Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-05-20-Speech-4-044"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100520.3.4-044"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I will leave aside the most pertinent question this morning, and that is: how on earth are European taxpayers going to pay for all of the apparatus and secretariat that has been talked about and proposed in this House this morning? I want to give my view that there is no doubt that stability in the Mediterranean is certainly good for the wider European Union. However, with European Union help comes responsibility from the very countries that want to benefit from the institutions and the enhanced economic opportunities. I want to focus very quickly on one aspect, and that is the rejection of a thousand tonnes of seed potatoes from Northern Ireland by the Moroccan authorities this year; a trade that had been going on for over 20 years; potatoes that had been inspected according to the normal rules before they left my country and then were rejected by the Moroccan authorities under a different regime. I do understand – and I respect – that Commissioner De Gucht is looking into this matter, but I want to stress that we do need responsibility from those who hope to benefit."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dnes dopoledne ponechám stranou nejpřípadnější otázku, a to: Jak proboha evropští daňoví poplatníci zaplatí celý aparát a sekretariát, o kterém se tu teď bavíme a který v této sněmovně dnes dopoledne navrhujeme? Chci vyjádřit své přesvědčení, že není pochyb o tom, že stabilita ve Středomoří je jistě prospěšná pro širší Evropskou unii. S podporou Evropské unie však přichází odpovědnost těch zemí, které chtějí těžit z těchto institucí a větších hospodářských příležitostí. Ráda bych se v rychlosti zaměřila na jednu záležitost, a to na letošní odmítnutí tisíce tun sadbových brambor ze Severního Irska marockými úřady, přičemž tento obchod probíhal již přes 20 let; brambory, které předtím, než opustily moji zemi, byly zkontrolovány v souladu s běžnými pravidly, byly následně na základě odlišného režimu marockými úřady odmítnuty. Chápu – a uznávám – že komisař De Gucht tuto věc prověřuje, ale chci zdůraznit, že potřebujeme odpovědnost ze strany těch, kteří doufají ve svůj prospěch."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil undlade det mest relevante spørgsmål i formiddag, som er, hvordan i alverden de europæiske skatteydere skal betale for hele dette apparat og sekretariatet, som man har foreslået og talt om her i Parlamentet i formiddag? Jeg vil gerne tilkendegive, at der ikke er nogen tvivl om, at stabilitet i Middelhavsområdet absolut er godt for det bredere EU. Sammen med bistanden fra EU følger imidlertid et ansvar hos de selvsamme lande, som ønsker at drage nytte af institutionerne og de forbedrede økonomiske muligheder. Jeg vil gerne meget hurtigt fokusere på ét aspekt, nemlig de marokkanske myndigheders afvisning i år af et tusind ton læggekartofler fra Nordirland. En handel, der har foregået i mere end 20 år. Kartofler, der var blevet inspiceret i henhold til de sædvanlige regler, før de forlod mit land, og derefter blev afvist af de marokkanske myndigheder under et nyt styre. Jeg forstår – og respekterer – at kommissær De Gucht er ved at undersøge sagen, men jeg ønsker at understrege, at det er absolut nødvendigt, at de, der håber på at nyde, også udviser ansvarlighed."@da2
"Herr Präsident! Ich werde jetzt nicht auf die wichtigste Frage dieses Vormittags eingehen, die lautet: Wie um Himmels Willen sollen die europäischen Steuerzahler für den ganzen Apparat und das Sekretariat, über das wir heute Vormittag in diesem Haus gesprochen haben und das vorgeschlagen wurde, bezahlen? Ich möchte hier meine Ansicht vertreten, dass es keinen Zweifel gibt, dass Stabilität im Mittelmeerraum für die gesamte Europäische Union sicher gut ist. Wer allerdings die Hilfe der Europäischen Union in Anspruch nimmt, trägt auch eine Verantwortung, und damit sind genau diese Länder gemeint, die von den Institutionen und den verbesserten wirtschaftlichen Möglichkeiten profitieren wollen. Ich möchte rasch auf einen Aspekt eingehen, und zwar auf die Ablehnung von tausend Tonnen Saatkartoffeln aus Nordirland durch die marokkanischen Behörden dieses Jahr. Diesen Handel gibt es seit über 20 Jahren und es handelte sich um Kartoffeln, die vor dem Export nach den gängigen Vorschriften kontrolliert worden waren und dann von den marokkanischen Behörden unter einem anderen Regime abgelehnt wurden. Ich verstehe – und respektiere –, dass Herr Kommissar De Gucht sich diese Sache genauer anschauen wird, aber ich möchte hervorheben, dass die, die hoffen, zu profitieren, Verantwortung tragen müssen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα αφήσω κατά μέρος το πλέον συναφές ζήτημα της σημερινής συζήτησης, το οποίο είναι το εξής: πώς στο καλό θα πληρώσουν οι ευρωπαίοι φορολογούμενοι για όλους τους μηχανισμούς και τη γραμματεία για την οποία συζητάμε και την οποία προτείνουμε σε αυτό το Σώμα σήμερα; Θέλω να καταθέσω την άποψή μου ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως η σταθερότητα στη Μεσόγειο είναι σίγουρα θετικό πράγμα για την ευρύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντούτοις, η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεπάγεται ευθύνη εκ μέρους των ίδιων των χωρών που επιθυμούν να επωφεληθούν από τα θεσμικά όργανα και τις ενισχυμένες οικονομικές δυνατότητες. Θέλω να επικεντρωθώ πολύ γρήγορα σε μία πτυχή, στην απόρριψη εκ μέρους των αρχών του Μαρόκου χιλιάδων τόνων σπόρων γεώμηλων από τη Βόρεια Ιρλανδία κατά το τρέχον έτος· μια εμπορική συναλλαγή που λαμβάνει χώρα για περισσότερα από 20 έτη· πατάτες που είχαν ελεγχθεί σύμφωνα με τους συνήθεις κανόνες προτού εξέλθουν από τη χώρα μου και στη συνέχεια απορρίφθηκαν από τις αρχές του Μαρόκου δυνάμει ενός διαφορετικού συστήματος. Αντιλαμβάνομαι –και σέβομαι– ότι ο Επίτροπος De Gucht εξετάζει το ζήτημα, θα ήθελα όμως να τονίσω ότι χρειαζόμαστε ανάληψη ευθυνών από εκείνους που ελπίζουν να ωφεληθούν."@el10
"Señor Presidente, dejaré a un lado la pregunta más pertinente para esta mañana, s saber, ¿cómo demonios van a pagar los contribuyentes europeos los gastos de todo el aparato y la Secretaria de los que se habla y que se han propuesto esta mañana en esta Cámara? Quiero señalar que, en mi opinión, la estabilidad en el Mediterráneo es sin duda positiva para la Unión Europea en general. Sin embargo, la ayuda de la Unión Europea conlleva responsabilidades para aquellos países que desean beneficiarse de estas instituciones y del incremento de las oportunidades económicas. Quiero centrarme muy brevemente en un solo aspecto, es decir, el rechazo de mil toneladas de plantones de patata procedentes de Irlanda del Norte por las autoridades marroquíes este año, un comercio que tiene lugar desde hace más de veinte años; los plantones habían sido inspeccionados con arreglo a las normas habituales antes de salir de mi país y luego fueron rechazados por las autoridades marroquíes en virtud de un régimen distinto. Entiendo —y respeto— que el Comisario De Gucht ya examina esta cuestión, pero quiero subrayar que necesitamos que aquellos que esperan beneficiarse asuman una actitud responsable."@es21
"Austatud juhataja! Jätan kõrvale tänase hommiku kahtlemata kõige asjakohasema küsimuse: kuidas küll Euroopa maksumaksjad maksavad kogu selle allstruktuuri ja sekretariaadi eest, millest täna hommikul räägitud ja mille suhtes täna hommikul täiskogul ettepanek tehtud on? Tahan väljendada oma arvamust, et kahtlemata on Vahemere stabiilsus Euroopa Liidule laiemas ulatuses väga positiivne. Siiski kaasnevad Euroopa Liidu abiga kohustused nendele riikidele, mis tahavad institutsioonidest ja laienenud majandusvõimalustest kasu saada. Tahaksin kiiresti keskenduda ühele aspektile ja see on sel aastal Maroko ametivõimude tuhandete tonnide Põhja-Iirimaa seemnekartulite tagasilükkamine. Neid kartuleid kontrolliti enne riigist lahkumist vastavalt tavalistele eeskirjadele ja Maroko ametivõimud lükkasid need erineva režiimi alusel tagasi. Mõistan ja avaldan austust volinik De Guchtile selle küsimusega tegelemise eest, kuid tahaksin rõhutada, et need, kellele me kasu loodame, peavad võtma kohustused."@et5
"Arvoisa puhemies, jätän huomiotta tämän aamun kaikista olennaisimman kysymyksen, ja se on tämä: miten ihmeessä EU:n veronmaksajat pystyvät maksamaan kaikki ne välineet ja sihteeristön, joista täällä on tänä aamuna puhuttu? Minun mielestäni on täysin selvää, että Välimeren alueen vakaus on ehdottomasti hyväksi laajemmalle Euroopan unionille. Euroopan unionin antama apu tuo kuitenkin mukanaan vastuuta juuri niille maille, jotka haluavat hyötyä toimielimistä ja paremmista taloudellisista mahdollisuuksista. Kiinnitän erittäin lyhyesti huomiota erääseen seikkaan, joka on se, että Marokon viranomaiset kieltäytyivät tänä vuonna vastaanottamasta Pohjois-Irlannilta tuhat tonnia siemenperunoita. Tätä kauppaa oli käyty jo yli 20 vuoden ajan, ja perunat oli tarkastettu tavanomaisten määräysten mukaisesti ennen kuin ne lähtivät kotimaastani, ja sitten eri järjestelmää noudattavat Marokon viranomaiset kieltäytyivät vastaanottamasta niitä. Ymmärrän – ja kunnioitan sitä – että komission jäsen De Gucht tutkii parhaillaan tapausta, mutta haluan korostaa, että niiden, jotka haluavat hyötyä, on myös kannettava vastuunsa."@fi7
"Monsieur le Président, je laisserai de côté la question la plus pertinente de ce matin, à savoir: comment diable les contribuables européens vont-ils payer tout l’appareil et le secrétariat qui ont été proposés dans cette Assemblée ce matin? Il ne fait aucun doute, je tiens à le dire, que la stabilité en Méditerranée est certainement bonne pour l’ensemble de l’Union européenne. Mais l’aide de l’Union européenne suppose la responsabilité des pays qui veulent bénéficier des institutions et des possibilités économiques renforcés. Je voudrais épingler rapidement un problème: le rejet de mille tonnes de pommes de terre de semence d’Irlande du Nord par les autorités marocaines cette année, alors que ce commerce dure depuis plus de 20 ans et que les pommes de terre avaient été inspectées suivant la procédure normale avant de quitter mon pays, puis d’être rejetées par les autorités marocaines sous un régime différent. Je sais – et j’apprécie – que le commissaire De Gucht examine cette affaire, mais je tiens à souligner que ceux qui espèrent bénéficier du système doivent faire preuve d’une attitude responsable."@fr8
". – Elnök úr! Nem foglalkozom most a délelőtt legfontosabb kérdésével, amely a következő: hogy az ördögbe fogják az európai adófizetők megfizetni mindazt az apparátust és főtitkárságot, amelyekről beszéltek és javaslatok hangzottak el ma délelőtt ebben a Házban? Véleményem szerint semmi kétség sincs afelől, hogy a földközi-tengeri térség stabilitása mindenképpen jó a tágabb Európai Uniónak. Ugyanakkor az Európai Unió segítségével együtt jár azon országok felelőssége is, amelyek részesülni akarnak az intézmények és jobb gazdasági lehetőségek jelentette előnyökből. Egy szempontra szeretnék nagyon röviden koncentrálni, ez pedig az, hogy ez évben a marokkói hatóságok több ezer tonna észak-írországi vetőburgonyát utasítottak vissza; már több mint húsz éve folyik ez a kereskedelem; ezt a burgonyát, a szokásos szabályoknak megfelelően az elszállítást megelőzően bevizsgálták, a marokkói hatóságok pedig ezt követően, egy más rendszerre való hivatkozás alapján visszautasították. Tudom – és tiszteletben tartom –, hogy De Guch biztos úr vizsgálja ezt az ügyet, de hangsúlyozni szeretném, hogy szükség van felelősségvállalásra azok részéről is, akik kedvezményezettek kívánnak lenni."@hu11
"Signor Presidente, tralascerò il quesito di maggior rilievo sollevato questa mattina – ovvero su come potrebbero mai i contribuenti europei sostenere i costi dell’apparato politico e del segretariato oggetto della proposta e della discussione odierna – per parlare invece della stabilità del Mediterraneo, che considero decisamente vantaggiosa per l’intera Unione europea. Il sostegno dell’Unione europea comporta un’assunzione di responsabilità proprio da parte dei paesi che si aspettano benefici dalle istituzioni e migliori opportunità economiche. Vorrei soffermarmi brevemente sul fatto che, quest’anno, le autorità marocchine hanno respinto migliaia di tonnellate di patate da semina provenienti dall’Irlanda del Nord; un commercio che proseguiva da vent’anni. Le patate erano state ispezionate in base alle normative vigenti prima di lasciare il mio paese, ma sono state respinte dalle autorità marocchine sulla base di un regime diverso. Comprendo e rispetto la decisione del Commissario De Gucht di prendere in esame la questione, ma vorrei sottolineare che chi spera di trarre benefici da questa situazione deve assumersi anche le dovute responsabilità."@it12
"Pone prezidente, paliksiu nuošalyje aktualiausią šio ryto klausimą, t. y. kaip, po galais, Europos Sąjungos mokesčių mokėtojai sumokės už visą šį rytą šiame Parlamente aptartą ir pasiūlytą aparatą ir sekretoriatą? Noriu pasakyti savo nuomonę, kad nėra abejonių dėl to, kad Viduržemio jūros regiono stabilumas – neabejotinai naudingas visai Europos Sąjungai. Tačiau Europos Sąjungai teikiant pagalbą, institucijų ir didesnių ekonominių galimybių teikiama nauda norinčios pasinaudoti šalys tampa atsakingos. Labai trumpam noriu sutelkti dėmesį į vieną aspektą – į tai, kad šiais metais Maroko valdžios institucijos atsisakė priimti tūkstantį tonų sėklinių bulvių iš Šiaurės Airijos; nors tokia prekyba vyko daugiau kaip 20 metų; minėtos bulvės prieš jas išvežant iš mano šalies ir po to jas atsisakant priimti Maroko institucijoms, remiantis kitokia tvarka, Šiaurės Airijoje patikrintos pagal įprastas taisykles. Suprantu – ir gerbiu tai – kad Europos Komisijos narys K. De Gucht tiria šį atvejį, bet noriu pabrėžti, kad mums reikia, jog norintieji pasinaudoti paramos teikiama nauda prisiimtų atsakomybę."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Šorīt es neuzdošu visbūtiskāko jautājumu, proti: kā gan Eiropas nodokļu maksātāji samaksās par visa tā aparāta un sekretariāta darbību, kas šorīt tika ierosināts un apspriests? Es vēlos paust savu viedokli, ka stabilitāte Vidusjūras reģionā neapšaubāmi sniedz labumu plašākai Eiropas Savienībai. Tomēr kopā ar Eiropas Savienības palīdzību nāk arī to valstu atbildība, kuras vēlas gūt labumu no iestādēm un uzlabotām ekonomiskajām iespējām. Es ļoti ātri vēlētos pievērst uzmanību vienam aspektam, proti, šogad Marokas varas iestādes noraidīja tūkstošiem tonnu sēklas kartupeļu no Ziemeļīrijas. Šāda tirdzniecība ir notikusi vairāk nekā 20 gadu garumā. Pirms kartupeļi tika izvesti no manas valsts, tie tika pārbaudīti atbilstoši standarta prasībām, un tad Marokas varas iestādes tos noraidīja, pamatojoties uz citu režīmu. Es saprotu un ar cieņu izturos pret faktu, ka komisārs noskaidro šo jautājumu, bet es vēlos uzsvērt, ka mums ir nepieciešama atbildība no to puses, kuri cer būt ieguvēji."@lv13
"Mr President, I will leave aside the most pertinent question this morning, and that is: how on earth are European taxpayers going to pay for all of the apparatus and secretariat that has been talked about and proposed in this house this morning? I want to give my view that there is no doubt that stability in the Mediterranean is certainly good for the wider European Union. However, with European Union help comes responsibility from the very countries that want to benefit from the institutions and the enhanced economic opportunities. I want to focus very quickly on one aspect, and that is the rejection of a thousand tonnes of seed potatoes from Northern Ireland by the Moroccan authorities this year; a trade that had been going on for over 20 years; potatoes that had been inspected according to the normal rules before they left my country and then were rejected by the Moroccan authorities under a different regime. I do understand – and I respect – that Commissioner De Gucht is looking into this matter, but I want to stress that we do need responsibility from those who hope to benefit."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik zal de meest voor de hand liggende vraag die zich vanochtend aandient achterwege laten, namelijk: hoe gaan de Europese belastingbetalers in hemelsnaam het hele apparaat en secretariaat bekostigen dat vanochtend in dit Huis is besproken en voorgesteld? Ik wil duidelijk maken dat er mijns inziens geen twijfel over bestaat dat stabiliteit in het Middellandse Zeegebied goed is voor de Europese Unie in bredere zin. De steun van de Europese Unie zal echter gepaard moeten gaan met verantwoordelijkheid voor juist die landen die willen profiteren van de instellingen en de verbeterde economische mogelijkheden. Ik wil heel kort één voorbeeld aanhalen, en dat is dat de Marokkaanse autoriteiten dit jaar duizend ton pootaardappelen uit Noord-Ierland hebben geweigerd. Het betreft hier een handelsrelatie die al meer dan twintig jaar bestaat; de aardappelen waren volgens de gangbare regels gecontroleerd voordat ze mijn land verlieten, om vervolgens door de Marokkaanse autoriteiten, die onder een nieuw bewind staan, te worden geweigerd. Ik begrijp en respecteer dat commissaris De Gucht deze zaak onderzoekt, maar ik wil benadrukken dat degenen die hiervan hopen te profiteren ook verantwoordelijkheid moeten tonen."@nl3
"Panie przewodniczący! Pominę najbardziej trafne pytanie postawione tego ranka, to znaczy: w jaki sposób europejscy podatnicy mają zapłacić za funkcjonowanie tej całej aparatury instytucjonalnej i sekretariatu, o których mówiono i których powołanie wnioskowano dziś rano w tej Izbie? Zgadzam się, że nie ma wątpliwości co do tego, że stabilność regionu Morza Śródziemnego z pewnością pozytywnie wpłynie na sytuację całej Unii Europejskiej. Jednakże z pomocą udzieloną przez Unię Europejską powinna wiązać się odpowiedzialność krajów, które chcą skorzystać z istnienia instytucji i szerszych możliwości gospodarczych. Pragnę pokrótce poruszyć jedną kwestię, a mianowicie w tym roku władze Maroka odmówiły przyjęcia tysięcy ton sadzeniaków pochodzących z Irlandii Północnej. Ta wymiana handlowa miała miejsce co roku od 20 lat i, zgodnie z obowiązującymi normami, ziemniaki poddano stosownej kontroli przed wysłaniem ich z mojego kraju, ale później marokańskie władze odmówiły ich przyjęcia na podstawie innych norm. Rozumiem i doceniam to, że pan komisarz De Gucht zajmuje się tą sprawą, ale pragnę podkreślić, że kraje, które liczą na korzyści, muszą również postępować w sposób odpowiedzialny."@pl16
"Senhor Presidente, vou deixar de lado a questão mais pertinente desta manhã, que é a seguinte: como é possível os contribuintes europeus irem pagar todo o aparato e secretariado que foi falado e proposto nesta Assembleia esta manhã? Quero transmitir a minha opinião, segundo a qual não há dúvida de que a estabilidade no Mediterrâneo é seguramente boa para a União Europeia no seu todo. No entanto, com a ajuda da União Europeia vem a responsabilidade dos próprios países que querem beneficiar das instituições e do incremento das oportunidades económicas. Queria focar muito rapidamente um aspecto, que é o da rejeição de mil toneladas de sementes de batata da Irlanda do Norte por parte das autoridades marroquinas, este ano; uma troca que se efectuava desde há vinte anos; batatas que tinham sido inspeccionadas segundo as regras normais antes de deixarem o meu país e que depois foram rejeitadas pelas autoridades marroquinas ao abrigo de um regime diferente. Compreendo – e respeito – que o Senhor Comissário De Gucht esteja a estudar este assunto, mas queria salientar que precisamos de responsabilização por parte dos que esperam beneficiar."@pt17
"Dle preşedinte, voi lăsa deoparte cea mai pertinentă întrebare din această dimineaţă, şi anume: cum Dumnezeu vor plăti contribuabilii europeni tot aparatul şi secretariatul despre care s-a vorbit şi care au fost propuse azi dimineaţă în Parlament? Fără îndoială, consider că stabilitatea în regiunea mediteraneeană este, desigur, un lucru bun pentru Uniunea Europeană lărgită. Cu toate acestea, odată cu ajutorul Uniunii Europene vine şi responsabilitatea aceloraşi ţări care vor să beneficieze de instituţiile şi oportunităţile economice sporite. Aş dori să evidenţiez rapid un singur aspect, şi anume, refuzarea a mii de tone de cartofi de sămânţă din Irlanda de Nord de către autorităţile marocane anul acesta; un comerţ care funcţionează de peste 20 de ani; cartofi care au fost controlaţi în conformitate cu normele aplicabile înainte de a părăsi ţara mea şi apoi au fost refuzaţi de autorităţile marocane în temeiul unui regim diferit. Înţeleg – şi respect – faptul că dl comisar De Gucht analizează această chestiune, dar aş dori să subliniez că avem nevoie de responsabilitate din partea celor care speră să aibă beneficii."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, nechám bokom najdôležitejšiu otázku dnešného dopoludnia, ktorou je, ako majú európski daňoví poplatníci zaplatiť celý aparát a sekretariát, o ktorom sa dnes dopoludnia v Parlamente hovorilo a ktorý bol navrhnutý. Chcem vyjadriť svoj názor, že niet pochýb o tom, že stabilita v Stredozemí je pre širšiu Európsku úniu jednoznačne prospešná. Pomoc Európskej únie však prináša aj zodpovednosť tých istých krajín, ktoré chcú využívať podporu inštitúcií a výhody lepších hospodárskych príležitostí. Chcem sa veľmi rýchlo zamerať na jednu oblasť, a tou je, že marocké orgány tento rok odmietli tisíce ton zemiakov na sadenie zo Severného Írska. Ide o obchod, ktorý prebiehal viac ako 20 rokov, a o zemiaky, ktoré skôr, ako opustili našu krajinu, prešli kontrolou v súlade s normálnymi predpismi, no marocké orgány ich odmietli na základe iného režimu. Chápem a rešpektujem to, že pán komisár De Gucht sa touto vecou zaoberá, chcem však zdôrazniť, že ľudia, ktorí chcú čerpať výhody, musia niesť aj zodpovednosť."@sk19
"─ Gospod predsednik, naj pustim ob strani vprašanje, ki bi bilo danes najbolj na mestu, in sicer: kako neki naj evropski davkoplačevalci pokrivajo stroške za ves aparat in za sekretariat, o katerem poslušamo predloge in govorimo v tej dvorani to dopoldne? Rada bi povedala, da ne dvomim, da je stabilnost Sredozemlja v prid celotni Evropski uniji. Pomoč Evropske unije pa državam, ki želijo uživati rezultate dela institucij in nove poslovne priložnosti, nalaga tudi odgovornosti. Naj bežno omenim samo en vidik, namreč letošnjo zavrnitev več tisoč ton semenskega krompirja iz Severne Irske s strani maroških oblasti; to trgovanje poteka že dvajset let, krompir je bil pregledan po običajnih pravilih in je bil odpremljen iz moje domovine, nato pa so ga maroške oblasti zavrnile zaradi spremembe režima pri njih. Vem ─ in cenim ─ da zadevo preučuje komisar De Gucht, rada pa bi poudarila, da se morajo odgovorno obnašati tudi tisti, ki se nadejajo koristi."@sl20
"Herr talman! Denna förmiddag kommer jag att bortse från den mest relevanta frågan, det vill säga hur i all världen europeiska skattebetalare ska kunna betala för alla de apparater och sekretariat som det har talats om och som man har föreslagit i kammaren denna förmiddag. Enligt min mening råder det inga tvivel om att stabiliteten i Medelhavsområdet säkert är bra för Europiska unionen som helhet. Men med Europeiska unionens hjälp följer ansvar från de länder som vill dra nytta av institutionerna och de förbättrade ekonomiska möjligheterna. Jag vill mycket kort inrikta mig på en aspekt, och det är de marockanska myndigheternas avvisande av tusentals ton sättpotatis från norra Irland i år. Detta var en handel som hade pågått i över 20 år. Det var potatis som hade granskats enligt de normala bestämmelserna innan de lämnade mitt land och sedan avvisades av de marockanska myndigheterna enligt ett annat system. Jag förstår – och jag respekterar – att kommissionsledamot Karel De Gucht granskar denna fråga, men jag vill betona att vi är i behov av ansvarstagande från dem som hoppas vinna förmåner."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Diane Dodds (NI )."18,5,20,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph