Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-06-15-Speech-2-613"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100615.32.2-613"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, i relatori – che ringrazio – hanno posto una questione centrale raccolta in parte anche dalla Commissaria Reding. Noi dobbiamo maggiormente inserire e integrare efficacemente le politiche per le donne e per le pari opportunità nelle politiche generali europee e anche a livello nazionale. Penso alla crisi, alla povertà, allo sviluppo, la cooperazione, all'occupazione e al . Credo però che ci siano tre questioni che dovrebbero essere sottolineate sia a livello della Commissione e della nostra azione, sia a livello degli Stati membri. In primo luogo, vorrei una sottolineatura da parte della Commissaria Reding sul ruolo delle donne nell'azione esterna dell'Unione europea. Una nuova politica sulla quale le donne devono essere più presenti è contenuta nella relazione dell'on. Figueiredo. La seconda questione è quella del sostegno della Commissione alla proposta di direttiva sull'ordine di protezione europeo, che è uno strumento fondamentale per garantire la ..."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážení zpravodajové, děkuji těm, kdo vznesli klíčovou otázku, jíž se částečně zabývala i komisařka Redingová. Musíme zajistit, že politiky pro ženy i politiky rovných příležitostí budou včleněny do obecných politik na evropské i vnitrostátní úrovni účinnějším způsobem. Mám na mysli otázku krize, chudoby, rozvoje, spolupráce, zaměstnanosti a blahobytu. Věřím však, že jak Komise, my v rámci naší činnosti, tak i členské státy bychom se měli společně více zaměřit na tři otázky. Zaprvé bych byla ráda, kdyby paní komisařka Redingová vyzdvihla úlohu, kterou ženy zastávají ve vnější činnosti Evropské unie. Nová politika, o které musejí být ženy více informovány, je obsažena ve zprávě paní Figueiredové. Druhá otázka se týká podpory Komise ohledně návrhu směrnice o evropském ochranném příkazu, který je nástrojem, jenž má klíčovou důležitost při zajišťování..."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg takker ordførerne, som har taget en vigtig sag op, og som kommissær Reding også delvis har taget op. Vi skal sikre os, at politikker for kvinder og for lige muligheder gennemføres og integreres mere effektivt i almene politikker på både europæisk og nationalt plan. Jeg tænker på krisen, fattigdom, udvikling, samarbejde, beskæftigelse og velfærd. Jeg mener imidlertid, at tre emner skal understreges af Kommissionen, af os i vores arbejde og af medlemsstaterne. Først vil jeg bede kommissær Reding om at understrege kvinders rolle i EU's optræden udadtil. Fru Figueiredos betænkning indeholder en ny politik, som kvinder skal gøres mere opmærksomme på. Det andet emne er Kommissionens støtte til direktivforslaget om den europæiske beskyttelsesordre, der er et redskab af grundlæggende betydning for at sikre ..."@da2
"Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Berichterstatter – denen ich danken möchte – haben eine Schlüsselfrage angesprochen, die auch Frau Kommissarin Reding zum Teil thematisiert hat. Wir müssen sicherstellen, dass Strategien für Frauen und für Chancengleichheit effektiver in die allgemeinen Strategien auf europäischer und nationaler Ebene aufgenommen und integriert werden. Ich denke dabei an die Krise, Armut, Entwicklung, Zusammenarbeit, Beschäftigung und Wohlstand. Ich bin allerdings dafür, dass drei Themen hervorgehoben werden, von der Kommission, von uns in unserer Arbeit und von den Mitgliedstaaten. Erstens hätte ich gern, dass Frau Kommissarin Reding die Rolle der Frauen in der Außenpolitik der Europäischen Union hervorhebt. Eine neue Strategie, über die Frauen stärker in Kenntnis gesetzt werden müssen, ist in dem Bericht von Frau Figueiredo enthalten. Das zweite Thema betrifft die Unterstützung der Kommission für den Richtlinienvorschlag zur europäischen Schutzanordnung, ein Instrument, das von grundlegender Bedeutung für die Sicherstellung der..."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οι εισηγητές –τους οποίους ευχαριστώ– έθεσαν ένα βασικό ζήτημα, το οποίο σχολίασε μερικώς και η Επίτροπος Reding. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι πολιτικές για τις γυναίκες και για τις ίσες ευκαιρίες θα ενταχθούν και θα ενσωματωθούν πιο αποτελεσματικά στις γενικές πολιτικές σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Αναφέρομαι στην κρίση, τη φτώχεια, την ανάπτυξη, τη συνεργασία, την απασχόληση και την πρόνοια. Πιστεύω, ωστόσο, ότι υπάρχουν τρία ζητήματα που θα πρέπει να τονιστούν από την Επιτροπή, από εμάς στο έργο μας και από τα κράτη μέλη. Πρώτον, θα ήθελα να τονίσει η Επίτροπος Reding τον ρόλο των γυναικών στην εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια νέα πολιτική, για την οποία οι γυναίκες πρέπει να ενημερωθούν περισσότερο, περιέχεται στην έκθεση της κ. Figueiredo. Το δεύτερο ζήτημα αφορά την υποστήριξη της Επιτροπής για το σχέδιο οδηγίας σχετικά με την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας που αποτελεί ένα εργαλείο θεμελιώδους σημασίας για τη διασφάλιση…"@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, the rapporteurs – whom I thank – have raised a key issue, which Commissioner Reding has also addressed in part. We must ensure that policies for women and for equal opportunities are incorporated and integrated more effectively into general policies at European and national level alike. I am thinking of the crisis, poverty, development, cooperation, employment and welfare. I believe, however, that there are three issues that should be emphasised by the Commission, by us in our work and by the Member States. Firstly, I would like Commissioner Reding to emphasise the role of women in the European Union’s external action. A new policy of which women must be made more aware is contained in Mrs Figueiredo’s report. The second issue is that of the Commission’s support for the draft directive on the European Protection Order, which is a tool of fundamental importance for guaranteeing the …"@en4
"Señor Presidente, Señorías, los ponentes —a quienes doy las gracias— han planteado una cuestión fundamental, que la Comisaria Reding también ha abordado en parte. Debemos asegurarnos de que las políticas para las mujeres y para la igualdad de oportunidades son incorporadas e integradas de manera más eficaz en las políticas generales tanto a escala nacional como europea. Estoy pensando en la crisis, la pobreza, el desarrollo, la cooperación, el empleo y el bienestar. Creo, sin embargo, que hay tres cuestiones que deben ser enfatizadas por la Comisión, por nosotros en nuestro quehacer y por los Estados miembros. En primer lugar, me gustaría que la Comisaria Reding hiciera hincapié en la función de las mujeres en la acción exterior de la Unión Europea. El informe de la señora Figueiredo contiene una política nueva de la cual las mujeres han de ser más conscientes. La segunda cuestión es la del apoyo de la Comisión al proyecto de Directiva sobre la Orden Europea de Protección, que es una herramienta de importancia fundamental para garantizar…"@es21
"Austatud juhataja, head kolleegid! Raportöörid – keda ma tänan – tõstatasid olulise teema, mida ka volinik Reding osaliselt käsitles. Me peame tagama, et poliitilised meetmed naiste õiguste ja võrdsete võimaluste tagamise kohta oleksid kaasatud ning tõhusamini lõimitud nii Euroopa kui ka liikmesriikide üldise poliitika kujundamisse. Ma pean silmas kriisi, vaesust, arengut, koostööd, tööhõivet ja heaolu. Ma usun siiski, et komisjon, meie kui parlamendiliikmed ja liikmesriigid peaksid rõhutama kolme teemat. Esiteks soovin ma, et volinik Reding rõhutaks naiste rolli Euroopa Liidu välissuhetes. Ilda Figueiredo raport räägib uuest poliitikast, millest naised peaksid paremini teadlikud olema. Teine küsimus puudutab komisjoni toetust Euroopa lähenemiskeeldu käsitleva direktiivi eelnõule, mis on määrava tähtsusega vahend, aidates tagada ..."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, esittelijät, joita kiitän, ovat tuoneet esiin keskeisen kysymyksen, jota myös komission jäsen Viviane Reding on osaksi käsitellyt. Meidän on huolehdittava siitä, että naisia ja yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevat politiikanalat sisällytetään tehokkaammin sekä EU:n että jäsenvaltioiden yleisiin politiikanaloihin ja otetaan niissä paremmin huomioon. Tarkoitan kriisi-, köyhyys-, kehittämis-, yhteistyö-, työllisyys- ja hyvinvointipolitiikkoja. Mielestäni on kuitenkin kolme asiaa, joita pitäisi korostaa komissiossa, parlamentin työssä ja jäsenvaltioissa. Ensinnäkin haluan komission jäsenen Viviane Redingin korostavan naisten asemaa Euroopan unionin ulkoisissa toimissa. Ilda Figueiredon mietintöön sisältyy uusi politiikanala, josta naisille pitäisi tiedottaa paremmin. Toinen kysymys koskee komission tukea ehdotukselle direktiiviksi eurooppalaisesta suojelumääräyksestä, joka on keskeinen väline sen takaamiseksi..."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les rapporteurs - que je remercie - ont abordé une question fondamentale, que la commissaire Reding a elle aussi partiellement soulevée. Nous devons veiller à ce que les politiques pour les femmes et pour l’égalité des chances soient incorporées et intégrées plus efficacement dans des politiques générales, au niveau européen comme au niveau national. Je pense à la crise, à la pauvreté, au développement, à la coopération, à l’emploi et au bien-être. Je pense en revanche que la Commission, nous-mêmes, dans nos travaux, ainsi que les États membres, devraient insister sur trois questions. Premièrement, je souhaiterais que la commissaire Reding mette l’accent sur le rôle des femmes dans l’action extérieure de l’Union européenne. Le rapport de M Figueiredo contient une nouvelle politique à laquelle les femmes doivent être sensibilisées. La seconde question est celle du soutien de la Commission au projet de directive sur la décision de protection européenne, qui est un outil d’une importance fondamentale pour garantir…"@fr8
". Elnök úr, hölgyeim és uraim! Az előadók – akiknek köszönetet mondok – felvetettek egy kulcsfontosságú kérdést, amelyet részben Reding biztos asszony is érintett. Gondoskodnunk kell róla, hogy a nőkkel és az esélyegyenlőséggel kapcsolatos politikákat európai és nemzeti szinten egyaránt hatékonyabban beillesszük és beépítsük az átfogóbb politikákba. Itt a válságra, a szegénységre, a fejlesztésre, az együttműködésre, a foglalkoztatásra és a jólétre gondolok. Úgy vélem azonban, hogy három olyan kérdés van, amelyet a Bizottságnak, munkánk során nekünk és a tagállamoknak hangsúlyoznunk kellene. Először is szeretném, ha Reding biztos asszony hangsúlyt helyezne a nőknek az Európai Unió külpolitikájában játszott szerepére. Figueiredo asszony jelentése említést tesz egy olyan új politikáról, amelyre jobban fel kell hívni a nők figyelmét. A második kérdés az európai védelmi határozatról szóló irányelvtervezetnek nyújtott bizottsági támogatás, ez az eszköz ugyanis alapvető fontosságú annak biztosításához …"@hu11
"Pone pirmininke, ponios ir ponai, pranešėjai, kuriems dėkoju, iškėlė esminį klausimą, apie kurį iš dalies kalbėjo ir Komisijos narė V. Reding. Turime užtikrinti, kad politinės nuostatos dėl moterų ir lygių galimybių būtų veiksmingiau įtraukiamos į bendras politines nuostatas tiek Europos, tiek nacionaliniu mastu. Galvoju apie krizę, skurdą, plėtrą, bendradarbiavimą, užimtumą ir gerovę. Tačiau manau, kad Komisija, mes ir valstybės narės turėtų didesnį dėmesį skirti trims klausimams. Pirma, norėčiau, kad Komisijos narė V. Reding pabrėžtų moterų vaidmenį Europos Sąjungos išorės veiksmuose. Moterys turi daugiau žinoti apie naują politiką, apie kurią kalbama I. Figueiredo pranešime. Antras klausimas – Komisijos palankumas direktyvos dėl Europos apsaugos orderio projektui, kuris yra didelės svarbos priemonė, užtikrinanti…"@lt14
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, i relatori – che ringrazio – hanno posto una questione centrale raccolta in parte anche dalla Commissaria Reding. Noi dobbiamo maggiormente inserire e integrare efficacemente le politiche per le donne e per le pari opportunità nelle politiche generali europee e anche a livello nazionale. Penso alla crisi, alla povertà, allo sviluppo, la cooperazione, all'occupazione e al . Credo però che ci siano tre questioni che dovrebbero essere sottolineate sia a livello della Commissione e della nostra azione, sia a livello degli Stati membri. In primo luogo, vorrei una sottolineatura da parte della Commissaria Reding sul ruolo delle donne nell'azione esterna dell'Unione europea. Una nuova politica sulla quale le donne devono essere più presenti è contenuta nella relazione dell'on. Figueiredo. La seconda questione è quella del sostegno della Commissione alla proposta di direttiva sull'ordine di protezione europeo, che è uno strumento fondamentale per garantire la ..."@lv13
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, i relatori – che ringrazio – hanno posto una questione centrale raccolta in parte anche dalla Commissaria Reding. Noi dobbiamo maggiormente inserire e integrare efficacemente le politiche per le donne e per le pari opportunità nelle politiche generali europee e anche a livello nazionale. Penso alla crisi, alla povertà, allo sviluppo, la cooperazione, all'occupazione e al . Credo però che ci siano tre questioni che dovrebbero essere sottolineate sia a livello della Commissione e della nostra azione, sia a livello degli Stati membri. In primo luogo, vorrei una sottolineatura da parte della Commissaria Reding sul ruolo delle donne nell'azione esterna dell'Unione europea. Una nuova politica sulla quale le donne devono essere più presenti è contenuta nella relazione dell'on. Figueiredo. La seconda questione è quella del sostegno della Commissione alla proposta di direttiva sull'ordine di protezione europeo, che è uno strumento fondamentale per garantire la ..."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, de rapporteurs – die ik bedank – hebben een centrale kwestie te berde gebracht die ook commissaris Reding gedeeltelijk heeft aangepakt. We moeten waarborgen dat het beleid voor vrouwen en gelijke kansen doeltreffender wordt opgenomen en geïntegreerd in het algemene beleid op zowel Europees als lokaal niveau. Ik denk daarbij aan de crisis, armoede, ontwikkeling, samenwerking, werkgelegenheid en welzijnszorg. Ik denk echter dat er drie kwesties zijn die moeten worden benadrukt door de Commissie, door ons in ons werk en door de lidstaten. Op de eerste plaats zou ik willen dat commissaris Reding de rol van vrouwen in het externe handelen van de Europese Unie benadrukt. Het verslag van mevrouw Figueiredo bevat een nieuw beleid waarop vrouwen meer opmerkzaam moeten worden gemaakt. De tweede kwestie is de steun van de Commissie aan de ontwerp-richtlijn over het Europees beschermingsbevel, dat een instrument van essentieel belang is om te waarborgen ..."@nl3
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, i relatori – che ringrazio – hanno posto una questione centrale raccolta in parte anche dalla Commissaria Reding. Noi dobbiamo maggiormente inserire e integrare efficacemente le politiche per le donne e per le pari opportunità nelle politiche generali europee e anche a livello nazionale. Penso alla crisi, alla povertà, allo sviluppo, la cooperazione, all'occupazione e al . Credo però che ci siano tre questioni che dovrebbero essere sottolineate sia a livello della Commissione e della nostra azione, sia a livello degli Stati membri. In primo luogo, vorrei una sottolineatura da parte della Commissaria Reding sul ruolo delle donne nell'azione esterna dell'Unione europea. Una nuova politica sulla quale le donne devono essere più presenti è contenuta nella relazione dell'on. Figueiredo. La seconda questione è quella del sostegno della Commissione alla proposta di direttiva sull'ordine di protezione europeo, che è uno strumento fondamentale per garantire la ..."@pl16
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, i relatori – che ringrazio – hanno posto una questione centrale raccolta in parte anche dalla Commissaria Reding. Noi dobbiamo maggiormente inserire e integrare efficacemente le politiche per le donne e per le pari opportunità nelle politiche generali europee e anche a livello nazionale. Penso alla crisi, alla povertà, allo sviluppo, la cooperazione, all'occupazione e al . Credo però che ci siano tre questioni che dovrebbero essere sottolineate sia a livello della Commissione e della nostra azione, sia a livello degli Stati membri. In primo luogo, vorrei una sottolineatura da parte della Commissaria Reding sul ruolo delle donne nell'azione esterna dell'Unione europea. Una nuova politica sulla quale le donne devono essere più presenti è contenuta nella relazione dell'on. Figueiredo. La seconda questione è quella del sostegno della Commissione alla proposta di direttiva sull'ordine di protezione europeo, che è uno strumento fondamentale per garantire la ..."@pt17
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, i relatori – che ringrazio – hanno posto una questione centrale raccolta in parte anche dalla Commissaria Reding. Noi dobbiamo maggiormente inserire e integrare efficacemente le politiche per le donne e per le pari opportunità nelle politiche generali europee e anche a livello nazionale. Penso alla crisi, alla povertà, allo sviluppo, la cooperazione, all'occupazione e al . Credo però che ci siano tre questioni che dovrebbero essere sottolineate sia a livello della Commissione e della nostra azione, sia a livello degli Stati membri. In primo luogo, vorrei una sottolineatura da parte della Commissaria Reding sul ruolo delle donne nell'azione esterna dell'Unione europea. Una nuova politica sulla quale le donne devono essere più presenti è contenuta nella relazione dell'on. Figueiredo. La seconda questione è quella del sostegno della Commissione alla proposta di direttiva sull'ordine di protezione europeo, che è uno strumento fondamentale per garantire la ..."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, spravodajcovia, ktorým ďakujem, upozornili na kľúčovú otázku, ktorej sa čiastočne venovala aj pani komisárka Redingová. Musíme zabezpečiť, aby sa politiky zamerané na ženy a rovnosť príležitostí účinnejšie zahŕňali a začleňovali do všeobecných politík na európskej, ako aj na vnútroštátnej úrovni. Mám na mysli politiky zamerané na otázku krízy, chudoby, rozvoja, spolupráce a blahobytu. Som však presvedčená, že Komisia, členské štáty a my v rámci svojej práce by sme mali zdôrazniť tri otázky. Po prvé, bola by som rada, keby pani komisárka Redingová zdôraznila úlohu žien vo vonkajšej činnosti Európskej únie. Nová politika, o ktorej je potrebné ženy viac informovať, je obsiahnutá v správe pani Figueiredovej. Druhá otázka sa týka podpory Komisie návrhu smernice o európskom ochrannom príkaze, ktorý predstavuje mimoriadne dôležitý nástroj na zabezpečenie…"@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, poročevalca – , ki se jima zahvaljujem – sta izpostavila ključna vprašanja, ki jih je deloma obravnavala tudi komisarka Reding. Zagotoviti moramo, da se bodo politike za ženske in enake možnosti izvajale in učinkoviteje vključevale v splošne politike na evropski in nacionalni ravni. Mislim na krizo, revščino, razvoj, sodelovanje, zaposlovanje in dobrobit. Verjamem pa, da obstajajo tri vprašanja, ki bi jih morali izpostavljati mi pri našem delu, Komisija in države članice. Prvič, želim, da komisarka Reding poudari vlogo žensk v zunanjih ukrepih Evropske unije. Poročilo gospe Figueiredo vsebuje novo politiko, s katero morajo biti ženske bolj seznanjene. Drugo vprašanje je podpora Komisije osnutku direktive o evropskem nalogu za zaščito, ki je orodje, ključnega pomena za zagotavljanje ..."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar! Jag tackar föredraganden som har tagit upp en viktig fråga, som även kommissionsledamot Viviane Reding till viss del har arbetat med. Vi måste se till att politiken för kvinnor och för lika möjligheter införlivas och integreras mer effektivt i den allmänna politiken på både Europanivå och nationell nivå. Jag tänker på krisen, fattigdom, utveckling, samarbete, sysselsättning och välfärd. Jag anser dock att det finns tre frågor som bör betonas av kommissionen, av oss i vårt arbete och av medlemsstaterna. För det första vill jag att kommissionsledamot Viviane Reding betonar kvinnornas roll i EU:s yttre åtgärder. En ny inriktning som kvinnor måste bli mer medvetna om finns med i Ilda Figueiredos betänkande. Den andra frågan är kommissionens stöd för direktivförslaget om den europeiska skyddsordern, som är ett verktyg av fundamental betydelse för att garantera …"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"welfare"18,15,16,13,17,12
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph