Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-06-15-Speech-2-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100615.30.2-500"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Fru formand! Jeg vil godt starte med at minde Rådet om, at det var Rådet, der fandt på, at vi skulle have denne midtvejsrevision. Det var Rådet, der forlangte, at vi her midt i perioden skulle se på, om pengene eventuelt kunne bruges anderledes, om der kunne laves en revision af midlerne. Nu siger Rådet: Det vil vi helst ikke snakke om. Bolden ligger hos Kommissionen. Og Kommissionen siger: Jamen, vi har jo set på, hvad der er af midler, og hvad der er af fleksibilitet. Og jeg siger tak, hr. Lewandowski, fordi vi har fået en udmærket rapport, der viser, at der stort set ikke er nogen fleksibilitet. Så vi har faktisk brug for at tage os sammen og se på, hvad der er af muligheder. Ikke bare, hvad der er af fleksibilitet, men er der nogen programmer, der ikke fungerer? Er der nogen besparelsesmuligheder? For det var vel også det, Rådet tænkte på. Er der mulighed for at omprioritere? Vi tænker jo ikke kun på, at vi skal bruge flere penge – vi tænker også på, at vi måske kan bruge pengene bedre. Det kunne jo også være en mulighed. Skal vi ikke tage hul på den debat? Problemerne løser sig ikke nødvendigvis ved, at vi ikke taler om dem. Det kunne måske være en god ide at tage fat på denne debat. Jeg har undret mig over medlemslandenes vilje til her i den senere tid at bidrage uden om EU's budget. Jeg var på besøg i Vigo i Fiskeriagenturet. Der har de chartret en båd til fiskerikontrol, og den er meget nødvendig. Det vil medlemsstaterne gerne betale uden om budgettet. Det kræver bureaukrati, skal jeg hilse og sige, for sådan et lille agentur at hente pengene ind fra 27 medlemslande. Det er altså ikke den rigtige vej at gå. Vi er nødt til at få hovedet ud af busken. Vi er nødt til at få en ærlig debat om dette spørgsmål og se på, hvordan vi kan løse problemerne."@da2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, nejprve bych chtěla připomenout Radě, že návrh na přezkum v polovině období vzešel právě z její strany. Požadavek, abychom v polovině období zjistili, zda by finanční prostředky mohly být případně použity jinde, zda bychom mohli přehodnotit způsob, jak jsou finanční prostředky používány, předložila právě Rada. Nyní ale říká, že by o tom raději nemluvila. Teď je to na Komisi. Komise tvrdí, že se na finanční prostředky a jejich flexibilitu samozřejmě podívala. Chtěla bych poděkovat panu Lewandowskému za vynikající zprávu, ze které vyplývá, že flexibilita je v podstatě nulová. Musíme si proto dát vše do pořádku a zvážit, jaké máme možnosti. Musíme zvážit nejen úroveň flexibility, kterou máme k dispozici, ale také to, zda existují programy, které nejsou funkční. Existují nějaké možnosti pro vytvoření úspor? To bylo pravděpodobně také jedním ze záměrů Rady. Je možné u některých záležitostí změnit prioritu? V této souvislosti máme samozřejmě na mysli nejen vynaložení většího objemu peněz, ale také případnou schopnost vynaložit peníze lépe. To by možná také šlo. Neměli bychom zahájit diskusi na toto téma? Pokud o problémech nebudeme mluvit, nemusí se vždy vyřešit samy. Možná je ta teď správná chvíle diskusi zahájit. Překvapilo mne, že členské státy dávají v poslední době najevo ochotu poskytnout příspěvky mimo rozpočet EU. Navštívila jsem Agenturu Společenství pro kontrolu rybolovu ve městě Vigo, kde si pronajali loď k provádění kontroly rybolovu, což je velmi potřebné. Členské státy to velmi rády zaplatí mimo rozpočet. Chtěla bych upozornit na to, že aby tak malá agentura shromáždila peníze od 27 členských států, bude to pro ni znamenat spoustu byrokracie. Tato cesta není správná. Musíme vytáhnout hlavy z písku. Musíme vést o této záležitosti otevřenou diskusi a zjistit, jak bychom mohli problémy vyřešit."@cs1
"Frau Präsidentin, ich möchte zunächst den Rat daran erinnern, dass er derjenige war, der vorgeschlagen hat, diese Halbzeitüberprüfung durchzuführen. Es war der Rat, der gefordert hat, dass zur Halbzeit festgestellt werden soll, ob die Mittel möglicherweise anderswo eingesetzt werden können, ob die Zuteilung der Mittel revidiert werden soll. Jetzt sagt der Rat, dass er darüber lieber nicht sprechen will. Jetzt ist die Kommission an der Reihe. Die Kommission behauptet, dass sie natürlich die Mittel bewertet und überprüft hat, wie viel Flexibilität besteht. Ich danke Herrn Lewandowski, weil wir einen hervorragenden Bericht haben, der zeigt, dass es im Großen und Ganzen keine Flexibilität gibt. Wir müssen daher gemeinsam handeln und überlegen, welche Optionen wir haben. Wir müssen nicht nur feststellen, wie viel Flexibilität wir haben, sondern auch, ob es Programme gibt, die nicht so gut funktionieren. Gibt es irgendwelche möglichen Einsparungen? Das war wohl auch eine der Intentionen des Rates. Ist es möglich, die Prioritäten neu zu gewichten? Es geht natürlich nicht nur darum, mehr Mittel zur Verfügung zu stellen, sondern auch um die Möglichkeit, die Gelder besser einzusetzen. Das könnte auch eine Möglichkeit sein. Wir sollten uns darüber unterhalten. Die Probleme werden sich nicht von selbst lösen, wenn wir nicht darüber sprechen. Es könnte auch eine gute Idee sein, im Zuge dieser Debatte damit anzufangen. Ich war überrascht angesichts der kürzlich geäußerten Bereitschaft der Mitgliedstaaten, über den EU-Haushalt hinaus einen Beitrag zu leisten. Ich habe der Europäischen Fischereiaufsichtsagentur in Vigo einen Besuch abgestattet. Sie haben dort ein Boot gemietet, um die Fischerei zu überprüfen, und das ist sehr wichtig. Die Mitgliedstaaten zahlen gerne dafür, auch abseits des Haushalts. Glauben Sie mir, es ist viel bürokratischer Aufwand vonnöten, damit eine derart kleine Agentur Geld von den 27 Mitgliedstaaten einsammeln kann. Das ist nicht der geeignete Weg. Wir müssen unseren Kopf aus dem Sand ziehen. Wir brauchen eine offene Debatte zu dieser Frage und müssen sehen, wie wir die Probleme lösen können."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω υπενθυμίζοντας στο Συμβούλιο ότι ήταν το ίδιο που πρότεινε να πραγματοποιήσουμε την εν λόγω ενδιάμεση αναθεώρηση. Το Συμβούλιο ήταν εκείνο που απαίτησε στα μέσα της περιόδου να δούμε αν θα μπορούσαν τα κονδύλια να χρησιμοποιηθούν δυνητικά αλλού, αν θα μπορούσαμε να αναθεωρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα κονδύλια. Τώρα το Συμβούλιο λέει ότι θα προτιμούσε να μην το συζητήσουμε. Τον λόγο έχει τώρα η Επιτροπή. Η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι έχει, ασφαλώς, εξετάσει τα κονδύλια και πόση ευελιξία υπάρχει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Lewandowski, επειδή έχουμε μια εξαίρετη έκθεση η οποία δείχνει ότι, συνολικά, δεν υπάρχει ευελιξία. Συνεπώς, πρέπει να οργανωθούμε και να εξετάσουμε τις διαθέσιμες επιλογές. Πρέπει να εξετάσουμε όχι μόνο πόση ευελιξία έχουμε, αλλά και αν υπάρχουν τυχόν προγράμματα που δεν αποδίδουν. Υπάρχουν τυχόν δυνατότητες να κάνουμε οικονομία; Αυτή ήταν, υποτίθεται, και πρόθεση του Συμβουλίου. Είναι δυνατόν να θέσουμε νέο βαθμό προτεραιότητας σε ορισμένα πράγματα; Δεν σκεπτόμαστε, ασφαλώς, μόνο τη δυνατότητα να δαπανήσουμε περισσότερα χρήματα, αλλά και τη δυνατότητα ενδεχομένως να μπορούμε να δαπανήσουμε τα χρήματα με καλύτερο τρόπο. Αυτό θα ήταν επίσης πιθανό. Δεν θα πρέπει να ανοίξουμε αυτήν τη συζήτηση; Τα προβλήματα δεν θα λυθούν ασφαλώς από μόνα τους αν δεν τα συζητήσουμε. Μπορεί να είναι καλή ιδέα να ξεκινήσουμε αυτήν τη συζήτηση. Εξεπλάγην από την προθυμία που επέδειξαν πρόσφατα τα κράτη μέλη να συνεισφέρουν εκτός του προϋπολογισμού της ΕΕ. Επισκέφθηκα την Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας στο Vigo. Εκεί, έχουν μισθώσει ένα σκάφος για την πραγματοποίηση του ελέγχου της αλιείας, και είναι όντως απαραίτητος. Τα κράτη μέλη ευχαρίστως πληρώνουν γι’ αυτό εκτός του προϋπολογισμού. Θα σας πω μόνο ότι η συγκέντρωση από μία μικρή υπηρεσία κονδυλίων από 27 κράτη μέλη θα συνεπάγεται πολλή γραφειοκρατία. Συνεπώς, δεν είναι ο κατάλληλος τρόπος δράσης. Πρέπει να σταματήσουμε να στρουθοκαμηλίζουμε. Πρέπει να πραγματοποιήσουμε μια ειλικρινή συζήτηση για το θέμα αυτό και να δούμε πώς μπορούμε να επιλύσουμε τα προβλήματα."@el10
"Madam President, I would like to start by reminding the Council that it was the one that suggested we have this mid-term review. It was the Council that demanded that mid-way through the period, we should see whether the funds could potentially be used elsewhere, whether we could revise how the funds are used. Now the Council is saying that it would rather not talk about this. The ball is in the Commission’s court. The Commission claims that it has, of course, looked at the funds and at how much flexibility there is. I would like to thank Mr Lewandowski, because we have an excellent report that shows that, on the whole, there is no flexibility. We therefore need to get our act together and consider what options are available. We need to consider not only how much flexibility we have but also whether there are any programmes that are not working. Are there any opportunities for making savings? That was presumably also one of the Council’s intentions. Is it possible to re-prioritise some things? We are, of course, thinking not only in terms of spending more money but also of possibly being able to spend the money in a better way. That could also be a possibility. Should we not open up this debate? The problems will not necessarily solve themselves if we do not talk about them. It might be a good idea to get started on this debate. I have been surprised by the Member States’ willingness recently to contribute outside the EU budget. I visited the Community Fisheries Control Agency in Vigo. There, they have chartered a boat to carry out fisheries control, and this is very much needed. The Member States are happy to pay for this outside the budget. Let me tell you, it will involve a lot of bureaucracy for such a small agency to collect money from 27 Member States. It is therefore not the right way to go. We need to get our heads out of the sand. We need to have an honest debate on this issue and see how we can solve the problems."@en4
"Señora Presidenta, me gustaría comenzar recordando al Consejo que fue él quien propuso esta revisión a medio período. Fue el Consejo el que exigió que a medio período examináramos si los fondos podrían utilizarse en otros ámbitos, que revisáramos la forma en que se usan estos fondos. Y ahora el Consejo nos dice que prefiere no hablar de ello. Le corresponde a la Comisión dar el siguiente paso. Por supuesto, la Comisión afirma que ha examinado los fondos y la flexibilidad que existe. Quiero dar las gracias al señor Lewandowski, porque hemos recibido un excelente informe que pone de manifiesto que en general no queda flexibilidad alguna. Por ello tenemos que aceptar este hecho y examinar las opciones de que disponemos. Tenemos que examinar no sólo cuánta flexibilidad tenemos, sino también si algún programa no funciona. ¿Existen oportunidades para recortar gastos? Me imagino que esta era una de las intenciones del Consejo. ¿Podemos modificar la prioridad de algunas cosas? Hablamos no sólo de gastar más dinero, sino también de poder gastarlo mejor. Esa podría ser una posibilidad. ¿Deberíamos iniciar este debate? Los problemas no se resolverán por sí mismos si no hablamos de ellos. Podría ser una buena idea poner en marcha este debate. Me ha sorprendido la disposición manifestada hace poco por los Estados miembros para hacer aportaciones fuera del presupuesto de la UE. Hace poco visité la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca en Vigo, donde han alquilado un barco para el control de la pesca, algo sumamente necesario. Los Estados miembros están de acuerdo en sufragar estos gastos por fuera del presupuesto. Pero permítanme decir que serán necesarios muchos trámites administrativos para que esta pequeña agencia recaude fondos de los 27 Estados miembros. Por lo tanto no es la forma correcta de proceder. Tenemos que ver la realidad. Tenemos que llevar a cabo un debate honesto sobre este tema y ver cómo podemos resolver estos problemas."@es21
"Austatud juhataja! Tahaksin alustuseks meenutada nõukogule, et just nemad pakkusid välja vahehindamise läbiviimise. See oli nõukogu, kes nõudis, et me finantsperioodi keskel vaataksime, kas rahalisi vahendeid võiks kasutada kuskil mujal või kas võiksime uuesti läbi vaadata selle, kuidas neid vahendeid kasutatakse. Nüüd ütleb nõukogu, et ta parem sellest ei räägiks. Nüüd on komisjoni kord astuda järgmine samm. Komisjon väidab, et ta on muidugi hinnanud rahalisi vahendeid ja seda, kui palju selles paindlikkust on. Tahaksin tänada härra Lewandowskit, sest meil on suurepärane raport, mis näitab, et üldjoontes paindlikkus puudub. Seetõttu on meil vaja ennast kokku võtta ja kaaluda, millised võimalused meil on olemas. Me peame mitte ainult kaaluma, kui palju paindlikkust meil on, vaid ka seda, kas on mingeid programme, mis ei toimi. Kas on mingeid võimalusi kokkuhoiuks? See oli eeldatavasti ka üks nõukogu kavatsusi. Kas on võimalik mingeid prioriteete muuta? Me loomulikult ei mõtle ainult selles suunas, kuidas kulutada rohkem raha, vaid ka selle peale, kuidas oleks võimalik seda raha paremini kulutada. Ka see võib olla üks võimalus. Kas me ei peaks sellel teemal arutelu alustama? Probleemid ei lahene paratamatult ise, kui me neist räägi. Oleks hea mõte sellise aruteluga algust teha. Mind on üllatanud liikmesriikide valmisolek abistada väljaspool ELi eelarvet. Ma külastasin Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuuri Vigos. Nad on seal üürinud laeva, et viia läbi püügipiirkondade kontroll, mis on hädavajalik. Liikmesriigid maksavad selle eest hea meelega eelarveväliselt. Ütlen teile, et sellega kaasneb palju bürokraatiat, kui nii väike agentuur kogub raha 27 liikmesriigilt. Seetõttu pole selline teguviis õige. Peame pea liiva seest välja tõmbama. Meil on vaja pidada üks aus arutelu sellel teemal ja vaadata, kuidas saame neid probleeme lahendada."@et5
". Arvoisa puhemies, haluan aloittaa muistuttamalla neuvostoa siitä, että se itse ehdotti tämän puolivälin tarkistuksen tekemistä. Nimenomaan neuvosto vaati, että kauden puolivälissä tarkistettaisiin voitaisiinko varoja mahdollisesti käyttää muualla ja olisiko varojen käyttötapoja mahdollista tarkistaa. Nyt neuvosto taas sanoo, ettei haluaisi keskustella asiasta. Pallo on komissiolla. Komissio väittää, että se on luonnollisesti tarkastellut varoja ja joustomahdollisuuksia. Haluan kiittää komission jäsen Lewandowskia, sillä meillä on käsissämme erinomainen kertomus, joka osoittaa, että joustonvaraa ei ole. Meidän on tästä syystä saatava asiamme järjestykseen ja tarkasteltava jäljellä olevia vaihtoehtoja. Meidän on tarkasteltava, kuinka paljon joustonvaraa meillä on, mutta sen lisäksi meidän pitäisi myös tutkia, onko meillä ohjelmia, jotka eivät toimi. Voidaanko jotain kautta saada säästöjä aikaan? Tämä oli oletettavasti myös yksi neuvoston aikeista. Olisiko joitain asioita mahdollista priorisoida uudelleen? Me emme tietenkään ajattele pelkästään käytettävien varojen lisäämistä, vaan myös sitä, voitaisiinko varoja käyttää tehokkaammin. Se voisi olla yksi vaihtoehto. Eikö tästä olisi syytä käynnistää keskustelu? Ongelmat eivät välttämättä ratkaise itse itseään, jos me emme keskustelu niistä. Voisi olla hyvä ajatus aloittaa keskustelu tästä asiasta. Olen yllättynyt jäsenvaltioiden halukkuudesta tarjota rahoitusta EU:n talousarvion ulkopuolelle. Vierailin Vigossa sijaitsevassa yhteisön kalastuksenvalvontavirastossa. Virasto on vuokrannut aluksen kalastuksenvalvontaa varten, ja se on tullut todella tarpeeseen. Jäsenvaltiot ovat rahoittaneet tätä mielihyvin talousarvion ulkopuolella. Näin pieni virasto on joutunut käymään valtavan paperisodan kerätäkseen kokoon tarvittavat varat 27 jäsenvaltiolta. Tämä ei ole oikea tapa hoitaa asioita. Meidän on otettava päämme pois pensaasta. Tästä asiasta on käytävä rehellinen keskustelu ja näihin ongelmiin on löydettävä ratkaisut."@fi7
"Madame la Présidente, je voudrais commencer par rappeler au Conseil que c’est lui qui a suggéré que nous ayons cette révision à mi-parcours. C’est le Conseil qui exigé qu’à mi-parcours, nous examinions si les fonds pourraient être potentiellement utilisés ailleurs, si nous pourrions revoir comment les fonds sont utilisés. Aujourd’hui, le Conseil dit qu’il préfère ne pas en parler. La balle est dans le camp de la Commission. La Commission affirme qu’elle a, bien sûr, examiné les fonds et leur niveau de flexibilité. Je voudrais remercier M. Lewandowski, car nous avons à notre disposition un excellent rapport qui montre que, dans l’ensemble, il n’y a pas de flexibilité. Nous devons dès lors agir ensemble et examiner les options possibles. Nous devons examiner non seulement le niveau de flexibilité dont nous disposons mais également s’il y a des programmes qui ne fonctionnent pas. Y a-t-il d’éventuelles possibilités de réaliser des économies? Telle était sans doute également l’une des intentions du Conseil. Est-il possible de redéfinir les priorités? Ce à quoi nous pensons n’est, évidemment, pas seulement de dépenser plus d’argent mais également de pouvoir peut-être mieux le dépenser. Cela pourrait également être une possibilité. Ne devrions-nous pas ouvrir ce débat? Les problèmes ne se résoudront pas nécessairement par eux-mêmes si nous n’en parlons pas. Une bonne idée pourrait être d’entamer ce débat. J’ai été surprise par la récente volonté des États membres d’apporter leur contribution en dehors du budget de l’Union. J’ai visité l’Agence communautaire de contrôle des pêches à Vigo. Ils y ont affrété un navire chargé de contrôler les pêches, et cela est vraiment nécessaire. Les États membres sont heureux de payer pour ce service en dehors du budget. Permettez-moi de vous dire que, pour une si petite agence, collecter les fonds auprès des 27 États membres entraînera beaucoup de bureaucratie. C’est pourquoi il ne s’agit pas de la bonne voie à suivre. Nous devons arrêter de nous voiler la face. Nous devons avoir un débat honnête sur ce point et voir comment nous pouvons résoudre les problèmes."@fr8
"Elnök asszony, azzal szeretném kezdeni, hogy emlékeztetem a Tanácsot, ez volt az a félidős felülvizsgálat, amit javasoltunk. A Tanács volt az, amely az időszak közepén azt kérte tőlünk, hogy vizsgáljuk meg, vajon a forrásokat fel lehetne-e máshol használni, és vizsgáljuk felül a források felhasználásának módját. A Tanács most azt mondja, hogy inkább nem kívánna erről beszélni. A labda a Bizottság oldalán van. A Bizottság arra hivatkozik, hogy természetesen megnézte a forrásokat, és hogy azok mennyire rugalmasak. Szeretnék köszönetet mondani Lewandowski úrnak, mert van egy kiváló jelentésünk, amely azt mutatja, hogy összességében véve nincs rugalmasság. Ezért végre össze kell fognunk és át kell tekintenünk, hogy milyen opciók lehetségesek. Nemcsak azt kell áttekintenünk, hogy mennyi rugalmasság áll rendelkezésünkre, hanem azt is, hogy vannak-e olyan programok, amelyek nem működnek. Van-e bármilyen megtakarítási lehetőség? Feltehetően ez a Tanácsnak is szándékában állt. Lehetséges-e bizonyos dolgok esetében újrarendezni a prioritásokat? Természetesen nemcsak több pénz elköltésére gondolunk, hanem arra, hogy esetleg el tudjuk-e jobban költeni a pénzt. Ez is egy lehetőség. Ne menjünk bele ebbe a vitába? A problémák nem feltétlenül fognak maguktól megoldódni, ha nem beszélünk róluk. Lehet hogy jó ötlet volna belekezdeni ebbe a vitába. Meg vagyok lepve a tagállamok uniós költségvetésen kívüli hozzájárulási hajlandóságán. Látogatást tettem Vigóban, a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatalban. Kibéreltek egy hajót halászati ellenőrzések végzésére, és erre nagyon nagy szükség van. A tagállamok boldogan fizetnek ezért a költségvetésen kívüli tételért. Hadd mondjam el, egy ilyen kis ügynökség számára hatalmas bürokráciát fog jelenteni, hogy 27 tagállamtól pénzt gyűjtsenek. Ezért nem ez a helyes út. Ki kell húzni a fejünket a homokból. Őszinte vitára van szükségünk ebben a kérdésben, és gondolkodni azon, hogyan tudjuk megoldani a problémákat."@hu11
"Signora Presidente, vorrei esordire rammentando che il Consiglio è stato quello ad aver suggerito la revisione a medio termine. É stato il Consiglio a chiedere che, giunti a metà del periodo, avremmo dovuto valutare se i fondi erano potenzialmente utilizzabili altrove, se potevamo rivedere le modalità di utilizzo dei fondi. Ora il Consiglio afferma che preferirebbe non parlarne. La palla è nel campo della Commissione. La Commissione asserisce di aver ovviamente analizzato i fondi e i margini di flessibilità. Vorrei ringraziare il Commissario Lewandowski perché disponiamo di una relazione eccellente che nel complesso ci dimostra una totale mancanza di flessibilità. Dobbiamo pertanto analizzare seriamente la questione e valutare le alternative a disposizione. Occorre stabilire non soltanto i margini di flessibilità esistenti, ma anche se vi sono programmi che non funzionano. Vi sono possibilità di risparmio? Questa era presumibilmente anche una delle intenzioni del Consiglio. É possibile modificare la priorità di alcune azioni? Stiamo ovviamente pensando non soltanto in termini di spendere più denaro, ma anche eventualmente di essere in grado di spendere il denaro in maniera migliore. Anche questa potrebbe essere una possibilità. Non dovremmo intraprendere tale dibattito? I problemi non si risolveranno necessariamente da soli se non ne parliamo. Potrebbe essere una buona idea avviare una discussione del genere. Mi ha sorpresa la recente disponibilità dimostrata dagli Stati membri di offrire un contributo al di fuori del bilancio dell’Unione. Mi sono recata in visita all’Agenzia comunitaria di controllo della pesca di Vigo. É stata noleggiata un’imbarcazione per eseguire il controllo della pesca ed è indispensabile. Gli Stati membri sono lieti di pagare il nolo al di fuori del bilancio. Consentitemi di aggiungere che comporta molta burocrazia per questa piccola agenzia raccogliere denaro da 27 Stati membri. Non è dunque la maniera giusta di procedere. Dobbiamo tirare fuori la testa dalla sabbia. Occorre un dibattito onesto sulla questione per valutare come è possibile risolvere i problemi."@it12
"Ponia pirmininke, kalbą norėčiau pradėti primindama Tarybai, kad būtent ji pasiūlė rengti šią laikotarpio vidurio peržiūrą. Būtent Taryba pareikalavo, kad laikotarpio viduryje turėtume įvertinti, ar lėšos gali būti panaudotos kitose srityse, ar galima peržiūrėti, kaip naudojamos lėšos. Dabar Taryba tvirtina, kad apie tai geriau nekalbėti. Komisijos eilė imtis veiksmų. Komisija tvirtina, kad ji, žinoma, išanalizavo padėtį dėl lėšų ir taikomo lankstumo. Norėčiau padėkoti J. Lewandowskiui, nes mums pateiktas puikus pranešimas, kuriuo remiantis matyti, kad lankstumo apskirtai nėra. Todėl turime bendradarbiauti ir apsvarstyti turimas galimybes. Turime apsvarstyti ne tik turimų lankstumo galimybių klausimą, bet ir išnagrinėti, ar yra neveiksmingų programų. Ar yra galimybių sutaupyti? Tai, galbūt, taip pat buvo vienas Tarybos siekių. Ar galima iš naujo nustatyti tam tikrus prioritetus? Mes, žinoma, mąstome ne tik apie didesnių lėšų išleidimą, bet ir apie galimybes pinigus išleisti veiksmingiau. Tokia galimybė taip pat galėtų būti. Argi neturėtume surengti šių diskusijų? Problemos pačios neišsispręs, jeigu apie jas nediskutuosime. Pradėti šias diskusijas gali būti gera mintis. Valstybių narių neseniai parodytas noras skirti lėšų, nepatenkančių į ES biudžetą, mane nustebino. Lankiausi Vige esančioje Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūroje. Ten nuomojamas laivas kontrolei žuvininkystės srityje vykdyti ir to labai reikia. Valstybės narės tokias išlaidas mielai apmoka lėšomis, neįtrauktomis į biudžetą. Norėčiau jums pasakyti, kad rinkti pinigus tokiai mažai agentūrai iš visų 27 valstybių narių būtų labai biurokratiška. Todėl tai nėra teisingas būdas. Turime apsižvalgyti. Turime surengti atviras diskusijas šiuo klausimu ir išnagrinėti šios problemos išsprendimo galimybes."@lt14
"Fru formand! Jeg vil godt starte med at minde Rådet om, at det var Rådet, der fandt på, at vi skulle have denne midtvejsrevision. Det var Rådet, der forlangte, at vi her midt i perioden skulle se på, om pengene eventuelt kunne bruges anderledes, om der kunne laves en revision af midlerne. Nu siger Rådet: Det vil vi helst ikke snakke om. Bolden ligger hos Kommissionen. Og Kommissionen siger: Jamen, vi har jo set på, hvad der er af midler, og hvad der er af fleksibilitet. Og jeg siger tak, hr. Lewandowski, fordi vi har fået en udmærket rapport, der viser, at der stort set ikke er nogen fleksibilitet. Så vi har faktisk brug for at tage os sammen og se på, hvad der er af muligheder. Ikke bare, hvad der er af fleksibilitet, men er der nogen programmer, der ikke fungerer? Er der nogen besparelsesmuligheder? For det var vel også det, Rådet tænkte på. Er der mulighed for at omprioritere? Vi tænker jo ikke kun på, at vi skal bruge flere penge – vi tænker også på, at vi måske kan bruge pengene bedre. Det kunne jo også være en mulighed. Skal vi ikke tage hul på den debat? Problemerne løser sig ikke nødvendigvis ved, at vi ikke taler om dem. Det kunne måske være en god ide at tage fat på denne debat. Jeg har undret mig over medlemslandene vilje til her i den senere tid at bidrage uden om EU's budget. Jeg var på besøg i Vigo i Fiskeriagenturet. Der har de chartret en båd til fiskerikontrol, og den er meget nødvendig. Det vil medlemsstaterne gerne betale uden om budgettet. Det kræver bureaukrati, skal jeg hilse og sige, for sådan et lille agentur at hente pengene ind fra 27 medlemslande. Det er altså ikke den rigtige vej at gå. Vi er nødt til at få hovedet ud af busken. Vi er nødt til at få en ærlig debat om dette spørgsmål og se på, hvordan vi kan løse problemerne."@lv13
"Fru formand! Jeg vil godt starte med at minde Rådet om, at det var Rådet, der fandt på, at vi skulle have denne midtvejsrevision. Det var Rådet, der forlangte, at vi her midt i perioden skulle se på, om pengene eventuelt kunne bruges anderledes, om der kunne laves en revision af midlerne. Nu siger Rådet: Det vil vi helst ikke snakke om. Bolden ligger hos Kommissionen. Og Kommissionen siger: Jamen, vi har jo set på, hvad der er af midler, og hvad der er af fleksibilitet. Og jeg siger tak, hr. Lewandowski, fordi vi har fået en udmærket rapport, der viser, at der stort set ikke er nogen fleksibilitet. Så vi har faktisk brug for at tage os sammen og se på, hvad der er af muligheder. Ikke bare, hvad der er af fleksibilitet, men er der nogen programmer, der ikke fungerer? Er der nogen besparelsesmuligheder? For det var vel også det, Rådet tænkte på. Er der mulighed for at omprioritere? Vi tænker jo ikke kun på, at vi skal bruge flere penge – vi tænker også på, at vi måske kan bruge pengene bedre. Det kunne jo også være en mulighed. Skal vi ikke tage hul på den debat? Problemerne løser sig ikke nødvendigvis ved, at vi ikke taler om dem. Det kunne måske være en god ide at tage fat på denne debat. Jeg har undret mig over medlemslandene vilje til her i den senere tid at bidrage uden om EU's budget. Jeg var på besøg i Vigo i Fiskeriagenturet. Der har de chartret en båd til fiskerikontrol, og den er meget nødvendig. Det vil medlemsstaterne gerne betale uden om budgettet. Det kræver bureaukrati, skal jeg hilse og sige, for sådan et lille agentur at hente pengene ind fra 27 medlemslande. Det er altså ikke den rigtige vej at gå. Vi er nødt til at få hovedet ud af busken. Vi er nødt til at få en ærlig debat om dette spørgsmål og se på, hvordan vi kan løse problemerne."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, allereerst wil ik de Raad eraan herinneren dat het de Raad was die van mening was dat we een tussentijdse evaluatie moesten houden. Het was de Raad die wilde dat we halverwege deze periode zouden bekijken of de middelen eventueel op een andere manier konden worden gebruikt, of we de besteding van de middelen konden herzien. Nu zegt de Raad: daar willen we liever niet over praten. De bal ligt bij de Commissie. De Commissie zegt dat zij natuurlijk al naar de middelen gekeken heeft en naar hoeveel flexibiliteit er is. Daarnaast zou ik de heer Lewandowski willen bedanken, omdat we een uitstekend verslag hebben dat aantoont dat er, al met al, helemaal geen flexibiliteit is. Dit betekent dat we ons in feite moeten herpakken en moeten bekijken wat de mogelijkheden zijn. We moeten niet alleen bekijken hoeveel flexibiliteit er is, maar ook of er programma’s zijn die niet functioneren. Zijn er mogelijkheden om besparingen door te voeren? Vermoedelijk was dit ook de bedoeling van de Raad. Zijn er mogelijkheden om andere prioriteiten te stellen? We denken immers niet alleen na over het feit dat we meer geld nodig hebben, maar ook over eventuele manieren om het geld beter te benutten. Dat zou ook nog een mogelijkheid kunnen zijn. Moeten we dit debat niet eens gaan voeren? De problemen worden niet noodzakelijkerwijs vanzelf opgelost door er niet over te praten. Het zou een goed idee zijn om het initiatief te nemen tot dit debat. Ik heb me verbaasd over de bereidheid van de lidstaten de laatste tijd om bij te dragen buiten de begroting van de EU om. Ik heb het Communautair Bureau voor visserijcontrole in Vigo bezocht. Dit bureau heeft een boot gecharterd voor visserijcontrole, en die boot hebben ze hard nodig. De lidstaten willen hiervoor graag betalen, maar dan buiten de begroting om. Ik kan u zeggen dat het veel bureaucratie met zich meebrengt wanneer een dergelijk klein bureau bij 27 lidstaten geld moet inzamelen. Dit is dus niet de juiste weg. We moeten ons hoofd niet langer in het zand steken. We moeten een eerlijk debat voeren over deze kwestie en bekijken hoe we de problemen op kunnen lossen."@nl3
"Fru formand! Jeg vil godt starte med at minde Rådet om, at det var Rådet, der fandt på, at vi skulle have denne midtvejsrevision. Det var Rådet, der forlangte, at vi her midt i perioden skulle se på, om pengene eventuelt kunne bruges anderledes, om der kunne laves en revision af midlerne. Nu siger Rådet: Det vil vi helst ikke snakke om. Bolden ligger hos Kommissionen. Og Kommissionen siger: Jamen, vi har jo set på, hvad der er af midler, og hvad der er af fleksibilitet. Og jeg siger tak, hr. Lewandowski, fordi vi har fået en udmærket rapport, der viser, at der stort set ikke er nogen fleksibilitet. Så vi har faktisk brug for at tage os sammen og se på, hvad der er af muligheder. Ikke bare, hvad der er af fleksibilitet, men er der nogen programmer, der ikke fungerer? Er der nogen besparelsesmuligheder? For det var vel også det, Rådet tænkte på. Er der mulighed for at omprioritere? Vi tænker jo ikke kun på, at vi skal bruge flere penge – vi tænker også på, at vi måske kan bruge pengene bedre. Det kunne jo også være en mulighed. Skal vi ikke tage hul på den debat? Problemerne løser sig ikke nødvendigvis ved, at vi ikke taler om dem. Det kunne måske være en god ide at tage fat på denne debat. Jeg har undret mig over medlemslandene vilje til her i den senere tid at bidrage uden om EU's budget. Jeg var på besøg i Vigo i Fiskeriagenturet. Der har de chartret en båd til fiskerikontrol, og den er meget nødvendig. Det vil medlemsstaterne gerne betale uden om budgettet. Det kræver bureaukrati, skal jeg hilse og sige, for sådan et lille agentur at hente pengene ind fra 27 medlemslande. Det er altså ikke den rigtige vej at gå. Vi er nødt til at få hovedet ud af busken. Vi er nødt til at få en ærlig debat om dette spørgsmål og se på, hvordan vi kan løse problemerne."@pl16
"Fru formand! Jeg vil godt starte med at minde Rådet om, at det var Rådet, der fandt på, at vi skulle have denne midtvejsrevision. Det var Rådet, der forlangte, at vi her midt i perioden skulle se på, om pengene eventuelt kunne bruges anderledes, om der kunne laves en revision af midlerne. Nu siger Rådet: Det vil vi helst ikke snakke om. Bolden ligger hos Kommissionen. Og Kommissionen siger: Jamen, vi har jo set på, hvad der er af midler, og hvad der er af fleksibilitet. Og jeg siger tak, hr. Lewandowski, fordi vi har fået en udmærket rapport, der viser, at der stort set ikke er nogen fleksibilitet. Så vi har faktisk brug for at tage os sammen og se på, hvad der er af muligheder. Ikke bare, hvad der er af fleksibilitet, men er der nogen programmer, der ikke fungerer? Er der nogen besparelsesmuligheder? For det var vel også det, Rådet tænkte på. Er der mulighed for at omprioritere? Vi tænker jo ikke kun på, at vi skal bruge flere penge – vi tænker også på, at vi måske kan bruge pengene bedre. Det kunne jo også være en mulighed. Skal vi ikke tage hul på den debat? Problemerne løser sig ikke nødvendigvis ved, at vi ikke taler om dem. Det kunne måske være en god ide at tage fat på denne debat. Jeg har undret mig over medlemslandene vilje til her i den senere tid at bidrage uden om EU's budget. Jeg var på besøg i Vigo i Fiskeriagenturet. Der har de chartret en båd til fiskerikontrol, og den er meget nødvendig. Det vil medlemsstaterne gerne betale uden om budgettet. Det kræver bureaukrati, skal jeg hilse og sige, for sådan et lille agentur at hente pengene ind fra 27 medlemslande. Det er altså ikke den rigtige vej at gå. Vi er nødt til at få hovedet ud af busken. Vi er nødt til at få en ærlig debat om dette spørgsmål og se på, hvordan vi kan løse problemerne."@pt17
"Fru formand! Jeg vil godt starte med at minde Rådet om, at det var Rådet, der fandt på, at vi skulle have denne midtvejsrevision. Det var Rådet, der forlangte, at vi her midt i perioden skulle se på, om pengene eventuelt kunne bruges anderledes, om der kunne laves en revision af midlerne. Nu siger Rådet: Det vil vi helst ikke snakke om. Bolden ligger hos Kommissionen. Og Kommissionen siger: Jamen, vi har jo set på, hvad der er af midler, og hvad der er af fleksibilitet. Og jeg siger tak, hr. Lewandowski, fordi vi har fået en udmærket rapport, der viser, at der stort set ikke er nogen fleksibilitet. Så vi har faktisk brug for at tage os sammen og se på, hvad der er af muligheder. Ikke bare, hvad der er af fleksibilitet, men er der nogen programmer, der ikke fungerer? Er der nogen besparelsesmuligheder? For det var vel også det, Rådet tænkte på. Er der mulighed for at omprioritere? Vi tænker jo ikke kun på, at vi skal bruge flere penge – vi tænker også på, at vi måske kan bruge pengene bedre. Det kunne jo også være en mulighed. Skal vi ikke tage hul på den debat? Problemerne løser sig ikke nødvendigvis ved, at vi ikke taler om dem. Det kunne måske være en god ide at tage fat på denne debat. Jeg har undret mig over medlemslandene vilje til her i den senere tid at bidrage uden om EU's budget. Jeg var på besøg i Vigo i Fiskeriagenturet. Der har de chartret en båd til fiskerikontrol, og den er meget nødvendig. Det vil medlemsstaterne gerne betale uden om budgettet. Det kræver bureaukrati, skal jeg hilse og sige, for sådan et lille agentur at hente pengene ind fra 27 medlemslande. Det er altså ikke den rigtige vej at gå. Vi er nødt til at få hovedet ud af busken. Vi er nødt til at få en ærlig debat om dette spørgsmål og se på, hvordan vi kan løse problemerne."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, na úvod by som chcela Rade pripomenúť, že to ona navrhla, aby sme vykonali túto revíziu v polovici obdobia. To Rada žiadala, aby sme v polovici obdobia zisťovali, či by sa finančné prostriedky mohli prípadne využívať inde, či by sme mohli preskúmať, ako sa finančné prostriedky využívajú. Teraz Rada tvrdí, že by o tom radšej nehovorila. Lopta je na strane Komisie. Komisia, samozrejme, tvrdí, že sa pozrela na finančné prostriedky a na to, do akej miery tam vládne pružnosť. Pánovi Lewandowskému by som chcela poďakovať za vynikajúcu správu, ktorá dokazuje, že z celkového hľadiska tam žiadna pružnosť nie je. Musíme preto spojiť sily a zvážiť, aké máme možnosti. Musíme zvážiť nielen to, akú máme pružnosť, ale aj to, či máme nejaké programy, ktoré nefungujú. Máme možnosť niekde usporiť? To bol podľa všetkého tiež jeden z úmyslov Rady. Je možné prehodnotiť priority niektorých vecí? Samozrejme, že nepremýšľame len o tom, ako usporiť viac finančných prostriedkov, ale tiež o tom, ako prostriedky využívať lepšie. Aj toto by mohla byť jedna možnosť. Nemali by sme to prediskutovať? Ak o problémoch nebudeme hovoriť, samy sa vyriešiť nemusia. Možno by bolo dobré začať o tom diskutovať. Prekvapila ma nedávna ochota členských štátov prispievať nad rámec rozpočtu EÚ. Navštívila som Agentúru pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva v meste Vigo. Prenajali si tam loď, ktorá bude vykonávať kontrolu rybného hospodárstva, čo je veľmi potrebné. Členské štáty to rady uhradia nad rámec rozpočtu. Dovoľte mi povedať, že aby mohla takáto malá agentúra vyzbierať peniaze od 27 členských štátov, bude si to vyžadovať značnú byrokraciu. Toto preto nie je správna cesta. Musíme vytiahnuť hlavy z piesku. Musíme túto otázku úprimne prediskutovať a zistiť, ako tieto problémy riešiť."@sk19
". Gospa predsednica, najprej želim opomniti Svet, da je ravno on predlagal ta vmesi pregled. Ravno Svet je zahteval, da moramo na polovici obdobja preveriti, ali je sredstva morebiti mogoče uporabiti drugje, ali lahko ponovno pregledamo, kako se sredstva porabljajo. Sedaj pa Svet navaja, da se raje ne bi pogovarjal o tem. Žoga je sedaj na strani Komisije. Komisija seveda trdi, da je pregledala sredstva in kakšna je prožnost. Rada bi se zahvalila gospodu Lewandowskemu, saj imamo odločno poročilo, ki kaže, da na splošno gledano ni nobene prožnosti. Zato moramo delovati skupaj in razmisliti o možnostih, ki so nam na voljo. Razmisliti moramo o tem ali obstajajo programi, ki ne delujejo in ne samo o tem, koliko prožnosti imamo. Ali obstajajo kakršne koli možnosti za prihranke? To je verjetno bila tudi ena izmed namer Sveta. Ali je mogoče ponovno razvrstiti nekatere stvari? Seveda ne razmišljamo le z vidika kako porabiti več denarja, ampak tudi o možnosti, kako bolje porabiti denar. Tudi to je možnost. Ali ne bi odprli te razprave? Ni nujno, da se bodo problemi rešili sami od sebe, če se o njih ne bomo pogovarjali. Mogoče bi bilo dobro, če bi začeli s to razpravo. Presenetila me je nedavna pripravljenost držav članic, da bi prispevale izven proračuna EU. Obiskala sem Agencijo Skupnosti za nadzor ribištva v mestu Vigo. Najeli so ladjo, s katero izvajajo nadzor ribištva in to zelo potrebujemo. Države članice z veseljem plačajo za to izven proračuna. Naj vam povem, da bo potrebne veliko birokracije, da bi tako mala agencija zbrala denar od 27 držav članic. Zato to ni prava pot. Vzemimo glave iz peska. Odkrito moramo razpravljati o tem vprašanju in ugotoviti, kako bi lahko rešili probleme."@sl20
"Fru talman! Jag vill börja med att påminna rådet om att det var rådet som föreslog att vi skulle ha en halvtidsöversyn. Det var rådet som begärde att vi halvvägs in i perioden skulle undersöka om medlen eventuellt kunde användas till någonting annat, om vi kunde se över hur medlen används. Nu säger rådet att det helst inte vill tala om det. Bollen är på kommissionens planhalva. Kommissionen påstår att det självfallet har kontrollerat medlen och hur mycket flexibilitet det finns. Jag vill tacka Janusz Lewandowski eftersom vi har en utmärkt rapport som visar att det i stort sett inte finns någon flexibilitet. Därför behöver vi ta oss samman och överväga vilka möjligheter som står till buds. Vi behöver inte bara överväga hur stor flexibilitet vi har utan också om det finns program som inte fungerar. Finns det några möjligheter till besparingar? Det var troligen också en av rådets avsikter. Är det möjligt att omprioritera någonting? Vi tänker givetvis inte bara på att spendera mer pengar utan också på att vi kanske kan använda pengarna på ett bättre sätt. Det skulle också kunna vara en möjlighet. Bör vi inte få i gång debatten? Problemen kommer inte nödvändigtvis att lösa sig själva om vi inte talar om dem. Det kan vara en god idé att sätta fart på debatten Jag har förvånats av medlemsstaternas vilja under den senaste tiden att bidra utanför EU-budgeten. Jag besökte gemenskapens kontrollorgan för fiske i Vigo. Där hade de chartrat en båt för att kontrollera fisket och det behövs verkligen. Medlemsstaterna betalar gärna för detta utanför budgeten. Jag vill påpeka att det krävs mycket byråkrati för ett så litet organ att samla in pengar från 27 medlemsstater. Därför är det inte rätt väg att gå. Vi får inte sticka huvudet i sanden. Vi behöver ha en ärlig debatt om denna fråga och undersöka hur vi kan lösa problemen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Anne E. Jensen,"18,15,16,2,13,17
"for ALDE-Gruppen"18,15,16,2,13,17
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph