredovanje in zasebna pomoč skladiščem. Da, pregledati moramo druga orodja, kot so zavarovanje tveganja in prihodnji trgi. Da, potrebujemo svojo posebno rezervno proračunsko vrstico za financiranje ukrepov v smislu krize. A zavrniti bi morali vsako misel na vrnitev k upravljanju trgov v velikem obsegu, ki smo mu bili priča v preteklosti. To smo že poskusili in nam ni uspelo. Domnevam, da ne želimo iti ponovno po isti poti. Za zaključek, prepričan sem, da bo ta parlament podprl naše reforme za posodobitev SKP in jo postavil na novo pot, da bo lahko uresničila nove izzive 21. stoletja. S podporo tega poročila bo Parlament oblikoval razpravo in določil agendo, komisarja pa bi povabil, naj uporabi naše zamisli in oblikuje svoje predloge glede reforme SKP, ko jih bo novembra letos objavil."@sl20
". − Herr talman! Jag vill inleda med att uttrycka min medkänsla med mina tyska kolleger och gratulera mina spanska kolleger efter gårdagens mycket fina match. Jag vill beskriva det som jag anser vara de två avgörande frågor som vi måste besvara när det gäller reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Vad har vi jordbrukspolitiken till? Vad har den för relevans på 2000-talet? I dessa tider av ekonomisk kris, skuldtyngda offentliga finanser och åtstramningsbudgetar, måste jordbrukspolitiken kunna besvara dessa frågor om vi vill att skattebetalarna ska fortsätta att ge det stöd som våra jordbrukare så väl behöver i framtiden. En av de grundläggande utmaningar som samhället står inför är hur vi ska kunna tillgodose en växande global efterfrågan på mat, som FAO räknar med kommer att fördubblas fram till 2050. Den stora utmaningen är förstås att möta denna fördubbling av livsmedelsbehovet med mindre mark, mindre vatten och mindre energi till följd av klimatförändringarna. Hur ska vi lösa det dilemmat och undvika den allvarliga situation som förutsågs av Storbritanniens vetenskapliga chefsrådgivare, sir John Beddington, när han 2009 sade att ”vi är på väg in i en allvarlig situation 2030, eftersom alla de här sakerna sker inom samma tidsram”? Om vi inte tar itu med detta kan vi förvänta oss en allvarlig destabilisering, fler upplopp och risk för stora problem med internationell migration när människor flyttar för att undvika mat- och vattenbrist. Detta är omfattningen av denna utmaning. Jag menar att kärnan i vår reform måste ligga i att hantera klimatförändringen och att öka hållbarheten i vår jordbruksproduktion. Detta är avgörande åtgärder om vi ska kunna fortsätta att garantera livsmedelssäkerheten för våra EU-medborgare och samtidigt fortsätta att bidra till att möta den växande globala efterfrågan på livsmedel. Reformen bör också uppmuntra ekologisk tillväxt genom utveckling av småskaliga förnybara energikällor som vind, biomassa, biogas och andra generationens biobränslen. Det skulle bidra till att skapa arbetstillfällen och ge jordbrukarna verkliga möjligheter att diversifiera sin verksamhet och få extra inkomster. Dessutom måste vi möta behovet av ökat miljöskydd genom att se till att jordbrukarna får möjlighet att delta i jordbruks- och miljöprogram med målsättningen att merparten av jordbruksmarken ska omfattas av sådana program under den period som nästa reform gäller. Genom att använda morot och inte piska – detta är en mycket viktigt princip, att uppmuntra i stället för att ta till regler och förordningar – får vi jordbrukarna med på den här agendan. Även rättvisa måste vara en viktig drivkraft för reformen: rättvisa för både gamla och nya medlemsstater i fördelningen av anslagen för direktstöd i EU, en rättvis fördelning mellan jordbrukare och medlemsstater genom att den historiska betalningsmodellen avskaffas fram till 2020. Det kan inte vara berättigat att fortsätta att göra dessa utbetalningar med utgångspunkt i hur du bedrev ditt jordbruk för tio år sedan. Dessutom behöver vi rättvisa villkor för jordbrukarna i livsmedelskedjan för att kunna uppväga de multinationella företagens makt. Rättvisa och rättviseprincipen måste alltså ligga till grund för vår reform. Desstom måste vi ta itu med problemet med volatiliteten på marknaden, men här vill jag mana till en viss försiktighet. Ja, vi behöver fortfarande interventioner och stöd till privat lagring. Ja, vi måste undersöka andra verktyg, som skördeförsäkringar och terminsmarknader. Ja, vi behöver vår reservbudgetpost för att hantera eventuella kriser som uppstår. Men vi måste avvisa alla tankar på att gå tillbaka till den omfattande marknadsstyrning vi hade tidigare. Det har vi redan försökt med och det misslyckades. Jag vågar påstå att vi inte vill pröva det alternativet igen. Avslutningsvis är jag säker på att detta parlament kommer att stödja våra reformer, modernisera den gemensamma jordbrukspolitiken och leda den i en ny riktning för att hantera 2000-talets utmaningar. Genom att ställa sig bakom detta betänkande kommer parlamentet att forma debatten, sätta dagordningen och jag uppmanar kommissionsledamoten att använda våra idéer för att förbättra sina förslag till reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken när han lägger fram dem i november i år."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(perfect storm)"3
"George Lyon,"18,5,20,15,1,19,14,16,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph