Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-05-20-Speech-4-271"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100520.23.4-271"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, le point de départ de cette résolution est la dissolution quasi du parti d’Aung San Suu Kyi, lauréate du prix Sakharov, assignée à résidence depuis des années. Avec la dissolution de son parti, la Ligue nationale pour la démocratie, vainqueur des dernières élections, c’est tout un pan de l’opposition que la junte militaire veut faire disparaître avant les élections d’octobre prochain. Mais pour parfaire ce qui sera moins un scrutin démocratique qu’une véritable farce électorale, les prisonniers politiques et les moines ont eux aussi été écartés du scrutin. La junte continue ses exactions, les grandes multinationales continuent à tirer profit de leur contrat avec cette junte et la Commission a réduit les budgets destinés aux réfugiés ayant fui à la frontière de la Thaïlande. Nous avons une collection d’exemples, hélas, de pays ou de régions où la communauté internationale est impuissante à restaurer la démocratie et l’État de droit. La Birmanie en fait partie, avec son cortège de résistants et de martyrs, dont Aung San Suu Kyi est l’icône la plus connue. Mais est-il trop demander à l’Union européenne - je dirais presque par décence - de ne pas opérer de coupe dans son budget pour les réfugiés à la frontière de la Thaïlande et de la Birmanie, et de commencer immédiatement à financer une aide transfrontalière et principalement une aide médicale? N’est-il pas urgent que la haute représentante Catherine Ashton et les États membres soutiennent les recommandations du rapporteur spécial des Nations unies pour la Birmanie, à savoir l’établissement d’une commission d’enquête sur les crimes de guerre et de l’humanité, ce qui pourrait être inclus dans une résolution à l’Assemblée générale des Nations unies cette année? Faisons de la Birmanie un cas d’école, celui de notre capacité à promouvoir la démocratie sans faire appel aux bombes et aux chars."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, výchozím bodem tohoto usnesení je téměř polohlasné rozpuštění strany vedené Aun Schan Su Ťij, která je držitelkou Sacharovy ceny a která je léta v domácím vězení. Rozpuštěním její strany Národní liga pro demokracii – vítěze posledních voleb – se vojenská junta snaží před letošními říjnovými volbami odstranit celou jednu část spektra opozice. Vrcholem toho, co není možné považovat za demokratické volby, ale spíše za naprostou volební frašku, je však to, že byli z voleb rovněž vyloučeni političtí vězni a mniši. Junta pokračuje ve zneužívání moci, velké nadnárodní společnosti nadále těží ze svých smluv s juntou a Komise snížila pomoc uprchlíkům, kteří uprchli ke hranicím s Thajskem. Bohužel existuje řada příkladů zemí a oblastí, ve kterých je mezinárodní společenství v obnovení demokracie a právního státu bezmocné. Barma je se zástupem odbojářů a mučedníků, pro něž je Aun Schan Su Ťij nejslavnější ikonou, jednou z nich. Žádáme snad po Evropské unii příliš mnoho, když žádáme – chci téměř říci ze slušnosti –, aby nesnižovala svou pomoc uprchlíkům na hranicích Thajska a Barmy a aby okamžitě začala s financováním přeshraniční pomoci, zejména pomoci lékařské? Copak není naléhavě nutné, aby vysoká představitelka Ashtonová a členské státy podpořily doporučení zvláštního zpravodaje Organizace spojených národů pro Barmu, totiž zřízení výboru pro vyšetřování válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, jež by se letos mohlo stát součástí rezoluce Valného shromáždění Organizace spojených národů? Pojďme učinit Barmu učebnicovým příkladem, který ukáže naši schopnost prosadit demokracii bez použití bomb a tanků."@cs1
"Fru formand! Udgangspunktet for denne beslutning er den næsten stilfærdige opløsning af partiet ledet af Aung San Suu Kyi, som har modtaget Sakharovprisen og har været under husarrest i årevis. Ved at opløse hendes parti, Nationalforbundet for Demokrati, som vandt det sidste valg, forsøger militærjuntaen at eliminere en hel sektion af oppositionen inden valget til oktober. Men som prikken over i’et i det, der snarere vil blive en total valgmæssig farce end et demokratisk valg, er politiske fanger og munke nu også blevet udelukket fra valget. Juntaen fortsætter sit magtmisbrug, store multinationale selskaber fortsætter med at drage fordel af deres kontrakter med samme junta, og Kommissionen har reduceret støtten til flygtninge, der er undsluppet over grænsen til Thailand. Desværre har vi en række eksempler på lande og regioner, hvor det internationale samfund er magtesløst, når det handler om at genindføre demokratiet og retsstatsprincippet. Burma er et af dem med sin lange række af frihedskæmpere og martyrer, hvoraf Aung San Suu Kyi er det mest kendte ikon. Er det for meget forlangt, at EU – af anstændighed, havde jeg nær sagt – ikke skærer ned i støtten til flygtningene på grænsen mellem Thailand og Burma og straks begynder at finansiere grænseoverskridende støtte, især lægehjælp? Haster det måske ikke for den høje repræsentant, Catherine Ashton, og medlemsstaterne at støtte anbefalingerne fra FN’s særlige ordfører vedrørende Burma, nemlig at der nedsættes et udvalg til at undersøge krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, hvilket kunne inddrages i FN's Generalforsamlings resolution i år? Lad os gøre Burma til et skoleeksempel, der viser vores evne til at fremme demokratiet uden brug af bomber og kampvogne."@da2
"Frau Präsidentin! Ausgangspunkt für diese Entschließung ist die quasi Auflösung der Partei von Aung San Suu Kyi, Trägerin des Sacharow-Preises, die seit Jahren unter Hausarrest steht. Durch die Auflösung ihrer Partei, der Nationalen Liga für Demokratie, die die letzten Wahlen gewonnen hat, versucht die Militärjunta einen ganzen Flügel der Opposition vor den Wahlen im kommenden Oktober auszuschalten. Es wird sich also alles in allem eher um eine Wahlfarce als um eine demokratische Abstimmung handeln. Und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, wurde jetzt auch noch politischen Gefangenen und Mönchen das Stimmrecht entzogen. Die Junta begeht weiterhin Machtmissbrauch, große multinationale Konzerne ziehen weiterhin Profit aus ihren Verträgen mit der Junta, und die Kommission hat ihre Hilfsleistungen für Flüchtlinge, die zur thailändischen Grenze geflohen sind, verringert. Leider gibt es eine ganze Reihe von Ländern und Regionen, in denen die Völkergemeinschaft nicht in der Lage ist, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen. Burma ist eines dieser Länder, mit seinen zahlreichen Widerstandskämpfern und Märtyrern, von denen Aung San Suu Kyi die berühmteste Ikone ist. Ist es zu viel verlangt, dass die Europäische Union davon absehen sollte – ich möchte fast sagen aus Anstand – ihre Hilfsleistungen für die Flüchtlinge an der Grenze zwischen Thailand und Burma zu kürzen und unverzüglich beginnen sollte, grenzübergreifende Hilfe, besonders medizinische Versorgung, zu finanzieren? Ist es nicht dringend geboten, dass die Hohe Vertreterin Ashton und die Mitgliedstaaten die Empfehlungen des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen über Burma unterstützen, nämlich einen Untersuchungsausschuss zu den Kriegsverbrechen und den Verbrechen gegen die Menschlichkeit einzurichten, dessen Ergebnisse dann in diesem Jahr in eine Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen einfließen könnten? Lassen Sie uns aus Burma ein Schulbeispiel machen, eines, das zeigt, dass wir in der Lage sind, Demokratie ohne Bomben und Panzer zu fördern."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, το έναυσμα γι’ αυτό το ψήφισμα είναι η σχεδόν διάλυση του κόμματος του οποίου ηγείτο η Aung San Suu Kyi, στην οποία έχει απονεμηθεί το Βραβείο Ζαχάρωφ και η οποία βρίσκεται επί πολλά έτη σε κατ’ οίκον περιορισμό. Με τη διάλυση του κόμματός της, του Εθνικού Συνδέσμου για τη Δημοκρατία, νικητή των τελευταίων εκλογών, η στρατιωτική χούντα προσπαθεί να εξαλείψει ένα ολόκληρο τμήμα της αντιπολίτευσης πριν από τις εκλογές του προσεχούς Οκτωβρίου. Ωστόσο, για να τεθεί το κερασάκι στην τούρτα σε αυτό που δεν θα είναι τόσο μια δημοκρατική ψηφοφορία όσο μια πλήρης εκλογική φάρσα, οι πολιτικοί κρατούμενοι και οι μοναχοί αποκλείονται τώρα επίσης από την ψηφοφορία. Η χούντα συνεχίζει να κάνει κατάχρηση εξουσίας, οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες εξακολουθούν να επωφελούνται από τις συμβάσεις τους με τη χούντα, και η Επιτροπή έχει μειώσει τη βοήθεια για τους πρόσφυγες που κατέφυγαν στα σύνορα με την Ταϊλάνδη. Δυστυχώς, έχουμε σειρά παραδειγμάτων χωρών και περιοχών όπου η διεθνής κοινότητα είναι αδύναμη να αποκαταστήσει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Η Βιρμανία είναι μια εξ αυτών, με τη δική της στρατιά μαχητών και μαρτύρων της αντίστασης, εκ των οποίων η Aung San Suu Kyi, είναι η διασημότερη φυσιογνωμία. Είναι υπερβολικό να ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έλεγα σχεδόν από ευπρέπεια, να μην διακόψει τη βοήθεια για τους πρόσφυγες στη μεθόριο Ταϊλάνδης και Βιρμανίας, και να αρχίσει αμέσως να χρηματοδοτεί διασυνοριακή βοήθεια, ιδιαίτερα δε ιατρική βοήθεια; Δεν είναι θέμα κατεπείγοντος η Ύπατη Εκπρόσωπος κ. Ashton και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις συστάσεις του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τη Βιρμανία/Μιανμάρ, να δημιουργηθεί μια επιτροπή για να ερευνήσει τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, η οποία θα μπορούσε να περιληφθεί σε ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών αυτό το έτος; Ας κάνουμε την Βιρμανία/Μιανμάρ μια υποδειγματική υπόθεση, μια υπόθεση η οποία να δείχνει τη δυνατότητά μας να προωθούμε τη δημοκρατία χωρίς τη χρήση βομβών και τεθωρακισμένων."@el10
"Madam President, the starting point for this resolution is the almost dissolution of the party led by Aung San Suu Kyi, who is a recipient of the Sakharov Prize and has been under house arrest for years. By dissolving her party, the National League for Democracy, winner of the last elections, the military junta is trying to eliminate a whole section of the opposition before the elections this coming October. However, to put the icing on the cake of what will be not so much a democratic ballot as a complete electoral farce, political prisoners and monks have now also been excluded from the ballot. The junta continues its abuses of power, large multinational companies continue to benefit from their contracts with that junta, and the Commission has reduced aid for refugees who have fled to the border with Thailand. Unfortunately, we have a series of examples of countries and regions where the international community is powerless to restore democracy and the rule of law. Burma is one of them, with its stream of resistance fighters and martyrs, of which Aung San Suu Kyi is the most famous icon. Is it too much to ask the European Union, I might almost say out of decency, not to cut its aid for the refugees on the border of Thailand and Burma, and to begin immediately to finance cross-border aid, particularly medical assistance? Is it not a matter of urgency that High Representative Ashton and the Member States should support the recommendations of the United Nations Special Rapporteur on Burma, namely, that a committee be established to investigate war crimes and crimes against humanity, which could be included in a United Nations General Assembly resolution this year? Let us make Burma a textbook case, one that shows our ability to promote democracy without the use of bombs and tanks."@en4
"Señora Presidenta, el punto de partida de esta resolución es la disolución a del partido dirigido por Aung San Suu Kyi, ganadora del Premio Sájarov, que ha estado en arresto domiciliario durante años. Con la disolución de su partido, la Liga Nacional por la Democracia, ganadora de las últimas elecciones, la junta militar intenta eliminar todo un sector de la oposición antes de las elecciones del próximo mes de octubre. Sin embargo, para poner la guinda al pastel de lo que no será una votación democrática, sino una farsa electoral, ahora los presos políticos y los monjes han quedado excluidos de las elecciones. La junta continúa sus abusos de poder, grandes empresas multinacionales siguen beneficiándose de sus contratos con la junta y la Comisión ha reducido la ayuda para los refugiados que han huido a la frontera con Tailandia. Lamentablemente, la comunidad internacional se ve impotente para restaurar la democracia y el Estado de Derecho en toda una serie de países y regiones. Birmania es uno de ellos, a pesar de sus luchadores de la resistencia y mártires, de los cuales Aung San Suu Kyi es el símbolo más famoso. ¿Sería mucho pedir a la Unión Europea que, casi por decencia, no recortara la ayuda a los refugiados que se encuentran en la frontera entre Tailandia y Birmania, y que comenzara a prestar ayuda transfronteriza, en particular de carácter médico? ¿No es acaso urgente que la Alta Representante Ashton y los Estados miembros apoyen las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Birmania, a saber, que se cree una comisión para investigar los crímenes de guerra y contra la humanidad, recomendaciones que podrían incluirse este año en una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas? Hagamos de Birmania un ejemplo que demuestre nuestra capacidad de promover la democracia sin el uso de bombas y tanques."@es21,21
"Austatud juhataja! Selle resolutsiooni koostamist ajendas Sahharovi preemia laureaadi ja aastaid vangis olnud Aung San Suu Kyi juhitud partei peaaegu laialisaatmine. Eelmised valimised võitnud Rahvusliku Demokraatialiiga laialisaatmisega püüab sõjaväeline hunta enne selle aasta oktoobris toimuvaid valimisi kogu opositsiooni kõrvaldada. Kirss mitte niivõrd demokraatlike valimiste, vaid täieliku poliitilise farsi tordile on aga poliitvangide ja munkade kõrvaldamine hääletuselt. Hunta jätkab oma võimu kuritarvitamist, suured mitmerahvuselised ettevõtted saavad edasi kasu oma tehingutest selle huntaga ning komisjon on vähendanud Tai piirile kogunenud põgenikele antavat abi. Kahjuks on meil hulk näiteid riikidest ja piirkondadest, kus rahvusvaheline kogukond on võimetu demokraatiat ja õigusriiki taastama. Üks sellistes riikidest on Birma oma vastupanuvõitlejate ja märtritega, kellest kuulsaim on Aung San Suu Kyi. Kas on liiga palju – ütleksin peaaegu, et ebaviisakas – paluda, et Euroopa Liit ei vähendaks oma abi Tai ja Birma piiril olevatele põgenikele ning hakkaks kohe rahastama piiriülest abi, eelkõige meditsiiniabi? Kas ei ole mitte pakiline, et liidu kõrge esindaja Ashton ning liikmesriigid toetaksid ÜRO Birma eriraportööri soovitusi, nimelt, et rajataks sõjakuritegude ja inimsuse vastaste kuritegude uurimise komisjon, mille saaks kaasata ÜRO üldassamblee selle aasta resolutsiooni? Tehkem Birmast tüüpiline näide, mis näitab meie suutlikkust demokraatiat ilma pommide ja tankideta edendada."@et5
"Arvoisa puhemies, tämän päätöslauselman lähtökohtana on Saharov-palkitun ja jo vuosia kotiarestissa viettäneen Aung San Suu Kyin johtaman puolueen hajottaminen lähes hiljaisuudessa. Hajottamalla hänen puolueensa, Kansallisen demokraattisen liiton, joka oli viime vaalien voittaja, sotilasjuntta yrittää eliminoida kokonaisen osan oppositiota ennen ensi lokakuun vaaleja. Pisteenä i:n päälle myös poliittiset vangit ja munkit on nyt suljettu pois näistä vaaleista, jotka eivät ole niinkään demokraattiset vaan pikemminkin täydellinen farssi. Juntta jatkaa vallan väärinkäyttöä, suuret monikansalliset yhtiöt hyötyvät edelleenkin suhteistaan junttaan, ja komissio on vähentänyt apuaan pakolaisille, jotka ovat paenneet Thaimaan puoleiselle rajalle. Meillä on valitettavan monta esimerkkiä maista ja alueista, joilla kansainvälinen yhteisö ei kykene palauttamaan demokratiaa ja oikeusvaltiota. Burma on yksi niistä lukuisine vastarintataistelijoineen ja marttyyreineen, joiden keulakuvana on Aung San Suu Kyi. Onko se liikaa, että Euroopan unionia pyydetään – sanoisin melkein soveliaisuussyistä – olemaan leikkaamatta tukeaan Thaimaan ja Burman välisellä rajalla oleskeleville pakolaisille ja aloittamaan välittömästi rajatylittävän avun ja erityisesti lääkintäavun rahoittamisen? Eikö korkean edustajan Ashtonin ja jäsenvaltioiden pitäisi jo kiireesti antaa tukensa Burmaa käsittelevän YK:n erityisraportoijan suositukselle siitä, että perustettaisiin komitea tutkimaan sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan, ja eikö tämä asia voitaisi sisällyttää YK:n yleiskokouksen julkilausumaan tänä vuonna? Tehkäämme Burmasta kouluesimerkki, joka osoittaa, että kykenemme edistämään demokratiaa ilman pommeja ja tankkeja."@fi7
". Elnök asszony, ezt az állásfoglalást az Ang Szan Szi Csí által vezetett párt szinte feloszlatása váltotta ki. A Szaharov-díjas Ang Szan Szu Csí évek óta házi őrizetben van. Az előző választásokon győztes pártja, a Nemzeti Liga a Demokráciáért feloszlatásával a katonai hunta ellenzék egy egész rétegét próbálja meg felszámolni a most októberi választások előtt. De erre az egészre, amelyet sokkal inkább nevezhetnénk választási komédiának, mint demokratikus szavazásnak, az teszi fel a koronát, hogy a politikai foglyoktól és a szerzetesektől megtagadják a választójogot. A hunta folytatja a hatalommal való visszaéléseket, a nagy multinacionális vállalatok továbbra is hasznot húznak a huntával kötött szerződésekből, a Bizottság pedig csökkentette a thaiföldi határra szökött menekülteknek nyújtott segélyeket. Sajnos egy sor olyan országgal és térséggel kell foglalkoznunk, ahol a nemzetközi közösségnek nincs hatalma a demokrácia és a jogállamiság helyreállításához. Burma ezek közé az országok közé tartozik, ellenállók és mártírok egész sorával, akik közül a leghíresebb ikon Ang Szán Szu Csí. Túl nagy dolog lenne azt kérni az Európai Uniótól, hogy, mondhatnám becsületből, ne csökkentse a Thaiföld és Burma határán összegyűlt menekülőknek szánt segélyeket, és hogy azonnal adjon pénzt a határon átnyúló segélyprogramokra, különösen az orvosi ellátásra? Nem lenne sürgős, hogy Ashton főképviselő és a tagállamok támogassák az ENSZ burmai különleges megbízottjának ajánlásait, nevezetesen, hogy bizottságot kell létrehozni a háborús bűnök és az emberiség ellen elkövetett bűnök kivizsgálására, amit azután idén egy ENSZ közgyűlési határozatba lehetne foglalni? Legyen Burma az iskolapéldája annak, hogy képesek vagyunk támogatni a demokráciát bombák és tankok bevetése nélkül."@hu11
"Signora Presidente, la scintilla che ha dato vita a questa risoluzione è stata il furtivo scioglimento del partito guidato dal Premio Sacharov Aung San Suu Kyi, costretta da anni agli arresti domiciliari. Sciogliendo la Lega nazionale per la democrazia, che ha riportato una netta vittoria alle ultime elezioni democratiche, la giunta militare cerca di eliminare una parte consistente dell’opposizione in vista delle elezioni di questo ottobre. La ciliegina sulla torta di questo scrutinio elettorale, che in verità ha più l’aria di essere una completa farsa, è che anche i prigionieri politici e i monaci siano stati esclusi dal voto. La giunta continua a commettere abusi di potere, le multinazionali europee continuano a beneficiare dei contratti con la giunta e la Commissione ha tagliato i finanziamenti destinati ai profughi al confine tra Myanmar e Thailandia. Sfortunatamente vi sono vari esempi di paesi e regioni nei quali la comunità internazionale è incapace di riportare democrazia e stato di diritto; tra questi vi è il Myanmar, con le sue schiere di combattenti per la libertà e martiri, e Aung San Suu Kyi ne è l’icona più famosa. Sarebbe troppo chiedere all’Unione europea, se non altro per decenza, di revocare i tagli ai finanziamenti destinati ai profughi al confine tra Myanmar e Thailandia e di cominciare immediatamente a finanziare transfrontaliere gli aiuti transfrontalieri, con speciale riferimento all’assistenza medica? L’Alto rappresentante Ashton e gli Stati membri devono sostenere pubblicamente la raccomandazione del relatore speciale delle Nazioni Unite per il Myanmar, nella quale si richiede l’istituzione di una commissione di inchiesta delle Nazioni Unite sui crimini di guerra e contro l’umanità commessi in Myanmar, nonché includere tale richiesta nel progetto di risoluzione da sottoporre all’esame dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2010. Facciamo in modo che il Myanmar diventi un modello della nostra abilità di promuovere la democrazia senza l’uso di bombe e carri armati."@it12
"Ponia pirmininke, šios rezoliucijos išeities taškas yra beveik paleista partija; šiai partijai vadovauja A. Sacharovo premijos laureatė Aung San Suu Kyi, kuriai jau daug metų taikomas namų areštas. Paleidusi jos partiją, Nacionalinę demokratijos lygą, kuri laimėjo paskiausius rinkimus, karinė chunta bando panaikinti visą opoziciją iki šių metų spalio mėn. vyksiančių rinkimų. Tačiau, kad šie rinkimai būtų ne demokratiški, bet tikras rinkimų farsas, uždrausta balsuoti politiniams kaliniams ir vienuoliams. Chunta ir toliau piktnaudžiauja valdžia, didelės tarptautinio verslo įmonės toliau pelnosi iš sutarčių su šia chunta, o Komisija sumažino pagalbą pabėgėliams, pasitraukusiems į Tailando pasienį. Deja, daugelyje šalių ir regionų tarptautinė bendruomenė nesugeba atkurti demokratijos ir teisinės valstybės. Viena iš jų – Birma, kurioje daug rezistencijos kovotojų ir kankinių, iš kurių žinomiausia Aung San Suu Kyi. Bet ar per daug prašyti Europos Sąjungos, bent iš padorumo, nemažinti pagalbos pabėgėliams Tailando ir Birmos pasienyje ir nedelsiant pradėti finansuoti tarpvalstybinės, ypač medicininės pagalbos teikimą? Ar vyriausioji įgaliotinė C. Ashton ir valstybės narės neturėtų skubiai pritarti Jungtinių Tautų specialiojo pranešėjo Birmos klausimais rekomendacijoms, būtent, įsteigti karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui tyrimo komitetą, kurias būtų galima įtraukti į šių metų Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliuciją? Tebūnie Birma pavyzdys, kad galime skatinti demokratiją, nenaudodami bombų ir tankų."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Šo rezolūciju ierosināja gandrīz nemanāmā partijas likvidēšana, ko vadīja Saharova balvas laureāte kas jau gadiem ilgi atrodas mājas arestā. Likvidējot viņas partiju, Nacionālo demokrātijas līgu, kas uzvarēja pēdējās vēlēšanās, militārā hunta pirms vēlēšanām, kas notiks šā gada oktobrī, mēģina likvidēt visu opozīciju. Tomēr, lai demokrātiskas vēlēšanas pilnībā pārvērstu par vispārēju vēlēšanu parodiju, tagad no vēlētāju saraksta ir svītroti arī politiskie ieslodzītie un mūki. Hunta turpina ļaunprātīgi izmantot savu varu, lieli starptautiski uzņēmumi turpina gūt peļņu, īstenojot līgumus, kas noslēgti ar huntu, un Komisija ir samazinājusi atbalsta apjomu bēgļiem, kas glābjas pie robežām ar Taizemi. Diemžēl mums zināmi neskaitāmi piemēri, kad starptautiskā kopiena kādās valstīs un reģionos nespēj atjaunot demokrātiju un tiesiskumu. Viena no šīm valstīm ir Birma, kurā ir milzīgs skaits pretošanās kustības dalībnieku un mocekļu, kuru slavenākais simbols ir . Vai no Eiropas Savienības būtu pārāk daudz prasīts, es pat gribētu teikt, vai būtu pārāk nepieklājīgi prasīt nesamazināt bēgļiem pie Taizemes un Birmas robežas paredzētās palīdzības apjomu un nekavējoties sākt finansēt pārobežu palīdzību, jo īpaši medicīnisko palīdzību? Vai steidzamības kārtā Augstajai pārstāvei un dalībvalstīm nebūtu jāatbalsta Apvienoto Nāciju Organizācijas ieteikumi attiecībā uz Birmu, proti, jāizveido komiteja, kas izmeklētu kara noziegumus un noziegumus pret cilvēci un ko varētu iekļaut šā gada Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas rezolūcijā? Izveidosim Birmu par paraugu, kas parāda mūsu spēju veicināt demokrātiju, neizmantojot bumbas un tankus!"@lv13
"Madame la Présidente, le point de départ de cette résolution est la dissolution quasi du parti de Aung San Suu Kyi, lauréate du prix Sakharov, assignée à résidence depuis des années. Avec la dissolution de son parti, la Ligue nationale pour la démocratie, vainqueur des dernières élections, c'est tout un pan de l'opposition que la junte militaire veut faire disparaître avant les élections d'octobre prochain. Mais pour parfaire ce qui sera moins un scrutin démocratique qu'une véritable farce électorale, les prisonniers politiques et les moines ont eux aussi été écartés du scrutin. La junte continue ses exactions, les grandes multinationales continuent à tirer profit de leur contrat avec cette junte et la Commission a réduit les budgets destinés aux réfugiés ayant fui à la frontière de la Thaïlande. Nous avons une collection d'exemples, hélas, de pays ou de régions où la communauté internationale est impuissante à restaurer la démocratie et l'État de droit. La Birmanie en fait partie, avec son cortège de résistants et de martyrs, dont Aung San Suu Kyi est l'icône la plus connue. Mais est-il trop demander à l'Union européenne - je dirais presque par décence - de ne pas opérer de coupe dans son budget pour les réfugiés à la frontière de la Thaïlande et de la Birmanie, et de commencer immédiatement à financer une aide transfrontalière et principalement une aide médicale? N'est-il pas urgent que la Haute représentante Catherine Ashton et les États membres soutiennent les recommandations du rapporteur spécial des Nations unies pour la Birmanie, à savoir l'établissement d'une commission d'enquête sur les crimes de guerre et de l'humanité, ce qui pourrait être inclus dans une résolution à l'Assemblée générale des Nations unies cette année? Faisons de la Birmanie un cas d'école, celui de notre capacité à promouvoir la démocratie sans faire appel aux bombes et aux chars."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, het uitgangspunt van deze resolutie is het bijna ontbinden van de partij van Aung San Suu Kyi, de winnaar van de Sacharovprijs die al jaren onder huisarrest staat. Door haar partij, de Nationale Liga voor Democratie, die de laatste verkiezingen heeft gewonnen, te ontbinden, probeert de militaire junta een groot deel van de oppositie uit te schakelen voordat de verkiezingen in oktober van start gaan. Als klap op de vuurpijl van wat niet zozeer een democratische stemming als wel een complete electorale farce lijkt te gaan worden, worden politieke gevangenen en monniken nu ook van de verkiezingen uitgesloten. De junta blijft haar macht misbruiken, grote multinationals blijven van hun contracten met de junta profiteren en de Europese Commissie heeft de hulp voor vluchtelingen die over de grens met Thailand zijn gevlucht verder teruggeschroefd. Helaas beschikken we over een groot aantal voorbeelden van landen en regio’s waar de internationale gemeenschap niet bij machte is om de democratie en de rechtsstaat in ere te herstellen. Birma is daar één van, met zijn stroom verzetsstrijders en martelaren waarvan Aung San Suu Kyi het beroemdste icoon is. Is het teveel gevraagd om de Europese Unie, ik zou haast zeggen om redenen van fatsoen, te verzoeken niet te snijden in de hulp voor de vluchtelingen aan de grens tussen Thailand en Birma en direct te beginnen met het financieren van grensoverschrijdende hulp, met name medische bijstand? Is het geen zaak van dringend belang dat hoge vertegenwoordiger Ashton en de lidstaten de aanbevelingen van de speciale VN-rapporteur voor Birma opvolgen en een commissie vormen om de oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid te onderzoeken, zodat een dergelijk onderzoek nog dit jaar in een resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties meegenomen zou kunnen worden? Laten we van Birma een schoolvoorbeeld maken, een voorbeeld dat laat zien dat wij in staat zijn de democratie te bevorderen zonder bommen en tanks te gebruiken."@nl3
"Pani przewodnicząca! Punktem wyjścia tej rezolucji jest dokonane niemal cichaczem rozwiązanie partii, której przywódcą jest Aung San Suu Kyi, laureatka Nagrody im. Sacharowa, znajdująca się od lat w areszcie domowym. Poprzez rozwiązanie jej partii, Narodowej Ligi na rzecz Demokracji – zwycięzcy w ostatnich wyborach, junta wojskowa usiłuje wyeliminować całą grupę opozycji przed nadchodzącymi wyborami październikowymi. Jednakże na osłodę tego, co nie będzie demokratycznym głosowaniem, a kompletną farsą wyborczą, z udziału w wyborach wykluczono również więźniów politycznych i mnichów. Junta nadal nadużywa władzy, a wielkie firmy międzynarodowe nadal ciągną profity ze swych kontraktów z nią, podczas gdy Komisja zmniejszyła pomoc dla uchodźców, którzy uciekli za granice Tajlandii. Niestety, istnieje szereg przykładów krajów i regionów wobec których społeczność międzynarodowa jest bezsilna jeśli idzie o przywrócenie demokracji i rządów prawa. Birma jest jednym z takich krajów, z grupą bojowników i męczenników ruchu oporu, których najsłynniejszym symbolem jest Aung San Suu Kyi. Czy to za wiele, by zwrócić się do Unii Europejskiej by, można rzec z czystej przyzwoitości, nie zmniejszała pomocy dla uchodźców na granicy Tajlandii i Birmy i bezzwłocznie rozpoczęła finansowanie pomocy transgranicznej, a zwłaszcza pomocy medycznej? Czyż nie jest pilną sprawą, by wysoka przedstawiciel, pani Ashton wraz z państwami członkowskimi poparła zalecenie specjalnego sprawozdawcy ONZ w sprawie Birmy, a mianowicie projekt ustanowienia komisji do zbadania zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, który mógłby zostać włączony do treści tegorocznej rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych? Uczyńmy z Birmy podręcznikowy przykład, pokazujący naszą zdolność do promowania demokracji bez użycia bomb i czołgów."@pl16
"Senhora Presidente, o ponto de partida desta resolução é a dissolução quase do partido liderado por Aung San Suu Kyi, detentora do Prémio Nobel e que se encontra há anos em prisão domiciliária. Com a dissolução do seu partido, a Liga Nacional para a Democracia, vencedor das últimas eleições, a junta militar procura eliminar todo um sector da oposição antes das eleições marcadas para o próximo mês de Outubro. No entanto, para dourar aquilo que será menos um escrutínio democrático do que uma verdadeira farsa eleitoral, também os presos políticos e os monges foram agora excluídos do escrutínio. A junta continua com os seus abusos de poder, as grandes empresas multinacionais continuam a beneficiar dos seus contratos com essa junta e a Comissão Europeia reduziu a ajuda aos refugiados que fugiram para a fronteira com a Tailândia. Infelizmente, temos uma série de exemplos de países ou regiões onde a comunidade internacional é impotente para restaurar a democracia o Estado de direito. A Birmânia é um deles, com o seu cortejo de resistentes e mártires, do qual Aung San Suu Kyi é o ícone mais conhecido. Será demasiado pedir à União Europeia, diria mesmo que por uma questão de decência, para não cortar a sua ajuda aos refugiados na fronteira entre a Tailândia e a Birmânia, e para começar imediatamente a financiar a ajuda transfronteiriça, sobretudo a ajuda médica? Não será urgente que a Alta Representante Catherine Ashton e os Estados-Membros apoiem as recomendações do relator especial das Nações Unidas sobre a Birmânia, nomeadamente a instituição de uma comissão para investigar crimes de guerra e crimes contra a humanidade, que poderiam ser incluídas numa resolução da Assembleia-Geral das Nações Unidas este ano? Façamos da Birmânia um modelo, o da nossa capacidade de promover a democracia sem recorrer a bombas e a tanques"@pt17
"Dnă preşedintă, punctul de plecare al acestei rezoluţii este dizolvarea aproape a partidului condus de Aung San Suu Kyi, care a primit Premiul Saharov şi care a fost ani întregi arestată la domiciliu. Prin dizolvarea partidului său, Liga Naţională pentru Democraţie, care a câştigat ultimele alegeri, junta militară încearcă să elimine o bună parte a opoziţiei înainte de alegerile care vor avea loc în octombrie. Oricum, pentru a pune cireaşa pe tortul care este mai mult o farsă electorală totală decât un scrutin democratic, deţinuţii politici şi călugării nu vor mai avea dreptul să voteze. Junta îşi continuă abuzurile de putere, marile companii multinaţionale profită în continuare de contractele cu aceasta, iar Comisia a redus ajutoarele pentru refugiaţii care au fugit la graniţa cu Thailanda. Din păcate, avem o serie de exemple de ţări şi regiuni în care comunitatea internaţională nu deține nicio putere în vederea restaurării democraţiei şi a statului de drept. Myanmar este una dintre acestea, cu numeroșii săi combatanți și martiri, dintre care Aung San Suu Kyi este cea mai cunoscută. Este prea mult, aş putea spune chiar indecent, să solicităm Uniunii Europene să nu reducă ajutoarele pentru refugiaţii de la graniţa dintre Thailanda şi Myanmar şi să acorde de îndată finanţare pentru ajutoarele transfrontaliere, în principal cele medicale? Înaltul Reprezentant, dna Ashton, şi statele membre nu trebuie, oare, să sprijine de urgență recomandările Raportorului Special al Organizației Naţiunilor Unite pentru Myanmar, și anume, stabilirea unei comisii care să investigheze crimele de război şi crimele împotriva umanității, care ar putea fi incluse într-o rezoluţie a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite din acest an? Haideți să transformăm cazul Myanmar într-un caz de manual, un caz care demonstrează capacitatea noastră de a promova democraţia fără bombe şi tancuri."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, východiskovým bodom pre toto uznesenie je takmer rozpustenie strany vedenej pani Aun Schan Su Ťijovou, ktorá je laureátkou Sacharovovej ceny a roky bola v domácom väzení. Rozpustením jej strany Národná liga za demokraciu (NLD), jasného víťaza ostatných volieb, sa vojenská chunta pokúša pred voľbami, ktoré sa majú uskutočniť v októbri tohto roku, eliminovať celú časť opozície. Ale akoby to nestačilo, teraz boli z volieb, ktoré budú skôr úplnou volebnou fraškou než demokratickými voľbami, vylúčení aj politickí väzni a mnísi. Chunta naďalej zneužíva moc, veľké nadnárodné spoločnosti naďalej využívajú svoje zmluvy s chuntou a Komisia znížila pomoc utečencom, ktorí utiekli k hraniciam s Thajskom. Máme, žiaľ, rad príkladov krajín a regiónov, kde je medzinárodné spoločenstvo bezmocné pri obnovení demokracie a právneho štátu. Mjanmarsko je jednou z nich, s veľkým množstvom odbojárov a mučeníkov, z ktorých najslávnejším symbolom je pani Aun Schan Su Ťijová. Je to príliš veľa, požadovať od Európskej únie, mohla by som povedať, že takmer zo slušnosti, aby neobmedzila svoju pomoc utečencom na thajsko-mjanmarskej hranici a aby urýchlene začala financovať cezhraničnú pomoc, a to najmä lekársku pomoc? Nie je naliehavé, aby vysoká predstaviteľka barónka Ashtonová a členské štáty podporili odporúčania osobitného spravodajcu OSN pre Mjanmarsko, konkrétne, že by sa mala zriadiť komisia na vyšetrenie vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti, a tieto odporúčania by sa mohli zahrnúť v tomto roku do rezolúcie Valného zhromaždenia OSN? Urobme z Mjanmarska učebnicový príklad, ktorý dokáže našu schopnosť podporovať demokraciu bez použitia bômb a tankov."@sk19
"Gospa presednica, izhodiščna točka za to resolucijo je skoraj razpustitev stranke, ki jo vodi Aung San Suu Kyi, prejemnica nagrade Saharova, ki je že več let v hišnem priporu. Z razpustitvijo njene stranke Nacionalna liga za demokracijo, zmagovalka lokalnih volitev, vojaška hunta poskuša izločiti celo skupino opozicije pred volitvami, ki bodo oktobra. Vendar pa, da bi postavili piko na i, temu, kar ne bodo toliko demokratične volitve kot popolna volivna farsa, pa so bili izključeni tudi zaporniki in menihi. Hunta še naprej zlorablja svojo moč, velike multinacionalke imajo še naprej koristi od svojih pogodb s hunto, Komisija pa je zmanjšala pomoč za begunce, ki so pobegnili na mejo s Tajsko. Žal imamo vrsto primerov držav in regij, kjer je mednarodna skupnost brez moči, da bi povrnila demokracijo in pravno državo. Burma je ena od njih in ima svoj tok odpornikov in mučenikov, med katerimi je Aung San Suu Kyi najbolj slavna ikona. Ali je preveč prositi Evropsko unijo, lahko bi skoraj rekel nedostojno, naj ne zmanjšuje svoje pomoči za begunce na meji med Tajsko in Burmo in naj takoj začne financirati čezmejno pomoč, zlasti zdravstveno pomoč? Ali ni nujno, da visoka predstavnica Ashton in države članice podprejo priporočila posebnega poročevalca Združenih narodov za Burmo, namreč, da se ustanovi odbor za preiskovanje vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu, ki bi jih lahko letos vključili v resolucijo splošne skupščine Združenih narodov? Naj postane Burma šolski primer, takšen, ki kaže našo sposobnost spodbujanja demokracije brez uporabe bomb in tankov."@sl20
"Fru talman! Utgångspunkten för denna resolution är upplösningen nästan av det parti som leddes av Aung San Suu Kyi, mottagare av Sacharovpriset som har suttit i husarrest under flera år. Genom att upplösa hennes parti, Nationella demokratiska förbundet (NLD) som segrade i det senaste valet, försöker militärjuntan eliminera en hel sektion av oppositionen före valet i oktober. Som pricken över i:et i vad som kommer att bli en fullständig valfars snarare än ett demokratiskt val, har nu även politiska fångar och munkar förbjudits att rösta. Juntan fortsätter att missbruka sin makt, stora multinationella företag fortsätter att dra nytta av sina kontakter med juntan och kommissionen har minskat sitt bistånd för flyktingar som har flytt till den thailändska gränsen. Vi har tyvärr en rad exempel på länder och regioner där det internationella samfundet inte har makt att återinrätta demokratin och rättsordningen. Burma är ett av dem, med sina många motståndskämpar och martyrer, varav Aung San Suu Kyi är den mest kända förebilden. Är det för mycket att begära av EU att, låt mig säga utifrån anständighet, inte minska biståndet till flyktingarna vid den thailändsk-burmesiska gränsen och att omedelbart besluta om finansiering av gränsöverskridande bistånd, särskilt läkarvård? Bör inte den höga representanten Catherine Ashton och medlemsstaterna så fort som möjligt stödja den rekommendation som utfärdats av FN:s särskilda sändebud i Burma, nämligen att en undersökningskommission bör inrättas med uppgift att utreda krigsbrott och brott mot mänskligheten som skulle kunna inbegripas i FN:s generalförsamlings resolution i år? Låt oss göra Burma till ett skolboksexempel som demonstrerar vår förmåga att främja demokrati utan att använda bomber och stridsvagnar."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph