Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-05-19-Speech-3-351"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100519.22.3-351"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I would just like to say that the debate this afternoon reflects Parliament’s willingness, indeed insistence, on being fully engaged in this process. Given my limited time, I would just like to make three brief points. I support Commissioner Rehn’s statement – and indeed Commissioner Andor’s statement today – in regard to the scrutiny of Member State’s budgets. At one point, it looked like the eurozone and the EU might not make it to 2020 as an entity. So to ensure that not only do we survive but thrive, it is crucial that Member States deliver on commitments and promises already made. Closing the stable door after the horse has bolted has always been a useless exercise. Secondly, for the past 18 months, Member States and the EU have focused almost exclusively on the stabilisation of financial institutions. In fact, we have been consumed by it. While this is important, very many citizens have lost trust and are now feeling abandoned. They are looking for support from Member States and they are looking to the EU to put in place a framework that is conducive to job creation, to entrepreneurship and to the support of SMEs, but crucially, that framework must link growth in the economy with the creation of decent jobs and an improvement in the well-being of all citizens, especially those below the poverty line. Finally, there is a major crisis in youth unemployment. A Commission document issued yesterday confirmed that youth unemployment in the EU stands at 20%, which is twice that forecast for overall unemployment. This crisis is every bit as real and as immediate as the economic crisis and, while I heard the Commissioner’s comments on youth initiatives and I welcome them, there must be real coordination between, and strong influence on, Member States to translate those initiatives into concrete jobs."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, chtěla bych jen říci, že dnešní rozprava odráží ochotu, či spíše naléhání Parlamentu plně se zapojit do tohoto procesu. Vzhledem k mému omezenému času chci uvést jen tři stručné poznámky. Podporuji prohlášení komisaře Rehna – a vlastně i dnešní prohlášení komisaře Andora – týkající se dohledu nad rozpočty členských států. V jednu chvíli to vypadalo, že eurozóna a EU to jako celek do roku 2020 nezvládnou. Abychom zajistili, že nejen přežijeme, ale že se nám bude i dařit, je důležité, aby členské státy splnily své závazky a již učiněné sliby. Chodit s křížkem po funuse je zbytečné. Za druhé, členské státy a Evropská unie se v posledních 18 měsících zaměřovaly téměř výhradně na stabilizaci finančních institucí. Tak jsme však jen plýtvali silami. Je to sice důležité, ale velká část občanů ztratila důvěru a cítí se opuštěni. Hledají podporu u členských států a od Evropské unie očekávají, že zavede rámec, který povede k vytváření pracovních míst, k podpoře podnikání a podpoře malých a středních podniků, ale tento rámec musí především propojit růst hospodářství s vytvářením důstojných pracovních míst a zlepšováním podmínek všech občanů, zejména těch, kteří žijí pod hranicí chudoby. Konečně je tu otázka velké krize týkající se nezaměstnanosti mladých lidí. Dokument, který Komise vydala včera, potvrdil, že nezaměstnanost mládeže v EU činí 20 %, což je dvakrát více než činil odhad celkové nezaměstnanosti. Tato krize je stejně reálná a bezprostřední jako krize hospodářská, a i když jsem si vyslechla, co pan komisař říkal o iniciativách pro mladé, a vítám je, mezi členskými státy musí existovat skutečná koordinace a musíme je přimět k tomu, aby tyto iniciativy převedly do konkrétních pracovních míst."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil blot gerne sige, at eftermiddagens forhandling afspejler Parlamentets vilje til, ja sågar insisteren på, at bliver inddraget fuldt ud i denne proces. På grund af min begrænsede taletid vil jeg gerne komme ind på tre korte punkter. Jeg støtter udtalelserne fra kommissær Rehn – og ligeledes kommissær Andors erklæring i dag – vedrørende gennemgangen af medlemsstaternes budgetter. På et tidspunkt så det ikke ud til, at euroområdet og EU ville nå frem til 2020 som et samlet hele. Så for at sikre, at vi ikke bare overlever, men også trives, er det vigtigt, at medlemsstaterne skaber resultater i forhold til de forpligtelser og løfter, de allerede har afgivet. Det har altid været en fejl at lukke stalddøren, efter at hesten er stukket af. For det andet har medlemsstaterne og EU i de seneste 18 måneder næsten udelukkende fokuseret på at stabilisere de finansielle institutioner. Vi har faktisk været nærmest opslugt af dette. Selv om det er vigtigt, har mange borgere mistet tilliden til os og føler sig nu forladt. De søger efter støtte hos medlemsstaterne, og de ønsker, at EU skal indføre rammer, der kan fremme jobskabelse, iværksætteri og støtte SMV'erne, men det er vigtigt, at disse rammer skal kæde væksten i økonomien sammen med skabelsen af ordentlige arbejdspladser og en forbedring af alle borgeres velfærd, især dem, der lever under fattigdomsgrænsen. Endelig hersker der en alvorlig krise inden for ungdomsarbejdsløsheden. I et dokument fra Kommissionen, der blev offentliggjort i går, bekræfter man, at ungdomsarbejdsløsheden i EU ligger på 20 %, hvilket er dobbelt så højt som prognoserne for den samlede arbejdsløshed. Denne krise er lige så virkelig og påtrængende som den økonomiske krise, og selv om jeg hørte kommissærens bemærkninger om ungdomsinitiativer og hilser dem velkommen, er der behov for en reel koordinering mellem og kraftig påvirkning af medlemsstaterne for at få dem til at omsætte disse initiativer til konkrete arbejdspladser."@da2
"Herr Präsident! Ich möchte nur sagen, dass die Aussprache heute Nachmittag die Bereitschaft, ja sogar die Forderung des Parlaments, voll in diesen Prozess integriert zu sein, widerspiegelt. Aus Zeitgründen möchte ich mich nur kurz auf drei Punkte beziehen. Ich unterstütze die Erklärung von Herrn Kommissar Rehn – und auch die heutige Erklärung von Herrn Kommissar Andor – in Bezug auf die genaue Überprüfung der Haushalte der Mitgliedstaaten. Es gab einen Zeitpunkt, zu dem es aussah, als ob die Eurozone und die EU es nicht als Einheit bis 2020 schaffen würden. Um also sicherzustellen, dass wir nicht nur überleben, sondern auch Erfolg haben, ist es entscheidend, dass die Mitgliedstaaten bereits eingegangene Verpflichtungen und gemachte Versprechen erfüllen. Erst zu handeln, nachdem das Kind in den Brunnen gefallen ist, hat sich schon immer als nutzlos erwiesen. Zweitens haben sich die Mitgliedstaaten und die EU in den vergangenen 18 Monaten fast ausschließlich auf die Stabilisierung von Finanzinstitutionen konzentriert. In der Tat hat dieses Thema unsere ganze Zeit in Anspruch genommen. Auch wenn dies wichtig ist, haben viele Bürgerinnen und Bürger ihr Vertrauen verloren und fühlen sich jetzt allein gelassen. Sie ersuchen Unterstützung bei den Mitgliedstaaten und sie erwarten von der EU, dass sie einen Rahmen einrichtet, durch den die Schaffung von Arbeitsplätzen und das Unternehmertum gefördert und KMU unterstützt werden, aber entscheidend ist, dass dieser Rahmen das Wirtschaftswachstum mit der Schaffung von hochwertigen Arbeitsplätzen und der Verbesserung der Lebensumstände aller Bürgerinnen und Bürger verbindet, insbesondere derjenigen, die unterhalb der Armutsgrenze leben. Schließlich gibt es auch eine bedeutende Krise in Bezug auf die Jugendarbeitslosigkeit. Ein gestern veröffentlichtes Kommissionsdokument bestätigt, dass die Jugendarbeitslosigkeit in der EU bei 20 % liegt, was doppelt so hoch ist wie die prognostizierte Gesamtarbeitslosenquote. Diese Krise ist genauso real und genauso dringend wie die Wirtschaftskrise, und auch wenn ich die Kommentare des Kommissars zu den Jugendinitiativen gehört habe und sie begrüße, so muss es dennoch eine echte Koordination zwischen ihnen geben und eine verstärkte Einflussnahme auf die Mitgliedstaaten, diese Initiativen in konkrete Arbeitsplätze umzuwandeln."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα απλώς να επισημάνω ότι η συζήτησή μας σήμερα το απόγευμα αντικατοπτρίζει τη βούληση, ή καλύτερα την επιμονή, του Κοινοβουλίου να συμμετάσχει πλήρως σε αυτήν τη διαδικασία. Λόγω του περιορισμένου χρόνου που έχω στη διάθεσή μου, θα ήθελα να διατυπώσω απλώς τρία σύντομα σχόλια. Υποστηρίζω τη δήλωση του Επιτρόπου Rehn –καθώς και τη σημερινή δήλωση του Επιτρόπου Andor– σχετικά με τον έλεγχο των προϋπολογισμών των κρατών μελών. Κάποια στιγμή, δόθηκε η εντύπωση ότι η ευρωζώνη και η ΕΕ μπορεί να μην τα κατάφερναν να φτάσουν στο 2020 ως μία οντότητα. Για να διασφαλιστεί λοιπόν ότι δεν θα επιβιώσουμε απλώς αλλά και θα ευδοκιμήσουμε, τα κράτη μέλη επιβάλλεται να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους και τις δεσμεύσεις που έχουν ήδη αναλάβει. Είναι πάντα άσκοπο να κλείνει κανείς την πόρτα του στάβλου αφού προηγουμένως έφυγε το άλογο. Δεύτερον, το τελευταίο δεκαοκτάμηνο, τα κράτη μέλη και η ΕΕ είχαν εστιάσει την προσοχή τους σχεδόν αποκλειστικά στη σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Στην πραγματικότητα, στο θέμα αυτό αφιερώσαμε όλες σχεδόν τις δυνάμεις μας. Αν και είναι βεβαίως σημαντικό, πάρα πολλοί πολίτες έχασαν την εμπιστοσύνη τους και τώρα αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι. Επιζητούν τη στήριξη των κρατών μελών και προσβλέπουν στην ΕΕ να θεσπίσει ένα πλαίσιο το οποίο να ευνοεί τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την επιχειρηματικότητα και τη στήριξη των ΜΜΕ, η κρίσιμη όμως πτυχή είναι ότι το πλαίσιο αυτό πρέπει να συνδυάζει την ανάπτυξη της οικονομίας με τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της ευημερίας όλων των πολιτών, ιδίως όσων βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας. Τέλος, η ανεργία των νέων αντιπροσωπεύει μια εξαιρετικά σοβαρή κρίση. Ένα έγγραφο της Επιτροπής το οποίο εκδόθηκε εχθές επιβεβαιώνει ότι η ανεργία των νέων στην ΕΕ ανέρχεται στο 20%, δηλαδή στο διπλάσιο σε σύγκριση με την πρόβλεψη για τη συνολική ανεργία. Η κρίση αυτή είναι εξίσου πραγματική και άμεση με την οικονομική κρίση και, ενώ άκουσα και χαιρετίζω τα σχόλια του Επιτρόπου σχετικά με πρωτοβουλίες για τη νεολαία, απαιτείται πραγματικός συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών, και άσκηση ισχυρής επιρροής επί αυτών, ώστε οι εν λόγω πρωτοβουλίες να μετατραπούν σε πραγματικές θέσεις εργασίας."@el10
"Señor Presidente, me gustaría decir que el debate de esta tarde refleja la voluntad del Parlamento, de hecho insistencia, en comprometerse totalmente en el proceso. Dado mi limitado tiempo, me gustaría tan solo referirme brevemente a tres puntos. Apoyo la declaración del Comisario Rehn —y de hecho la del Comisario Andor de hoy— con respecto a la vigilancia de los presupuestos de los Estados miembros. Por una parte, parecía que la zona del euro y la UE podían no hacer 2020 como una entidad. Así que para asegurarnos de que no sólo sobrevivimos sino que prosperamos, es vital que los Estados miembros hagan declaraciones sobre los compromisos y las promesas hechos hasta el momento. Cerrar la puerta del establo después de que el caballo se haya desbocado siempre ha sido un ejercicio inútil. En segundo lugar, durante los últimos 18 meses, los Estados miembros y la UE se han centrado casi exclusivamente en la estabilización de las instituciones financieras. Mientras que esto es importante, muchos ciudadanos han perdido la confianza y se sienten abandonados. Buscan apoyo de los Estados miembros y quieren que la UE ponga en práctica un marco que conduzca a la creación de empleo, para los emprendedores y para apoyar las PYME pero, principalmente, el marco debe enlazar con la creación de empleo digno y una mejora del bienestar de todos los ciudadanos, especialmente de aquellos bajo el umbral de pobreza. Finalmente hay una mayor crisis en el desempleo de los jóvenes. Ayer se publicó un documento confirmando que el empleo juvenil en la UE supone un 20 %, lo cual supone dos veces lo previsto para el empleo en general. La crisis es tan real y tan inmediata como la crisis económica y, mientras escuchaba los comentarios del Comisario sobre iniciativas juveniles y las acojo con agrado, debe haber una total coordinación entre los Estados miembros para traducir dichas iniciativas en empleos concretos."@es21
"Austatud juhataja! Ma tahan öelda, et see pärastlõunane arutelu näitab parlamendi valmisolekut või isegi pealekäimist selles protsessis täielikult osalemiseks. Kuna mu kõneaeg on piiratud, siis tooksin lühidalt välja kolm punkti. Ma toetan volinik Rehni avaldust – ja ka volinik Andori tänast avaldust – seoses liikmesriikide eelarvete järelevalvega. Mingil hetkel tundus, et euroala ja EL ei pruugi iseseisvate üksustena 2020. aastani vastu pidada. Seega, et tagada mitte üksnes püsimajäämine, vaid ka hea edenemine, on väga oluline, et liikmesriigid täidavad oma kohustusi ja juba antud lubadusi. Plehkupannud hobuse järel talliukse sulgemine on alati kasutu tegevus olnud. Teiseks on viimase 18 kuu jooksul liikmesriigid ja EL keskendunud peaasjalikult finantseerimisasutuste stabiliseerimisele. Tegelikult on see meid hävitanud. Kuigi see on tähtis, on paljud kodanikud kaotanud usalduse ja tunneme end nüüd hüljatuna. Nad ootavad liikmesriikidelt toetust ning seda, et EL kehtestaks raamistiku, mis tooks kaasa töökohtade loomise, eraettevõtluse ning toetaks väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid, kuid eriti tähtis on, et see raamistik peab seostama majanduskasvu inimväärsete töökohtadega ja kõikide kodanike heaolu suurendamisega, eriti allpool vaesuse piiri elavate kodanike jaoks. Viimaseks punktiks on, et noorte töötuse osas valitseb suur kriis. Eile avaldatud komisjoni dokument kinnitas, et noorte töötuse määr on ELis 20%, mis on kaks korda kõrgem kui prognoos üldisele töötuse määrale. See kriis on igas mõttes sama reaalne ja vahetu nagu majanduskriis, ning kuigi ma kuulsin voliniku kommentaare noorsooalgatuste kohta ja mul on nende üle hea meel, siis meil on vaja liikmesriikidevahelist tõelist kooskõla ning tugevat mõju nendele, et need algatused konkreetseteks töökohtadeks muuta."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin vain todeta, että tämänpäiväinen keskustelu on osoitus parlamentin halusta – jopa vaatimuksesta – olla täysillä mukana tässä prosessissa. Koska aikani on rajattu, haluaisin vain esittää kolme lyhyttä näkökohtaa. Tuen komission jäsen Olli Rehnin lausuntoa, sekä komission jäsen László Andorin tämänpäiväistä lausuntoa, jäsenvaltioiden talousarvioiden tarkistamisesta. Yhdessä vaiheessa näytti siltä, etteivät euroalue ja Euroopan unioni selviä vuoteen 2020 kokonaisena. Taataksemme siis, ettemme ainoastaan selviydy vaan myös menestymme, on ratkaisevan tärkeää, että jäsenvaltiot täyttävät jo tekemänsä sitoumukset ja lupaukset. Tallin oven sulkeminen, sen jälkeen kun hevonen on jo laukannut tiehensä, on aina yhtä hyödytöntä. Toiseksi 18 viime kuukauden aikana jäsenvaltiot ja EU ovat keskittyneet melkein yksinomaan rahoituslaitosten vakauttamiseen. Tämä on itse asiassa vienyt meidät mukanaan. Vaikka tämä on tärkeää, monet kansalaiset ovat menettäneet uskonsa ja tuntevat itsensä hylätyiksi. He hakevat apua jäsenvaltioilta ja luottavat siihen, että EU kehittää puitteet uusien työpaikkojen, yrittäjyyden ja pk-yritysten tukemisen edistämiseksi. Tällä kehyksellä on kuitenkin ratkaisevasti vaikutettava siihen, että talouden kasvu liitetään kohtuullisten työpaikkojen luomiseen ja kaikkein kansalaisten, ja erityisesti köyhyysrajan alapuolella elävien kansalaisten, hyvinvoinnin lisäämiseen. Lopuksi haluaisin todeta, että nuorisotyöttömyyttä esiintyy uhkaavan paljon. Komission eilen julkaistussa asiakirjassa todetaan, että nuorisotyöttömyys on EU:ssa 20 prosenttia, mikä on kaksi kertaa niin paljon kuin yleinen työttömyysennuste. Tämä uhka on kaikin puolin yhtä todellinen ja välitön kuin talouskriisikin. Vaikka kuulin komission jäsenen kommentit nuorisoaloitteista ja pidän niitä hyvinä, jäsenvaltioiden välillä on oltava todellista koordinointia ja jäsenvaltioita on painostettava, jotta ne muuttavat nämä aloitteet varsinaisiksi työpaikoiksi."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais juste dire que le débat de cet après-midi reflète la volonté du Parlement, l’insistance, en fait, de participer pleinement au processus. Mon temps étant limité, je voudrais juste faire trois brèves remarques. Je soutiens la déclaration du commissaire Rehn – et, en fait, la déclaration du commissaire Andor aujourd’hui – concernant le contrôle des budgets des États membres. À un moment donné, il semblait que la zone euro et l’UE n’allaient pas parvenir à 2020 en tant qu’entité. Alors, pour faire en sorte non seulement que nous survivions, mais aussi que nous prospérions, il est crucial que les États membres tiennent les engagements pris et les promesses faites. Prendre des précautions après coup a toujours été un exercice inutile. Deuxièmement, ces 18 derniers mois, les États membres et l’UE se sont focalisés presqu’exclusivement sur la stabilisation des institutions financières. En fait, cela nous a rongés. Cet aspect est, certes, important, mais de très nombreux citoyens ont perdu confiance et se sentent à présent abandonnés. Ils cherchent de l’aide auprès des États membres et attendent de l’UE qu’elle mette en place un cadre propice à la création d’emplois, à l’esprit d’entreprise et à l’aide aux PME, mais il est crucial que ce cadre lie la croissance économique à la création d’emplois décents et à une amélioration du bien-être de tous les citoyens, en particulier ceux qui vivent sous le seuil de pauvreté. Enfin, il y a une crise majeure dans le domaine de l’emploi des jeunes. Un document de la Commission publié hier confirme que le taux de chômage des jeunes dans l’UE est de 20 %, soit le double du taux de chômage global prévu. Cette crise est tout aussi réelle et immédiate que la crise économique et, bien que j’aie entendu les commentaires du commissaire sur les initiatives pour les jeunes et que je les salue, il doit y avoir une véritable coordination entre les États membres, et une forte influence sur ceux-ci, afin de traduire ces initiatives en emplois concrets."@fr8,8
". – Elnök úr, annyit szeretnék csak mondani, hogy a ma délutáni vita tükrözi a Parlament készségét – sőt, ragaszkodását –, hogy teljes mértékben részt vegyen ebben a folyamatban. A korlátozott időmre való tekintettel csak három rövid gondolatot szeretnék kifejteni. Támogatom Rehn biztos úr kijelentését – és természetesen Andor biztos úr mai kijelentését – a tagállamok költségvetésének alapos ellenőrzésével kapcsolatban. Volt, amikor úgy tűnt, hogy az euróövezet és az EU, mint szervezet, lehet, hogy nem éri meg a 2020-as évet. Annak biztosítása érdekében tehát, hogy ne csak fennmaradjunk, hanem prosperáljunk, elengedhetetlen, hogy a tagállamok teljesítsék a már megtett vállalásaikat és ígéreteiket. Bezárni az istálló ajtaját, miután a ló már elszaladt, mindig is hatástalan gyakorlat volt. Másodszor, az tagállamok és az EU az elmúlt 18 hónapban szinte kizárólag a pénzügyi intézmények stabilizációjára összpontosítottak. Valóban, csak azzal foglalkoztunk. Bár ez tényleg fontos kérdés, számos polgár elvesztette a bizalmat és úgy érzi, magára hagyták. Támogatást várnak a tagállamoktól és azt várják az Uniótól, hogy olyan keretrendszert dolgozzon ki, amely elősegíti a munkahelyteremtést, a vállalkozást, és a kkv-k támogatását, de e keretrendszernek mindenekelőtt össze kell kötnie a gazdasági növekedést a tisztességes munkahelyek teremtésével és a polgárok – különösen a szegénységi küszöb alatt élők – jólétének javításával. Végül pedig, komoly válság van a fiatalok munkanélkülisége terén. A Bizottság által tegnap kiadott dokumentum megerősítette, hogy a fiatalok közötti munkanélküliségi ráta az Unióban 20%, ami vagy az általános munkanélküliség mintegy kétszerese. Ez a válság pontosan ugyanolyan valós és fenyegető, mint a gazdasági válság, és – bár hallottam a biztos úr észrevételeit a fiatalokkal kapcsolatos kezdeményezésekkel kapcsolatban és üdvözlöm azokat – valódi koordinációra van szükség a tagállamok között és a tagállamokra gyakorolt erős hatásra, hogy ezeket a kezdeményezéseket konkrét munkahelyekké változtassák."@hu11
"Signor Presidente, vorrei soltanto dire che la discussione di questo pomeriggio riflette la volontà del Parlamento, o meglio l’insistenza sul dovere di essere totalmente impegnati in questo processo. Considerando il poco tempo a mia disposizione, vorrei soltanto formulare tre brevi osservazioni. Concordo con l’affermazione del Commissario Rehn – e anche con quella espressa oggi dal Commissario Andor – sulla necessità di esaminare i bilanci degli Stati membri. Innanzi tutto, sembrava che l’area dell’euro e l’Unione europea non sarebbero neanche arrivate al 2020, in quanto tali. Per garantire non soltanto la nostra sopravvivenza, ma anche la nostra prosperità, è essenziale che gli Stati membri mantengano gli impegni presi e le promesse già formulate. Chiudere la stalla quando i buoi sono già scappati è sempre stato un esercizio inutile. In secondo luogo, negli ultimi 18 mesi, gli Stati membri e l’Unione europea si sono concentrati quasi esclusivamente sulla stabilizzazione delle istituzioni finanziarie. Infatti, ne siamo stati logorati. Sebbene si tratti di un obiettivo importante, moltissimi cittadini hanno perso fiducia e si sentono ora abbandonati. Chiedono sostegno agli Stati membri e guardano all’Unione europea affinché definisca un quadro favorevole alla creazione di posti di lavoro, allo spirito d’impresa e al sostegno alle piccole e medie imprese; ma principalmente un quadro che coniughi la crescita economica e la creazione di posti di lavoro dignitosi, unitamente al miglioramento del benessere di tutti i cittadini, soprattutto di coloro che vivono al di sotto della soglia di povertà. Infine, la disoccupazione giovanile sta causando una profonda crisi. Un documento della Commissione pubblicato ieri ha confermato che i giovani disoccupati nell’Unione europea sono pari al 20 per cento, il doppio rispetto alle previsioni formulate per la disoccupazione generale. Tale crisi è non meno reale e immediata della crisi economica e, pur avendo ascoltato i commenti della Commissione sulle iniziative per i giovani, che apprezzo, deve esserci un concreto coordinamento tra gli Stati membri e una forte influenza sugli stessi per tradurre tali iniziative in posti di lavoro effettivi."@it12
"Pone pirmininke, tiesiog norėčiau pasakyti, kad šios dienos diskusijos rodo Parlamento norą, netgi primygtinį reikalavimą, būti visapusiškai įtrauktam į šį procesą. Kadangi mano laikas ribotas, norėčiau trumpai pabrėžti tris dalykus. Pritariu Komisijos nario O. Rehno pranešimui – ir, tiesą pasakius, Komisijos nario L. Andoro šiandieniam pranešimui – dėl valstybių narių biudžetų priežiūros. Vienu metu atrodė, kad iki 2020 m. euro zona ir ES gali nebeišgyventi. Taigi norint užtikrinti, kad ne tik išgyventume, bet ir klestėtume, gyvybiškai svarbu, kad valstybės narės vykdytų savo jau duotus įsipareigojimus ir pažadus. Nėra prasmės uždaryti arklidžių durų, kai arklys jau pabėgęs. Antra, per pastaruosius 18 mėnesių valstybės narės ir ES beveik visą dėmesį skyrė vien tik finansinių institucijų stabilizavimui. Tiesą pasakius, mus tai visiškai išsunkė. Nors tai ir svarbu, labai daug piliečių prarado pasitikėjimą ir dabar jaučiasi apleisti. Jie ieško paramos iš valstybių narių ir laukia, kol ES parengs pagrindus, palankius darbo vietų kūrimui, verslumui ir MVĮ, bet svarbiausia, tokiais pagrindais ekonomikos augimas turi būti susietas su tinkamų darbo vietų kūrimu ir visų piliečių, ypač gyvenančių žemiau skurdo ribos, gerovės didinimu. Galiausiai susidarė didelė jaunimo nedarbo krizė. Vakar Komisijos paskelbtame dokumente patvirtinama, kad jaunimo nedarbas ES siekia 20 proc., t. y. du kartus tiek, koks prognozuojamas bendras nedarbas. Ši krizė yra tokia pat tikra ir neatidėliotina, kaip ir ekonomikos krizė, ir džiaugiuosi dėl girdėtų Komisijos nario teiginių dėl jaunimo iniciatyvų – turi būti vykdomas tikras derinimas tarp valstybių narių ir joms daroma tvirta įtaka, kad šios iniciatyvos virstų konkrečiais darbais."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es tikai vēlos pateikt, ka šīs pēcpusdienas debates liecina par Parlamenta vēlmi vai pat uzstājīgo vēlmi pilnībā iesaistīties šajā procesā. Ņemot vērā to, ka mans uzstāšanās laiks ir ierobežots, es tikai sniegšu trīs īsas piezīmes. Pirmkārt, es atbalstu komisāra kunga paziņojumu un arī komisāra kunga šodien sniegto paziņojumu par dalībvalstu budžetu rūpīgo kontroli. Kādu brīdi šķita, ka eiro zona un ES nesagaidīs 2020. gadu kā vienota struktūra. Tāpēc, lai nodrošinātu, ka mēs ne tikai izdzīvojam, bet arī gūstam panākumus, ir ļoti svarīgi, lai dalībvalstis izpildītu uzņemtās saistības un dotos solījumus. Staļļa durvju aizvēršana pēc tam, kad zirgs jau aizskrējis, ir bezjēdzīga. Otrkārt, pēdējos 18 mēnešus dalībvalstis un ES ir pievērsušās gandrīz tikai finanšu iestāžu stabilizācijai. Patiesībā mēs esam risinājuši tikai šo jautājumu. Lai gan tas ir svarīgs, patiešām daudzi pilsoņi ir pārstājuši mums ticēt un patlaban jūtas atstāti novārtā. Viņi vēlas saņemt dalībvalstu atbalstu un cer, ka ES pieņems pamata noteikumus, kas veicina darbavietu radīšanu, uzņēmējdarbību un atbalstu MVU, taču, kas ir visbūtiskākais, viņi uzskata, ka šiem pamata noteikumiem būtu jāsaista ekonomikas izaugsme ar pienācīgu darbavietu radīšanu un visu pilsoņu, it sevišķi to, kuri dzīvo zem nabadzības sliekšņa, labklājības uzlabošanu. Treškārt, vēlos teikt, ka ir vērojama dziļa krīze jauniešu nodarbinātības jomā. Vakar izdotajā Komisijas dokumentā ir apstiprināts, ka jauniešu bezdarbs ES ir 20 % līmenī, kas ir divas reizes augstāks par prognozēto vispārējo bezdarba līmeni. Šī krīze ir tikpat reāla un aktuāla, cik ekonomikas krīze, un, lai gan es dzirdēju komisāra komentārus par uz jauniešiem vērstajām iniciatīvām — un es tās vērtēju atzinīgi —, es uzskatu, ka jānodrošina reāla to koordinācija un jāizdara spēcīgs spiediens un dalībvalstīm pārvērst šīs iniciatīvas reālās darbavietās."@lv13
"Mr President, I would just like to say that the debate this afternoon reflects Parliament’s willingness, indeed insistence on being fully engaged in this process. Given my limited time, I would just like to make three brief points. I support Commissioner Rehn’s statement – and indeed Commissioner Andor’s statement today – in regard to the scrutiny of Member State’s budgets. At one point it looked like the eurozone and the EU might not make it to 2020 as an entity. So to ensure that not only do we survive but thrive it is crucial that Member States deliver on commitments and promises already made. Closing the stable door after the horse has bolted has always been a useless exercise. Secondly, for the past 18 months, Member States and the EU have focused almost exclusively on the stabilisation of financial institutions. In fact we have been consumed by it. While this is important, very many citizens have lost trust and are now feeling abandoned. They are looking for support from Member States and they are looking to the EU to put in place a framework that is conducive to job creation, to entrepreneurship and to the support of SMEs, but crucially, that framework must link growth in the economy with the creation of decent jobs and an improvement in the well-being of all citizens, especially those below the poverty line. Finally, there is a major crisis in youth unemployment. A Commission document issued yesterday confirmed that youth unemployment in the EU stands at 20%, which is twice that forecast for overall unemployment. This crisis is every bit as real and as immediate as the economic crisis and, while I heard the Commissioner’s comments on youth initiatives and I welcome them, there must be real coordination between, and strong influence on, Member States to translate those initiatives into concrete jobs."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik zou willen zeggen dat het debat vanmiddag de bereidheid, sterker nog, het aandringen van het Parlement weerspiegelt om volledig in dit proces betrokken te worden. Gezien de beperkte tijd die ik heb, zou ik alleen drie korte punten willen aankaarten. Ik steun de verklaring van commissaris Rehn – en ook de verklaring van commissaris Andor vandaag – wat betreft nauw toezicht op de begrotingen van de lidstaten. Op gegeven moment zag het ernaar uit dat de eurozone en de EU als eenheid het jaar 2020 niet zouden halen. Dus om ervoor te zorgen dat we niet alleen overleven, maar ook welvaren, is het van essentieel belang dat de lidstaten hun reeds aangegane verplichtingen en beloften nakomen. De put dempen als het kalf verdronken is, is altijd al een nutteloze actie geweest. Ten tweede hebben de lidstaten en de EU zich de laatste anderhalf jaar bijna uitsluitend gericht op het stabiliseren van financiële instellingen. We zijn er in feite helemaal door in beslag genomen. Hoewel dit belangrijk is, hebben zeer veel burgers het vertrouwen verloren en voelen ze zich nu in de steek gelaten. Ze verwachten ondersteuning van de lidstaten en verwachten dat de EU een kader neerzet dat bevorderlijk is voor het creëren van banen, voor het ondernemerschap en voor de ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf. Het is echter cruciaal dat een dergelijk kader groei van de economie koppelt aan het creëren van fatsoenlijke banen en aan een verbetering van het welzijn van alle burgers, vooral degenen die onder de armoedegrens leven. Ten slotte verkeert de jeugdwerkloosheid in een grote crisis. Een gisteren door de Commissie gepubliceerd document bevestigde dat de jeugdwerkloosheid in de EU op 20 procent ligt, en dat is tweemaal zo hoog als was voorspeld voor de algehele werkloosheid. Deze crisis is in alle opzichten net zo reëel en dringend als de economische crisis en, hoewel ik de opmerkingen van de commissaris heb gehoord over initiatieven voor jongeren en deze toejuich, moet er echte coördinatie tussen de lidstaten zijn en een sterke invloed op hen worden uitgeoefend om die initiatieven naar concrete banen te vertalen."@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałabym tylko powiedzieć, że w prowadzonej dzisiejszego popołudnia debacie widoczne jest, że Parlament jest gotowy by wziąć pełny udział w tym procesie, a nawet naciska na to. Ponieważ mam mało czasu, przedstawię tylko trzy krótkie uwagi. Popieram oświadczenie komisarza Rehna, a także dzisiejsze oświadczenie komisarza Andora, dotyczące nadzoru nad budżetami państw członkowskich. W pewnym momencie wyglądało na to, że eurostrefa i UE mogą nie dotrwać do 2020 roku jako całość. Aby jednak zapewnić, byśmy nie tylko przeżyli, ale też dobrze sobie radzili, najważniejsze jest, aby państwa członkowskie wywiązały się ze złożonych już zobowiązań i przyrzeczeń. Zamykanie wrót stajni po tym, jak koń uciekł, zawsze było bezużyteczne. Po drugie, przez ostatnich 18 miesięcy UE i państwa członkowskie skupiały się niemal wyłącznie na stabilizacji instytucji finansowych. W rzeczywistości to ona nas pochłonęła. Chociaż jest to istotne, bardzo wielu obywateli straciło zaufanie i obecnie czują się oni opuszczeni. Poszukują wsparcia u państw członkowskich, a od UE oczekują wprowadzenia ram sprzyjających tworzeniu miejsc pracy, przedsiębiorczości oraz wspieraniu MŚP. Jednak najważniejsze jest to, że ramy te muszą łączyć w sobie wzrost w gospodarce z tworzeniem dobrej jakości miejsc pracy oraz poprawą jakości życia wszystkich obywateli, a szczególnie tych, którzy żyją poniżej progu ubóstwa. Na koniec, panuje poważny kryzys, jeśli chodzi o bezrobocie wśród młodzieży. Wydany wczoraj przez Komisję dokument potwierdza, że stopa bezrobocia wśród młodzieży w UE wynosi 20 %, czyli dwa razy więcej niż przewidywała prognoza dotycząca ogólnej stopy bezrobocia. Kryzys ten jest w każdym calu tak prawdziwy i bliski nam, jak kryzys gospodarczy. A zatem, chociaż słyszę uwagi pana komisarza na temat inicjatyw dla młodzieży i przyjmuję je z zadowoleniem, to uważam, że aby można było przeistoczyć te inicjatywy w konkretne miejsca pracy, musi istnieć prawdziwa koordynacja pomiędzy państwami członkowskimi oraz silny nacisk na nie."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria apenas de dizer que o debate este tarde reflecte a vontade do Parlamento, na verdade, a insistência, em participar plenamente neste processo. Dado o tempo limitado de que disponho, gostaria de referir simplesmente três breves questões. Apoio a declaração do Senhor Comissário Rehn – e na verdade a declaração de hoje do Senhor Comissário Andor – com respeito ao controlo dos orçamentos dos Estados-Membros. A certa altura, pareceu que a zona euro e a UE podiam não chegar até 2020 como uma entidade. Assim, para assegurar não só a nossa sobrevivência, mas também a nossa prosperidade, é fundamental que os Estados-Membros cumpram os seus compromissos e promessas já feitas e assumidas. O sistema da "casa roubada, trancas à porta" sempre foi um exercício inútil. Em segundo lugar, durante os últimos 18 meses, os Estados-Membros e a UE concentraram-se quase exclusivamente na estabilização das instituições financeiras. De facto, temos sido consumidos por isso. Embora seja um factor importante, muitos cidadãos perderam a confiança e sentem-se neste momento abandonados. Eles procuram apoio dos Estados-Membros e esperam que a UE institua um quadro conducente à criação de emprego, ao empreendedorismo e ao apoio às PME, mas, acima de tudo, esse quadro terá de associar crescimento na economia à criação de trabalho decente e a uma melhoria no bem-estar dos cidadãos, especialmente aqueles que vivem abaixo do limiar da pobreza. Por último, verifica-se uma enorme crise no desemprego entre os jovens. Um documento da Comissão emitido ontem confirmou que o desemprego entre os jovens na UE se situa nos 20%, o que é o dobro da previsão para o desemprego na globalidade. Toda esta crise é tão real e tão imediata como a crise económica e, embora oiça os comentários do Senhor Comissário sobre as iniciativas no âmbito da juventude, as quais eu saúdo, haverá necessariamente que estabelecer uma verdadeira coordenação entre, e uma forte influência sobre, os Estados-Membros para traduzir essas iniciativas em empregos reais."@pt17
"Dle preşedinte, aş dori să spun doar că dezbaterea din această după-amiază reflectă dorinţa, şi chiar insistenţa, Parlamentului de a se implica pe deplin în acest proces. Având în vederea perioada de timp limitată, aş dori să fac trei observaţii scurte. Sprijin afirmaţia dlui comisar Rehn – şi afirmaţia de astăzi a dlui comisar Andor – referitoare la monitorizarea bugetelor statelor membre. La un moment dat, se părea că zona euro şi UE nu vor ajunge în anul 2020 ca o entitate. Aşadar, pentru a fi siguri nu numai că supravieţuim, dar că vom prospera, este crucial ca statele membre să îşi respecte angajamentele şi promisiunile deja asumate. A lua măsuri după consumarea faptelor a fost întotdeauna un exerciţiu inutil. În al doilea rând, în ultimele 18 luni, statele membre şi UE s-au concentrat aproape exclusiv asupra stabilizării instituţiilor financiare. De fapt, acest lucru ne-a epuizat. În ciuda importanţei sale, foarte mulţi cetăţeni şi-au pierdut încrederea şi se simt abandonaţi. Aceştia caută sprijin din partea statelor membre şi aşteaptă ca UE să instituie un cadru care să faciliteze crearea de locuri de muncă, antreprenoriatul şi asistenţa pentru IMM-uri, dar, mai important, acest cadru trebuie să relaţioneze creşterea economică cu crearea de locuri de muncă decente şi cu ameliorarea bunăstării cetăţenilor, în special a celor care trăiesc sub pragul sărăciei. În ultimul rând, şomajul în rândul tinerilor se află în plină criză. Comisia a publicat ieri un document care confirmă faptul că, în UE, rata şomajului în rândul tinerilor se ridică la 20 %, procent de două ori mai mare decât previziunile pentru şomaj în general. Această criză este la fel de reală şi de imediată ca şi criza economică şi, deşi am ascultat şi salut comentariile dlui comisar cu privire la iniţiativele în favoarea tinerilor, cred că trebuie să existe o coordonare reală şi o presiune puternică pentru ca statele membre să transforme aceste iniţiative în locuri de muncă reale."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, len by som chcela povedať, že rozprava dnes popoludní vyjadruje ochotu Parlamentu, vlastne až naliehavosť, byť v plnej miere zapojený do tohto procesu. Vzhľadom na obmedzený čas, ktorý mám, by som rada uviedla tri krátke poznámky. Podporujem vyhlásenie pána komisára Rehna – a vlastne aj dnešné vyhlásenie pána komisára Andora – v súvislosti s kontrolou rozpočtov členských štátov. V jednej chvíli sa zdalo, že eurozóna a EÚ to ako subjekt možno neprežijú do roku 2020. Na to, aby sme sa uistili, že nielen prežijeme, ale aj budeme prosperovať, je nevyhnutné, aby členské štáty splnili už vyjadrené záväzky a sľuby. Zatvorenie dverí stajne potom, ako kôň ušiel, bolo vždy zbytočné. Po druhé, za uplynulých 18 mesiacov sa členské štáty a EÚ zameriavali takmer výlučne na stabilizáciu finančných inštitúcií. V skutočnosti nás to pohltilo. Aj keď je to dôležité, veľmi veľa občanov stratilo dôveru a cítia sa opustení. Hľadajú podporu zo strany členských štátov a spoliehajú sa na EÚ, že zavedie rámec, ktorý by umožňoval vznik pracovných miest, podnikanie a podporu malých a stredných podnikov. Mimoriadne dôležité však je, že tento rámec musí spájať rast v hospodárstve so vznikom dôstojných pracovných miest a zlepšením životných podmienok všetkých obyvateľov, najmä tých pod hranicou chudoby. Na záver spomeniem veľkú krízu v nezamestnanosti mládeže. Dokument, ktorý včera vydala Komisia, potvrdzuje, že nezamestnanosť mládeže v EÚ je na úrovni 20 %, čo je dvakrát toľko ako prognóza celkovej nezamestnanosti. Táto kríza je rovnako skutočná a naliehavá ako hospodárska kríza. Aj keď som počúvala pripomienky pána komisára o iniciatívach pre mládež, ktoré vítam, musí medzi nimi existovať skutočná koordinácia a silný vplyv na to, aby členské štáty pretransformovali tieto iniciatívy na konkrétne pracovné miesta."@sk19
"Gospod predsednik, rada bi samo dejala, da razprava to popoldne odraža pripravljenost, pravzaprav vztrajnost Parlamenta, da je v celoti vključen v ta proces. Ker imam omejen čas, bi rada omenila samo tri kratke točke. Podpiram izjavo komisarja Rehna – in današnjo izjavo komisarja Andorja – glede nadzora proračunov držav članic. Na eni točki se je zdelo, da evroobmočje in EU ne bosta dočakala leta 2020 kot subjekt. Da bi zagotovili ne le naše preživetje, temveč tudi uspeh, je ključno, da države članice izpolnijo zaveze in obljube, ki so jih že dale. Zapiranje vrat hleva zatem, ko je konj že stekel ven, je od nekdaj nesmiselno. Drugič, zadnjih 18 mesecev se države članice in EU osredotočajo skoraj izključno na stabilizacijo finančnih institucij. Dejansko je to močno prevladalo. To je sicer pomembno, toda mnogi državljani so izgubili zaupanje in se zdaj čutijo zapuščene. Iščejo podporo pri državah članicah in obračajo se na EU, da uvede okvir, ki bo vodil do ustvarjanja delovnih mest, podjetništva ter podpore malih in srednje velikih podjetij, toda ključno je, da mora ta okvir povezovati rast gospodarstva z ustvarjanjem spodobnih delovnih mest ter večjo dobrobitjo vseh državljanov, zlasti tistih pod pragom revščine. Za konec naj povem, da je brezposelnost mladih v hudi krizi. Dokument, ki ga je Komisija objavila včeraj, potrjuje, da je stopnja brezposelnosti mladih v EU 20 %, kar je dvakrat več, kot znaša predvidena skupna brezposelnost. Ta kriza je ravno tako realna in neposredna kot gospodarska kriza in čeprav sem prisluhnila pripombam komisarja o pobudah za mlade in jih pozdravljam, mora obstajati pravo usklajevanje med državami članicami in močan vpliv nanje, da te pobude prenesejo v dejanska delovna mesta."@sl20
"Herr talman! Jag vill bara säga att debatten i eftermiddag återspeglar parlamentets vilja eller rentav insisterande på att få medverka fullt ut i denna process. Med tanke på min begränsade tid vill jag bara göra tre snabba påpekanden. Jag stöder kommissionsledamot Olli Rehns uttalande – och även kommissionsledamot László Andors uttalande i dag – när det gäller granskningen av medlemsstaternas budgetar. Vid ett tillfälle såg det ut som att euroområdet och EU inte skulle kunna hålla ihop fram till 2020. Så för att se till att vi inte bara överlever utan också frodas, är det mycket viktigt att medlemsstaterna uppfyller de åtaganden och löften som redan gjorts. Att kasta in jästen i ugnen när brödet är bakat har alltid visat sig vara meningslöst. För det andra har medlemsstaterna och EU under de senaste 18 månaderna fokuserat nästan uteslutande på en stabilisering av finansinstituten. Vi har faktiskt varit helt uppslukade av detta. Även om detta är viktigt har väldigt många medborgare förlorat förtroendet och känner sig nu övergivna. De söker stöd från medlemsstaterna och de hoppas att EU ska skapa en ram som främjar sysselsättning och företagaranda och stöder små och medelstora företag, men ytterst måste denna ram koppla ihop tillväxten i ekonomin med skapandet av ordentliga arbetstillfällen och en bättre välfärd för alla medborgare, särskilt för dem som lever under existensminimum. Slutligen befinner vi oss i ett krisläge när det gäller ungdomsarbetslösheten. I ett dokument från kommissionen som offentliggjordes i går bekräftades att ungdomsarbetslösheten i EU ligger på 20 procent, vilket är dubbelt så mycket som prognosen för den totala arbetslösheten. Denna kris är lika verklig och omedelbar som den ekonomiska krisen, och även om jag hörde kommissionsledamotens kommentarer om ungdomsinitiativ och jag välkomnar dem, måste det finnas verklig samordning mellan, och ett starkt inflytande över, medlemsstaterna för att dessa initiativ ska omvandlas till konkreta arbetstillfällen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin (ALDE )."18,5,20,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph