Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-07-06-Speech-2-403"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100706.28.2-403"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Actuala criză economică ne-a arătat că avem nevoie de un sistem de prevenire a crizelor şi de limitare a efectelor negative ale acestora. Raportul De Larosière, publicat în februarie 2009, analiza supravegherea financiară în Uniunea Europeană, propunând crearea unui organism sui generis, care să fie responsabil de supravegherea macroeconomică la nivelul Uniunii Europene şi care să reprezinte un răspuns pentru actualele puncte slabe. De asemenea, încă din 2000, Parlamentul European a solicitat Comisiei să vină cu propuneri care să vizeze garantarea stabilităţii pieţelor financiare ale Uniunii Europene. Practic, Uniunea Europeană se află într-un punct critic, în care trebuie să-şi demonstreze utilitatea în faţa cetăţenilor, care aşteaptă de la ea soluţii pentru criza economică actuală şi mecanisme eficiente de prevenire a viitoarelor crize economice. S-a vorbit despre un deficit democratic al Uniunii Europene, despre o rată scăzută de participare a cetăţenilor europeni la alegerile europarlamentare, despre nonidentificarea acestora cu politicile europene şi de aceea cred că Tratatul de la Lisabona poate fi într-adevăr un pas important pentru rezolvarea acestor carenţe, însă acesta reprezintă doar baza. Urmează clădirea unui fundament puternic, care să genereze prin stabilitate şi beneficiile aduse încredere în sistemul economic şi politic european. Avem nevoie de un sistem eficient de supraveghere, care să creeze condiţiile pentru o finanţare stabilă a economiei, pentru asigurarea creşterii economice şi a locurilor de muncă, durabile. De asemenea, unitatea pieţei unice europene trebuie supravegheată, dacă vrem să evităm o fragmentare a acesteia. Iată, de aceea, consider, în final, oportună înfiinţarea Comitetului european pentru riscuri sistemice şi a autorităţilor de supraveghere financiară."@ro18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Současná hospodářská krize nám ukázala, že potřebujeme systém pro předcházení krizím a zabránění jejich negativním dopadům. De Larosièrova zpráva, zveřejněná v únoru 2009, se zabývala finančním dohledem v Evropské unii a navrhla zřízení orgánu zodpovědného za makroekonomický dohled na úrovni Evropské unie a nabízejícího řešení současných nedostatků. Evropský parlament navíc vyzval Komisi, a to již v roce 2000, aby předstoupila s návrhy pro zaručení stability finančních trhů Evropské unie. Evropská unie se prakticky nachází v kritickém bodě, kdy musí dokázat svůj význam občanům, kteří od ní očekávají řešení současné hospodářské recese a účinné mechanismy pro zabránění budoucích hospodářských recesí. Mluvilo se o demokratickém deficitu Evropské unie, o snížené účasti evropských občanů při volbách do Evropského parlamentu, o jejich neschopnosti ztotožnit se s evropskými politikami. Proto se domnívám, že může Lisabonská smlouva skutečně znamenat významný krok k nápravě těchto nedostatků. Je to však jen začátek. Musí být položeny pevné základy pro podporu důvěry v evropský hospodářský a politický systém následkem získané stability a výhod. Potřebujeme účinný systém dohledu, který vytvoří podmínky pro to, aby hospodářství disponovalo stabilními finančními prostředky, a pro zajištění hospodářského růstu a udržitelných pracovních míst. Musí být rovněž sledována sjednocenost evropského jednotného trhu, pokud chceme zabránit jeho roztříštění. Proto se skutečně domnívám, že je zřízení Evropského výboru pro systémová rizika a orgánů finančního dohledu vhodné."@cs1
"Actuala criză economică ne-a arătat că avem nevoie de un sistem de prevenire a crizelor şi de limitare a efectelor negative ale acestora. Raportul De Larosière, publicat în februarie 2009, analiza supravegherea financiară în Uniunea Europeană, propunând crearea unui organism sui generis, care să fie responsabil de supravegherea macroeconomică la nivelul Uniunii Europene şi care să reprezinte un răspuns pentru actualele puncte slabe. De asemenea, încă din 2000, Parlamentul European a solicitat Comisiei să vină cu propuneri care să vizeze garantarea stabilităţii pieţelor financiare ale Uniunii Europene. Practic, Uniunea Europeană se află într-un punct critic, în care trebuie să-şi demonstreze utilitatea în faţa cetăţenilor, care aşteaptă de la ea soluţii pentru criza economică actuală şi mecanisme eficiente de prevenire a viitoarelor crize economice. S-a vorbit despre un deficit democratic al Uniunii Europene, despre o rată scăzută de participare a cetăţenilor europeni la alegerile europarlamentare, despre nonidentificarea acestora cu politicile europene şi de aceea cred că Tratatul de la Lisabona poate fi într-adevăr un pas important pentru rezolvarea acestor carenţe, însă acesta reprezintă doar baza. Urmează clădirea unui fundament puternic, care să genereze prin stabilitate şi beneficiile aduse încredere în sistemul economic şi politic european. Avem nevoie de un sistem eficient de supraveghere, care să creeze condiţiile pentru o finanţare stabilă a economiei, pentru asigurarea creşterii economice şi a locurilor de muncă, durabile. De asemenea, unitatea pieţei unice europene trebuie supravegheată, dacă vrem să evităm o fragmentare a acesteia. Iată, de aceea, consider, în final, oportună înfiinţarea Comitetului european pentru riscuri sistemice şi a autorităţilor de supraveghere financiară."@da2
"Actuala criză economică ne-a arătat că avem nevoie de un sistem de prevenire a crizelor şi de limitare a efectelor negative ale acestora. Raportul De Larosière, publicat în februarie 2009, analiza supravegherea financiară în Uniunea Europeană, propunând crearea unui organism sui generis, care să fie responsabil de supravegherea macroeconomică la nivelul Uniunii Europene şi care să reprezinte un răspuns pentru actualele puncte slabe. De asemenea, încă din 2000, Parlamentul European a solicitat Comisiei să vină cu propuneri care să vizeze garantarea stabilităţii pieţelor financiare ale Uniunii Europene. Practic, Uniunea Europeană se află într-un punct critic, în care trebuie să-şi demonstreze utilitatea în faţa cetăţenilor, care aşteaptă de la ea soluţii pentru criza economică actuală şi mecanisme eficiente de prevenire a viitoarelor crize economice. S-a vorbit despre un deficit democratic al Uniunii Europene, despre o rată scăzută de participare a cetăţenilor europeni la alegerile europarlamentare, despre nonidentificarea acestora cu politicile europene şi de aceea cred că Tratatul de la Lisabona poate fi într-adevăr un pas important pentru rezolvarea acestor carenţe, însă acesta reprezintă doar baza. Urmează clădirea unui fundament puternic, care să genereze prin stabilitate şi beneficiile aduse încredere în sistemul economic şi politic european. Avem nevoie de un sistem eficient de supraveghere, care să creeze condiţiile pentru o finanţare stabilă a economiei, pentru asigurarea creşterii economice şi a locurilor de muncă, durabile. De asemenea, unitatea pieţei unice europene trebuie supravegheată, dacă vrem să evităm o fragmentare a acesteia. Iată, de aceea, consider, în final, oportună înfiinţarea Comitetului european pentru riscuri sistemice şi a autorităţilor de supraveghere financiară."@de9,9
"Actuala criză economică ne-a arătat că avem nevoie de un sistem de prevenire a crizelor şi de limitare a efectelor negative ale acestora. Raportul De Larosière, publicat în februarie 2009, analiza supravegherea financiară în Uniunea Europeană, propunând crearea unui organism sui generis, care să fie responsabil de supravegherea macroeconomică la nivelul Uniunii Europene şi care să reprezinte un răspuns pentru actualele puncte slabe. De asemenea, încă din 2000, Parlamentul European a solicitat Comisiei să vină cu propuneri care să vizeze garantarea stabilităţii pieţelor financiare ale Uniunii Europene. Practic, Uniunea Europeană se află într-un punct critic, în care trebuie să-şi demonstreze utilitatea în faţa cetăţenilor, care aşteaptă de la ea soluţii pentru criza economică actuală şi mecanisme eficiente de prevenire a viitoarelor crize economice. S-a vorbit despre un deficit democratic al Uniunii Europene, despre o rată scăzută de participare a cetăţenilor europeni la alegerile europarlamentare, despre nonidentificarea acestora cu politicile europene şi de aceea cred că Tratatul de la Lisabona poate fi într-adevăr un pas important pentru rezolvarea acestor carenţe, însă acesta reprezintă doar baza. Urmează clădirea unui fundament puternic, care să genereze prin stabilitate şi beneficiile aduse încredere în sistemul economic şi politic european. Avem nevoie de un sistem eficient de supraveghere, care să creeze condiţiile pentru o finanţare stabilă a economiei, pentru asigurarea creşterii economice şi a locurilor de muncă, durabile. De asemenea, unitatea pieţei unice europene trebuie supravegheată, dacă vrem să evităm o fragmentare a acesteia. Iată, de aceea, consider, în final, oportună înfiinţarea Comitetului european pentru riscuri sistemice şi a autorităţilor de supraveghere financiară."@el10
"The current economic crisis has shown us that we need a system to prevent crises and contain their adverse effects. The de Larosière report, published in February 2009, examined financial supervision in the European Union, proposing the creation of a body which will be responsible for macro-economic supervision at European Union level and offer a solution to the current weaknesses. In addition, the European Parliament has been asking the Commission, as far back as 2000, to come up with proposals intended to guarantee the stability of the European Union’s financial markets. In practical terms, the European Union is at a critical juncture where it must prove its worth to its citizens who are expecting it to provide solutions to the current economic recession and effective mechanisms for preventing future economic recessions. There has been talk about a democratic deficit in the European Union, about the decline in the level of European citizens’ participation in the European Parliament elections, about their failure to identify with European policies. This is why I believe that the Treaty of Lisbon can really mark an important step towards remedying these shortcomings. However, this is only a start. A strong foundation needs to be laid which will foster confidence in Europe’s economic and political system through stability and the benefits gained. We need an effective supervision system which will create the conditions for providing the economy with stable finances and ensuring economic growth and sustainable jobs. The unity of the European single market must also be supervised if we want to avoid its fragmentation. This is why I ultimately feel that the creation of the European Systemic Risk Board and Financial Supervisory Authorities is appropriate."@en4
"Actuala criză economică ne-a arătat că avem nevoie de un sistem de prevenire a crizelor şi de limitare a efectelor negative ale acestora. Raportul De Larosière, publicat în februarie 2009, analiza supravegherea financiară în Uniunea Europeană, propunând crearea unui organism sui generis, care să fie responsabil de supravegherea macroeconomică la nivelul Uniunii Europene şi care să reprezinte un răspuns pentru actualele puncte slabe. De asemenea, încă din 2000, Parlamentul European a solicitat Comisiei să vină cu propuneri care să vizeze garantarea stabilităţii pieţelor financiare ale Uniunii Europene. Practic, Uniunea Europeană se află într-un punct critic, în care trebuie să-şi demonstreze utilitatea în faţa cetăţenilor, care aşteaptă de la ea soluţii pentru criza economică actuală şi mecanisme eficiente de prevenire a viitoarelor crize economice. S-a vorbit despre un deficit democratic al Uniunii Europene, despre o rată scăzută de participare a cetăţenilor europeni la alegerile europarlamentare, despre nonidentificarea acestora cu politicile europene şi de aceea cred că Tratatul de la Lisabona poate fi într-adevăr un pas important pentru rezolvarea acestor carenţe, însă acesta reprezintă doar baza. Urmează clădirea unui fundament puternic, care să genereze prin stabilitate şi beneficiile aduse încredere în sistemul economic şi politic european. Avem nevoie de un sistem eficient de supraveghere, care să creeze condiţiile pentru o finanţare stabilă a economiei, pentru asigurarea creşterii economice şi a locurilor de muncă, durabile. De asemenea, unitatea pieţei unice europene trebuie supravegheată, dacă vrem să evităm o fragmentare a acesteia. Iată, de aceea, consider, în final, oportună înfiinţarea Comitetului european pentru riscuri sistemice şi a autorităţilor de supraveghere financiară."@es21,21
"Praegune majanduskriis on näidanud meile, et vajame süsteemi kriiside ennetamiseks ja nende kahjulike mõjude kontrollimiseks. 2009. aasta veebruaris avaldatud de Larosière’i aruanne uuris finantsjärelevalvet Euroopa Liidus ja tegi ettepaneku ’ organi loomiseks, mis oleks vastutav Euroopa Liidu tasandil makromajandusliku järelevalve üle ning pakuks lahendust praegustele puudustele. Lisaks sellele on Euroopa Parlament juba 2000. aastast palunud komisjonil teha ettepanekuid Euroopa Liidu finantsturgude stabiilsuse tagamiseks. Praktilisest seisukohast lähtudes on Euroopa Liit kriitilises olukorras, kus sellel tuleb tõestada oma väärtust oma kodanikele, kes ootavad sellelt praegusest majanduslangusest väljumiseks lahenduste pakkumist ning tõhusaid mehhanisme edasiste majanduslanguste ennetamiseks. Juttu on olnud demokraatlikust puudujäägist Euroopa Liidus, Euroopa kodanike üha väiksemast osalusest Euroopa Parlamendi valimistel ning võimetusest end Euroopa poliitikaga seostada. Seepärast usun, et Lissaboni leping on tõepoolest nende puuduste parandamisel tähtis samm. See on siiski alles algus. Vaja on rajada tugev alus, mis kasvatab stabiilsuse ja saadud kasude kaudu usaldust Euroopa majandusliku ja poliitilise süsteemi vastu. Vajame tõhusat järelevalvesüsteemi, mis loob tingimused stabiilsete rahaliste vahenditega majandusele ning majanduskasvu ja püsivate töökohtade tagamisele. Kui tahame hoida ära Euroopa ühtse turu lõhestumist, siis tuleb ka selle ühtsuse üle järelevalvet teostada. Seepärast mul ongi lõppkokkuvõttes tunne, et Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ja finantsjärelevalveasutuste loomine on vajalik."@et5
"Actuala criză economică ne-a arătat că avem nevoie de un sistem de prevenire a crizelor şi de limitare a efectelor negative ale acestora. Raportul De Larosière, publicat în februarie 2009, analiza supravegherea financiară în Uniunea Europeană, propunând crearea unui organism sui generis, care să fie responsabil de supravegherea macroeconomică la nivelul Uniunii Europene şi care să reprezinte un răspuns pentru actualele puncte slabe. De asemenea, încă din 2000, Parlamentul European a solicitat Comisiei să vină cu propuneri care să vizeze garantarea stabilităţii pieţelor financiare ale Uniunii Europene. Practic, Uniunea Europeană se află într-un punct critic, în care trebuie să-şi demonstreze utilitatea în faţa cetăţenilor, care aşteaptă de la ea soluţii pentru criza economică actuală şi mecanisme eficiente de prevenire a viitoarelor crize economice. S-a vorbit despre un deficit democratic al Uniunii Europene, despre o rată scăzută de participare a cetăţenilor europeni la alegerile europarlamentare, despre nonidentificarea acestora cu politicile europene şi de aceea cred că Tratatul de la Lisabona poate fi într-adevăr un pas important pentru rezolvarea acestor carenţe, însă acesta reprezintă doar baza. Urmează clădirea unui fundament puternic, care să genereze prin stabilitate şi beneficiile aduse încredere în sistemul economic şi politic european. Avem nevoie de un sistem eficient de supraveghere, care să creeze condiţiile pentru o finanţare stabilă a economiei, pentru asigurarea creşterii economice şi a locurilor de muncă, durabile. De asemenea, unitatea pieţei unice europene trebuie supravegheată, dacă vrem să evităm o fragmentare a acesteia. Iată, de aceea, consider, în final, oportună înfiinţarea Comitetului european pentru riscuri sistemice şi a autorităţilor de supraveghere financiară."@fi7
"Actuala criză economică ne-a arătat că avem nevoie de un sistem de prevenire a crizelor şi de limitare a efectelor negative ale acestora. Raportul De Larosière, publicat în februarie 2009, analiza supravegherea financiară în Uniunea Europeană, propunând crearea unui organism sui generis, care să fie responsabil de supravegherea macroeconomică la nivelul Uniunii Europene şi care să reprezinte un răspuns pentru actualele puncte slabe. De asemenea, încă din 2000, Parlamentul European a solicitat Comisiei să vină cu propuneri care să vizeze garantarea stabilităţii pieţelor financiare ale Uniunii Europene. Practic, Uniunea Europeană se află într-un punct critic, în care trebuie să-şi demonstreze utilitatea în faţa cetăţenilor, care aşteaptă de la ea soluţii pentru criza economică actuală şi mecanisme eficiente de prevenire a viitoarelor crize economice. S-a vorbit despre un deficit democratic al Uniunii Europene, despre o rată scăzută de participare a cetăţenilor europeni la alegerile europarlamentare, despre nonidentificarea acestora cu politicile europene şi de aceea cred că Tratatul de la Lisabona poate fi într-adevăr un pas important pentru rezolvarea acestor carenţe, însă acesta reprezintă doar baza. Urmează clădirea unui fundament puternic, care să genereze prin stabilitate şi beneficiile aduse încredere în sistemul economic şi politic european. Avem nevoie de un sistem eficient de supraveghere, care să creeze condiţiile pentru o finanţare stabilă a economiei, pentru asigurarea creşterii economice şi a locurilor de muncă, durabile. De asemenea, unitatea pieţei unice europene trebuie supravegheată, dacă vrem să evităm o fragmentare a acesteia. Iată, de aceea, consider, în final, oportună înfiinţarea Comitetului european pentru riscuri sistemice şi a autorităţilor de supraveghere financiară."@fr8
"Actuala criză economică ne-a arătat că avem nevoie de un sistem de prevenire a crizelor şi de limitare a efectelor negative ale acestora. Raportul De Larosière, publicat în februarie 2009, analiza supravegherea financiară în Uniunea Europeană, propunând crearea unui organism sui generis, care să fie responsabil de supravegherea macroeconomică la nivelul Uniunii Europene şi care să reprezinte un răspuns pentru actualele puncte slabe. De asemenea, încă din 2000, Parlamentul European a solicitat Comisiei să vină cu propuneri care să vizeze garantarea stabilităţii pieţelor financiare ale Uniunii Europene. Practic, Uniunea Europeană se află într-un punct critic, în care trebuie să-şi demonstreze utilitatea în faţa cetăţenilor, care aşteaptă de la ea soluţii pentru criza economică actuală şi mecanisme eficiente de prevenire a viitoarelor crize economice. S-a vorbit despre un deficit democratic al Uniunii Europene, despre o rată scăzută de participare a cetăţenilor europeni la alegerile europarlamentare, despre nonidentificarea acestora cu politicile europene şi de aceea cred că Tratatul de la Lisabona poate fi într-adevăr un pas important pentru rezolvarea acestor carenţe, însă acesta reprezintă doar baza. Urmează clădirea unui fundament puternic, care să genereze prin stabilitate şi beneficiile aduse încredere în sistemul economic şi politic european. Avem nevoie de un sistem eficient de supraveghere, care să creeze condiţiile pentru o finanţare stabilă a economiei, pentru asigurarea creşterii economice şi a locurilor de muncă, durabile. De asemenea, unitatea pieţei unice europene trebuie supravegheată, dacă vrem să evităm o fragmentare a acesteia. Iată, de aceea, consider, în final, oportună înfiinţarea Comitetului european pentru riscuri sistemice şi a autorităţilor de supraveghere financiară."@hu11
"L'attuale crisi economica ci ha dimostrato la necessità di un sistema per prevenire le crisi e contenerne gli effetti negativi. La relazione de Larosière pubblicata nel febbraio 2009 ha esaminato la supervisione finanziaria nell'Unione europea, proponendo la creazione di un organismo sui generis che sarà responsabile della supervisione macroeconomica a livello dell'Unione europea e che offrirà una soluzione alle attuali carenze. Inoltre, nel lontano 2000 il Parlamento europeo aveva chiesto alla Commissione di presentare proposte intese a garantire la stabilità dei mercati finanziari dell'Unione europea. In termini pratici, l'Unione europea attraversa un momento critico e deve dimostrare il proprio valore ai cittadini che si aspettano delle soluzioni all'attuale recessione economica ed efficaci meccanismi di prevenzione di quelle future. Si è parlato di un deficit democratico dell'Unione europea, per via del calo di partecipazione dei cittadini europei alle elezioni del Parlamento europeo, per la loro incapacità di identificarsi con le politiche europee. Per questo motivo ritengo che il trattato di Lisbona possa davvero segnare un passo importante per colmare tali lacune. Ma è solo l’inizio: occorre prevedere una base solida che favorisca la fiducia nel sistema economico e politico dell'Europa, attraverso la stabilità e i benefici che ne derivano. Abbiamo bisogno di un efficace sistema di supervisione che crei le condizioni per dare all'economia una finanza stabile e garantire crescita economica e posti di lavoro sostenibili. Al fine di evitare la frammentazione occorre controllare anche l'unità del mercato unico europeo. Ecco perché in ultima analisi, ritengo adeguata l'istituzione del Comitato europeo per il rischio sistemico e delle autorità di controllo finanziario."@it12
"Actuala criză economică ne-a arătat că avem nevoie de un sistem de prevenire a crizelor şi de limitare a efectelor negative ale acestora. Raportul De Larosière, publicat în februarie 2009, analiza supravegherea financiară în Uniunea Europeană, propunând crearea unui organism sui generis, care să fie responsabil de supravegherea macroeconomică la nivelul Uniunii Europene şi care să reprezinte un răspuns pentru actualele puncte slabe. De asemenea, încă din 2000, Parlamentul European a solicitat Comisiei să vină cu propuneri care să vizeze garantarea stabilităţii pieţelor financiare ale Uniunii Europene. Practic, Uniunea Europeană se află într-un punct critic, în care trebuie să-şi demonstreze utilitatea în faţa cetăţenilor, care aşteaptă de la ea soluţii pentru criza economică actuală şi mecanisme eficiente de prevenire a viitoarelor crize economice. S-a vorbit despre un deficit democratic al Uniunii Europene, despre o rată scăzută de participare a cetăţenilor europeni la alegerile europarlamentare, despre nonidentificarea acestora cu politicile europene şi de aceea cred că Tratatul de la Lisabona poate fi într-adevăr un pas important pentru rezolvarea acestor carenţe, însă acesta reprezintă doar baza. Urmează clădirea unui fundament puternic, care să genereze prin stabilitate şi beneficiile aduse încredere în sistemul economic şi politic european. Avem nevoie de un sistem eficient de supraveghere, care să creeze condiţiile pentru o finanţare stabilă a economiei, pentru asigurarea creşterii economice şi a locurilor de muncă, durabile. De asemenea, unitatea pieţei unice europene trebuie supravegheată, dacă vrem să evităm o fragmentare a acesteia. Iată, de aceea, consider, în final, oportună înfiinţarea Comitetului european pentru riscuri sistemice şi a autorităţilor de supraveghere financiară."@lt14
"Actuala criză economică ne-a arătat că avem nevoie de un sistem de prevenire a crizelor şi de limitare a efectelor negative ale acestora. Raportul De Larosière, publicat în februarie 2009, analiza supravegherea financiară în Uniunea Europeană, propunând crearea unui organism sui generis, care să fie responsabil de supravegherea macroeconomică la nivelul Uniunii Europene şi care să reprezinte un răspuns pentru actualele puncte slabe. De asemenea, încă din 2000, Parlamentul European a solicitat Comisiei să vină cu propuneri care să vizeze garantarea stabilităţii pieţelor financiare ale Uniunii Europene. Practic, Uniunea Europeană se află într-un punct critic, în care trebuie să-şi demonstreze utilitatea în faţa cetăţenilor, care aşteaptă de la ea soluţii pentru criza economică actuală şi mecanisme eficiente de prevenire a viitoarelor crize economice. S-a vorbit despre un deficit democratic al Uniunii Europene, despre o rată scăzută de participare a cetăţenilor europeni la alegerile europarlamentare, despre nonidentificarea acestora cu politicile europene şi de aceea cred că Tratatul de la Lisabona poate fi într-adevăr un pas important pentru rezolvarea acestor carenţe, însă acesta reprezintă doar baza. Urmează clădirea unui fundament puternic, care să genereze prin stabilitate şi beneficiile aduse încredere în sistemul economic şi politic european. Avem nevoie de un sistem eficient de supraveghere, care să creeze condiţiile pentru o finanţare stabilă a economiei, pentru asigurarea creşterii economice şi a locurilor de muncă, durabile. De asemenea, unitatea pieţei unice europene trebuie supravegheată, dacă vrem să evităm o fragmentare a acesteia. Iată, de aceea, consider, în final, oportună înfiinţarea Comitetului european pentru riscuri sistemice şi a autorităţilor de supraveghere financiară."@lv13
"Actuala criză economică ne-a arătat că avem nevoie de un sistem de prevenire a crizelor şi de limitare a efectelor negative ale acestora. Raportul De Larosière, publicat în februarie 2009, analiza supravegherea financiară în Uniunea Europeană, propunând crearea unui organism sui generis, care să fie responsabil de supravegherea macroeconomică la nivelul Uniunii Europene şi care să reprezinte un răspuns pentru actualele puncte slabe. De asemenea, încă din 2000, Parlamentul European a solicitat Comisiei să vină cu propuneri care să vizeze garantarea stabilităţii pieţelor financiare ale Uniunii Europene. Practic, Uniunea Europeană se află într-un punct critic, în care trebuie să-şi demonstreze utilitatea în faţa cetăţenilor, care aşteaptă de la ea soluţii pentru criza economică actuală şi mecanisme eficiente de prevenire a viitoarelor crize economice. S-a vorbit despre un deficit democratic al Uniunii Europene, despre o rată scăzută de participare a cetăţenilor europeni la alegerile europarlamentare, despre nonidentificarea acestora cu politicile europene şi de aceea cred că Tratatul de la Lisabona poate fi într-adevăr un pas important pentru rezolvarea acestor carenţe, însă acesta reprezintă doar baza. Urmează clădirea unui fundament puternic, care să genereze prin stabilitate şi beneficiile aduse încredere în sistemul economic şi politic european. Avem nevoie de un sistem eficient de supraveghere, care să creeze condiţiile pentru o finanţare stabilă a economiei, pentru asigurarea creşterii economice şi a locurilor de muncă, durabile. De asemenea, unitatea pieţei unice europene trebuie supravegheată, dacă vrem să evităm o fragmentare a acesteia. Iată, de aceea, consider, în final, oportună înfiinţarea Comitetului european pentru riscuri sistemice şi a autorităţilor de supraveghere financiară."@mt15
"Actuala criză economică ne-a arătat că avem nevoie de un sistem de prevenire a crizelor şi de limitare a efectelor negative ale acestora. Raportul De Larosière, publicat în februarie 2009, analiza supravegherea financiară în Uniunea Europeană, propunând crearea unui organism sui generis, care să fie responsabil de supravegherea macroeconomică la nivelul Uniunii Europene şi care să reprezinte un răspuns pentru actualele puncte slabe. De asemenea, încă din 2000, Parlamentul European a solicitat Comisiei să vină cu propuneri care să vizeze garantarea stabilităţii pieţelor financiare ale Uniunii Europene. Practic, Uniunea Europeană se află într-un punct critic, în care trebuie să-şi demonstreze utilitatea în faţa cetăţenilor, care aşteaptă de la ea soluţii pentru criza economică actuală şi mecanisme eficiente de prevenire a viitoarelor crize economice. S-a vorbit despre un deficit democratic al Uniunii Europene, despre o rată scăzută de participare a cetăţenilor europeni la alegerile europarlamentare, despre nonidentificarea acestora cu politicile europene şi de aceea cred că Tratatul de la Lisabona poate fi într-adevăr un pas important pentru rezolvarea acestor carenţe, însă acesta reprezintă doar baza. Urmează clădirea unui fundament puternic, care să genereze prin stabilitate şi beneficiile aduse încredere în sistemul economic şi politic european. Avem nevoie de un sistem eficient de supraveghere, care să creeze condiţiile pentru o finanţare stabilă a economiei, pentru asigurarea creşterii economice şi a locurilor de muncă, durabile. De asemenea, unitatea pieţei unice europene trebuie supravegheată, dacă vrem să evităm o fragmentare a acesteia. Iată, de aceea, consider, în final, oportună înfiinţarea Comitetului european pentru riscuri sistemice şi a autorităţilor de supraveghere financiară."@nl3
"Actuala criză economică ne-a arătat că avem nevoie de un sistem de prevenire a crizelor şi de limitare a efectelor negative ale acestora. Raportul De Larosière, publicat în februarie 2009, analiza supravegherea financiară în Uniunea Europeană, propunând crearea unui organism sui generis, care să fie responsabil de supravegherea macroeconomică la nivelul Uniunii Europene şi care să reprezinte un răspuns pentru actualele puncte slabe. De asemenea, încă din 2000, Parlamentul European a solicitat Comisiei să vină cu propuneri care să vizeze garantarea stabilităţii pieţelor financiare ale Uniunii Europene. Practic, Uniunea Europeană se află într-un punct critic, în care trebuie să-şi demonstreze utilitatea în faţa cetăţenilor, care aşteaptă de la ea soluţii pentru criza economică actuală şi mecanisme eficiente de prevenire a viitoarelor crize economice. S-a vorbit despre un deficit democratic al Uniunii Europene, despre o rată scăzută de participare a cetăţenilor europeni la alegerile europarlamentare, despre nonidentificarea acestora cu politicile europene şi de aceea cred că Tratatul de la Lisabona poate fi într-adevăr un pas important pentru rezolvarea acestor carenţe, însă acesta reprezintă doar baza. Urmează clădirea unui fundament puternic, care să genereze prin stabilitate şi beneficiile aduse încredere în sistemul economic şi politic european. Avem nevoie de un sistem eficient de supraveghere, care să creeze condiţiile pentru o finanţare stabilă a economiei, pentru asigurarea creşterii economice şi a locurilor de muncă, durabile. De asemenea, unitatea pieţei unice europene trebuie supravegheată, dacă vrem să evităm o fragmentare a acesteia. Iată, de aceea, consider, în final, oportună înfiinţarea Comitetului european pentru riscuri sistemice şi a autorităţilor de supraveghere financiară."@pl16
"Actuala criză economică ne-a arătat că avem nevoie de un sistem de prevenire a crizelor şi de limitare a efectelor negative ale acestora. Raportul De Larosière, publicat în februarie 2009, analiza supravegherea financiară în Uniunea Europeană, propunând crearea unui organism sui generis, care să fie responsabil de supravegherea macroeconomică la nivelul Uniunii Europene şi care să reprezinte un răspuns pentru actualele puncte slabe. De asemenea, încă din 2000, Parlamentul European a solicitat Comisiei să vină cu propuneri care să vizeze garantarea stabilităţii pieţelor financiare ale Uniunii Europene. Practic, Uniunea Europeană se află într-un punct critic, în care trebuie să-şi demonstreze utilitatea în faţa cetăţenilor, care aşteaptă de la ea soluţii pentru criza economică actuală şi mecanisme eficiente de prevenire a viitoarelor crize economice. S-a vorbit despre un deficit democratic al Uniunii Europene, despre o rată scăzută de participare a cetăţenilor europeni la alegerile europarlamentare, despre nonidentificarea acestora cu politicile europene şi de aceea cred că Tratatul de la Lisabona poate fi într-adevăr un pas important pentru rezolvarea acestor carenţe, însă acesta reprezintă doar baza. Urmează clădirea unui fundament puternic, care să genereze prin stabilitate şi beneficiile aduse încredere în sistemul economic şi politic european. Avem nevoie de un sistem eficient de supraveghere, care să creeze condiţiile pentru o finanţare stabilă a economiei, pentru asigurarea creşterii economice şi a locurilor de muncă, durabile. De asemenea, unitatea pieţei unice europene trebuie supravegheată, dacă vrem să evităm o fragmentare a acesteia. Iată, de aceea, consider, în final, oportună înfiinţarea Comitetului european pentru riscuri sistemice şi a autorităţilor de supraveghere financiară."@pt17
"Actuala criză economică ne-a arătat că avem nevoie de un sistem de prevenire a crizelor şi de limitare a efectelor negative ale acestora. Raportul De Larosière, publicat în februarie 2009, analiza supravegherea financiară în Uniunea Europeană, propunând crearea unui organism sui generis, care să fie responsabil de supravegherea macroeconomică la nivelul Uniunii Europene şi care să reprezinte un răspuns pentru actualele puncte slabe. De asemenea, încă din 2000, Parlamentul European a solicitat Comisiei să vină cu propuneri care să vizeze garantarea stabilităţii pieţelor financiare ale Uniunii Europene. Practic, Uniunea Europeană se află într-un punct critic, în care trebuie să-şi demonstreze utilitatea în faţa cetăţenilor, care aşteaptă de la ea soluţii pentru criza economică actuală şi mecanisme eficiente de prevenire a viitoarelor crize economice. S-a vorbit despre un deficit democratic al Uniunii Europene, despre o rată scăzută de participare a cetăţenilor europeni la alegerile europarlamentare, despre nonidentificarea acestora cu politicile europene şi de aceea cred că Tratatul de la Lisabona poate fi într-adevăr un pas important pentru rezolvarea acestor carenţe, însă acesta reprezintă doar baza. Urmează clădirea unui fundament puternic, care să genereze prin stabilitate şi beneficiile aduse încredere în sistemul economic şi politic european. Avem nevoie de un sistem eficient de supraveghere, care să creeze condiţiile pentru o finanţare stabilă a economiei, pentru asigurarea creşterii economice şi a locurilor de muncă, durabile. De asemenea, unitatea pieţei unice europene trebuie supravegheată, dacă vrem să evităm o fragmentare a acesteia. Iată, de aceea, consider, în final, oportună înfiinţarea Comitetului european pentru riscuri sistemice şi a autorităţilor de supraveghere financiară."@sk19
"Actuala criză economică ne-a arătat că avem nevoie de un sistem de prevenire a crizelor şi de limitare a efectelor negative ale acestora. Raportul De Larosière, publicat în februarie 2009, analiza supravegherea financiară în Uniunea Europeană, propunând crearea unui organism sui generis, care să fie responsabil de supravegherea macroeconomică la nivelul Uniunii Europene şi care să reprezinte un răspuns pentru actualele puncte slabe. De asemenea, încă din 2000, Parlamentul European a solicitat Comisiei să vină cu propuneri care să vizeze garantarea stabilităţii pieţelor financiare ale Uniunii Europene. Practic, Uniunea Europeană se află într-un punct critic, în care trebuie să-şi demonstreze utilitatea în faţa cetăţenilor, care aşteaptă de la ea soluţii pentru criza economică actuală şi mecanisme eficiente de prevenire a viitoarelor crize economice. S-a vorbit despre un deficit democratic al Uniunii Europene, despre o rată scăzută de participare a cetăţenilor europeni la alegerile europarlamentare, despre nonidentificarea acestora cu politicile europene şi de aceea cred că Tratatul de la Lisabona poate fi într-adevăr un pas important pentru rezolvarea acestor carenţe, însă acesta reprezintă doar baza. Urmează clădirea unui fundament puternic, care să genereze prin stabilitate şi beneficiile aduse încredere în sistemul economic şi politic european. Avem nevoie de un sistem eficient de supraveghere, care să creeze condiţiile pentru o finanţare stabilă a economiei, pentru asigurarea creşterii economice şi a locurilor de muncă, durabile. De asemenea, unitatea pieţei unice europene trebuie supravegheată, dacă vrem să evităm o fragmentare a acesteia. Iată, de aceea, consider, în final, oportună înfiinţarea Comitetului european pentru riscuri sistemice şi a autorităţilor de supraveghere financiară."@sl20
"Actuala criză economică ne-a arătat că avem nevoie de un sistem de prevenire a crizelor şi de limitare a efectelor negative ale acestora. Raportul De Larosière, publicat în februarie 2009, analiza supravegherea financiară în Uniunea Europeană, propunând crearea unui organism sui generis, care să fie responsabil de supravegherea macroeconomică la nivelul Uniunii Europene şi care să reprezinte un răspuns pentru actualele puncte slabe. De asemenea, încă din 2000, Parlamentul European a solicitat Comisiei să vină cu propuneri care să vizeze garantarea stabilităţii pieţelor financiare ale Uniunii Europene. Practic, Uniunea Europeană se află într-un punct critic, în care trebuie să-şi demonstreze utilitatea în faţa cetăţenilor, care aşteaptă de la ea soluţii pentru criza economică actuală şi mecanisme eficiente de prevenire a viitoarelor crize economice. S-a vorbit despre un deficit democratic al Uniunii Europene, despre o rată scăzută de participare a cetăţenilor europeni la alegerile europarlamentare, despre nonidentificarea acestora cu politicile europene şi de aceea cred că Tratatul de la Lisabona poate fi într-adevăr un pas important pentru rezolvarea acestor carenţe, însă acesta reprezintă doar baza. Urmează clădirea unui fundament puternic, care să genereze prin stabilitate şi beneficiile aduse încredere în sistemul economic şi politic european. Avem nevoie de un sistem eficient de supraveghere, care să creeze condiţiile pentru o finanţare stabilă a economiei, pentru asigurarea creşterii economice şi a locurilor de muncă, durabile. De asemenea, unitatea pieţei unice europene trebuie supravegheată, dacă vrem să evităm o fragmentare a acesteia. Iată, de aceea, consider, în final, oportună înfiinţarea Comitetului european pentru riscuri sistemice şi a autorităţilor de supraveghere financiară."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"George Sabin Cutaş (S&D ). -"18,20,15,19,14,16,11,7,22,10,2,3,13,21,9,17,8
"sui genesis"1
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph