Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-06-15-Speech-2-456"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100615.28.2-456"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Commissaire, la nuisance des agences de notation n’est plus à démontrer. La crise des dettes souveraines vient confirmer leur nature procyclique. Aveugles avant l’incendie, les agences de notation agissent comme de véritables incendiaires dans le feu de la crise. Le règlement de la Commission de septembre 2009 est comme d’habitude resté lettre morte. Une fois de plus, les instances européennes sont contraintes d’agir dans l’urgence, imprévoyantes qu’elles sont, par nature. Les propositions qui nous sont soumises s’étalent du maintien de la loi du marché, pervertie par les conflits d’intérêt évidents, à l’hyperréglementation de type soviétique, chère à la Commission européenne. Nous errons de Charybde en Scylla. La volonté récemment exprimée par M. Barroso de placer les agences de notation sous supervision de la Banque centrale européenne et de la Commission est purement illusoire, surtout depuis la déclaration stupéfiante de M. Jean-Claude Trichet de février 2010, je le cite: «Les efforts de consolidation du bilan des banques exigent une confidentialité élevée». En d’autres termes, opacité et secret. De toute évidence, on s’attaque aux effets et non aux causes du problème. Savoir si ce sont les investisseurs ou les émetteurs qui doivent payer les agences, si celles-ci doivent être privées ou publiques, indépendantes ou supervisées, ne règle rien. Tant que ne sera pas mis fin à la possibilité, par le crédit ex nihilo, d’acheter sans avoir et de vendre sans détenir, comme l’affirme Maurice Allais, le capitalisme errera de bulles en cracks, toujours plus dévastateurs pour les peuples et les économies. Il faut donc, avant toute chose, interdire toute création de monnaie et de promesses à payer sans contrepartie réelle et effective. Il sera ainsi mis fin à la spéculation frénétique et irrationnelle des marchés. Alors, les agences de notation n’auront plus d’utilité."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, nyní jasně vidíme, jakou škodu způsobily ratingové agentury. Krize státního dluhu jen potvrdila jejich procyklický charakter. Přestože před vypuknutím požáru byly ratingové agentury úplně slepé, chovají se teď doslova jako žháři a rozdmýchávají plameny krize. Nařízení Komise ze září 2009 zůstalo, jako vždy, bez povšimnutí. Vzhledem k nedostatku předvídavosti jim vlastní jsou evropské orgány opět nuceny přijímat naléhavá opatření. Návrhy, které jsou nám předkládány, se pohybují v rozmezí od zachování zákona trhu deformovaného zjevným střetem zájmů, až po nadměrnou regulaci v sovětském stylu, která je Evropské komisi tak drahá. Pro nás to znamená dostat se z bláta do louže. Přání, které nedávno vyjádřil pan Barroso, aby ratingové agentury podléhaly dohledu Evropské centrální banky a Komise, je jen pouhou iluzí, zejména po ohromujícím prohlášení pronesené panem Trichetem v únoru 2010 a cituji: „Úsilí o posílení účetní bilance bank vyžaduje vysoký stupeň utajení“. Jinými slovy, vyžaduje neznámo a tajemno. Je zřejmé, že se zabýváme důsledky daného problému, nikoli příčinami. I při znalosti toho, zda agenturám musí platit investoři nebo emitenti dluhopisů a zda jsou emitenti soukromým nebo veřejným, nezávislým nebo sledovaným subjektem, nic to neřeší. Jak říká Maurice Allais, do té doby, kdy již nebude možné dále uplatňovat úvěr abychom mohli nakupovat, aniž něco získáme, a prodávat, aniž něco vlastníme, bude kapitalismus postupovat od prosperity ke krizi se stále zhoubnějšími důsledky pro národy a ekonomiky. Především proto musíme zakázat vytváření veškerých peněz či dluhopisů bez skutečného a hmatatelného krytí. Tím skoncujeme s divokými a nesmyslnými spekulacemi na trzích, což znamená, že ratingové agentury již nebudou zapotřebí."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Det er nu indlysende, hvor stor skade kreditvurderingsbureauerne har forårsaget. Statsgældskrisen har blot bekræftet deres procykliske karakter. Blinde som de var, før branden brød ud, handler kreditvurderingsbureauerne som egentlige ildspåsættere og spreder krisens flammer. Kommissionens forordning fra september 2009 er som altid gået upåagtet hen. På grund af deres iboende manglende forudseenhed tvinges de europæiske organer endnu en gang til at træffe hasteforanstaltninger. De forslag, vi får forelagt, går fra opretholdelse af markedets lov, som perverteres af indlysende interessekonflikter, til den overdrevne regulering i sovjetstil, som Kommissionen holder så meget af. Vi springer fra asken til ilden. Det ønske, som hr. Barroso for nylig gav udtryk for, om at underlægge kreditvurderingsbureauerne Den Europæiske Centralbanks og Kommissionens tilsyn er ganske enkelt urealistisk, navnlig efter den forbløffende erklæring, som hr. Trichet fremsatte i februar 2010, og jeg citerer: "Bestræbelserne på at konsolidere bankernes statusopgørelser, kræver stor fortrolighed". Med andre ord kræver det dunkelhed og hemmelighed. Det er indlysende, at vi håndterer problemets virkninger og ikke dets årsager. At vi ved, om det er investorerne eller udstederne, der skal betale bureauerne, og om sidstnævnte skal være offentlige eller private, uafhængige eller overvågede, løser intet. Som Maurice Allais siger, vil kapitalismen, indtil det ikke længere er muligt at anvende kredit ex nihilo til at købe uden at have noget og at sælge uden at eje noget, gå fra boom til krak med stadig mere ødelæggende konsekvenser for nationer og økonomier. Derfor må vi først og fremmest forbyde skabelsen af penge eller obligationer uden reel og håndgribelig kompensation. Dermed vil vi sætte en stopper for markedernes vilde og irrationelle spekulation, hvilket betyder, at der ikke længere vil være behov for kreditvurderingsbureauerne."@da2
"Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren, das Ausmaß des Schadens, der von den Rating-Agenturen verursacht wurde, ist nun in vollem Umfang sichtbar. Die Staatsschuldenkrise hat gerade ihre pro-zyklische Natur bestätigt. So blind wie sich die Rating-Agenturen vor Ausbruch des Feuers gezeigt haben, so haben sie sich danach als wahre Brandstifter erwiesen, die die Flammen der Krise erst recht angefeuert haben. Die Verordnung der Kommission vom September 2009 ist in diesem Zusammenhang wie immer unbeachtet geblieben. Und nun sind die europäischen Träger mal wieder aufgrund ihres chronischen Mangels an Voraussicht dazu gezwungen, schnelle Maßnahmen zu ergreifen. Die uns dabei vorgelegten Vorschläge reichen von der Aufrechterhaltung des Gesetzes des Marktes, das durch offensichtliche Interessenkonflikte pervertiert wird, bis hin zu einer von der Europäischen Kommission sehr favorisierten umfangreichen Regulierung nach sowjetischem Vorbild. Damit kommen wir gleichermaßen vom Regen in die Traufe. Der kürzlich von Herrn Barroso geäußerte Wunsch, die Rating-Agenturen unter die Aufsicht der Europäischen Zentralbank und der Kommission zu stellen, ist schlichtweg unrealistisch, vor allem nach der von Herrn Trichet im Februar dieses Jahres abgegebenen Erklärung, die ich noch einmal zitieren möchte: „Die Bemühungen, Bilanzen zu konsolidieren, erfordern ein hohes Maß an Diskretion.“ Mit anderen Worten, sie erfordern Verdunkelung und Geheimniskrämerei. Dabei ist klar, dass wir lediglich die Auswirkungen des Problems bekämpfen und nicht die Ursachen an sich. Mit dem Wissen darum, ob es nun die Investoren oder die Emittenten sind, die die Agenturen bezahlen müssen, und ob Letztere dann privat oder öffentlich sein müssen, unabhängig oder unter Aufsicht, wird nichts gelöst. Wie von Maurice Allais gesagt wurde, solange die Zeit noch nicht gekommen ist, in der es nicht mehr möglich sein wird, Kredite zu nutzen, um zu kaufen, ohne zu haben und um zu verkaufen, ohne zu besitzen, solange wird Kapitalismus mit zunehmend schwerwiegenderen Folgen für Nationen und Wirtschaften zwischen Rausch und Kater hin und her schwanken. Als Erstes müssen wir außerdem die Schöpfung von Geldern oder Schuldverschreibungen ohne reale oder konkrete Ausgleichsleistung stoppen. Damit werden wir dann der wilden und irrationalen Spekulation auf den Märkten ein Ende bereiten, was wiederum bedeutet, dass damit dann auch kein Bedarf an Rating-Agenturen mehr bestehen wird."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η ζημιά που προξένησαν οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας είναι τώρα πλέον ολοφάνερη. Η κρίση των κρατικών χρεών επιβεβαίωσε απλώς την φιλοκυκλική φύση τους. Τυφλοί όπως ήταν πριν από την έναρξη της πυρκαγιάς, οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας συμπεριφέρονται σαν πραγματικοί εμπρηστές, αναζωπυρώνοντας τις φλόγες της κρίσης. Ο κανονισμός της Επιτροπής του Σεπτεμβρίου του 2009, όπως πάντοτε, πέρασε απαρατήρητος. Λόγω της εγγενούς έλλειψης προνοητικότητας, τα ευρωπαϊκά όργανα αναγκάζονται, για ακόμη μία φορά, να λάβουν επείγοντα μέτρα. Οι προτάσεις οι οποίες μας υποβάλλονται κυμαίνονται από τη διατήρηση του νόμου της αγοράς, ο οποίος έχει στρεβλωθεί από τις προφανείς συγκρούσεις συμφερόντων, έως τη σοβιετικού τύπου υπερβολική ρύθμιση που είναι τόσο προσφιλής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη Σκύλλα στη Χάρυβδη δηλαδή. Η επιθυμία την οποία πρόσφατα εξέφρασε ο κ. Barroso να θέσει τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Επιτροπής είναι απλώς μη ρεαλιστική, ειδικά μετά την εκπληκτική δήλωση που έκανε ο κ. Trichet τον Φεβρουάριο του 2010, και παραθέτω: «Οι προσπάθειες για τη σταθεροποίηση των τραπεζικών ισολογισμών απαιτούν υψηλό βαθμό εχεμύθειας». Με άλλα λόγια, απαιτούν αδιαφάνεια και μυστικότητα. Είναι σαφές ότι αντιμετωπίζουμε τις συνέπειες του προβλήματος και όχι τις αιτίες. Το να γνωρίζουμε αν είναι οι επενδυτές ή οι εκδότες οι οποίοι πρέπει να πληρώσουν τους οργανισμούς αξιολόγησης, και αν οι τελευταίοι πρέπει να είναι ιδιωτικοί ή δημόσιοι, ανεξάρτητοι ή εποπτευόμενοι, δεν επιλύει τίποτε. Όπως λέγει ο Maurice Allais, έως ότου δεν θα είναι πλέον δυνατόν να χρησιμοποιείται πίστωση από το τίποτα για να αγοράζει κανείς χωρίς να έχει και να πωλεί χωρίς να κατέχει, ο καπιταλισμός θα οδηγηθεί από την ακμή στην παρακμή, με αυξανόμενες καταστρεπτικές συνέπειες για τα κράτη και τις οικονομίες. Προπαντός, λοιπόν, χρειάζεται να απαγορεύεται η δημιουργία οιουδήποτε χρήματος ή ομολόγων χωρίς πραγματική και ενσώματη ανταμοιβή. Με αυτό, θα θέσουμε τέλος στην άγρια και παράλογη κερδοσκοπία των αγορών, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει πλέον ανάγκη για οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας."@el10
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the harm caused by credit rating agencies is now plain to see. The sovereign debt crisis has just confirmed their pro-cyclical nature. Blind as they were before the fire started, credit rating agencies are acting like real arsonists, fanning the flames of the crisis. The Commission regulation of September 2009 has, as ever, gone unheeded. Due to their inherent lack of foresight, the European bodies are being forced, once again, to take urgent action. The proposals being submitted to us range from maintaining the law of the market, which is perverted by obvious conflicts of interest, to the Soviet-style excessive regulation beloved of the European Commission. We are jumping out of the frying pan into the fire. The desire recently expressed by Mr Barroso to place credit rating agencies under the supervision of the European Central Bank and of the Commission is simply unrealistic, especially after the astounding statement made by Mr Trichet in February 2010, and I quote: ‘The efforts to consolidate bank balance sheets require a high degree of confidentiality’. In other words, they require obscurity and secrecy. It is clear that we are tackling the effects of the problem and not the causes. Knowing whether it is investors or issuers that have to pay the agencies, and whether the latter have to be private or public, independent or supervised, solves nothing. As Maurice Allais says, until such time as it is no longer possible to use credit to buy without having and to sell without owning, capitalism will go from boom to bust, with increasingly devastating consequences for nations and economies. Above all, then, we need to ban the creation of any money or bonds without real and tangible compensation. In so doing, we will put an end to the wild and irrational speculation of the markets, which means that there will no longer be a need for credit rating agencies."@en4
"Señor Presidente, señor Comisario, Sus Señorías, el daño causado por las agencias de calificación crediticia ahora salta a la vista. La crisis de la deuda soberana no ha hecho sino confirmar su carácter procíclico. Ciegas al igual que antes de que comenzara el incendio, las agencias de calificación crediticia actúan como auténticos pirómanos, avivando las llamas de la crisis. El Reglamento de la Comisión de septiembre de 2009 fue desatendido, como siempre. Debido a su inherente falta de previsión, los órganos europeos se ven forzados una vez más a adoptar medidas urgentes. Las propuestas que se nos presentan van desde mantener la ley del mercado, que ha sido pervertida por obvios conflictos de interés, a la excesiva regulación de estilo soviético que tanto agrada a la Comisión Europea. Vamos de mal en peor. El deseo expresado recientemente por el señor Barroso de poner a las agencias de calificación crediticia bajo la supervisión del Banco Central Europeo y de la Comisión resulta simplemente poco realista, en particular tras la increíble declaración que hizo el señor Trichet en febrero de 2010, y cito: «Los esfuerzos para consolidar los balances de los bancos exigen un alto grado de confidencialidad». En otras palabras, necesitan oscuridad y secreto. Resulta evidente que intentamos resolver los efectos del problema y no sus causas. Saber quién pagará a las agencias, los inversores o los emisores, y si éstos últimos son privados o públicos, independientes o supervisados, no resuelve nada. Como señala Maurice Allais, hasta el momento en que no sea posible utilizar crédito para comprar sin tener y para vender sin poseer, el capitalismo irá de tumbo en tumbo que tendrán consecuencias cada vez más devastadoras para los países y las economías. Así pues, antes que nada debemos prohibir la creación de dinero o bonos sin una compensación real y tangible. De este modo pondremos fina a la salvaje especulación irracional de los mercados, lo que significará que ya no serán necesarias las agencias de calificación de crédito."@es21
"Austatud juhataja, lugupeetud volinik, head kolleegid! Reitinguagentuuride tekitatud kahju on praegu väga selgelt näha. Riigivõlakirjade kriis on andnud just kinnitust oma tsüklisoodumuslikust iseloomust. Reitinguagentuurid, mis olid enne tulekahju puhkemist pimedusega löödud, käituvad nagu tõelised süütajad, lehvitades kriisileekidele tuult. Komisjoni 2009. aasta septembri määrus on jäänud nagu ikka tähelepanuta. Kaasasündinud ettenägelikkuse puudumise tõttu on Euroopa organid sunnitud võtma kiireloomulisi meetmeid. Meile esitatud ettepanekud ulatuvad turuseaduse säilitamisest, mille teeb loomuvastaseks ilmne huvide konflikt, Nõukogude Liidu stiilis ülemäärase reguleerimiseni, mida armastab Euroopa Komisjon. Me hüppame vihma käest räästa alla. José Manuel Barroso hiljuti väljendatud soov allutada reitinguagentuurid Euroopa Keskpanga ja komisjoni järelevalvele on lihtsalt ebareaalne, eriti pärast Jean-Claude Trichet’ rabavat avaldust 2010. aasta veebruaris. Tsiteerin: „Püüdlused kindlustada pangabilanssi nõuavad suurt konfidentsiaalsust.” Teisisõnu, see nõuab varjatust ja salajas hoidmist. On selge, et me tegeleme probleemide tagajärgede, mitte põhjustega. Teadmine, kas agentuuridele peavad maksma investorid või emitendid ja kas viimatinimetatud peavad kuuluma erasektorisse või avalikku sektorisse, olema sõltumatud või järelevalve all, ei lahenda midagi. Nagu Maurice Allais on öelnud: seni, kuni enam ei ole võimalik kasutada krediiti osta ilma saamata ja müüa ilma omamata, kõigub kapitalism tõusu ja languse vahel, tuues rahvale ja majandusele kaasa üha laastavamaid tagajärgi. Seega peame eelkõige keelustama igasuguse raha või võlakirjade väljastamise ilma tegeliku ja käegakatsutava katteta. Sel moel teeme lõpu metsikutele ja ebamõistuspärastele spekulatsioonidele turgudel, ja see tähendab, et reitinguagentuure pole enam vaja."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, luottoluokituslaitosten aiheuttamat vahingot ovat nyt kaikkien nähtävillä. Valtionvelkakriisi on juuri osoittanut niiden suhdannevaihteluja vahvistavan vaikutuksen. Luottoluokituslaitokset, jotka olivat täysin tietämättömiä tulipalon vaarasta ennen sen syttymistä, lietsovat nyt tulta kuin tuhopolttajat. Komission syyskuussa 2009 antama asetus on jäänyt täysin huomiotta. Koska EU:n toimielimet ovat luonteeltaan kaikkea muuta kuin kaukokatseisia, ne joutuvat nyt jälleen kerran toteuttamaan hätätoimenpiteitä. Meille on ehdotettu niin markkinoiden eturistiriitojen vääristämien lakien säilyttämistä kuin Euroopan komission rakastamaa neuvostotyylistä liiallista sääntelyäkin. Me olemme menossa ojasta allikkoon. Puheenjohtaja Barroson hiljattain ilmaisema toivomus asettaa luottoluokituslaitokset Euroopan keskuspankin ja komission seurantaan on yksinkertaisesti epärealistinen, etenkin pääjohtaja Trichet'n helmikuussa 2010 esittämän uskomattoman lausunnon jälkeen. Trichet totesi, että pankkien taseiden konsolidointi vaatii erityistä luottamuksellisuutta. Toisin sanoen se edellyttää salailua ja vaitioloa. On ilmiselvää, että me puutumme ongelman seurauksiin sen aiheuttajien sijaan. Sen selvittäminen, pitääkö laitosten saada maksunsa sijoittajilta vai velallisilta tai pitääkö laitosten olla yksityisiä vai julkisia, riippumattomia vai seurannan alla, ei ratkaise mitään. Kuten Maurice Allais on sanonut, niin kauan kuin luottoa voidaan käyttää ostamiseen saamatta tai myymiseen omistamatta, kapitalismi kulkee nousukaudesta laskukauteen aiheuttaen aina vakavampia seurauksia valtioille ja talouksille. Näin ollen meidän on ennen kaikkea kiellettävä rahan ja velkakirjojen luominen ilman todellista ja konkreettista vastiketta. Niin me voisimme tehdä lopun markkinoiden villistä ja järjettömästä spekuloinnista, eikä luottoluokituslaitoksia enää tarvittaisi."@fi7
". Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim, a hitelminősítő intézetek által okozott kár egészen nyilvánvaló. Az államadósság-válság mindössze megerősítette azok prociklusos jellegét. A hitelminősítő intézetek – akármennyire is vakok voltak, amikor a tűz meggyulladt – most valódi gyújtogatóként cselekednek, a válság lángjait szítva. A 2009. szeptemberi bizottsági rendeletet teljesen figyelmen kívül hagyták. Az előrelátás hiányának köszönhetően az európai szervek már megint arra kényszerülnek, hogy sürgősen intézkedjenek. Az elénk terjesztett javaslatok a – nyilvánvaló összeférhetetlenséggel fertőzött – piac jogának megtartásától az Európai Bizottság által olyannyira szeretett szovjet típusú túlszabályozásig terjednek. Épp a serpenyőből ugrunk a tűzbe! Egész egyszerűen nem reális a Barroso úr által nemrégiben kifejezett azon óhaj, hogy a hitelminősítő intézetek kerüljenek az Európai Központi Bank és a Bizottság felügyelete alá, főleg Trichet úr 2010. februári meghökkentő kijelentése után, idézem: „A banki kimutatások egységesítésére irányuló erőfeszítések óriási mértékű titoktartást igényelnek.” Más szóval homályt és titokzatosságot. Egyértelmű, hogy a probléma hatásait és nem annak okait kezeljük. Nem old meg semmit, ha tudjuk, hogy a befektetők vagy a kibocsátók fizetik-e az intézetet, és hogy az utóbbiaknak magán- vagy közjoginak, függetlennek vagy felügyelet alá tartozónak kell-e lenniük. Amint azt Maurice Allais mondja, mindaddig, amíg már többé nem lehet a semmiből érkező hitelt használni arra, hogy eladjunk olyat, ami nem a miénk, és vegyünk anélkül, hogy a mienk legyen, a kapitalizmusa virágzásból a hanyatlásba zuhan, és egyre súlyosabb következményekkel jár majd a nemzetek és gazdaságok számára. Mindenekfelett azután meg kell tiltanunk a valódi és kézzelfogható ellenérték nélküli pénz- és kötvényteremtést. Ily módon véget vetünk az élénk és irracionális piaci spekulációnak, ami azt jelenti, hogy már nem is lesz szükség a hitelminősítő intézetekre."@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, i danni causati dalle agenzie di rating sono ormai palesi. La crisi del debito pubblico ne conferma la natura prociclica. Cieche prima dell’incendio, ora le agenzie di rating ravvivano le fiamme della crisi. Il regolamento della Commissione del settembre 2009, come sempre, è stato ignorato. A causa della loro intrinseca miopia, gli organi comunitari sono nuovamente costretti ad agire con urgenza. Le proposte presentateci spaziano dal mantenimento della legge del mercato, falsato da evidenti conflitti di interessi, all’inflazione normativa in stile sovietico, tanto amata dalla Commissione. Stiamo saltando dalla padella alla brace. Il desiderio espresso dal Presidente della Commissione Barroso di porre le agenzie di rating del credito sotto il controllo della Banca centrale europea e della Commissione risulta irrealistico, particolarmente in seguito alle dichiarazioni espresse dal Presidente Trichet nel febbraio 2010, secondo cui gli sforzi di consolidamento dei bilanci bancari richiedono un alto livello di confidenzialità. In altre parole, richiedono opacità e segretezza. É evidente che ci stiamo occupando degli effetti del problema e non delle sue cause. É irrilevante sapere se debbano essere gli investitori o gli emittenti a pagare le agenzie di rating, se queste ultime debbano essere private o pubbliche, indipendenti o controllate. Come afferma Maurice Allais, finché non porremo termine alla possibilità di utilizzare credito per acquistare senza avere e vendere senza possedere, il capitalismo alternerà espansioni e recessioni, con conseguenze sempre più dannose per Stati ed economie. Dobbiamo anzitutto vietare l’emissione di denaro o titoli in mancanza di una contropartita tangibile e reale. In questo modo, porremo fine alla speculazione sfrenata dei mercati e, pertanto, non vi sarà più bisogno delle agenzie di rating del credito."@it12
"Pone pirmininke, Komisijos nary, ponios ir ponai, dabar aiškiai matyti, kokią žalą padarė kreditų reitingų agentūros. Valstybės skolos krizė tik patvirtino jų cikliškumą. Būdamos aklos dar prieš ugniai įsiplieskiant kreditų reitingų agentūros ir dabar elgiasi kaip tikros padegėjos, kurstančios krizės liepsnas. Į 2009 m. rugsėjo mėn. Komisijos reglamentą, kaip ir visada, atsižvelgta nebuvo. Dėl joms būdingo įžvalgos trūkumo Europos institucijos dar kartą priverstos skubiai imtis veiksmų. Mums pateikiamuose siūlymuose siūloma imtis priemonių nuo rinkoje veikiančių teisės aktų išlaikymo, kuris iškreipiamas akivaizdaus interesų konflikto, iki sovietinio stiliaus pernelyg didelio reguliavimo, taip mėgstamo Europos Komisijos. Iš keptuvės šokame į ugnį. Neseniai J. M. Barroso išsakytas noras, kad kreditų reitingų agentūras prižiūrėtų Europos centrinis bankas ir Komisija, paprasčiausiai nerealus, ypač po pribloškiančio 2010 m. vasario mėn. išsakyto J. C. Trichet pareiškimo, cituoju: „Siekiant konsoliduoti banko balansą reikalingas ypatingas konfidencialumas.“ Kitaip tariant tam reikia nežinios ir slaptumo. Akivaizdu, kad sprendžiame problemos padarinių, o ne priežasties klausimą. Žinojimas, ar agentūroms turi mokėti investuotojai, ar emitentai ir ar jos turėtų būti privačiosios, ar viešosios, nepriklausomos, ar kontroliuojamos, nieko neišsprendžia. Kaip sako Maurine Allais, kol bus galima naudoti kreditus pirkti ir parduoti nieko neturint, kapitalizmas svyruos nuo spartaus augimo iki žlugimo, sukeldamas vis sunkesnius padarinius tautoms ir ekonomikai. Todėl visų pirma reikia uždrausti daryti pinigus ar išleisti obligacijas neturint realios ir apčiuopiamos kompensacijos. Taip padarydami nutrauksime laukinį ir neracionalų spekuliavimą rinkomis, tai reikš, kad kreditų reitingų agentūros nebebus reikalingos."@lt14
"Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Commissaire, la nuisance des agences de notation n'est plus à démontrer. La crise des dettes souveraines vient confirmer leur nature procyclique. Aveugles avant l'incendie, les agences de notation agissent comme de véritables incendiaires dans le feu de la crise. Le règlement de la Commission de septembre 2009 est comme d'habitude resté lettre morte. Une fois de plus, les instances européennes sont contraintes d'agir dans l'urgence, imprévoyantes qu'elles sont, par nature. Les propositions qui nous sont soumises s'étalent du maintien de la loi du marché, pervertie par les conflits d'intérêt évidents, à l'hyperréglementation de type soviétique, chère à la Commission européenne. Nous errons de Charybde en Scylla. La volonté récemment exprimée par M. Barroso de placer les agences de notation sous supervision de la Banque centrale européenne et de la Commission est purement illusoire, surtout depuis la déclaration stupéfiante de M. Jean-Claude Trichet de février 2010, je le cite: "Les efforts de consolidation du bilan des banques exigent une confidentialité élevée". En d'autres termes, opacité et secret. De toute évidence, on s'attaque aux effets et non aux causes du problème. Savoir si ce sont les investisseurs ou les émetteurs qui doivent payer les agences, si celles-ci doivent être privées ou publiques, indépendantes ou supervisées, ne règle rien. Tant que ne sera pas mis fin à la possibilité, par le crédit ex nihilo, d'acheter sans avoir et de vendre sans détenir, comme l'affirme Maurice Allais, le capitalisme errera de bulles en cracks, toujours plus dévastateurs pour les peuples et les économies. Il faut donc, avant toute chose, interdire toute création de monnaie et de promesses à payer sans contrepartie réelle et effective. Il sera ainsi mis fin à la spéculation frénétique et irrationnelle des marchés. Alors, les agences de notation n'auront plus d'utilité."@lv13
"Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Commissaire, la nuisance des agences de notation n'est plus à démontrer. La crise des dettes souveraines vient confirmer leur nature procyclique. Aveugles avant l'incendie, les agences de notation agissent comme de véritables incendiaires dans le feu de la crise. Le règlement de la Commission de septembre 2009 est comme d'habitude resté lettre morte. Une fois de plus, les instances européennes sont contraintes d'agir dans l'urgence, imprévoyantes qu'elles sont, par nature. Les propositions qui nous sont soumises s'étalent du maintien de la loi du marché, pervertie par les conflits d'intérêt évidents, à l'hyperréglementation de type soviétique, chère à la Commission européenne. Nous errons de Charybde en Scylla. La volonté récemment exprimée par M. Barroso de placer les agences de notation sous supervision de la Banque centrale européenne et de la Commission est purement illusoire, surtout depuis la déclaration stupéfiante de M. Jean-Claude Trichet de février 2010, je le cite: "Les efforts de consolidation du bilan des banques exigent une confidentialité élevée". En d'autres termes, opacité et secret. De toute évidence, on s'attaque aux effets et non aux causes du problème. Savoir si ce sont les investisseurs ou les émetteurs qui doivent payer les agences, si celles-ci doivent être privées ou publiques, indépendantes ou supervisées, ne règle rien. Tant que ne sera pas mis fin à la possibilité, par le crédit ex nihilo, d'acheter sans avoir et de vendre sans détenir, comme l'affirme Maurice Allais, le capitalisme errera de bulles en cracks, toujours plus dévastateurs pour les peuples et les économies. Il faut donc, avant toute chose, interdire toute création de monnaie et de promesses à payer sans contrepartie réelle et effective. Il sera ainsi mis fin à la spéculation frénétique et irrationnelle des marchés. Alors, les agences de notation n'auront plus d'utilité."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, commissaris, dames en heren, de schade die ratingbureaus aanrichten is thans klip en klaar. De staatsschuldcrisis heeft hun procyclische aard aan het licht gebracht. Blind als ze waren voordat het vuur begon, gedragen ratingbureaus zich als ware brandstichters, en wakkeren ze het vuur van de crisis aan. De verordening van de Commissie van september 2009 heeft zoals immer niets kunnen uitrichten. Vanwege hun ingebakken gebrek aan voorspellend inzicht zijn de Europese organen gedwongen om met spoed actie te ondernemen. De voorstellen die ons worden voorgelegd, variëren van het handhaven van de marktwetten, die geperverteerd zijn door evidente belangenconflicten, tot de overmatige regulering naar het model van de Sovjet-Unie, die de Europese Commissie dierbaar is. Wij raken van de regen in de drup. De onlangs door de heer Barroso geuite wens om ratingbureaus onder toezicht van de Europese Centrale Bank en de Commissie te plaatsen is domweg onrealistisch, zeker na de verbluffende verklaring van de heer Trichet in februari 2010; ik citeer: ‘De inspanningen om de bankbalansen te consolideren vereisen een hoge mate van vertrouwelijkheid’. Met andere woorden, ze vereisen ondoorzichtigheid en heimelijkheid. Het is duidelijk dat we de gevolgen van het probleem aanpakken en niet de oorzaken. Het lost niets op om te weten of het de investeerders dan wel de uitgevende instellingen zijn die de bureaus moeten betalen, en of laatstgenoemden privaat dan wel publiek moeten zijn. Zoals Maurice Allais zei, totdat het niet langer mogelijk is kredieten te gebruiken om te kopen zonder te hebben en te verkopen zonder te bezitten, zal het kapitalisme wilde slingerbewegingen kennen, met almaar verwoestender gevolgen voor landen en economieën. Bovenal moeten we alle geldschepping en obligaties zonder werkelijke en tastbare dekking uitbannen. Zo zullen we een eind maken aan de wilde en irrationele speculatie van de markten, wat betekent dat er niet langer een noodzaak zal zijn voor ratingbureaus."@nl3
"Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Commissaire, la nuisance des agences de notation n'est plus à démontrer. La crise des dettes souveraines vient confirmer leur nature procyclique. Aveugles avant l'incendie, les agences de notation agissent comme de véritables incendiaires dans le feu de la crise. Le règlement de la Commission de septembre 2009 est comme d'habitude resté lettre morte. Une fois de plus, les instances européennes sont contraintes d'agir dans l'urgence, imprévoyantes qu'elles sont, par nature. Les propositions qui nous sont soumises s'étalent du maintien de la loi du marché, pervertie par les conflits d'intérêt évidents, à l'hyperréglementation de type soviétique, chère à la Commission européenne. Nous errons de Charybde en Scylla. La volonté récemment exprimée par M. Barroso de placer les agences de notation sous supervision de la Banque centrale européenne et de la Commission est purement illusoire, surtout depuis la déclaration stupéfiante de M. Jean-Claude Trichet de février 2010, je le cite: "Les efforts de consolidation du bilan des banques exigent une confidentialité élevée". En d'autres termes, opacité et secret. De toute évidence, on s'attaque aux effets et non aux causes du problème. Savoir si ce sont les investisseurs ou les émetteurs qui doivent payer les agences, si celles-ci doivent être privées ou publiques, indépendantes ou supervisées, ne règle rien. Tant que ne sera pas mis fin à la possibilité, par le crédit ex nihilo, d'acheter sans avoir et de vendre sans détenir, comme l'affirme Maurice Allais, le capitalisme errera de bulles en cracks, toujours plus dévastateurs pour les peuples et les économies. Il faut donc, avant toute chose, interdire toute création de monnaie et de promesses à payer sans contrepartie réelle et effective. Il sera ainsi mis fin à la spéculation frénétique et irrationnelle des marchés. Alors, les agences de notation n'auront plus d'utilité."@pl16
"Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Commissaire, la nuisance des agences de notation n'est plus à démontrer. La crise des dettes souveraines vient confirmer leur nature procyclique. Aveugles avant l'incendie, les agences de notation agissent comme de véritables incendiaires dans le feu de la crise. Le règlement de la Commission de septembre 2009 est comme d'habitude resté lettre morte. Une fois de plus, les instances européennes sont contraintes d'agir dans l'urgence, imprévoyantes qu'elles sont, par nature. Les propositions qui nous sont soumises s'étalent du maintien de la loi du marché, pervertie par les conflits d'intérêt évidents, à l'hyperréglementation de type soviétique, chère à la Commission européenne. Nous errons de Charybde en Scylla. La volonté récemment exprimée par M. Barroso de placer les agences de notation sous supervision de la Banque centrale européenne et de la Commission est purement illusoire, surtout depuis la déclaration stupéfiante de M. Jean-Claude Trichet de février 2010, je le cite: "Les efforts de consolidation du bilan des banques exigent une confidentialité élevée". En d'autres termes, opacité et secret. De toute évidence, on s'attaque aux effets et non aux causes du problème. Savoir si ce sont les investisseurs ou les émetteurs qui doivent payer les agences, si celles-ci doivent être privées ou publiques, indépendantes ou supervisées, ne règle rien. Tant que ne sera pas mis fin à la possibilité, par le crédit ex nihilo, d'acheter sans avoir et de vendre sans détenir, comme l'affirme Maurice Allais, le capitalisme errera de bulles en cracks, toujours plus dévastateurs pour les peuples et les économies. Il faut donc, avant toute chose, interdire toute création de monnaie et de promesses à payer sans contrepartie réelle et effective. Il sera ainsi mis fin à la spéculation frénétique et irrationnelle des marchés. Alors, les agences de notation n'auront plus d'utilité."@pt17
"Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Commissaire, la nuisance des agences de notation n'est plus à démontrer. La crise des dettes souveraines vient confirmer leur nature procyclique. Aveugles avant l'incendie, les agences de notation agissent comme de véritables incendiaires dans le feu de la crise. Le règlement de la Commission de septembre 2009 est comme d'habitude resté lettre morte. Une fois de plus, les instances européennes sont contraintes d'agir dans l'urgence, imprévoyantes qu'elles sont, par nature. Les propositions qui nous sont soumises s'étalent du maintien de la loi du marché, pervertie par les conflits d'intérêt évidents, à l'hyperréglementation de type soviétique, chère à la Commission européenne. Nous errons de Charybde en Scylla. La volonté récemment exprimée par M. Barroso de placer les agences de notation sous supervision de la Banque centrale européenne et de la Commission est purement illusoire, surtout depuis la déclaration stupéfiante de M. Jean-Claude Trichet de février 2010, je le cite: "Les efforts de consolidation du bilan des banques exigent une confidentialité élevée". En d'autres termes, opacité et secret. De toute évidence, on s'attaque aux effets et non aux causes du problème. Savoir si ce sont les investisseurs ou les émetteurs qui doivent payer les agences, si celles-ci doivent être privées ou publiques, indépendantes ou supervisées, ne règle rien. Tant que ne sera pas mis fin à la possibilité, par le crédit ex nihilo, d'acheter sans avoir et de vendre sans détenir, comme l'affirme Maurice Allais, le capitalisme errera de bulles en cracks, toujours plus dévastateurs pour les peuples et les économies. Il faut donc, avant toute chose, interdire toute création de monnaie et de promesses à payer sans contrepartie réelle et effective. Il sera ainsi mis fin à la spéculation frénétique et irrationnelle des marchés. Alors, les agences de notation n'auront plus d'utilité."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, škody, ktoré napáchali ratingové agentúry, možno teraz zreteľne vidieť. Kríza štátnych dlhopisov práve potvrdila ich cyklickú povahu. Než vypukol požiar, boli slepé, ale teraz sa správajú ako ozajstní podpaľači a rozdúchavajú plamene krízy. Nariadenie Komisie zo septembra 2009 zostalo, ako vždy, bez povšimnutia. Pre ich absolútny nedostatok predvídavosti sú teraz európske orgány nútené znova prijímať naliehavé opatrenia. Predložené návrhy zahŕňajú všetko od zachovania zákona trhu, ktorý však narúšajú očividné konflikty záujmov, po prílišnú reguláciu v sovietskom štýle, ktorú Európska komisia zbožňuje. Dostávame sa z blata do kaluže. Želanie, ktoré nedávno vyslovil pán Barroso, aby boli ratingové agentúry pod dohľadom Európskej centrálnej banky a Komisie, je jednoducho nerealistické, najmä vzhľadom na zarážajúce vyhlásenie pána Tricheta z februára 2010 o tom, že úsilie konsolidovať bankové súvahy si vyžaduje vysoký stupeň zachovania mlčanlivosti. Inými slovami, vyžaduje si to nejasnosti a tajnosti. Je jasné, že riešime následky problému, nie jeho príčiny. Ak aj zistíme, či agentúram majú platiť investori alebo emitenti a či emitenti majú byť súkromné alebo verejné osoby, nezávislé alebo pod dohľadom, nič to nevyrieši. Ako hovorí Maurice Allais, do momentu, keď už nebude možné používať úvery na nákup bez peňazí a predaj bez majetku, kapitalizmus prejde od rozkvetu k bankrotu, pričom to bude mať čoraz zničujúcejšie následky pre národy a hospodárstva. Potom by sme hlavne museli zakázať tvorbu akýchkoľvek peňazí alebo dlhopisov bez skutočnej a hmatateľnej náhrady. Takto skoncujeme s neviazanou a iracionálnou špekuláciou na trhu, čiže ratingové agentúry už nebudeme potrebovať."@sk19
"Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, sedaj lahko jasno vidimo škodo, ki so jo naredile bonitetne agencije. Kriza državnega dolga je pravkar potrdila njihovo prociklično naravo. Slepe, kot so bile pred izbruhom požara, bonitetne agencije delujejo kot resnični požigalci in prilivajo olje na ogenj krize. Uredba Komisije iz septembra 2009 je kot vedno ostala neopažena. Evropski organi so zaradi prirojenega pomanjkanja predvidevanja ponovno bili prisiljeni nujno ukrepati. Predlogi, ki smo jih prejeli, segajo vse od ohranjanja zakona trga, ki je sprijen zaradi očitnih nasprotij interesov, pa do prekomernega urejanja v slogu Sovjetske zveze, ki je priljubljeno pri Evropski komisiji. Iz dežja gremo pod kap. Želja, ki jo je pred kratkim izrazil gospod Barroso, da bi bile bonitetne agencije pod nadzorom Evropske centralne banke in Komisije, ni realna, predvsem po osupljivi izjavi, ki jo je februarja 2010 podal gospod Trichet, navajam: „Pri prizadevanjih za konsolidacijo bilanc stanj bank je potrebna visoka stopnja zaupnosti“. Povedano z drugimi besedami, potrebujejo tajnost in prikritost. Jasno je, da se spopadamo s posledicami problema, ne pa z njegovimi vzroki. S tem, ko vemo, ali morajo agencije plačati vlagatelji ali izdajatelji in ali morajo slednji biti javni ali zasebni, neodvisni ali nadzirani, ne bomo rešili ničesar. Kot pravi Maurice Allais, vse dokler bo mogoče uporabljati kredite za nakup, ne da bi kaj imeli in prodati, ne da bi to bilo v naši lasti, bo kapitalizem šel od razcveta do propada, z vse hujšimi posledicami za države in gospodarstva. Torej moramo predvsem prepovedati ustvarjanje kakršnega koli denarja ali obveznic brez resničnih in oprijemljivih nadomestil. S tem bomo onemogočili divje in nerazumne špekulacije trgov, kar pomeni, da ne bo več nobene potrebe po obstoju kreditnih agencij."@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Den skada som orsakats av kreditvärderingsinstituten är nu uppenbar. Statsskuldskrisen har endast bekräftat deras procykliska karaktär. Kreditvärderingsinstituten var blinda innan branden bröt ut och agerar nu som verkliga mordbrännare när de underblåser krisens flammor. Kommissionens förordning från september 2009 har som alltid gått obeaktad förbi. På grund av sin inneboende brist på framförhållning tvingas EU-organen än en gång vidta nödåtgärder. De förslag som lämnas in till oss sträcker sig från att upprätthålla marknadens lagar, som förvrids av uppenbara intressekonflikter, till överdriven reglering i sovjetstil, vilket kommissionen gillar. Vi kastar oss ur askan i elden. Den önskan som José Manuel Barroso uttryckte nyligen, att sätta kreditvärderingsinstituten under tillsyn av Europeiska centralbanken och kommissionen är helt enkelt orealistisk, särskilt efter Jean-Claude Trichets häpnadsväckande uttalande i februari 2010, att insatserna för att konsolidera bankernas balansräkningar kräver en hög grad av sekretess. Med andra ord kräver de dunkel och hemlighetsmakeri. Det är tydligt att vi har tagit itu med verkningarna av problemet, inte orsakerna. Att känna till om det är investerare eller emittenter som ska betala instituten och om dessa ska vara privata eller offentliga, självständiga eller under tillsyn, löser inget. Som Maurice Allais säger kommer kapitalismen, fram till dess att det inte längre är möjligt att använda kredit ur intet för att köpa utan att få och sälja utan att äga, gå upp och ned med allt mer förödande konsekvenser för nationer och ekonomier. Framför allt måste vi förbjuda utfärdandet av pengar eller obligationer utan verklig och materiell ersättning. På det sättet gör vi slut på marknadernas vilda och irrationella spekulation, vilket innebär att det inte längre kommer att finnas något behov av kreditvärderingsinstitut."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marine Le Pen (NI ). -"18,15,16,13,17,8
"ex nihilo"5,20,1,19,3,4,21,9,12
"ex nihilo"14
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph