Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-06-15-Speech-2-054"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100615.5.2-054"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Fru formand! Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse har lavet en udtalelse til fru Sommers betænkning om fødevaremærkning. I arbejdet i IMCO har det været afgørende for os at sikre, at forbrugerne fik ordentlige redskaber til at kunne træffe et sundt og rigtigt valg, når det gælder fødevarer. Så vi er i udvalget enige om, at vildledning af forbrugerne ved mærkning af fødevarer er fuldstændig uacceptabel. Vi er også enige om, at forbrugerne skal have ren og klar besked igennem en god mærkning. Vi er selvfølgelig også enige om, at reglerne skal gøre det muligt for det indre marked at fungere så godt som muligt. Grundprincipperne er vi altså enige om. Men når det så kommer til det konkrete – spørgsmålet om, hvordan det skal gøres – har vi ikke været særlig enige i IMCO, og vi har også kunnet se den samme uenighed i ENVI. Det viser, hvor vanskelig denne sag er. Derfor vil jeg i virkeligheden først og fremmest opfordre ordføreren til at huske, at denne fødevareinformation primært er tænkt som et redskab for forbrugeren og ikke som et markedsføringsredskab for virksomhederne."@da2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů zformuloval stanovisko ke zprávě paní Sommerové o označování potravin. Při naší práci v tomto výboru je pro nás hlavní zajistit, aby spotřebitelé dostali řádné nástroje a byli tak schopni se řádně a správně rozhodnout, pokud jde o potraviny. Proto jsme se ve výboru shodli na tom, že je naprosto nepřijatelné, aby se označování potravin využívalo ke zmatení spotřebitelů. Shodli jsme se rovněž na tom, že spotřebitelé musí prostřednictvím kvalitního značení dostávat jasné informace. Samozřejmě také souhlasíme s tím, že pravidla musí umožňovat co nejlepší fungování vnitřního trhu. Shodli jsme se tak na základních zásadách. Jde-li však o konkrétní věci – o otázku, jak by se to mělo dělat, nepanovala v našem výboru příliš velká shoda a stejnou míru neshody je možno vidět ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Z toho je patrné, o jak obtížný problém se jedná. Proto bych chtěla především naléhavě vyzvat zpravodajku, aby si uvědomila, že tyto informace o potravinách mají být především nástrojem pro spotřebitele, nikoli marketingovým nástrojem pro podniky."@cs1
"Frau Präsidentin, der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz hat eine Stellungnahme zum Bericht von Frau Sommer über die Kennzeichnung von Lebensmitteln verfasst. Bei unserer Arbeit im Ausschuss war es für uns ganz besonders wichtig, zu gewährleisten, dass Verbraucher geeignete Mittel erhalten, um gesundheitsbewusste und richtige Entscheidungen bei der Wahl ihrer Lebensmittel treffen zu können. Daher sind wir uns im Ausschuss darüber einig, dass es absolut inakzeptabel ist, wenn Lebensmittelkennzeichnungen missbraucht werden, um Verbraucher in die Irre zu führen. Wir sind uns außerdem einig, dass Verbraucher klare Informationen erhalten müssen durch eine gute Kennzeichnung. Selbstverständlich stimmen wir auch darin überein, dass die Regelungen ein möglichst gutes Funktionieren des Binnenmarktes ermöglichen sollten. Deshalb sind wir uns über die Grundprinzipien einig. Allerdings bestand im Ausschuss hinsichtlich der Details – nämlich der Frage, wie das alles erreicht werden soll – kein besonders hohes Maß an Übereinstimmung, ebenso war man sich im Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit nicht sonderlich einig. Das zeigt, um was für ein schwieriges Thema es sich hier handelt. Deshalb möchte ich eigentlich vor allem die Berichterstatterin dringend bitten, nicht zu vergessen, dass Lebensmittelinformationen in erster Linie ein Hilfsmittel für die Verbraucher und kein Marketinginstrument für Unternehmen sein sollen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών εκπόνησε γνωμοδότηση σχετικά με την έκθεση της κ. Sommer για την επισήμανση των τροφίμων. Στο πλαίσιο των εργασιών μας στην εν λόγω επιτροπή, ήταν ζωτικής σημασίας να διασφαλίσουμε ότι οι καταναλωτές διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα για να μπορούν να προβαίνουν σε υγιεινές και ορθές επιλογές όσον αφορά τα τρόφιμα. Συνεπώς, εμείς στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών συμφωνούμε ότι η χρήση της επισήμανσης των τροφίμων με σκοπό την παραπλάνηση των καταναλωτών είναι εντελώς απαράδεκτη. Συμφωνούμε επίσης ότι πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές σαφείς πληροφορίες μέσω ορθής επισήμανσης. Φυσικά, συμφωνούμε επίσης ότι οι κανόνες θα πρέπει να επιτρέπουν στην εσωτερική αγορά να λειτουργεί όσο το δυνατόν καλύτερα. Συνεπώς, συμφωνούμε ως προς τις θεμελιώδεις αρχές. Ωστόσο, όσον αφορά τις λεπτομέρειες –το πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό– δεν υπήρξε ιδιαίτερα υψηλός βαθμός συμφωνίας στην επιτροπή μας, και ο ίδιος βαθμός διαφωνίας διαπιστώνεται στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Αυτό καταδεικνύει πόσο δύσκολο είναι αυτό το ζήτημα. Ως εκ τούτου, στην πραγματικότητα, θα ήθελα πάνω απ’ όλα να ζητήσω από την εισηγήτρια να μην ξεχνά ότι αυτές οι πληροφορίες για τα τρόφιμα αποσκοπούν πρωτίστως να αποτελέσουν ένα μέσο για τον καταναλωτή και όχι ένα μέσο εμπορικής προώθησης για τις επιχειρήσεις."@el10
"Madam President, the Committee on the Internal Market and Consumer Protection has formulated an opinion in respect of Mrs Sommer’s report on food labelling. In our work in this committee, it has been crucial for us to ensure that consumers receive the proper tools to be able to make healthy and correct choices when it comes to food. Thus, in the committee, we are in agreement that using food labelling to mislead consumers is totally unacceptable. We are also in agreement that consumers must be provided with clear information through good labelling. Of course, we also agree that the rules should enable the internal market to function as well as possible. Thus, we are in agreement on the fundamental principles. However, when it comes to the specifics – the question of how this is to be done – there was not a particularly high level of agreement in our committee, and the same degree of disagreement could also be seen in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. This shows what a difficult issue this is. Therefore, in actual fact, I should first and foremost like to urge the rapporteur to remember that this food information is intended primarily to be a tool for the consumer and not a marketing tool for enterprises."@en4
"Señora Presidenta, la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor ha formulado una opinión en relación con el informe de la señora Sommer sobre el etiquetado de alimentos. En el trabajo que hemos realizado en el marco de esta comisión, nos ha parecido fundamental asegurar que los consumidores reciban las herramientas adecuadas para poder tomar decisiones saludables y apropiadas en lo tocante a los alimentos. Por eso, los miembros de la comisión estamos de acuerdo en que es totalmente inaceptable usar el etiquetado de alimentos para engañar a los consumidores. Además, también coincidimos en que debe facilitarse a los consumidores información clara mediante un etiquetado conveniente. Por supuesto, también convenimos en que las normas deberían permitir que el mercado interior funcione del mejor modo posible. Por eso, estamos de acuerdo en los principios fundamentales. No obstante, en lo referente a los aspectos concretos —la cuestión de cómo va a llevarse esto a cabo—, no hemos logrado un alto nivel de consenso en la comisión, y el mismo grado de desacuerdo podía verse también en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. Ello evidencia lo ardua que es esta cuestión. Por consiguiente, en la práctica, primero y ante todo debería instar a la ponente a que recuerde que esta información alimentaria pretende, ante todo, ser una herramienta dirigida al consumidor, y no una herramienta comercial dirigida a las empresas."@es21
"Austatud juhataja! Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon on koostanud arvamuse Renate Sommeri raporti kohta, mis käsitleb toidu märgistamist. Meie komisjon lähtus oma töös põhimõttest, et tarbijatele peavad olema tagatud korralikud vahendid tervislike ja õigete toidualaste valikute tegemiseks. Seetõttu on meie komisjoni liikmed ühel meelel selles, et toiduainete märgistuse kasutamine tarbijate eksitamiseks on täiesti vastuvõetamatu. Me oleme ühel meelel ka selles, et tarbijad peavad hea märgistuse kaudu saama selget teavet. Loomulikult oleme nõus ka sellega, et eeskirjad peaksid võimaldama siseturul toimida nii hästi kui võimalik. Niisiis, me oleme aluspõhimõtete osas ühel nõul. Samas üksikasjades – küsimuses, kuidas seda kõike teha, – ei valitsenud meie komisjonis kuigi suur üksmeel. Sarnaseid erimeelsusi võis täheldada ka keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonis. See näitab, kui keerulise küsimusega on tegemist. Seega peaksin ma tegelikult kõigepealt paluma raportööril meeles pidada, et toidualane teave peaks eelkõige olema vahend tarbija jaoks ja mitte turundusmeetod ettevõtete jaoks."@et5
"Arvoisa puhemies, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta on laatinut lausunnon elintarvikkeiden merkintöjä koskevasta Sommerin mietinnöstä. Valiokunnan työssä meille on ollut ratkaisevan tärkeää varmistaa, että kuluttajat saavat asianmukaiset välineet, joilla he voivat valita terveellisiä ja sopivia elintarvikkeita. Siten me katsomme valiokunnassa, ettei elintarvikkeiden merkintöjen käyttämistä kuluttajien harhaanjohtamiseen voida mitenkään hyväksyä. Katsomme myös, että kuluttajien on saatava selkeitä tietoja hyvistä merkinnöistä. Katsomme tietysti myös, että säännöillä pitäisi antaa sisämarkkinoille mahdollisuus toimia niin hyvin kuin mahdollista. Siten me tuemme perusperiaatteita. Yksityiskohdista – siinä miten asia pitäisi toteuttaa – valiokunta ei ollut kovinkaan yksimielinen, samanlaista erimielisyyttä oli havaittavissa myös ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnassa. Se osoittaa sen, miten vaikea kysymys on. Siten kehottaisin itse asiassa esittelijää muistamaan, että elintarvikkeita koskevat tiedot on tarkoitettu pääasiassa välineeksi kuluttajille eikä yritysten markkinointivälineeksi."@fi7
"Madame la Présidente, la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a formulé un avis sur le rapport de M Sommer relatif à l’étiquetage des denrées alimentaires. Au cours de nos travaux en commission, nous avons toujours veillé à ce que les consommateurs disposent d’outils adéquats pour pouvoir faire des choix sains et corrects en matière alimentaire. Ainsi, au sein de la commission, nous sommes d’accord pour dire que l’utilisation de l’étiquetage pour tromper les consommateurs est totalement inacceptable. Nous sommes également d’accord pour dire qu’il faut fournir aux consommateurs des informations claires grâce à un bon étiquetage. Bien sûr, nous convenons aussi que les règles doivent permettre au marché intérieur de fonctionner au mieux. Nous sommes donc d’accord sur les principes fondamentaux. Toutefois, en ce qui concerne les détails – la manière d’y arriver –, il n’y a pas eu un large consensus dans notre commission, de même qu’à la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire. Cela montre combien cette question est difficile. En conséquence, permettez-moi tout d’abord d’inviter instamment la rapporteure à se souvenir que l’information relative aux aliments doit d’abord être un instrument pour le consommateur et non pas un outil de marketing pour les entreprises."@fr8
". Tisztelt elnök asszony! A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményt alkotott Sommer asszony élelmiszerek címkézéséről szóló jelentéséről. A bizottságban végzett munkánk során feltétlenül biztosítani akarjuk, hogy a fogyasztók megkapják azokat a megfelelő eszközöket, amelyek lehetővé teszik, hogy az egészségük védelmében helyes választások mellett döntsenek az élelmiszerekkel kapcsolatban. A bizottságon belül tehát egyetértünk abban, hogy teljességgel elfogadhatatlan a fogyasztók félrevezetésére használni az élelmiszerek címkézését. Abban is egyetértünk, hogy a fogyasztóknak a helyes címkézés révén világos tájékoztatást kell kapniuk. Természetesen abban is egyetértünk, hogy a szabályok lehetővé kell, hogy tegyék a belső piac lehető legjobb működését. Így tehát egyetértünk az alapelvekben. A specifikus dolgokra – a megvalósítás kérdésére – vonatkozóan azonban már nem volt különösebben nagy az egyetértés a bizottságunkban, és hasonló mértékű volt az egyetértés hiánya a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságban is. Ez mutatja, milyen nehéz kérdésről van szó. Ezért ténylegesen, először és elsősorban arra kívánom felhívni az előadó figyelmét, hogy az élelmiszerekre vonatkozó tájékoztatás elsősorban a fogyasztót szolgáló eszköz kell, hogy legyen, nem pedig a vállalatok marketingeszköze."@hu11
"Signora Presidente, la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori ha formulato un parere in merito alla relazione dell'onorevole Sommer sull'etichettatura dei prodotti alimentari. Nel nostro lavoro in commissione abbiamo considerato fondamentale garantire che i consumatori ricevano gli strumenti giusti per poter operare scelte sane e corrette in materia di alimentazione. Così, in commissione abbiamo concordato sul fatto che cibi con etichettature fuorvianti per i consumatori sono assolutamente inaccettabili. La commissione concorda anche che i consumatori devono essere informati in modo chiaro attraverso un’etichettatura corretta. Certo, pensiamo anche che le regole debbano consentire al mercato interno di funzionare nel miglior modo possibile. Siamo quindi d'accordo sui principi fondamentali. Ma scendendo nello specifico, come cioè tutto questo debba essere attuato, la commissione non ha raggiunto un livello particolarmente elevato di accordo, e lo stesso grado di disaccordo potrebbe esserci anche in seno alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. Questo dimostra che si tratta di un problema complesso. Quindi in realtà vorrei in primo luogo sollecitare la relatrice a ricordare che queste informazioni alimentari sono destinate principalmente a essere uno strumento per il consumatore e non uno strumento di commercializzazione per le imprese."@it12
"Ponia pirmininke, Vidaus rinkosi ir vartotojų apsaugos komitetas parengė savo nuomonę dėl R. Sommer pranešimo maisto produktų ženklinimo klausimu. Mūsų komitetui labai svarbu užtikrinti, kad vartotojams būtų suteiktos tinkamos priemonės, leisiančios jiems pasirinkti sveikus ir tinkamus produktus. Taigi komitete sutariame, kad vartotojus klaidinančio maisto ženklinimo praktika visiškai nepriimtina. Taip pat sutariame dėl to, kad vartotojams turi būti teikiama aiški informacija tinkamai ženklinant produktus. Žinoma, taip pat sutariame, kad šiomis taisyklėmis turėtų būti užtikrintas kuo geresnis vidaus rinkos veikimas. Taigi pagrindiniams principams pritariame. Tačiau konkrečiais klausimais – klausimu dėl to, kaip šie principai turi būti įgyvendinti – mūsų komiteto narių nuomonė išsiskyrė. Nesutarė šiuo klausimu ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nariai. Tai rodo, koks sudėtingas šis klausimas. Todėl iš tikrųjų pirmiausia norėčiau paraginti pranešėją nepamiršti, kad ši informacija visų pirma skirta vartotojams, o ne įmonėms, kad šios ją naudotų kaip rinkodaros priemonę."@lt14
"Fru formand! Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse har lavet en udtalelse til fru Sommers betænkning om fødevaremærkning. I arbejdet i IMCO har det været afgørende for os at sikre, at forbrugerne fik ordentlige redskaber til at kunne træffe et sundt og rigtigt valg, når det gælder fødevarer. Så vi er i udvalget enige om, at vildledning af forbrugerne ved mærkning af fødevarer er fuldstændig uacceptabel. Vi er også enige om, at forbrugerne skal have ren og klar besked igennem en god mærkning. Vi er selvfølgelig også enige om, at reglerne skal gøre det muligt for det indre marked at fungere så godt som muligt. Grundprincipperne er vi altså enige om. Men når det så kommer til det konkrete – spørgsmålet om, hvordan det skal gøres – har vi ikke været særlig enige i IMCO, og vi har også kunnet se den samme uenighed i ENVI. Det viser, hvor vanskelig denne sag er. Derfor vil jeg i virkeligheden først og fremmest opfordre ordføreren til at huske, at denne fødevareinformation primært er tænkt som et redskab for forbrugeren og ikke som et markedsføringsredskab for virksomhederne."@lv13
"Fru formand! Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse har lavet en udtalelse til fru Sommers betænkning om fødevaremærkning. I arbejdet i IMCO har det været afgørende for os at sikre, at forbrugerne fik ordentlige redskaber til at kunne træffe et sundt og rigtigt valg, når det gælder fødevarer. Så vi er i udvalget enige om, at vildledning af forbrugerne ved mærkning af fødevarer er fuldstændig uacceptabel. Vi er også enige om, at forbrugerne skal have ren og klar besked igennem en god mærkning. Vi er selvfølgelig også enige om, at reglerne skal gøre det muligt for det indre marked at fungere så godt som muligt. Grundprincipperne er vi altså enige om. Men når det så kommer til det konkrete – spørgsmålet om, hvordan det skal gøres – har vi ikke været særlig enige i IMCO, og vi har også kunnet se den samme uenighed i ENVI. Det viser, hvor vanskelig denne sag er. Derfor vil jeg i virkeligheden først og fremmest opfordre ordføreren til at huske, at denne fødevareinformation primært er tænkt som et redskab for forbrugeren og ikke som et markedsføringsredskab for virksomhederne."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, de Commissie interne markt en consumentenbescherming (IMCO) heeft een advies geformuleerd naar aanleiding van het verslag van mevrouw Sommer betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan de consumenten. Bij het werk in IMCO was het voor ons van doorslaggevend belang om te waarborgen dat de consumenten fatsoenlijke instrumenten krijgen om een gezonde en juiste keuze te kunnen maken, wanneer het gaat om voedingsmiddelen. We zijn het er in de commissie dan ook over eens dat het gebruiken van voedseletiketten om consumenten te misleiden volstrekt onaanvaardbaar is. We zijn het er ook over eens dat de consumenten duidelijke informatie moeten krijgen door middel van correcte etikettering. We zijn het er uiteraard ook over eens dat de regels het mogelijk moeten maken dat de interne markt zo goed mogelijk functioneert. We zijn het dus eens over de grondbeginselen. Als het echter gaat om concrete maatregelen, dat wil zeggen de vraag hoe we dit gaan doen, zijn we het binnen IMCO niet bepaald eens en dezelfde tegenstellingen hebben we ook gezien binnen de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Dit toont aan hoe moeilijk deze kwestie is. Om deze reden zou ik de rapporteur eigenlijk eerst en vooral willen oproepen om er rekening mee te blijven houden dat deze voedselinformatie in eerste instantie bedoeld is als instrument voor de consument en niet als marketinginstrument voor bedrijven."@nl3
"Fru formand! Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse har lavet en udtalelse til fru Sommers betænkning om fødevaremærkning. I arbejdet i IMCO har det været afgørende for os at sikre, at forbrugerne fik ordentlige redskaber til at kunne træffe et sundt og rigtigt valg, når det gælder fødevarer. Så vi er i udvalget enige om, at vildledning af forbrugerne ved mærkning af fødevarer er fuldstændig uacceptabel. Vi er også enige om, at forbrugerne skal have ren og klar besked igennem en god mærkning. Vi er selvfølgelig også enige om, at reglerne skal gøre det muligt for det indre marked at fungere så godt som muligt. Grundprincipperne er vi altså enige om. Men når det så kommer til det konkrete – spørgsmålet om, hvordan det skal gøres – har vi ikke været særlig enige i IMCO, og vi har også kunnet se den samme uenighed i ENVI. Det viser, hvor vanskelig denne sag er. Derfor vil jeg i virkeligheden først og fremmest opfordre ordføreren til at huske, at denne fødevareinformation primært er tænkt som et redskab for forbrugeren og ikke som et markedsføringsredskab for virksomhederne."@pl16
"Fru formand! Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse har lavet en udtalelse til fru Sommers betænkning om fødevaremærkning. I arbejdet i IMCO har det været afgørende for os at sikre, at forbrugerne fik ordentlige redskaber til at kunne træffe et sundt og rigtigt valg, når det gælder fødevarer. Så vi er i udvalget enige om, at vildledning af forbrugerne ved mærkning af fødevarer er fuldstændig uacceptabel. Vi er også enige om, at forbrugerne skal have ren og klar besked igennem en god mærkning. Vi er selvfølgelig også enige om, at reglerne skal gøre det muligt for det indre marked at fungere så godt som muligt. Grundprincipperne er vi altså enige om. Men når det så kommer til det konkrete – spørgsmålet om, hvordan det skal gøres – har vi ikke været særlig enige i IMCO, og vi har også kunnet se den samme uenighed i ENVI. Det viser, hvor vanskelig denne sag er. Derfor vil jeg i virkeligheden først og fremmest opfordre ordføreren til at huske, at denne fødevareinformation primært er tænkt som et redskab for forbrugeren og ikke som et markedsføringsredskab for virksomhederne."@pt17
"Fru formand! Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse har lavet en udtalelse til fru Sommers betænkning om fødevaremærkning. I arbejdet i IMCO har det været afgørende for os at sikre, at forbrugerne fik ordentlige redskaber til at kunne træffe et sundt og rigtigt valg, når det gælder fødevarer. Så vi er i udvalget enige om, at vildledning af forbrugerne ved mærkning af fødevarer er fuldstændig uacceptabel. Vi er også enige om, at forbrugerne skal have ren og klar besked igennem en god mærkning. Vi er selvfølgelig også enige om, at reglerne skal gøre det muligt for det indre marked at fungere så godt som muligt. Grundprincipperne er vi altså enige om. Men når det så kommer til det konkrete – spørgsmålet om, hvordan det skal gøres – har vi ikke været særlig enige i IMCO, og vi har også kunnet se den samme uenighed i ENVI. Det viser, hvor vanskelig denne sag er. Derfor vil jeg i virkeligheden først og fremmest opfordre ordføreren til at huske, at denne fødevareinformation primært er tænkt som et redskab for forbrugeren og ikke som et markedsføringsredskab for virksomhederne."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa sformuloval stanovisko, pokiaľ ide o správu pani Sommerovej o označovaní potravín. V rámci našej práce v tomto výbore bolo pre nás rozhodujúce, aby sme zaistili, že spotrebitelia dostanú riadne nástroje, aby si mohli správne vybrať zdravé potraviny. Vo výbore sme sa teda zhodli, že používanie označovania potravín na zavádzanie spotrebiteľov je celkom neprijateľné. Zároveň sa zhodujeme v tom, že spotrebiteľom sa musia poskytovať jasné informácie prostredníctvom správneho označovania. Samozrejme, súhlasíme aj s tým, že predpisy by mali vnútornému trhu umožniť, aby fungoval čo najlepšie. Zhodli sme sa teda na hlavných zásadách. Pokiaľ však ide o podrobnosti – o otázku, ako to treba urobiť –, v našom výbore sa nevyskytla vysoká miera zhody. Rovnakú mieru nesúhlasu bolo možné vidieť aj vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. To len dokazuje, aká je táto otázka zložitá. V skutočnosti by som preto chcela predovšetkým naliehavo požiadať pani spravodajkyňu, aby pamätala na to, že tieto informácie o potravinách sú určené v prvom rade na to, aby boli nástrojom pre spotrebiteľa a nie marketingovým nástrojom pre podniky."@sk19
"Gospa predsednica, Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov je oblikoval mnenje o poročilu gospe Sommer o označevanju živil. Za delo v našem odboru je ključnega pomena, da se potrošniku zagotovijo ustrezna orodja, da lahko glede živil sprejema zdrave in ustrezne odločitve. Tako se v odboru strinjamo, da je uporaba označevanja živil za zavajanje potrošnikov popolnoma nesprejemljiva. Prav tako se strinjamo, da je treba potrošnikom z dobrim označevanjem zagotoviti jasne informacije. Seveda se strinjamo tudi, naj pravila omogočajo, da trg čim bolje deluje. Torej se strinjamo glede temeljnih načel. Ko pa gre za podrobnosti – vprašanje, kako naj se to zagotovi –, v odboru nismo dosegli širokega soglasja, enako nesoglasje je bilo mogoče zaznati tudi v Odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane. To kaže, kako težko je to vprašanje. Zato bi predvsem pozvala poročevalko, naj ne pozabi, da naj bi bile te informacije o živilih predvsem orodje za potrošnika in ne tržno orodje za podjetja."@sl20
"Fru talman! Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd har utarbetat ett yttrande med anledning av Renate Sommers betänkande om livsmedelsmärkning. I vårt arbete i utskottet har det varit avgörande att se till att konsumenterna får tillgång till lämpliga redskap för att kunna göra hälsosamma och korrekta val när det gäller livsmedel. I utskottet är vi således eniga om att en livsmedelsmärkning som används för att vilseleda konsumenterna är fullständigt oacceptabel. Vi är också överens om att konsumenterna ska tillhandahållas tydlig information genom en korrekt märkning. Givetvis är vi också eniga om att bestämmelserna ska göra det möjligt för den inre marknaden att fungera så bra som möjligt. Följaktligen är vi överens om grundprinciperna. När det emellertid gäller detaljerna – frågan om hur detta ska gå till – var samstämmigheten inom utskottet inte särskilt utbredd, och även inom utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet fanns liknande meningsskiljaktigheter. Detta visar att det här är en svår fråga. Därför vill jag först och främst uppmana föredraganden att ha i åtanke att livsmedelsinformationen huvudsakligen är avsedd att utgöra ett verktyg för konsumenterna, och inte ett marknadsföringsverktyg för företagen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph