Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-06-15-Speech-2-215"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100615.24.2-215"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, no country has been so disadvantaged by the bail-outs as Ireland, and no people has been so hard done by as the Irish. The Irish Finance Minister, Brian Lenihan, made all the right decisions. Every Irish public servant from the Taoiseach to the lowest civil servant, and even the recipients of unemployment benefit, have tightened their belts and taken huge cuts in income. Now they find that, if they had made none of those painful decisions – if they had just carried on spending – they might have qualified, like the Greeks, for a bail-out of their own and, worse than that, they discover that they are obliged to participate in rescuing Greece. In fact, not only that, but they discover that in per capita terms, Ireland is making a greater contribution than most of the other eurozone members. Every orthodox economist would suggest that what we need to do at a time like this is to allow some of the eurozone economies to print their own currencies again, to devalue, to buy themselves time to price themselves back into the market. Instead, we are condemning the peoples of southern Europe to years of poverty and deflation and loading the taxpayers of northern Europe with an enormous debt, all in order to save a few faces. Surely we have the most expensive faces since that of Helen of Troy, which launched a thousand ships!"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, žádná země nebyla znevýhodněna nouzovou pomocí tolik jako Irsko, s žádným národem se nejednalo tak drsně jako s Iry. Irský ministr financí Brian Lenihan učinil veškerá rozhodnutí, která bylo třeba učinit. Každý irský veřejný činitel, počínaje taoiseachem a konče nejnižším zaměstnancem ve veřejných službách, ba dokonce i lidé přijímající podporu v nezaměstnanosti, si museli utáhnout opasky a přistoupit na to, že se jim podstatně sníží příjmy. Nyní si uvědomují, že kdyby neučinili žádné z těchto bolestivých rozhodnutí – kdyby prostě jen pokračovali v utrácení –, mohli by mít podobně jako Řekové také nárok na nouzovou pomoc, ba co hůř, ještě k tomu zjišťují, že se na zachraňování Řecka musejí sami podílet. Ve skutečnosti však nejen to, nýbrž zjišťují, že v přepočtu na jednoho obyvatele přispívá Irsko víc než většina ostatních členů eurozóny. Každý ortodoxně uvažující ekonom by navrhl, že v takové chvíli je třeba některým ekonomikám eurozóny dovolit, aby si opět vytiskly svou měnu, devalvovaly a koupily si čas, aby se mohly vrátit zpátky na svou tržní hodnotu. My místo toho odsuzujeme národy jižní Evropy k letům chudoby a deflace a daňové poplatníky severní Evropy zatěžujeme ohromným dluhem, a to všechno jen proto, aby si pár lidí zachránilo tvář. Máme věru ty nejdražší tváře od časů trójské Heleny, kvůli níž vyplulo na moře na tisíc lodí!"@cs1
"Hr. formand! Intet land er blevet så forfordelt af redningsplanerne som Irland, og intet folk er blevet så meget snydt som irerne. Den irske finansminister Brian Lenihan tog alle de rigtige beslutninger. Alle irske offentligt ansatte, lige fra den irske Taoiseach til den lavest rangerende embedsmand og endog modtagerne af arbejdsløshedsunderstøttelse, har spændt livremmen ind og gået meget ned i indkomst. Nu kan de konstatere, at hvis de ikke havde truffet disse smertelige afgørelser – hvis de blot var blevet ved med at bruge penge – ville de måske selv have været berettiget til støtte som grækerne, og hvad værre er, kan de konstatere, at de er tvunget til at bidrage til redningen af Grækenland. De kan tilmed også konstatere, at Irland yder et større bidrag end de fleste andre eurolande målt pr. indbygger. Enhver ortodoks økonom vil sige, at vi i en sådan situation på ny skal give en række økonomier i euroområdet tilladelse til at trykke penge i deres egne valutaer, til at devaluere og således vinde tid, så de kan komme tilbage i markedet. I stedet dømmer vi befolkningerne i Sydeuropa til mange års fattigdom og deflation og bebyrder skatteyderne i Nordeuropa med en enorm gæld blot for at redde nogle få ansigter. Vi har uden tvivl nogle af de dyreste ansigter siden den skønne Helenes ansigt, der kunne søsætte tusinde skibe!"@da2
"Herr Präsident, kein anderes Land wurde bei den Rettungsplänen so benachteiligt wie Irland, und keinem anderen Volk wurde so zugesetzt wie dem irischen. Der irische Finanzminister, Brian Lenihan, hat alle Entscheidungen richtig getroffen. Jeder irische Staatsbeamter von dem Taoiseach bis zum einfachen staatlichen Angestellten und selbst die Empfänger der Arbeitslosenunterstützung haben den Gürtel enger geschnallt und große Einkommenseinbußen hinnehmen müssen. Jetzt stellen sie fest, dass sie – hätten sie keine dieser schmerzlichen Entscheidungen getroffen –, wenn sie einfach weiterhin Geld ausgegeben hätten, selbst Anspruch auf finanzielle Unterstützung hätten, wie die Griechen, und schlimmer noch, sie erkennen, dass sie gezwungen sind, an der Rettung Griechenlands teilzunehmen. Und nicht nur das: Sie erkennen auch, dass Irland pro Kopf gemessen einen größeren Beitrag leistet als die meisten anderen Mitglieder der Eurozone. Jeder orthodoxe Ökonom würde nahe legen, dass wir zu einem solchen Zeitpunkt einigen Volkswirtschaften der Eurozone erlauben müssen, wieder ihre eigene Währung zu prägen, abzuwerten, Zeit zu gewinnen, um wieder preislich konkurrenzfähig werden zu können. Stattdessen verurteilen wir die Völker Südeuropas zu jahrelanger Armut und Deflation und belasten die Steuerzahler Nordeuropas mit enormen Schulden, all das nur, um ein paar Gesichter zu wahren. Sicherlich sind unsere die teuersten Gesichter, seit Helena von Troya, die Tausend Schiffe vom Stapel laufen ließ!"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, καμία χώρα δεν βρέθηκε σε τόσο μειονεκτική θέση από τα προγράμματα οικονομικής διάσωσης όσο η Ιρλανδία, και κανένας λαός δεν αδικήθηκε τόσο όσο ο ιρλανδικός. Ο ιρλανδός υπουργός Οικονομικών, Brian Lenihan, έλαβε όλες τις ενδεδειγμένες αποφάσεις. Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι στην Ιρλανδία, από τον πρωθυπουργό έως τον τελευταίο υπάλληλο, ακόμη και οι αποδέκτες επιδομάτων ανεργίας, έχουν σφίξει τις ζώνες τους και έχουν δεχτεί τεράστιες περικοπές των εισοδημάτων τους. Τώρα ανακαλύπτουν ότι, αν δεν είχαν λάβει καμία από αυτές τις επώδυνες αποφάσεις –αν είχαν συνεχίσει απλώς να ξοδεύουν– μπορεί να τους δινόταν η δυνατότητα, όπως στους Έλληνες, να ενταχθούν σε δικό τους πρόγραμμα οικονομικής διάσωσης και, ακόμη χειρότερα, ανακαλύπτουν ότι υποχρεούνται να συμμετάσχουν στη διάσωση της Ελλάδας. Και, σαν να μην έφτανε αυτό, ανακαλύπτουν ότι, κατά κεφαλήν, η Ιρλανδία συνεισφέρει περισσότερο από τα περισσότερα άλλα μέλη της ευρωζώνης. Κάθε ορθόδοξος οικονομολόγος θα πρότεινε ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες συγκυρίες είναι να επιτρέψουμε σε ορισμένες οικονομίες της ευρωζώνης να εκδώσουν εκ νέου δικά τους νομίσματα, να προβούν σε υποτίμηση, και να εξοικονομήσουν χρόνο ώστε να εισέλθουν και πάλι με ανταγωνιστικές τιμές στην αγορά. Αντ’ αυτού, καταδικάζουμε τους λαούς της νότιας Ευρώπης σε πολυετή φτώχεια και αποπληθωρισμό και επιβαρύνουμε τους φορολογουμένους της βόρειας Ευρώπης με τεράστιο χρέος, και όλα αυτά προκειμένου να σώσουμε ορισμένα πρόσωπα. Αναμφίβολα πρόκειται για ακριβότερα πρόσωπα και από αυτό της ωραίας Ελένης, για χάρη του οποίου μπάρκαραν χίλια πλοία!"@el10
"Señor Presidente, ningún país ha salido tan perjudicado por los rescates financieros como Irlanda, y ningún pueblo ha sufrido tanto como el irlandés. El Ministro de Finanzas irlandés, Brian Lenihan, ha tomado las decisiones más apropiadas. Todos los funcionarios irlandeses, desde el hasta el funcionario civil de la categoría más baja, e incluso los beneficiarios de la prestación por desempleo, se han apretado los cinturones y han hecho tremendos recortes en los ingresos. Ahora se encuentran con que, si no hubieran tomado ninguna de esas duras decisiones —si sólo hubieran seguido gastando—, ahora podrían tener derecho, como los griegos, a su propio rescate y, lo que es peor, descubren que están obligados a participar en el rescate de Grecia. En realidad, no sólo eso, sino que descubren que, en cuanto a renta per cápita, Irlanda está realizando aportaciones más importantes que la mayor parte de los miembros de la zona del euro. Cualquier economista ortodoxo diría que lo que tenemos que hacer en un momento como este es permitir que algunas economías de la zona del euro vuelvan a acuñar su propia moneda, la devalúen, y ganen tiempo para volver a cotizar en el mercado. En cambio, condenamos a los pueblos del sur de Europa a años de pobreza y de deflación y cargamos a los contribuyentes del norte de Europa con una enorme deuda, todo para salvar unas cuantas cabezas. ¡Seguramente serán las cabezas más caras desde Helena de Troya, que provocó el hundimiento de miles de barcos!"@es21
"Austatud juhataja! Ühelgi riigil pole olnud nii ebasoodsad võimalused väljapäästmiseks kui Iirimaal ning ühegi riigi rahvast ei ole nii koheldud nagu iirlasi. Iiri rahandusminister Brian Lenihan on teinud kõik õiged otsused. Iga Iiri riigiteenistuja alates peaministrist kuni madalaima taseme teenistujani ning isegi töötushüvitise saajad on püksirihma pingutanud ja nende sissetulekut on palju kärbitud. Nüüd aga näevad nad, et kui nad poleks teinud ühtki neist valusatest otsustest – kui nad oleksid raha lihtsalt edasi kulutanud –, oleks neid ehk välja päästetud nagu kreeklasi. Veelgi hullem on neil nüüd teada saada, et nad on kohustatud Kreeka päästmises osalema. Tegelikult ei ole asi ainult selles, vaid nad on avastanud, et Iirimaa maksab ühe elaniku kohta suuremaid summasid kui enamik teisi euroala liikmeid. Iga normaalne majandusteadlane ütleks, et sellisel ajal on vaja lubada mõnel euroala riigil võtta jälle kasutusele omavääring, see devalveerida ja võita aega, et turule naasta. Selle asemel mõistame Lõuna-Euroopa rahvad aastatepikkusesse vaesusesse ja deflatsiooni ning koormame Põhja-Euroopa maksumaksjaid tohutu võlaga – seda kõike selleks, et päästa mõne inimese au. Kindlasti on nende inimeste au kõige kallim pärast Trooja Helenat, kelle pärast asusid lahingusse tuhat laeva!"@et5
"Arvoisa puhemies, kaikista maista tukipaketit ovat asettaneet Irlannin huonoimpaan asemaan ja kaikista kansoista irlantilaisille on tehty eniten vääryyttä. Irlannin valtiovarainministeri Brian Lenihan on tehnyt kaikki oikeat päätökset. Jokainen Irlannin virkamies pääministeristä alimpaan virkamieheen ja jopa työttömyyskorvausten saajat ovat kiristäneet vöitään ja kärsineet valtavia tulojen vähennyksiä. Nyt he huomaavat, että jos he eivät olisi tehneet mitään noista kivuliaista päätöksistä – jos he vain olisivat jatkaneet tuhlaamista – he olisivat kreikkalaisten tavoin voineet saada oman tukipakettinsa, ja mikä vielä pahempaa, he huomaavat, että heidän täytyy osallistua Kreikan pelastamiseen. Kaiken huipuksi he itse asiassa saavat huomata, että henkeä kohden laskettuna Irlannin maksuosuus on suurempi kuin useimpien muiden euroalueen jäsenten. Jokainen oikeaoppinen ekonomisti ehdottaisi, että tällaisena aikana meidän olisi sallittava joidenkin euroalueen talouksien painaa taas omia valuuttojaan, devalvoida, ja ostaa itselleen aikaa hinnoitellakseen itsensä takaisin markkinoille. Sen sijaan tuomitsemme Etelä-Euroopan kansat vuosiksi köyhyyteen ja deflaatioon ja sälytämme Pohjois-Euroopan veronmaksajille valtavan velan vain pelastaaksemme eräiden kasvot. Niiden täytyy olla kalleimmat kasvot sitten Troijan Helenan, jota pelastamaan lähti tuhat laivaa!"@fi7
"Monsieur le Président, aucun pays n’a été aussi défavorisé par les opérations de sauvetage financier que l’Irlande, et aucun peuple n’a été aussi lésé que les Irlandais. Le ministre des finances irlandais, Brian Lenihan, a pris toutes les bonnes décisions. Chaque employé de la fonction publique irlandaise, du Taoiseach au plus petit fonctionnaire, et même les bénéficiaires d’allocations de chômage, se sont serré la ceinture et ont fait face à de fortes diminutions de leurs revenus. À présent, ils se rendent compte que s’ils n’avaient pas pris toutes ces décisions douloureuses – s’ils avaient plutôt continué à dépenser -, ils auraient peut-être eu droit, comme la Grèce, à un sauvetage, et pire encore, ils découvrent qu’ils sont obligés de participer à ce sauvetage de la Grèce. Ce n’est pas tout: ils découvrent également qu’en termes d’aide par habitant, la contribution de l’Irlande est supérieure à celle de la plupart des autres membres de la zone euro. Ce que n’importe quel économiste orthodoxe nous suggérerait de faire dans un tel moment, c’est de laisser certaines économies de la zone euro émettre de nouveau leur propre monnaie, la dévaluer, gagner du temps pour retrouver leur place sur le marché. Au lieu de cela, nous condamnons les populations du sud de l’Europe à des années de pauvreté et de déflation, et encombrons les contribuables du nord de l’Europe d’une énorme dette, et tout cela, pour sauver la face de quelques uns. Leurs faces sont sans aucun doute les faces les plus chères depuis celle d’Hélène de Troie, qui a valu le départ d’un millier de navires!"@fr8
". – Elnök úr, a mentőcsomagok egy országot sem érintettek olyan hátrányosan, mint Írországot, és egy népet sem érintettek olyan keményen, mint az íreket. Brian Lenihan ír pénzügyminiszter helyes döntéseket hozott. Valamennyi ír köztisztviselő – a Taoiseach-től kezdve a legalacsonyabb szintekig – és még a munkanélküli segély kedvezményezettjei is meghúzták a nadrágszíjat, és óriási mértékben csökkent a jövedelmük. Most úgy gondolják, hogy ha nem hozták volna meg mindezen fájdalmas döntést – ha továbbra is költekeztek volna – a görögökhöz hasonlóan saját maguk is jogosultak lehettek volna a megsegítésre, és ami még ennél is rosszabb, azt látják, hogy kötelesek Görögország megmentésében részt venni. Ezenfelül azt látják, hogy Írország egy főre jutó hozzájárulása meghaladja az euróövezethez tartozó tagállamok többségének egy főre jutó hozzájárulását. Minden ortodox közgazdász azt javasolná, hogy a mai időkben meg kellene engednünk, hogy egyes, euróövezethez tartozó gazdaságok megint saját valutát vezethessenek be, amit leértékelhetnének, ily módon időt nyernének arra, hogy visszailleszkedjenek a piacra. Ehelyett évekig tartó szegénységre és deflációra ítéljük Dél-Európa népeit, és hatalmas adósságot varrunk Észak-Európa adófizetői nyakába – mindezt azért, hogy megmentsünk néhány fejet. Biztosan a mostaniak a legdrágább fejek a trójai Szép Heléna óta, aki miatt ezer hajó indult háborúba!"@hu11
"Signor Presidente, nessun paese è stato danneggiato dai salvataggi finanziari tanto quanto l’Irlanda, e nessun popolo è stato colpito duramente come gli irlandesi. Il ministro irlandese per le Finanze, Brian Lenihan, ha preso tutte le decisioni giuste. Tutti i funzionari pubblici irlandesi, dal Taoiseach agli impiegati statali di primo livello, e addirittura i beneficiari d’indennità di disoccupazione, hanno stretto la cinghia e hanno subito tagli notevoli nel proprio reddito. Ora gli irlandesi vedono che, se non avessero preso queste dolorose decisioni – se avessero soltanto continuato a spendere – avrebbero richiesto a loro volta un intervento di salvataggio, come i greci; quel che è peggio, scoprono di essere obbligati a contribuire al salvataggio della Grecia e, per di più, che in termini pro capite l’Irlanda apporta un contributo maggiore rispetto alla maggior parte degli Stati dell’area dell’euro. Qualunque economista ortodosso proporrebbe che, in un periodo simile, si conceda ad alcune delle economie dell’area dell’euro di tornare a battere la propria moneta, di svalutare, di prendersi tempo per rimettersi in sesto e tornare sul mercato. Al contrario, stiamo condannando i popoli dell’Europa meridionale ad anni di povertà e deflazione e opprimiamo i contribuenti dell’Europa settentrionale con un debito enorme, il tutto solo per la salvezza di pochi. Senza dubbio si tratta dei volti più costosi da quello di Elena di Troia, che fece salpare un migliaio di navi!"@it12
"Pone pirmininke, jokia kita šalis taip nenukentėjo dėl finansinės paramos kaip Airija, ir jokia kita tauta nebuvo taip nuskriausta kaip airiai. Airijos finansų ministras Brian Lenihan priėmė teisingus sprendimus. Kiekvienas Airijos valstybės tarnautojas nuo ministro pirmininko iki žemiausio rango pareigūno, netgi bedarbio pašalpos gavėjai susiveržė diržus ir sumažino savo pajamas. Dabar paaiškėjo, kad jeigu jie nebūtų priėmę šių skausmingų sprendimų – jeigu ir toliau būtų išlaidavę – kaip graikai, būtų patys turėję gelbėtis nuo bankroto, o dabar dar blogiau, kai sužinojo, kad privalo padėti išgelbėti Graikiją. Tiesą sakant, jie taip pat sužinojo, kad vienam gyventojui Airija skiria daugiau lėšų nei bet kuri kita euro zonos narė. Kiekvienas ortodoksų ekonomistas pasiūlytų, kad tokiu metu kaip dabar turime leisti kai kurioms euro zonos ekonomikoms vėl pradėti spausdinti savo valiutą, devalvuoti valiutą, įgyti laiko, kad grąžintų save į rinką. Užuot tai padarę, pasmerkiame pietų Europos tautas ilgalaikiam skurdui ir defliacijai, o šiaurės Europos mokesčių mokėtojams užkrauname didžiules skolas, ir visa tai tam, kad išgelbėtume kelis asmenis. Be abejo, tai brangiausiai kainavę asmenys nuo Helenės iš Trojos, kuri paskandino tūkstantį laivų, laikų!"@lt14
"Mr President, no country has been so disadvantaged by the bail-outs as Ireland, and no people has been so hard done by as the Irish. The Irish Finance Minister, Brian Lenihan, made all the right decisions. Every Irish public servant from the Taoiseach to the lowest civil servant, and even the recipients of unemployment benefit, have tightened their belts and taken huge cuts in income. Now they find that, if they had made none of those painful decisions – if they had just carried on spending – they might have qualified, like the Greeks, for a bail-out of their own and, worse than that, they discover that they are obliged to participate in rescuing Greece. In fact not only that, but they discover that in per capita terms Ireland is making a greater contribution than most of the other eurozone members. Every orthodox economist would suggest that what we need to do at a time like this is to allow some of the eurozone economies to print their own currencies again, to devalue, to buy themselves time to price themselves back into the market. Instead we are condemning the peoples of southern Europe to years of poverty and deflation and loading the taxpayers of northern Europe with an enormous debt, all in order to save a few faces. Surely we have the most expensive faces since that of Helen of Troy, which launched a thousand ships!"@lv13
"Mr President, no country has been so disadvantaged by the bail-outs as Ireland, and no people has been so hard done by as the Irish. The Irish Finance Minister, Brian Lenihan, made all the right decisions. Every Irish public servant from the Taoiseach to the lowest civil servant, and even the recipients of unemployment benefit, have tightened their belts and taken huge cuts in income. Now they find that, if they had made none of those painful decisions – if they had just carried on spending – they might have qualified, like the Greeks, for a bail-out of their own and, worse than that, they discover that they are obliged to participate in rescuing Greece. In fact not only that, but they discover that in per capita terms Ireland is making a greater contribution than most of the other eurozone members. Every orthodox economist would suggest that what we need to do at a time like this is to allow some of the eurozone economies to print their own currencies again, to devalue, to buy themselves time to price themselves back into the market. Instead we are condemning the peoples of southern Europe to years of poverty and deflation and loading the taxpayers of northern Europe with an enormous debt, all in order to save a few faces. Surely we have the most expensive faces since that of Helen of Troy, which launched a thousand ships!"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, geen enkel land is erger benadeeld door de financiële reddingsoperaties dan Ierland, en geen volk is oneerlijker behandeld dan de Ieren. De Ierse minister van Financiën, Brian Lenihan, heeft telkens de juiste beslissingen genomen. Elke Ierse overheidsdienaar, van de (de Ierse premier) tot de laagste ambtenaar, en zelfs de ontvangers van een werkloosheidsuitkering, hebben de buikriem aangehaald en hebben hun inkomen aanzienlijk zien slinken. Nu merken ze dat, als zij die pijnlijke beslissingen niet genomen hadden – als ze hun geld waren blijven uitgeven – ze net als de Grieken in aanmerking waren gekomen voor een financiële reddingsoperatie. En wat nog erger is: ze worden nu verplicht om Griekenland te helpen redden. En dat is niet het enige. Ze ontdekken ook nog eens dat Ierland een grotere bijdrage per inwoner moet betalen dan de meeste van de andere leden van de eurozone. Elke normale econoom zou op een moment als dit voorstellen dat we de economieën van de eurozone in staat stellen om opnieuw hun eigen valuta bij te maken, om te devalueren, om op die manier tijd te winnen en zich opnieuw in de markt te prijzen. Maar in de plaats daarvan veroordelen we de burgers van Zuid-Europa tot jaren van armoede en deflatie. We zadelen de belastingbetalers van Noord-Europa op met een enorme schuldenberg, gewoon om een aantal personen gezichtsverlies te besparen. Dat moeten dan toch wel de duurste gezichten zijn sinds Helena van Troje, voor wie er duizend schepen werden ingezet!"@nl3
"Mr President, no country has been so disadvantaged by the bail-outs as Ireland, and no people has been so hard done by as the Irish. The Irish Finance Minister, Brian Lenihan, made all the right decisions. Every Irish public servant from the Taoiseach to the lowest civil servant, and even the recipients of unemployment benefit, have tightened their belts and taken huge cuts in income. Now they find that, if they had made none of those painful decisions – if they had just carried on spending – they might have qualified, like the Greeks, for a bail-out of their own and, worse than that, they discover that they are obliged to participate in rescuing Greece. In fact not only that, but they discover that in per capita terms Ireland is making a greater contribution than most of the other eurozone members. Every orthodox economist would suggest that what we need to do at a time like this is to allow some of the eurozone economies to print their own currencies again, to devalue, to buy themselves time to price themselves back into the market. Instead we are condemning the peoples of southern Europe to years of poverty and deflation and loading the taxpayers of northern Europe with an enormous debt, all in order to save a few faces. Surely we have the most expensive faces since that of Helen of Troy, which launched a thousand ships!"@pl16
"Mr President, no country has been so disadvantaged by the bail-outs as Ireland, and no people has been so hard done by as the Irish. The Irish Finance Minister, Brian Lenihan, made all the right decisions. Every Irish public servant from the Taoiseach to the lowest civil servant, and even the recipients of unemployment benefit, have tightened their belts and taken huge cuts in income. Now they find that, if they had made none of those painful decisions – if they had just carried on spending – they might have qualified, like the Greeks, for a bail-out of their own and, worse than that, they discover that they are obliged to participate in rescuing Greece. In fact not only that, but they discover that in per capita terms Ireland is making a greater contribution than most of the other eurozone members. Every orthodox economist would suggest that what we need to do at a time like this is to allow some of the eurozone economies to print their own currencies again, to devalue, to buy themselves time to price themselves back into the market. Instead we are condemning the peoples of southern Europe to years of poverty and deflation and loading the taxpayers of northern Europe with an enormous debt, all in order to save a few faces. Surely we have the most expensive faces since that of Helen of Troy, which launched a thousand ships!"@pt17
"Mr President, no country has been so disadvantaged by the bail-outs as Ireland, and no people has been so hard done by as the Irish. The Irish Finance Minister, Brian Lenihan, made all the right decisions. Every Irish public servant from the Taoiseach to the lowest civil servant, and even the recipients of unemployment benefit, have tightened their belts and taken huge cuts in income. Now they find that, if they had made none of those painful decisions – if they had just carried on spending – they might have qualified, like the Greeks, for a bail-out of their own and, worse than that, they discover that they are obliged to participate in rescuing Greece. In fact not only that, but they discover that in per capita terms Ireland is making a greater contribution than most of the other eurozone members. Every orthodox economist would suggest that what we need to do at a time like this is to allow some of the eurozone economies to print their own currencies again, to devalue, to buy themselves time to price themselves back into the market. Instead we are condemning the peoples of southern Europe to years of poverty and deflation and loading the taxpayers of northern Europe with an enormous debt, all in order to save a few faces. Surely we have the most expensive faces since that of Helen of Troy, which launched a thousand ships!"@ro18
"Vážený pán predsedajúci, žiadna krajina nebola záchrannými opatreniami znevýhodnená viac než Írsko a žiadny národ neutrpel tak veľmi ako Íri. Írsky minister financií Brian Lenihan urobil samé správne rozhodnutia. Všetci štátni zamestnanci od predsedu vlády až po najnižšie postaveného štátneho úradníka, dokonca aj príjemcovia podpory v nezamestnanosti, si pritiahli opasky a prijali obrovské zníženie príjmu. Teraz zisťujú, že keby neboli prijali žiadne z týchto bolestivých rozhodnutí, keby boli len ďalej míňali, tak by získali nárok, podobne ako Gréci, na vlastné záchranné opatrenia a čo je ešte horšie, teraz zisťujú, že sú povinní zapojiť sa do záchrany Grécka. Navyše však zisťujú aj to, že v prepočte na obyvateľa Írsko prispieva viac než väčšina ostatných členov eurozóny. Každý ortodoxný ekonóm by navrhol, aby sme v takomto období niektorým hospodárstvam eurozóny umožnili opäť zaviesť vlastnú menu, devalvovať, kúpiť si čas a upraviť ceny tak, aby sa dokázali vrátiť späť na trh. Namiesto toho odsudzujeme národy južnej Európy na roky chudoby a deflácie a daňovníkom severnej Európy nakladáme obrovský dlh. To všetko len preto, aby sme zachránili niekoľko tvárí. Máme naozaj najdrahšie tváre od doby Heleny Trójskej, ktorá spôsobila vyslanie tisícky lodí!"@sk19
"Gospod predsednik, nobena država ni bila tako prikrajšana pri finančnih injekcijah kot Irska in noben narod ni bil tako strogo obravnavan kot irski. Irski finančni minister, Brian Lenihan, je sprejel same prave odločitve. Vsi irski javni uslužbenci od predsednika vlade do najnižjega javnega uslužbenca in celo prejemniki nadomestila za brezposelnost so zategnili pasove in sprejeli ogromno zmanjšanje prihodkov. Zdaj so ugotovili, da če ne bi sprejeli teh bolečih odločitev – če bi preprosto še naprej zapravljali –, bi lahko bili kot Grki upravičeni do finančne injekcije, še huje pa je, da so ugotovili, da morajo sodelovati pri reševanju Grčije. Ne samo to, odkrili so tudi, da je plačilo na prebivalca, ki ga prispeva Irska, večje kot pri večini drugih držav evroobmočja. Vsak običajen ekonomist bi predlagal, da je zdaj čas, da nekaterim gospodarstvom evroobmočja dovolimo, da si ponovno natisnejo svoje valute zaradi devalvacije, da pridobijo nekaj časa, tako da se lahko z ugodnimi cenami ponovno prebijejo na trg. Namesto tega smo ljudstva južne Evrope obsodili na leta revščine in deflacije ter davkoplačevalce severne Evrope obremenili z ogromnim dolgom, vse zato, da bi maloštevilnim rešili ugled. Zagotovo imamo najdražji ugled po Heleni Trojanski, ki je v boj poslala tisoče ladij!"@sl20
"Herr talman! Inget land har varit så missgynnat av räddningsaktioner som Irland och inget folk har drabbats så hårt som irländarna. Den irländska finansministern Brian Lenihan fattade alla de rätta besluten. Varje irländsk offentliganställd från Taoiseach till den lägsta tjänstemannen och alla mottagare av arbetslöshetsstöd har dragit åt sina livremmar och fått sin inkomst kraftigt minskad. Nu finner de att om de inte hade fattat några av dessa smärtsamma beslut – om de bara hade fortsatt att göra av med pengar – skulle de precis som grekerna ha kvalificerat sig för ett eget undantag, och det värsta av allt är att de upptäcker att de är skyldiga att medverka till att rädda Grekland. Och det är inte allt, utan de upptäcker att per invånare ger Irland ett större bidrag än de flesta andra medlemmarna av euroområdet. Varje ortodox ekonom skulle föreslå att det som vi behöver göra vid en tid som denna är att tillåta att en del av ekonomierna i euroområdet trycker sin egen valuta igen, devalverar, köper sig själva tid att prissätta sig tillbaka på marknaden igen. I stället dömer vi folken i Sydeuropa till åratals fattigdom och deflation och belastar skattebetalarna i Nordeuropa med en enorm skuld, och allt detta bara för att rädda ett par ansikten. Vi har säkert de dyraste ansiktena sedan Helena av Troja, som sjösatte tusentals skepp!"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Hannan (ECR )."5,20,1,19,14,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph