Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-06-15-Speech-2-598"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100615.32.2-598"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, first of all, on behalf of my group, I would like to thank both rapporteurs and tell them that my group will wholeheartedly endorse both reports because they deal with a very important issue, gender equality, the importance of which I think is also demonstrated by the rich choice of subjects covered by both reports. But, colleagues, I have to say that I am a little bit frustrated because, if we claim that we want action, that we want to achieve something in the next four years, that this is an issue of the highest priority, that half the population is being discriminated against and half the potential remains unused, then how come we are having this debate in the last evening slot? Where are the group leaders? Why do we accept that this is not the highest priority? I suggest, colleagues, that we insist that, next time, this issue should be included in the agenda as a key debate and unless they grant us that, we could chain ourselves to the door. I do not think we should accept this any more."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, nejprve bych za svoji skupinu ráda poděkovala oběma zpravodajům a řekla jim, že upřímně rádi podpoříme obě zprávy, neboť se zabývají velmi závažnou otázkou, a to rovností žen a mužů, o jejíž důležitosti svědčí i pestrá škála témat, jež je v obou zprávách obsažena. Musím vám však, vážení kolegové, také říct, že jsem poněkud zklamaná, neboť jestliže tvrdíme, že chceme vidět činy, že v příštích čtyřech letech chceme něčeho dosáhnout, že se jedná o největší prioritu, že polovina populace je diskriminovaná a polovina potenciálu zůstává nevyužita, jak je možné, že tuto diskusi vedeme v poslední části tohoto večera? Kde jsou vedoucí skupin? Proč akceptujeme, že tato otázka není největší prioritou? Navrhuji vám, vážení kolegové, abychom příště trvali na tom, aby tato otázka byla zařazena na pořad jednání jako předmět přednostní rozpravy a dokud se tak nestane, nehneme se od dveří. Myslím si, že bychom to neměli dále akceptovat."@cs1
"Hr. formand! Først og fremmest vil jeg gerne på vegne af min gruppe takke begge ordførere og fortælle dem, at min gruppe helhjertet støtter begge betænkninger, fordi de omhandler det meget vigtige emne ligestilling, hvis betydning også fremgår af de mange emner, der dækkes af begge betænkninger. Jeg er imidlertid en smule frustreret, for hvis vi hævder, at vi ønsker en indsats og vil opnå noget i løbet af de kommende fire år, at emnet har topprioritet, at halvdelen af befolkningen udsættes for forskelsbehandling, og at deres potentiale ikke udnyttes, hvorfor finder forhandlingen så sted i den sene aftenstund? Hvor er alle gruppelederne? Hvorfor erkender vi ikke, at det ikke er nogen topprioritet? Jeg vil foreslå, at vi insisterer på næste gang at få dette emne med på dagsordenen som en nøgleforhandling, og at vi lænker os til døren, hvis ikke det sker. Jeg synes ikke, at vi skal acceptere det længere."@da2
"Herr Präsident, zu allererst möchte ich im Namen meiner Fraktion beiden Berichterstattern danken und ihnen mitteilen, dass meine Fraktion beide Berichte voll und ganz unterstützen wird, da sie sich mit einer sehr wichtigen Angelegenheit auseinandersetzen, der Gleichstellung der Geschlechter, deren Wichtigkeit auch durch die große Anzahl an Themen, die von den Berichten abgedeckt werden, zu erkennen ist. Aber, meine Kolleginnen und Kollegen, ich muss sagen, dass ich ein wenig frustriert bin, denn wenn wir Maßnahmen fordern, wenn wir in den nächsten vier Jahren etwas erreichen wollen, wenn wir sagen, dass diese Angelegenheit höchste Priorität hat, dass die Hälfte der Bevölkerung diskriminiert wird und die Hälfte des Potenzials ungenutzt bleibt, wieso findet diese Debatte dann so spät am Abend statt? Wo sind die Fraktionsvorsitzenden? Wieso akzeptieren wir, dass dieser Angelegenheit nicht die höchste Priorität eingeräumt wird? Ich schlage vor, Kolleginnen und Kollegen, dass wir das nächste Mal darauf bestehen, dass diese Debatte als Schlüsseldebatte in die Agenda aufgenommen wird und bevor uns das nicht bewilligt wird, könnten wir den Plenarsaal verlassen. Ich denke, wir sollten das nicht länger akzeptieren."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, εξ ονόματος της Ομάδας μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω αμφότερους τους εισηγητές και να τους πω ότι η Ομάδα μου θα υποστηρίξει ολόψυχα και τις δύο εκθέσεις, επειδή πραγματεύονται ένα πολύ σημαντικό θέμα, την ισότητα των φύλων, η σπουδαιότητα του οποίου επιδεικνύεται επίσης από την ορθή επιλογή των θεμάτων που καλύπτονται από τις δύο εκθέσεις. Όμως, κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να πω ότι είμαι λίγο απογοητευμένη διότι, αν ισχυριζόμαστε ότι θέλουμε δράση, ότι θέλουμε να επιτύχουμε κάτι μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια, ότι πρόκειται για ένα ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας, ότι το ήμισυ του πληθυσμού υφίσταται διακρίσεις και το ήμισυ του δυναμικού παραμένει αναξιοποίητο, πώς είναι δυνατόν να πραγματοποιούμε αυτήν τη συζήτηση στο τέλος της ημέρας; Πού είναι οι επικεφαλής των Ομάδων; Γιατί δεχόμαστε ότι το θέμα αυτό δεν αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα; Προτείνω, κύριοι συνάδελφοι, να επιμείνουμε , την επόμενη φορά, το ζήτημα αυτό να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη ως η κύρια συζήτηση, και αν δεν ικανοποιήσουν το αίτημά μας, να αλυσοδεθούμε στην πόρτα. Νομίζω ότι δεν πρέπει να το δεχόμαστε αυτό πλέον."@el10
"Señor Presidente, en primer lugar y en nombre de mi grupo quiero dar las gracias a ambos ponentes y decirles que mi grupo respaldará sin reservas sus informes porque se ocupan de un asunto muy importante, la igualdad de género, cuya importancia creo que ha quedado demostrada por la amplia gama de temas cubiertos por ambos informes. No obstante, estimados colegas, he de decir que estoy ligeramente frustrado porque, si reclamamos que queremos pasar a la acción, que queremos conseguir algo durante los próximos cuatro años, que este es un asunto de prioridad máxima, que la mitad de la población está siendo discriminada y que no estamos usando la mitad de nuestro potencial, entonces ¿cómo es posible que este debate ocupe el último espacio de la sesión? ¿Dónde están los líderes de los grupos? ¿Por qué no aceptamos que esto no se considera prioritario? Estimados colegas, propongamos que insistamos en que, la próxima vez, este tema sea incluido en la agenda como un debate clave y, a menos que se nos garantice esto, que nos encadenemos a las puertas. No podemos seguir aceptando esto."@es21
"Austatud juhataja! Esmalt tahaksin oma fraktsiooni nimel tänada mõlemat raportööri ning öelda, et minu fraktsioon toetab kogu hingest mõlemat raportit, kuna need käsitlevad väga olulist küsimust, nimelt soolist võrdõiguslikkust, mille tähtsust rõhutab minu arvates ka mõlemas raportis käsitletud lai teemaring. Head kolleegid! Ma pean aga ütlema, et olen veidi pettunud, sest kui me väidame, et tahame tegusid, et tahame järgmise nelja aasta jooksul midagi saavutada, et see küsimus kuulub kõige tähtsamate hulka, et pool elanikkonnast kannatab diskrimineerimise all ja et pool elanike võimetest jääb kasutamata, siis millest tuleneb see, et me peame seda arutelu kõige hilisemal kellaajal? Kus on fraktsioonide juhid? Miks me lepime sellega, et seda küsimust ei peeta suurimaks prioriteediks? Head kolleegid! Ma teen ettepaneku nõuda, et järgmisel korral antaks selle teema arutamisele päevakorras võtmetähtsus, ning kui meile seda ei lubata, võiksime me end ukse külge aheldada. Ma ei arva, et peaksime sellega kauem leppima."@et5
"Arvoisa puhemies, ensimmäiseksi haluan ryhmäni puolesta kiittää molempia esittelijöitä ja todeta heille, että ryhmäni tukee varauksetta molempia mietintöjä, sillä niissä käsitellään erittäin tärkeää kysymystä, sukupuolten tasa-arvoa, jonka merkityksestä todistaa mielestäni myös molempien mietintöjen laaja aihevalikoima. Hyvät kollegat, minun on kuitenkin todettava, että olen hieman turhautunut, sillä jos väitämme, että haluamme toimia ja saavuttaa jotakin seuraavien neljän vuoden aikana, että tämä on aivan ensisijainen kysymys, että puolta väestöstä syrjitään ja puolet voimavaroista jää käyttämättä, miksi ihmeessä tämä keskustelu käydään viimeisenä illalla? Missä ovat ryhmien johtajat? Miksi suostumme siihen, ettei tämä kysymys ole etusijalla? Hyvät kollegat, ehdotan, että vaadimme, että ensi kerralla tämä kysymys otetaan esityslistalle tärkeänä keskusteluna, ja ellei tähän suostuta, voisimme kahlita itsemme oveen. Mielestäni meidän ei enää pidä suostua tällaiseen."@fi7
"Monsieur le Président, en premier lieu, au nom de mon groupe, je voudrais remercier les deux rapporteurs et leur dire que mon groupe accordera un soutien chaleureux aux deux rapports parce qu’ils traitent d’une question absolument fondamentale, l’égalité entre les femmes et les hommes, dont l’importance, je crois, est également avérée par le large éventail de sujets abordés par les deux rapports. Pour autant, mes chers collègues, je dois dire que je reste un tant soit peu frustrée parce que, si nous affirmons que nous voulons qu’on agisse, que nous voulons que quelque chose soit réalisé durant les quatre années à venir, que ce sujet relève de la plus haute priorité, que la moitié de la population est victime de discrimination et que la moitié de son potentiel reste inutilisé, alors comment se fait-il que nous ayons cette discussion durant le dernier créneau du soir? Où sont donc les présidents des groupes? Pourquoi acceptons-nous que ce sujet ne soit pas la priorité la plus urgente? Je suggère, mes chers collègues, que nous insistions pour que, la prochaine fois, cette question soit placée à l’agenda en tant que débat fondamental. Si cette requête nous est refusée, nous pourrions nous enchaîner à la porte d’entrée. Je pense que nous ne devrions plus jamais accepter cela."@fr8
"Elnök úr! Először is képviselőcsoportom nevében köszönetet szeretnék mondani az előadóknak, és egyben el szeretném mondani nekik, hogy képviselőcsoportom fenntartások nélkül támogatja mind a két jelentést, mivel azok egy rendkívül fontos kérdéssel, a nemek közötti egyenlőséggel foglalkoznak, amelynek jelentőségét, úgy vélem, a két jelentésben szereplő témák változatossága is jól szemlélteti. Ugyanakkor, kedves kollégák, azt kell, hogy mondjam, kissé zaklatott vagyok, ha ugyanis azt mondjuk, hogy tetteket szeretnénk, hogy az elkövetkező négy évben el szeretnénk érni valamit, hogy ez a kérdés rendkívüli jelentőséggel bír, hogy a népesség fele megkülönböztetés áldozata és a bennük rejlő lehetőségek felét nem használjuk ki, akkor hogy lehet, hogy erre a vitára az utolsó esti időpontban kerül sor? Hol vannak a képviselőcsoportok vezetői? Miért fogadjuk el, hogy mindez nem elsődleges fontosságú? Azt javaslom, tisztelt kollégák, ragaszkodjunk hozzá, hogy a következő alkalommal ez a kérdés kulcsfontosságú vitaként szerepeljen a napirenden, és ha ezt nem teszik lehetővé, az ajtóhoz kell láncolnunk magunkat. Nem hiszem, hogy a továbbiakban elfogadhatjuk ezt a helyzetet."@hu11
"Signor Presidente, innanzi tutto, a nome del mio gruppo, vorrei ringraziare entrambi i relatori e dire loro che il mio gruppo sosterrà appieno entrambe le relazioni, poiché affrontano un tema estremamente importante, la parità di genere, la cui rilevanza, a mio avviso, è dimostrata anche dall’ampia varietà di temi trattati da entrambe le relazioni. Eppure, onorevoli colleghi, devo ammettere di sentirmi un po’ frustrata perché, se sosteniamo di volere l’azione, di volere ottenere qualche risultato nei prossimi quattro anni, che si tratta di un tema della massima priorità, che metà della popolazione è vittima di discriminazioni e metà del potenziale resta inutilizzato, allora come è possibile che la presente discussione sia stata relegata alla fine della giornata? Dove sono i presidenti dei gruppi? Perché accettiamo che non sia la massima priorità? Propongo, illustri colleghi, di insistere affinché, la prossima volta, questo tema venga incluso nell’ordine del giorno come discussione centrale e, qualora non ci venga garantito, potremmo incatenarci alla porta. Non credo che tale situazione debba essere tollerata ulteriormente."@it12
"Pone pirmininke, visų pirma savo frakcijos vardu norėčiau padėkoti abiem pranešėjams ir pasakyti jiems, kad mano frakcija abu pranešimus palaiko visa širdimi, nes juose aptariamas labai svarbus lyčių lygybės klausimas, o jo svarbą, manau, įrodė didelė abiejų pranešimų temų gausa. Tačiau, gerbiamieji kolegos, turiu pasakyti, kad esu šiek tiek nusivylusi, nes jeigu teigiame, kad mums reikia veiksmų, ir norime ko nors pasiekti per ateinančius ketverius metus, svarbiausias klausimas, kad pusė gyventojų patiria diskriminaciją, o pusė pajėgumų lieka neišnaudoti, kodėl šios diskusijos darbotvarkėje užima paskutinę vietą? Kur frakcijų vadovai? Kodėl neprieštaraujame, kad šiam klausimui neteikiama pirmenybė? Gerbiamieji kolegos, siūlau reikalauti, kad kitą kartą šis klausimas būtų įtrauktas į darbotvarkę kaip pagrindinės diskusijos, o neįvykdžius šio reikalavimo galėtume prisirakinti prie durų. Nemanau, kad dar kartą turėtume tai toleruoti."@lt14
"Mr President, first of all on behalf of my group, I would like to thank both rapporteurs and tell them that my group will wholeheartedly endorse both reports because they deal with a very important issue, gender equality, the importance of which I think is also demonstrated by the rich choice of subjects covered by both reports. But, colleagues, I have to say that I am a little bit frustrated because, if we claim that we want action, that we want to achieve something in the next four years, that this is an issue of the highest priority, that half the population is being discriminated against and half the potential remains unused, then how come we are having this debate in the last evening slot? Where are the group leaders? Why do we accept that this is not the highest priority? I suggest, colleagues, that we insist that, next time, this issue should be included in the agenda as a key debate and unless they grant us that we could chain ourselves to the door. I do not think we should accept this any more."@lv13
"Mr President, first of all on behalf of my group, I would like to thank both rapporteurs and tell them that my group will wholeheartedly endorse both reports because they deal with a very important issue, gender equality, the importance of which I think is also demonstrated by the rich choice of subjects covered by both reports. But, colleagues, I have to say that I am a little bit frustrated because, if we claim that we want action, that we want to achieve something in the next four years, that this is an issue of the highest priority, that half the population is being discriminated against and half the potential remains unused, then how come we are having this debate in the last evening slot? Where are the group leaders? Why do we accept that this is not the highest priority? I suggest, colleagues, that we insist that, next time, this issue should be included in the agenda as a key debate and unless they grant us that we could chain ourselves to the door. I do not think we should accept this any more."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik zou graag allereerst namens mijn fractie beide rapporteurs willen bedanken en zeggen dat mijn fractie beide verslagen van harte steunen zal, omdat deze over een buitengewoon belangrijk onderwerp gaan, namelijk de gelijkheid van man en vrouw, een onderwerp waarvan het belang ruimschoots wordt aangetoond door het grote aantal uiteenlopende onderwerpen dat in beide verslagen de revue passeert. Helaas, waarde collega's, moet ik zeggen dat ik een beetje gefrustreerd ben. We zeggen hier wel dat we actie willen, dat we iets bereiken willen in de komende vier jaar, dat dit een onderwerp is van de allerhoogste prioriteit, dat de helft van de bevolking gediscrimineerd wordt en dat de helft van het potentieel onbenut blijft, maar waarom dan dit onderwerp als laatste 's avonds op de agenda gezet? Waar zijn de fractievoorzitters? Waarom accepteren wij dat dit niet de hoogste prioriteit is? Geachte collega's, ik stel voor dat we er ferm op aandringen dit onderwerp de volgende keer als sleuteldebat te agenderen en dat we onszelf aan de deur ketenen zolang dat niet wordt toegezegd. Ik vind dat we dit alles niet langer over onze kant mogen laten gaan."@nl3
"Mr President, first of all on behalf of my group, I would like to thank both rapporteurs and tell them that my group will wholeheartedly endorse both reports because they deal with a very important issue, gender equality, the importance of which I think is also demonstrated by the rich choice of subjects covered by both reports. But, colleagues, I have to say that I am a little bit frustrated because, if we claim that we want action, that we want to achieve something in the next four years, that this is an issue of the highest priority, that half the population is being discriminated against and half the potential remains unused, then how come we are having this debate in the last evening slot? Where are the group leaders? Why do we accept that this is not the highest priority? I suggest, colleagues, that we insist that, next time, this issue should be included in the agenda as a key debate and unless they grant us that we could chain ourselves to the door. I do not think we should accept this any more."@pl16
"Mr President, first of all on behalf of my group, I would like to thank both rapporteurs and tell them that my group will wholeheartedly endorse both reports because they deal with a very important issue, gender equality, the importance of which I think is also demonstrated by the rich choice of subjects covered by both reports. But, colleagues, I have to say that I am a little bit frustrated because, if we claim that we want action, that we want to achieve something in the next four years, that this is an issue of the highest priority, that half the population is being discriminated against and half the potential remains unused, then how come we are having this debate in the last evening slot? Where are the group leaders? Why do we accept that this is not the highest priority? I suggest, colleagues, that we insist that, next time, this issue should be included in the agenda as a key debate and unless they grant us that we could chain ourselves to the door. I do not think we should accept this any more."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, najprv by som chcela v mene našej skupiny poďakovať obidvom spravodajcom a odkázať im, že naša skupina v plnej miere podporí obidve správy, pretože sa zaoberajú veľmi dôležitou otázkou rodovej rovnosti. Podľa môjho názoru jej dôležitosť dokazuje široká škála tém, ktorých sa uvedené správy týkajú. Vážení kolegovia, musím však povedať, že som trochu sklamaná, pretože ak tvrdíme, že chceme prijať opatrenia, že v nasledujúcich štyroch rokoch chceme dosiahnuť určitý výsledok, že táto otázka má najvyššiu prioritu, že polovica obyvateľstva je diskriminovaná a polovica potenciálu sa nevyužíva, ako je potom možné, že táto rozprava prebieha tak neskoro večer? Kde sú predsedovia skupín? Prečo akceptujeme, že nejde o najvyššiu prioritu? Vážení kolegovia, navrhujem, aby sme nabudúce trvali na tom, aby sa táto otázka zahrnula do programu ako kľúčová, a pokiaľ nám to neumožnia, mohli by sme sa pripútať k dverám. Nemyslím si, že by sme túto situáciu mali ešte niekedy tolerovať."@sk19
"Gospod predsednik, najprej se želim v imenu moje skupine zahvaliti obema poročevalcema in jima povedati, da bo moja skupina v celoti podprla obe poročili, saj obravnavata zelo pomembno vprašanje, enakost spolov, katerega pomembnost se odraža tudi v bogati izbiri tem, obravnavanih v obeh poročilih. Vendar moramo povedati, da sem nekoliko razočarana saj, če trdimo, da si želimo ukrepov, da v naslednjih štirih letih želimo nekaj doseči, da je to najpomembnejše vprašanje, da je polovica prebivalstva izpostavljenega diskriminaciji in da ostaja neizkoriščenega polovica potenciala, zakaj potem o tem razpravljamo v zadnjem večernem terminu? Kje so vodje skupin? Zakaj dopuščamo, da to ni najpomembnejše vprašanje? Kolegi, predlagam, da vztrajamo na tem, da se to vprašanje naslednjič vključi na program, kot ključna razprava in če nam tega ne odobrijo, se lahko z verigo priklenemo na vrata. Menim, da tega ne smemo več dopuščati."@sl20
"Herr talman! För det första vill jag å min grupps vägnar tacka båda föredragandena och säga att min grupp helhjärtat kommer att stödja båda betänkandena, eftersom de tar upp en väldigt viktig fråga, nämligen jämställdhet mellan kvinnor och män. Att detta är viktigt tycker jag också framgår genom det stora antal ämnen som behandlas i dessa två betänkanden. Men jag måste säga att jag är lite frustrerad, för om vi hävdar att vi vill ha handling, att vi vill åstadkomma något under de närmaste fyra åren, att detta är en fråga av högsta prioritet, att halva befolkningen diskrimineras och halva potentialen förblir outnyttjad, hur kommer det sig då att vi har den här debatten under det sista kvällspasset? Var är gruppledarna? Varför accepterar vi att detta inte har fått högsta prioritet? Jag föreslår att vi nästa gång insisterar på att den här frågan förs upp på dagordningen som en huvuddebatt. Om detta krav inte tillgodoses kan vi kedja fast oss vid dörren. Jag tycker inte att vi ska acceptera detta längre."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Sophia in 't Veld,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,9,17
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph