Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-06-15-Speech-2-015"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100615.4.2-015"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, first of all, I want to thank the rapporteur Mrs Bauer for her hard work. The core issue we are dealing with here in this report is whether to include, or exclude, self-employed drivers from the Working Time Directive. It is crucial to remember that all drivers, employed or self-employed, come under the 2006 driving time regulations which regulate their driving time, their break times and their rest periods. Therefore, road safety matters are dealt with adequately under that directive, and, if anybody believes that they are not, then we need to look at the Driving Time Directive. There is no data relating accidents to the working time of professional drivers and no data distinguishing between employed and self-employed drivers. Therefore, we have no data on a decision to include self-employed drivers. Legislation must be based on sound reliable data and all the scaremongering about self-employed drivers working 86 hours per week and causing accidents is just that: it is scaremongering and is not based on any reliable data. This legislation, if it includes self-employed, will be virtually unenforceable. Are we to have an army of inspectors looking over the shoulders of self-employed workers to see if they are performing general administrative duties or administration relating to the job under way? According to the legislation, working time includes when a self-employed person is at their work station. This is defined in the legislation as the main place of business of the undertaking, together with its various subsidiary places of business. Will the office located in the small bedroom or the attic of the self-employed driver’s home be defined as his work station, and who will police and enforce the legislation? Yes, there are issues relating to competition for self-employed, but this legislation will not deal with those matters. In fact, in my own country, we deal very effectively with this matter through the tax system. Finally, if we reject the Commission proposal, we will end up with bad law. It is disproportionate and will not achieve its aims, and it will pile further red tape and bureaucracy on already struggling SMEs in most countries and particularly in my own country, Ireland. It is unenforceable, and that makes an ass of the law."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, na úvod bych ráda poděkovala paní zpravodajce Bauerové za usilovnou práci. Tím hlavním, čím se zde v této zprávě zabýváme, je, zda máme zahrnout samostatně výdělečně činné řidiče do směrnice o úpravě pracovní doby, nebo je z ní vyloučit. Je nezbytné si uvědomit, že na všechny řidiče, zaměstnance nebo osoby samostatně výdělečně činné, se vztahují předpisy o době řízení z roku 2006, které upravují jejich dobu řízení, přestávky a doby odpočinku. Tato směrnice tedy pojednává odpovídajícím způsobem o záležitostech bezpečnosti silničního provozu a domnívá-li se někdo, že nikoli, pak se musíme zabývat směrnicí o době řízení. Neexistují údaje, které by dávaly do souvislosti nehody s pracovní dobou řidičů z povolání, ani údaje, z nichž by byl patrný rozdíl mezi řidiči – zaměstnanci a řidiči, kteří jsou osobami samostatně výdělečně činnými. Nemáme proto žádné údaje související s rozhodnutím o zahrnutí řidičů, kteří jsou osobami samostatně výdělečně činnými. Právní předpisy se musí opírat o spolehlivé údaje a celá panika kolem samostatně výdělečně činných řidičů, kteří řídí 86 hodin týdně a způsobují tak nehody, je pouze panikou a není založena na žádných spolehlivých údajích. Pokud bude tento právní předpis zahrnovat osoby samostatně výdělečně činné, bude ve skutečnosti nevymahatelný. Budeme mít armádu inspektorů, kteří budou nahlížet přes rameno osobám samostatně výdělečně činným, aby zkontrolovali, že se řídí obecnými správními povinnostmi nebo správními předpisy platnými pro jejich činnost? Podle právních předpisů je pracovní dobou čas, kdy je osoba samostatně výdělečně činná na svém pracovišti. To je v právních předpisech definováno jako hlavní provozovna podniku, jakož i různé vedlejší provozovny. Bude kancelář doma v malé ložnici nebo na půdě u samostatně výdělečně činného řidiče definována jako jeho pracoviště? A kdo bude kontrolovat a vymáhat dodržování právních předpisů? Existují samozřejmě záležitosti týkající se hospodářské soutěže u osob samostatně výdělečně činných, ale tento právní předpis se jimi nebude zabývat. V mé zemi řešíme tento problém velmi účinně prostřednictvím daňového systému. A nakonec, odmítneme-li návrh Komise, budeme mít špatný právní předpis. Návrh je nepřiměřený, nesplní své cíle a nakupí malým a středním podnikům, které již tak bojují o přežití, další administrativní a byrokratické povinnosti, a to ve většině zemí, a zejména v mé zemi, v Irsku. Takový právní předpis je nevymahatelný a je proto stupidní."@cs1
"Fru formand! Først vil jeg gerne takke ordføreren, fru Bauer, for hendes store arbejdsindsats. Det centrale spørgsmål, som vi beskæftiger os med i denne betænkning, er, hvorvidt selvstændige chauffører skal omfattes af arbejdstidsdirektivet. Det er vigtigt at huske på, at alle chauffører, både ansatte og selvstændige, er omfattet af køretidsbestemmelserne fra 2006, som regulerer både deres køretid, pauser og hviletid. Spørgsmål vedrørende færdselssikkerhed behandles således tilstrækkeligt i det direktiv, og hvis nogen ikke er enig heri, må vi se nærmere på køretidsdirektivet. Der findes ingen data, som kæder antallet af ulykker sammen med professionelle chaufførers arbejdstid, og heller ingen data, hvor man skelner mellem ansatte og selvstændige chauffører. Derfor har vi ingen data, der danner grundlag for en beslutning om at medtage selvstændige chauffører. Lovgivningen må baseres på pålidelige data, og påstandene om selvstændige chauffører, der arbejder 86 timer om ugen og forårsager ulykker, er blot en skræmmekampagne, som ikke er baseret på pålidelige data. Hvis dette direktiv udvides til at omfatte selvstændige, vil det være stort set umuligt at håndhæve. Det kan jo ikke være meningen, at vi skal have en hær af kontrollører, der kigger de selvstændige over skulderen for at se, om de udfører deres primære arbejde eller løser generelle administrative opgaver. I henhold til direktivet er arbejdstiden det tidsrum, hvor en selvstændig er på sin arbejdsplads. Denne defineres i direktivet som virksomhedens primære forretningssted, herunder dens forskellige sekundære forretningssteder. Vil man betragte en selvstændig chaufførs kontor hjemme i kælderen som vedkommendes arbejdsplads, og hvem skal håndhæve bestemmelserne? I øvrigt er der problemer i forhold til selvstændiges konkurrenceforhold, men disse tager man ikke hånd om i direktivet. I mit hjemland løser vi faktisk denne problemstilling meget effektivt gennem skattesystemet. Til slut vil jeg sige, at hvis vi afviser Kommissionens forslag, ender vi med at få dårlig lovgivning. Direktivet er uhensigtsmæssigt og vil ikke opfylde målsætningerne. Det vil derimod lægge yderligere bureaukratiske byrder på SMV'erne, som allerede kæmper bravt i de fleste lande og navnlig i mit hjemland, Irland. Direktivet kan ikke håndhæves, og dermed er det absurd."@da2
"Frau Präsidentin, zuallererst möchte ich der Berichterstatterin Frau Bauer für ihre harte Arbeit danken. Der Kernpunkt, mit dem wir uns hier befassen, ist die Frage, ob selbstständige Kraftfahrer in den Anwendungsbereich der Arbeitszeitrichtlinie aufgenommen oder davon ausgeschlossen werden sollen. Entscheidend ist, sich daran zu erinnern, dass für alle Kraftfahrer, angestellt oder selbstständig, die Lenkzeitverordnungen von 2006 gelten, durch die ihre Lenkzeiten, Pausen und Ruhezeiten geregelt sind. Diese Richtlinie setzt sich also hinreichend mit Fragen der Straßenverkehrssicherheit auseinander, und wenn jemand dies bezweifelt, müssen wir uns die Lenkzeitrichtlinie ansehen. Es gibt weder Daten, die einen Zusammenhang zwischen Unfällen und der Arbeitszeit von Berufskraftfahrern herstellen, noch gibt es Daten, bei denen zwischen angestellten und selbstständigen Fahrern unterschieden wird. Deshalb steht uns für die Entscheidung über die Einbeziehung von selbstständigen Kraftfahrern kein Datenmaterial zur Verfügung. Rechtsvorschriften aber müssen auf stichhaltigen und verlässlichen Daten basieren, und diese ganze Debatte über selbstständige Kraftfahrer, die 86 Stunden pro Woche arbeiten und deshalb Unfälle verursachen, ist nichts anderes als Panikmache: Panikmache, die auf keinerlei verlässlichen Daten basiert. Diese Rechtsvorschriften werden, falls Selbstständige mit aufgenommen werden, praktisch nicht durchsetzbar sein. Sollen wir etwa eine Armee von Kontrolleuren beschäftigen, die Selbstständigen über die Schulter schauen, um festzustellen, ob diese unterwegs allgemeine Aufgaben oder berufsbezogene administrative Arbeiten ausführen? Laut Gesetz umfasst Arbeitszeit die Zeit, in der sich ein Selbstständiger an seinem Arbeitsplatz befindet. Dieser ist gesetzlich als der Standort der Hauptniederlassung des Unternehmens und seine verschiedenen Zweigniederlassungen definiert. Wird das Büro im kleinen Schlafzimmer oder auf dem Dachboden im Haus des selbstständigen Kraftfahrers als dessen Arbeitsplatz definiert werden, und wer wird die Rechtsvorschriften überwachen und durchsetzen? Ja, es gibt Fragen in Bezug auf den Wettbewerb für Selbstständige, aber diese Rechtsvorschriften werden sich nicht mit diesen Themen beschäftigen. Und Fakt ist, dass wir dieses Thema in meinem Land sehr wirksam über das Steuersystem angehen. Wenn wir nun den Vorschlag der Kommission ablehnen, werden wir ein schlechtes Gesetz haben, das unverhältnismäßig ist und seine Ziele nicht erreichen wird. Außerdem wird es den KMU, die in den meisten Ländern und besonders in meiner Heimat Irland sowieso schon zu kämpfen haben, nur noch mehr Papierkram und Bürokratie aufhalsen. Das ist nicht durchsetzbar und würde ein geradezu lächerliches Gesetz hervorbringen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, κ. Bauer, για το κοπιώδες έργο της. Το βασικό ζήτημα με το οποίο ασχολούμαστε σε αυτήν την έκθεση είναι κατά πόσον πρέπει να συμπεριληφθούν ή όχι οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί στην οδηγία για τον χρόνο εργασίας. Επιβάλλεται να θυμόμαστε ότι όλοι οι οδηγοί, μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι, υπάγονται στους κανονισμούς του 2006 για τον χρόνο οδήγησης οι οποίοι ρυθμίζουν τον χρόνο οδήγησης, τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης. Ως εκ τούτου, τα ζητήματα οδικής ασφάλειας αντιμετωπίζονται επαρκώς στην εν λόγω οδηγία και αν κάποιος πιστεύει ότι δεν συμβαίνει αυτό, τότε πρέπει να εξετάσουμε την οδηγία για τον χρόνο οδήγησης. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τα ατυχήματα με τον χρόνο εργασίας των επαγγελματιών οδηγών ούτε στοιχεία που να διακρίνουν τους μισθωτούς από τους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς. Ως εκ τούτου, δεν έχουμε κανένα στοιχείο για να αποφασίσουμε τη συμπερίληψη των αυτοαπασχολούμενων οδηγών. Η νομοθεσία πρέπει να βασίζεται σε ορθά και αξιόπιστα δεδομένα, και όλη η κινδυνολογία ότι οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί εργάζονται 86 ώρες την εβδομάδα και προκαλούν ατυχήματα είναι ακριβώς αυτό: είναι κινδυνολογία και δεν βασίζεται σε αξιόπιστα δεδομένα. Αυτή η νομοθεσία, αν συμπεριλάβει τους αυτοαπασχολούμενους, θα είναι ουσιαστικά ανεφάρμοστη. Μήπως θα έχουμε μια στρατιά επιθεωρητών πάνω από το κεφάλι των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων για να βλέπουμε αν εκτελούν γενικά διοικητικά καθήκοντα ή διοικητικά καθήκοντα που σχετίζονται με την εργασία; Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο χρόνος εργασίας περιλαμβάνει την εργασία ενός αυτοαπασχολούμενου ατόμου στη θέση εργασίας του. Η θέση εργασίας ορίζεται στη νομοθεσία ως η βασική εγκατάσταση της επιχείρησης, καθώς και οι διάφορες δευτερεύουσες εγκαταστάσεις της. Θα ορίζεται ως θέση εργασίας το γραφείο που βρίσκεται στη μικρή κρεβατοκάμαρα ή στη σοφίτα του σπιτιού του αυτοαπασχολούμενου οδηγού, και ποιος θα αστυνομεύει και θα επιβάλλει τη νομοθεσία; Ναι, υπάρχουν ζητήματα που σχετίζονται με τον ανταγωνισμό για τους αυτοαπασχολούμενους, αλλά η εν λόγω νομοθεσία δεν θα πραγματευτεί αυτά τα ζητήματα. Στη χώρα μου αντιμετωπίζουμε πολύ αποτελεσματικά αυτό το ζήτημα μέσω του φορολογικού συστήματος. Τέλος, αν απορρίψουμε την πρόταση της Επιτροπής, θα καταλήξουμε σε μια κακή νομοθεσία. Είναι δυσανάλογη και δεν θα επιτύχει τους στόχους της· θα προσθέσει περισσότερη γραφειοκρατία στις ήδη βεβαρυμμένες ΜΜΕ στις περισσότερες χώρες και ιδιαίτερα στη χώρα μου, την Ιρλανδία. Είναι ανεφάρμοστη, και αυτό γελοιοποιεί τον νόμο."@el10
"Señora Presidenta, en primer lugar, me gustaría dar las gracias a la señora Bauer por el arduo trabajo que ha realizado. La cuestión principal que nos atañe hoy en este informe es si se debe incluir o excluir a los conductores autónomos de la Directiva sobre el tiempo de trabajo. Es fundamental recordar que todos los conductores, por cuenta ajena o propia, entran dentro del ámbito de aplicación del Reglamento sobre el tiempo de conducción de 2006, que regula su tiempo de conducción, sus tiempos de pausa y sus períodos de descanso. Por lo tanto, la Directiva aborda de un modo adecuado los asuntos relativos a la seguridad vial, y, si alguien considera que no es así, entonces debemos estudiar la Directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo de las personas que realizan actividades móviles de transporte por carretera. No existen datos que permitan asociar los accidentes con el tiempo de trabajo de los conductores profesionales, ni datos que distingan entre los conductores por cuenta ajena y propia. Por lo tanto, no disponemos de datos que justifiquen la decisión de incluir a los conductores autónomos. La legislación debe basarse en datos sólidos y fiables, y todo el alarmismo en torno a los conductores autónomos que trabajan 86 horas semanales y que causan accidentes no es más que eso: alarmismo, y no se basa en ningún dato fiable. Si esta legislación incluye a los autónomos, resultará prácticamente imposible de aplicar. ¿Acaso vamos a poner en marcha un ejército de inspectores detrás de cada trabajador autónomo para que vigilen si cumple sus deberes administrativos generales o los trámites que requiere su trabajo? Con arreglo a esta legislación, el tiempo de trabajo abarca el tiempo que un autónomo se encuentra en su lugar de trabajo. Este se define en la legislación como el establecimiento principal de la empresa, así como sus diversos establecimientos secundarios. ¿Se definirá como lugar de trabajo la oficina habilitada en el pequeño dormitorio o en la buhardilla del conductor autónomo? ¿Y quién va a supervisar y a garantizar el cumplimiento la legislación? Sí, existen cuestiones relativas a la competencia en relación con los autónomos, pero esta legislación no va a solucionar esos problemas. De hecho, en mi propio país hacemos frente a este problema con gran eficacia mediante el sistema impositivo. Por último, si rechazamos la propuesta de la Comisión, lo que nos quedará será una pésima normativa. Es desproporcionada y no cumple sus objetivos, e impondrá una mayor carga burocrática a las pequeñas y medianas empresas, que ya se encuentran agobiadas en la mayoría de los países, en especial en mi propio país, Irlanda. Resulta imposible de aplicar, y de este modo la legislación pierde todo su sentido."@es21
"Austatud juhataja! Kõigepealt tahan ma tänada raportöör Bauerit tema raske töö eest. Selle raporti keskne teema on küsimus, kas kaasata FIEna tegutsevad sõidukijuhid tööaja direktiivi reguleerimisalasse või jätta nad sealt välja. Oluline on meeles pidada, et kõikide sõidukijuhtide, nii palgatöötajate kui ka füüsilisest isikust ettevõtjate suhtes kohaldatakse 2006. aasta eeskirju, mis reguleerivad nende sõiduaega, puhkepause ja puhkeaega. Seega on liiklusohutuse küsimusi selle direktiiviga piisavalt käsitletud, ja kui keegi arvab, et ei ole, siis tuleb uurida sõiduaja direktiivi. Ei ole andmeid, mille kohaselt õnnetused oleksid seotud kutseliste sõidukijuhtide tööajaga, ega ka eraldi andmeid palgatöötajatest sõidukijuhtide ja FIEna tegutsevate sõidukijuhtide kohta. Seega, meil ei ole andmeid FIEna tegutsevate sõidukijuhtide kaasamiseks otsuse tegemiseks. Õigusloome peab põhinema asjakohastel ja usaldusväärsetel andmetel, ning igasugused hirmujutud sellest, et FIEna tegutsevad sõidukijuhid töötavad 86 tundi nädalas ja põhjustavad õnnetusi, on vaid paanikatekitamine ning need ei tugine mingitele usaldusväärsetele andmetele. Kui selle õigusakti reguleerimisalasse kaasatakse füüsilisest isikust ettevõtjad, siis muutub see õigusakt praktiliselt jõustamatuks. Kas meil peab tekitama armee inspektoreid, kes vaatavad üle füüsilisest isikust ettevõtjate õla, et näha, kas nad täidavad üldhalduskohustusi või poolelioleva tööga seotud halduskohustusi? Õigusaktide kohaselt loetakse tööaja hulka aeg, mil füüsilisest isikust ettevõtja on oma töökohal. Töökoht on õigusaktides määratletud ettevõtte peamise tegevuskohana, koos mitmesuguste teiseste tegevuskohtadega. Kas FIEna tegutseva sõidukijuhi kodus olevas väikeses magamistoas või pööningul asuvat kontorit hakataks lugema siis tema töökohaks ning kes hakkab selle õigusakti täitmist kontrollima ja seda jõustama? Jah, füüsilisest isikust ettevõtjate konkurentsiga seonduvad teatud küsimused, kuid see õigusakt ei käsitle neid küsimusi. Muide, minu kodumaal tegeletakse selle küsimusega väga tõhusalt maksusüsteemi kaudu. Lõpetuseks: kui me lükkame komisjoni ettepaneku tagasi, siis tulemuseks on vilets õigusakt. See on ebaproportsionaalne ega saavuta oma eesmärke, vaid tekitab täiendavat bürokraatiat VKEdele, mis on enamikus riikides, eriti minu kodumaal Iirimaal, juba niigi hädas. See õigusakt on jõustamatu, ja see naeruvääristab õigust."@et5
"Arvoisa puhemies, ensinnäkin kiitän esittelijä Baueria kovasta työstä. Keskeinen kysymys, jota käsittelemme tässä mietinnössä, on se, sisällytetäänkö itsenäiset kuljettajat työaikadirektiiviin vai ei. On tärkeää muistaa, että kaikkiin kuljettajiin, palkattuihin tai itsenäisiin, sovelletaan vuoden 2006 ajoaikaa koskevia säännöksiä, joilla säännellään ajoaikaa, taukoja ja lepoaikoja. Siten tieturvallisuusasioita on käsitelty riittävästi kyseisellä direktiivillä, ja jos joku ei sitä usko, niin meidän on tarkasteltava ajoaikadirektiiviä. Ei ole olemassa tietoja, joissa onnettomuudet liitetään ammattikuljettajien työaikaan, eikä ole olemassa tietoja, joissa vertaillaan palkattuja ja itsenäisiä kuljettajia. Siten meillä ei ole tukenamme tietoja päätökselle sisällyttää itsenäiset kuljettajat direktiiviin. Lainsäädännön on perustuttava luotettaviin tietoihin ja kaikki pelottelu siitä, että itsenäiset kuljettajat tekevät 86 tunnin työviikkoja ja aiheuttavat onnettomuuksia, on vain sitä: se on pelottelua eikä se perustu luotettaviin tietoihin. Jos tämä lainsäädäntö sisältää itsenäiset kuljettajat, sitä ei voida käytännössä valvoa. Onko meillä tarkastajien armeijaa, joka kurkistelee itsenäisten kuljettajien olkapäiden yli ja katsoo, suorittavatko he yleisiä hallinnollisia tehtäviä vai meneillään olevaan työhön liittyviä hallintoa? Lainsäädännön mukaan työaika sisältää sen, kun itsenäinen ammatinharjoittaja on työasemallaan. Se määritellään lainsäädännössä yrityksen päätoimipaikaksi yhdessä sen eri sivutoimipaikkojen kanssa. Määritelläänkö itsenäisen kuljettajan pienessä makuuhuoneessa tai ullakolla sijaitseva toimisto hänen työasemakseen, ja kuka valvoo lainsäädäntöä? On toki olemassa kysymyksiä, jotka liittyvät itsenäisten kuljettajien kilpailuun, mutta tässä lainsäädännössä ei käsitellä niitä asioita. Itse asiassa kotimaassani käsittelemme sitä asiaa tehokkaasti verojärjestelmällä. Lopuksi muistutan, että jos hylkäämme komission ehdotuksen, saamme huonoa lainsäädäntöä. Se on suhteetonta eikä sillä saavuteta tavoitteita, ja sillä lisätään byrokratiaa jo nyt rasitetuille pk-yrityksille useimmissa valtioissa sekä erityisesti kotimaassani Irlannissa. Sitä ei voida valvoa, ja se tekee lainsäädännöstä naurettavaa."@fi7
"Madame la Présidente, tout d’abord, je tiens à remercier la rapporteure M Bauer pour l’important travail qu’elle a réalisé. La véritable question dont nous discutons ici dans ce rapport est: «faut-il inclure, ou exclure, les conducteurs indépendants de la directive sur le temps de travail?». Il est crucial de se souvenir que tous les conducteurs, employés ou indépendants, relèvent des règlementations de 2006 sur le temps de conduite, qui réglementent leur temps de conduite, leurs temps de pause, et leurs périodes de repos. Les questions de sécurité routière sont donc traitées adéquatement par la directive et, si quelqu’un pense qu’elles ne le sont pas, alors nous devons examiner la directive sur le temps de conduite. Il n’y a pas de données sur un lien entre les accidents et le temps de travail des conducteurs professionnels, ni de données faisant une distinction entre conducteurs employés et indépendants. Par conséquent, nous n’avons pas de données qui pourraient justifier une décision d’inclure les conducteurs indépendants. La législation doit être basée sur des données solides et fiables, et tous les racontars alarmistes sur les conducteurs indépendants qui travaillent 86 heures par semaine et provoquent des accidents ne sont rien d’autre que cela: des racontars alarmistes qui ne sont basés sur aucune donnée fiable. Si elle inclut les indépendants, cette législation sera pratiquement inapplicable. Allons-nous mettre en place une armée d’inspecteurs qui regarderont par-dessus l’épaule des travailleurs indépendants pour voir s’ils accomplissent des tâches administratives générales ou de l’administration relative au travail mobile? Aux termes de la législation, le temps de travail inclut le temps que le travailleur indépendant passe à son poste de travail. Celui-ci est défini dans la législation comme le principal lieu d’activité de l’entreprise, avec ses divers lieux secondaires d’activité. Le bureau situé dans la petite chambre à coucher ou dans le grenier de la maison du conducteur indépendant sera-t-il considéré comme son poste de travail? Et qui fera la police et fera appliquer la législation? Oui, il y a des problèmes de concurrence en ce qui concerne les indépendants, mais cette législation ne traitera pas de ces sujets. En fait, dans mon pays, nous traitons très efficacement ce sujet par un système de taxes. Enfin, si nous rejetons la proposition de la Commission, nous finirons par avoir une mauvaise législation. Elle est disproportionnée et n’atteindra pas ses objectifs, et elle accablera de paperasse et de bureaucratie les PME qui se débattent déjà dans des difficultés dans la plupart des pays, et particulièrement dans mon propre pays, l’Irlande. Elle est inapplicable, et ridiculise la loi."@fr8
"Tisztelt elnök asszony! Először szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Bauer asszonynak a kemény munkáért. Az e jelentéssel kapcsolatos kulcskérdés az, hogy bevonjuk-e, vagy kizárjuk-e az önálló vállalkozó gépjárművezetőket a munkaidő szervezéséről szóló irányelv hatálya alá, illetve hatálya alól. Kulcsfontosságú, hogy szem előtt tartsuk: valamennyi – alkalmazottként foglalkoztatott vagy önálló vállalkozó – járművezető a vezetési időről szóló, a járművezetők vezetési idejét, munkaközi szünetét és pihenőidejét szabályozó 2006. évi rendeletek hatálya alá tartozik. A közlekedésbiztonsággal kapcsolatos kérdéseket ennélfogva az említett irányelv megfelelőképpen rendezi, és amennyiben valaki úgy gondolja, hogy ez nem így van, akkor a vezetési időről szóló irányelvet kell megvizsgálnunk. Nem állnak rendelkezésre olyan adatok, amelyek a baleseteket a hivatásos gépjárművezetők munkaidejéhez kapcsolnák, és nem állnak rendelkezésre az alkalmazottként foglalkoztatott és az önálló vállalkozó gépjárművezetők között különbséget tevő adatok sem. Ezért nem állnak rendelkezésünkre az önálló vállalkozó gépjárművezetőknek az irányelvbe való belefoglalásáról szóló döntéshez szükséges adatok. A jogszabálynak megfelelő és megbízható adatokon kell alapulnia, és a hetente 86 órát dolgozó, önálló vállalkozó gépjárművezetőkkel kapcsolatos pánikkeltés is csak az, ami: pánikkeltés, és nem megbízható adatokon alapszik. Ez a jogszabály – amennyiben magában foglalja az önálló vállalkozókat – gyakorlatilag végrehajthatatlan lesz. Egy seregnyi ellenőrt szeretnénk, akik az önálló vállalkozók felett őrködve azt ellenőrzik, hogy a vállalkozók elvégzik-e a folyamatban lévő munkához kapcsolódó általános adminisztratív feladataikat vagy az adminisztrációt? A jogszabály szerint a munkaidőbe beletartozik az is, amikor egy önálló vállalkozó a munkahelyén tartózkodik. A jogszabály ezt a vállalkozás központi telephelyeként határozza meg, a vállalkozás további telephelyeivel együtt. Meghatározható-e az önálló vállalkozó gépjárművezető otthonának hálószobájában vagy padlásán található irodája munkahelyként, és ki felügyeli és hajtja majd végre a jogszabályt? Igen, az önálló vállalkozók tekintetében vannak versennyel kapcsolatos kérdések, de ez a jogszabály nem e kérdésekkel foglalkozik. Ami azt illeti, hazámban nagyon eltérő módon foglalkozunk e kérdéssel – az adórendszeren keresztül. Végezetül: amennyiben elutasítjuk a bizottsági javaslatot, egy nagyon rossz jogszabályban lesz részünk. Aránytalan és nem éri el céljait, és további bürokratikus és adminisztrációs terhet ró a legtöbb országban, de különösen a hazámban, Írországban már most is küszködő kkv-k vállára. Végrehajthatatlan, és a végrehajthatatlansága oktalanná teszi a jogszabályt."@hu11
"Signora Presidente, prima di tutto intendo ringraziare la relatrice, onorevole Bauer, per il duro lavoro svolto. La questione centrale che qui stiamo affrontando con questa relazione è se includere o meno gli autotrasportatori autonomi nella direttiva sull'orario di lavoro. É fondamentale ricordare che tutti i conducenti, lavoratori subordinati o autonomi, rientrano nella normativa sull'orario di guida del 2006 che regola il tempo di guida, le pause e i periodi di riposo. Pertanto, le questioni della sicurezza stradale sono trattate in maniera adeguata in quella sede e, se qualcuno crede che non sia così, allora dovremo rivedere la direttiva sui tempi di guida. Non ci sono dati che mettano in relazione gli incidenti con l'orario di lavoro dei conducenti professionisti e nessuna statistica che distingua tra autotrasportatori dipendenti e autonomi. Pertanto, non abbiamo dati per decidere di includere gli autotrasportatori autonomi. La legislazione deve essere basata su solidi dati affidabili e ogni allarmismo sui trasportatori autonomi che lavorano 86 ore alla settimana e che provocano incidenti consiste proprio in questo: si tratta di allarmismo e non si basa su dati affidabili. Se questa normativa dovesse comprendere i lavoratori autonomi sarebbe praticamente inapplicabile. Dobbiamo forse avere un esercito di ispettori alla caccia dei lavoratori autonomi, per controllare se adempiono agli obblighi amministrativi o di gestione per il lavoro in corso? Secondo la legislazione l'orario di lavoro comprende il tempo in cui un lavoratore autonomo è al proprio posto di lavoro. Quest’ultimo viene definito dalla normativa come il principale luogo di attività dell'impresa, insieme ai vari altri luoghi sussidiari di lavoro. L'ufficio del conducente autonomo che si trova nella sua piccola camera da letto o nella soffitta della casa dovrà essere definito come suo luogo di lavoro? E chi controllerà e farà rispettare la normativa? Sì, ci sono problemi in materia di concorrenza per i lavoratori autonomi, ma questa normativa non si occupa di questi temi. Infatti, nel mio paese, regoliamo molto efficacemente la questione attraverso il sistema fiscale. Infine, respingendo la proposta della Commissione ci ritroveremo con una cattiva legislazione. É sproporzionata e non raggiungerà i propri obiettivi, e provocherà per le piccole e medie imprese un ulteriore aumento di quella burocrazia e di quegli obblighi contro cui già stanno lottando nella maggior parte dei paesi e in particolare nel mio paese, l'Irlanda. É inapplicabile, e rende risibile la legge."@it12
"Ponia pirmininke, pirmiausia noriu padėkoti pranešėjai E. Bauer už jos sunkų darbą. Pagrindinis klausimas, kurį sprendžiame šiame pranešime – ar savarankiškai dirbantys vairuotojai turėtų būti įtraukti į direktyvos dėl darbo laiko organizavimo taikymo sritį. Labai svarbu atminti, kad visi vairuotojai – ir samdomi, ir dirbantys savarankiškai – privalo laikytis 2006 m. patvirtintų taisyklių, kuriomis reglamentuojama vairavimo trukmė, pertraukų laikas ir poilsio trukmė. Taigi kelių eismo saugos klausimai toje direktyvoje sprendžiami tinkamai, o jeigu yra manančių, kad taip nėra, turime nuodugniau pasinagrinėti Darbo laiko direktyvą. Nėra jokių duomenų, kurie leistų sieti eismo įvykius su profesionalių vairuotojų darbo laiku, taip pat nėra duomenų, kurie leistų skirti samdomus ir savarankiškai dirbančius vairuotojus. Taigi neturime duomenų, kuriais remdamiesi galėtume priimti sprendimą įtraukti į direktyvos taikymo sritį savarankiškai dirbančius vairuotojus. Teisėkūros sprendimai turi būti grindžiami patikimais duomenimis, o visos kalbos apie tai, kad savarankiškai dirbantys vairuotojai, dirbdami 86 valandas, tampa eismo įvykių kaltininkais, nėra patvirtintos jokiais patikimais duomenimis ir yra tik panikos kėlimas. Įtraukus į šią direktyvą savarankiškai dirbančius vairuotojus, ji taps iš esmės neįgyvendinama. Ar mums reikės turėti daugybę inspektorių, kurie žiūrės per petį savarankiškai dirbantiems darbuotojams norėdami išsiaiškinti, ar šie vykdo bendras administracines pareigas ar atlieka su vykdoma transporto veikla susijusį administravimo darbą? Pagal teisės aktus darbo laikas – tai laikas, kurio metu savarankiškai dirbantis vairuotojas yra savo darbo vietoje. Darbo vieta teisės aktuose apibrėžiama kaip pagrindinė įmonės veiklos vieta kartu su jos filialų veiklos vieta. Ar biuras, esantis savarankiškai dirbančio vairuotojo namo mažame miegamajame kambaryje ar palėpėje, bus apibrėžtas kaip jo darbo vieta ir kas tokiu atveju bus atsakingas už teisės aktų įgyvendinimą ir įgyvendinimo kontrolę? Taip, kyla klausimų dėl savarankiškai dirbančių vairuotojų konkurencijos, bet šioje direktyvoje šie klausimai nebus sprendžiami. Tiesą sakant, mano šalyje konkurencijos klausimas labai veiksmingai sprendžiamas taikant mokesčių sistemą. Galiausiai jeigu atmesime Komisijos pasiūlymą, turėsime netinkamą teisės aktą. Direktyva yra neproporcinga ir ja užsibrėžtų tikslų nepasieksime, o tik apsunkinsime papildomais biurokratiniais reikalavimais MVĮ, kurioms daugumoje šalių ir ypač mano šalyje, Airijoje, ir taip tenka kovoti dėl išlikimo. Ši direktyva neįgyvendinama ir priėmę ją atsidurtume kvailoje padėtyje."@lt14
"Madam President, first of all I want to thank the rapporteur Mrs Bauer for her hard work. The core issue we are dealing with here in this report is whether to include, or exclude, self-employed drivers from the Working Time Directive. It is crucial to remember that all drivers, employed or self-employed, come under the 2006 driving time regulations which regulate their driving time, their break times and their rest periods. Therefore road safety matters are dealt with adequately under that Directive, and, if anybody believes that they are not, then we need to look at the Driving Time Directive. There is no data relating accidents to the working time of professional drivers and no data distinguishing between employed and self-employed drivers. Therefore we have no data on a decision to include self-employed drivers. Legislation must be based on sound reliable data and all the scaremongering about self-employed drivers working 86 hours per week and causing accidents is just that: it is scaremongering and is not based on any reliable data. This legislation, if it includes self-employed, will be virtually unenforceable. Are we to have an army of inspectors looking over the shoulders of self-employed workers to see if they are performing general administrative duties or administration relating to the job under way? According to the legislation, working time includes when a self-employed person is at their work station. This is defined in the legislation as the main place of business of the undertaking, together with its various subsidiary places of business. Will the office located in the small bedroom or the attic of the self-employed driver’s home be defined as his work station, and who will police and enforce the legislation? Yes, there are issues relating to competition for self-employed, but this legislation will not deal with those matters. In fact in my own country we deal very effectively with this matter through the tax system. Finally, if we reject the Commission proposal we will end up with bad law. It is disproportionate and will not achieve its aims, and it will pile further red tape and bureaucracy on already struggling SMEs in most countries and particularly in my own country, Ireland. It is unenforceable, and that makes an ass of the law."@lv13
"Madam President, first of all I want to thank the rapporteur Mrs Bauer for her hard work. The core issue we are dealing with here in this report is whether to include, or exclude, self-employed drivers from the Working Time Directive. It is crucial to remember that all drivers, employed or self-employed, come under the 2006 driving time regulations which regulate their driving time, their break times and their rest periods. Therefore road safety matters are dealt with adequately under that Directive, and, if anybody believes that they are not, then we need to look at the Driving Time Directive. There is no data relating accidents to the working time of professional drivers and no data distinguishing between employed and self-employed drivers. Therefore we have no data on a decision to include self-employed drivers. Legislation must be based on sound reliable data and all the scaremongering about self-employed drivers working 86 hours per week and causing accidents is just that: it is scaremongering and is not based on any reliable data. This legislation, if it includes self-employed, will be virtually unenforceable. Are we to have an army of inspectors looking over the shoulders of self-employed workers to see if they are performing general administrative duties or administration relating to the job under way? According to the legislation, working time includes when a self-employed person is at their work station. This is defined in the legislation as the main place of business of the undertaking, together with its various subsidiary places of business. Will the office located in the small bedroom or the attic of the self-employed driver’s home be defined as his work station, and who will police and enforce the legislation? Yes, there are issues relating to competition for self-employed, but this legislation will not deal with those matters. In fact in my own country we deal very effectively with this matter through the tax system. Finally, if we reject the Commission proposal we will end up with bad law. It is disproportionate and will not achieve its aims, and it will pile further red tape and bureaucracy on already struggling SMEs in most countries and particularly in my own country, Ireland. It is unenforceable, and that makes an ass of the law."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, ten eerste dank ik de rapporteur mevrouw Bauer voor haar harde werk. Waar het in dit verslag in wezen om draait, is of zelfstandige bestuurders moeten worden opgenomen in of uitgesloten van de arbeidstijdenrichtlijn. We mogen niet vergeten dat alle bestuurders, zowel in loondienst als zelfstandige, vallen onder de verordeningen inzake rijtijden uit 2006, waarin hun rij- en rusttijden en rijtijdonderbreking zijn geregeld. Kwesties op het gebied van verkeersveiligheid worden derhalve op adequate wijze geregeld binnen het kader van deze richtlijn en als iemand vindt van niet dan moeten we naar de rijtijdenrichtlijn kijken. Er zijn geen gegevens waarin een verband wordt gelegd tussen ongelukken en de arbeidstijd van beroepschauffeurs en ook geen gegevens waarin onderscheid wordt gemaakt tussen bestuurders in loondienst en zelfstandige bestuurders. We hebben dus geen gegevens die betrekking hebben op een besluit om zelfstandige bestuurders op te nemen. De wetgeving moet gebaseerd zijn op betrouwbare gegevens en alle spookverhalen over zelfstandige bestuurders die 86 uur per week rijden en ongelukken veroorzaken, zijn alleen maar bangmakerij en niet gebaseerd op betrouwbare gegevens. Als zelfstandige bestuurders in deze wetgeving worden opgenomen, wordt deze nagenoeg onuitvoerbaar. Moet een leger controleurs over de schouders van zelfstandige bestuurders mee kijken om te zien of ze bezig zijn met algemene administratieve taken of met de administratie in verband met het specifieke vervoer in kwestie? De wetgeving verstaat onder arbeidstijd de tijd dat een zelfstandige bestuurder op de werkplek is. Dit wordt in de wetgeving omschreven als de hoofdvestiging van de onderneming en de verschillende nevenvestigingen. Wordt de kantoorruimte in de kleine slaapkamer of op zolder bij de zelfstandige bestuurder thuis beschouwd als werkplek en wie controleert en handhaaft de wetgeving? Ja, er zijn ook kwesties in verband met concurrentie voor zelfstandigen, maar die vallen buiten deze wetgeving. In mijn eigen land wordt deze kwestie heel effectief geregeld via het belastingstelsel. Tot slot nog dit: als we het voorstel van de Commissie afwijzen, leidt dit tot slechte en onevenredige wetgeving die haar doel voorbijschiet en waardoor de administratieve rompslomp en bureaucratie voor KMO’s die het in de meeste landen en met name in mijn eigen land, Ierland, toch al zo moeilijk hebben, alleen maar toeneemt. Deze wetgeving is onuitvoerbaar en maakt een lachertje van de wet."@nl3
"Madam President, first of all I want to thank the rapporteur Mrs Bauer for her hard work. The core issue we are dealing with here in this report is whether to include, or exclude, self-employed drivers from the Working Time Directive. It is crucial to remember that all drivers, employed or self-employed, come under the 2006 driving time regulations which regulate their driving time, their break times and their rest periods. Therefore road safety matters are dealt with adequately under that Directive, and, if anybody believes that they are not, then we need to look at the Driving Time Directive. There is no data relating accidents to the working time of professional drivers and no data distinguishing between employed and self-employed drivers. Therefore we have no data on a decision to include self-employed drivers. Legislation must be based on sound reliable data and all the scaremongering about self-employed drivers working 86 hours per week and causing accidents is just that: it is scaremongering and is not based on any reliable data. This legislation, if it includes self-employed, will be virtually unenforceable. Are we to have an army of inspectors looking over the shoulders of self-employed workers to see if they are performing general administrative duties or administration relating to the job under way? According to the legislation, working time includes when a self-employed person is at their work station. This is defined in the legislation as the main place of business of the undertaking, together with its various subsidiary places of business. Will the office located in the small bedroom or the attic of the self-employed driver’s home be defined as his work station, and who will police and enforce the legislation? Yes, there are issues relating to competition for self-employed, but this legislation will not deal with those matters. In fact in my own country we deal very effectively with this matter through the tax system. Finally, if we reject the Commission proposal we will end up with bad law. It is disproportionate and will not achieve its aims, and it will pile further red tape and bureaucracy on already struggling SMEs in most countries and particularly in my own country, Ireland. It is unenforceable, and that makes an ass of the law."@pl16
"Madam President, first of all I want to thank the rapporteur Mrs Bauer for her hard work. The core issue we are dealing with here in this report is whether to include, or exclude, self-employed drivers from the Working Time Directive. It is crucial to remember that all drivers, employed or self-employed, come under the 2006 driving time regulations which regulate their driving time, their break times and their rest periods. Therefore road safety matters are dealt with adequately under that Directive, and, if anybody believes that they are not, then we need to look at the Driving Time Directive. There is no data relating accidents to the working time of professional drivers and no data distinguishing between employed and self-employed drivers. Therefore we have no data on a decision to include self-employed drivers. Legislation must be based on sound reliable data and all the scaremongering about self-employed drivers working 86 hours per week and causing accidents is just that: it is scaremongering and is not based on any reliable data. This legislation, if it includes self-employed, will be virtually unenforceable. Are we to have an army of inspectors looking over the shoulders of self-employed workers to see if they are performing general administrative duties or administration relating to the job under way? According to the legislation, working time includes when a self-employed person is at their work station. This is defined in the legislation as the main place of business of the undertaking, together with its various subsidiary places of business. Will the office located in the small bedroom or the attic of the self-employed driver’s home be defined as his work station, and who will police and enforce the legislation? Yes, there are issues relating to competition for self-employed, but this legislation will not deal with those matters. In fact in my own country we deal very effectively with this matter through the tax system. Finally, if we reject the Commission proposal we will end up with bad law. It is disproportionate and will not achieve its aims, and it will pile further red tape and bureaucracy on already struggling SMEs in most countries and particularly in my own country, Ireland. It is unenforceable, and that makes an ass of the law."@pt17
"Madam President, first of all I want to thank the rapporteur Mrs Bauer for her hard work. The core issue we are dealing with here in this report is whether to include, or exclude, self-employed drivers from the Working Time Directive. It is crucial to remember that all drivers, employed or self-employed, come under the 2006 driving time regulations which regulate their driving time, their break times and their rest periods. Therefore road safety matters are dealt with adequately under that Directive, and, if anybody believes that they are not, then we need to look at the Driving Time Directive. There is no data relating accidents to the working time of professional drivers and no data distinguishing between employed and self-employed drivers. Therefore we have no data on a decision to include self-employed drivers. Legislation must be based on sound reliable data and all the scaremongering about self-employed drivers working 86 hours per week and causing accidents is just that: it is scaremongering and is not based on any reliable data. This legislation, if it includes self-employed, will be virtually unenforceable. Are we to have an army of inspectors looking over the shoulders of self-employed workers to see if they are performing general administrative duties or administration relating to the job under way? According to the legislation, working time includes when a self-employed person is at their work station. This is defined in the legislation as the main place of business of the undertaking, together with its various subsidiary places of business. Will the office located in the small bedroom or the attic of the self-employed driver’s home be defined as his work station, and who will police and enforce the legislation? Yes, there are issues relating to competition for self-employed, but this legislation will not deal with those matters. In fact in my own country we deal very effectively with this matter through the tax system. Finally, if we reject the Commission proposal we will end up with bad law. It is disproportionate and will not achieve its aims, and it will pile further red tape and bureaucracy on already struggling SMEs in most countries and particularly in my own country, Ireland. It is unenforceable, and that makes an ass of the law."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, v prvom rade chcem poďakovať spravodajkyni pani Bauerovej za jej usilovnú prácu. Kľúčovou otázkou, ktorú riešime v tejto správe, je to, či máme zahrnúť samostatne zárobkovo činných vodičov do pôsobnosti smernice o pracovnej dobe alebo ich máme vylúčiť. Je mimoriadne dôležité pamätať na to, že na všetkých vodičov – zamestnaných aj samostatne zárobkovo činných – sa vzťahujú nariadenia o čase jazdy z roku 2006, ktoré regulujú ich čas jazdy, časy prestávok a ich doby odpočinku. Preto sú v rámci príslušnej smernice otázky bezpečnosti cestnej premávky riešené primerane, a ak je niekto presvedčený, že nie, potom sa musíme zaoberať smernicou o čase jazdy. Neexistujú údaje, ktoré by dávali do súvislostí nehody s pracovnou dobou profesionálnych vodičov, ani údaje, ktoré by rozlišovali zamestnaných a samostatne zárobkovo činných vodičov. Preto nemáme žiadne údaje pre rozhodnutie zahrnúť aj samostatne zárobkovo činných vodičov. Právne predpisy musia byť založené na rozumných a spoľahlivých údajoch a celé toto šírenie paniky o samostatne zárobkovo činných vodičoch, ktorí pracujú 86 hodín týždenne a spôsobujú nehody, je len šírenie paniky a nevychádza zo spoľahlivých údajov. Tieto právne predpisy, ak sa budú vzťahovať na samostatne zárobkovo činné osoby, budú prakticky nevymáhateľné. Máme mať armádu inšpektorov, ktorí sa budú pozerať ponad plecia samostatne zárobkovo činných osôb, aby zistili, či si plnia všeobecné administratívne povinnosti alebo či vykonávajú administratívne úlohy súvisiace s aktuálnou zákazkou? Podľa právnych predpisov pracovná doba zahŕňa čas, keď je samostatne zárobkovo činná osoba na svojom pracovisku. Právne predpisy ho definujú ako hlavné miesto podnikania spoločne s rôznymi vedľajšími miestami podnikania. Bude sa kancelária v spálni alebo podkroví domu samostatne zárobkovo činného vodiča definovať ako jeho pracovisko a kto bude dohliadať na dodržiavanie právnych predpisov a presadzovať ich? Áno, existujú problémy súvisiace s hospodárskou súťažou pre samostatne zárobkovo činné osoby, ale tieto právne predpisy sa týmto otázkam nebudú venovať. V skutočnosti v našej krajine riešime túto otázku veľmi efektívne prostredníctvom daňového systému. A nakoniec, ak zamietneme návrh Komisie, skončíme so zlým právnym predpisom. Je neprimeraný a nedosiahne svoje ciele a navŕši ďalšiu byrokraciu na už zápasiace malé a stredné podniky vo väčšine krajín a najmä v našej krajine, v Írsku. Predpis je nevymáhateľný a zosmiešňuje zákony."@sk19
". – Gospa predsednica, najprej bi se rada zahvalila poročevalki, gospe Bauer, za njeno trdo delo. Ključno vprašanje, ki ga obravnava poročilo, je, ali naj se samozaposleni vozniki vključijo v Direktivo o delovnem času, ali izključijo iz nje. Bistveno je, da ne pozabimo, da za vse voznike, zaposlene ali samozaposlene, veljajo predpisi o času vožnje iz leta 2006, ki urejajo čas vožnje, odmora in počitka. Varnost v cestnem prometu se v tej direktivi ustrezno obravnava, in če kdo tega ne verjame, si moramo pogledati direktivo o času vožnje. Podatkov, ki bi prometne nesreče povezovali z delovnim časom poklicnih voznikov, ni. Prav tako ni podatkov, kjer bi se ločevali zaposleni in samozaposleni vozniki. Zato ni podatkov glede odločitve o vključitvi samozaposlenih voznikov. Zakonodaja mora temeljiti na trdnih in zanesljivih podatkih, celoten preplah glede samozaposlenih voznikov, ki delajo 86 ur na teden in povzročajo nesreče, pa je zgolj: preplah in ne temelji na zanesljivih podatkih. Če bo zakonodaja zajemala samozaposlene, bo tako rekoč neizvršljiva. Ali naj imamo armado inšpektorjev, ki bodo dihali za ovratnik samozaposlenim delavcem, da bi preverili, ali opravljajo svoje upravne obveznosti ali obveznosti glede trenutnega posla? Delovni čas v skladu z zakonodajo vključuje tudi čas, ko je samozaposleni na svoji delovni postaji. To zakonodaja opredeljuje kot lokacijo glavne poslovne enote podjetja skupaj z različnimi podružnicami. Ali se bo pisarna v majhni spalnici ali na podstrešju doma samozaposlenega voznika opredelila kot delovna postaja in kdo bo nadzoroval in uveljavljal zakonodajo? Da, vprašanja, ki se nanašajo na konkurenčnost samozaposlenih, obstajajo, vendar jih ta zakonodaja ne bo obravnavala. V moji državi to zadevo zelo učinkovito obravnava davčni sistem. Nazadnje pa bomo z zavrnitvijo predloga Komisije dobili slab zakon. Ta je nesorazmeren in ne bo dosegel svojega cilja, malim in srednjim podjetjem v večini držav in še zlasti v moji državi, Irski, ki se že zdaj ubadajo z birokracijo, pa jo bomo s tem le še dodali. To je neizvršljivo in smeši zakonodajo."@sl20
"Fru talman! Till att börja med vill jag tacka föredragande Edit Bauer för hennes hårda arbete. Huvudfrågan i betänkandet är huruvida förare som är egenföretagare ska omfattas av direktivet om arbetstid. Det är mycket viktigt att komma ihåg att alla förare, såväl anställda som egenföretagare, omfattas av 2006 års regler för körtid som reglerar körtid, paustid och viloperioder. Vägsäkerhetsfrågorna hanteras därför korrekt inom detta direktiv och om någon anser att det inte är så måste vi ta en titt på direktivet om körtid. Det finns inga uppgifter som kopplar ihop olyckor med arbetstiden för yrkesförare och uppgifterna skiljer sig inte åt mellan förare som är anställda eller egenföretagare. Vi har därför inga uppgifter om ett beslut att låta förare som är egenföretagare omfattas av direktivet. Lagstiftningen måste baseras på sunda tillförlitliga uppgifter, och panikspridandet om förare som är egenföretagare och arbetar 86 timmar i veckan och orsakar olyckor är just det: Ett spridande av panik som inte bygger på några tillförlitliga uppgifter. Lagstiftningen kommer att bli praktiskt taget omöjlig att genomföra om den innefattar egenföretagare. Ska vi ha en armé av inspektörer som övervakar egenföretagare för att se om de utför allmänna administrativa uppgifter eller administration som har att göra med arbetet medan de är på väg? Enligt lagstiftningen innefattar arbetstiden också den tid när en egenföretagare befinner sig på sin arbetsplats. Detta definieras i lagstiftningen som företagets huvudsakliga verksamhetsplats, tillsammans med eventuella dotterbolag. Kommer kontoret som är beläget i egenföretagarens lilla sovrum eller på vinden att definieras som hans arbetsplats, och vem kommer att övervaka och verkställa lagstiftningen? Det finns frågor som rör konkurrens för egenföretagare, men den här lagstiftningen kommer inte att handla om dessa frågor. I mitt eget land hanterar vi faktiskt dessa frågor mycket effektivt via skattesystemet. Avslutningsvis: om vi avvisar kommissionens förslag kommer vi att få en dålig lagstiftning. Den är oproportionerlig och kommer inte att uppnå sina mål, och den kommer att medföra ytterligare pappersexercis och byråkrati för små och medelstora företag som redan kämpar i de flesta länderna, inte minst i mitt eget land Irland. Det är ogenomförbart och gör lagen till åtlöje."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin,"18,5,20,15,19,14,16,13,4,21,9,17
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph