Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-05-20-Speech-4-227"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100520.21.4-227"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, la liberté de religion n’est pas assurée au Pakistan. En 2009, on y a constaté une augmentation des attaques violentes contre les minorités religieuses, y compris des assassinats. De plus, près de 80 % de la population des minorités vit sous le seuil de pauvreté. Cependant, ceci ne constitue pas le seul problème de violation des droits humains au Pakistan: restriction de la liberté de réunion, menaces contre les organisations de la société civile, arrestations de syndicalistes, kidnappings, assassinats de journalistes. Depuis que le Pakistan a déclaré son soutien à la guerre contre le terrorisme menée par les États-Unis, des centaines, voire des milliers de personnes suspectées de liens avec des groupes terroristes ont été arbitrairement détenues: arrestations sans mandat, détentions sans aucune base légale, sans avocat, lieux de détention non déclarés, disparitions forcées, mauvais traitements, tortures. Dans la seule prison de Lahore, 4 651 prisonniers étaient détenus en 2009 pour une capacité d’accueil de 1 050 détenus. Les violences subies par les femmes ne cessent d’augmenter: viols, suicides, attaques à l’acide, femmes brûlées. Ce ne sont pas deux minutes ni deux heures, mais deux journées entières qu’il me faudrait pour décrire le calvaire enduré par les fillettes et les femmes pakistanaises. C’est dans ce contexte que notre Parlement, soucieux du respect des femmes, de la liberté de conscience et des droits humains, s’apprête à user de son nouveau pouvoir de veto sur la conclusion d’un accord de réadmission entre l’Union européenne et le Pakistan, exigeant ainsi davantage de garanties sur les conditions dans lesquelles serait mis en œuvre un tel accord de réadmission des ressortissants pakistanais et des Afghans ayant transité par le Pakistan."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, svoboda náboženského vyznání není v Pákistánu zaručena.V roce 2009 byl pozorován nárůst násilných útoků proti náboženským menšinám, a to včetně vražd. Kromě toho, téměř 80 % obyvatel patřících k menšinovým skupinám žije pod hranicí chudoby. To však není jediný problém týkající se porušování lidských práv v Pákistánu: k dalším patří svoboda shromažďování, výhrůžky organizacím občanské společnosti, zatýkání odborářů, únosy a vraždy novinářů. Od té doby, co Pákistán vyjádřil podporu válce proti terorismu vedenou Spojenými státy, byly stovky, ne-li tisíce, lidí podezřelých ze spojení s teroristickými skupinami svévolně zadrženy: jednalo se o zatýkání bez zatykače, věznění bez právního základu nebo přístupu k právníkovi, zadržování bez udání místa zadržení, násilná zmizení, špatné zacházení a mučení. V jediné věznici v Láhauru bylo v roce 2009 zadržováno 4651, přičemž tato věznice má kapacitu pouze 1050 vězňů. Násilí páchané na ženách je i nadále na vzestupu: znásilnění, sebevraždy, kyselinové útoky a upálení žen. Potřebovala bych ne dvě minuty ani dvě hodiny, ale celé dva dny, abych popsala muka, která utrpěly mladé dívky a ženy v Pákistánu. V této souvislosti se tato sněmovna, která je znepokojena ohledně dodržování práv žen, svobody svědomí a lidských práv, chystá využít své nové právo veta při uzavírání dohody o zpětném přebírání osob mezi Evropskou unií a Pákistánem, a požaduje tak dodatečné záruky týkající se podmínek při provádění takové dohody o zpětném přebírání pákistánských státních příslušníků a Afghánců, kteří prošli přes Pákistán."@cs1
"Fru formand! Religionsfrihed er ikke garanteret i Pakistan. I 2009 blev der registeret en stigning i antallet af voldelige overfald mod religiøse mindretal, herunder mord. Desuden lever næsten 80 % af medlemmerne af mindretalsgrupper under fattigdomsgrænsen. Men det er ikke det eneste problem i forbindelse med krænkelse af menneskerettigheder i Pakistan. Nogle af de andre er begrænset forsamlingsfrihed, trusler mod civilsamfundets organisationer, anholdelser af fagforeningsfolk, bortførelser og mord på journalister. Efter at Pakistan erklærede sin støtte til USA’s krig mod terrorisme, er hundredvis om ikke tusindvis af mennesker, der mistænkes for tilknytning til terrorgrupper, blevet arbitrært tilbageholdt og udsat for anholdelse uden arrestordre, tilbageholdelse uden juridisk begrundelse og adgang til en advokat, tilbageholdelse på ukendte steder, tvungne forsvindinger, mishandling og tortur. Det eneste fængsel i Lahore rummede i 2009 4 651 fanger, selv om kapaciteten kun er 1 050 fanger. Vold mod kvinder, herunder voldtægt, selvmord, syreangreb og kvinder, der bliver brændt, er fortsat stigende. Hvis jeg skulle beskrive de prøvelser, unge piger og kvinder udsættes for i Pakistan, er to minutter ikke nok, ikke engang to timer. Det ville kræve to hele dage. De er i denne kontekst, at Parlamentet, som tager respekt for kvinder, samvittighedsfrihed og menneskerettigheder alvorligt, lægger op til at anvende sin nye vetoret mod indgåelsen af en tilbagetagelsesaftale mellem EU og Pakistan og dermed kræve yderligere garantier for vilkårene for gennemførelse af en sådan aftale om tilbagetagelse af pakistanske statsborgere og afghanere, der er rejst gennem Pakistan."@da2
"Frau Präsidentin! Religionsfreiheit ist in Pakistan nicht garantiert. 2009 konnte man einen Anstieg der gewalttätigen Übergriffe gegen religiöse Minderheiten beobachten, und dazu gehörten auch Morde. Außerdem leben fast 80 % der Mitglieder von Minderheiten unter der Armutsgrenze. Das ist jedoch nicht das einzige Problem bezüglich der Verletzung der Menschenrechte in Pakistan: So gibt es auch Einschränkungen bei der Versammlungsfreiheit, Drohungen gegen Organisationen der Zivilgesellschaft, die Verhaftung von Gewerkschaftern sowie die Entführung und Ermordung von Journalisten. Seit Pakistan seine Unterstützung für den von den Vereinigten Staaten geführten Krieg gegen den Terrorismus erklärt hat, wurden Hunderte, wenn nicht Tausende Menschen, die unter Verdacht stehen, Verbindungen zu Terroristengruppen zu haben, willkürlich festgenommen: Es gab Festnahmen ohne Haftbefehl, Rechtsgrundlage oder Recht auf einen Anwalt, Gewahrsam an unbekannten Orten, gewaltsame Verschleppungen, Misshandlung und Folter. Alleine im Gefängnis von Lahore, saßen im Jahr 2009 4 651 Gefangene ein, wobei das Gefängnis gerade einmal für 1 050 Gefangene gemacht ist. Die Gewalt gegen Frauen steigt weiterhin an: Es finden Vergewaltigungen, Selbstmorde, Säureangriffe und Verbrennungen von Frauen statt. Ich würde nicht zwei Minuten oder zwei Stunden, sondern zwei ganze Tage benötigen, um die Qualen, die junge Mädchen und Frauen in Pakistan erleiden müssen, wiederzugeben. In diesem Rahmen rüstet sich dieses Haus, das sich um die Achtung von Frauen, von Gewissensfreiheit und von Menschenrechten sorgt, bei der Unterzeichnung eines Rückübernahmeabkommens zwischen der Europäischen Union und Pakistan von seinem neuen Vetorecht Gebrauch zu machen, um so zusätzliche Garantien bezüglich der Bedingungen für die Umsetzung eines solchen Abkommens zur Rückübernahme von pakistanischen Staatsbürgern und Afghanen, die sich auf der Durchreise durch Pakistan befanden, einzufordern."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, η θρησκευτική ελευθερία δεν είναι εγγυημένη στο Πακιστάν. Το 2009, παρατηρήθηκε αύξηση των βίαιων επιθέσεων κατά θρησκευτικών μειονοτήτων, και αυτή η αύξηση περιλαμβάνει και φόνους. Επιπλέον, σχεδόν το 80% των ατόμων από μειονοτικές ομάδες ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Ωστόσο, αυτό δεν είναι το μόνο πρόβλημα όσον αφορά την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Πακιστάν: άλλα θέματα περιλαμβάνουν τον περιορισμό της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, απειλές κατά οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, τη σύλληψη συνδικαλιστών, τις απαγωγές και τον φόνο δημοσιογράφων. Από τότε που το Πακιστάν δήλωσε την στήριξή του για τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας που διεξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, άτομα για τα οποία υπήρχαν υποψίες ότι συνδέονται με τρομοκρατικές ομάδες κρατούνται αυθαίρετα: συλλήψεις χωρίς ένταλμα, κρατήσεις χωρίς νομική βάση ή πρόσβαση σε δικηγόρο, κρατήσεις σε μη προσδιορισμένες τοποθεσίες, εξαναγκασμένες εξαφανίσεις, κακοποίηση και βασανιστήρια. Στη μοναδική φυλακή στη Λαχώρη, το 2009 κρατούνταν 4.651 φυλακισμένοι, ενώ η χωρητικότητά της είναι μόνο για 1.050 κρατούμενους. Η βία εις βάρος τω γυναικών εξακολουθεί να αυξάνεται: βιασμοί, αυτοκτονίες, επιθέσεις με οξύ και γυναίκες που καίγονται. Θα χρειαζόμουν όχι δύο λεπτά ή δύο ώρες αλλά δύο ολόκληρες ημέρες για να περιγράψω τα δεινά που υποφέρουν τα κορίτσια και οι γυναίκες στο Πακιστάν. Σε αυτό το πλαίσιο το Σώμα, το οποίο ενδιαφέρεται για τον σεβασμό προς τις γυναίκες, την ελευθερία της συνείδησης και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει τη νέα του εξουσία αρνησικυρίας για τη σύναψη συμφωνίας επανεισδοχής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πακιστάν, ζητώντας έτσι πρόσθετες εγγυήσεις για τις προϋποθέσεις εφαρμογής μιας τέτοιας συμφωνίας για την επανεισδοχή των πακιστανών και αφγανών υπηκόων οι οποίοι έχουν διέλθει από το Πακιστάν."@el10
"Madam President, freedom of religion is not guaranteed in Pakistan. In 2009, an increase in violent attacks against religious minorities has been observed, and that includes murders. In addition, nearly 80% of people from minority groups live below the poverty line. However, this is not the only problem with regard to the violation of human rights in Pakistan: other issues include a restriction on freedom of assembly, threats against civil society organisations, the arrest of trade unionists, kidnappings and the murder of journalists. Since Pakistan declared its support for the war against terrorism waged by the United States, hundreds, if not thousands, of people suspected of having links with terrorist groups have been arbitrarily detained: arrests without warrant, detentions with no legal basis or access to a lawyer, detentions in unspecified locations, forced disappearances, ill-treatment and torture. In the only prison in Lahore, 4 651 prisoners were held in 2009, while the prison has a capacity of only 1 050 prisoners. Violence against women continues to increase: rapes, suicides, acid attacks and women being burned. I would need not two minutes or two hours but two whole days to describe the ordeal suffered by young girls and women in Pakistan. It is within this context that this House, which is concerned about respect for women, freedom of conscience and human rights, is preparing to use its new power of veto for the conclusion of a readmission agreement between the European Union and Pakistan, thus demanding additional guarantees on the conditions for the implementation of such an agreement on the readmission of Pakistani nationals and Afghans who have transited through Pakistan."@en4
"Señora Presidenta, en Pakistán no se garantiza la libertad religiosa. En 2009 se registró un aumento de los ataques violentos contra minorías religiosos, entre ellos varios asesinatos. Además, casi un 80 % de los miembros de grupos minoritarios viven por debajo del umbral de la pobreza. Sin embargo, este no es el único problema en relación con la violación de los derechos humanos en Pakistán, ya que entre estas violaciones encontramos la limitación de la libertad de reunión, amenazas contra las organizaciones de la sociedad civil, la detención de sindicalistas, el secuestro y asesinato de periodistas. Desde que Pakistán declaró su apoyo a la guerra contra el terrorismo que llevan a cabo los Estados Unidos, cientos, si no ya miles, de personas sospechosas de mantener lazos con grupos terroristas han sido detenidas arbitrariamente: detención sin orden judicial, detenciones sin base legal o acceso a un abogado, detenciones en lugares no especificados, desapariciones forzosas, malos tratos y torturas. La única prisión que existe en Lahore albergaba 4 651 presos en 2009, cuando su capacidad es tan sólo de 1 050 personas. La violencia contra las mujeres sigue en aumento: violaciones, suicidios, ataques con ácido y quema de mujeres. No necesitaría dos minutos ni dos horas, sino dos días completos para describir las terribles experiencias que sufren las jóvenes y mujeres en Pakistán. Es en este contexto que esta Cámara, a la que le preocupa el respeto de las mujeres, la libertad de conciencia y los derechos humanos, se prepara a vetar la celebración de un acuerdo de readmisión entre la Unión Europea y Pakistán, y exige garantías adicionales para las condiciones de aplicación de dicho acuerdo sobre la readmisión de nacionales pakistaníes y afganos que hayan transitado por Pakistán."@es21
"Austatud juhataja! Usuvabadus ei ole Pakistanis tagatud. 2009. aastal täheldati usuvähemuste vastu suunatud vägivaldsete rünnakute arvu suurenemist ja sinna hulka kuuluvad ka mõrvad. Lisaks elab peaaegu 80% vähemusrühma kuuluvatest inimestest allpool vaesuspiiri. Siiski ei ole see ainuke inimõiguste rikkumisega seotud probleem Pakistanis. Teised probleemid on kogunemisvabaduse piiramine, kodanikuühiskonna vastu suunatud ähvardused, ametiühingu liikmete vahistamine, inimröövid ja ajakirjanike mõrvad. Kuna Pakistan on deklareerinud oma toetust USA terrorismivastasele sõjale, hoitakse meelevaldselt vahi all sadu, kui mitte tuhandeid inimesi, kellel kahtlustatakse olevat sidemed terroristlike rühmitustega: inimesi peetakse kinni ilma volituseta ja seadusliku aluseta, andmata advokaadile õigust, vahistatakse igal pool, toimuvad sunnitud kadumised, väärkohtlemine ja piinamine. Riigi ainukeses vanglas Lahores oli 2009. aastal 4651 vangi, kuigi vangla mahutab ainult 1050 vangi. Naiste vastu suunatud vägivald kasvab: vägistamised, enesetapud, happerünnakud ja naiste põletamine. Kahest minutist ega kahest tunnist ei piisa, et kirjeldada katsumusi, mida noored tüdrukud ja naised Pakistanis üle elama peavad – selleks on vaja kahte tundi. Selline on taust, milles see täiskogu, mis muretseb naiste, südametunnistuse vabaduse ja inimõiguste austamise pärast, valmistub ette kasutama oma uut volitust panna veto Euroopa Liidu ja Pakistani tagasivõtulepingule, nõudes seega lisatagatisi selle lepingu jõustamisele Pakistani rahvusest inimeste ja läbi Pakistani tagasiviidavate afgaanide suhtes."@et5
"Arvoisa puhemies, Pakistanissa ei taata uskonnonvapautta. Vuonna 2009 havaittiin kasvua uskonnollisiin vähemmistöihin kohdistuvien väkivaltaisten hyökkäysten määrässä, myös murhissa. Lisäksi lähes 80 prosenttia vähemmistöryhmiin kuuluvista elää köyhyysrajan alapuolella. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa Pakistanissa tapahtuviin ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvä ongelma: muita ongelmia ovat muun muassa kokoontumisvapauden rajoittaminen, kansalaisjärjestöihin kohdistuvat uhkaukset, ammattiyhdistysten jäsenten pidätykset, sieppaukset ja toimittajien murhat. Sen jälkeen, kun Pakistan ilmoitti tukevansa Yhdysvaltain julistamaa terrorismin vastaista sotaa, satoja, ellei jopa tuhansia ihmisiä, joilla epäillään olevan yhteyksiä terroristiryhmiin, on pidätetty mielivaltaisesti: on tapahtunut pidätyksiä ilman pidätysmääräystä, vangitsemisia ilman oikeusperustaa tai mahdollisuutta käyttää asianajajaa, vankien säilyttämistä tuntemattomissa paikoissa, tahdonvastaisia katoamisia, pahoinpitelyä ja kidutusta. Vuonna 2009 Lahoren ainoassa vankilassa oli 4 651 vankia, vaikka vankilassa on tilaa vain 1 050 vangille. Naisiin kohdistuva väkivalta on kasvussa: tapahtuu raiskauksia, itsemurhia, hapolla tehtyjä hyökkäyksiä ja naisten polttamisia. Tarvitsisin enemmän kuin kaksi minuuttia tai kaksi tuntia, oikeastaan kaksi kokonaista päivää niiden kärsimysten kuvaamiseen, joita nuoret tytöt ja naiset Pakistanissa kohtaavat. Tästä syystä parlamentti, joka on huolissaan naisten kunnioituksesta, omantunnon vapaudesta ja ihmisoikeuksista, valmistautuu käyttämään uutta veto-oikeuttaan Euroopan unionin ja Pakistanin välisen takaisinottosopimuksen solmimisessa ja vaatii näin ollen lisätakuita kyseisen sopimuksen täytäntöönpanon ehdoille, jotka koskevat Pakistanin kansalaisten ja Pakistanin kautta kulkeneiden afganistanilaisten takaisinottoa."@fi7
". Elnök asszony, Pakisztánban a vallásszabadság nincs garantálva. A megfigyelések szerint 2009-ben nőtt a vallási kisebbségek ellen elkövetett erőszakos cselekmények száma, a gyilkosságokat is beleértve. Emellett a kisebbségi csoportokhoz tartozó emberek csaknem 80%-a szegénységi küszöb alatt él. Ez azonban nem az egyetlen probléma Pakisztánban az emberi jogok megsértése tekintetében: ide tartozik még a gyülekezési jog korlátozása, a civil társadalmi szervezetek elleni fenyegetések, szakszervezeti aktivisták letartóztatása, újságírók elrablása és meggyilkolása. Mióta Pakisztán kinyilvánította, hogy támogatja az Egyesült Államok terrorizmus elleni harcát, százával, ha nem ezrével, vettek őrizetbe önkényesen embereket a terrorista csoportokkal való feltételezett kapcsolatok miatt: bírói végzés nélküli letartóztatások, jogalap nélkül fogva tartások történnek, a fogva tartottak nem beszélhetnek ügyvéddel, meg nem nevezett helyekre viszik őket, eltűnésekről, kegyetlen bánásmódról és kínzásokról érkeznek hírek. 2009-ben az egyetlen lahori börtönben 4651 rabot tartottak fogva, noha az csak 1050 rab befogadására képes. A nők elleni erőszakos cselekmények száma – megerőszakolások, öngyilkosságok, savtámadások és megégetések – folyamatosan nő. Nem két percre, nem két órára, hanem két egész napra lenne szükségem, hogy felsoroljam azokat a megpróbáltatásokat, amelyeket a fiatal lányoknak és asszonyoknak kell elszenvedniük Pakisztánban. Ebben az összefüggésben készül arra ez a Ház, amely fontosnak tartja a nők iránti tiszteletet, a lelkiismeret szabadságát és az emberi jogokat, hogy az újonnan kapott vétójogát az Európai Unió és Pakisztán közötti visszafogadási megállapodás megkötésével kapcsolatban érvényesíti, és ilyen módon további garanciákat követel a pakisztáni állampolgárok és a Pakisztánon átutazó afgánok visszafogadásával kapcsolatos megállapodás végrehajtásának feltételeivel kapcsolatban."@hu11
"Signora Presidente, in Pakistan la libertà religiosa non è garantita. Nel 2009 si è registrato un aumento degli attacchi violenti, tra cui anche omicidi, ai danni delle minoranze religiose del paese. Quasi l’80 per cento della popolazione appartenente alle minoranze vive al di sotto della soglia di povertà, ma questo non costituisce il solo caso di violazione dei diritti umani in Pakistan: si registrano anche restrizioni alla libertà di riunione, minacce contro le organizzazioni della società civile, arresti di sindacalisti, rapimenti e uccisioni di giornalisti. Da quando il Pakistan ha dichiarato il proprio sostegno alla lotta contro il terrorismo condotta dagli Stati Uniti, centinaia, se non migliaia, di persone sospettate di avere legami con gruppi terroristici sono state trattenute arbitrariamente: arresti senza mandato, incarcerazioni prive di basi legali e senza la presenza di un avvocato, luoghi di detenzione non dichiarati, sparizioni forzate, maltrattamenti e torture. Nel solo carcere di Lahore, nel 2009 erano detenuti 4 651 prigionieri a fronte di una capacità di accoglimento di 1 050 persone. Anche le violenze ai danni delle donne sono in costante aumento: stupri, istigazione al suicidio, attacchi con gli acidi, donne arse vive. Non mi basterebbero due minuti e neppure due ore, ma due giorni interi per descrivere il calvario subito dalle ragazze e dalle donne in Pakistan. E’ in questo contesto che il nostro Parlamento, preoccupato per il rispetto della donna, della libertà di coscienza e dei diritti umani, si appresta a usare il suo nuovo potere di veto sulla conclusione fra l’Unione europea e il Pakistan di un accordo di riammissione di cittadini pakistani e afgani che hanno transitato per il Pakistan, esigendo ulteriori garanzie."@it12
"Ponia pirmininke, religijos laisvė Pakistane neužtikrinta. 2009 m. padaugėjo smurto išpuolių prieš religines mažumas, taip pat žmogžudysčių. Be to, beveik 80 proc. mažumoms priklausančių žmonių gyvena žemiau skurdo ribos. Tačiau tai ne vienintelė žmogaus teisių pažeidimo problema Pakistane: kitos problemos apima susirinkimo laisvės ribojimą, grasinimus pilietinės visuomenės organizacijoms, profesinių sąjungų narių areštą, žmonių grobimus ir žurnalistų žudymą. Nuo tada, kai Pakistanas paskelbė apie paramą Jungtinių Amerikos Valstijų pradėtam karui su terorizmu, šimtai, galbūt net tūkstančiai žmonių, kurie įtariami dėl ryšių su teroristų grupuotėmis, sulaikyti savavališkai: areštuoti be arešto orderio, suimti be teisinio pagrindo ir neturi galimybės naudotis teisininko paslaugomis, kalinami nenustatytose vietose, vykdomas priverstinis jų dingimas, su jais netinkamai elgiamasi ir jie kankinami. Vien tik Lahoro kalėjime 2009 m. laikytas 4 651 kalinys, nors jame yra vietos tik 1 050 kalinių. Toliau daugėja smurto prieš moteris: jos žudosi, yra prievartaujamos, apipilamos rūgštimi ir deginamos. Kad galėčiau papasakoti apie visas kančias, kurias patiria merginos ir moterys Pakistane, reikėtų ne dviejų minučių ar dviejų valandų, bet visų dviejų dienų. Todėl Parlamentas, susirūpinęs dėl pagarbos moterims, sąžinės laisvės ir žmogaus teisių, ketina pasinaudoti savo naująja teise, sudarant Europos Sąjungos ir Pakistano readmisijos susitarimą, reikalaudamas papildomų garantijų dėl tokio Pakistano piliečių ir tranzitu per Pakistaną vykstančių afganų readmisijos susitarimo įgyvendinimo sąlygų."@lt14
". Priekšsēdētājas kundze! Reliģiskā brīvība Pakistānā netiek nodrošināta. 2009. gadā palielinājās vardarbīgu uzbrukumu skaits reliģiskajām minoritātēm, notika arī slepkavības. Turklāt apmēram 80 % minoritāšu grupu pārstāvju dzīvo zem nabadzības robežas. Tomēr šī nav vienīgā problēma, kas saistīta ar cilvēktiesību pārkāpumiem Pakistānā: problēmas rada pulcēšanās brīvības pārkāpumi, draudi pilsoniskās sabiedrības organizācijām, arodbiedrību pārstāvju aresti, cilvēku nolaupīšanas gadījumi un žurnālistu slepkavības. Kopš Pakistāna paziņojusi, ka atbalsta Amerikas Savienoto Valstu karu pret terorismu, simtiem vai pat tūkstošiem, cilvēku, kas turēti aizdomās par saistību ar teroristu grupējumiem, tikuši patvaļīgi apcietināti. Cilvēki tiek arestēti bez apcietināšanas ordera un juridiski nepamatoti turēti apcietinājumā, viņiem ir liegta jurista palīdzība, viņi tiek turēti apcietinājumā nezināmās vietās; sastopami piespiedu nozušanas gadījumi, necilvēcīga izturēšanās un spīdzināšana. Vienīgajā cietumā Lahorā 2009. gadā apcietinājumā tika turēti 4 651 ieslodzītais, lai gan šajā cietumā iespējams izmitināt tikai 1 050 ieslodzīto. Turpina pieaugt vardarbība pret sievietēm — izvarošanas, pašnāvības, uzbrukumi ar skābi un sieviešu sadedzināšana. Divās minūtēs vai pat divās stundās es nevarētu aprakstīt tās ciešanas, ko Pakistānā nākas piedzīvot jaunām meitenēm un sievietēm — šis apraksts prasītu divas dienas. Tādēļ šim Parlamentam, kam rūp cieņa pret sievieti, apziņas brīvība un cilvēktiesības, jābūt gatavam izmantot savas veto tiesības attiecībā uz Eiropas Savienības un Pakistānas atpakaļuzņemšanas nolīguma noslēgšanu, pieprasot papildu garantijas, lai īstenotu nolīgumu par to Pakistānas un Afganistānas valstspiederīgo atpakaļuzņemšanu, kuri šķērsojuši Pakistānas teritoriju tranzītā."@lv13
"Madame la Présidente, la liberté de religion n'est pas assurée au Pakistan. En 2009, on y a constaté une augmentation des attaques violentes contre les minorités religieuses, y compris des assassinats. De plus, près de 80 % de la population des minorités vit sous le seuil de pauvreté. Cependant, ceci ne constitue pas le seul problème de violation des droits humains au Pakistan: restriction de la liberté de réunion, menaces contre les organisations de la société civile, arrestations de syndicalistes, kidnappings, assassinats de journalistes. Depuis que le Pakistan a déclaré son soutien à la guerre contre le terrorisme menée par les États-Unis, des centaines, voire des milliers de personnes suspectées de liens avec des groupes terroristes ont été arbitrairement détenues: arrestations sans mandat, détentions sans aucune base légale, sans avocat, lieux de détention non déclarés, disparitions forcées, mauvais traitements, tortures. Dans la seule prison de Lahore, 4 651 prisonniers étaient détenus en 2009 pour une capacité d'accueil de 1 050 détenus. Les violences subies par les femmes ne cessent d'augmenter: viols, suicides, attaques à l'acide, femmes brûlées. Ce ne sont pas deux minutes ni deux heures, mais deux journées entières qu'il me faudrait pour décrire le calvaire enduré par les fillettes et les femmes pakistanaises. C'est dans ce contexte que notre Parlement, soucieux du respect des femmes, de la liberté de conscience et des droits humains, s'apprête à user de son nouveau pouvoir de veto sur la conclusion d'un accord de réadmission entre l'Union européenne et le Pakistan, exigeant ainsi davantage de garanties sur les conditions dans lesquelles serait mis en œuvre un tel accord de réadmission des ressortissants pakistanais et des Afghans ayant transité par le Pakistan."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, de vrijheid van godsdienst wordt niet gewaarborgd in Pakistan. In 2009 is er een stijging geconstateerd van het aantal gewelddadige aanslagen op religieuze minderheden, waaronder moordaanslagen. Daarbij komt dat zo’n 80 procent van die minderheden onder de armoedegrens leeft. Dit is echter niet het enige probleem van de schending van de mensenrechten in Pakistan: andere kwesties zijn onder meer een beperking van de vrijheid van vergadering, bedreigingen van maatschappelijke organisaties, arrestaties van vakbondsmensen, ontvoeringen van en de moord op journalisten. Sinds Pakistan zijn steun heeft betuigd aan de strijd tegen het terrorisme die wordt gevoerd door de Verenigde Staten, zijn honderden, zo niet duizenden mensen willekeurig gearresteerd op verdenking van banden met terroristische groeperingen: arrestaties zonder bevel, opsluitingen zonder rechtmatige grondslag of toegang tot een advocaat, opsluitingen in niet nader omschreven centra, gedwongen verdwijningen, mishandelingen en martelingen. In de enige gevangenis van Lahore zaten in 2009 4 651 mensen gevangen terwijl het gebouw is berekend op maar 1 050 gevangenen. Het geweld tegen vrouwen wordt steeds erger en leidt tot verkrachtingen, zelfmoorden, aanvallen met zuur, verbranding. Ik zou niet twee minuten of twee uur maar twee hele dagen nodig hebben om de lijdensweg van meisjes en vrouwen in Pakistan te beschrijven. Het is in deze context dat ons Parlement, dat zich bekommert om eerbied voor de vrouw, om gewetensvrijheid en mensenrechten, zich opmaakt om gebruik te maken van zijn nieuwe vetorecht inzake het sluiten van een terugnameovereenkomst tussen de Europese Unie en Pakistan, en op die manier extra garanties te eisen met betrekking tot de omstandigheden voor de tenuitvoerlegging van zo’n overeenkomst betreffende de terugname van Pakistaanse ingezetenen en Afghanen die door Pakistan gereisd hebben."@nl3
"Pani przewodnicząca! Wolność wyznania nie jest w Pakistanie gwarantowana. W roku 2009 odnotowano wzrost liczby ataków na mniejszości religijne, w tym także zabójstw na tle religijnym. Ponadto prawie 80 % osób z grup mniejszościowych żyje poniżej granicy ubóstwa. Nie jest to jednak jedyny problem w odniesieniu do łamania praw człowieka w Pakistanie: inne kwestie obejmują ograniczanie wolności zgromadzeń, groźby pod adresem organizacji społeczeństwa obywatelskiego, zatrzymania działaczy związków zawodowych, porwania i zabójstwa dziennikarzy. Od chwili, gdy Pakistan ogłosił swoje poparcie dla wojny z terroryzmem prowadzonej przez Stany Zjednoczone, setki, jeśli nie tysiące, ludzi podejrzewanych o powiązania z grupami terrorystycznymi zostały samowolnie zatrzymane: aresztowania bez nakazu, zatrzymania bez podstaw prawnych lub dostępu do prawnika, przetrzymywanie w nieokreślonych lokalizacjach, wymuszone zniknięcia, złe traktowanie i tortury. W jedynym więzieniu w Lahaurze, w roku 2009 przetrzymywano 4 651 więźniów, chociaż więzienie to może pomieścić tylko 1 050 więźniów. Wciąż rośnie przemoc wobec kobiet: gwałty, zabójstwa, oblewanie kwasem i podpalenia. Aby opisać ciężkie doświadczenia młodych dziewcząt i kobiet w Pakistanie potrzebowałabym nie dwóch minut, czy godzin, ale dwóch dni. W takim kontekście nasza Izba, która troszczy się o szacunek dla kobiet, wolności sumienia i praw człowieka, przygotowuje się do wykorzystania swojego nowo nabytego prawa weta, aby sprzeciwić się podpisaniu umowy o readmisji między Unią Europejską a Pakistanem, tym samym domagając się dodatkowych gwarancji dotyczących warunków readmisji obywateli pakistańskich i afgańskich, którzy przejeżdżali przez terytorium Pakistanu."@pl16
"Senhora Presidente, a liberdade religiosa não é garantida no Paquistão. Em 2009, registou-se um aumento dos ataques violentos contra minorias religiosas, incluindo assassínios. Além disso, cerca de 80% dos membros de grupos minoritários vivem abaixo do limiar da pobreza. Porém, este não é o único problema relacionado com a violação dos direitos humanos no Paquistão: há aí também restrições à liberdade de reunião, ameaças contra organizações da sociedade civil, detenção de sindicalistas, raptos e assassínios de jornalistas. Desde que o Paquistão declarou o seu apoio à guerra contra o terrorismo conduzida pelos Estados Unidos, centenas, se não mesmo milhares, de pessoas suspeitas de estarem ligadas a grupos terroristas foram detidas de forma arbitrária: detenções sem mandado judicial, sem fundamento legal ou acesso a um advogado, locais de detenção não especificados, desaparecimentos forçados, maus-tratos e tortura. Na única prisão de Lahore, em 2009 encontravam-se detidos 4651 prisioneiros, apesar de o estabelecimento só ter capacidade para 1050. A violência contra as mulheres continua a aumentar: violações, ataques com ácido e mulheres queimadas. Eu não precisaria de dois minutos ou de duas horas, mas de dois dias inteiros para descrever o verdadeiro calvário sofrido pelas raparigas jovens e mulheres no Paquistão. É dentro deste contexto que esta Assembleia, que se preocupa com o respeito pelas mulheres, a liberdade de consciência e os direitos humanos, se prepara para fazer uso do seu novo poder de veto no que respeita à conclusão de um acordo de readmissão entre a Comunidade Europeia e o Paquistão, exigindo assim garantias adicionais no que respeita às condições de aplicação desse acordo sobre a readmissão de nacionais paquistaneses e afegãos que transitaram pelo Paquistão."@pt17
"Dnă președintă, libertatea religioasă nu este garantată în Pakistan. În 2009, s-a înregistrat o creștere a atacurilor violente, inclusiv crime, împotriva minorităților religioase. În plus, aproape 80 % dintre persoanele care fac parte din grupurile minoritare trăiesc sub limita sărăciei. Totuși, aceasta nu este singura problemă cu privire la încălcarea drepturilor omului din Pakistan: există, de asemenea, probleme cu privire la restricționarea libertății de reuniune, amenințări împotriva organizațiilor societății civile, arestarea sindicaliștilor, răpiri și asasinări ale ziariștilor. De când Pakistanul a declarat că sprijină războiul inițiat de Statele Unite împotriva terorismului, sute, dacă nu chiar mii, de persoane suspectate că ar deține legături cu grupări teroriste au fost arestate în mod arbitrar: s-au înregistrat arestări fără mandat, rețineri fără niciun temei legal sau fără acces la un avocat, rețineri în locuri nespecificate, dispariții forțate, maltratări și cazuri de tortură. În singura închisoare din Lahore, în 2009 erau deținuți 4 651 de prizonieri, deși capacitatea închisorii este de doar 1 050 de persoane. Violența împotriva femeilor continuă să crească: violuri, sinucideri, atacuri acide și femei arse. Nu sunt suficiente două minute sau două ore, ci două zile întregi ca să descriu chinul pe care îl îndură tinerele fete și femeile din Pakistan. Acesta este contextul în care acest Parlament, care se preocupă de respectul față de femei, față de libertatea de conștiință și față de drepturile omului, se pregătește să se folosească de noua competență pe care o are, de dreptul de veto, în vederea încheierii unui acord de readmitere între Uniunea Europeană și Pakistan, solicitând astfel garanții suplimentare cu privire la condițiile de punere în aplicare a unui astfel de acord privind readmiterea resortisanților pakistanezi și a afganilor care au tranzitat prin Pakistan."@ro18
". Vážená pani predsedajúca, sloboda náboženstva v Pakistane nie je zaručená. V roku 2009 došlo k zvýšeniu násilných útokov na náboženské menšiny vrátane vrážd. Okrem toho, takmer 80 % obyvateľov z menšinových skupín žije pod hranicou chudoby. Toto však nie je jediný problém týkajúci sa porušovania ľudských práv v Pakistane: ďalšie problémy zahŕňajú zákaz slobody zhromažďovania, hrozby voči organizáciám občianskej spoločnosti, zatýkanie odborárov, únosy a vraždy novinárov. Odkedy Pakistan vyhlásil, že bude podporovať vojnu proti terorizmu vedenú Spojenými štátmi, boli svojvoľne zadržané stovky, ak nie tisícky ľudí podozrivých z prepojenia na teroristické skupiny: došlo k zatýkaniu bez zatykačov, zadržaniu bez právneho základu alebo prístupu k právnemu zástupcovi, zatýkaniu na nešpecifikovaných miestach, núteným odchodom, zlému zaobchádzaniu a mučeniu. V jedinom väzení v Lahore bolo v roku 2009 držaných 4 651 väzňov, pričom táto väznica má kapacitu len 1 050 väzňov. Násilie páchané na ženách má rastúcu tendenciu: ženy sú obeťami znásilnení, samovrážd, kyselinových útokov a upaľovania. Na to, aby som opísala utrpenie mladých dievčat a žien v Pakistane, by mi nestačili dve minúty ani dve hodiny, ale dva celé dni. Tento Parlament, ktorý sa v tomto kontexte zaoberá rešpektovaním žien, slobodou svedomia a ľudskými právami, sa pripravuje na využitie svojej novej právomoci veta, pokiaľ ide o uzatvorenie readmisnej dohody medzi Európskou úniou a Pakistanom, čo si vyžaduje ďalšie záruky týkajúce sa podmienok pre vykonávanie takejto dohody o readmisii štátnych príslušníkov Pakistanu a Afganistanu, ktorí prechádzali Pakistanom."@sk19
"Gospa predsednica, v Pakistanu ni zajamčena svoboda veroizpovedi. V letu 2009 je opaziti povečanje nasilnih napadov na verske manjšine, vključno z umori. Poleg tega skoraj 80 % ljudi iz manjšinskih skupin živi pod pragom revščine. Vendar to ni edini problem v zvezi s kršitvami človekovih pravic v Pakistanu. Drugi primeri vključujejo omejevanje svobode zbiranja, grožnje organizacijam civilne družbe, prijetje sindikalistov, ugrabitve in umore novinarjev. Odkar je Pakistan izrazil svojo podporo vojni proti terorizmu, ki jo vodijo Združene države, je bilo samovoljno pridržanih na stotine, če ne na tisoče, ljudi, ki so bili osumljeni, da imajo povezave s terorističnimi skupinami. Gre za prijetja brez naloga, pridržanja brez pravne podlage ali dostopa do odvetnika, pridržanja na nedoločljivih lokacijah, prisilna izginotja, slabo ravnanje in mučenje. V edinem zaporu v Lahoreju je bilo leta 2009 zaprtih 4 651 ljudi, vendar ima zapor zmogljivost za zgolj 1 050 zapornikov. Nasilje nad ženskami še naprej narašča: posilstva, samomori, napadi s kislino in zažiganje žensk. Potrebovala bi, ne dve minuti ali dve uri, ampak dva celotna dneva, da bi opisala grozljivo trpljenje, ki ga doživljajo mlada dekleta in ženske v Pakistanu. V tem smislu bi moral ta parlament, ki ga skrbi spoštovanje žensk, svoboda vesti in človekove pravice, in ki se pripravlja, da bo uporabil svojo novo moč veta na sklenitev sporazuma med Evropsko unijo in Pakistanom o ponovnem sprejemu, zahtevati dodatna jamstva o razmerah za izvajanje takega sporazuma o ponovnem sprejemu pakistanskih državljanov in Afganistancev, ki so šli skozi Pakistan."@sl20
"Fru talman! Det finns ingen garanti för religionsfrihet i Pakistan. Under 2009 observerades en ökning av våldsamma attacker mot religiösa minoriteter, och även mord. Dessutom lever nästan 80 procent av de som tillhör minoritetsgrupperna under existensminimum. Men detta är inte det enda problemet med brott mot mänskliga rättigheter i Pakistan; andra frågor är begränsning av mötesfriheten, hot mot medborgarorganisationer, gripanden av fackmedlemmar, kidnappningar av och mord på journalister. Sedan Pakistan uttryckte sitt stöd för Förenta staternas kamp mot terrorism har hundratals, om inte tusentals personer, som misstänks ha kopplingar till terroristgrupper blivit godtyckligt fängslade: gripanden utan tillstånd, häktningar utan rättslig grund eller tillgång till advokat, kvarhållande på okänd ort, påtvingade försvinnanden, misshandel och tortyr. I Lahores enda fängelse som bara har kapacitet för 1 050 fångar hölls 4 651 fångar under 2009. Våldet mot kvinnor fortsätter att öka, till exempel våldtäkter, självmord, syraattacker och kvinnor som bränns. Det räcker inte med två minuter eller två timmar, jag behöver två hela dagar för att beskriva den fruktansvärda situation som unga pakistanska flickor och kvinnor genomlever. Det är mot denna bakgrund som parlamentet, som värnar om respekt för kvinnor, samvetsfrihet och mänskliga rättigheter, förbereder användandet av sin nya vetorätt för att sluta ett återtagandeavtal mellan EU och Pakistan. På så sätt kan man kräva ytterligare garantier för genomförandevillkoren i ett sådant avtal i fråga om återtagande av pakistanska medborgare, och afghanska medborgare som har passerat genom Pakistan."@sv22,22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph