Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-06-Speech-2-605"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100706.33.2-605"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Doresc să salut succesul trialogului purtat pe tema propunerii de directivă pentru emisiile industriale. Europa are nevoie de o politică care să ţină cont de capacităţile de modernizare ale instalaţiilor industriale din toate statele membre. Majoritatea prevederilor incluse în textul directivei reprezintă o adaptare necesară pentru asigurarea funcţionării unor operatori economici din industria energetică care au nevoie de timp pentru a se conforma cu noile norme. În acest sens sunt foarte importante derogările care se pot face după criterii clare ce trebuie trasate de către Comisie prin intermediul unor ghiduri. Asistăm în prezent la o dezvoltare timidă a surselor de energie alternativă în anumite regiuni, fapt ce menţine o dependenţă însemnată de combustibilii fosili. Trebuie să găsim soluţii de investiţii în mijloace moderne de producere a energiei într-un mod cât mai puţin poluant şi să facilităm tranziţia muncitorilor din industrii poluante, cum ar fi industria extractivă de cărbune, către alte sectoare economice. Comisia Europeană trebuie să se asigure de răspândirea uniformă a tehnologiilor de ultimă generaţie în materie de producţie a energiei, în toată Europa, prin susţinerea logistică şi financiară, acolo unde este nevoie, a statelor membre ce nu mai dispun de resursele necesare pentru investiţii în astfel de proiecte."@ro18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vítám výsledek třístranných rozhovorů vedených na téma návrhu směrnice o průmyslových emisích. Evropa potřebuje politiku, která bude brát v úvahu možnosti modernizace průmyslových zařízení v každém členském státě. Většina ustanovení obsažených v textu směrnice odráží nezbytné úpravy, jejichž cílem je zajistit, aby hospodářské subjekty v energetickém odvětví, které potřebují čas na splnění nových předpisů, mohly pokračovat v provozu. V tomto ohledu jsou velmi důležité výjimky, jejichž udělení bude vycházet z jasných kritérií, které musí Komise nastínit ve svých pokynech. V současné době jsme v některých regionech svědky rozvoje alternativních zdrojů energie. To udržuje značnou závislost na fosilních palivech. Musíme najít řešení, která nám umožní investovat do nejmodernějších zařízení na výrobu energie co nejméně znečišťujícím způsobem. Musíme také usnadnit přechod pracovníků ze znečišťujících průmyslových odvětví, jako je těžba uhlí, do jiných hospodářských odvětví. Evropská komise musí zajistit rovnoměrné rozložení technologií nejnovější generace na výrobu energie po celé Evropě tím, že členským státům, které ještě nemají potřebné zdroje na investice do podobných projektů, poskytne logistickou a finanční podporu."@cs1
"Doresc să salut succesul trialogului purtat pe tema propunerii de directivă pentru emisiile industriale. Europa are nevoie de o politică care să ţină cont de capacităţile de modernizare ale instalaţiilor industriale din toate statele membre. Majoritatea prevederilor incluse în textul directivei reprezintă o adaptare necesară pentru asigurarea funcţionării unor operatori economici din industria energetică care au nevoie de timp pentru a se conforma cu noile norme. În acest sens sunt foarte importante derogările care se pot face după criterii clare ce trebuie trasate de către Comisie prin intermediul unor ghiduri. Asistăm în prezent la o dezvoltare timidă a surselor de energie alternativă în anumite regiuni, fapt ce menţine o dependenţă însemnată de combustibilii fosili. Trebuie să găsim soluţii de investiţii în mijloace moderne de producere a energiei într-un mod cât mai puţin poluant şi să facilităm tranziţia muncitorilor din industrii poluante, cum ar fi industria extractivă de cărbune, către alte sectoare economice. Comisia Europeană trebuie să se asigure de răspândirea uniformă a tehnologiilor de ultimă generaţie în materie de producţie a energiei, în toată Europa, prin susţinerea logistică şi financiară, acolo unde este nevoie, a statelor membre ce nu mai dispun de resursele necesare pentru investiţii în astfel de proiecte."@da2
"Doresc să salut succesul trialogului purtat pe tema propunerii de directivă pentru emisiile industriale. Europa are nevoie de o politică care să ţină cont de capacităţile de modernizare ale instalaţiilor industriale din toate statele membre. Majoritatea prevederilor incluse în textul directivei reprezintă o adaptare necesară pentru asigurarea funcţionării unor operatori economici din industria energetică care au nevoie de timp pentru a se conforma cu noile norme. În acest sens sunt foarte importante derogările care se pot face după criterii clare ce trebuie trasate de către Comisie prin intermediul unor ghiduri. Asistăm în prezent la o dezvoltare timidă a surselor de energie alternativă în anumite regiuni, fapt ce menţine o dependenţă însemnată de combustibilii fosili. Trebuie să găsim soluţii de investiţii în mijloace moderne de producere a energiei într-un mod cât mai puţin poluant şi să facilităm tranziţia muncitorilor din industrii poluante, cum ar fi industria extractivă de cărbune, către alte sectoare economice. Comisia Europeană trebuie să se asigure de răspândirea uniformă a tehnologiilor de ultimă generaţie în materie de producţie a energiei, în toată Europa, prin susţinerea logistică şi financiară, acolo unde este nevoie, a statelor membre ce nu mai dispun de resursele necesare pentru investiţii în astfel de proiecte."@de9
"Doresc să salut succesul trialogului purtat pe tema propunerii de directivă pentru emisiile industriale. Europa are nevoie de o politică care să ţină cont de capacităţile de modernizare ale instalaţiilor industriale din toate statele membre. Majoritatea prevederilor incluse în textul directivei reprezintă o adaptare necesară pentru asigurarea funcţionării unor operatori economici din industria energetică care au nevoie de timp pentru a se conforma cu noile norme. În acest sens sunt foarte importante derogările care se pot face după criterii clare ce trebuie trasate de către Comisie prin intermediul unor ghiduri. Asistăm în prezent la o dezvoltare timidă a surselor de energie alternativă în anumite regiuni, fapt ce menţine o dependenţă însemnată de combustibilii fosili. Trebuie să găsim soluţii de investiţii în mijloace moderne de producere a energiei într-un mod cât mai puţin poluant şi să facilităm tranziţia muncitorilor din industrii poluante, cum ar fi industria extractivă de cărbune, către alte sectoare economice. Comisia Europeană trebuie să se asigure de răspândirea uniformă a tehnologiilor de ultimă generaţie în materie de producţie a energiei, în toată Europa, prin susţinerea logistică şi financiară, acolo unde este nevoie, a statelor membre ce nu mai dispun de resursele necesare pentru investiţii în astfel de proiecte."@el10
"I wish to welcome the trialogue conducted on the subject of the proposal for an industrial emissions directive. Europe needs a policy which will take into account the modernisation capabilities of the industrial installations in every Member State. The majority of provisions included in the text of the directive reflect a necessary adjustment aimed at ensuring that economic operators in the energy industry which need time to comply with the new regulations can continue to operate. In this respect, derogations are extremely important, and can be made on the basis of clear criteria that need to be outlined by the Commission based on guidance. At the moment, we are witnessing tentative development of alternative energy resources in certain regions. This maintains considerable dependency on fossil fuels. We must find solutions enabling us to invest in state-of-the-art energy production facilities in the least polluting way possible. We must also facilitate the transition of workers from polluting industries, such as coal mining, to other economic sectors. The European Commission must ensure that the latest generation technologies for energy production are distributed uniformly throughout the whole of Europe by providing logistical and financial support, where needed, to Member States which still do not have the necessary resources for investing in such projects."@en4
"Doresc să salut succesul trialogului purtat pe tema propunerii de directivă pentru emisiile industriale. Europa are nevoie de o politică care să ţină cont de capacităţile de modernizare ale instalaţiilor industriale din toate statele membre. Majoritatea prevederilor incluse în textul directivei reprezintă o adaptare necesară pentru asigurarea funcţionării unor operatori economici din industria energetică care au nevoie de timp pentru a se conforma cu noile norme. În acest sens sunt foarte importante derogările care se pot face după criterii clare ce trebuie trasate de către Comisie prin intermediul unor ghiduri. Asistăm în prezent la o dezvoltare timidă a surselor de energie alternativă în anumite regiuni, fapt ce menţine o dependenţă însemnată de combustibilii fosili. Trebuie să găsim soluţii de investiţii în mijloace moderne de producere a energiei într-un mod cât mai puţin poluant şi să facilităm tranziţia muncitorilor din industrii poluante, cum ar fi industria extractivă de cărbune, către alte sectoare economice. Comisia Europeană trebuie să se asigure de răspândirea uniformă a tehnologiilor de ultimă generaţie în materie de producţie a energiei, în toată Europa, prin susţinerea logistică şi financiară, acolo unde este nevoie, a statelor membre ce nu mai dispun de resursele necesare pentru investiţii în astfel de proiecte."@es21
"− Ma soovin tervitada tööstusheidete direktiivi ettepaneku üle peetud kolmepoolseid läbirääkimisi! Euroopa vajab poliitikat, mis arvestab iga liikmesriigi tööstusrajatiste moderniseerimisvõimet. Enamik direktiivi tekstis sisalduvatest sätetest kajastavad vajalikke kohandusi, mille eesmärk on, et energeetikatööstuse ettevõtted, mis vajavad aega uute eeskirjade järgimiseks, saaksid tegevust jätkata. Sellega seoses on äärmiselt tähtsad kitsendused ja neid on võimalik anda selgete kriteeriumite alusel, mis tuleks visandada komisjoni suunistes. Hetkel oleme tunnistajaks katsetele töötada teatavates piirkondades välja alternatiivseid energiaressursse. See säilitab märkimisväärse sõltuvuse fossiilkütustest. Peame leidma lahendused, mis võimaldavad meil investeerida kaasaegseimatesse tootmisrajatistesse võimalikult vähesaastval viisil. Peame võimaldama ka saastavate tööstuste, nagu kivisöe kaevandamine, üleviimist teistesse majandussektoritesse. Euroopa Komisjon peab tagama, et energiatootmise värskeimad tootmistehnoloogiad jaotuksid ühtlaselt üle kogu Euroopa, andes selleks vajaduse korral logistilist ja finantstoetust nendele liikmesriikidele, millel puuduvad vajalikud ressursid sellistesse projektidesse investeerimiseks."@et5
"Doresc să salut succesul trialogului purtat pe tema propunerii de directivă pentru emisiile industriale. Europa are nevoie de o politică care să ţină cont de capacităţile de modernizare ale instalaţiilor industriale din toate statele membre. Majoritatea prevederilor incluse în textul directivei reprezintă o adaptare necesară pentru asigurarea funcţionării unor operatori economici din industria energetică care au nevoie de timp pentru a se conforma cu noile norme. În acest sens sunt foarte importante derogările care se pot face după criterii clare ce trebuie trasate de către Comisie prin intermediul unor ghiduri. Asistăm în prezent la o dezvoltare timidă a surselor de energie alternativă în anumite regiuni, fapt ce menţine o dependenţă însemnată de combustibilii fosili. Trebuie să găsim soluţii de investiţii în mijloace moderne de producere a energiei într-un mod cât mai puţin poluant şi să facilităm tranziţia muncitorilor din industrii poluante, cum ar fi industria extractivă de cărbune, către alte sectoare economice. Comisia Europeană trebuie să se asigure de răspândirea uniformă a tehnologiilor de ultimă generaţie în materie de producţie a energiei, în toată Europa, prin susţinerea logistică şi financiară, acolo unde este nevoie, a statelor membre ce nu mai dispun de resursele necesare pentru investiţii în astfel de proiecte."@fi7
"Doresc să salut succesul trialogului purtat pe tema propunerii de directivă pentru emisiile industriale. Europa are nevoie de o politică care să ţină cont de capacităţile de modernizare ale instalaţiilor industriale din toate statele membre. Majoritatea prevederilor incluse în textul directivei reprezintă o adaptare necesară pentru asigurarea funcţionării unor operatori economici din industria energetică care au nevoie de timp pentru a se conforma cu noile norme. În acest sens sunt foarte importante derogările care se pot face după criterii clare ce trebuie trasate de către Comisie prin intermediul unor ghiduri. Asistăm în prezent la o dezvoltare timidă a surselor de energie alternativă în anumite regiuni, fapt ce menţine o dependenţă însemnată de combustibilii fosili. Trebuie să găsim soluţii de investiţii în mijloace moderne de producere a energiei într-un mod cât mai puţin poluant şi să facilităm tranziţia muncitorilor din industrii poluante, cum ar fi industria extractivă de cărbune, către alte sectoare economice. Comisia Europeană trebuie să se asigure de răspândirea uniformă a tehnologiilor de ultimă generaţie în materie de producţie a energiei, în toată Europa, prin susţinerea logistică şi financiară, acolo unde este nevoie, a statelor membre ce nu mai dispun de resursele necesare pentru investiţii în astfel de proiecte."@fr8
"Doresc să salut succesul trialogului purtat pe tema propunerii de directivă pentru emisiile industriale. Europa are nevoie de o politică care să ţină cont de capacităţile de modernizare ale instalaţiilor industriale din toate statele membre. Majoritatea prevederilor incluse în textul directivei reprezintă o adaptare necesară pentru asigurarea funcţionării unor operatori economici din industria energetică care au nevoie de timp pentru a se conforma cu noile norme. În acest sens sunt foarte importante derogările care se pot face după criterii clare ce trebuie trasate de către Comisie prin intermediul unor ghiduri. Asistăm în prezent la o dezvoltare timidă a surselor de energie alternativă în anumite regiuni, fapt ce menţine o dependenţă însemnată de combustibilii fosili. Trebuie să găsim soluţii de investiţii în mijloace moderne de producere a energiei într-un mod cât mai puţin poluant şi să facilităm tranziţia muncitorilor din industrii poluante, cum ar fi industria extractivă de cărbune, către alte sectoare economice. Comisia Europeană trebuie să se asigure de răspândirea uniformă a tehnologiilor de ultimă generaţie în materie de producţie a energiei, în toată Europa, prin susţinerea logistică şi financiară, acolo unde este nevoie, a statelor membre ce nu mai dispun de resursele necesare pentru investiţii în astfel de proiecte."@hu11
"Apprezzo il trilogo che si è tenuto sulla proposta per una direttiva sulle emissioni industriali. L'Europa ha bisogno di una politica che tenga conto delle capacità di modernizzazione degli impianti industriali di ciascuno Stato membro. Gran parte dei provvedimenti previsti dalla direttiva riflettono la necessità di attuare adeguamenti volti ad assicurare continuità lavorativa agli operatori economici dell'industria energetica che hanno bisogno di tempo per soddisfare i requisiti previsti dalle nuove norme. A tal fine, le deroghe sono estremamente importanti e possono essere concesse sulla base di chiari criteri che la Commissione deve elaborare secondo gli orientamenti esistenti. In alcune regioni, sono attualmente in corso tentativi per sviluppare fonti energetiche alternative, che rimangono tuttavia ampiamente dipendenti dai combustibili fossili. Occorre trovare soluzioni che ci permettano di investire in impianti innovativi per la produzione di energia a fronte del minimo inquinamento possibile. Dobbiamo inoltre agevolare il passaggio dei lavoratori dalle industrie inquinanti, come le miniere, ad altri comparti economici. La Commissione europea deve fare in modo che le tecnologie di ultima generazione per la produzione energetica siano distribuite uniformemente in tutta Europa, mettendo a disposizione sostegno logistico e finanziario agli Stati membri che ancora non dispongono di risorse sufficienti a investire in tali progetti."@it12
"Doresc să salut succesul trialogului purtat pe tema propunerii de directivă pentru emisiile industriale. Europa are nevoie de o politică care să ţină cont de capacităţile de modernizare ale instalaţiilor industriale din toate statele membre. Majoritatea prevederilor incluse în textul directivei reprezintă o adaptare necesară pentru asigurarea funcţionării unor operatori economici din industria energetică care au nevoie de timp pentru a se conforma cu noile norme. În acest sens sunt foarte importante derogările care se pot face după criterii clare ce trebuie trasate de către Comisie prin intermediul unor ghiduri. Asistăm în prezent la o dezvoltare timidă a surselor de energie alternativă în anumite regiuni, fapt ce menţine o dependenţă însemnată de combustibilii fosili. Trebuie să găsim soluţii de investiţii în mijloace moderne de producere a energiei într-un mod cât mai puţin poluant şi să facilităm tranziţia muncitorilor din industrii poluante, cum ar fi industria extractivă de cărbune, către alte sectoare economice. Comisia Europeană trebuie să se asigure de răspândirea uniformă a tehnologiilor de ultimă generaţie în materie de producţie a energiei, în toată Europa, prin susţinerea logistică şi financiară, acolo unde este nevoie, a statelor membre ce nu mai dispun de resursele necesare pentru investiţii în astfel de proiecte."@lt14
"Doresc să salut succesul trialogului purtat pe tema propunerii de directivă pentru emisiile industriale. Europa are nevoie de o politică care să ţină cont de capacităţile de modernizare ale instalaţiilor industriale din toate statele membre. Majoritatea prevederilor incluse în textul directivei reprezintă o adaptare necesară pentru asigurarea funcţionării unor operatori economici din industria energetică care au nevoie de timp pentru a se conforma cu noile norme. În acest sens sunt foarte importante derogările care se pot face după criterii clare ce trebuie trasate de către Comisie prin intermediul unor ghiduri. Asistăm în prezent la o dezvoltare timidă a surselor de energie alternativă în anumite regiuni, fapt ce menţine o dependenţă însemnată de combustibilii fosili. Trebuie să găsim soluţii de investiţii în mijloace moderne de producere a energiei într-un mod cât mai puţin poluant şi să facilităm tranziţia muncitorilor din industrii poluante, cum ar fi industria extractivă de cărbune, către alte sectoare economice. Comisia Europeană trebuie să se asigure de răspândirea uniformă a tehnologiilor de ultimă generaţie în materie de producţie a energiei, în toată Europa, prin susţinerea logistică şi financiară, acolo unde este nevoie, a statelor membre ce nu mai dispun de resursele necesare pentru investiţii în astfel de proiecte."@lv13
"Doresc să salut succesul trialogului purtat pe tema propunerii de directivă pentru emisiile industriale. Europa are nevoie de o politică care să ţină cont de capacităţile de modernizare ale instalaţiilor industriale din toate statele membre. Majoritatea prevederilor incluse în textul directivei reprezintă o adaptare necesară pentru asigurarea funcţionării unor operatori economici din industria energetică care au nevoie de timp pentru a se conforma cu noile norme. În acest sens sunt foarte importante derogările care se pot face după criterii clare ce trebuie trasate de către Comisie prin intermediul unor ghiduri. Asistăm în prezent la o dezvoltare timidă a surselor de energie alternativă în anumite regiuni, fapt ce menţine o dependenţă însemnată de combustibilii fosili. Trebuie să găsim soluţii de investiţii în mijloace moderne de producere a energiei într-un mod cât mai puţin poluant şi să facilităm tranziţia muncitorilor din industrii poluante, cum ar fi industria extractivă de cărbune, către alte sectoare economice. Comisia Europeană trebuie să se asigure de răspândirea uniformă a tehnologiilor de ultimă generaţie în materie de producţie a energiei, în toată Europa, prin susţinerea logistică şi financiară, acolo unde este nevoie, a statelor membre ce nu mai dispun de resursele necesare pentru investiţii în astfel de proiecte."@mt15
"Doresc să salut succesul trialogului purtat pe tema propunerii de directivă pentru emisiile industriale. Europa are nevoie de o politică care să ţină cont de capacităţile de modernizare ale instalaţiilor industriale din toate statele membre. Majoritatea prevederilor incluse în textul directivei reprezintă o adaptare necesară pentru asigurarea funcţionării unor operatori economici din industria energetică care au nevoie de timp pentru a se conforma cu noile norme. În acest sens sunt foarte importante derogările care se pot face după criterii clare ce trebuie trasate de către Comisie prin intermediul unor ghiduri. Asistăm în prezent la o dezvoltare timidă a surselor de energie alternativă în anumite regiuni, fapt ce menţine o dependenţă însemnată de combustibilii fosili. Trebuie să găsim soluţii de investiţii în mijloace moderne de producere a energiei într-un mod cât mai puţin poluant şi să facilităm tranziţia muncitorilor din industrii poluante, cum ar fi industria extractivă de cărbune, către alte sectoare economice. Comisia Europeană trebuie să se asigure de răspândirea uniformă a tehnologiilor de ultimă generaţie în materie de producţie a energiei, în toată Europa, prin susţinerea logistică şi financiară, acolo unde este nevoie, a statelor membre ce nu mai dispun de resursele necesare pentru investiţii în astfel de proiecte."@nl3
"Doresc să salut succesul trialogului purtat pe tema propunerii de directivă pentru emisiile industriale. Europa are nevoie de o politică care să ţină cont de capacităţile de modernizare ale instalaţiilor industriale din toate statele membre. Majoritatea prevederilor incluse în textul directivei reprezintă o adaptare necesară pentru asigurarea funcţionării unor operatori economici din industria energetică care au nevoie de timp pentru a se conforma cu noile norme. În acest sens sunt foarte importante derogările care se pot face după criterii clare ce trebuie trasate de către Comisie prin intermediul unor ghiduri. Asistăm în prezent la o dezvoltare timidă a surselor de energie alternativă în anumite regiuni, fapt ce menţine o dependenţă însemnată de combustibilii fosili. Trebuie să găsim soluţii de investiţii în mijloace moderne de producere a energiei într-un mod cât mai puţin poluant şi să facilităm tranziţia muncitorilor din industrii poluante, cum ar fi industria extractivă de cărbune, către alte sectoare economice. Comisia Europeană trebuie să se asigure de răspândirea uniformă a tehnologiilor de ultimă generaţie în materie de producţie a energiei, în toată Europa, prin susţinerea logistică şi financiară, acolo unde este nevoie, a statelor membre ce nu mai dispun de resursele necesare pentru investiţii în astfel de proiecte."@pl16
"Doresc să salut succesul trialogului purtat pe tema propunerii de directivă pentru emisiile industriale. Europa are nevoie de o politică care să ţină cont de capacităţile de modernizare ale instalaţiilor industriale din toate statele membre. Majoritatea prevederilor incluse în textul directivei reprezintă o adaptare necesară pentru asigurarea funcţionării unor operatori economici din industria energetică care au nevoie de timp pentru a se conforma cu noile norme. În acest sens sunt foarte importante derogările care se pot face după criterii clare ce trebuie trasate de către Comisie prin intermediul unor ghiduri. Asistăm în prezent la o dezvoltare timidă a surselor de energie alternativă în anumite regiuni, fapt ce menţine o dependenţă însemnată de combustibilii fosili. Trebuie să găsim soluţii de investiţii în mijloace moderne de producere a energiei într-un mod cât mai puţin poluant şi să facilităm tranziţia muncitorilor din industrii poluante, cum ar fi industria extractivă de cărbune, către alte sectoare economice. Comisia Europeană trebuie să se asigure de răspândirea uniformă a tehnologiilor de ultimă generaţie în materie de producţie a energiei, în toată Europa, prin susţinerea logistică şi financiară, acolo unde este nevoie, a statelor membre ce nu mai dispun de resursele necesare pentru investiţii în astfel de proiecte."@pt17
"Doresc să salut succesul trialogului purtat pe tema propunerii de directivă pentru emisiile industriale. Europa are nevoie de o politică care să ţină cont de capacităţile de modernizare ale instalaţiilor industriale din toate statele membre. Majoritatea prevederilor incluse în textul directivei reprezintă o adaptare necesară pentru asigurarea funcţionării unor operatori economici din industria energetică care au nevoie de timp pentru a se conforma cu noile norme. În acest sens sunt foarte importante derogările care se pot face după criterii clare ce trebuie trasate de către Comisie prin intermediul unor ghiduri. Asistăm în prezent la o dezvoltare timidă a surselor de energie alternativă în anumite regiuni, fapt ce menţine o dependenţă însemnată de combustibilii fosili. Trebuie să găsim soluţii de investiţii în mijloace moderne de producere a energiei într-un mod cât mai puţin poluant şi să facilităm tranziţia muncitorilor din industrii poluante, cum ar fi industria extractivă de cărbune, către alte sectoare economice. Comisia Europeană trebuie să se asigure de răspândirea uniformă a tehnologiilor de ultimă generaţie în materie de producţie a energiei, în toată Europa, prin susţinerea logistică şi financiară, acolo unde este nevoie, a statelor membre ce nu mai dispun de resursele necesare pentru investiţii în astfel de proiecte."@sk19
"Doresc să salut succesul trialogului purtat pe tema propunerii de directivă pentru emisiile industriale. Europa are nevoie de o politică care să ţină cont de capacităţile de modernizare ale instalaţiilor industriale din toate statele membre. Majoritatea prevederilor incluse în textul directivei reprezintă o adaptare necesară pentru asigurarea funcţionării unor operatori economici din industria energetică care au nevoie de timp pentru a se conforma cu noile norme. În acest sens sunt foarte importante derogările care se pot face după criterii clare ce trebuie trasate de către Comisie prin intermediul unor ghiduri. Asistăm în prezent la o dezvoltare timidă a surselor de energie alternativă în anumite regiuni, fapt ce menţine o dependenţă însemnată de combustibilii fosili. Trebuie să găsim soluţii de investiţii în mijloace moderne de producere a energiei într-un mod cât mai puţin poluant şi să facilităm tranziţia muncitorilor din industrii poluante, cum ar fi industria extractivă de cărbune, către alte sectoare economice. Comisia Europeană trebuie să se asigure de răspândirea uniformă a tehnologiilor de ultimă generaţie în materie de producţie a energiei, în toată Europa, prin susţinerea logistică şi financiară, acolo unde este nevoie, a statelor membre ce nu mai dispun de resursele necesare pentru investiţii în astfel de proiecte."@sl20
"Doresc să salut succesul trialogului purtat pe tema propunerii de directivă pentru emisiile industriale. Europa are nevoie de o politică care să ţină cont de capacităţile de modernizare ale instalaţiilor industriale din toate statele membre. Majoritatea prevederilor incluse în textul directivei reprezintă o adaptare necesară pentru asigurarea funcţionării unor operatori economici din industria energetică care au nevoie de timp pentru a se conforma cu noile norme. În acest sens sunt foarte importante derogările care se pot face după criterii clare ce trebuie trasate de către Comisie prin intermediul unor ghiduri. Asistăm în prezent la o dezvoltare timidă a surselor de energie alternativă în anumite regiuni, fapt ce menţine o dependenţă însemnată de combustibilii fosili. Trebuie să găsim soluţii de investiţii în mijloace moderne de producere a energiei într-un mod cât mai puţin poluant şi să facilităm tranziţia muncitorilor din industrii poluante, cum ar fi industria extractivă de cărbune, către alte sectoare economice. Comisia Europeană trebuie să se asigure de răspândirea uniformă a tehnologiilor de ultimă generaţie în materie de producţie a energiei, în toată Europa, prin susţinerea logistică şi financiară, acolo unde este nevoie, a statelor membre ce nu mai dispun de resursele necesare pentru investiţii în astfel de proiecte."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Ioan Enciu (S&D ),"18,20,15,19,14,16,11,2,7,3,22,13,10,9,17,21,8
"în scris"18,20,15,19,14,16,11,2,7,3,22,13,10,9,17,21,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph