Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-05-20-Speech-4-255"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100520.22.4-255"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, depuis plusieurs semaines, le mouvement populaire des «chemises rouges» manifestait à Bangkok pour exiger le respect de la démocratie. Rappelons que le gouvernement actuel, même si le Président n’est au pouvoir que depuis décembre 2008, résulte néanmoins d’un coup d’État militaire qui remonte à septembre 2006. Que demandaient les «chemises rouges»? La démission du Premier ministre, la dissolution du parlement, des élections anticipées, bref, la démocratie. Le 4 mai, le Premier ministre avait annoncé un plan de réconciliation avec ces fameuses élections anticipées, mais l’assassinat, le 13 mai, du général Khattiya, chef militaire des chemises rouges, a mis fin aux négociations. C’est dans ce contexte que nous avons préparé la résolution qui est soumise aujourd’hui. Hier, l’armée est intervenue, faisant plusieurs morts, dont un journaliste italien. Pour nous, il est indispensable que les solutions que nous allons voter tiennent compte de ces événements, d’autant plus qu’immédiatement, les principaux leaders des chemises rouges se sont rendus et ont appelé la population au calme. En fait, c’est la question de la succession du roi qui est en cause. Celui-ci est étrangement silencieux. Le message que nous devons faire passer est que la démocratie ne s’impose jamais par la force, qu’il n’est pas supportable de réprimer des manifestations en envoyant l’armée avec ordre de tirer à vue. La résolution ne condamne même pas les violences. Nous ne la voterons pas. Les Thaïlandais ont droit à la démocratie et il faut tout faire pour éviter un nouveau coup d’État militaire."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, lidové hnutí „rudých košil“ již v Bangkoku demonstruje po několik týdnů a požaduje dodržování demokracie. Uvědomme si, že současná vláda, přestože prezident je u moci teprve od prosince 2008, je výsledkem vojenského převratu, k němuž došlo v září 2006. Co „rudé košile“ požadovaly? Premiérovu rezignaci, rozpuštění parlamentu, předčasné volby – stručně řečeno, demokracii. Dne 4. května 2010 předseda vlády oznámil plán smíření založený na těchto slavných předčasných volbách, ale atentát spáchaný 13. května na generála Khatiiyu, velitele „rudých košil“, jednání ukončil. To jsou souvislosti, v nichž jsme připravovali toto usnesení, které je dnes před námi. Při včerejším vojenském zásahu bylo zabito několik lidí, včetně italského novináře. Je pro nás klíčové, aby toto usnesení, o kterém budeme hlasovat, tyto události zohlednilo, zejména když se hlavní představitelé hnutí „rudých košil“ okamžitě vzdali a vyzvali obyvatele ke klidu. Ve skutečnosti existují pochyb stran nástupnictví krále. Podivuhodným způsobem mlčel. Signál, který musíme vyslat, je ten, že demokracii si nelze vynutit silou, a že není přijatelné, aby demonstrace potlačovaly vysláním armády s rozkazem střílet na potkání. Toto usnesení toto násilí dokonce ani neodsuzuje. Nebudeme hlasovat v jeho prospěch. Thajci mají na demokracii právo a je třeba učinit vše pro to, aby se zabránilo dalšímu vojenskému převratu."@cs1
"Fru formand! I flere uger har ”rødskjorternes” folkelige bevægelse demonstreret i Bangkok med krav om respekt for demokratiet. Lad os huske, at selv om præsidenten kun har været ved magten siden december 2008, er den nuværende regering ikke desto mindre resultatet af et militærkup, der fandt sted i september 2006. Hvad krævede ”rødskjorterne”? Premierministerens afsked, opløsning af parlamentet, hurtige valg – kort sagt demokrati. Den 4. maj 2010 bekendtgjorde premierministeren en forsoningsplan baseret på de berømte hurtige valg, men snigmordet den 13. maj på general Khattiya, ”rødskjorternes” leder, bragte forhandlingerne til ophør. Det er i denne kontekst, vi har udarbejdet den foreliggende beslutning. I går greb hæren ind og dræbte adskillige mennesker, herunder en italiensk journalist. For os er det afgørende, at beslutningen, som vi skal stemme om, tager disse begivenheder i betragtning, især i lyset af, at hovedlederne for ”rødskjorternes” bevægelse straks overgav sig og opfordrede befolkningen til at bevare roen. Faktisk er det spørgsmålet om tronfølgen, der stilles spørgsmålstegn ved. Kongen har forholdt sig underligt tavs. Det budskab, vi må sende, er, at demokrati ikke kan påtvinges, og at det ikke er acceptabelt at slå demonstrationer ned ved at sende hæren ind med ordre om at skyde uden varsel. Beslutningen fordømmer ikke engang volden. Vi vil ikke stemme for den. Det thailandske folk har ret til demokrati, og man må gøre alt for at forhindre endnu et militærkup."@da2
"Frau Präsidentin! Seit mehreren Wochen schon demonstriert die Volksbewegung der „Rothemden“ in Bangkok und fordert die Achtung der Demokratie. Es sei daran erinnert, dass die derzeitige Regierung, auch wenn der Präsident erst seit Dezember 2008 an der Macht ist, dennoch durch einen Militärputsch im September 2006 an die Macht gekommen ist. Was fordern die „Rothemden“ eigentlich? Den Rücktritt des Premierministers, die Auflösung des Parlaments, vorgezogene Wahlen – kurzum: Sie fordern Demokratie. Am 4. Mai 2010 kündigte der Premierminister einen Plan für Versöhnung basierend auf besagten vorgezogenen Wahlen an, aber die Verhandlungen wurden nach dem Mord an General Khattiya, dem Befehlshaber der „Rothemden“, am 13. Mai abgebrochen. Vor diesem Hintergrund haben wir die uns heute vorliegende Entschließung ausgearbeitet. Gestern hat die Armee eingegriffen und mehrere Menschen getötet, darunter einen italienischen Journalisten. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass die Entschließung, über die wir abstimmen, diesen Ereignissen Rechnung trägt, besonders in Anbetracht der Tatsache, dass sich die wichtigsten Anführer der „Rothemden“ unmittelbar ergeben und die Bevölkerung aufgerufen haben, die Ruhe zu bewahren. De facto geht es um die Nachfolge des Königs, die in Frage gestellt wird. Er hat dazu bis jetzt seltsamerweise geschwiegen. Die Botschaft, die wir vermitteln müssen, ist die, dass man Demokratie nicht mit Gewalt erzwingen kann, und wir können nicht akzeptieren, dass Demonstrationen mit Hilfe der Armee mit Schießbefehl niedergeschlagen werden. Diese Entschließung verurteilt die Gewalt nicht einmal. Wir werden nicht dafür stimmen. Die Bevölkerung Thailands hat ein Recht auf Demokratie, und es muss alles getan werden, um einen weiteren Militärputsch zu verhindern."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, επί αρκετές εβδομάδες τώρα, το λαϊκό κίνημα των «κόκκινων πουκάμισων» διαδηλώνει στην Μπανγκόκ ζητώντας σεβασμό για τη δημοκρατία. Ας θυμηθούμε ότι η σημερινή κυβέρνηση, παρόλο που ο Πρόεδρος είναι στην εξουσία μόνο από το Δεκέμβριο του 2008, είναι ωστόσο αποτέλεσμα στρατιωτικού πραξικοπήματος που έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο του 2006. Τι ζητούν οι διαδηλωτές που αποκαλούνται «κόκκινα πουκάμισα»; Την παραίτηση του πρωθυπουργού, τη διάλυση του κοινοβουλίου, τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών – εν ολίγοις, δημοκρατία. Στις 4 Μαΐου 2010, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε σχέδιο συμφιλίωσης βασισμένο σε αυτές τις περίφημες πρόωρες εκλογές, όμως η δολοφονία, στις 13 Μαΐου, του στρατηγού Khattiya, διοικητή των «κόκκινων πουκάμισων», έθεσε τέλος στις διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο εκπονήθηκε το ψήφισμα που έχουμε ενώπιόν μας σήμερα. Χθες επενέβη ο στρατός, σκοτώνοντας αρκετά άτομα περιλαμβανομένου ενός ιταλού δημοσιογράφου. Για εμάς, είναι ουσιώδες το ψήφισμα επί του οποίου θα ψηφίσουμε να λαμβάνει υπόψη αυτά τα γεγονότα, ιδιαίτερα δε δεδομένου ότι οι κυριότεροι ηγέτες του κινήματος των «κόκκινων πουκάμισων» παραδόθηκαν αμέσως και κάλεσαν τον πληθυσμό να παραμείνει ήρεμος. Στην πραγματικότητα, αυτό που αμφισβητείται είναι το θέμα της διαδοχής του βασιλιά. Ο βασιλιάς παρέμεινε περίεργα σιωπηλός. Το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε είναι ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να επιβάλλεται με τη βία, και ότι δεν είναι αποδεκτό να καταπνίγονται οι διαδηλώσεις με την επέμβαση του στρατού με εντολές χρήσης όπλων. Το ψήφισμα δεν καταδικάζει καν τη βία. Δεν θα το υπερψηφίσουμε. Ο λαός της Ταϊλάνδης έχει δικαίωμα στη δημοκρατία, και πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να αποφευχθεί άλλο ένα στρατιωτικό πραξικόπημα."@el10
"Madam President, for several weeks now, the ‘red-shirts’ popular movement has been demonstrating in Bangkok in order to demand respect for democracy. Let us remember that the current government, even though the President has only been in power since December 2008, is nevertheless the result of a military coup that occurred in September 2006. What were the ‘red-shirts’ demanding? The Prime Minister’s resignation, the dissolution of parliament, early elections – in short, democracy. On 4 May 2010, the Prime Minister announced a reconciliation plan based on those famous early elections, but the assassination, on 13 May, of General Khattiya, commander of the ‘red-shirts’, terminated negotiations. This is the context in which we have prepared the resolution before us today. Yesterday, the army intervened, killing several people including an Italian journalist. For us, it is essential that the resolution on which we are going to vote takes account of these events, particularly given that the main leaders of the ‘red-shirt’ movement immediately surrendered and urged the population to remain calm. In fact, it is the matter of the succession of the king that is being called into question. He has remained strangely silent. The message we must convey is that democracy cannot be imposed by force, and that it is not acceptable to quash demonstrations by sending in the army with orders to shoot on sight. The resolution does not even condemn the violence. We will not vote in favour of it. The Thai people have the right to democracy, and everything must be done to avoid another military coup."@en4
"Señora Presidenta, durante las últimas semanas, el movimiento popular de las «camisas rojas» se ha manifestado en Bangkok para exigir que se respete la democracia. No debemos olvidar que el gobierno actual, aunque el Primer Ministro sólo ha estado en el cargo desde diciembre de 2008, es resultado del golpe militar de septiembre de 2006. ¿Qué pedían las «camisas rojas»? La dimisión del Primer Ministro, la disolución del parlamento, elecciones adelantadas… es decir, democracia. El 4 de mayo de 2010, el Primer Ministro anunció un plan de reconciliación basado en las solicitadas elecciones anticipadas, pero el asesinato del general Khattiya, comandante de las «camisas rojas», ocurrido el 13 de mayo, puso fin a las negociaciones. Este es el contexto en el que se basa la resolución que tenemos hoy ante nosotros. Ayer, el ejército intervino y mató a varias personas, entre ellas un periodista italiano. Para nosotros lo esencial es que la resolución que vamos a votar tenga en cuenta estos acontecimientos, sobre todo en vista de que los principales dirigentes del movimiento de los «camisas rojas» se rindieron de inmediato e invitaron a la población a mantener la calma. De hecho, incluso se ha cuestionado la sucesión del rey, que ha mantenido un inusitado silencio. El mensaje que debemos transmitir es que la democracia no puede imponerse por la fuerza y que resulta inadmisible aplastar manifestaciones enviando al ejército con órdenes de dispar a discreción. La resolución ni siquiera condena la violencia. No votaremos a favor de ella. El pueblo tailandés tiene derecho a la democracia, y debe hacerse todo lo posible para evitar otro golpe militar."@es21
"Austatud juhataja! Juba mitmeid nädalaid on nn punasärklaste populaarne liikumine Bangkoki meeleavaldustel demokraatia austamist nõudnud. Tuletagem meelde, et kuigi praegune president on võimul olnud alles alates 2008. aasta detsembrist, on praegune valitsus siiski 2006. aasta septembris toimunud sõjaväelise riigipöörde tulemus! Mida punasärklased nõudsid? Peaministri tagasiastumist, parlamendi laialisaatmist, erakorralisi valimisi – lühidalt, demokraatiat. Peaminister teatas 4. mail 2010 nendel kuulsatel erakorralistel valimistel põhinevast taastumiskavast, kuid punasärklaste komandöri kindral Khattiya mõrvamine 13. mail tegi läbirääkimistele lõpu. Sellises kontekstis oleme täna meie ees oleva resolutsiooni ette valmistanud. Eile sekkus meeleavaldusse sõjavägi, tappes mitmeid inimesi, sealhulgas Itaalia ajakirjaniku. Meie jaoks on väga oluline, et resolutsioonis, mille poolt hääletama hakkame, neid sündmusi arvesse võetaks, arvestades eelkõige seda, et punasärklased andsid kohe alla ja nõudsid tungivalt, et rahvas jääks rahulikuks. Tegelikult seatakse siin kahtluse alla kuninga edukuse küsimus. Tema on olnud kahtlaselt vait. Peame edasi andma sõnumi, et demokraatiat ei saa kehtestada jõuga, ning et vastuvõetamatu on meeleavalduste mahasurumiseks saata sõjavägi, kellele on antud käsk tulistada. Resolutsioonis ei mõisteta vägivalda isegi hukka. Me ei hääleta selle poolt. Tai inimestel on õigus demokraatiale ja tuleb teha kõik, et uut sõjaväelist riigipööret ära hoida."@et5
"Arvoisa puhemies, "punapaitojen" kansanliike on jo useiden viikkojen ajan osoittanut mieltään Bangkokissa vaatiakseen demokratian kunnioittamista. Muistakaamme, että vaikka presidentti on ollut vallassa vasta joulukuusta 2008, nykyinen hallitus on kuitenkin syyskuussa 2006 tehdyn sotilasvallankaappauksen tulosta. Mitä "punapaidat" sitten oikein vaativat? Pääministerin eroamista, parlamentin hajottamista, ennenaikaisia vaaleja – lyhyesti sanottuna demokratiaa. Pääministeri julkisti 4. toukokuuta 2010 sovintosuunnitelman, joka perustui noihin kuuluisiin ennenaikaisiin vaaleihin, mutta "punapaitojen" komentajan, kenraali Khattiyan salamurha 13. toukokuuta keskeytti neuvottelut. Tämä on se tilanne, jossa olemme laatineet tänään käsiteltävänämme olevan päätöslauselman. Eilen armeija puuttui tilanteeseen ja surmasi useita ihmisiä, joiden joukossa oli myös italialainen toimittaja. Meidän mielestämme on ensiarvoisen tärkeää, että äänestettävänämme olevassa päätöslauselmassa otetaan huomioon nämä tapahtumat, varsinkin kun "punapaitaliikkeen" tärkeimmät johtajat antautuivat välittömästi ja kehottivat kansaa pysymään rauhallisena. Se, mitä itse asiassa kyseenalaistetaan, on kuninkaanvallan periytyminen. Hän on ollut asian osalta oudon hiljaa. Meidän on välitettävä viesti siitä, että demokratiaa ei voida tyrkyttää voimakeinoin ja että mielenosoituksia ei saa tukahduttaa lähettämällä armeija kehiin ja komentamalla se ampumaan ihmisiä näköetäisyydeltä. Päätöslauselmassa ei edes tuomita väkivaltaa. Me emme aio äänestää sen puolesta. Thaimaan kansalla on oikeus demokratiaan, ja uusi sotilasvallankaappaus on estettävä hinnalla millä hyvänsä."@fi7
". Elnök asszony, a vörösinges népi mozgalom már több hete tüntet Bangkokban a demokrácia tiszteletben tartását követelve. Ne felejtsük el, hogy a jelenlegi kormány, még ha az elnök csak 2008 decembere óta is van hatalmon, a 2006. szeptemberi katonai puccs eredményeként állt fel. Mit követeltek a vörösingesek? A miniszterelnök lemondását, a parlament feloszlatását, előrehozott választásokat – egyszóval demokráciát. 2010. május 4.-én a miniszterelnök megbékélési tervet jelentett be, amely a sokat emlegetett előrehozott választásokra épült volna, de május 13-án Khattiya tábornok, a vörösingesek tábornoka merénylet áldozatává vált, és ez megszakította a tárgyalásokat. Ezeket az összefüggéseket figyelembe véve készítettük el a ma előttünk fekvő állásfoglalást. Tegnap a hadsereg beavatkozott, több embert megöltek, köztük egy olasz újságírót. Számunkra létfontosságú, hogy az állásfoglalás, amelyről szavazunk, figyelembe vegye ezeket az eseményeket, különösen hogy a vörösinges mozgalom legfontosabb vezetői azonnal megadták magukat, és felhívták a lakosságot, hogy őrizze meg a nyugalmát. Tulajdonképpen a király utódlása vált bizonytalanná. A király különös módon néma maradt. Nekünk azt az üzenetet kell közvetítenünk, hogy a demokráciát nem lehet erőszakkal rákényszeríteni az emberekre, és hogy nem lehet tüntetéseket a tűzparancsot kapott hadsereg bevetésével eltiporni. Az állásfoglalás még csak nem is ítéli el az erőszakot. Nem szavazzuk meg. A thai embereknek joguk van a demokráciára, és mindent meg kell tenni egy újabb katonai puccs elkerülése érdekében."@hu11
"signora Presidente, ormai da alcune settimane il movimento popolare delle “camicie rosse" sta manifestando a Bangkok richiedendo il rispetto della democrazia. Dobbiamo ricordare che, benché il Presidente sia salito al potere solamente nel dicembre 2008, l’attuale governo è pur sempre il risultato di un colpo di Stato militare avvenuto nel settembre 2006. Che cosa chiedono le “camicie rosse”? Le dimissioni del Primo ministro, lo scioglimento del parlamento, elezioni anticipate: in una parola, democrazia. Il 4 maggio 2010, il Primo ministro thailandese ha annunciato un piano di riconciliazione sulla base delle famose elezioni anticipate, ma l’omicidio del generale Khattiya, comandante delle “camicie rosse”, il 13 maggio ha segnato la brusca fine dei negoziati. In questo contesto abbiamo redatto la risoluzione che vi presentiamo oggi. Proprio ieri è intervenuto l’esercito, causando alcune vittime tra cui un giornalista italiano. Per noi è essenziale che la risoluzione che stiamo per votare tenga in debita considerazione questi fatti, soprattutto visto che i principali leader del movimento delle “camicie rosse” si sono arresi immediatamente, invitando la popolazione a mantenere la calma. In realtà, si tratta di una questione di successione al trono, anche se il re è rimasto però stranamente silenzioso. Dobbiamo veicolare il messaggio che non si può imporre la democrazia con la forza e non è accettabile soffocare le manifestazioni dando ordine all’esercito di sparare a vista. La risoluzione non è una condanna alla violenza, ma nemmeno si schiera a suo favore. I cittadini thailandesi hanno diritto alla democrazia e dobbiamo fare tutto il possibile per evitare un colpo di Stato."@it12
"Ponia pirmininke, liaudies judėjimo nariai jau kelias savaites Bankoke rengia demonstracijas, reikalaudami pagarbos demokratijai. Prisiminkime, kad, nors Prezidentas valdžioje tik nuo 2008 m. gruodžio mėn., dabartinė vyriausybė suformuota 2006 m. rugsėjo mėn. įvykdžius karinį perversmą. Ko reikalavo ? Kad atsistatydintų Ministras pirmininkas, kad būtų paleistas parlamentas, kad būtų surengti išankstiniai rinkimai, trumpai tariant – demokratijos. 2010 m. gegužės 4 d. Ministras pirmininkas paskelbė susitaikymo planą, pagrįstą tais garsiais išankstiniais rinkimais, bet po to, kai gegužės 13 d. nužudytas vadas generolas Khattiya Sawasdipol, derybos baigėsi. Tokiomis aplinkybėmis parengėme šiandien aptariamą rezoliuciją. Vakar, įsikišus kariuomenei, žuvo keli žmonės, įskaitant italų žurnalistą. Mums svarbiausia, kad rezoliucijoje, dėl kurios balsuosime, būtų atsižvelgiama į šiuos įvykius, ypač todėl, kad pagrindiniai judėjimo vadovai iš karto pasidavė ir paprašė žmonių laikytis rimties. Iš tikrųjų kyla abejonių dėl karaliaus įpėdinio. Keista, bet jis neišreiškė savo nuomonės. Turime aiškiai pasakyti, kad demokratijos neįmanoma įtvirtinti jėga ir kad nepriimtina slopinti demonstracijų išsiunčiant kariuomenę ir įsakant jai iš karto šaudyti. Šioje rezoliucijoje nesmerkiamas net smurtas. Nebalsuosime už ją. Tailando gyventojai turi teisę į demokratiją, todėl būtina visomis priemonėmis užkirsti kelią dar vienam kariniam perversmui."@lt14
". Priekšsēdētājas kundze! Jau vairākas nedēļas „sarkankreklu” tautas kustības dalībnieki rīko demonstrācijas Bangkokas ielās, lai pieprasītu ievērot demokrātijas principus. Atcerēsimies, ka pašreizējā valdība, lai gan tās prezidents šajā amatā ir tikai kopš 2008. gada, tomēr tika izveidota 2006. gada septembra militārā apvērsuma laikā. Ko tad „sarkankrekli” pieprasa? Premjerministra atkāpšanos, parlamenta atlaišanu, ārkārtas vēlēšanas — īsi izsakoties — demokrātiju. 2010. gada 4. maijā premjerministrs publiskoja samierināšanās plānu, ko īstenojot tiktu sarīkotas minētās „slavenās” ārkārtas vēlēšanas, 13. maijā „sarkankreklu” komandieris ģenerālis pārtrauca sarunas. Tādi bija apstākļi, kad mēs gatavojām šodien jūsu priekšā esošo rezolūciju. Vakar, iejaucoties armijai, tika nogalināti vairāki cilvēki, tostarp kāds Itālijas žurnālists. Mums ir svarīgi, lai šajā rezolūcijā, par kuru mēs balsosim, būtu ņemti vērā šie notikumi, jo īpaši tādēļ, ka „sarkankreklu” kustības vadītāji nekavējoties kapitulēja un mudināja iedzīvotājus saglabāt mieru. Faktiski tas ir apšaubāmais jautājums par karaļa pēcteci. Dīvaini, ka viņš vēl aizvien klusē. Mums jāpauž vēsts, ka demokrātiju nevar panākt ar spēku un ka ir nepieņemami apspiest demonstrācijas ar armijas palīdzību, kam pavēlēts šaut mērķī. Rezolūcijā pat nav nosodīta vardarbība. Mēs nebalsosim par to. Taizemes iedzīvotājiem ir tiesības uz demokrātiju, un ir jādara viss, lai izvairītos no militāra apvērsuma atkārtošanās."@lv13
"Madame la Présidente, depuis plusieurs semaines, le mouvement populaire des chemises rouges manifestait à Bangkok pour exiger le respect de la démocratie. Rappelons que le gouvernement actuel, même si le Président n'est au pouvoir que depuis décembre 2008, résulte néanmoins d'un coup d'État militaire qui remonte à septembre 2006. Que demandaient les chemises rouges? La démission du Premier ministre, la dissolution du parlement, des élections anticipées, bref, la démocratie. Le 4 mai, le Premier ministre avait annoncé un plan de réconciliation avec ces fameuses élections anticipées, mais l'assassinat, le 13 mai, du général Khattiya, chef militaire des chemises rouges, a mis fin aux négociations. C'est dans ce contexte que nous avons préparé la résolution qui est soumise aujourd'hui. Hier, l'armée est intervenue, faisant plusieurs morts, dont un journaliste italien. Pour nous, il est indispensable que les solutions que nous allons voter tiennent compte de ces événements, d'autant plus qu'immédiatement, les principaux leaders des chemises rouges se sont rendus et ont appelé la population au calme. En fait, c'est la question de la succession du roi qui est en cause. Celui-ci est étrangement silencieux. Le message que nous devons faire passer est que la démocratie ne s'impose jamais par la force, qu'il n'est pas supportable de réprimer des manifestations en envoyant l'armée avec ordre de tirer à vue. La résolution ne condamne même pas les violences. Nous ne la voterons pas. Les Thaïlandais ont droit à la démocratie et il faut tout faire pour éviter un nouveau coup d'État militaire."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, de volksbeweging van de roodhemden heeft nu al wekenlang in Bangkok gedemonstreerd om respect voor de democratie te eisen. Laten we niet vergeten dat de huidige regering, ook al is de president pas sinds december 2008 aan de macht, is voortgekomen uit een militaire staatsgreep in september 2006. Wat wilden de roodhemden? Het aftreden van de minister-president, de ontbinding van het parlement, vervroegde verkiezingen, kortom: democratie. Op 4 mei kondigde de minister-president een verzoeningsplan aan met die befaamde vervroegde verkiezingen, maar de moord op 13 mei op generaal Khattiya, de militaire commandant van de roodhemden, betekende het einde van die onderhandelingen. Dit is de context waarin wij de resolutie die vandaag wordt ingediend, hebben voorbereid. Gisteren heeft het leger ingegrepen, waarbij meerdere doden zijn gevallen, onder wie een Italiaanse journalist. Voor ons is het van essentieel belang dat de resolutie waar we over gaan stemmen, rekening houdt met deze gebeurtenissen, des te meer omdat de belangrijkste leiders van de roodhemden zich onmiddellijk hebben overgegeven en de bevolking tot kalmte hebben gemaand. In feite gaat het hier om de opvolging van de koning. Deze laatste heeft zich opvallend stil gehouden. De boodschap die we moeten overbrengen is dat democratie nooit met geweld opgelegd kan worden en dat het niet aanvaardbaar is om betogingen neer te slaan door het leger erop af te sturen met het bevel gericht te schieten. De resolutie veroordeelt het geweld zelfs niet. Wij zullen er niet voor stemmen. De Thaise bevolking heeft recht op democratie en alles moet in het werk worden gesteld om een nieuwe militaire staatsgreep te voorkomen."@nl3
"Pani przewodnicząca! Od kilku tygodni ludowy ruch „Czerwonych Koszul” demonstruje na ulicach Bangkoku żądając poszanowania dla demokracji. Pamiętajmy, że chociaż prezydent jest u władzy dopiero od grudnia 2008 roku, obecny rząd powstał jednakowoż w wyniku przewrotu wojskowego, który nastąpił we wrześniu 2006 roku. Czego żądały „Czerwone Koszule”? Ustąpienia premiera, rozwiązania parlamentu, przedterminowych wyborów – krotko mówiąc: demokracji. W dniu 4 maja 2010 roku premier ogłosił plan pojednania w oparciu o osławione hasło przedterminowych wyborów, ale zamordowanie 13 maja generała Khattiyi, komendanta „Czerwonych Koszul”, położyło kres negocjacjom. Taki jest kontekst przygotowanej przez nas rezolucji, którą mamy dziś przed sobą. Wczoraj interweniowała armia, zabijając wiele osób, a wśród nich włoskiego dziennikarza. Zasadniczą sprawą jest dla nas, by rezolucja, nad którą będziemy głosować, uwzględniała te wydarzenia, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę to, że główni przywódcy ruchu „Czerwonych Koszul” natychmiast się poddali i wezwali ludność do zachowania spokoju. W istocie rzeczy kwestionowana jest sprawa sukcesji tronu. Król nadal dziwnie milczy. Musimy przekazać przesłanie, że demokracji nie można narzucać siłą i że nie można tłumić demonstracji wysyłając armię z rozkazem strzelania bez ostrzeżenia. W rezolucji nawet nie potępiono aktów przemocy. Nie będziemy głosować za jej przyjęciem. Mieszkańcy Tajlandii maja prawo do demokracji i trzeba uczynić wszystko, aby uniknąć nowego wojskowego zamachu stanu."@pl16
"Senhora Presidente, há algumas semanas que o movimento popular dos "Camisas Vermelhas" se manifesta em Banguecoque para exigir respeito pela democracia. Não esqueçamos que o Governo actual, apesar de o Presidente só estar no poder desde Dezembro de 2008, resulta, contudo, de um golpe de Estado ocorrido em Setembro de 2006. O que reivindicam os "Camisas Vermelhas"? A demissão do Primeiro-Ministro, a dissolução do Parlamento, eleições antecipadas – em suma, democracia. A 4 de Maio de 2010, o Primeiro-Ministro anunciou um plano de reconciliação com base nessas famosas eleições antecipadas, mas o assassinato, a 13 de Maio, do General Khattiya, comandante dos "Camisas Vermelhas", pôs fim às negociações. É este o contexto em que preparámos a resolução que temos hoje diante de nós. Ontem, o exército interveio, matando várias pessoas, entre elas um jornalista italiano. Para nós, é essencial que a resolução que vamos votar tenha em conta estes acontecimentos, especialmente porque os principais líderes do movimento dos "Camisas Vermelhas" se renderam de imediato e apelaram para que a população se mantivesse calma. Na realidade, o que está a ser posto em causa é a questão da sucessão do rei. Este tem-se mantido estranhamente silencioso. A mensagem que temos de enviar é a de que a democracia não pode ser imposta pela força e que não é aceitável esmagar manifestações enviando o exército com ordens para disparar à vista. A resolução nem sequer condena a violência. Não votaremos a favor da mesma. Os tailandeses têm direito à democracia, e há que fazer tudo para evitar um novo golpe de Estado militar."@pt17
"Dnă președintă, de câteva săptămâni, mișcarea populară a „tricourilor roșii” organizează manifestații în Bangkok, solicitând respectarea democrației. Să nu uităm faptul că, deşi președintele ocupă această funcție doar din decembrie 2008, actualul guvern a venit, totuşi, la putere în urma unei lovituri de stat militare care a avut loc în septembrie 2006. Ce anume solicitau „tricourile roșii”? Demisia prim-ministrului, dizolvarea parlamentului, alegeri anticipate – pe scurt, democrație. La 4 mai 2010, prim-ministrul a anunțat un plan de reconciliere care avea la bază acele faimoase alegeri anticipate, însă asasinarea, la 13 mai, a generalului Khattiya, comandantul „tricourilor roșii”, a pus capăt acestor negocieri. În acest context am elaborat rezoluția pe care o avem astăzi în față. Ieri a intervenit armata, omorând mai multe persoane, inclusiv un ziarist italian. Pentru noi, este esențial ca rezoluția pe care o vom vota să țină cont de toate aceste evenimente, în special dat fiind faptul că principalii conducători ai mișcării „tricourilor roșii” s-au predat imediat și au îndemnat populația să își păstreze calmul. De fapt, se pune problema succesiunii la tron. Regele a rămas uimitor de tăcut. Mesajul pe care trebuie să îl transmitem este că democrația nu poate fi impusă cu forța și că nu este permisă anihilarea manifestațiilor trimiţând armata căreia i se ordonă să tragă pe loc. Rezoluția nici măcar nu condamnă violența. Noi nu vom vota în favoarea ei. Poporul thailandez are dreptul la democrație și trebuie luate toate măsurile posibile în vederea evitării unei alte lovituri de stat militare."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, už je to niekoľko týždňov, čo populárne hnutie tzv. červených košieľ demonštruje v Bangkoku a požaduje rešpektovanie demokracie. Pripomeňme si, že aj keď je prezident pri moci len od decembra 2008, napriek tomu je súčasná vláda výsledkom vojenského prevratu, ku ktorému došlo v septembri 2006. Čo požadovalo hnutie tzv. červených košieľ? Odstúpenie premiéra, rozpustenie parlamentu, predčasné voľby – skrátka demokraciu. Premiér oznámil 4. mája 2010 plán na zmierenie založený na tých slávnych predčasných voľbách, ale rokovania ukončilo zavraždenie veliteľa hnutia tzv. červených košieľ generála Khattiju, ku ktorému došlo 13. mája. V tomto kontexte sme pripravili uznesenie, ktoré tu dnes pred sebou máme. Včera zasiahla armáda a zabila niekoľko ľudí vrátane talianskeho novinára. Pre nás je dôležité, aby uznesenie, o ktorom budeme dnes hlasovať, bralo tieto udalosti do úvahy, predovšetkým vzhľadom na to, že hlavní predstavitelia hnutia tzv. červených košieľ ihneď kapitulovali a vyzvali obyvateľov na zachovanie pokoja. V skutočnosti sa spochybňuje otázka následníctva kráľa. Kráľ prekvapivo zostal mlčať. Musíme vyslať správu, že demokraciu nemožno vynútiť silou a že je neprijateľné potláčať demonštrácie nasadením armády s rozkazom strieľať bez výstrahy. Uznesenie dokonca ani neodsudzuje násilie. Nebudeme zaň hlasovať. Thajskí občania majú právo na demokraciu a musí sa urobiť všetko, aby sa zabránilo ďalšiemu vojenskému prevratu."@sk19
"Gospa predsednica, priljubljeno gibanje „rdečesrajčnikov“ zdaj že nekaj tednov protestira v Bangkoku, ker zahteva demokracijo. Ne pozabimo, da je sedanja vlada, čeprav je predsednik na oblasti šele od decembra 2008, kljub temu rezultat vojaškega udara, ki je bil septembra 2006. Kaj zahtevajo „rdečesrajčniki“? Odstop premierja, razpustitev parlamenta, predčasne volitve – skratka, demokracijo. 4. maja 2010 je premier napovedal načrt sprave na podlagi teh slavnih predčasnih volitev, vendar so se zaradi umora generala Khattiya, poveljnika „rdečesrajčnikov“, 13. maja pogajanja končala. To so okoliščine, v katerih smo pripravili resolucijo, ki je danes pred nami. Včeraj je posredovala vojska in ubila nekaj ljudi, med njimi italijanskega novinarja. Za nas je bistveno, da bi se v resoluciji, o kateri bomo danes glasovali, upoštevali ti dogodki, zlasti glede na to, da so se glavni voditelji „rdečesrajčnikov“ takoj predali in pozvali prebivalstvo, naj ostane mirno. Dejansko gre za vprašanje, kdo bo nasledil kralja. Ta je ostal nenavadno tiho. Sporočilo, ki ga moramo posredovati, je, da se demokracije ne da vpeljati na silo in da ni sprejemljivo, da se demonstracije zadušijo tako, da se pošlje vojsko in se ji naroči, naj strelja brez odlašanja. Resolucija sploh ne obsoja nasilja. Ne bomo glasovali zanjo. Tajci imajo pravico do demokracije in treba je storiti vse, da se prepreči še en vojaški udar."@sl20
"Fru talman! I flera veckor nu har rödskjortorna demonstrerat i Bangkok för att kräva att demokratin respekteras. Låt oss påminna oss om att fastän presidenten i den nuvarande regeringen enbart har suttit vid makten sedan december 2008, är den sittande regeringen ett resultat av en militärkupp som skedde i september 2006. Vad krävde då rödskjortorna? Premiärministerns avgång, parlamentets upplösning och förtida val – kortfattat, demokrati. Den 4 maj 2010 meddelade premiärministern en försoningsplan som byggde på dessa berömda förtida val, men mordet den 13 maj på general Khattiya, rödskjortornas ledare, satte stopp för förhandlingarna. Det är i detta sammanhang som vi har förberett resolutionen som har lagts fram här idag. I en militäroperation igår dödades flera personer, bland annat en italiensk journalist. För oss är det viktigt att den resolution som vi kommer att rösta om tar hänsyn till dessa händelser särskilt med tanke på att rödskjortornas högsta ledare omedelbart kapitulerade och uppmanade folket att behålla lugnet. Det är egentligen tronföljden som sätts i fråga. Kungen har varit märkligt tyst. Budskapet som vi måste föra vidare är att demokrati inte kan påtvingas och att det är oacceptabelt att krossa demonstrationer genom att skicka in armén med order att skjuta så fort man får syn på någon. Resolutionen fördömer inte ens våldet. Vi kommer inte att rösta för den. Det thailändska folket har rätt till demokrati, och vi måste göra allt för att undvika en ny militärkupp."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Sawatdiphol Khattiya"13
"raudonmarškinių"14
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph