Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-06-Speech-2-600"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100706.33.2-600"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Consider că textul de compromis rezultat în urma trialogurilor este unul bun. Se elimină diferenţele dintre statele membre în ceea ce priveşte punerea în aplicare a legislaţiei şi controlul aplicării acesteia. Au fost incluse o serie de derogări şi flexibilităţi pentru instalaţiile mari de ardere care nu se pot conforma până la data intrării în vigoare a directivei. Se va permite stabilirea unor cerinţe minime, respectiv a unor valori limită de emisie, minime pentru fiecare sector industrial, care să fie respectate uniform de către toţi operatorii economici din Uniunea Europeană. Se vor putea acorda derogări de la valorile de emisie acceptate şi stabilite în baza celor mai bune tehnici disponibile. Aceste derogări se referă la cazurile în care costurile de investiţii depăşesc beneficiile pentru mediu. Textul de compromis corespunde unui demers sistematic de ameliorare a performanţelor instalaţiilor industriale, atât din punctul de vedere al protecţiei mediului, cât şi al beneficiilor economice. Din toate acestea..."@ro18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Souhlasím s kompromisním zněním, které vyplynulo z třístranných jednání. Byly odstraněny rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o prosazování právních předpisů a kontrolu tohoto prosazování. Do návrhu byla zařazena řada výjimek a flexibilních ustanovení určených pro velká spalovací zařízení, která nejsou schopna splnit podmínky do doby, než vstoupí směrnice v platnost. Díky tomu bude možné přijmout určité minimální požadavky, respektive minimální hodnoty emisí pro každý průmyslový sektor, které musí dodržovat všechny hospodářské subjekty v celé Evropské unii. Na základě přijatých emisních hodnot a nejlepších dostupných technik bude možné udělit výjimky, a to v případech, kdy investiční náklady převýší přínosy pro životní prostředí. Kompromisní znění znamená systematický krok ke zlepšení výkonnosti průmyslových zařízení, jak z hlediska ochrany životního prostředí, tak z hlediska hospodářských výhod. Výsledkem toho všeho…"@cs1
"Consider că textul de compromis rezultat în urma trialogurilor este unul bun. Se elimină diferenţele dintre statele membre în ceea ce priveşte punerea în aplicare a legislaţiei şi controlul aplicării acesteia. Au fost incluse o serie de derogări şi flexibilităţi pentru instalaţiile mari de ardere care nu se pot conforma până la data intrării în vigoare a directivei. Se va permite stabilirea unor cerinţe minime, respectiv a unor valori limită de emisie, minime pentru fiecare sector industrial, care să fie respectate uniform de către toţi operatorii economici din Uniunea Europeană. Se vor putea acorda derogări de la valorile de emisie acceptate şi stabilite în baza celor mai bune tehnici disponibile. Aceste derogări se referă la cazurile în care costurile de investiţii depăşesc beneficiile pentru mediu. Textul de compromis corespunde unui demers sistematic de ameliorare a performanţelor instalaţiilor industriale, atât din punctul de vedere al protecţiei mediului, cât şi al beneficiilor economice. Din toate acestea..."@da2
"Consider că textul de compromis rezultat în urma trialogurilor este unul bun. Se elimină diferenţele dintre statele membre în ceea ce priveşte punerea în aplicare a legislaţiei şi controlul aplicării acesteia. Au fost incluse o serie de derogări şi flexibilităţi pentru instalaţiile mari de ardere care nu se pot conforma până la data intrării în vigoare a directivei. Se va permite stabilirea unor cerinţe minime, respectiv a unor valori limită de emisie, minime pentru fiecare sector industrial, care să fie respectate uniform de către toţi operatorii economici din Uniunea Europeană. Se vor putea acorda derogări de la valorile de emisie acceptate şi stabilite în baza celor mai bune tehnici disponibile. Aceste derogări se referă la cazurile în care costurile de investiţii depăşesc beneficiile pentru mediu. Textul de compromis corespunde unui demers sistematic de ameliorare a performanţelor instalaţiilor industriale, atât din punctul de vedere al protecţiei mediului, cât şi al beneficiilor economice. Din toate acestea..."@de9
"Consider că textul de compromis rezultat în urma trialogurilor este unul bun. Se elimină diferenţele dintre statele membre în ceea ce priveşte punerea în aplicare a legislaţiei şi controlul aplicării acesteia. Au fost incluse o serie de derogări şi flexibilităţi pentru instalaţiile mari de ardere care nu se pot conforma până la data intrării în vigoare a directivei. Se va permite stabilirea unor cerinţe minime, respectiv a unor valori limită de emisie, minime pentru fiecare sector industrial, care să fie respectate uniform de către toţi operatorii economici din Uniunea Europeană. Se vor putea acorda derogări de la valorile de emisie acceptate şi stabilite în baza celor mai bune tehnici disponibile. Aceste derogări se referă la cazurile în care costurile de investiţii depăşesc beneficiile pentru mediu. Textul de compromis corespunde unui demers sistematic de ameliorare a performanţelor instalaţiilor industriale, atât din punctul de vedere al protecţiei mediului, cât şi al beneficiilor economice. Din toate acestea..."@el10
"I approve of the compromise text resulting from the trialogues. The disparities between Member States in terms of enforcing the legislation and monitoring this enforcement have been removed. A number of derogations and flexible provisions have been included for large combustion plants which are unable to comply before the date when the directive enters into force. This will allow minimum requirements to be established, along with minimum emission limit values for each industrial sector, which must be observed across the board by all economic operators in the European Union. It will allow derogations to be agreed from the emission values accepted and based on the best available techniques. These derogations concern cases where investment costs outweigh environmental benefits. The compromise text is about providing systematic action for improving the performance of industrial installations, from the perspective of both environmental protection and economic benefits. The upshot of all this …"@en4
"Consider că textul de compromis rezultat în urma trialogurilor este unul bun. Se elimină diferenţele dintre statele membre în ceea ce priveşte punerea în aplicare a legislaţiei şi controlul aplicării acesteia. Au fost incluse o serie de derogări şi flexibilităţi pentru instalaţiile mari de ardere care nu se pot conforma până la data intrării în vigoare a directivei. Se va permite stabilirea unor cerinţe minime, respectiv a unor valori limită de emisie, minime pentru fiecare sector industrial, care să fie respectate uniform de către toţi operatorii economici din Uniunea Europeană. Se vor putea acorda derogări de la valorile de emisie acceptate şi stabilite în baza celor mai bune tehnici disponibile. Aceste derogări se referă la cazurile în care costurile de investiţii depăşesc beneficiile pentru mediu. Textul de compromis corespunde unui demers sistematic de ameliorare a performanţelor instalaţiilor industriale, atât din punctul de vedere al protecţiei mediului, cât şi al beneficiilor economice. Din toate acestea..."@es21
"− Ma kiidan kolmepoolsete läbirääkimiste tulemusel sündinud kompromissi teksti. Kõrvaldatud on liikmesriikide lahknevused õigusaktide jõustamise ja selle üle teostava järelevalve seisukohalt. Lisatud on mitmed erisused ja paindlikud sätted suurte põletusseadmete jaoks, mida ei ole enne direktiivi jõustumist võimalik nõuetega vastavusse viia. See võimaldab kõigile tööstussektoritele kehtestada miinimumnõuded ja minimaalsed heitkoguste piirväärtused, mida peavad üldiselt järgima kõik ettevõtjad Euroopa Liidus. See võimaldab seda, et kokkulepitud erisusi heitkoguste piirväärtuste kohta aktsepteeritakse ja et need põhinevad parimal võimalikul tehnikal. Erisused puudutavad juhtumeid, kus investeeringukulu kaalub üle keskkonnatulu. Kompromissi tekst on süstemaatilistest meetmetest tööstusrajatiste tegevuse parandamiseks nii keskkonnakaitse kui ka majandustulu vaatevinklist. Kõige selle lõpptulemusena…"@et5
"Consider că textul de compromis rezultat în urma trialogurilor este unul bun. Se elimină diferenţele dintre statele membre în ceea ce priveşte punerea în aplicare a legislaţiei şi controlul aplicării acesteia. Au fost incluse o serie de derogări şi flexibilităţi pentru instalaţiile mari de ardere care nu se pot conforma până la data intrării în vigoare a directivei. Se va permite stabilirea unor cerinţe minime, respectiv a unor valori limită de emisie, minime pentru fiecare sector industrial, care să fie respectate uniform de către toţi operatorii economici din Uniunea Europeană. Se vor putea acorda derogări de la valorile de emisie acceptate şi stabilite în baza celor mai bune tehnici disponibile. Aceste derogări se referă la cazurile în care costurile de investiţii depăşesc beneficiile pentru mediu. Textul de compromis corespunde unui demers sistematic de ameliorare a performanţelor instalaţiilor industriale, atât din punctul de vedere al protecţiei mediului, cât şi al beneficiilor economice. Din toate acestea..."@fi7
"Consider că textul de compromis rezultat în urma trialogurilor este unul bun. Se elimină diferenţele dintre statele membre în ceea ce priveşte punerea în aplicare a legislaţiei şi controlul aplicării acesteia. Au fost incluse o serie de derogări şi flexibilităţi pentru instalaţiile mari de ardere care nu se pot conforma până la data intrării în vigoare a directivei. Se va permite stabilirea unor cerinţe minime, respectiv a unor valori limită de emisie, minime pentru fiecare sector industrial, care să fie respectate uniform de către toţi operatorii economici din Uniunea Europeană. Se vor putea acorda derogări de la valorile de emisie acceptate şi stabilite în baza celor mai bune tehnici disponibile. Aceste derogări se referă la cazurile în care costurile de investiţii depăşesc beneficiile pentru mediu. Textul de compromis corespunde unui demers sistematic de ameliorare a performanţelor instalaţiilor industriale, atât din punctul de vedere al protecţiei mediului, cât şi al beneficiilor economice. Din toate acestea..."@fr8
"Consider că textul de compromis rezultat în urma trialogurilor este unul bun. Se elimină diferenţele dintre statele membre în ceea ce priveşte punerea în aplicare a legislaţiei şi controlul aplicării acesteia. Au fost incluse o serie de derogări şi flexibilităţi pentru instalaţiile mari de ardere care nu se pot conforma până la data intrării în vigoare a directivei. Se va permite stabilirea unor cerinţe minime, respectiv a unor valori limită de emisie, minime pentru fiecare sector industrial, care să fie respectate uniform de către toţi operatorii economici din Uniunea Europeană. Se vor putea acorda derogări de la valorile de emisie acceptate şi stabilite în baza celor mai bune tehnici disponibile. Aceste derogări se referă la cazurile în care costurile de investiţii depăşesc beneficiile pentru mediu. Textul de compromis corespunde unui demers sistematic de ameliorare a performanţelor instalaţiilor industriale, atât din punctul de vedere al protecţiei mediului, cât şi al beneficiilor economice. Din toate acestea..."@hu11
"Condivido il compromesso frutto dei trilogi. Le differenze tra Stati membri in termini di attuazione della normativa e relativo monitoraggio sono state superate. Sono state previste deroghe e norme flessibili per i grandi impianti di combustione che non sono in grado di adeguarsi entro l'entrata in vigore della direttiva. Ciò imporrà l'elaborazione di requisiti minimi e valori limite di emissione per ciascun settore industriale, che dovranno essere rispettati da tutti gli operatori economici dell'Unione europea. Sarà pertanto possibile concordare deroghe rispetto ai valori di emissione accettati e basati sulle migliori tecniche disponibili, nei casi in cui i costi legati agli investimenti superino i benefici per l'ambiente. Il compromesso mira a un intervento sistematico per migliorare le prestazioni degli impianti industriali, sia dal punto di vista della tutela ambientale che dei benefici economici. Il risultato sarà …"@it12
"Consider că textul de compromis rezultat în urma trialogurilor este unul bun. Se elimină diferenţele dintre statele membre în ceea ce priveşte punerea în aplicare a legislaţiei şi controlul aplicării acesteia. Au fost incluse o serie de derogări şi flexibilităţi pentru instalaţiile mari de ardere care nu se pot conforma până la data intrării în vigoare a directivei. Se va permite stabilirea unor cerinţe minime, respectiv a unor valori limită de emisie, minime pentru fiecare sector industrial, care să fie respectate uniform de către toţi operatorii economici din Uniunea Europeană. Se vor putea acorda derogări de la valorile de emisie acceptate şi stabilite în baza celor mai bune tehnici disponibile. Aceste derogări se referă la cazurile în care costurile de investiţii depăşesc beneficiile pentru mediu. Textul de compromis corespunde unui demers sistematic de ameliorare a performanţelor instalaţiilor industriale, atât din punctul de vedere al protecţiei mediului, cât şi al beneficiilor economice. Din toate acestea..."@lt14
"Consider că textul de compromis rezultat în urma trialogurilor este unul bun. Se elimină diferenţele dintre statele membre în ceea ce priveşte punerea în aplicare a legislaţiei şi controlul aplicării acesteia. Au fost incluse o serie de derogări şi flexibilităţi pentru instalaţiile mari de ardere care nu se pot conforma până la data intrării în vigoare a directivei. Se va permite stabilirea unor cerinţe minime, respectiv a unor valori limită de emisie, minime pentru fiecare sector industrial, care să fie respectate uniform de către toţi operatorii economici din Uniunea Europeană. Se vor putea acorda derogări de la valorile de emisie acceptate şi stabilite în baza celor mai bune tehnici disponibile. Aceste derogări se referă la cazurile în care costurile de investiţii depăşesc beneficiile pentru mediu. Textul de compromis corespunde unui demers sistematic de ameliorare a performanţelor instalaţiilor industriale, atât din punctul de vedere al protecţiei mediului, cât şi al beneficiilor economice. Din toate acestea..."@lv13
"Consider că textul de compromis rezultat în urma trialogurilor este unul bun. Se elimină diferenţele dintre statele membre în ceea ce priveşte punerea în aplicare a legislaţiei şi controlul aplicării acesteia. Au fost incluse o serie de derogări şi flexibilităţi pentru instalaţiile mari de ardere care nu se pot conforma până la data intrării în vigoare a directivei. Se va permite stabilirea unor cerinţe minime, respectiv a unor valori limită de emisie, minime pentru fiecare sector industrial, care să fie respectate uniform de către toţi operatorii economici din Uniunea Europeană. Se vor putea acorda derogări de la valorile de emisie acceptate şi stabilite în baza celor mai bune tehnici disponibile. Aceste derogări se referă la cazurile în care costurile de investiţii depăşesc beneficiile pentru mediu. Textul de compromis corespunde unui demers sistematic de ameliorare a performanţelor instalaţiilor industriale, atât din punctul de vedere al protecţiei mediului, cât şi al beneficiilor economice. Din toate acestea..."@mt15
"Consider că textul de compromis rezultat în urma trialogurilor este unul bun. Se elimină diferenţele dintre statele membre în ceea ce priveşte punerea în aplicare a legislaţiei şi controlul aplicării acesteia. Au fost incluse o serie de derogări şi flexibilităţi pentru instalaţiile mari de ardere care nu se pot conforma până la data intrării în vigoare a directivei. Se va permite stabilirea unor cerinţe minime, respectiv a unor valori limită de emisie, minime pentru fiecare sector industrial, care să fie respectate uniform de către toţi operatorii economici din Uniunea Europeană. Se vor putea acorda derogări de la valorile de emisie acceptate şi stabilite în baza celor mai bune tehnici disponibile. Aceste derogări se referă la cazurile în care costurile de investiţii depăşesc beneficiile pentru mediu. Textul de compromis corespunde unui demers sistematic de ameliorare a performanţelor instalaţiilor industriale, atât din punctul de vedere al protecţiei mediului, cât şi al beneficiilor economice. Din toate acestea..."@nl3
"Consider că textul de compromis rezultat în urma trialogurilor este unul bun. Se elimină diferenţele dintre statele membre în ceea ce priveşte punerea în aplicare a legislaţiei şi controlul aplicării acesteia. Au fost incluse o serie de derogări şi flexibilităţi pentru instalaţiile mari de ardere care nu se pot conforma până la data intrării în vigoare a directivei. Se va permite stabilirea unor cerinţe minime, respectiv a unor valori limită de emisie, minime pentru fiecare sector industrial, care să fie respectate uniform de către toţi operatorii economici din Uniunea Europeană. Se vor putea acorda derogări de la valorile de emisie acceptate şi stabilite în baza celor mai bune tehnici disponibile. Aceste derogări se referă la cazurile în care costurile de investiţii depăşesc beneficiile pentru mediu. Textul de compromis corespunde unui demers sistematic de ameliorare a performanţelor instalaţiilor industriale, atât din punctul de vedere al protecţiei mediului, cât şi al beneficiilor economice. Din toate acestea..."@pl16
"Consider că textul de compromis rezultat în urma trialogurilor este unul bun. Se elimină diferenţele dintre statele membre în ceea ce priveşte punerea în aplicare a legislaţiei şi controlul aplicării acesteia. Au fost incluse o serie de derogări şi flexibilităţi pentru instalaţiile mari de ardere care nu se pot conforma până la data intrării în vigoare a directivei. Se va permite stabilirea unor cerinţe minime, respectiv a unor valori limită de emisie, minime pentru fiecare sector industrial, care să fie respectate uniform de către toţi operatorii economici din Uniunea Europeană. Se vor putea acorda derogări de la valorile de emisie acceptate şi stabilite în baza celor mai bune tehnici disponibile. Aceste derogări se referă la cazurile în care costurile de investiţii depăşesc beneficiile pentru mediu. Textul de compromis corespunde unui demers sistematic de ameliorare a performanţelor instalaţiilor industriale, atât din punctul de vedere al protecţiei mediului, cât şi al beneficiilor economice. Din toate acestea..."@pt17
"Consider că textul de compromis rezultat în urma trialogurilor este unul bun. Se elimină diferenţele dintre statele membre în ceea ce priveşte punerea în aplicare a legislaţiei şi controlul aplicării acesteia. Au fost incluse o serie de derogări şi flexibilităţi pentru instalaţiile mari de ardere care nu se pot conforma până la data intrării în vigoare a directivei. Se va permite stabilirea unor cerinţe minime, respectiv a unor valori limită de emisie, minime pentru fiecare sector industrial, care să fie respectate uniform de către toţi operatorii economici din Uniunea Europeană. Se vor putea acorda derogări de la valorile de emisie acceptate şi stabilite în baza celor mai bune tehnici disponibile. Aceste derogări se referă la cazurile în care costurile de investiţii depăşesc beneficiile pentru mediu. Textul de compromis corespunde unui demers sistematic de ameliorare a performanţelor instalaţiilor industriale, atât din punctul de vedere al protecţiei mediului, cât şi al beneficiilor economice. Din toate acestea..."@sk19
"Consider că textul de compromis rezultat în urma trialogurilor este unul bun. Se elimină diferenţele dintre statele membre în ceea ce priveşte punerea în aplicare a legislaţiei şi controlul aplicării acesteia. Au fost incluse o serie de derogări şi flexibilităţi pentru instalaţiile mari de ardere care nu se pot conforma până la data intrării în vigoare a directivei. Se va permite stabilirea unor cerinţe minime, respectiv a unor valori limită de emisie, minime pentru fiecare sector industrial, care să fie respectate uniform de către toţi operatorii economici din Uniunea Europeană. Se vor putea acorda derogări de la valorile de emisie acceptate şi stabilite în baza celor mai bune tehnici disponibile. Aceste derogări se referă la cazurile în care costurile de investiţii depăşesc beneficiile pentru mediu. Textul de compromis corespunde unui demers sistematic de ameliorare a performanţelor instalaţiilor industriale, atât din punctul de vedere al protecţiei mediului, cât şi al beneficiilor economice. Din toate acestea..."@sl20
"Consider că textul de compromis rezultat în urma trialogurilor este unul bun. Se elimină diferenţele dintre statele membre în ceea ce priveşte punerea în aplicare a legislaţiei şi controlul aplicării acesteia. Au fost incluse o serie de derogări şi flexibilităţi pentru instalaţiile mari de ardere care nu se pot conforma până la data intrării în vigoare a directivei. Se va permite stabilirea unor cerinţe minime, respectiv a unor valori limită de emisie, minime pentru fiecare sector industrial, care să fie respectate uniform de către toţi operatorii economici din Uniunea Europeană. Se vor putea acorda derogări de la valorile de emisie acceptate şi stabilite în baza celor mai bune tehnici disponibile. Aceste derogări se referă la cazurile în care costurile de investiţii depăşesc beneficiile pentru mediu. Textul de compromis corespunde unui demers sistematic de ameliorare a performanţelor instalaţiilor industriale, atât din punctul de vedere al protecţiei mediului, cât şi al beneficiilor economice. Din toate acestea..."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(Preşedintele întrerupe vorbitorul)"18,20,15,19,14,16,11,7,22,10,2,3,13,10,3,13,21,9,17,8
"Marian-Jean Marinescu (PPE ). -"18,20,15,19,14,16,11,7,22,10,2,3,13,21,9,17,8
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph