Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-05-20-Speech-4-230"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100520.21.4-230"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, blasphemy laws in Pakistan, as various colleagues have pointed out, are easily abused by extremists as an excuse to use violence against religious or non-religious minorities. Of course, freedom of religion is important, but freedom from religion is also important. These blasphemy laws in a society in which freedom of expression is repressed in the name of religion pose another risk; last Wednesday, a court in Pakistan banned the social networking site Facebook in the country. The Pakistani Telecom authority instructed all Internet providers to block the website. The measure was taken to prevent people from learning about alleged insulting remarks on Islam or the prophet Mohammed. A cartoonist took the initiative to call on people to produce drawings of the Prophet to resist pressures such as that brought upon the popular series which led to edits in the programme. Facebook, as well as on-line services and platforms, are an important virtual passage to the rest of the world. It opens up sources of information and contact for Pakistanis and allows them to engage in an exchange of ideas; especially the young generation of Pakistanis can be enlightened through the Internet, as school materials often contain discriminatory and one-sided language. Criminalising free speech is not an effective way of allowing Pakistani society to deal with diversity. Cartoonists, journalists and citizens should be able to speak their minds freely even if that means insulting some people. Challenges to free speech are not exclusively found in Pakistan; in Europe, we face serious challenges to open debate as well. Threats to journalists, cartoonists and artists are becoming more common and they challenge our liberal, democratic societies. Self-censorship is becoming more common and politicians, cartoonists and journalists now need protection against death threats. Let us be inspired to stand for freedom of expression in the European Union, but also in Pakistan and the world over. It is the best remedy against extremism."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, jak mnozí kolegové poukazují, zákony o rouhání v Pákistánu snadno zneužívají extrémisté jako záminku k použití násilí proti náboženským nebo nenáboženským menšinám. Svoboda náboženství je samozřejmě důležitá, ale ochrana svobody před náboženstvím je důležitá také. Tyto zákony o rouhání představují ve společnosti, v níž je svoboda projevu potlačována ve jménu náboženství, další riziko; soud v Pákistánu zakázal minulou středu sociální síť Facebook v této zemi. Pákistánský úřad pro telekomunikaci dal pokyn všem poskytovatelům internetových služeb, aby blokovali tuto internetovou stránku. Toto opatření se přijalo, aby se lidé nedozvěděli o údajných urážlivých výrocích o islámu a proroku Mohamedovi. Iniciativu převzal karikaturista, který vyzval občany, aby kreslili obrázky proroka na odpor vůči tlakům, jako je ten, jemuž byl podroben seriál a který vedl k úpravám v tomto programu. Facebook, jakož i on-line služby a programy jsou důležitou virtuální cestou ke zbytku světa. Pákistáncům otevírá informační zdroje a kontakty a umožňuje jim zapojit se do výměny názorů; zejména mladá generace Pákistánců může v internetu získat osvětu, protože školní materiály často obsahují diskriminační a jednostranný jazyk. Kriminalizování svobody projevu není účinným způsobem, jak umožnit pákistánské společnosti vypořádat se s rozmanitostí. Karikaturisté, novináři a občané by měli mít možnost svobodně vyjádřit své názory, přestože to může být pro některé lidi urážlivé. Svoboda projevu nečelí výzvám výhradně jen v Pákistánu; v Evropě rovněž čelíme vážným výzvám otevřené diskusi. Hrozby novinářům, karikaturistům a umělcům jsou stále častější a zpochybňují naši liberální, demokratickou společnost. Autocenzura je stále častější a politici, karikaturisté a novináři nyní potřebují ochranu před vyhrůžkami smrti. Inspirujme se a postavme se za svobodu projevu v Evropské unii, ale také v Pákistánu a na celém světě. Je to ten nejlepší lék proti extremismu."@cs1
"Fru formand! Som flere kolleger har påpeget, er Pakistans blasfemilove nemme at misbruge af ekstremister som undskyldning for at bruge vold mod religiøse eller ikkereligiøse mindretal. Religionsfrihed er naturligvis vigtig, men frihed fra religion er også vigtig. I et samfund, hvor ytringsfriheden undertrykkes i religionens navn, udgør disse blasfemilove endnu en risiko. I onsdags forbød en domstol i Pakistan den sociale netværkshjemmeside Facebook i landet. Den pakistanske telekommunikationsmyndighed pålagde alle internetudbydere at spærre for adgang til hjemmesiden. Denne foranstaltning blev indført for at forhindre folk i at høre om påståede fornærmende bemærkninger om islam eller profeten Mohammed. En bladtegner tog initiativ til at opfordre folk til at tegne profeten som modstand mod det pres, som den populære serie South Park blev udsat for, og som førte til, at programmet blev redigeret. Facebook og andre onlinetjenester og -platforme udgør en vigtig virtuel adgangsvej til resten af verden. Det giver pakistanere adgang til informationer og kontakter og giver dem mulighed for at udveksle idéer. Især unge pakistanere kan blive oplyst gennem internettet, eftersom undervisningsmaterialer ofte indeholder diskriminerende og ensidig sprogbrug. Kriminalisering af ytringsfrihed er ikke en effektiv måde for det pakistanske samfund at håndtere mangfoldighed på. Bladtegnere, journalister og borgere bør kunne sige åbent, hvad de mener, selv om det betyder, at man fornærmer nogen. Udfordringer af ytringsfriheden finder også sted andre steder end i Pakistan. I Europa står vi også over for alvorlige udfordringer mod åben debat. Trusler mod journalister, bladtegnere og kunstnere bliver stadig mere almindelige, og de udfordrer vores liberale og demokratiske samfund. Selvcensur bliver mere almindelig, og politikere, bladtegnere og journalister behøver nu beskyttelse mod dødstrusler. Lad os blive inspireret til at tage kampen op for ytringsfrihed i EU, men også i Pakistan og resten af verden. Det er det bedste våben mod ekstremisme."@da2
"Frau Präsidentin! Wie einige meiner Kolleginnen und Kollegen bereits gesagt haben, können die Blasphemie-Gesetze in Pakistan von Extremisten leicht als Vorwand benutzt werden, um Gewalt gegen religiöse oder nicht-religiöse Minderheiten anzuwenden. Natürlich ist Religionsfreiheit wichtig, aber die Freiheit von Religion ist ebenfalls wichtig. Diese Blasphemie-Gesetze in einer Gesellschaft, in der im Namen der Religion die Meinungsfreiheit unterdrückt wird, bergen noch ein weiteres Risiko; letzten Mittwoch hat ein Gericht in Pakistan das soziale Netzwerk Facebook im Land verboten. Die pakistanische Telekommunikationsbehörde hat allen Internet-Providern verordnet, die Website zu sperren. Diese Maßnahme wurde getroffen, um zu verhindern, dass die Menschen von vermeintlichen Beleidigungen des Islams oder des Propheten Mohammed erfahren. Ein Karikaturist hat dazu aufgerufen, Zeichnungen von dem Propheten anzufertigen, um sich gegen Repressalien, wie etwa die gegen die beliebte Serie deren Programm abgeändert werden musste, zur Wehr zu setzen. Facebook sowie Online-Dienste und Plattformen sind eine wichtige virtuelle Verbindung zum Rest der Welt. Sie eröffnen den Pakistani Informationsquellen und Kontakte und ermöglichen es ihnen, an einem Gedankenaustausch teilzunehmen; insbesondere die junge Generation von Pakistanis kann durch das Internet aufgeklärt werden, da Schulbücher häufig diskriminierend und einseitig verfasst sind. Die Kriminalisierung von Redefreiheit ist kein wirksames Mittel, um den Pakistanis den Umgang mit Diversität zu ermöglichen. Karikaturisten, Journalisten und Bürger sollten in der Lage sein, sich offen äußern zu können, auch wenn dies bedeutet, dass manche Menschen beleidigt werden. Probleme in Bezug auf freie Meinungsäußerung gibt es nicht ausschließlich in Pakistan; auch in Europa stehen wir ernsthaften Herausforderungen bezüglich einer offenen Diskussion gegenüber. Es kommt immer häufiger zu Drohungen gegen Journalisten, Karikaturisten und Künstler, was einer Kampfansage an unsere liberalen, demokratischen Gesellschaften gleichkommt. Selbstzensur wird immer häufiger und Politiker, Karikaturisten und Journalisten müssen mittlerweile vor Morddrohungen geschützt werden. Lassen Sie uns beseelt für freie Meinungsäußerung in der Europäischen Union, aber auch in Pakistan und der ganzen Welt einstehen. Das ist das beste Mittel gegen Extremismus."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, η νομοθεσία περί βλασφημίας στο Πακιστάν, όπως διάφοροι συνάδελφοι έχουν επισημάνει, εύκολα χρησιμοποιείται καταχρηστικά από τους εξτρεμιστές ως πρόσχημα για τη χρήση βίας εις βάρος θρησκευτικών ή μη θρησκευτικών μειονοτήτων. Φυσικά η θρησκευτική ελευθερία είναι σημαντική, αλλά η ελευθερία από τη θρησκεία είναι επίσης σημαντική. Αυτή η νομοθεσία περί βλασφημίας σε μια κοινωνία στην οποία η ελευθερία της έκφρασης καταπιέζεται στο όνομα της θρησκείας θέτει άλλον ένα κίνδυνο· την περασμένη Τετάρτη, δικαστήριο στο Πακιστάν απαγόρευσε τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook στη χώρα. Η πακιστανική αρχή τηλεπικοινωνιών διέταξε όλους τους παρόχους Διαδικτύου να μπλοκάρουν τον ιστότοπο. Το μέτρο ελήφθη για να εμποδίζεται ο κόσμος να μαθαίνει σχετικά με εικαζόμενα υβριστικά σχόλια για το Ισλάμ ή για τον προφήτη Μωάμεθ. Ένας σκιτσογράφος πήρε την πρωτοβουλία να ζητήσει από τους ανθρώπους να παρουσιάσουν σχέδια του Μωάμεθ για να αντισταθούν σε πιέσεις όπως αυτές που ασκούνται στη δημοφιλή σειρά οι οποίες οδήγησαν σε διορθώσεις στο πρόγραμμα. Το Facebook, καθώς και οι επιγραμμικές υπηρεσίες και πλατφόρμες, προσφέρουν μια σημαντική εικονική διέλευση στον υπόλοιπο κόσμο. Ανοίγει πηγές πληροφόρησης και επαφής για τους Πακιστανούς και τους επιτρέπει να επιδίδονται σε ανταλλαγή ιδεών· ειδικά δε η νέα γενεά των Πακιστανών μπορεί να διαφωτίζεται μέσω του Διαδικτύου, καθώς το σχολικό υλικό συχνά περιέχει γλώσσα που κάνει διακρίσεις και είναι μονόπλευρη. Η ποινικοποίηση του ελεύθερου λόγου δεν είναι αποτελεσματικός τρόπος για να δοθεί η δυνατότητα στην πακιστανική κοινωνία να αντιμετωπίσει την ποικιλομορφία. Οι σκιτσογράφοι, οι δημοσιογράφοι και οι πολίτες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν τη σκέψη τους ελεύθερα ακόμη και αν αυτό σημαίνει προσβολή ορισμένων ανθρώπων. Οι προκλήσεις για την ελευθερία του λόγου δεν υφίστανται αποκλειστικά στο Πακιστάν· και στην Ευρώπη αντιμετωπίζουμε σοβαρές προκλήσεις για τον ανοικτό διάλογο. Οι απειλές σε δημοσιογράφους, σκιτσογράφους και καλλιτέχνες γίνονται συχνότερες και απειλούν τις φιλελεύθερες, δημοκρατικές κοινωνίες μας. Η αυτολογοκρισία καθίσταται συχνότερη και οι πολιτικοί, οι σκιτσογράφοι και οι δημοσιογράφοι χρειάζονται τώρα προστασία από απειλές θανάτου. Ας εμπνευστούμε να υπερασπιζόμαστε την ελευθερία της έκφρασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στο Πακιστάν και ολόκληρο τον κόσμο. Είναι το καλύτερο φάρμακο κατά του εξτρεμισμού."@el10
"Señora Presidenta, como han señalado varios oradores, los extremistas abusan fácilmente de las leyes relativas a la blasfemia de Pakistán como excusa para ejercer violencia contra minorías religiosas y de otro tipo. La libertad religiosa es importante, sin duda, pero la libertad de la religión también lo es. Estas leyes sobre la blasfemia en una sociedad en la que la libertad de expresión se reprime en nombre de la religión representan otro riesgo, pues el pasado miércoles un tribunal pakistaní prohibió el sitio de la red social Facebook en el país. Las autoridades de telecomunicaciones pakistaníes dieron instrucciones a todos los proveedores de Internet para que bloquearan dicho sitio. Esta medida fue adoptada para evitar que la gente tuviera contacto con presuntos insultos contra el Islam y el profeta Mahoma. Un caricaturista tomó la iniciativa de invitar a la gente a presentar dibujos del Profeta para resistir a las presiones, como las que sufre la popular serie que obligaron a modificar algunos programas. Facebook, así como los servicios y plataformas en línea, constituyen una importante pasarela virtual hacia el resto del mundo. Ofrece fuentes de información y contacto a los pakistaníes y les permite intercambiar ideas; en particular, la joven generación de pakistaníes podría educarse a través de Internet, ya que los materiales escolares a menudo contienen un lenguaje discriminatorio y tendencioso. La criminalización de la libertad de expresión no es un medio eficaz para que la sociedad pakistaní acepte la diversidad. Los caricaturistas, periodistas y ciudadanos deberían poder expresar libremente sus ideas, incluso si con ello insultan a otras personas. La libertad de expresión no es cuestionada únicamente en Pakistán, ya que en Europa el debate público se enfrenta a graves desafíos. Las amenazas a periodistas, caricaturistas y artistas son cada vez más frecuentes y constituyen un reto para nuestras sociedades democráticas liberales. La autocensura se ha hecho más común, y ahora los políticos, caricaturistas y periodistas necesitan protección por haber recibido amenazas de muerte. Debemos encontrar la inspiración para defender la libertad de expresión en la Unión Europea, pero también en Pakistán y en todo el mundo. Ése es el mejor remedio contra el extremismo."@es21
"Austatud juhataja! Nagu mitmed kolleegid rõhutasid, kuritarvitavad äärmuslased Pakistani jumalateotuse seadusi lihtsa vaevaga usuvähemuste või muude vähemuste vastu suunatud vägivalla õigustusena. Usuvabadus on loomulikult tähtis, kuid oluline on ka vabadus ise usku valida. Need jumalateotuse seadused kujutavad omakorda ohtu ühiskonnas, kus sõnavabadust usuvabaduse nimel alla surutakse. Eelmisel kolmapäeval keelustas Pakistani kohus riigis sotsiaalvõrgustiku veebilehe Facebook kasutamise. Pakistani telekommunikatsiooni asutus andis kõigile Interneti-pakkujatele juhised selle veebilehe blokeerimiseks. See meede võeti selleks, et takistada inimestel väidetavalt õppimast solvavaid märkusi islami või prohvet Muhamedi suhtes. Üks karikaturist kutsus inimesi üles joonistama prohvetit survele vastu panemas. Nii valmistati ette ka populaarne sari „South Park”, mis viis filmi kokkupanemiseni. Facebook, nagu ka Interneti-teenused ja -platvormid, on oluline virtuaalne läbipääs ülejäänud maailma. See avab Pakistani elanikele teabe- ja kontaktiallikad ning võimaldab neil mõttevahetuses osaleda. Eriti võimaldab see valgustada Interneti kaudu noori Pakistani kodanikke, sest koolimaterjalid on tihti diskrimineerivad ja vaid ühe poole arvamust sisaldavad. Sõnavabaduse kuriteoks tunnistamine ei ole tulemuslik viis, kuidas võimaldada Pakistani ühiskonnal mitmekesisusega tegeleda. Karikaturistidel, ajakirjanikel ja kodanikel peaks olema võimalus oma mõtteid vabalt avaldada, isegi siis, kui see tähendab mõnede inimeste solvamist. Väljakutsed sõnavabaduse suhtes ei ole ainult Pakistani teema – ka Euroopas seisame avatud arutelu osas vastamisi tõsiste väljakutsetega. Ajakirjanikke, karikaturiste ja kunstnikke ähvardavad ohud on saamas tavalisemaks ning need esitavad meie liberaalsele demokraatlikule ühiskonnale väljakutse. Enesetsenseerimine on muutumas tavalisemaks ning poliitikud, karikaturistid ja ajakirjanikud vajavad kaitset surmaohu eest. Olgem inspireeritud seisma sõnavabaduse eest Euroopa Liidus, kuid ka Pakistanis ja kogu maailmas! See on parim vahend äärmuslikkuse vastu."@et5
"Arvoisa puhemies, kuten useat kollegat ovat huomauttaneet, ääriliikkeiden on helppo käyttää Pakistanin jumalanpilkkalakeja tekosyynä uskonnollisia tai muita kuin uskonnollisia vähemmistöjä kohtaan suunnatulle väkivallalle. Uskonnonvapaus on luonnollisesti tärkeä, mutta vapaus olla harjoittamatta uskontoa on myös tärkeä. Yhteiskunnassa, jossa ilmaisunvapautta rajoitetaan uskonnon nimissä, jumalanpilkkalait muodostavat toisen riskin: viime keskiviikkona pakistanilainen tuomioistuin kielsi verkkoyhteisösivusto Facebookin käytön maassa. Pakistanin televiestintäalan sääntelyviranomainen kehotti kaikkia internet-palveluntarjoajia estämään sivuston käytön. Näihin toimiin ryhdyttiin siksi, etteivät ihmiset saisi tietää islamia tai profeetta Muhammedia koskevista väitetyistä loukkauksista. Sarjakuvapiirtäjä alkoi pyytää ihmisiä tekemään piirroksia profeetasta vastustaakseen paineita, joita kohdistui muun muassa suosittuun sarjaan ja jotka johtivat muutoksiin ohjelmassa. Facebook ja muut verkkopalvelut ja -ympäristöt muodostavat tärkeän virtuaalisen yhteyden muualle maailmaan. Tämä avaa pakistanilaisille tiedon ja yhteyksien lähteitä ja mahdollistaa osallistumisen ajatustenvaihtoon. Erityisesti pakistanilaisten nuorempi sukupolvi voi saada internetistä tietoa, vaikka opetusmateriaaleissa käytetään usein syrjivää ja yksipuolista kieltä. Sananvapauden kriminalisointi ei ole tehokas tapa edistää Pakistanin yhteiskunnan mahdollisuuksia käsitellä monimuotoisuutta. Sarjakuvapiirtäjien, toimittajien ja kansalaisten pitäisi voida ilmaista mielipiteensä vapaasti, vaikka se tarkoittaisi joidenkin ihmisten loukkaamista. Sananvapauden haasteita ei ole vain Pakistanissa: myös meillä Euroopassa ilmenee vakavia haasteita avoimelle keskustelulle. Toimittajiin, sarjakuvapiirtäjiin ja taiteilijoihin kohdistuvat uhat lisääntyvät ja muodostavat haasteen liberaaleille demokraattisille yhteiskunnillemme. Itsesensuurista tulee entistä yleisempää, ja poliitikot, sarjakuvapiirtäjät ja toimittajat tarvitsevat suojelua tappouhkausten takia. Meidän on noustava puolustamaan sananvapautta Euroopan unionissa sekä myös Pakistanissa ja kaikkialla maailmassa. Se on paras vastalääke ääriliikkeille."@fi7
"Madame la Présidente, comme l’ont souligné plusieurs de mes collègues, les extrémistes peuvent facilement se servir des lois sur le blasphème comme des prétextes pour pouvoir se livrer à des violences contre des minorités religieuses ou non religieuses. La liberté de religion est bien sûr importante, mais la liberté de ne pas avoir de religion l’est tout autant. Ces lois sur le blasphème, dans un pays où la liberté d’expression est réprimée au nom de la religion, présentent aussi d’autres risques: mercredi dernier, un tribunal pakistanais a prononcé l’interdiction du réseau social Facebook. L’autorité des télécommunications du Pakistan a donné ordre à tous les fournisseurs de services Internet du pays de bloquer l’accès au site. La mesure a été prise pour empêcher les usagers de prendre connaissance de remarques prétendument insultantes sur l’islam ou le prophète Mahomet. Une dessinatrice a pris l’initiative d’inviter les gens à poster des dessins de Mahomet, en réaction aux pressions exercées, notamment, sur la célèbre série dont des épisodes ont été censurés. Facebook, parmi d’autres services et plateformes en ligne, constitue une ouverture virtuelle importante au reste du monde. En donnant aux Pakistanais l’accès à de multiples sources d’information et de contacts, le réseau social leur offre la possibilité d’échanger des idées; les jeunes générations de Pakistanais, tout particulièrement, peuvent ainsi éclairer leur esprit via l’internet, alors que le contenu de leurs manuels scolaires est souvent discriminatoire et partial. La criminalisation de la liberté d’expression n’est pas le meilleur moyen de permettre à la société pakistanaise de se confronter à la diversité. Les caricaturistes, les journalistes et tous les citoyens doivent pouvoir s’exprimer librement, quitte à offenser certains. Il n’y a pas qu’au Pakistan que la liberté d’expression est bafouée; en Europe aussi, le débat public subit de graves atteintes. Les menaces aux journalistes, aux caricaturistes, aux artistes, deviennent toujours plus fréquentes et mettent en cause le fondement même de nos sociétés libérales démocratiques. L’autocensure gagne du terrain, tandis que des responsables politiques, des caricaturistes ou des journalistes font l’objet de menaces de mort et doivent désormais se mettre sous protection policière. Veillons sans relâche à défendre la liberté d’expression dans l’Union européenne, mais aussi au Pakistan et dans le monde entier. C’est le meilleur remède contre l’extrémisme."@fr8
"Elnök asszony, amint arra több képviselőtársam is rámutatott, a szélsőséges erők könnyen visszaélhetnek az istenkáromlással kapcsolatos törvényekkel Pakisztánban, és ürügyként használhatják őket a vallási és nem vallási kisebbségek ellen elkövetett erőszakos cselekményekhez. Természetesen fontos a vallásszabadság, de a vallástól való szabadság is az. Ezek az istenkáromlással kapcsolatos törvények más veszélyt is rejtenek egy olyan társadalomban, ahol a vallásra hivatkozva elnyomják a szólásszabadságot. A múlt szerdán egy pakisztáni bíróság betiltotta a Facebook kapcsolatépítő portált az országban. A pakisztáni telekommunikációs hatóság minden internetszolgáltatót arra utasított, hogy gátolják meg a webhely elérését. Az intézkedést azért hozták, hogy az emberek ne értesüljenek az iszlámra és Mohamed prófétára tett feltételezett sértő megjegyzésekről. Egy karikaturista arra hívta fel az embereket, hogy készítsenek rajzokat a Prófétáról, hogy így álljanak ellen az olyan nyomásgyakorlásnak, mint amelynek a népszerű sorozat volt kitéve, és amely végső soron a program átszerkesztéséhez vezetett. A Facebook valamint más on-line szolgáltatások és platformok fontos virtuális csatornát jelentenek a világ más részei felé. Információk és kapcsolatok forrásául szolgálnak a pakisztániak számára, és lehetővé teszik, hogy másokkal eszmét cseréljenek. A fiatal pakisztániak generációja felvilágosodhat az interneten keresztül, mivel az iskolai tananyagok gyakran diszkriminatív és egyoldalú módon vannak megfogalmazva. A szólásszabadság kriminalizálása nem a legjobb módszer a pakisztáni társadalom számára a sokszínűség kezelésére. A karikatúristáknak, újságíróknak és polgároknak szabadon ki kell tudni fejezni magukat, még ha azzal néhány embert meg is sértenek. A szólásszabadságot nem csak Pakisztánban vonják kétségbe, a nyílt vitának Európában is komoly ellenállással kell megküzdenie. Az újságírókat, karikaturistákat és művészeket érintő fenyegetések egyre gyakoribbá válnak, és ezek a fenyegetések kikezdik a mi szabadelvű, demokratikus társadalmainkat. Az öncenzúra egyre általánosabbá válik, és a politikusoknak, karikatúristáknak és politikusoknak ma védelemre van szükségük a halálos fenyegetések ellen. Álljunk ki a szólás szabadságáért az Európai Unióban, Pakisztánban és világ többi részén. Ez a legjobb ellenszer a szélsőségesek ellen."@hu11
"Signora Presidente, come hanno segnalato diversi colleghi, le leggi sulla blasfemia, in Pakistan, sono facilmente prese come giustificazione da parte di estremisti per ricorrere alla violenza contro le minoranze, religiose e di altra natura. Naturalmente la libertà di religione è fondamentale, ma lo è anche la libertà dalla religione stessa. Simili leggi sulla blasfemia in una società in cui la libertà di espressione viene repressa in nome della religione costituiscono un grande rischio. Mercoledì scorso, un tribunale pakistano ha bandito il sito del social network Facebook e l’autorità per le telecomunicazioni pakistana ha ingiunto a tutti i fornitori di servizi il blocco del sito. Questa misura è stata adottata per impedire ai cittadini di scoprire presunte offese nei confronti dell’Islam o del profeta Maometto. Un fumettista ha invitato le persone a creare disegni del profeta per resistere a pressioni, come quelle che hanno portato a modificare il popolare cartone animato . Facebook, servizi e piattaforme online rappresentano un importante canale virtuale verso il resto del mondo poiché consentono ai pakistani di accedere a fonti di informazione e di contatto, nonché di partecipare a scambi di idee. Le giovani generazioni del paese, in particolare, possono trarre giovamento da Internet, in quanto il materiale scolastico spesso presenta contenuti discriminatori e di parte. Criminalizzare la libertà di espressione non è un modo efficace di permettere alla società pakistana di affrontare la diversità. Fumettisti, giornalisti e cittadini devono poter esprimere le proprie idee liberamente, anche se così facendo si offende qualcuno. La libertà di espressione non è una sfida che riguarda solo il Pakistan, ma anche noi, in Europa, ci scontriamo con problemi legati al dibattito libero. Minacce a giornalisti, fumettisti e artisti stanno diventando sempre più comuni e rappresentano una sfida per le nostre società liberali e democratiche. L’autocensura si sta diffondendo e politici, fumettisti e giornalisti hanno ora bisogno di protezione dalle minacce di morte. Ergiamoci in difesa della libertà di espressione in seno all’Unione europea, ma anche in Pakistan e nel resto del mondo. E’ la miglior cura contro gli estremismi."@it12
"Ponia pirmininke, Pakistane šventvagystės įstatymais, kaip minėjo ne vienas Parlamento narys, dažnai piktnaudžiauja ekstremistai, tuo pateisindami smurto naudojimą prieš religines ir nereligines mažumas. Žinoma, religijos laisvė svarbi, bet taip pat svarbi ir laisvė nuo religijos. Dėl šių šventvagystės įstatymų visuomenėje, kurioje saviraiškos laisvė varžoma dėl religijos, kyla dar viena problema; praeitą trečiadienį Pakistano teismas uždraudė šalyje socialinį tinklą . Pakistano telekomunikacijų institucija nurodė visiems interneto paslaugų teikėjams blokuoti šią interneto svetainę. Šios priemonės imtasi, kad žmonės negalėtų sužinoti apie tariamai užgaulias pastabas apie islamą ir pranašą Mahometą. Vienas karikatūristas ėmėsi iniciatyvos raginti žmones kurti pranašo piešinius, priešinantis spaudimui, pvz., tokiam, kokį patyrė populiaraus serialo kūrėjai, dėl kurio reikėjo pašalinti kai kurias programos dalis. Socialinis tinklas kaip ir kitos interneto paslaugos ir platformos yra svarbūs virtualūs vartai į kitas pasaulio šalis. Juo pakistaniečiams atveriami informacijos ir bendravimo šaltiniai ir suteikiama galimybė keistis mintimis; ypač jaunąją Pakistano kartą galima šviesti internetu, nes mokomoji medžiaga dažnai parašyta diskriminacine ir vienašališka kalba. Žodžio laisvės kriminalizavimas nėra veiksmingas būdas sudaryti Pakistano visuomenei sąlygas spręsti dėl įvairovės kylančias problemas. Karikatūristai, žurnalistai ir piliečiai turėtų turėti galimybę laisvai reikšti savo mintis, net jei jomis įžeidžiami kai kurie žmonės. Žodžio laisvės problemų iškyla ne tik Pakistane; Europoje taip pat susiduriame su rimtomis atvirų diskusijų problemomis. Vis dažniau grasinama žurnalistams, karikatūristams ir menininkams, todėl kyla grėsmė mūsų liberaliai ir demokratiškai visuomenei. Vis dažniau taikoma savicenzūra, todėl dabar politikus, karikatūristus ir žurnalistus reikia saugoti nuo grasinimų mirtimi. Aktyviai ginkime saviraiškos laisvę Europos Sąjungoje, Pakistane ir visame pasaulyje. Tai geriausias būdas kovoti su ekstremizmu."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Kā jau vairāki kolēģi norādīja, Pakistānas tiesību aktus par zaimošanu ērti izmanto ekstrēmisti, lai attaisnotu vardarbību pret reliģiskajām un citām minoritātēm. Protams, reliģijas brīvība ir svarīga, taču svarīgi ir arī būt brīvam no reliģijas. Sabiedrībā, kur vārda brīvība tiek apspiesta reliģijas vārdā, šie tiesību akti par zaimošanu rada vēl kādu risku — pagājušajā trešdienā Pakistānas tiesa valstī aizliedza sociālā tīkla vietni . Pakistānas iestāde visiem interneta operatoriem lika šo tīmekļa vietni slēgt. Šie pasākumi tika veikti tādēļ, lai cilvēkiem nebūtu iespējams iepazīties ar aizvainojošām piezīmēm par islāmu vai pravieti Muhamedu. Kāds karikatūrists aicināja cilvēkus zīmēt pravieti, lai pretotos spiedienam, kas tika izdarīts uz populāro seriālu „Dienvidparks” un kā dēļ tika rediģēta programma. kā arī tiešsaistes pakalpojumi un forumi ir svarīgs pārējās pasaules daļas virtuālais saziņas kanāls. Caur to Pakistānas iedzīvotājiem kļūst pieejami informācijas avoti un kontakti, ļaujot iesaistīties viedokļu apmaiņā; īpaši internets var sniegt informāciju Pakistānas jaunajai paaudzei, jo mācību materiāli bieži vien satur diskriminējošu un vienpusīgu informāciju. Vārda brīvību nosaucot par kriminālnoziegumu, nevar veiksmīgi risināt daudzveidības jautājumus Pakistānas sabiedrībā. Karikatūristiem, žurnālistiem un pilsoņiem jārada iespēja brīvi paust savus uzskatus arī tad, ja tie aizvainotu dažus cilvēkus. Vārda brīvības problēmas nav tikai Pakistānas īpatnība, arī Eiropā mums ir nopietnas problēmas sākt diskusijas. Aizvien biežāk tiek draudēts žurnālistiem, karikatūristiem un māksliniekiem, un tas ir pārbaudījums mūsu liberālajām, demokrātiskajām sabiedrībām. Aizvien izplatītāka kļūst pašcenzūra, un politiķiem, karikatūristiem un žurnālistiem šobrīd ir vajadzīga aizsardzība pret draudiem dzīvībai. Kļūsim drosmīgāki un aizstāvēsim vārda brīvību Eiropas Savienībā, Pakistānā un visā pasaulē! Tas ir labākais līdzeklis cīņā pret ekstrēmismu."@lv13
"Madam President, blasphemy laws in Pakistan, as various colleagues have pointed out, are easily abused by extremists as an excuse to use violence against religious or non-religious minorities. Of course freedom of religion is important, but freedom from religion is also important. These blasphemy laws in a society in which freedom of expression is repressed in the name of religion pose another risk; last Wednesday a court in Pakistan banned the social networking site Facebook in the country. The Pakistani Telecom authority instructed all internet providers to block the website. The measure was taken to prevent people from learning about alleged insulting remarks on Islam or the prophet Mohammed. A cartoonist took the initiative to call on people to produce drawings of the Prophet to resist pressures such as that brought upon the popular series which led to edits in the programme. Facebook as well as on-line services and platforms are an important virtual passage to the rest of the world. It opens up sources of information and contact for Pakistanis and allows them to engage in an exchange of ideas; especially the young generation of Pakistanis can be enlightened through the internet, as school materials often contain discriminatory and one-sided language. Criminalising free speech is not an effective way of allowing Pakistani society to deal with diversity. Cartoonists, journalists and citizens should be able to speak their minds freely even if that means insulting some people. Challenges to free speech are not exclusively found in Pakistan; in Europe we face serious challenges to open debate as well. Threats to journalists, cartoonists and artists are becoming more common and they challenge our liberal, democratic societies. Self-censorship is becoming more common and politicians, cartoonists and journalists now need protection against death threats. Let us be inspired to stand for freedom of expression in the European Union but also in Pakistan and the world over. It is the best remedy against extremism."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, zoals verschillende collega’s al gezegd hebben, kunnen de wetten tegen godslastering in Pakistan gemakkelijk door extremisten misbruikt worden als excuus voor het gebruik van geweld tegen godsdienstige of niet-godsdienstige minderheden. Godsdienstvrijheid is natuurlijk belangrijk, maar het vrij zijn van godsdienst is dat ook. Deze godslasteringswetten vormen in een maatschappij waarin de vrijheid van meningsuiting onderdrukt wordt, nog een ander risico. Afgelopen woensdag heeft een rechtbank in Pakistan de sociale netwerksite Facebook verboden in het land. De Pakistaanse toezichthouder heeft alle internetproviders opgedragen de website te blokkeren. De maatregel is genomen om te voorkomen dat mensen zouden horen van vermeende beledigende opmerkingen over de islam en de profeet Mohammed. Er was een striptekenaar die het initiatief had genomen om mensen op te roepen tekeningen van de profeet te maken, om in te gaan tegen de druk die uitgeoefend werd op de populaire serie en die ertoe leidde dat het programma aangepast werd. Facebook en ook andere internetdiensten en -podia vormen een belangrijke virtuele toegang tot de rest van de wereld. Er worden informatiebronnen en contactmogelijkheden voor Pakistanen blootgelegd en ze krijgen de gelegenheid ideeën uit te wisselen. Vooral voor de jonge generatie Pakistanen kan internet heel verhelderend zijn, omdat de leerstof op Pakistaanse scholen vaak discriminerend en eenzijdig is. Het strafbaar stellen van het vrije woord is geen doeltreffende manier om de Pakistaanse maatschappij met diversiteit te laten omgaan. Striptekenaars, journalisten en burgers moeten zich vrij kunnen uiten, ook al betekent dat dat sommige mensen daardoor beledigd worden. Niet alleen in Pakistan wordt de vrijheid van meningsuiting tegengewerkt, ook in Europa wordt het vrije debat ernstig op de proef gesteld. Het wordt steeds gewoner dat journalisten, striptekenaars en kunstenaars bedreigd worden en dat vormt een uitdaging voor onze liberale, democratische samenleving. Zelfcensuur komt steeds meer voor en politici, striptekenaars en journalisten moeten nu beschermd worden tegen doodsbedreigingen. Laten we ons inzetten voor de vrijheid van meningsuiting, zowel in de Europese Unie als in Pakistan en de rest van de wereld. Dat is het beste middel tegen extremisme."@nl3
"Pani przewodnicząca! Przepisy prawne przewidujące kary za bluźnierstwo w Pakistanie, jak podkreślali moi przedmówcy, są z łatwością nadużywane przez ekstremistów jako usprawiedliwienie dla przemocy wobec mniejszości wyznaniowych i nie tylko. Oczywiście wolność wyznania jest bardzo ważna, ale równie ważna jest wolność od wyznania. Te przepisy przewidujące kary za bluźnierstwo w społeczeństwie, w którym w imię wiary represjonuje się wolność wyrażania opinii stwarzają jeszcze jedno ryzyko; w ubiegłą środę, sąd w Pakistanie zabronił nawiązywania kontaktów społecznych na stronie Facebook w kraju. Pakistańskie biuro Telecom nakazało wszystkim dostawcom Internetu zablokowanie tej strony. Podjęto ten krok, aby przeszkodzić obywatelom w zdobywaniu wiedzy na temat domniemanych obelg wobec Islamu i proroka Mahometa. Pewien karykaturzysta wezwał ludzi do przygotowania rysunków przedstawiających proroka, aby powstrzymać naciski, takie jak te wywierane na twórców popularnego serialu „South Park”, które doprowadziły do zmian w programie. Facebook oraz inne usługi i platformy on-line stanowią ważny wirtualny kanał łączący Pakistan z resztą świata. Otwierają przed Pakistańczykami źródła informacji i kontaktu, pozwalają im na wymianę poglądów; szczególnie młode pokolenie Pakistańczyków może być dzięki Internetowi oświecone, ponieważ materiały szkolne często zawierają treści dyskryminujące i są napisane w sposób jednostronny. Nałożenie odpowiedzialności karnej na wolność słowa nie jest skutecznym sposobem pozwalającym społeczeństwu pakistańskiemu uporać się z różnorodnością. Karykaturzyści, dziennikarze i obywatele powinni mieć możliwość otwartego wyrażania swoich opinii, nawet jeśli oznacza to obrażanie niektórych osób. Wyzwania dotyczące wolności słowa nie występują wyłącznie w Pakistanie; także w Europie mamy poważne trudności z rozpoczęciem debaty w tej sprawie. Groźby pod adresem dziennikarzy, karykaturzystów i artystów stają się coraz powszechniejsze i stanowią wyzwanie dla naszych liberalnych, demokratycznych społeczeństw. Zjawiskiem coraz powszechniejszym jest autocenzura; politycy, karykaturzyści i dziennikarze potrzebują obecnie ochrony przed groźbami. Znajdźmy w sobie inspirację, aby opowiedzieć się za wolnością wyrażania opinii w Unii Europejskiej, ale również w Pakistanie i na całym świecie. To jest najlepsze lekarstwo przeciwko ekstremizmowi."@pl16
"Senhora Presidente, a lei da blasfémia no Paquistão, como já vários colegas salientaram, é facilmente abusada por extremistas como desculpa para usar violência contra as minorias religiosas e não religiosas. Naturalmente, a liberdade de religião é importante, mas a liberdade de isenção de religião não é menos importante. Esta lei da blasfémia numa sociedade na qual a liberdade de expressão é reprimida em nome da religião representa um outro risco; na quarta-feira passada, um tribunal no Paquistão proibiu no país a rede social Facebook. A autoridade paquistanesa Telecom instruiu todos os fornecedores de serviços da Internet para bloquear o sítio. A medida foi tomada para impedir que as pessoas tomassem conhecimento de alegadas expressões injuriosas sobre o Islão e o profeta Maomé. Um cartoonista tomou a iniciativa de convidar o público a reproduzir desenhos do Profeta de forma a resistir a pressões, tais como as que levaram a popular série South Park a editar o programa. O Facebook, bem como os serviços e plataformas em linha, são uma importante passagem virtual para o resto do mundo. Abrem fontes de informação e de contacto para os paquistaneses e permitem-lhes participar em intercâmbio de ideias; especialmente a nova geração de paquistaneses pode ser esclarecida através da Internet, já que o material escolar contém, frequentemente, linguagem discriminatória e unilateral. A criminalização da liberdade de expressão não é uma forma eficaz de permitir que a sociedade paquistanesa lide com a diversidade. Os cartoonistas, os jornalistas e os cidadãos devem poder expressar as suas opiniões livremente, mesmo que isso signifique insultar algumas pessoas. Os desafios à liberdade de expressão não se encontram exclusivamente no Paquistão. Na Europa também enfrentamos sérios desafios ao debate aberto. As ameaças a jornalistas, cartoonistas e artistas são cada vez mais comuns e desafiam as nossas sociedades liberais e democráticas. A autocensura está a tornar-se cada vez mais comum e os políticos, cartoonistas e jornalistas precisam agora de protecção contra ameaças de morte. Tenhamos coragem para lutar pela liberdade de expressão na União Europeia, e também no Paquistão e em todo o mundo. É o melhor remédio contra o extremismo."@pt17
"Dnă președintă, legile privind blasfemia din Pakistan, după cum mai mulți colegi au subliniat, sunt cu ușurință utilizate abuziv de către extremiști, care folosesc aceste legi ca pe un pretext în vederea aplicării violenței împotriva minorităților religioase sau nereligioase. Bineînțeles, libertatea religioasă este importantă, însă și eliberarea de religie este de asemenea importantă. Într-o societate în care libertatea de expresie este reprimată în numele religiei, aceste legi privind blasfemia constituie un alt risc; miercurea trecută, o instanță din Pakistan a interzis utilizarea site-ul rețelei de socializare Facebook pe teritoriul Pakistanului. Autoritatea de reglementare in domeniul telecomunicațiilor din Pakistan a comunicat tuturor furnizorilor de internet că trebuie să blocheze acest site web. S-a recurs la această măsură pentru ca cetățenii să nu afle despre presupusele observații jignitoare aduse la adresa Islamului sau a profetului Mahomed. Un caricaturist a venit cu inițiativa de a-i încuraja pe cetățeni să efectueze desene ale profetului ca semn de protest precum cel la adresa amenințărilor lansate împotriva serialului de televiziune popular fapt care a dus la modificări ale programului. Facebook, precum și platformele și serviciile online, reprezintă o incursiune virtuală importantă în celelalte regiuni ale lumii. Acestea deschid surse de informare și de contact pentru pakistanezi și le permit acestora să se implice în schimburi de idei; în special, internetul reprezintă o sursă de informare pentru tânăra generație de pakistanezi, deoarece materialele școlare conțin deseori un limbaj discriminatoriu și unilateral. Incriminarea libertății de exprimare nu reprezintă o manieră eficientă de a permite societății pakistaneze să se confrunte cu diversitatea. Caricaturiștii, ziariștii și cetățenii ar trebui să fie capabili să își exprime liber gândurile chiar dacă astfel vor aduce jigniri la adresa anumitor persoane. Provocările cu privire la libertatea de exprimare nu se întâlnesc exclusiv în Pakistan; în Europa, de asemenea, ne confruntăm cu adevărate provocări cu privire la dezbaterile deschise. Amenințările la adresa ziariștilor, a caricaturiștilor și a artiștilor au devenit din ce în ce mai frecvente și pun la încercare societățile noastre liberal democrate. Autocenzura a devenit din ce în ce mai frecventă, iar politicienilor, caricaturiștilor și jurnaliștilor trebuie să li se ofere protecție acum împotriva amenințărilor cu moartea. Haideți să stimulăm libertatea de exprimare. atât în cadrul Uniunii Europene, cât și în Pakistan și în întreaga lume. Este cel mai bun remediu împotriva extremismului."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, zákony o rúhaní v Pakistane, ako zdôraznili niektorí kolegovia, jednoducho využívajú extrémisti ako zámienku na použitie násilia voči náboženským menšinám alebo menšinám bez vierovyznania. Sloboda náboženstva je, samozrejme, dôležitá, ale dôležitá je aj sloboda života bez náboženského vyznania. Zákony o rúhaní v spoločnosti, v ktorej sa potláča sloboda prejavu v mene náboženstva, predstavujú ďalšie riziko. Minulú stredu súd v Pakistane zakázal v krajine sociálnu sieť Facebook. Pakistanský telekomunikačný úrad poveril všetkých prevádzkovateľov internetu, aby túto webovú stránku zablokovali. Toto opatrenie bolo prijaté s cieľom chrániť ľudí pred údajnými urážlivými poznámkami týkajúcimi sa islamu alebo proroka Mohameda. Istý karikaturista prevzal iniciatívu a vyzval ľudí, aby nakreslili proroka, ako odoláva nátlaku, ako to bolo v prípade populárneho seriálu čo viedlo k úprave programu. Facebook, rovnako ako služby a platformy on-line, je dôležitým virtuálnym spojením so zvyškom sveta. Obyvateľom Pakistanu sprístupňuje zdroje informácií a kontakty, a umožňuje im zapojiť sa do výmeny myšlienok; najmä mladá generácia Pakistancov môže získať prostredníctvom internetu informácie, keďže učebný materiál je často písaný diskriminačným a jednostranným jazykom. Kriminalizácia slobody prejavu nie je efektívny spôsob, ako umožniť pakistanskej spoločnosti vyriešiť otázku rozmanitosti. Karikaturisti, novinári a občania by mali mať možnosť slobodného prejavu, aj keď to znamená, že urazia niektorých ľudí. Otázka slobody prejavu nie je problémom výhradne Pakistanu. Aj v Európe čelíme vážnym problémom v súvislosti s otvorenou diskusiou. Ohrozovanie novinárov, karikaturistov a umelcov je čoraz bežnejšou záležitosťou a je to výzva pre našu liberálnu, demokratickú spoločnosť. Čoraz bežnejšia sa stáva autocenzúra a politici, karikaturisti a novinári potrebujú ochranu, pretože sa im vyhrážajú smrťou. Inšpirujme sa a bráňme slobodu prejavu v Európskej únii, ale aj v Pakistane a na celom svete. Je to najlepší prostriedok proti extrémizmu."@sk19
". – Gospa predsednica, kot je poudarilo več kolegov, skrajneži zlahka zlorabijo pakistanske zakone o svetoskrunstvu kot izgovor za uporabo nasilja proti verskim in neverskim manjšinam. Seveda je pomembna svoboda vere, vendar je pomembna tudi osvobojenost od vere. Ti zakoni o svetoskrunstvu v družbi, kjer se v imenu vere zatira svoboda izražanja, pomenijo le še eno tveganje. Prejšnjo sredo je sodišče v Pakistanu prepovedalo navezovanje stikov na omrežju Facebook v državi. Pakistanski organi Telecoma so dali navodilo vsem ponudnikom interneta, naj blokirajo to spletno stran. Ukrep je bil sprejet, da bi preprečili ljudem, da bi izvedeli za domnevne žaljive pripombe o islamu ali preroku Mohamedu. Karikaturist je prevzel pobudo, s katero je pozval ljudi, naj rišejo preroka, da bi se uprli pritiskom, kakršen je bil uveden nad priljubljeno serijo in povzročil preureditev programa. Facebook pa tudi spletne storitve in platforme so pomemben navidezni prehod k drugemu svetu. Pakistancem se odprejo viri informacij in stiki ter jim omogočijo, da izmenjujejo zamisli, zlasti generacija mladih Pakistancev, ki se lahko prek interneta ozavešča, kajti šolsko gradivo pogosto vsebuje diskriminatorni in enostranski govor. Kriminaliziranje svobode govora ni način, ki bi pakistanski družbi omogočal učinkovito obvladovanje raznolikosti. Karikaturisti, novinarji in državljani bi morali imeti možnost, da svobodno izrazijo svoje mnenje tudi, če to pomeni žalitev za nekatere ljudi. Izzivi glede svobode govora niso značilni samo za Pakistan, tudi v Evropi se spopadamo z resnimi izzivi, da bi odprli razpravo. Grožnje novinarjem, karikaturistom in umetnikom postajajo vse pogostejše in izzivajo naše liberalne, demokratične družbe. Samocenzura prihaja v splošno rabo in politiki, karikaturisti ter novinarji zdaj potrebujejo zaščito pred grožnjami s smrtjo. Poiščimo navdih, da bomo zagovarjali svobodo izražanja v Evropski uniji, pa tudi v Pakistanu in po vsem svetu. To je najboljše zdravilo proti ekstremizmu."@sl20
"Fru talman! Liksom flera kolleger har påpekat kan hädelselagarna i Pakistan lätt missbrukas av extremister som en ursäkt för att använda våld mot religiösa och icke-religiösa minoriteter. Givetvis är religionsfrihet viktig, men frihet från religion är också viktig. Dessa hädelselagar i ett samhälle där yttrandefriheten är begränsad i religionens namn innebär ytterligare en risk. Förra onsdagen förbjöd en domstol i Pakistan Facebook, ett socialt nätverk på Internet. Pakistans telemyndighet instruerade alla Internetleverantörer att blockera webbplatsen. Åtgärden vidtogs för att förhindra folk från att ta del av misstänkta förolämpande uttalanden om islam eller om profeten Muhammed. En serietecknare tog initiativet och uppmanade folk att göra teckningar av profeten för att stå emot påtryckningar av den sort som riktades mot den populära tv-serien South Park, och som ledde till att programmet omredigerades. Facebook, såväl som andra tjänster och plattformar på Internet, är en viktig kanal till resten av världen. De öppnar informationskällor och kontakter för pakistanier och tillåter dem att delta i idéutbyten. Särskilt den unga generationen pakistanier kan lära sig mycket från Internet eftersom skolmaterial ofta innehåller ett diskriminerande och partiskt språk. Att kriminalisera yttrandefriheten är inte ett effektivt sätt för det pakistanska samhället att hantera mångfald. Serietecknare, journalister och medborgare ska kunna uttrycka sina åsikter fritt, även om det innebär att de förolämpar vissa människor. Utmaningar mot yttrandefriheten hittar man inte bara i Pakistan. Även i EU möter vi allvarliga utmaningar mot en öppen debatt. Hot mot journalister, serietecknare och artister blir allt vanligare, och de utmanar våra liberala och demokratiska samhällen. Självcensur blir vanligare, och politiker, serietecknare och journalister behöver nu skydd mot dödshot. Låt oss inspireras och stå upp för yttrandefriheten i EU men även i Pakistan och i resten av världen. Det är det bästa botemedlet mot extremism."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Južni park"20
"Marietje Schaake,"18,5,20,20,15,1,1,19,14,16,13,4,21,9
"Pietų parkas"14
"South Park"18,15,1,19,11,7,3,10,10,4,21,9,12,8
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph