Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-06-15-Speech-2-648"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100615.34.2-648"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhor Presidente, Senhora Comissária Malmström, caras e caros Colegas, gostaria de referir quatro pontos essenciais: primeiro, sobre o procedimento de avaliação. Desde a sua adesão à União Europeia, em 2007, a Roménia e a Bulgária começaram a trabalhar para a sua plena integração no Espaço Schengen. Para que o Conselho possa tomar a decisão de abolir as fronteiras internas é necessário que os procedimentos de avaliação certifiquem todas as condições necessárias para a aplicação das partes relevantes do acervo comunitário, ou seja, a protecção de dados, o Sistema de Informação de Schengen, as fronteiras aéreas, terrestres e marítimas, a cooperação policial e a política de vistos. Os procedimentos de avaliação começaram com a parte correspondente à protecção de dados. Trata-se de verificar se cada um destes Estados-Membros está suficientemente preparado para aplicar todas as disposições em termos de protecção de dados. Os resultados obtidos são, pois, condição prévia para o processo de avaliação relativamente ao Sistema de Informação de Schengen, que implica a transferência de dados X para esses países. A aprovação desta decisão constitui, assim, um primeiro passo com vista à abolição dos controlos nas fronteiras internas com a Bulgária e a Roménia. Em segundo lugar: o acesso aos documentos. O Conselho enviou ao Parlamento Europeu o presente projecto de decisão. Porém, não foram enviados relatórios de avaliação e os que poderiam permitir ao Parlamento ter acesso a toda a informação necessária para elaborar um parecer fundamentado e motivado. Só após a insistência do Parlamento os documentos foram entregues pelo Conselho. Agradeço o empenho do Embaixador da Roménia, graças ao qual foi possível encontrar uma solução para que esta situação fosse ultrapassada através do pedido para que os documentos confidenciais fossem desclassificados e fosse adoptada a designação de . Esta solução permitiu cumprir o calendário, mas teremos o mesmo problema quando for solicitada a opinião do Parlamento Europeu em relação aos outros aspectos do Acervo de Schengen. Impõe-se, assim, que seja celebrado, o mais rapidamente possível, o acordo entre o Parlamento Europeu e o Conselho relativamente à transferência de documentos confidenciais. Em terceiro, sobre a avaliação da Roménia e da Bulgária. Em relação à Bulgária foram identificadas falhas relativamente à adopção, implementação e aplicação da Recomendação 85/15 do Conselho da Europa, relativamente ao uso de dados pessoais no sector policial, e foram encontradas deficiências na actividade da Comissão Nacional para a Protecção de Dados. A Bulgária deu o seguimento adequado a estas recomendações e o Conselho, a 26 de Abril, concluiu que as condições necessárias em termos de recuperação de dados tinham sido atingidas. Em relação à Roménia foram detectadas fraquezas relativamente à adopção de duas leis que regulam o processamento de dados pessoais, bem como em relação às instalações e recursos da autoridade nacional para a protecção de dados, bem como a introdução de avaliações periódicas em relação a dados Schengen. De uma forma geral a Roménia deu um seguimento adequado às recomendações e aquelas que ainda estão pendentes não impedem este país de aplicar, de forma adequada, todos os requisitos necessários no que diz respeito à protecção de dados. Estão assim verificadas as condições para darmos luz verde à Roménia e à Bulgária no domínio da protecção de dados. Finalmente, Sr. Presidente: revisão do mecanismo de avaliação de Schengen. Gostaria de aproveitar esta ocasião para recordar a necessidade de instituir, o mais rapidamente possível, um mecanismo de avaliação europeu que seja simples e eficaz, eficiente e transparente na área de avaliação de Schengen. O Parlamento recusou as propostas que lhe foram apresentadas em Outubro passado. Peço à Comissão que exerça o seu direito de iniciativa tão cedo quanto possível."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, vážená paní komisařko Malmströmová, dámy a pánové, chtěl bych se zmínit o čtyřech podstatných otázkách. Nejprve k hodnotícímu postupu. Rumunsko a Bulharsko se začaly připravovat na úplnou integraci do schengenského prostoru od roku 2007, kdy přistoupily k EU. Pokud má Rada rozhodnout o zrušení vnitřních hranic, je nezbytné, aby hodnotící postupy potvrdily, že všechny podmínky nutné pro uplatnění předmětných částí acquis communautaire jsou splněny, a sice podmínky související s ochranou údajů, Schengenským informačním systémem, vzdušnými hranicemi, pozemními a námořními hranicemi, policejní spoluprací a vízovou politikou. Hodnotící postupy byly zahájeny posuzováním úrovně ochrany údajů. To znamená, že se prověřovalo, zda jsou oba tyto členské státy dostatečně připraveny provést všechna ustanovení týkající se ochrany údajů. Závěry jsou tedy předpokladem pro zahájení hodnotícího postupu pro účely Schengenského informačního systému, který vyžaduje předání údajů těmto zemím. Schválení tohoto rozhodnutí je tedy prvním krokem ke zrušení kontrol na vnitřních hranicích s Bulharskem a Rumunskem. Druhá otázka se týká přístupu k dokumentům. Rada postoupila tento návrh zprávy Parlamentu. Hodnotící a navazující zprávy však zaslány nebyly. Ty by Parlamentu umožnily získat přístup ke všem informacím nezbytným k vypracování řádně podloženého a odůvodněného stanoviska. Rada poskytla tyto dokumenty až na naléhání Parlamentu. Vítám úsilí velvyslance Rumunska, s jehož pomocí jsme mohli tuto situaci vyřešit tak, že jsme požádali, aby důvěrné písemnosti byly zpřístupněny a označeny jako písemnosti „s omezeným přístupem“. To umožnilo dodržet časový harmonogram, ale stejný problém nastane, jakmile budeme požadovat stanovisko Parlamentu ohledně dalších aspektů schengenského acquis. Je tedy nezbytně nutné, aby Parlament a Rada dospěly k dohodě ohledně předávání důvěrných písemností, co nejdříve to bude možné. Třetí otázka se vztahuje k hodnocení Rumunska a Bulharska. V případě Bulharska byly zjištěny některé nedostatky týkající se přijímání, provádění a uplatňování doporučení Rady Evropy č. 85/15, které upravuje používání osobních údajů v policejní oblasti. Další nedokonalosti byly zjištěny v činnosti Národní komise pro ochranu osobních údajů. Na základě těchto doporučení přijalo Bulharsko náležitá opatření a Rada dne 26. dubna dospěla k závěru, že nezbytné podmínky související s obnovou údajů byly splněny. V případě Rumunska byly odhaleny slabiny při přijímání dvou zákonů upravujících zpracování osobních údajů, které se týkaly rovněž vybavenosti vnitrostátních úřadů a prostředků pro ochranu údajů a stejně tak zavedení periodických hodnocení ohledně schengenských údajů. Obecně řečeno, Rumunsko přijalo odpovídající opatření ve smyslu doporučení a ta, která dosud nebyla projednána, nebrání této zemi v uplatňování všech nezbytných požadavků, pokud se týče ochrany údajů. Byly tedy prověřeny podmínky pro to, aby Rumunsko a Bulharsko dostaly v oblasti ochrany údajů zelenou. Poslední otázka, pane předsedající, se týká přezkoumání schengenského hodnotícího mechanismu. Chtěl bych využít této příležitosti k tomu, abych zopakoval, že v rámci hodnocení Schengenu je nutné co nejdříve zřídit evropský hodnotící mechanismus, který bude jednoduchý, účinný, účelný a transparentní. Parlament zamítl návrhy, které mu byly předloženy vloni v říjnu. Chtěl bych požádat Komisi, aby co nejdříve uplatnila své právo iniciativy."@cs1
"Hr. formand, kommissær Malmström, mine damer og herrer! Jeg har fire hovedpunkter. For det første er der evalueringsproceduren. Siden EU-tiltrædelsen i 2007 har Rumænien og Bulgarien arbejdet hen imod en fuld integration i Schengenområdet. Hvis Rådet beslutter at afskaffe de indre grænser, skal vurderingsprocedurerne bekræfte, at alle de nødvendige betingelser for gennemførelsen af de relevante dele af den gældende fællesskabsret er opfyldt (databeskyttelse, Schengeninformationssystemet, luft-, land- og søgrænser, politisamarbejde og visumpolitik). Vurderingsprocedurerne startede med databeskyttelsesdelen. Det betyder, at det skal kontrolleres, at de enkelte medlemsstater er tilstrækkeligt forberedte til at gennemføre alle bestemmelserne vedrørende databeskyttelse. Resultaterne er derfor en forudsætning for evalueringsprocessen for Schengeninformationssystemet, der omfatter dataoverførsel til disse lande. En godkendelse af denne beslutning er derfor et første skridt hen imod en ophævelse af kontroller ved de indre grænser til Bulgarien og Rumænien. For det andet er der adgang til dokumenter. Rådet har forelagt dette beslutningsforslag for Parlamentet. Der blev imidlertid ikke fremsendt de nødvendige evaluerings- og opfølgningsrapporter, der ville have sat Parlamentet i stand til at vurdere alle de oplysninger, der var nødvendige for at udarbejde en begrundet betragtning. Rådet leverede først dokumenterne, efter at Parlamentet havde rykket for dem. Jeg glæder mig over indsatsen fra Rumæniens ambassadør, der gjorde det muligt at finde en løsning på situationen ved at ansøge om, at fortrolige dokumenter skulle afklassificeres og benævnes "begrænsede". Det gjorde det muligt at overholde tidsfristen, men vi får det samme problem, når Parlamentet skal afgive en udtalelse om andre aspekter af Schengenreglerne. Det er således helt afgørende, at aftalen mellem Parlamentet og Rådet indgås hurtigst muligt med hensyn til overførslen af fortrolige dokumenter. For det tredje er der evalueringen af Rumænien og Bulgarien. Hvad angår Bulgarien blev der fundet flere mangler vedrørende vedtagelse, gennemførelse og håndhævelse af Rådets henstilling 85/15 om politiets brug af personlige oplysninger, og der blev fundet mangler i driften af den nationale kommission for databehandling. Bulgarien traf passende foranstaltninger i forhold til henstillingerne, og den 26. april konkluderede Rådet, at de nødvendige betingelser i forhold til retablering af data var opfyldt. Hvad angår Rumænien, blev der fundet svagheder i vedtagelsen af to love, der regulerer behandlingen af personlige data, samt vedrørende de nationale myndigheders faciliteter og ressourcer til databeskyttelse og indførelsen af periodiske vurderinger vedrørende Schengendata. Generelt set har Rumænien truffet de nødvendige foranstaltninger i lyset af henstillingerne, og de udestående problemer forhindrer ikke landet i at opfylde alle de nødvendige krav med hensyn til databeskyttelse. Betingelserne for at give grønt lys til Rumænien og Bulgarien på databeskyttelsesområdet er dermed opfyldt. For det fjerde er der Schengenevalueringsmekanismen. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at gentage behovet for hurtigst muligt at oprette en europæisk evalueringsmekanisme, der er enkel, effektiv og gennemsigtig inden for Schengenevaluering. Parlamentet forkastede de forslag, der blev stillet i oktober måned i fjor. Jeg vil bede Kommissionen om hurtigst muligt at bruge sin initiativret."@da2
"Herr Präsident, Frau Kommissarin Malmström, meine Damen und Herren, ich möchte vier wichtige Punkte erwähnen. Zunächst soll es um das Bewertungsverfahren gehen. Seit dem Beitritt zur Europäischen Union im Jahr 2007 arbeiten Rumänien und Bulgarien auf eine volle Integration in den Schengen-Raum hin. Wenn der Rat einen Entschluss zum Abbau internationaler Grenzen trifft, muss durch die Bewertungsverfahren bestätigt werden, dass alle Voraussetzungen für die Umsetzung der relevanten Teile des gemeinschaftlichen Besitzstandes erfüllt sind, das heißt Datenschutz; das Schengener Informationssystem; Luft-, Land- und Seegrenzen; Zusammenarbeit der Polizei und Visumpolitik. Bei den Bewertungsverfahren wurde zunächst mit dem Datenschutz begonnen. Hierbei musste nachgewiesen werden, dass sämtliche dieser Mitgliedstaaten auf die Einführung aller Bestimmungen bezüglich des Datenschutzes vorbereitet sind. Die Ergebnisse sind daher eine Voraussetzung für das Bewertungsverfahren des Schengener Informationssystems, das die Übertragung von Daten in diese Länder einschließt. Eine Zustimmung zu dieser Entscheidung ist daher ein erster Schritt in Richtung Abschaffung der Kontrollen an internationalen Grenzen zu Bulgarien und Rumänien. Der zweite Punkt ist der Zugang zu Dokumenten. Der Rat hat diesen Entwurf eines Beschlusses dem Parlament vorgelegt. Bewertung und Folgeberichte wurden jedoch nicht vorgelegt. Diese würden dem Parlament Zugang zu allen für eine begründete und gerechtfertigte Sichtweise erforderlichen Informationen ermöglichen. Der Rat legte die Dokumente erst nach erneuter Aufforderung durch das Parlament vor. Ich begrüße die Bemühungen des Botschafters von Rumänien, mit dessen Hilfe es möglich war, eine Lösung für diese Situation zu finden und den Antrag zu stellen, vertrauliche Dokumente freizugeben und als „eingeschränkt“ zu kennzeichnen. Somit konnte der Zeitplan eingehalten werden. Wir werden jedoch vor demselben Problem stehen, wenn die Stellungnahme des Parlaments zu anderen Aspekten des Schengen-Besitzstands eingeholt werden muss. Es ist daher erforderlich, dass bezüglich der Übertragung vertraulicher Dokumente die Übereinkunft zwischen Parlament und Rat so schnell wie möglich getroffen wird. Drittens soll es um die Bewertung von Rumänien und Bulgarien gehen. Im Fall von Bulgarien, wurden hinsichtlich Annahme, Einführung und Umsetzung von Empfehlung 85/15 des Europarates mehrere Fehler festgestellt. Diese betreffen die Verwendung personenbezogener Daten durch die Polizei sowie Mängel bei der Arbeit der Nationalen Kommission für Datenschutz. Bulgarien hat auf diese Empfehlungen mit Maßnahmen reagiert. Am 26. April betätigte der Rat, dass die für die Datenwiederherstellung erforderlichen Bedingungen erfüllt wurden. Im Fall von Rumänien wurden bei der Annahme zweier Gesetze zur Regulierung der Verarbeitung personenbezogener Daten Schwachstellen ermittelt. Weitere Schwachstellen zeigten sich im Bereich der Behörden und Ressourcen für Datenschutz und der Einführung periodischer Bewertungen bezüglich der Daten des Schengener Informationssystems. Im Allgemeinen hat Rumänien die Empfehlungen in den getroffenen Maßnahmen angemessen berücksichtigt. Obwohl noch nicht alle Empfehlungen umgesetzt werden konnten, kann das Land sicherstellen, dass alle Datenschutzanforderungen erfüllt werden. Rumänien und Bulgarien haben somit die Bedingungen im Bereich Datenschutz erfüllt. Abschließend, Herr Präsident, geht es um die Überprüfung des Schengen-Evaluierungsmechanismus. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und noch einmal auf die Notwendigkeit der schnellen Schaffung eines europäischen Evaluierungsmechanismus für die Schengen-Bewertungen hinweisen, der einfach, effektiv, wirksam und transparent sein sollte. Das Parlament hat die von uns im letzten Oktober eingereichten Vorschläge abgelehnt. Ich möchte die Kommission darum bitten, ihr Initiativrecht so bald wie möglich wahrzunehmen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε Malmström, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να αναφέρω τέσσερα πολύ σημαντικά σημεία. Πρώτον, τη διαδικασία αξιολόγησης. Η Ρουμανία και η Βουλγαρία, ύστερα από την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007, άρχισαν να καταβάλλουν προσπάθειες για την πλήρη ένταξή τους στον χώρο Σένγκεν. Αν το Συμβούλιο πρόκειται να λάβει απόφαση για την κατάργηση των εσωτερικών συνόρων, οι διαδικασίες αξιολόγησης πρέπει να πιστοποιήσουν ότι πληρούνται όλοι οι απαραίτητοι όροι για την εφαρμογή των σχετικών τμημάτων του κεκτημένου του Σένγκεν, συγκεκριμένα η προστασία των δεδομένων, το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν, τα εναέρια σύνορα, τα χερσαία σύνορα, τα θαλάσσια σύνορα, η αστυνομική συνεργασία και η πολιτική για τις θεωρήσεις. Οι διαδικασίες αξιολόγησης ξεκίνησαν με το τμήμα που αφορά την προστασία των δεδομένων. Στο σημείο αυτό εξακριβώνεται αν καθένα από αυτά τα κράτη μέλη είναι επαρκώς προετοιμασμένο για να εφαρμόσει όλες τις διατάξεις που αφορούν την προστασία των δεδομένων. Επομένως τα αποτελέσματα αποτελούν προαπαιτούμενο για τη διαδικασία αξιολόγησης για το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν, το οποίο περιλαμβάνει τη μεταφορά δεδομένων προς αυτές τις χώρες. Η έγκριση της συγκεκριμένης απόφασης αποτελεί, επομένως, ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της κατάργησης των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Δεύτερον, την πρόσβαση στα έγγραφα. Το Συμβούλιο κατέθεσε το συγκεκριμένο σχέδιο απόφασης στο Κοινοβούλιο. Οι εκθέσεις αξιολόγησης και συνέχειας όμως δεν απεστάλησαν· οι τελευταίες θα επέτρεπαν στο Κοινοβούλιο να έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειμένου να διαμορφώσει αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη γνώμη. Τα έγγραφα διαβιβάστηκαν από το Συμβούλιο μόνο ύστερα από την επιμονή του Κοινοβουλίου. Επικροτώ τις προσπάθειες του πρεσβευτή της Ρουμανίας, με τη βοήθεια του οποίου κατέστη δυνατό να εξευρεθεί μια λύση σε αυτήν την κατάσταση, ζητώντας τον αποχαρακτηρισμό των εμπιστευτικών εγγράφων και τον χαρακτηρισμό τους ως «περιορισμένων». Αυτό επέτρεψε την εκπλήρωση του χρονοδιαγράμματος αλλά το ίδιο πρόβλημα θα εμφανιστεί όταν ζητηθεί η άποψη του Κοινοβουλίου για άλλες πτυχές του κεκτημένου του Σένγκεν. Επομένως, καθίσταται επιτακτικό η συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση των εμπιστευτικών εγγράφων να συναφθεί το συντομότερο δυνατό. Τρίτον, την αξιολόγηση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Σε ό,τι αφορά τη Βουλγαρία εντοπίστηκαν ορισμένες αδυναμίες σχετικά με την έγκριση, την κύρωση και την εφαρμογή της σύστασης 85/15 του Συμβουλίου από το Συμβούλιο της Ευρώπης, που αφορά τη χρήση προσωπικών δεδομένων από την αστυνομία, και διαπιστώθηκαν ελλείψεις στις δραστηριότητες της επιτροπής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η Βουλγαρία προέβη στις απαραίτητες ενέργειες ύστερα από αυτές τις συστάσεις, και στις 26 Απριλίου το Συμβούλιο διαπίστωσε ότι οι αναγκαίοι όροι ως προς την ανάκτηση δεδομένων είχαν εκπληρωθεί. Ως προς τη Ρουμανία, εντοπίστηκαν αδυναμίες σε ό,τι αφορά τη θέσπιση των δύο νόμων που ρυθμίζουν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και σε σχέση με τις βάσεις και τους πόρους της εθνικής εποπτικής αρχής για την προστασία των δεδομένων, όπως επίσης και την καθιέρωση περιοδικών ελέγχων σε σχέση με τα δεδομένα Σένγκεν. Γενικά, η Ρουμανία προέβη στις απαραίτητες ενέργειες υπό το πρίσμα των συστάσεων, ενώ αυτές που ακόμα εκκρεμούν δεν εμποδίζουν την εν λόγω χώρα να εφαρμόσει, όπου κρίνεται απαραίτητο, όλες τις αναγκαίες απαιτήσεις σε σχέση με την προστασία των δεδομένων. Επομένως, οι όροι για να δοθεί το πράσινο φως στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία στον τομέα της προστασίας των δεδομένων έχουν επαληθευτεί. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, την αναθεώρηση του μηχανισμού αξιολόγησης Σένγκεν. Δράττομαι της ευκαιρίας για να επαναλάβω την ανάγκη δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού αξιολόγησης το συντομότερο δυνατό ο οποίος θα είναι απλός, αποτελεσματικός, αποδοτικός και διαφανής στον τομέα της αξιολόγησης Σένγκεν. Το Κοινοβούλιο απέρριψε τις προτάσεις που του υποβλήθηκαν τον περασμένο Οκτώβριο. Θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να ασκήσει το δικαίωμα πρωτοβουλίας της το συντομότερο δυνατό."@el10
"Mr President, Commissioner Malmström, ladies and gentlemen, I would like to mention four essential points. Firstly, the evaluation procedure. Since joining the European Union in 2007, Romania and Bulgaria have begun to work towards full integration into the Schengen Area. If the Council is to make a decision to abolish internal frontiers, the assessment procedures need to certify that all the conditions necessary for the implementation of the relevant parts of the acquis communautaire are met; namely, data protection, the Schengen Information System, borders by air, land and sea, police cooperation and visa policy. The assessment procedures began with the part relating to data protection. This means verifying that each of these Member States is adequately prepared to implement all the provisions in terms of data protection. The results are therefore a prerequisite for the evaluation process for the Schengen Information System, which involves the transfer of data to these countries. Approval of this decision is therefore a first step towards the abolition of checks at internal borders with Bulgaria and Romania. Secondly, access to documents. The Council has submitted this draft decision to Parliament. However, evaluation and follow-up reports were not sent; these would enable Parliament access to all the information necessary to develop a reasoned and justified view. The documents were only supplied by the Council after Parliament’s insistence. I welcome the efforts of the Ambassador of Romania, with whose help it was possible to find a solution to this situation by applying for confidential documents to be declassified and designated as ‘limited’. This allowed the schedule to be met, but we will have the same problem when Parliament’s opinion is sought on other aspects of the Schengen acquis. It is imperative, then, that the agreement between Parliament and the Council is concluded as quickly as possible regarding the transfer of confidential documents. Thirdly, the evaluation of Romania and Bulgaria. In the case of Bulgaria, certain failures were identified relating to the adoption, implementation and enforcement of Recommendation 85/15 by the Council of Europe, concerning the use of personal data in the police sector, and deficiencies were found in the operation of the National Commission for Data Protection. Bulgaria took appropriate action on these recommendations and, on 26 April, the Council concluded that the necessary conditions in terms of data recovery had been met. In the case of Romania, weaknesses were detected in the adoption of two laws regulating the processing of personal data, and also relating to national authority facilities and resources for data protection, as well as the introduction of periodic assessments regarding Schengen data. In general, Romania has taken appropriate action in the light of the recommendations and those that are still pending do not prevent this country from applying, as applicable, all the necessary requirements with regard to data protection. The conditions for giving the green light to Romania and Bulgaria in the field of data protection have thus been verified. Finally, Mr President, the review of the Schengen evaluation mechanism. I would like to take this opportunity to reiterate the need to establish a European evaluation mechanism as quickly as possible which is simple, effective, efficient and transparent in the field of Schengen evaluation. Parliament rejected the proposals that were submitted to it last October. I would ask the Commission to exercise its right of initiative as soon as possible."@en4
"Señor Presidente, Comisaria Malmström, Señorías, quiero mencionar cuatro puntos esenciales. Primero, el procedimiento de evaluación. Desde su incorporación a la Unión Europea en 2007, Rumanía y Bulgaria han trabajado en busca de la integración plena en el espacio Schengen. Si el Consejo quiere emitir una decisión para eliminar las fronteras interiores, el procedimiento de evaluación debe certificar que se cumplen todas las condiciones necesarias para la puesta en práctica de las partes pertinentes del acervo comunitario; esto es, la protección de datos, el Sistema de Información de Schengen, las fronteras aéreas, terrestres y marítimas, la cooperación policial y la política de visados. El procedimiento de evaluación comienza con lo tocante a la protección de datos. Esto significa verificar que todos los Estados miembros está preparado de manera adecuada para aplicar todas las disposiciones en términos de protección de datos. Por tanto, los resultados son un requisito previo para el proceso de evaluación del Sistema de Información de Schengen, que implica la transmisión de datos a estos países. Así, la aprobación de esta decisión es un primer paso hacia la eliminación de los controles en las fronteras interiores con Bulgaria y Rumanía. Segundo, el acceso a los documentos. El Consejo ha presentado este proyecto de Decisión al Parlamento. Sin embargo, la evaluación y los informes de seguimiento no fueron enviados; esos documentos permitirían al parlamento tener acceso a toda la información necesaria para desarrollar una opinión razonada y justificada. Los documentos sólo fueron entregados por la Comisión debido a la insistencia del Parlamento. Aplaudo el trabajo del embajador de Rumanía, con cuya ayuda fue posible solucionar esta situación por medio de la desclasificación y la catalogación como «limitados» de documentos confidenciales. Esto hizo posible cumplir el programa, pero tendremos el mismo problema cuando se pida la opinión del Parlamento sobre otros aspectos del acervo de Schengen. Es obligatorio, por tanto, que el acuerdo entre el Parlamento y el Consejo quede cerrado lo antes posible en lo que se refiere a la transmisión de documentos confidenciales. Tercero, la evaluación de Rumanía y de Bulgaria. En el caso de Bulgaria, han sido detectados algunos fallos en lo tocante a la adopción, implementación y cumplimiento de la Recomendación 85/15 del Consejo de Europa, relativa al uso de datos personales en el sector policial, así como deficiencias en el funcionamiento de la Comisión Nacional para la Protección de Datos. Bulgaria actuó según lo indicado por estas recomendaciones y el 26 de abril el consejo determinó que cumplía las condiciones en términos de recuperación de datos. En el caso de Rumanía, fueron detectadas debilidades en la adopción de dos leyes que regulan el procesamiento de datos personales, y también relativas a las instalaciones y los recursos para la protección de datos de la autoridad nacional, así como para la introducción de evaluaciones periódicas sobre el espacio Schengen. En general, Rumanía ha hecho lo correcto a la luz de las recomendaciones y los aspectos todavía pendientes no impiden que este país aplique todos los requisitos necesarios con respecto a la protección de datos. Las condiciones para dar luz verde a Rumanía y a Bulgaria en el ámbito de la protección de datos han sido, por tanto, verificadas. Finalmente, señor Presidente, el examen del mecanismo de evaluación de Schengen. Quiero aprovechar esta oportunidad para reiterar la necesidad de establecer un mecanismo europeo de evaluación lo antes posible que sea sencillo, eficaz y transparente en el campo de la evaluación de Schengen. El Parlamento rechazó las propuestas que le fueron presentadas en octubre pasado. Pido a la Comisión que ejerza su derecho de iniciativa lo antes posible."@es21
"Austatud juhataja, austatud volinik, head kolleegid! Tahaksin teha neli olulist märkust. Esiteks hindamismenetlus. Pärast 2007. aastal toimunud ühinemist Euroopa Liiduga alustasid Rumeenia ja Bulgaaria tööd täielikuks lõimumiseks Schengeni alaga. Kui nõukogu teeb otsuse sisepiiride kaotamise kohta, tuleb hindamismenetluse abil eelnevalt kindlaks teha, et vajalikud tingimused ühenduse õigustiku asjaomaste osade rakendamiseks on täidetud. Need osad hõlmavad andmekaitset, Schengeni infosüsteem, õhu-, maismaa- ja merepiiri, politseikoostööd ning viisade väljaandmist. Hindamismenetlus algas andmekaitset puudutava osaga. Sellega kontrolliti, kas nende kahe liikmesriigi andmekaitse on kõigi andmekaitset käsitlevate sätete rakendamiseks valmis. Saadud tulemused on seega eeltingimus, mis võimaldab jätkata hindamismenetlust seoses Schengeni infosüsteemi kaudu nendesse riikidesse andmete edastamisega. Kui see otsus heaks kiidetakse, on see esimene samm kontrolli kaotamise poole sisepiiridel Bulgaaria ja Rumeeniaga. Teiseks juurdepääs dokumentidele. Nõukogu esitas parlamendile selle otsuse eelnõu. Hindamisaruandeid ja järelmeetmeid puudutavat teavet aga ei saadetud, ehkki need dokumendid oleksid võimaldanud parlamendil juurde pääseda kogu teabele, mis on vajalik põhjendatud ja motiveeritud arvamuse koostamiseks. Nõukogu edastas need dokumendid alles pärast seda, kui parlament oli seda nõudnud. Pooldan Rumeenia suursaadiku tehtud jõupingutusi, kes aitas seda olukorda lahendada, tehes avalduse, et salajased dokumendid liigitataks ümber piiratud juurdepääsuga dokumentideks. See lubas meil ajagraafikust kinni pidada, ent kui parlamendi arvamust küsitakse Schengeni ’ ülejäänud valdkondade kohta, kordub sama probleem. Seetõttu on hädavajalik, et parlament ja nõukogu jõuaksid salajaste dokumentide edastamise asjus võimalikult kiiresti kokkuleppele. Kolmandaks küsimuseks on Rumeenia ja Bulgaaria hindamine. Bulgaaria puhul pandi tähele mõningaid vajakajäämisi seoses Euroopa Nõukogu soovituse nr (85)15, mis reguleerib isikuandmete kasutamist politseivaldkonnas, vastuvõtmise, rakendamise ja kohaldamisega. Samuti täheldati puudusi isikuandmete kaitse riikliku komisjoni tegevuses. Bulgaaria võttis vajalikud meetmed nende soovituste täitmiseks ning 26. aprillil tegi nõukogu järelduse, et andmekaitse valdkonna tingimused on täidetud. Rumeenias pandi tähele puudujääke järgmistes valdkondades: kaks vastuvõtmist ootavat seadust, mis reguleerivad isikuandmete töötlemist, andmekaitsega tegeleva riikliku asutuse ruumid ja ressursid ning seoses Schengeni alase teabega korrapärase hindamise kehtestamine. Rumeenia on üldiselt võtnud vajalikud meetmed nende soovituste täitmiseks ning seni lahendamata puudujäägid ei takista riigil kohaldada asjakohasel viisil andmekaitsega seotud nõudeid. Seega on kindlaks tehtud, et Rumeenia ja Bulgaaria on täitnud kõik andmekaitse valdkonna tingimused. Lõpetuseks, austatud juhataja, sellest, mis puudutab Schengeni hindamismehhanismi läbivaatamist. Kasutan juhust ja tuletan meelde, et Schengeni hindamiseks on vaja luua lihtne, tõhus ja läbipaistev Euroopa hindamismehhanism. Parlament ei võtnud eelmise aasta oktoobris esitatud ettepanekuid vastu. Palun komisjonil kasutada võimalikult ruttu oma algatusõigust."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Cecilia Malmström, hyvät kollegat, mainitsen neljä olennaista näkökohtaa. Ensimmäiseksi käsittelen arviointimenettelyä. Liityttyään Euroopan unioniin vuonna 2007 Romania ja Bulgaria alkoivat valmistella täysimääräistä yhdentymistä Schengen-alueeseen. Jos neuvosto aikoo tehdä päätöksen sisärajojen poistamisesta, arviointimenettelyjen avulla on tarkistettava, että kaikki asiaa koskevien yhteisön säännöstön osien täytäntöönpanon vaatimat edellytykset täyttyvät. Niitä ovat tietosuoja, Schengenin tietojärjestelmä, ilma-, maa- ja merirajat, poliisiyhteistyö ja viisumipolitiikka. Arviointimenettelyt aloitettiin tietosuojaan liittyvästä osasta. Tämä edellyttää, että kukin jäsenvaltio on asianmukaisesti valmistautunut panemaan täytäntöön kaikki tietosuojasäännökset. Schengenin tietojärjestelmä edellyttää tiedonsiirtoa kyseisiin maihin, joten tulokset ovat näin ollen sen arviointiprosessin kannalta välttämättömiä. Siksi tämän päätöksen hyväksyminen on ensimmäinen toimenpide tarkastusten poistamiseksi sisärajoilta Bulgariassa ja Romaniassa. Toiseksi käsittelen asiakirjojen saatavuutta. Neuvosto on jättänyt tämän päätösehdotuksen parlamentin käsiteltäväksi. Arviointi- ja seurantakertomuksia ei kuitenkaan toimitettu; ne antaisivat parlamentille mahdollisuuden tutustua kaikkiin harkitun ja perustellun lausunnon antamisen kannalta välttämättömiin tietoihin. Neuvosto toimitti asiakirjat vasta parlamentin vaadittua niitä. Olen tyytyväinen Romanian suurlähettilään toimiin; hänen avullaan oli mahdollista ratkaista tilanne pyytämällä salassa pidettävien asiakirjojen määräämistä julkisiksi ja niiden rajoitettua jakelua. Tämän ansiosta pysyttiin aikataulussa, mutta meillä on ratkaistavana sama ongelma, kun parlamentilta pyydetään lausuntoa muista Schengenin säännöstöön liittyvistä näkökohdista. On siis välttämätöntä, että parlamentti ja neuvosto tekevät mahdollisimman pian salassa pidettävien asiakirjojen siirtoa koskevan sopimuksen. Kolmanneksi käsittelen Romanian ja Bulgarian arviointia. Bulgarian osalta pantiin merkille joitakin puutteita, jotka liittyivät henkilötietojen käytöstä poliisialalla annetun Euroopan neuvoston suosituksen nro (87) 15 hyväksyntään, täytäntöönpanoon ja soveltamiseen, ja puutteita havaittiin myös kansallisen tietosuojakomitean toiminnassa. Bulgaria toteutti näiden suositusten nojalla asianmukaiset toimet, ja neuvosto totesi 26. huhtikuuta, että tarvittavat tietojen palautusta koskevat edellytykset oli täytetty. Romanian osalta havaittiin joitakin puutteita, jotka liittyivät henkilötietojen käsittelyn sääntelyä koskevan kahden lain hyväksymiseen, kansallisen valvontaviranomaisen toimitiloihin ja tietosuojaresursseihin sekä Schengen-tietojen määräaikaisten tarkastusten käyttöönottoon. Yleisesti ottaen Romania on toteuttanut suositusten perusteella asianmukaiset toimet, ja vielä vireillä olevat toimet eivät estä Romaniaa soveltamasta soveltuvin osin kaikkia välttämättömiä tietosuojamääräyksiä. Edellytykset Romanian ja Bulgarian hyväksymiselle tietosuojan alalla on näin ollen näytetty toteen. Arvoisa puhemies, lopuksi käsittelen Schengen-arviointimekanismin tarkistamista. Haluan tässä yhteydessä käyttää tilaisuutta hyväkseni ja korostaa tarvetta perustaa mahdollisimman pian Schengen-arviointia koskeva eurooppalainen arviointimekanismi, joka on yksinkertainen, tehokas, toimiva ja avoin. Parlamentti hylkäsi sen käsiteltäviksi viime lokakuussa jätetyt ehdotukset. Pyytäisin komissiota käyttämään aloiteoikeuttaan mahdollisimman pian."@fi7
"Monsieur le Président, Madame la Commissaire Malmström, Mesdames et Messieurs, je souhaite parler de quatre points essentiels. Premièrement, la procédure d’évaluation. Depuis qu’elles ont rejoint l’Union européenne en 2007, la Roumanie et la Bulgarie ont commencé à travailler en vue d’une intégration complète dans l’espace Schengen. Si le Conseil doit prendre la décision d’abolir les frontières intérieures, les procédures d’évaluation doivent certifier que toutes les conditions nécessaires à la mise en œuvre des parties adéquates de l’acquis communautaire sont satisfaites; à savoir, la protection des données, le système d’information Schengen, les frontières aériennes, terrestres et maritimes, la coopération policière et la politique en matière de visa. Les procédures d’évaluation ont débuté par la partie relative à la protection des données. Cela implique de vérifier que chacun de ces États membres est préparé de manière appropriée à mettre en œuvre toutes les dispositions en termes de protection de données. Les résultats constituent dès lors un pré-requis du processus d’évaluation pour le système d’information Schengen, ce qui inclut le transfert de données vers ces pays. L’approbation de cette décision représente par conséquent une étape initiale vers la suppression des contrôles aux frontières intérieures avec la Bulgarie et la Roumanie. Deuxièmement, l’accès aux documents. Le Conseil a soumis ce projet de décision au Parlement. Toutefois, les rapports d’évaluation et de suivi n’ont pas été envoyés; ceux-ci permettraient au Parlement d’avoir accès à toutes les informations nécessaires pour développer une appréciation raisonnée et justifiée. Les documents ont uniquement été fournis par le Conseil sur l’insistance du Parlement. Je me félicite des efforts réalisés par l’ambassadeur de Roumanie, dont l’aide a permis de trouver une solution à cette situation en demandant que des documents confidentiels soient déclassés et désignés comme «limités». Cela a permis de respecter le programme, mais nous rencontrerons le même problème quand l’opinion du Parlement sera requise sur d’autres aspects de l’acquis de Schengen. Il est dès lors impératif que l’accord entre le Parlement et le Conseil soit conclu le plus rapidement possible concernant le transfert de documents confidentiels. Troisièmement, l’évaluation de la Roumanie et de la Bulgarie. Dans le cas de la Bulgarie, certains manquements ont été observés en matière d’adoption, de la mise en œuvre et de l’application de la recommandation 85/15 par le Conseil de l’Europe, concernant l’utilisation de données personnelles dans le secteur policier ainsi que des lacunes dans le fonctionnement de la commission nationale de la protection des données. La Bulgarie a pris des mesures appropriées concernant ces recommandations et, le 26 avril, le Conseil est arrivé à la conclusion que les conditions nécessaires en termes de récupération de données avaient été satisfaites. Dans le cas de la Roumanie, des faiblesses ont été détectées dans l’adoption de deux lois régulant le traitement de données personnelles et également relatives aux infrastructures et aux ressources de l’autorité nationale en matière de protection des données, ainsi que dans la mise en place d’évaluations périodiques liées aux données Schengen. En général, la Roumanie a pris des mesures appropriées quant à ces recommandations et celles qui sont encore en suspens n’empêchent pas le pays de satisfaire, telles qu’applicables, toutes les conditions nécessaires liées à la protection des données. Les conditions pour donner le feu vert à la Roumanie et à la Bulgarie dans le domaine de la protection des données ont donc été vérifiées. Enfin, Monsieur le Président, la révision du mécanisme d’évaluation de Schengen. Je tiens à profiter de l’occasion pour souligner une fois de plus la nécessité de mettre en place aussi rapidement que possible un mécanisme d’évaluation européen qui soit simple, effectif, efficace et transparent dans le domaine de l’évaluation de Schengen. Le Parlement a rejeté les propositions qui lui ont été soumises en octobre dernier. Je demande à la Commission d’exercer son droit d’initiative dès que possible."@fr8
". Tisztelt elnök úr, Malmström biztos asszony, hölgyeim és uraim! Négy alapvető kérdésről kívánok szólni. Az első az értékelési eljárás. Mióta 2007-ben az Európai Unióhoz csatlakozott, Románia és Bulgária a schengeni térséghez történő, teljes mértékű integrációján munkálkodik. Amennyiben a Tanács határozatot kíván hozni a belső határok eltörléséről, az értékelési eljárásoknak tanúsítaniuk kell, hogy a közösségi vívmányok vonatkozó részeinek végrehajtásához szükséges valamennyi feltétel – azaz az adatvédelem, a Schengeni Információs Rendszer, a légi, szárazföldi és tengeri határok, a rendőrségi együttműködés és a vízumpolitika – teljesül. Az értékelési eljárások az adatvédelemhez kapcsolódó résszel kezdődtek. Ez annak ellenőrzését jelenti, hogy az adatvédelem tekintetében az említett tagállamok mindegyike megfelelőképpen felkészült valamennyi rendelkezés végrehajtására. Az eredmények ennélfogva az adatoknak az említett országok részére történő továbbítását magában foglaló Schengeni Információs Rendszer értékelési folyamatának előfeltételét képezik. Következésképpen e döntés jóváhagyása az első lépést jelenti a Bulgáriával és Romániával közös belső határoknál történő ellenőrzések megszüntetése felé. A második a dokumentumokhoz való hozzáférés. A Tanács e határozattervezetet a Parlament elé terjesztette. Az értékelő és a nyomon követési jelentéseket azonban nem küldték el; e jelentések lehetővé tették volna a Parlament számára az indokolással ellátott álláspont kialakításához szükséges valamennyi információhoz való hozzáférést. A Tanács kizárólag a Parlament határozott kérésére adta meg a dokumentumokat. Üdvözlöm Románia nagykövetének erőfeszítéseit, akinek segítsége révén a bizalmas dokumentumok leminősítésének és „korlátozottan hozzáférhető”-ként való megjelölésének igénylésével lehetővé vált a helyzet megoldása. Ez lehetővé tette az ütemterv tartását, de ugyanez lesz a problémánk akkor is, amikor a Parlament véleményét kérjük a schengeni vívmányok más aspektusairól. Lényeges, hogy a bizalmas dokumentumok átadása tekintetében a lehető leghamarabb létrejöjjön a Parlament és a Tanács közötti megállapodás. A harmadik észrevételem Románia és Bulgária értékelésével kapcsolatos. Bulgária esetében bizonyos, a személyes adatoknak a rendőrségi ágazatban való felhasználására vonatkozó 85/15 sz. európa tanácsi ajánlás elfogadásával, végrehajtásával és alkalmazásával kapcsolatos elmaradásokat határoztak meg, és hiányosságokat találtak a nemzeti adatvédelmi bizottság működésében is. Bulgária megfelelő intézkedéseket tett az ajánlások tekintetében, és április 26-án a Tanács megállapította, hogy az adat-visszaállítás tekintetében a szükséges feltételek teljesültek. Románia esetében hiányosságokat észleltek két, a személyes adatok feldolgozását szabályozó, valamint a nemzeti hatóságnak az adatvédelemre szolgáló létesítményeivel és erőforrásaival, továbbá a schengeni adatok időszakos értékelésének bevezetésével kapcsolatos jogszabály elfogadását illetően. Ami az ajánlásokat illeti, Románia általában véve megtette a szükséges intézkedéseket, a még függőben lévő intézkedések pedig nem akadályozzák meg az országot abban, hogy az adatvédelem tekintetében végre ne hajtsa a szükséges követelményeket. Annak feltételei, hogy Románia és Bulgária szabad utat kapjon az adatvédelem területén, ilyen módon igazoltnak tekinthetők. Végezetül, tisztelt elnök úr, szeretném megemlíteni a schengeni értékelési mechanizmus felülvizsgálatát. Szeretném megragadni a lehetőséget arra, hogy megismételjem egy olyan európai értékelési mechanizmus lehető leghamarabb történő kialakításának szükségességét, amely egyszerű, hatékony, eredményes és átlátható a schengeni értékelés területén. A Parlament visszautasította a tavaly októberben elé terjesztett javaslatokat. Kérem a Bizottságot, hogy kezdeményezési jogát a lehető leghamarabb gyakorolja."@hu11
"Signor Presidente, Commissario Malmström, onorevoli colleghi, vorrei trattare quattro punti fondamentali. Il primo concerne la procedura di valutazione. Fin dall’adesione all’Unione europea, nel 2007, la Romania e la Bulgaria hanno iniziato a lavorare alla piena integrazione nello spazio Schengen. Affinché il Consiglio possa decidere di abolire le frontiere interne, è necessario che le procedure di valutazione certifichino il rispetto di tutte le condizioni necessarie all’applicazione degli elementi dell’acquis comunitario pertinenti, ovvero: protezione dei dati, Sistema d’informazione Schengen, frontiere aeree, terrestri e marittime, cooperazione di polizia e visti. Le procedure di valutazione sono iniziate con la parte relativa alla protezione dei dati. É stato dunque necessario verificare che ciascuno dei due Stati membri fosse sufficientemente pronto per applicare tutte le disposizioni in materia. I risultati ottenuti rappresentano un prerequisito per la procedura di valutazione del Sistema d’informazione Schengen, che comporta il trasferimento di dati verso tali paesi. L’approvazione di tale decisione rappresenta quindi un primo passo verso la soppressione dei controlli alle frontiere interne con la Romania e la Bulgaria. Il secondo punto concerne l’accesso ai documenti. Il Consiglio ha inviato al Parlamento Europeo il progetto di decisione in esame, ma non ha trasmesso le relazioni di valutazione e di controllo, che permetterebbero al Parlamento di accedere a tutte le informazioni necessarie a elaborare un parere ponderato e motivato. Il Consiglio ha fornito tale documentazione solo su insistenza del Parlamento. Mi compiaccio degli sforzi profusi dall’ambasciatore della Romania, grazie al quale è stato possibile trovare una soluzione a questa situazione chiedendo la declassificazione di documenti confidenziali e la relativa riclassificazione come “riservati”. In questo modo, è stato possibile rispettare le scadenze, ma lo stesso problema si ripresenterà quando verrà richiesto il parere del Parlamento circa gli altri aspetti dell’acquis di Schengen. É fondamentale, pertanto, concludere il prima possibile l’accordo tra Parlamento europeo e Consiglio in materia di trasferimento di documenti confidenziali. Il terzo punto riguarda la valutazione della Romania e della Bulgaria. Per quanto attiene a quest’ultima, sono stati identificati punti deboli in materia di adozione, attuazione e applicazione della raccomandazione 87/15 del Consiglio d’Europa, che disciplina l’uso di dati personali nel settore della pubblica sicurezza, e carenze nelle attività della Commissione per la protezione dei dati personali. La Bulgaria ha opportunamente dato seguito a tali raccomandazioni e, il 26 aprile, il Consiglio ha riconosciuto il rispetto delle condizioni nell’ambito della protezione dei dati. Per quanto riguarda la Romania, sono stati riscontrati punti deboli sull’adozione di due norme che disciplinano il trattamento dei dati personali, le strutture e le risorse dell’Autorità nazionale di vigilanza e l’introduzione di verifiche periodiche nell’ambito dei dati Schengen. In linea di massima, la Romania ha dato un seguito adeguato alle raccomandazioni ricevute e quelle ancora in sospeso non impediscono al paese di attuare tutti i requisiti necessari relativamente alla protezione dei dati. Sono stati pertanto verificati i requisiti in materia di protezione dei dati necessari a dare il via libera a entrambi i paesi. L’ultimo punto, signor Presidente, riguarda la revisione del meccanismo di valutazione di Schengen. Vorrei cogliere l’occasione per ricordare la necessità di stabilire, quanto più rapidamente possibile, un meccanismo di valutazione semplice, efficace e trasparente nell’ambito della valutazione di Schengen. Il Parlamento ha respinto le proposte che gli sono state presentate lo scorso ottobre. Invito pertanto la Commissione a esercitare il proprio diritto di iniziativa il prima possibile."@it12
"Pone pirmininke, Komisijos nare C. Malmström, ponios ir ponai, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į keturis pagrindinius aspektus. Pirmasis aspektas – vertinimo procedūra. Nuo įstojimo į Europos Sąjungą 2007 m. Rumunija ir Bulgarija pradėjo siekti visiškos integracijos į Šengeno erdvę. Kad Taryba galėtų priimti sprendimą panaikinti vidaus sienas, vertinimo procedūros turi patvirtinti, kad įvykdytos visos sąlygos, reikalingos įgyvendinti atitinkamas dalis, t. y. duomenų apsaugos, Šengeno informacinės sistemos, oro, sausumos ir jūrų sienų, policijos bendradarbiavimo ir vizų politikos. Vertinimo procedūra buvo pradėta nuo duomenų apsaugos. Tai reiškia, kad buvo įvertinta, ar abi šios valstybės narės yra tinkamai pasirengusios įgyvendinti visas duomenų apsaugos nuostatas. Rezultatai yra būtina sąlyga įvertinti Šengeno informacinę sistemą, kuri apima duomenų perdavimą į šias šalis. Šio sprendimo priėmimas yra pirmasis žingsnis siekiant panaikinti vidaus sienų su Bulgarija ir Rumunija kontrolę. Antra, galimybė naudotis dokumentais. Taryba pateikė šį sprendimo projektą Parlamentui. Vis dėlto vertinimo ir pažangos ataskaitos nebuvo pateiktos; jos būtų leidusios Parlamentui gauti visą informaciją, reikalingą pagrįstam požiūriui priimti. Dokumentus Taryba pateikė tik Parlamentui primygtinai pareikalavus. Džiaugiuosi Rumunijos ambasadoriaus pastangomis, kurio dėka buvo rastas sprendimas ir slapti dokumentai išslaptinti ir pažymėti kaip „riboto naudojimo“ dokumentai. Tai leido laikytis grafiko, bet susidursime su ta pačia problema, kai bus priimama Parlamento nuomonė dėl kitų Šengeno aspektų. Todėl būtina siekti, kad Parlamento ir Tarybos susitarimas dėl slaptų dokumentų perdavimo būtų pasiektas kuo greičiau. Trečia, Rumunijos ir Bulgarijos vertinimas. Bulgarijos atveju buvo nustatyti Europos Tarybos rekomendacijos (85) 15 priėmimo, įgyvendinimo ir taikymo trūkumai, susiję su asmens duomenų naudojimu policijos sektoriuje; trūkumų taip pat rasta Nacionalinės asmens duomenų apsaugos komisijos veikloje. Bulgarija ėmėsi reikalingų veiksmų šioms rekomendacijoms įgyvendinti, todėl balandžio 26 d. Taryba padarė išvadą, kad duomenų naudojimo sąlygos įvykdytos. Rumunijos atveju nustatyti trūkumai priimant du teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą. Taip pat rasta trūkumų, susijusių su nacionalinės priežiūros institucijos priemonėmis ir duomenų apsaugos ištekliais bei periodiškai atliekamų ar atrankinių patikrinimų, susijusių su Šengeno duomenimis, įdiegimų. Iš esmės Rumunija ėmėsi reikalingų veiksmų rekomendacijoms įgyvendinti, o neįgyvendintos rekomendacijos neužkerta kelio taikyti visus reikalingus duomenų apsaugos reikalavimus. Todėl buvo patvirtinta, kad Rumunija ir Bulgarija įvykdė duomenų apsaugos sričiai keliamus reikalavimus. Galiausiai, pone pirmininke, Šengeno vertinimo mechanizmo peržiūra. Norėčiau pasinaudoti proga ir pakartoti, kad būtina kuo greičiau priimti paprastą, veiksmingą ir skaidrų europinį vertinimo mechanizmą Šengeno taikymui stebėti. Parlamentas atmetė praėjusį spalio mėn. pateiktus pasiūlymus. Norėčiau paprašyti Komisijos kuo greičiau pasinaudoti iniciatyvos teise."@lt14
"Senhor Presidente, Senhora Comissária Malmström, caras e caros Colegas, gostaria de referir quatro pontos essenciais: primeiro, sobre o procedimento de avaliação. Desde a sua adesão à União Europeia, em 2007, a Roménia e a Bulgária começaram a trabalhar para a sua plena integração no Espaço Schengen. Para que o Conselho possa tomar a decisão de abolir as fronteiras internas é necessário que os procedimentos de avaliação certifiquem todas as condições necessárias para a aplicação das partes relevantes do acervo comunitário, ou seja, a protecção de dados, o Sistema de Informação de Schengen, as fronteiras aéreas, terrestres e marítimas, a cooperação policial e a política de vistos. Os procedimentos de avaliação começaram com a parte correspondente à protecção de dados. Trata-se de verificar se cada um destes Estados-Membros está suficientemente preparado para aplicar todas as disposições em termos de protecção de dados. Os resultados obtidos são, pois, condição prévia para o processo de avaliação relativamente ao Sistema de Informação de Schengen, que implica a transferência de dados X para esses países. A aprovação desta decisão constitui, assim, um primeiro passo com vista à abolição dos controlos nas fronteiras internas com a Bulgária e a Roménia. Em segundo lugar: o acesso aos documentos. O Conselho enviou ao Parlamento Europeu o presente projecto de decisão. Porém, não foram enviados relatórios de avaliação e os que poderiam permitir ao Parlamento ter acesso a toda a informação necessária para elaborar um parecer fundamentado e motivado. Só após a insistência do Parlamento os documentos foram entregues pelo Conselho. Agradeço o empenho do Embaixador da Roménia, graças ao qual foi possível encontrar uma solução para que esta situação fosse ultrapassada através do pedido para que os documentos confidenciais fossem desclassificados e fosse adoptada a designação de . Esta solução permitiu cumprir o calendário, mas teremos o mesmo problema quando for solicitada a opinião do Parlamento Europeu em relação aos outros aspectos do Acervo de Schengen. Impõe-se, assim, que seja celebrado, o mais rapidamente possível, o acordo entre o Parlamento Europeu e o Conselho relativamente à transferência de documentos confidenciais. Em terceiro, sobre a avaliação da Roménia e da Bulgária. Em relação à Bulgária foram identificadas falhas relativamente à adopção, implementação e aplicação da Recomendação 85/15 do Conselho da Europa, relativamente ao uso de dados pessoais no sector policial, e foram encontradas deficiências na actividade da Comissão Nacional para a Protecção de Dados. A Bulgária deu o seguimento adequado a estas recomendações e o Conselho, a 26 de Abril, concluiu que as condições necessárias em termos de recuperação de dados tinham sido atingidas. Em relação à Roménia foram detectadas fraquezas relativamente à adopção de duas leis que regulam o processamento de dados pessoais, bem como em relação às instalações e recursos da autoridade nacional para a protecção de dados, bem como a introdução de avaliações periódicas em relação a dados Schengen. De uma forma geral a Roménia deu um seguimento adequado às recomendações e aquelas que ainda estão pendentes não impedem este país de aplicar, de forma adequada, todos os requisitos necessários no que diz respeito à protecção de dados. Estão assim verificadas as condições para darmos luz verde à Roménia e à Bulgária no domínio da protecção de dados. Finalmente, Sr. Presidente: revisão do mecanismo de avaliação de Schengen. Gostaria de aproveitar esta ocasião para recordar a necessidade de instituir, o mais rapidamente possível, um mecanismo de avaliação europeu que seja simples e eficaz, eficiente e transparente na área de avaliação de Schengen. O Parlamento recusou as propostas que lhe foram apresentadas em Outubro passado. Peço à Comissão que exerça o seu direito de iniciativa tão cedo quanto possível."@lv13
"Senhor Presidente, Senhora Comissária Malmström, caras e caros Colegas, gostaria de referir quatro pontos essenciais: primeiro, sobre o procedimento de avaliação. Desde a sua adesão à União Europeia, em 2007, a Roménia e a Bulgária começaram a trabalhar para a sua plena integração no Espaço Schengen. Para que o Conselho possa tomar a decisão de abolir as fronteiras internas é necessário que os procedimentos de avaliação certifiquem todas as condições necessárias para a aplicação das partes relevantes do acervo comunitário, ou seja, a protecção de dados, o Sistema de Informação de Schengen, as fronteiras aéreas, terrestres e marítimas, a cooperação policial e a política de vistos. Os procedimentos de avaliação começaram com a parte correspondente à protecção de dados. Trata-se de verificar se cada um destes Estados-Membros está suficientemente preparado para aplicar todas as disposições em termos de protecção de dados. Os resultados obtidos são, pois, condição prévia para o processo de avaliação relativamente ao Sistema de Informação de Schengen, que implica a transferência de dados X para esses países. A aprovação desta decisão constitui, assim, um primeiro passo com vista à abolição dos controlos nas fronteiras internas com a Bulgária e a Roménia. Em segundo lugar: o acesso aos documentos. O Conselho enviou ao Parlamento Europeu o presente projecto de decisão. Porém, não foram enviados relatórios de avaliação e os que poderiam permitir ao Parlamento ter acesso a toda a informação necessária para elaborar um parecer fundamentado e motivado. Só após a insistência do Parlamento os documentos foram entregues pelo Conselho. Agradeço o empenho do Embaixador da Roménia, graças ao qual foi possível encontrar uma solução para que esta situação fosse ultrapassada através do pedido para que os documentos confidenciais fossem desclassificados e fosse adoptada a designação de . Esta solução permitiu cumprir o calendário, mas teremos o mesmo problema quando for solicitada a opinião do Parlamento Europeu em relação aos outros aspectos do Acervo de Schengen. Impõe-se, assim, que seja celebrado, o mais rapidamente possível, o acordo entre o Parlamento Europeu e o Conselho relativamente à transferência de documentos confidenciais. Em terceiro, sobre a avaliação da Roménia e da Bulgária. Em relação à Bulgária foram identificadas falhas relativamente à adopção, implementação e aplicação da Recomendação 85/15 do Conselho da Europa, relativamente ao uso de dados pessoais no sector policial, e foram encontradas deficiências na actividade da Comissão Nacional para a Protecção de Dados. A Bulgária deu o seguimento adequado a estas recomendações e o Conselho, a 26 de Abril, concluiu que as condições necessárias em termos de recuperação de dados tinham sido atingidas. Em relação à Roménia foram detectadas fraquezas relativamente à adopção de duas leis que regulam o processamento de dados pessoais, bem como em relação às instalações e recursos da autoridade nacional para a protecção de dados, bem como a introdução de avaliações periódicas em relação a dados Schengen. De uma forma geral a Roménia deu um seguimento adequado às recomendações e aquelas que ainda estão pendentes não impedem este país de aplicar, de forma adequada, todos os requisitos necessários no que diz respeito à protecção de dados. Estão assim verificadas as condições para darmos luz verde à Roménia e à Bulgária no domínio da protecção de dados. Finalmente, Sr. Presidente: revisão do mecanismo de avaliação de Schengen. Gostaria de aproveitar esta ocasião para recordar a necessidade de instituir, o mais rapidamente possível, um mecanismo de avaliação europeu que seja simples e eficaz, eficiente e transparente na área de avaliação de Schengen. O Parlamento recusou as propostas que lhe foram apresentadas em Outubro passado. Peço à Comissão que exerça o seu direito de iniciativa tão cedo quanto possível."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, mevrouw Malmström, beste collega's, ik wil op vier belangrijke punten ingaan. Allereerst de evaluatieprocedure. Roemenië en Bulgarije hebben sinds hun toetreding tot de Europese Unie gewerkt aan hun volledige integratie in de Schengenruimte. Voordat de Raad kan besluiten om de controle aan de binnengrenzen met de beide landen op te heffen is verificatie nodig aan de hand van de evaluatieprocedures, om vast te stellen dat de nieuwe lidstaten op alle relevante onderdelen voldoen aan de noodzakelijke vereisten voor uitvoering van de verworvenheden van Schengen, zoals gegevensbescherming, het Schengeninformatiesysteem, luchtgrenzen, vastelandsgrenzen, maritieme grenzen, politionele samenwerking en visumregeling. De evaluatieprocedures zijn begonnen met het deel dat betrekking heeft op de gegevensbescherming. Het gaat er daarbij om, na te gaan of elk van deze lidstaten er klaar voor is om alle bepalingen aangaande gegevensbescherming toe te kunnen passen. De verkregen resultaten vormen daarom een voorwaarde vooraf voor de evaluatieprocedure met betrekking tot het Schengeninformatiesysteem (SIS), hetgeen impliceert dat gegevens aan deze landen kunnen worden overgedragen. De goedkeuring van dit besluit betekent derhalve een eerste stap op weg naar de opheffing van de controle aan de binnengrenzen met Bulgarije en Roemenië. Ten tweede: inzage in de documenten. De Raad heeft het Europees Parlement het onderhavige ontwerpbesluit toegestuurd. Er zijn echter geen evaluatierapporten toegestuurd of informatie over de vervolgmaatregelen, waarmee het Parlement toegang zou hebben tot alle informatie die het nodig heeft om tot een beredeneerd en gegrond advies te kunnen komen. Slechts na aandringen van het Parlement zijn deze documenten door de Raad aangeleverd. Ik dank de ambassadeur van Roemenië voor zijn inzet, die ertoe geleid heeft dat we een oplossing voor deze situatie hebben kunnen vinden, door te verzoeken de vertrouwelijkheid van de documenten op te heffen en deze aan te merken als "limited". Dankzij deze oplossing hebben we ons aan het tijdschema kunnen houden, maar we zullen hetzelfde probleem tegenkomen op het moment dat het Europees Parlement om zijn mening gevraagd zal worden over de andere aspecten van het Schengenacquis. Het akkoord tussen het Europees Parlement en de Raad inzake het overleggen van vertrouwelijke stukken dient dan ook zo spoedig mogelijk in werking te treden. Ten derde: over de evaluatie van Roemenië en Bulgarije. Wat Bulgarije betreft, werden er leemten vastgesteld die te maken hebben met de aanneming en uitvoering van Aanbeveling (87)15 van de Raad van Europa, die regels op het gebruik van persoonsgegevens door de politie bevat, alsmede gebreken in het functioneren van de nationale commissie voor de bescherming van persoonsgegevens. In aansluiting op de aanbevelingen heeft Bulgarije de nodige wetgevende verbeteringen aangebracht en de Raad heeft op 26 april geconcludeerd dat aan alle noodzakelijke voorwaarden is voldaan voor wat betreft de verwerking van gegevens. De zwakke punten die bij Roemenië aan het licht gekomen zijn, hebben te maken met de aanneming van twee wetten die de verwerking van persoonsgegevens regelen, met de voorzieningen en middelen van de nationale overheid voor gegevensbescherming, en met de invoering van periodieke of onaangekondigde toetsingen van de Schengengegevens. In grote lijnen heeft Roemenië in aansluiting op de aanbevelingen de nodige verbeteringen aangebracht, en de zaken die nog hangende zijn vormen er geen belemmering voor dat het land op adequate wijze aan alle nodige vereisten kan voldoen op het gebied van gegevensbescherming. Daarom kunnen we vaststellen dat de voorwaarden vervuld zijn om Roemenië en Bulgarije groen licht te geven op het gebied van gegevensbescherming. Tot slot, mijnheer de Voorzitter: de herziening van de evaluatieprocedure voor Schengen. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om erop te wijzen dat er zo snel mogelijk een eenvoudige, doeltreffende en doorzichtige Europese evaluatieprocedure vastgelegd moet worden voor de evaluatie van Schengen. Het Parlement heeft de voorstellen afgewezen die afgelopen oktober zijn voorgelegd. Ik verzoek de Commissie haar initiatiefrecht zo snel mogelijk uit te oefenen."@nl3
"Senhor Presidente, Senhora Comissária Malmström, caras e caros Colegas, gostaria de referir quatro pontos essenciais: primeiro, sobre o procedimento de avaliação. Desde a sua adesão à União Europeia, em 2007, a Roménia e a Bulgária começaram a trabalhar para a sua plena integração no Espaço Schengen. Para que o Conselho possa tomar a decisão de abolir as fronteiras internas é necessário que os procedimentos de avaliação certifiquem todas as condições necessárias para a aplicação das partes relevantes do acervo comunitário, ou seja, a protecção de dados, o Sistema de Informação de Schengen, as fronteiras aéreas, terrestres e marítimas, a cooperação policial e a política de vistos. Os procedimentos de avaliação começaram com a parte correspondente à protecção de dados. Trata-se de verificar se cada um destes Estados-Membros está suficientemente preparado para aplicar todas as disposições em termos de protecção de dados. Os resultados obtidos são, pois, condição prévia para o processo de avaliação relativamente ao Sistema de Informação de Schengen, que implica a transferência de dados X para esses países. A aprovação desta decisão constitui, assim, um primeiro passo com vista à abolição dos controlos nas fronteiras internas com a Bulgária e a Roménia. Em segundo lugar: o acesso aos documentos. O Conselho enviou ao Parlamento Europeu o presente projecto de decisão. Porém, não foram enviados relatórios de avaliação e os que poderiam permitir ao Parlamento ter acesso a toda a informação necessária para elaborar um parecer fundamentado e motivado. Só após a insistência do Parlamento os documentos foram entregues pelo Conselho. Agradeço o empenho do Embaixador da Roménia, graças ao qual foi possível encontrar uma solução para que esta situação fosse ultrapassada através do pedido para que os documentos confidenciais fossem desclassificados e fosse adoptada a designação de . Esta solução permitiu cumprir o calendário, mas teremos o mesmo problema quando for solicitada a opinião do Parlamento Europeu em relação aos outros aspectos do Acervo de Schengen. Impõe-se, assim, que seja celebrado, o mais rapidamente possível, o acordo entre o Parlamento Europeu e o Conselho relativamente à transferência de documentos confidenciais. Em terceiro, sobre a avaliação da Roménia e da Bulgária. Em relação à Bulgária foram identificadas falhas relativamente à adopção, implementação e aplicação da Recomendação 85/15 do Conselho da Europa, relativamente ao uso de dados pessoais no sector policial, e foram encontradas deficiências na actividade da Comissão Nacional para a Protecção de Dados. A Bulgária deu o seguimento adequado a estas recomendações e o Conselho, a 26 de Abril, concluiu que as condições necessárias em termos de recuperação de dados tinham sido atingidas. Em relação à Roménia foram detectadas fraquezas relativamente à adopção de duas leis que regulam o processamento de dados pessoais, bem como em relação às instalações e recursos da autoridade nacional para a protecção de dados, bem como a introdução de avaliações periódicas em relação a dados Schengen. De uma forma geral a Roménia deu um seguimento adequado às recomendações e aquelas que ainda estão pendentes não impedem este país de aplicar, de forma adequada, todos os requisitos necessários no que diz respeito à protecção de dados. Estão assim verificadas as condições para darmos luz verde à Roménia e à Bulgária no domínio da protecção de dados. Finalmente, Sr. Presidente: revisão do mecanismo de avaliação de Schengen. Gostaria de aproveitar esta ocasião para recordar a necessidade de instituir, o mais rapidamente possível, um mecanismo de avaliação europeu que seja simples e eficaz, eficiente e transparente na área de avaliação de Schengen. O Parlamento recusou as propostas que lhe foram apresentadas em Outubro passado. Peço à Comissão que exerça o seu direito de iniciativa tão cedo quanto possível."@pl16
"Senhor Presidente, Senhora Comissária Malmström, caras e caros Colegas, gostaria de referir quatro pontos essenciais: primeiro, sobre o procedimento de avaliação. Desde a sua adesão à União Europeia, em 2007, a Roménia e a Bulgária começaram a trabalhar para a sua plena integração no Espaço Schengen. Para que o Conselho possa tomar a decisão de abolir as fronteiras internas é necessário que os procedimentos de avaliação certifiquem todas as condições necessárias para a aplicação das partes relevantes do acervo comunitário, ou seja, a protecção de dados, o Sistema de Informação de Schengen, as fronteiras aéreas, terrestres e marítimas, a cooperação policial e a política de vistos. Os procedimentos de avaliação começaram com a parte correspondente à protecção de dados. Trata-se de verificar se cada um destes Estados-Membros está suficientemente preparado para aplicar todas as disposições em termos de protecção de dados. Os resultados obtidos são, pois, condição prévia para o processo de avaliação relativamente ao Sistema de Informação de Schengen, que implica a transferência de dados X para esses países. A aprovação desta decisão constitui, assim, um primeiro passo com vista à abolição dos controlos nas fronteiras internas com a Bulgária e a Roménia. Em segundo lugar: o acesso aos documentos. O Conselho enviou ao Parlamento Europeu o presente projecto de decisão. Porém, não foram enviados relatórios de avaliação e os que poderiam permitir ao Parlamento ter acesso a toda a informação necessária para elaborar um parecer fundamentado e motivado. Só após a insistência do Parlamento os documentos foram entregues pelo Conselho. Agradeço o empenho do Embaixador da Roménia, graças ao qual foi possível encontrar uma solução para que esta situação fosse ultrapassada através do pedido para que os documentos confidenciais fossem desclassificados e fosse adoptada a designação de . Esta solução permitiu cumprir o calendário, mas teremos o mesmo problema quando for solicitada a opinião do Parlamento Europeu em relação aos outros aspectos do Acervo de Schengen. Impõe-se, assim, que seja celebrado, o mais rapidamente possível, o acordo entre o Parlamento Europeu e o Conselho relativamente à transferência de documentos confidenciais. Em terceiro, sobre a avaliação da Roménia e da Bulgária. Em relação à Bulgária foram identificadas falhas relativamente à adopção, implementação e aplicação da Recomendação 85/15 do Conselho da Europa, relativamente ao uso de dados pessoais no sector policial, e foram encontradas deficiências na actividade da Comissão Nacional para a Protecção de Dados. A Bulgária deu o seguimento adequado a estas recomendações e o Conselho, a 26 de Abril, concluiu que as condições necessárias em termos de recuperação de dados tinham sido atingidas. Em relação à Roménia foram detectadas fraquezas relativamente à adopção de duas leis que regulam o processamento de dados pessoais, bem como em relação às instalações e recursos da autoridade nacional para a protecção de dados, bem como a introdução de avaliações periódicas em relação a dados Schengen. De uma forma geral a Roménia deu um seguimento adequado às recomendações e aquelas que ainda estão pendentes não impedem este país de aplicar, de forma adequada, todos os requisitos necessários no que diz respeito à protecção de dados. Estão assim verificadas as condições para darmos luz verde à Roménia e à Bulgária no domínio da protecção de dados. Finalmente, Sr. Presidente: revisão do mecanismo de avaliação de Schengen. Gostaria de aproveitar esta ocasião para recordar a necessidade de instituir, o mais rapidamente possível, um mecanismo de avaliação europeu que seja simples e eficaz, eficiente e transparente na área de avaliação de Schengen. O Parlamento recusou as propostas que lhe foram apresentadas em Outubro passado. Peço à Comissão que exerça o seu direito de iniciativa tão cedo quanto possível."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pani komisárka Malmströmová, dámy a páni, chcel by som spomenúť štyri základné body. Po prvé, hodnotiaci postup. Od svojho vstupu do Európskej únie v roku 2007 sa Rumunsko a Bulharsko začali snažiť o plnú integráciu do schengenského priestoru. Ak má Rada rozhodnúť o zrušení vnútorných hraníc, hodnotiace postupy musia potvrdiť, že boli splnené všetky podmienky potrebné na implementáciu príslušných častí acquis communaitaire, a to konkrétne častí týkajúcich sa ochrany údajov, Schengenského informačného systému, vzdušných, pozemných a morských hraníc, policajnej spolupráce a vízovej politiky. Hodnotiace postupy sa začali časťou týkajúcou sa ochrany údajov. To znamená, že sa overovalo, či je každý z týchto členských štátov dostatočne pripravený vykonávať všetky ustanovenia v súvislosti s ochranou údajov. Výsledky overovania sú preto základnou podmienkou hodnotiaceho postupu pre Schengenský informačný systém, ktorý zahŕňa prenos údajov do týchto krajín. Schválenie tohto rozhodnutia je teda prvým krokom k zrušeniu kontrol na vnútorných hraniciach s Bulharskom a Rumunskom. Po druhé, prístup k dokumentom. Rada predložila Parlamentu tento návrh rozhodnutia. Neposlala však hodnotiacu správu a správu o následných opatreniach, ktoré by Parlamentu umožnili prístup ku všetkým informáciám potrebným na vypracovanie odôvodneného a oprávneného stanoviska. Rada tieto dokumenty poslala až po naliehaní Parlamentu. Vítam úsilie rumunského veľvyslanca, s pomocou ktorého bolo možné nájsť riešenie tejto situácie tým, že sa dôverné dokumenty odtajnili a označili za dokumenty s obmedzeným prístupom. Vďaka tomu sme dodržali harmonogram, ale rovnaký problém nastane, keď bude mať Parlament poskytnúť stanovisko k ďalším aspektom schengenského acquis. Je preto nesmierne dôležité, aby sa čo najskôr uzavrela dohoda týkajúca sa prenosu dôverných dokumentov medzi Parlamentom a Radou. Po tretie, hodnotenie Rumunska a Bulharska. V prípade Bulharska boli zistené určité nedostatky v súvislosti s prijímaním, vykonávaním a uplatňovaním odporúčania Rady Európy 85/15, ktoré sa týka používania osobných údajov v oblasti polície, a tiež nedostatky vo fungovaní vnútroštátnej komisie pre ochranu údajov. Bulharsko na základe týchto odporúčaní urobilo potrebné opatrenia a Rada 26. apríla dospela k záveru, že nevyhnutné podmienky v oblasti získavania údajov boli splnené. V prípade Rumunska boli zistené nedostatky v prijímaní dvoch zákonov, ktoré upravujú spracovanie osobných údajov a ktoré sa tiež týkajú priestorov a zdrojov na ochranu údajov národného úradu, ako aj zavedenia pravidelných hodnotení v súvislosti so schengenskými údajmi. Vo všeobecnosti Rumunsko vzhľadom na odporúčania urobilo potrebné opatrenia a tie, ktoré ešte neurobilo, nebránia tejto krajine aplikovať všetky potrebné požiadavky v súvislosti s ochranou údajov tam, kde je to potrebné. Podmienky na to, aby Rumunsko a Bulharsko dostali zelenú v oblasti ochrany údajov, boli teda splnené. A nakoniec, pán predsedajúci, preskúmanie schengenského hodnotiaceho mechanizmu. Chcel by som využiť túto príležitosť a pripomenúť potrebu čo najskôr zaviesť európsky hodnotiaci mechanizmus v oblasti schengenského hodnotenia, ktorý by bol jednoduchý, použiteľný, účinný a transparentný. Parlament v októbri minulého roku zamietol návrhy, ktoré mu boli predložené. Chcem požiadať Komisiu, aby čo najskôr uplatnila svoje právo iniciatívy."@sk19
". Gospod predsednik, komisarka Malmström, gospe in gospodje, rad bi izpostavil nekaj ključnih točk. Prvič, postopek vrednotenja. Vse od pridružitve Evropski uniji v 2007, si Romunija in Bolgarija prizadevata za polno vključenost v schengensko območje. Če naj se Svet odloči o odpravi notranje meje, morajo postopki ocenjevanja potrditi, da so izpolnjeni vsi pogoji, potrebni za izvedbo ustreznih delov pravnega reda; in sicer varovanje podatkov, schengenski informacijski sistem, nadzor meje iz zraka, na kopnem in morju, policijsko sodelovanje in vizumska politika. Postopki ocenjevanja se začnejo z delom, ki se nanaša na varstvo podatkov. To pomeni preverjanje ali sta obe izmed teh držav članic ustrezno pripravljeni na izvajanje vseh določb z vidika varstva podatkov. Rezultati so torej predpogoj za postopek vrednotenja za schengenski informacijski sistem, ki vključuje prenos podatkov v ti državi. Potrditev tega sklepa je torej prvi korak k odpravi nadzora na notranjih mejah z Bolgarijo in Romunijo. Drugič, dostop do dokumentov. Svet je ta osnutek sklepa predložil Parlamentu. Vendar pa nadaljnja in ocenjevalna poročila niso bila poslana; ta bi Parlamentu omogočila dostop do vseh informacij, potrebnih za pripravo razumnega in utemeljenega stališča. Svet je dokumente predložil šele po vztrajanju Parlamenta. Pozdravljam prizadevanja veleposlanika Romunije, saj je z njegovo pomočjo bilo mogoče najti rešitev za te razmere, s tem ko je bila z dokumentov odstranjena oznaka zaupni in jim je bila dodeljena oznaka „omejen dostop“. Na ta način se je bilo mogoče držati časovnega razporeda, vendar pa bomo imeli enako težavo, ko bodo skušali pridobiti mnenje Parlamenta o drugih vidikih schengenskega pravnega reda. Zato je ključnega pomena, da se čim prej sklene sporazum med Parlamentom in Svetom glede prenosa zaupnih dokumentov. Tretjič, ovrednotenje Romunije in Bolgarije. V primeru Bolgarije, so bile ugotovljene nekatere napake v zvezi s sprejetjem, izvajanjem in uveljavljanjem Priporočila 85/15 Sveta Evrope v zvezi z uporabo zasebnih podatkov v policijskem sektorju, prav tako pa so bile ugotovljene pomanjkljivosti pri delovanju državne komisije za varstvo podatkov. Bolgarija je izvedla ustrezne ukrepe glede teh priporočil, 26. aprila pa je Svet ugotovil, da so bili izpolnjeni vsi pogoji z vidika obnove podatkov. V primeru Romunije so bile ugotovljene pomanjkljivosti pri sprejemanju dveh zakonov, ki se nanašata na obdelavo zasebnih podatkov, pa tudi na prostore in vire nacionalnega organa za varstvo podatkov, kot tudi uvedbo rednega ocenjevanja v zvezi s schengenskimi podatki. Na splošno je Romunija izvedla ustrezne ukrepe glede na priporočila, tista, ki pa še čakajo na izvedbo, državi ne onemogočajo, da bi izvedla vse potrebne zahteve glede varstva podatkov. Pogoji za zeleno luč Romuniji in Bolgariji na področju varstva podatkov so tako bili preverjeni. Za konec, gospod predsednik, pregled schengenskega ocenjevalnega mehanizma. To priložnost želim izkoristiti in ponovno izpostaviti potrebo po čimprejšnji vzpostavitvi evropskega ocenjevalnega modela, ki je enostaven, učinkovit, uspešen in pregleden na področju ocenjevanja Schengna. Parlament je zavrnil predloge, ki smo mu jih predložili prejšnji oktober. Komisijo pozivam, da čim prej izkoristi svojo pravico in pripravil pobudo."@sl20
"Herr talman, kommissionsledamot Malmström, mina damer och herrar! Jag vill ta upp fyra grundläggande punkter. Den första punkten rör utvärderingsprocessen. Sedan EU-medlemskapet 2007 har Rumänien och Bulgarien arbetat mot full integrering i Schengenområdet. Om rådet ska fatta ett beslut om att avskaffa de inre gränserna måste det i de olika delarna av utvärderingen klart framgå att alla villkor som krävs för att genomföra de relevanta delarna av gemenskapens regelverk har uppfyllts, dvs. dataskydd, Schengens informationssystem, luft-, land- och havsgränser, polissamarbete och viseringspolitik. Utvärderingen började med den del som rör dataskydd. Man kontrollerade att dessa två medlemsstater faktiskt är redo att tillämpa alla gällande bestämmelser på dataskyddsområdet. Ett positivt resultat på denna punkt är därför en nödvändig förutsättning för utvärderingen av den del som rör Schengens informationssystem, som innebär överföring av data till dessa länder. Att godkänna detta beslut är därför ett första steg mot att avskaffa kontrollerna vid de inre gränserna mot Bulgarien och Rumänien. Den andra punkten rör tillgång till handlingar. Rådet har lagt fram detta utkast till beslut för parlamentet. Parlamentet har emellertid inte mottagit några utvärderings- och uppföljningsrapporter. Dessa skulle ha gett parlamentet tillgång till all den information som krävs för att inta en välunderbyggd och välgrundad ståndpunkt. Rådet överlämnade dessa handlingar först efter uppmaning från parlamentet. Jag välkomnar den rumänska ambassadörens insatser. Det hjälpte oss att lösa situationen genom att göra det möjligt att klassificera om sekretessbelagda handlingar till handlingar som omfattas av begränsad tillgång. Tack vare detta kunde vi hålla tidtabellen. Samma problem kommer emellertid att dyka upp igen när parlamentet ska yttra sig över andra aspekter i Schengenregelverket. Därför är det nödvändigt att parlamentet och rådet så snabbt som möjligt ingår ett avtal om överföring av sekretessbelagda handlingar. Den tredje punkten rör bedömningen av Bulgarien och Rumänien. I Bulgariens fall konstaterades vissa brister i antagandet, genomförandet och verkställandet av Europarådets rekommendation 85/15 avseende reglering av användningen av personuppgifter inom den polisiära sektorn. Brister konstaterades även i den nationella dataskyddskommissionens verksamhet. Bulgarien vidtog lämpliga åtgärder på grundval av dessa rekommendationer och den 26 april konstaterade rådet att de nödvändiga villkoren på dataskyddsområdet hade uppfyllts. I Rumäniens fall konstaterades svagheter i samband med antagandet av två lagar som ska reglera behandlingen av personuppgifter, och även när det gällde den nationella tillsynsmyndighetens kapacitet och resurser på dataskyddsområdet samt införandet av regelbundna utvärderingar av Schengenuppgifter. I princip har Rumänien vidtagit de åtgärder som krävs enligt rekommendationerna. De åtgärder som ännu inte har vidtagits hindrar inte landet från att i förekommande fall tillämpa alla nödvändiga villkor på dataskyddsområdet. Villkoren för att ge Rumänien och Bulgarien grönt ljus på dataskyddsområdet har således uppfyllts. Den sista punkten rör översynen av mekanismen för att utvärdera Schengensamarbetet. Jag vill utnyttja detta tillfälle till att upprepa behovet av att så snabbt som möjligt inrätta en mekanism för att utvärdera Schengensamarbetet på EU-nivå som är enkel, effektiv, ändamålsenlig och insynsvänlig. Parlamentet förkastade de förslag som lades fram i oktober förra året. Jag uppmanar kommissionen att så snart som möjligt utnyttja sin initiativrätt och lägga fram nya förslag."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Carlos Coelho,"18,15,16,13,17
"follow-up"18,15,16,13,17
"limited"18,15,16,13,17
"relator"18,15,16,13,17
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph