Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-05-19-Speech-3-306"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100519.22.3-306"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I used to say that we had a triple crisis in Europe with financial markets, jobs and climate. But now, sadly, we have a quadruple crisis if we add the state budget crisis. It has made it painfully clear that the European Union is in dire need of vision. European integration has, until now, focused on creating new projects without making sure that they work properly. I believe that the time has now come for us to deal with our problems and instead work hard to deepen the existing institutions. The mistakes that have been made can be corrected and the Union can still work for – and with – its citizens. Europe needs a forward-looking Union. For me, the direction is clear: I want a Europe which is open, inclusive and green. The flagship proposals in the Commission’s Europe 2020 strategy are important tools to create that Europe, provided that we can make them come true. And here I have some question marks. Firstly, the overarching goal of the strategy is to create a more dynamic and competitive economy. In some countries, the participation of women in the labour market is as low as 40%, and this is shameful. A gender-equal labour market is a precondition for boosting jobs and for tackling the demographic challenges. I hope that the Council and Commission really take seriously the fact that the Council’s conclusions have included gender equality for a couple of months. An inclusive society needs more jobs. Unemployment is the main reason why poverty exists. Youth unemployment in Spain, at 44%, is devastating. We have endless opportunities to create green jobs, but our policies must be aimed in the same direction. An energy-efficient Europe is also a driving force of innovation, and the energy equivalent of fast trains, supergrids and high-tech smart grids is needed to improve Europe’s competitiveness. I must commend the Liberal Commissioner, Neelie Kroes, on being the first to really outline a clear flagship proposal on the digital agenda, and I am looking forward to having the same kind of in-depth material on the rest of the flagship platforms before June, so that we can also cooperate in the decision making. But, Mr Commissioner, we have the EU strategy pointing in one direction, and your budget proposal is, to be truthful, pointing in another direction. As well as regional funds, social funds and the agricultural fund, we have to streamline and have coherence in our common tools. We need transparency, and we need the same kind of statistics and we need sticks and carrots for Member States, not only to sign up to promises, but also to keep them. This is important for the European citizens and for us in Parliament. We need to strengthen the Growth and Stability Pact, and we fully support the package of Commissioner Olli Rehn. To re-establish trust, as you mentioned, Commissioner, we need the indicators on the rest of the flagship proposals. That would re-establish our trust in you as a Commission, and maybe, if we can cooperate on decision making, citizens’ trust in us."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, vždycky jsem říkala, že v Evropě máme trojnásobnou krizi, a to na finančních trzích, v oblasti zaměstnanosti a změny klimatu. Nyní však máme bohužel čtyřnásobnou krizi, přidáme-li krizi státního rozpočtu. To bolestivě ukazuje, že Evropská unie nutně potřebuje vizi. Evropská integrace se až doposud zaměřovala na vytváření nových projektů, aniž by se ujistila, že řádně fungují. Domnívám se, že nyní nastal čas, abychom se vypořádali s našimi problémy a raději usilovně pracovali na posílení našich stávajících institucí. Chyby mohou být napraveny a Unie stále může pracovat pro své občany a s nimi. Evropa potřebuje Unii, která bude hledět do budoucnosti. Pro mě je směr jasný: chci Evropu, která je otevřená, podporuje začlenění a je šetrná k životnímu prostředí. Stěžejní návrhy ve strategii Evropa 2020 Komise jsou významnými nástroji, které vytvoření takové Evropy umožní, pokud je uskutečníme. A zde chci uvést několik sporných bodů. Zaprvé, nejvyšším cílem strategie je vytvořit dynamičtější a konkurenceschopnější hospodářství. V některých zemích dosahuje podíl žen na trhu práce pouze 40 %, a to je ostudné. Pracovní trh, na němž mají ženy a muži rovné postavení, je předpokladem pro zvyšování zaměstnanosti a pro zvládání demografických výzev. Doufám, že Rada a Komise opravdu berou vážně skutečnost, že závěry Rady již po několik měsíců zahrnují rovné postavení žen a mužů. Společnost podporující začlenění potřebuje více pracovních míst. Nezaměstnanost je hlavním důvodem, proč existuje chudoba. Nezaměstnanost mladých lidí ve Španělsku, která dosahuje výše 44%, je zničující. Máme nekonečně mnoho možností pro vytváření zelených pracovních míst, naše politiky však musí mít stejný směr. Energeticky účinná Evropa je také hnací silou inovací, a pro zlepšení konkurenceschopnosti Evropy potřebujeme energetický ekvivalent rychlých vlaků, tzv. supersítě a inteligentní energetické sítě špičkové technologické úrovně. Musím pochválit liberální komisařku Neelie Kroesovou, že byla první, kdo skutečně představil jasný stěžejní návrh k digitálnímu programu, a těším se, že do června budeme mít k dispozici stejně důkladný materiál ke zbývajícím stěžejním platformám, abychom rovněž mohli spolupracovat na rozhodování. Máme však, pane komisaři, strategii EU, která směřuje jedním směrem, a abych byla upřímná, váš rozpočtový návrh, se ubírá jiným směrem. Stejně jako v případě regionálních fondů, sociálních fondů a zemědělského fondu se musíme zorganizovat a dosáhnout soudržnosti, pokud jde o naše společné nástroje. Ve členských státech potřebujeme transparentnost a potřebujeme tentýž druh statistik a potřebujeme v nich prosazovat metodu cukru a biče, nikoli se pouze zavazovat k plnění určitých slibů, ale rovněž je plnit. To je pro evropské občany a pro nás v Parlamentu důležité. Musíme posílit Pakt o stabilitě a růstu a plně podporujeme balíček komisaře Olliho Rehna. Abychom obnovili důvěru, jak jste uvedl, pane komisaři, potřebujeme ukazatele vypovídající o zbývajících stěženích návrzích. To by obnovilo naši důvěru ve vás jako Komisi a možná, můžeme-li spolupracovat na rozhodování, také důvěru občanů v nás."@cs1
"Hr. formand! Jeg plejede at sige, at vi havde en tredobbelt krise i Europa med finansielle markeder, job og klima, men nu har vi desværre en firedobbelt krise, hvis vi tilføjer krisen på statsbudgetterne. Det har gjort det smertelig klart, at EU har hårdt brug for visioner. Den europæiske integration har hidtil været fokuseret på at skabe nye projekter uden at sikre sig, at de fungerer korrekt. Jeg mener, at tiden nu er inde til, at vi tager fat på vores problemerne og i stedet arbejder hårdt på at uddybe de eksisterende institutioner. De fejl, der er sket, kan rettes, og EU kan stadig arbejde for – og med – sine borgere. Europa har brug for et fremsynet EU. For mig at se er retningen klar, for jeg ønsker et Europa, der er åbent, uden forskelsbehandling og grønt. Flagskibet i Kommissionens Europa 2020-strategi er et vigtigt værktøj til skabelse af dette Europa, hvis vi kan få det gennemført. Og her har jeg nogle spørgsmål. Først og fremmest er det overordnede mål for strategien at skabe en mere dynamisk og konkurrencedygtig økonomi. I nogle lande ligger kvindernes deltagelse på arbejdsmarkedet helt nede på 40 %, og det er skammeligt. Et arbejdsmarked med ligestilling mellem kønnene er en forudsætning for at fremme beskæftigelse og for at løse de demografiske udfordringer. Jeg håber, at Rådet og Kommissionen virkelig tager det alvorligt, at Rådets konklusioner i et par måneder har omfattet ligestilling mellem kønnene. Et samfund uden forskelsbehandling kræver flere arbejdspladser. Arbejdsløsheden er den største årsag til fattigdom. Ungdomsarbejdsløsheden i Spanien på 44 % er ødelæggende. Vi har endeløse muligheder for at skabe grøn beskæftigelse, men vores politikker skal gå i samme retning. Et energieffektivt Europa er også en drivkraft for innovation, og energiens modstykke til hurtigtog, supernetværk og højteknologiske intelligente netværk er nødvendige for at forbedre Europas konkurrenceevne. Jeg vil rose den liberale kommissær, Neelie Kroes, for at være den første til at skitsere et klart flagskib blandt forslagene om den digitale dagsorden, og jeg ser frem til at få den samme slags tilbundsgående materiale om resten af flagskibsplatformene inden juni måned, så vi også kan samarbejde om beslutningstagningen. Men, hr. kommissær, vi har EU-strategien, der peger i den ene retning, mens Deres budgetforslag sandt at sige peger i en anden retning. Som det er tilfældet med regionalfondene, socialfondene og landbrugsfonden, skal vi strømline og skabe konsekvens i vores fælles værktøjer. Vi har brug for gennemsigtighed, og vi har brug for den samme type statistikker, vi har brug for stokke og gulerødder til medlemsstaterne, ikke bare for at få dem til at afgive løfter, men også for at få dem til at holde dem. Dette er vigtigt for de europæiske borgere og for os i Parlamentet. Vi skal styrke vækst- og stabilitetspakken, og vi støtter fuldt ud pakken fra kommissær Olli Rehn. For at genoprette tilliden, som De var inde på hr. kommissær, har vi brug for indikatorer for resten af flagskibsforslagene. Det vil genoprette vores tillid til Dem som Kommission, og hvis vi kan samarbejde om beslutningstagningen, vil borgerne måske have tillid til os."@da2
"Herr Präsident! Bisher habe ich angesichts der Finanzmärkte, der Beschäftigungssituation und des Klimas von einer dreifachen Krise in Europa gesprochen. Nun erleben wir jedoch leider eine vierfache Krise, wenn man die Krise der Staatshaushalte noch hinzunimmt. Dies macht nur zu deutlich, dass die Europäische Union dringend Visionen benötigt. Die europäische Integration hat sich bisher darauf konzentriert, neue Projekte ins Leben zu rufen, ohne sicherzustellen, dass sie auch richtig funktionieren. Ich glaube, die Zeit ist nun gekommen, uns mit unseren Problemen auseinanderzusetzen und hart daran zu arbeiten, die vorhandenen Institutionen auszubauen. Die gemachten Fehler können korrigiert werden, und die Union kann für und mit ihren Bürgerinnen und Bürgern arbeiten. Europa braucht eine zukunftsorientierte Union. Für mich ist die Richtung klar: Ich möchte ein Europa, das offen, integrativ und umweltfreundlich ist. Die Leitinitiativen in der Strategie Europa 2020 der Kommission sind wichtige Instrumente, um dieses Europa zu schaffen – vorausgesetzt, wir können sie in die Tat umsetzen. Und hier stellen sich mir einige Fragen. Zunächst ist das allumfassende Ziel der Strategie, eine dynamischere und konkurrenzfähigere Wirtschaft zu schaffen. In einigen Ländern liegt die Teilnahme von Frauen am Arbeitsmarkt bei beschämenden 40 Prozent. Ein Arbeitsmarkt, in dem die Geschlechter gleichberechtigt sind, ist eine Voraussetzung für mehr Arbeitsplätze und die Bewältigung der demografischen Herausforderungen. Ich hoffe, der Rat und die Kommission nehmen die Tatsache, dass die Schlussfolgerungen des Rates seit einigen Monaten das Thema Gleichstellung beinhalten, sehr ernst. Eine integrative Gesellschaft benötigt mehr Arbeitsplätze. Arbeitslosigkeit ist der Hauptgrund für Armut. Die Jugendarbeitslosigkeit von 44 % in Spanien ist verheerend. Wir haben zahllose Gelegenheiten, umweltfreundliche Arbeitsplätze zu schaffen, aber unsere Strategien müssen in dieselbe Richtung weisen. Ein energieeffizientes Europa ist auch eine Triebfeder für Innovationen, und das energetische Äquivalent von Hochgeschwindigkeitszügen, Supernetzen und intelligenten High-Tech-Stromnetzen ist nötig, um die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu verbessern. Ich muss die liberale Kommissarin Neelie Kroes loben, die als erste eine klare Leitinitiative zur digitalen Agenda vorgelegt hat, und ich freue mich schon darauf, bis Juni ebenso umfassende Materialien zu den restlichen Leitinitiativen zu erhalten, damit wir auch an der Entscheidungsfindung teilhaben können. Aber, Herr Kommissar, die EU-Strategie weist in eine Richtung, und Ihr Haushaltsvorschlag weist, ehrlich gesagt, in eine andere Richtung. Neben den Regionalfonds, den Sozialfonds und dem Landwirtschaftsfonds müssen wir auch unsere gemeinsamen Instrumente rationalisieren und kohärenter gestalten. Wir brauchen Transparenz und dieselben Arten von Statistiken, wir brauchen Anreize und Sanktionen für die Mitgliedstaaten, nicht nur Versprechungen zu machen, sondern diese auch einzuhalten. Dies ist für die europäischen Bürgerinnen und Bürger und für uns im Parlament wichtig. Wir müssen den Wachstums- und Stabilitätspakt stärken, und wir unterstützen das Paket von Kommissar Olli Rehn voll und ganz. Um – wie Sie, Herr Kommissar, sagten – das Vertrauen zurückzugewinnen, brauchen wir Indikatoren zu den restlichen Leitinitiativen. Das würde unser Vertrauen in die Kommission wiederherstellen und möglicherweise, wenn wir gemeinsam Entscheidungen treffen können, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in uns."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, στο παρελθόν έλεγα ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια τριπλή κρίση, αναφερόμενη στις χρηματοοικονομικές αγορές, την απασχόληση και το κλίμα. Τώρα όμως, δυστυχώς, αντιμετωπίζουμε μια τετραπλή κρίση, αν προσθέσουμε την κρίση των κρατικών προϋπολογισμών. Αυτό δείχνει σαφώς με οδυνηρό τρόπο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται επειγόντως όραμα. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση έχει μέχρι στιγμής εστιαστεί στη δημιουργία νέων σχεδίων, χωρίς να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία τους. Φρονώ ότι είναι πλέον καιρός να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας και να εργαστούμε για την εμβάθυνση των υφιστάμενων θεσμών. Τα σφάλματα που έχουν διαπραχθεί μπορούν να διορθωθούν και η Ένωση μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί υπέρ των πολιτών της και σε συνεργασία μαζί τους. Η Ευρώπη χρειάζεται μια Ένωση που θα έχει το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Κατ’ εμέ, η πορεία που πρέπει να ακολουθεί είναι σαφής: θέλω μια Ευρώπη ανοικτή, συμμετοχική και οικολογική. Οι εμβληματικές προτάσεις στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» της Επιτροπής είναι σημαντικά μέσα για τη δημιουργία αυτής της Ευρώπης, υπό την προϋπόθεση ότι θα τις εφαρμόσουμε στην πράξη. Και εδώ οφείλω να θέσω ορισμένα ερωτήματα. Πρώτον, ο γενικός στόχος της στρατηγικής είναι η δημιουργία μιας πιο δυναμικής και ανταγωνιστικής οικονομίας. Σε ορισμένες χώρες, η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας μπορεί να κινείται ακόμη και στο 40%, και αυτό είναι επονείδιστο. Η ύπαρξη αγοράς εργασίας στην οποία τα φύλα εκπροσωπούνται ισότιμα αποτελεί προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων. Ευελπιστώ ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα αντιμετωπίσουν πραγματικά με σοβαρότητα το γεγονός ότι η ισότητα των φύλων έχει συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα του Συμβουλίου εδώ και δύο μήνες. Μια συμμετοχική κοινωνία χρειάζεται περισσότερες θέσεις εργασίας. Η ανεργία είναι ο κύριος λόγος ύπαρξης της φτώχειας. Η ανεργία των νέων στην Ισπανία, η οποία κυμαίνεται στο 44%, είναι ολέθρια. Έχουμε αμέτρητες ευκαιρίες δημιουργίας πράσινων θέσεων εργασίας, όμως οι πολιτικές μας πρέπει να κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Μια ενεργειακώς αποδοτική Ευρώπη αποτελεί επίσης κινητήρια δύναμη για την καινοτομία, και το ενεργειακό ισοδύναμο των συρμών μεγάλης ταχύτητα, των υπερδικτύων και των ευφυών δικτύων υψηλής τεχνολογίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Οφείλω να συγχαρώ τη φιλελεύθερη Επίτροπο Neelie Kroes, καθώς ήταν η πρώτη που περιέγραψε πραγματικά μια σαφή εμβληματική πρόταση για την ψηφιακή στρατηγική, αναμένω δε εξίσου εμβριθές υλικό για τα υπόλοιπα εμβληματικά σχέδια πριν από τον Ιούνιο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και ως προς τη λήψη αποφάσεων. Εντούτοις, κύριε Επίτροπε, ενώ η στρατηγική της ΕΕ κινείται προς μία κατεύθυνση, η πρότασή σας για τον προϋπολογισμό κινείται, για να είμαστε ειλικρινείς, προς διαφορετική κατεύθυνση. Εκτός από τα περιφερειακά ταμεία, τα κοινωνικά ταμεία και το γεωργικό ταμείο, πρέπει να εκσυγχρονίσουμε και να επιτύχουμε τη συνεκτικότητα των κοινών μας μέσων πολιτικής. Χρειαζόμαστε διαφάνεια καθώς και τα ίδια στατιστικά στοιχεία, ενώ απαιτούνται επίσης κίνητρα και αντικίνητρα για τα κράτη μέλη, ώστε να μην δίνουν μόνο υποσχέσεις αλλά και να τις τηρούν. Αυτό είναι σημαντικό και για τους ευρωπαίους πολίτες και για εμάς εδώ στο Κοινοβούλιο. Πρέπει να ενισχύσουμε το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, ενώ υποστηρίζουμε πλήρως τη δέσμη μέτρων του Επιτρόπου Olli Rehn. Προκειμένου να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη, όπως αναφέρατε, κύριε Επίτροπε, χρειαζόμαστε δείκτες για τις υπόλοιπες εμβληματικές προτάσεις. Έτσι θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη μας προς εσάς και την Επιτροπή, και ίσως, αν μπορέσουμε να συνεργαστούμε για τη λήψη αποφάσεων, η εμπιστοσύνη των πολιτών σε όλους μας."@el10
"Señor Presidente, yo solía decir que en Europa hemos tenido una crisis triple: mercados financieros, empleo y clima. Pero ahora, lamentablemente, estamos ante una crisis cuádruple, si consideramos la crisis de los presupuestos estatales, lo que deja muy a las claras que la Unión Europea necesita desesperadamente tener visión. Hasta el momento, la integración europea se ha centrado en la creación de nuevos proyectos sin asegurarnos de que vayan a funcionar correctamente. Creo que ha llegado el momento de afrontar nuestros problemas y trabajar con ahínco para afianzar las instituciones que ya existen. Los errores que se han cometido pueden corregirse y la Unión todavía puede trabajar para y con sus ciudadanos. Europa necesita una Unión que mire al futuro. Yo tengo clara cuál debe ser la dirección: quiero una Europa abierta, inclusiva y verde. Las propuestas emblemáticas que presenta la Comisión en la Estrategia Europa 2020 son medios importantes para crear esa Europa, siempre y cuando logremos ponerlas en práctica. Y es ahí donde tengo varias preguntas. En primer lugar, el objetivo general de la Estrategia es crear una economía más dinámica y competitiva. En algunos países, la participación de la mujer en el mercado laboral es de tan sólo el 40 %, algo vergonzoso. Un mercado laboral en igualdad de género es un prerrequisito para impulsar el empleo y abordar los retos demográficos. Espero que el Consejo y la Comisión se tomen de verdad en serio el hecho de que las conclusiones del Consejo incluyeron la igualdad de género durante un par de meses. Una sociedad inclusiva necesita más empleo, el desempleo es la principal causa para la pobreza. En España, el desempleo juvenil, que llega al 44 %, es tremendo. Tenemos oportunidades infinitas de crear empleos verdes, pero nuestras políticas deben encaminarse en la misma dirección. Una Europa eficiente energéticamente es también una fuerza motriz para la innovación y para mejorar la competitividad de Europa hace falta la energía que equivale a los trenes de alta velocidad, las súper-redes y las redes inteligentes de alta tecnología. Debo felicitar a la Comisaria liberal, Neelie Kroes, por ser la primera que de verdad ha definido toda una propuesta estrella en la agenda digital. Espero contar con el mismo tipo de material avanzado sobre el resto de las plataformas emblemáticas antes de junio, de forma que nosotros también podamos colaborar en la toma de decisiones. De todos modos, señor Comisario, la Estrategia de la UE va en una dirección y su propuesta presupuestaria, a decir verdad, va en otra dirección. Al igual que en el caso de los fondos regionales, los fondos sociales y el fondo agrícola, debemos racionalizar y ser coherentes con los instrumentos comunes. Nos hace falta transparencia y también disponer del mismo tipo de estadísticas, tenemos que emprender un toma y daca con los Estados miembros para que las promesas no sólo se firmen, sino que también se mantengan. Esto es importante para los ciudadanos europeos y para nosotros, aquí en el Parlamento. Tenemos que reforzar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y apoyamos plenamente el paquete del Comisario Olli Rehn. Para restablecer la confianza, como decía usted, señor Comisario, nos hacen falta los indicadores sobre el resto de propuestas emblemáticas. Así recobraríamos nuestra confianza en ustedes en tanto que Comisión y, tal vez, si podemos participar en la toma de decisiones, la confianza de los ciudadanos en nosotros."@es21
"Austatud president! Tavatsesin öelda, et meil on Euroopas lausa kolmekordne kriis: finantsturgude, töökohtade ja kliima kriis. Kui nüüd veel ka eelarvekriisi lisame, on meil kahjuks käes lausa neljakordne kriis. Olukord on teravalt viidanud sellele, et Euroopa Liit vajab hädasti visiooni. Euroopa integratsioon on kuni praeguseni keskendunud pigem uute projektide loomisele, tagamata seejuures, et need korralikult töötavad. Usun, et kätte on jõudnud aeg probleemidega tegeleda ning olemasolevate institutsioonide täiustamisega kõvasti tööd teha. Tehtud vigu on võimalik parandada ja liidul on endiselt võimalik oma kodanike heaks – ja koos nendega – töötada. Euroopa vajab tulevikule orienteeritud liitu. Minu jaoks on siht selge: soovin Euroopat, mis on avatud, kaasav ja roheline. Ettepanekud, mille komisjon on Euroopa 2020. aasta strateegia osas teinud, on olulised vahendid, millega see Euroopa luua – eeldades, et sellega hakkama saame. Siinkohal on mul ka mitmeid küsimusi. Esiteks on strateegia üldeesmärgiks luua dünaamilisem ja konkurentsivõimelisem majandus. Mõnedes riikides osaleb tööturul vaid 40% naistest, mis on täiesti häbiväärne. Soolisel võrdõiguslikkusel põhinev tööturg on töökohtade loomise ning demograafiliste probleemide lahendamise eeltingimus. Loodan, et nõukogu ja komisjon suhtuvad piisavalt tõsiselt asjaolusse, et nõukogu järeldused on soolist võrdõiguslikkust käsitlenud vaid paar kuud. Kaasav ühiskond vajab rohkem töökohti. Töötus on vaesuse eksisteerimise üks peamisi põhjuseid. Noorte töötuse osakaal Hispaanias on lausa 44%. Meil on roheliste töökohtade loomiseks lõputult võimalusi, kuid seejuures peame jälgima, et meie poliitikad samas suunas töötaksid. Energiatõhus Euroopa on ühtlasi ka uuendustegevuse liikumapanev jõud – Euroopa konkurentsivõime tõstmiseks vajame kiirrongide, supervõrkude ning kõrgtehnoloogiliste arukate võrkudega võrdväärseid energialahendusi. Õnnitlen liberaalide volinikku Neelie Kroesi, kes on digitaalse tegevuskava osas esimesena selge juhtettepaneku visandanud, ning ootan pikisilmi hetke, mil mul on võimalik enne juunit ülejäänud juhtplatvorme käsitlevate põhjalike materjalidega tutvuda, et saaksime ka otsuste langetamise protsessi raames koostööd teha. Ent austatud volinik! Meil on ELi strateegia, mis näitab ühte suunda, ja teie eelarveettepanek, mis näitab hoopis teise suunda, kui nüüd täiesti aus olla. Meie ühised vahendid tuleb kaasajastada ja ühtlustada nii regionaal-, sotsiaal- kui ka põllumajandusfondide osas. Vajame läbipaistvust, ühtset statistikat ning piitsa ja präänikuid, millega kindlustada, et liikmesriigid antud lubadustest ka kinni peavad. See on oluline Euroopa kodanikele ning ka meile, parlamendiliikmetele. Peame tugevdama kasvu ja stabiilsuse pakti ning toetame täiel määral volinik Olli Rehni paketti. Usalduse tagasivõitmiseks, nagu volinik ennist mainis, vajame ülejäänud juhtettepanekute näitajaid. Nii võidaks komisjon uuesti meie usalduse ja kui me otsuste langetamise osas koostööd saame teha, võidame ka kodanike usalduse."@et5
". Arvoisa puhemies, minulla oli tapana sanoa, että meillä Euroopassa oli kolminkertainen kriisi, joka koski rahoitusmarkkinoita, työllisyyttä ja ilmastoa. Mutta nyt meillä valitettavasti on nelinkertainen kriisi, jos lisäämme joukkoon valtion talousarviokriisin. Se on tehnyt tuskallisen selväksi, että Euroopan unioni on kipeästi vision tarpeessa. Euroopan yhdentymisessä on tähän asti keskitytty uusien hankkeiden perustamiseen, kuitenkaan varmistamatta, että ne toimivat kunnolla. Mielestäni nyt on tullut aika kohdata ongelmamme, ja kovan työnteon sijasta syventää olemassa olevia käytäntöjä. Tehdyt virheet voidaan korjata ja Euroopan unioni voi edelleen toimia kansalaistensa hyväksi ja heidän kanssaan. Eurooppa tarvitsee eteenpäin suuntautuvan unionin. Minulle suunta on selvä. Haluan avoimen, sallivan ja vihreän Euroopan. Lippulaivaehdotukset komission Eurooppa 2020 -strategiassa ovat tärkeitä työkaluja sellaisen Euroopan luomisessa, mikäli pystymme ne toteuttamaan. Minulla on muutamia tätä asiaa koskevia kysymyksiä. Ensinnäkin, strategian päällimmäisenä tavoitteena on saada aikaan dynaamisempi ja kilpailukykyisempi talous. Joissakin maissa naisten osuus työmarkkinoilla on vain 40 prosenttia, ja se on häpeällistä. Sukupuolten tasa-arvo työmarkkinoilla on edellytys työpaikkojen lisäämiselle ja väestökehityksen haasteen voittamiselle. Toivon, että neuvosto ja komissio todella suhtautuvat vakavasti siihen tosiasiaan, että neuvoston päätelmät ovat parin kuukauden ajan sisältäneet sukupuolten tasa-arvoasian. Osallistava yhteiskunta tarvitsee enemmän työpaikkoja. Työttömyys on suurin syy köyhyyden olemassaoloon. Espanjassa oleva 44 prosentin nuorisotyöttömyys on tuhoisa. Meillä on loputtomasti mahdollisuuksia luoda vihreitä työpaikkoja, mutta politiikkojemme tavoitteena täytyy olla sama suunta. Energiatehokas Eurooppa on myös innovaatioita liikkeelle paneva voima. Nopeiden junien energiavastaavuutta, superverkkoja ja älykkäitä korkean teknologian verkkoja tarvitaan Euroopan kilpailukyvyn parantamiseksi. Minun täytyy kiittää liberaalia komission jäsentä Neelie Kroesia siitä, että hän ensimmäisenä todella hahmotteli digitaaliohjelmaa koskevan selvän lippulaivaehdotuksen. Odotan innostuneena samankaltaista perusteellista aineistoa muista lippulaivafoorumeista ennen kesäkuuta, niin että voimme myös tehdä yhteistyötä päätöksenteossa. Mutta, arvoisa komission jäsen, EU:n strategia osoittaa yhteen suuntaan, ja talousarvioehdotuksenne, toden sanoakseni, osoittaa toiseen suuntaan. Meidän täytyy selkeyttää sekä aluerahastoa että sosiaalirahastoa ja maatalousrahastoa, ja yhteisten välineidemme on oltava yhtenäisiä. Tarvitsemme avoimuutta, ja tarvitsemme vertailukelpoisia tilastoja, ja tarvitsemme jäsenvaltioille keppiä ja porkkanaa, emme pelkästään antaaksemme lupauksia, vaan myös pitääksemme ne. Tämä on tärkeää Euroopan kansalaisille ja meille täällä parlamentissa. Meidän täytyy vahvistaa vakaus- ja kasvusopimusta, ja tuemme täysin komission jäsen Olli Rehnin pakettia. Palauttaaksemme luottamuksen, kuten, komission jäsen, mainitsitte, tarvitsemme tunnuslukuja lopuille lippulaivaehdotuksille. Se palauttaisi luottamuksemme teihin komissiona, ja ehkä, jos pystymme yhdessä päätöksentekoon, kansalaisten luottamuksen meihin."@fi7
"Monsieur le Président, j’avais l’habitude de dire que nous traversions une triple crise en Europe, avec les marchés financiers, l’emploi et le climat. Mais maintenant, malheureusement, nous avons une quadruple crise, si l’on ajoute la crise des finances publiques. Elle n’a que trop clairement montré que l’Union européenne avait terriblement besoin de vision. L’intégration européenne s’est, jusqu’ici, focalisée sur la création de nouveaux projets, sans s’assurer qu’ils fonctionnent correctement. Je crois que le temps est à présent venu pour nous de nous occuper de nos problèmes plutôt que de travailler dur en vue d’approfondir les institutions existantes. Les erreurs qui ont été commises peuvent être corrigées et l’Union peut encore œuvrer pour – et avec – ses citoyens. L’Europe a besoin d’une Union tournée vers l’avenir. Pour moi, la direction à prendre est claire: je veux une Europe ouverte, inclusive et verte. Les propositions phares de la stratégie Europe 2020 de la Commission sont des outils importants en vue de créer cette Europe, à condition que nous puissions les concrétiser. Et, à cet égard, j’ai quelques interrogations. Premièrement, l’objectif général de la stratégie est de créer une économie plus dynamique et plus compétitive. Dans certains pays, la participation des femmes au marché du travail atteint à peine 40 %, et c’est une honte. Un marché du travail où les hommes et les femmes sont à égalité est une condition préalable si l’on veut stimuler l’emploi et relever les défis démographiques. J’espère que le Conseil et la Commission prennent vraiment au sérieux le fait que, depuis quelques mois, les conclusions du Conseil incluent l’égalité entre hommes et femmes. Une société inclusive a besoin de plus d’emplois. Le chômage est la principale cause de la pauvreté. En Espagne, le chômage des jeunes, qui est de 44 %, est dévastateur. Nous disposons d’infinies possibilités de créer des emplois verts, mais nos politiques doivent aller dans la même direction. Une Europe éco-énergétique est aussi une force motrice de l’innovation, et l’équivalent énergétique des trains à grande vitesse, des super-réseaux et des réseaux intelligents de haute technologie est nécessaire pour améliorer la compétitivité de l’Europe. Je dois féliciter la commissaire libérale, M Kroes, d’être la première à véritablement présenter une proposition phare claire concernant l’agenda numérique, et je me réjouis d’avoir le même type de matériel approfondi sur le reste des plates-formes phares d’ici juin, afin que nous puissions aussi participer à la prise de décisions. Mais, Monsieur le Commissaire, nous avons la stratégie de l’UE, qui va dans un sens, et votre proposition budgétaire qui, à dire vrai, va dans un autre sens. Outre les fonds régionaux, les fonds sociaux et le fonds agricole, nous devons rationaliser nos outils communs et les rendre plus cohérents. Nous avons besoin de transparence, et nous avons besoin du même type de statistiques et nous avons besoin de bâtons et de carottes pour que les États membres acceptent non seulement de faire des promesses, mais aussi de les tenir. C’est important pour les citoyens européens et pour nous, au Parlement. Nous devons renforcer le pacte de stabilité et de croissance, et nous soutenons totalement le paquet de mesures du commissaire Rehn. Pour rétablir la confiance, comme vous l’avez dit, Monsieur le Commissaire, nous avons besoin d’indicateurs sur le reste des propositions phares. Cela rétablirait notre confiance en vous en tant que Commission, et peut-être, si nous pouvons coopérer dans le cadre de la prise de décisions, la confiance des citoyens en nous."@fr8
"Elnök úr, azt szoktam mondani, hogy háromszoros válság zajlik Európában a pénzügyi piacokon, a munkahelyek, valamint a klímaváltozás terén. Most már sajnos négyszeres válsággal nézünk szembe, ha ide számítjuk az államháztartási válságot is. Fájdalmasan világossá vált, hogy az Európai Uniónak nagy szüksége van jövőképre. Az európai integráció mindeddig új projektek létrehozására koncentrált anélkül, hogy biztosította volna azok megfelelő működését. Azt hiszem, mindannyiunk számára elérkezett az idő, hogy megbirkózzunk a problémáinkkal és inkább dolgozzunk keményen a meglévő intézmények elmélyítésén. Az elkövetett hibákat helyre lehet hozni és az Unió még mindig dolgozhat a polgárokért, a polgárokkal. Európának a jövőbe tekintő Unióra van szükség. Az irány számomra egyértelmű: nyitott, inkluzív és zöld Európát akarok. A Bizottság Európa 2020 stratégiájában szereplő kiemelt javaslatok fontos eszközök ennek az Európának a létrehozásához, feltéve, hogy valóra tudjuk váltani azokat. És itt néhány kérdőjelet látok. Először is, a stratégia átfogó célkitűzése egy dinamikusabb és versenyképesebb gazdaság kialakítása. Egyes országokban a nők részvétele a munkaerőpiacon csupán 40%, ez pedig szégyenletes. A nemek egyenlőségén alapuló munkaerőpiac a munkahelyek fellendítésének és a demográfiai kihívások legyőzésének előfeltétele. Bízom abban, hogy a Tanács és a Bizottság valóban komolyan veszi azt a tényt, a Tanács következtetéseiben már néhány hónapja szerepel a nemek egyenlősége. Egy inkluzív társadalomnak több munkahelyre van szüksége. A munkanélküliség a szegénység létezésének legfontosabb oka. A 44%-os munkanélküliség a spanyolországi fiatalok körében lesújtó. Végtelen lehetőségeink vannak zöld munkahelyek létrehozására, de a politikáinknak is ebbe az irányba kell mutatniuk. Egy energiahatékony Európa szintén az innováció hajtóereje lenne, és a gyorsvonatok, országos hálózatok és csúcstechnológiás intelligens hálózatok energiamegfelelőjére van szükség Európa versenyképességének javításához. Elismeréssel adózom a liberális Neelie Kroes biztos úr előtt, mivel először ő fogalmazott meg egyértelmű kiemelt javaslatot a digitális menetrenddel kapcsolatban, és hasonló mélységű anyagot várok még június előtt a többi kiemelt platformmal kapcsolatban, hogy mi is együtt tudjunk működni a döntéshozatalban. A helyzet azonban az, biztos úr, hogy az EU-stratégia mutat egy irányba, az Ön költségvetési javaslata pedig – őszintén szólva – egy másik irányba. Mind a regionális alapok, a szociális alapok és a mezőgazdasági alap esetében le kell faragnunk és koherenciára van szükségünk a közös eszközeink esetében. Átláthatóságra van szükségünk és ugyanilyen statisztikákra, valamint ösztönző erőkre és visszatartó erőkre a tagállamok esetében, hogy ne csak megtegyék az ígéreteket, hanem be is tartsák azokat. Fontos ez mind az európai polgárok, mind pedig a Parlamentünk számára. Erősítenünk kell a Növekedési és Stabilitási Paktumot, és teljes mértékben támogatnunk kell Olli Rehn biztos úr csomagját. A bizalom helyreállításához – ahogyan Ön is említette, biztos úr – mutatókra van szükség a többi kiemelt javaslattal kapcsolatban. Ez helyreállítaná az Önbe, mint a Bizottságba vetett bizalmunkat és – talán – ha mi együtt tudunk működni a döntéshozatalban, a polgárok bíznának bennünk."@hu11
"Signor Presidente, ero solita affermare che l’Europa stava vivendo una triplice crisi, che coinvolgeva i mercati finanziari, l’occupazione e il clima. Ora, purtroppo, la crisi è diventata quadruplice, se aggiungiamo anche la crisi del bilancio statale. E’ emerso in tutta la sua drammaticità il disperato bisogno di lungimiranza dell’Unione europea. Finora l’integrazione europea si è concentrata sull'elaborazione di nuovi progetti senza garantirne l’adeguato funzionamento. Ritengo che sia giunto il momento di affrontare i nostri problemi e di impegnarci a fondo per rafforzare le istituzioni esistenti. Si può ancora rimediare agli errori che sono stati commessi e l’Unione europea può ancora lavorare per – e con – i suoi cittadini. L’Europa ha bisogno di un’Unione lungimirante. Dal mio punto di vista, l’obiettivo è chiaro: voglio un’Europa aperta, inclusiva e verde. Le proposte faro contenute nella strategia Europa 2020, proposta dalla Commissione, sono strumenti fondamentali per creare questo tipo di Europa, purché riusciamo a metterli in atto. E su questo punto avrei qualche riserva. In primo luogo, l’obiettivo primario e generale della strategia è creare un’economia più dinamica e competitiva. In alcuni paesi, la partecipazione delle donne al mercato del lavoro non raggiunge il 40 per cento, e questo è un dato vergognoso. Un mercato del lavoro fondato sull’uguaglianza di genere costituisce una precondizione necessaria al fine di promuovere l’occupazione e di affrontare le sfide demografiche. Auspico che il Consiglio e la Commissione prendano in debita considerazione il fatto che le conclusioni del Consiglio, da due mesi a questa parte, si stanno occupando della questione della parità di genere. Una società più inclusiva richiede più posti di lavoro. La disoccupazione è la causa principale della povertà, come dimostra l’effetto devastante che una disoccupazione giovanile al 44 per cento produce in Spagna. Abbiamo infinite possibilità di creare posti di lavoro verdi, ma le nostre politiche devono puntare tutte nella stessa direzione. Un’Europa efficiente dal punto di vista energetico è anche un motore per l’innovazione: l’energia adoperata dai treni ad alta velocità, dalle super-reti e dalle reti intelligenti ad alta tecnologia serve a migliorare la competitività dell’Europa. Mi congratulo con la signora Commissario liberale Kroes per essere stata la prima a mettere a punto una chiara proposta faro sull’agenda digitale e attendo con impazienza di ricevere, entro giugno, materiale altrettanto dettagliato sulle altre piattaforme faro, in modo tale da poter cooperare anche a livello decisionale. Tuttavia, signor Commissario, la strategia UE punta in una direzione, mentre la sua proposta di bilancio, detto in tutta onestà, punta in quella opposta. Oltre ai Fondi regionali, ai Fondi sociali e al Fondo agricolo, dobbiamo snellire e rendere coerenti i nostri strumenti comuni. Ci serve trasparenza, ci serve lo stesso tipo di statistiche e ci serve la politica del bastone e della carota da usare con gli Stati membri, non solo per sottoscrivere le promesse, ma anche per mantenerle. Questo è fondamentale tanto per i cittadini europei quanto per noi qui al Parlamento. Dobbiamo rafforzare il Patto di stabilità e crescita e appoggiamo incondizionatamente il pacchetto proposto dal Commissario Rehn. Come ha affermato lei stesso, signor Commissario, per ripristinare la fiducia servono gli indicatori relativi alle altre proposte faro. Questo ripristinerebbe la nostra fiducia in lei in quanto rappresentante della Commissione e forse, se collaboriamo a livello decisionale, anche quella dei cittadini nel nostro operato."@it12
"Pone pirmininke, mėgdavau sakyti, kad Europoje yra triguba krizė, apimanti finansų rinkų, darbo vietų ir klimato sritis. Deja, dabar turime keturgubą krizę, jei pridėsime valstybės biudžeto krizę. Ji skausmingai ir aiškiai privertė suprasti, kad Europos Sąjungai būtinai reikia vizijos. Didžiausias Europos integracijos dėmesys iki šiol buvo nukreiptas į naujų projektų kūrimą, neužtikrinant, kad jie bus tinkamai įgyvendinti. Manau, atėjo laikas spręsti mūsų problemas ir stiprinti jau esančias institucijas. Galime ištaisyti padarytas klaidas, o Europos Sąjunga vis dar gali dirbti savo piliečių labui ir kartu su jais. Europai reikia į ateitį žvelgiančios Europos Sąjungos. Mano pozicija aiški: turime siekti tokios Europos, kuri būtų atvira, visapusiška ir ekologiška. Pagrindiniai pasiūlymai Komisijos strategijoje „Europa 2020“ yra svarbios priemonės tokiai Europai sukurti, jeigu įstengsime jas įgyvendinti. Ir čia dedu klaustuką. Pirmiausia, visiems svarbus strategijos tikslas – sukurti dinamiškesnę ir konkurencingesnę ekonomiką. Kai kuriose šalyse moterų dalyvavimas darbo rinkoje siekia vos 40 proc., ir tai apgailėtina. Lyčių lygybe grindžiama darbo rinka yra būtina, siekiant skatinti darbo vietų kūrimą ir spręsti demografines problemas. Manau, Taryba ir Komisija iš tikrųjų rimtai įvertins tai, kad Tarybos išvados keletą mėnesių apėmė lyčių lygybės klausimą. Visapusiškai visuomenei reikia daugiau darbo vietų. Nedarbas – pagrindinė priežastis, kodėl egzistuoja skurdas. Jaunimo nedarbas Ispanijoje siekia 44 proc., ir šie duomenys pribloškia. Turime neribotų galimybių kurti ekologiškas darbo vietas, tačiau mūsų politika turi būti nukreipta viena kryptimi. Efektyviai energiją vartojanti Europa taip pat yra varomoji naujovių jėga. Greitųjų traukinių energetikos ekvivalentas, bendri elektros energijos tinklai ir modernių technologijų pažangieji elektros energijos tinklai yra būtini, siekiant padidinti Europos konkurencingumą. Norėčiau pagirti liberalių pažiūrų Komisijos narę Neelie Kroes už tai, kad ji pirmoji iš tikrųjų parengė aiškų pavyzdinį pasiūlymą dėl skaitmeninės darbotvarkės, ir manau, kad iki birželio mėn. sulauksime panašaus pobūdžio nuodugnių pasiūlymų dėl kitų pavyzdinių platformų, kad galėtume bendradarbiauti ir priimant sprendimus. Tačiau, Komisijos nary, strategija „Europa 2020“ nukreipta viena kryptimi, o jūsų biudžeto pasiūlymas, tiesą sakant, nukreiptas visai kita kryptimi. Kaip ir regioninių fondų, socialinių fondų ir žemės ūkio fondų klausimu, turime racionalizuoti bendras priemones ir padaryti taip, kad jos būtų darnios. Reikia skaidrumo, tos pačios statistikos ir valstybių narių baudimo ir skatinimo principo, kad jos ne tik pasirašytų pasižadėjimus, bet ir jų laikytųsi. Tai svarbu ir Europos piliečiams, ir mums Parlamente. Turime sustiprinti Augimo ir stabilumo paktą, ir visiškai pritariame Komisijos nario Ollio Rehno pasiūlytam dokumentų paketui. Komisijos nary, kad atkurtume pasitikėjimą, kaip minėjote, reikia pateikti kitų pavyzdinių pasiūlymų rodiklius. Tai atkurtų mūsų pasitikėjimą Komisija, ir galbūt piliečiai vėl pradės mumis pasitikėti, jei sugebėsime bendradarbiauti, priimdami sprendimus."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es mēdzu teikt, ka pie mums Eiropā krīze bija vērojama trīs jomās — finanšu tirgi, darbavietas un klimats. Taču patlaban diemžēl mēs piedzīvojam krīzi četrās jomās, jo ir pievienojusies arī valsts budžeta krīze. Šī krīze sāpīgi skaidri parāda, cik ļoti Eiropas Savienībai ir vajadzīgs kopīgs redzējums. Eiropas integrācija līdz šim bija vērsta uz jaunu projektu izstrādi, nepārliecinoties par to darbības efektivitāti. Es uzskatu, ka tā vietā ir pienācis laiks risināt mūsu problēmas un smagi strādāt, lai nostiprinātu esošās iestādes. Pieļautās kļūdas var izlabot, un Savienībā joprojām spēj strādāt savu pilsoņu interesēs un kopā ar tiem. Eiropai vajadzīga uz nākotni vērsta Savienība. Man ir skaidrs, kādā virzienā jāiet, — es vēlos redzēt atvērtu, iekļaujošu un videi draudzīgu Eiropu. Komisijas stratēģijas „ES 2020” pamatiniciatīvas ir būtiski instrumenti, lai izveidotu šādu Eiropu, ar nosacījumu, ka mēs spējam tās īstenot. Un šajā sakarībā man radušies vairāki jautājumi. Pirmām kārtām, stratēģijas galvenais mērķis ir radīt dinamiskāku un konkurētspējīgāku ekonomiku. Dažās valstīs sieviešu līdzdalība darba tirgū ir tikai 40 %, un tas ir apkaunojoši. Dzimumu līdztiesības nodrošināšana darba tirgū ir priekšnosacījums nodarbinātības veicināšanai un demogrāfisko problēmu risināšanai. Es ceru, ka Padome un Komisija patiešām nopietni izturas pret to, ka Padomes secinājumos pirms pāris mēnešiem tika iekļauta prasība par dzimumu līdztiesību. Lai nodrošinātu iekļaujošu sabiedrību, jānodrošina vairāk darbavietu. Bezdarbs ir būtiskākais nabadzības iemesls. Jauniešu bezdarbam Spānijā, kas ir 44 %, ir postoša ietekme. Mums ir nebeidzami daudz iespēju radīt videi draudzīgas darbavietas, taču šajā virzienā jābūt vērstām arī mūsu politikas jomām. Arī energoefektīva Eiropa ir inovāciju virzītājspēks, un, lai uzlabotu Eiropas konkurētspēju, ir vajadzīgs virzītājspēks, kas līdzvērtīgs ātrvilcieniem, supertīkliem un augsto tehnoloģiju viedajiem tīkliem. Es vēlos paust atzinību liberālei komisārei par to, ka viņa bija pirmā, kas patiešām noteica skaidru galveno priekšlikumu attiecībā uz digitālo jautājumu darba kārtību, un es patiešām ceru, ka līdz jūnijam saņemsim tikpat rūpīgi izstrādātus materiālus par pārējiem galvenajiem jautājumiem, lai arī mēs varētu iesaistīties lēmumu pieņemšanā. Diemžēl, komisāra kungs, mums ir ES stratēģija, kura vērsta vienā virzienā, un jūsu budžeta priekšlikums, kurš, godīgi sakot, vērsts pretējā virzienā. Mums jāsaskaņo mūsu kopīgie instrumenti, kā arī reģionālo, sociālo fondu un lauksaimniecības fonda noteikumi un jānodrošina to atbilstība. Mums nepieciešama pārredzamība un saskaņoti statistikas dati, un mums vajadzīgi stimuli un sankcijas dalībvalstīm, ne tikai, lai dotu solījumus, bet arī lai tos pildītu. Tas ir svarīgi Eiropas pilsoņiem un mums šeit Parlamentā. Mums jānostiprina Stabilitātes un izaugsmes pakts, un mēs pilnībā atbalstām komisāra tiesību aktu kopumu. Lai, kā jūs, komisāra kungs, minējāt, atjaunotu uzticību, mums vajadzīgi rādītāji pārējām pamatiniciatīvām. Tie palīdzētu atjaunot mūsu uzticību jums kā Komisijai, un, ja mēs spētu sadarboties lēmumu pieņemšanā, arī pilsoņu uzticību mums."@lv13
"Mr President, I used to say that we had a triple crisis in Europe with financial markets, jobs and climate. But now, sadly, we have a quadruple crisis if we add the state budget crisis. It has made it painfully clear that the European Union is in dire need of vision. European integration has, until now, focused on creating new projects without making sure that they work properly. I believe that the time has now come for us to deal with our problems and instead work hard to deepen the existing institutions. The mistakes that have been made can be corrected and the Union can still work for – and with – its citizens. Europe needs a forward-looking Union. For me the direction is clear: I want a Europe which is open, inclusive and green. The flagship proposals in the Commission’s Europe 2020 strategy are important tools to create that Europe, provided that we can make them come true. And here I have some question marks. Firstly, the overarching goal of the strategy is to create a more dynamic and competitive economy. In some countries the participation of women in the labour market is as low as 40%, and this is shameful. A gender-equal labour market is a precondition for boosting jobs and for tackling the demographic challenges. I hope that the Council and Commission really take seriously the fact that the Council’s conclusions have included gender equality for a couple of months. An inclusive society needs more jobs. Unemployment is the main reason why poverty exists. Youth unemployment in Spain, at 44%, is devastating. We have endless opportunities to create green jobs, but our policies must be aimed in the same direction. An energy-efficient Europe is also a driving force of innovation, and the energy equivalent of fast trains, supergrids and high-tech smart grids is needed to improve Europe’s competitiveness. I must commend the Liberal Commissioner, Neelie Kroes, on being the first to really outline a clear flagship proposal on the digital agenda, and I am looking forward to having the same kind of in-depth material on the rest of the flagship platforms before June, so that we can also cooperate in the decision-making. But, Mr Commissioner, we have the EU strategy pointing in one direction, and your budget proposal is, to be truthful, pointing in another direction. As well as regional funds, social funds and the agricultural fund, we have to streamline and have coherence in our common tools. We need transparency, and we need the same kind of statistics and we need sticks and carrots for Member States, not only to sign up to promises but also to keep them. This is important for the European citizens and for us in Parliament. We need to strengthen the Growth and Stability Pact, and we fully support the package of Commissioner Olli Rehn. To re-establish trust, as you mentioned, Mr Commissioner, we need the indicators on the rest of the flagship proposals. That would re-establish our trust in you as a Commission, and maybe, if we can cooperate on decision-making, citizens’ trust in us."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik heb voorheen wel gezegd dat we in Europa een drievoudige crisis hadden: van de financiële markten, de werkgelegenheid en het klimaat. Als we daar echter de crisis van overheidsbegrotingen aan toevoegen, hebben we nu helaas een viervoudige crisis. Deze heeft maar al te duidelijk gemaakt dat de Europese Unie heel dringend behoefte aan visie heeft. De Europese integratie heeft zich tot nu toe gericht op het opzetten van nieuwe projecten zonder erop toe te zien of ze correct functioneren. Volgens mij is de tijd nu voor ons aangebroken onze problemen aan te pakken en ons best te gaan doen de bestaande instellingen uit te diepen. De fouten die zijn gemaakt, kunnen worden rechtgetrokken, en de Unie kan nog steeds voor – en met – haar burgers werken. Europa heeft een vooruitziende Unie nodig. Voor mij is de richting die we moeten inslaan duidelijk: ik wil een Europa dat open, inclusief en groen is. De kerninitiatieven van de Europa 2020-strategie van de Commissie zijn belangrijke instrumenten om een dergelijk Europa te creëren, mits we ze kunnen verwezenlijken. En dat is waar ik enkele vraagtekens zet. Om te beginnen: het overkoepelende doel van de strategie is een meer dynamische en concurrerende economie te scheppen. In sommige landen ligt de arbeidsparticipatie van vrouwen op slechts 40 procent, en dat is een schande. Een gendergelijke arbeidsmarkt is een allereerste voorwaarde voor het stimuleren van banen en voor het aanpakken van de demografische uitdagingen. Ik hoop dat de Raad en de Commissie het feit dat gendergelijkheid al een paar maanden geleden in de conclusies van de Raad is opgenomen serieus nemen. In een maatschappij zonder uitsluiting zijn meer banen nodig. Werkloosheid is de voornaamste reden dat armoede bestaat. Zo is de jeugdwerkloosheid van 44 procent in Spanje destructief. We hebben eindeloze mogelijkheden om groene banen te creëren, maar ons beleid moet daar dan ook op zijn gericht. Een energie-efficiënt Europa vormt ook een drijfveer voor innovatie, terwijl het energie-equivalent van sneltreinen, supernetwerken en hightech slimme netwerken nodig is om het concurrentievermogen van Europa te verbeteren. Ik wil de liberale commissaris Neelie Kroes graag prijzen dat zij als eerste echt een duidelijk kerninitiatief voor de digitale agenda heeft neergezet, en ik kijk ernaar uit om vóór juni soortgelijk gedetailleerd materiaal te verkrijgen over de overige kerninitiatieven, zodat we ook aan de besluitvorming kunnen meewerken. Mijnheer de commissaris, de EU-strategie wijst echter in de ene richting, terwijl uw begrotingsvoorstel, eerlijk gezegd, in de andere richting wijst. Evenals bij de regionale fondsen, sociale fondsen en het landbouwfonds, moeten we de middelen van onze Gemeenschap stroomlijnen en er samenhang in hebben. We moeten transparantie en dezelfde soorten statistieken hebben, en we moeten lidstaten kunnen belonen en straffen, zodat ze niet alleen beloften doen, maar ze ook nakomen. Dit is belangrijk voor de Europese burgers en voor ons in het Parlement. We moeten het stabiliteits- en groeipact versterken, en we steunen het pakket van commissaris Olli Rehn volledig. Om het vertrouwen te herstellen, zoals u zei, mijnheer de commissaris, hebben we de indicatoren voor de overige kerninitiatieven nodig. Dat zou ons vertrouwen in u als Commissie herstellen, en als we aan de besluitvorming kunnen meewerken, misschien het vertrouwen van de burgers in ons."@nl3
"Panie przewodniczący! Zwykłam kiedyś mawiać, że w Europie mamy potrójny kryzys – kryzys rynków finansowych, zatrudnienia i klimatu. Teraz jednak niestety mamy kryzys poczwórny, jeżeli dodamy do tego kryzys budżetów państwa. Stało się boleśnie jasne, że Unia Europejska rozpaczliwie potrzebuje wizji. Jak dotychczas, proces integracji europejskiej skupiony był na tworzeniu nowych projektów, bez upewniania się, czy działają one należycie. Uważam, że przyszedł już czas, abyśmy zajęli się naszymi problemami zamiast ciężko pracować nad rozbudową i pogłębianiem istniejących instytucji. Popełnione błędy można naprawić, a Unia może nadal pracować dla swoich obywateli i wspólnie z nimi. Europa potrzebuje dalekowzrocznej Unii. Dla mnie kierunek jest jasny: chcę Europy otwartej, opartej na integracji i ekologicznej. Wnioski przewodnie zawarte w komisyjnej strategii „Europa 2020” to ważne narzędzia do budowy takiej Europy, pod warunkiem, że będziemy potrafili je urzeczywistnić. I tu mam kilka znaków zapytania. Po pierwsze, nadrzędnym celem tej strategii jest stworzenie bardziej dynamicznej i konkurencyjnej gospodarki. W niektórych krajach udział kobiet w rynku pracy wynosi tylko 40 % – jest to zawstydzające. Rynek pracy, na którym obowiązuje równość płci stanowi warunek wstępny dla przyśpieszenia tworzenia miejsc pracy oraz dla sprostania wyzwaniom demograficznym. Mam nadzieję, że Rada i Komisja naprawdę biorą na poważnie to, że równość płci znalazła swoje miejsce w konkluzjach Rady na dwa miesiące. Społeczeństwo oparte na integracji potrzebuje większej liczby miejsc pracy. Bezrobocie jest główną przyczyną istnienia ubóstwa. Stopa bezrobocia wśród młodzieży w Hiszpanii, której wysokość wynosi 44 %, jest porażająca. Nasze możliwości w zakresie tworzenia ekologicznych miejsc pracy są nieskończone, ale nasze polityki muszą zmierzać w tym samym kierunku. Wydajna energetycznie Europa to również siła przewodnia innowacji, a ekwiwalent energetyczny szybkich pociągów, supersieci i zaawansowanych, inteligentnych systemów elektroenergetycznych jest potrzebny do polepszenia konkurencyjności Europy. Muszę tu wyrazić uznanie dla liberalnej komisarz, pani Neelie Kroes, która jako pierwsza nakreśliła rzeczywiście wyraźny obraz projektu przewodniego dotyczącego agendy cyfrowej. Oczekuję, że tego rodzaju wyczerpujące materiały dotyczące pozostałych platform przewodnich zostaną przygotowane przed nadejściem czerwca, co umożliwi nam również współpracę w zakresie podejmowania decyzji. Tymczasem, panie komisarzu, mamy unijną strategię, która wskazuje jeden kierunek, oraz pański projekt budżetu, który – szczerze mówiąc – wskazuje inny kierunek. Podobnie jak w odniesieniu do funduszy regionalnych, społecznych i rolnych, musimy dążyć do uproszczeń i większej spójności naszych wspólnych narzędzi. Potrzebujemy przejrzystości, potrzebujemy tego samego rodzaju statystyki oraz kijów i marchewek dla państw członkowskich – nie tylko po to, by podpisywać się pod zobowiązaniami, ale też po to, by ich dotrzymywać. Jest to ważne dla obywateli Europy i dla nas w Parlamencie. Musimy wzmacniać pakt stabilności i wzrostu, toteż w pełni popieramy pakiet komisarza Ollego Rehna. Aby przywrócić zaufanie – jak pan wspomniał, panie komisarzu – potrzebujemy wskaźników dotyczących pozostałych projektów przewodnich. To przywróci nasze zaufanie do pana, jako do Komisji, oraz, być może – jeśli będziemy umieli współpracować w procesie podejmowania decyzji – wiarę obywateli w nas."@pl16
"Senhor Presidente, eu dizia que tínhamos uma crise tripla na Europa: nos mercados financeiros, no emprego e no clima. Mas agora, infelizmente, temos uma crise quadrupla, se acrescentarmos a crise dos orçamentos de Estado. Tornou-se dolorosamente claro que a União Europeia tem uma necessidade imperiosa de visão. Até agora, a integração europeia centrou-se na criação de novos projectos, sem se certificar de que funcionam correctamente. Creio que chegou o momento de fazermos frente aos nossos problemas e de trabalharmos afincadamente no aprofundamento das instituições existentes. Os erros cometidos podem ser corrigidos e a União pode ainda trabalhar para – e com – os seus cidadãos. A Europa precisa de uma União com uma visão de futuro. Para mim, a direcção é clara: quero uma Europa aberta, inclusiva e verde. As emblemáticas propostas contidas na Estratégia Europa 2020 da Comissão são instrumentos importantes para criar essa Europa, desde que possamos torná-las realidade. E, aqui, tenho alguns pontos de interrogação. Em primeiro lugar, o objectivo primordial da estratégia é criar uma economia mais dinâmica e competitiva. Em alguns países, a participação das mulheres no mercado de trabalho é apenas de 40%, o que é vergonhoso. Um mercado de trabalho equitativo do ponto de vista do género é uma condição prévia para fomentar o emprego e enfrentar os desafios demográficos. Espero que o Conselho e a Comissão levem realmente a sério o facto de as conclusões do Conselho terem incluído, durante alguns meses, a igualdade de género. Uma sociedade inclusiva precisa de mais postos de trabalho. O desemprego é a principal razão da existência de pobreza. A taxa de desemprego juvenil em Espanha, 44%, é um facto devastador. Temos um sem-fim de oportunidades para criar empregos verdes, mas as nossas políticas devem seguir a mesma direcção. Uma Europa eficiente em termos energéticos é também uma força motriz da inovação, e o equivalente energético dos comboios rápidos, as super-redes e as redes inteligentes de alta tecnologia, é necessário para melhorar a competitividade da Europa. Não posso deixar de elogiar a Comissária liberal, Neelie Kroes, por ter sido a primeira pessoa a realmente apresentar uma proposta emblemática clara sobre a agenda digital, e espero ansiosamente poder dispor, antes de Junho, do mesmo tipo de material aprofundado sobre as restantes plataformas emblemáticas, para que também possamos colaborar na tomada de decisões. Mas, Senhor Comissário, temos a estratégia da UE a apontar numa direcção, e a sua proposta de orçamento, para ser sincera, aponta noutra direcção. Tal como os fundos regionais, os fundos sociais e o fundo agrícola, os nossos instrumentos comuns devem ser racionalizados e coerentes. Precisamos de transparência, precisamos do mesmo tipo de estatísticas e temos de aplicar a "política do pau e da cenoura" em relação aos Estados-Membros, não só para que assumam compromissos, mas também para que os cumpram. Isto é importante para os cidadãos europeus e também para nós, no Parlamento. Temos de reforçar o Pacto de Estabilidade e Crescimento, e apoiamos plenamente o pacote proposto pelo Comissário Olli Rehn. Para restabelecer a confiança – como o senhor mesmo referiu, Senhor Comissário –, precisamos dos indicadores sobre as restantes propostas emblemáticas. Isso permitiria restabelecer a nossa confiança em vós como Comissão, e talvez, se pudermos colaborar na tomada de decisões, restabelecer a confiança dos cidadãos em nós."@pt17
"Dle Preşedinte, obişnuiam să spun că am avut o criză economică triplă în Europa, cu pieţele financiare, locurile de muncă şi clima. Însă acum, din nefericire, avem o criză cvadruplă, dacă adăugăm criza bugetului de stat. Acest lucru ne-a arătat la modul dureros că Uniunea Europeană are neapărată nevoie de viziune. Integrarea europeană s-a concentrat, până acum, asupra creării de noi proiecte, fără a se asigura că acestea funcţionează în mod corect. Cred că a sosit acum momentul să ne confruntăm cu problemele noastre şi să muncim din greu pentru a adânci instituţiile existente. Greşelile care au fost făcute pot fi corectate şi Uniunea poate încă să lucreze pentru - şi cu - cetăţenii săi. Europa are nevoie de o Uniune care să privească înainte. Pentru mine, direcţia este clară: doresc o Europă care să fie deschisă, integrantă şi ecologică. Propunerile principale din cadrul strategiei Europa 2020 a Comisiei reprezintă instrumente importante pentru crearea acelei Europe, cu condiţia să le facem să devină realitate. Iar aici am câteva semne de întrebare. În primul rând, scopul suprem al strategiei este crearea unei economii mai dinamice şi mai competitive. În unele state, participarea femeilor pe piaţa muncii este de doar 40 %, ceea ce este ruşinos. O piaţă a muncii marcată de egalitatea între sexe este o condiţie preliminară pentru creşterea numărului de locuri de muncă şi pentru combaterea provocărilor demografice. Sper că Consiliul şi Comisia chiar iau în serios faptul că concluziile Consiliului au inclus egalitatea între sexe de câteva luni. O societate integrantă are nevoie de mai multe locuri de muncă. Șomajul este principalul motiv al existenţei sărăciei. Șomajul în rândul tinerilor, de 44 %, este devastator. Avem ocazii nelimitate de creare a unor locuri de muncă ecologice, însă politicile noastre trebuie îndreptate în aceeaşi direcţie. O Europă eficientă din punct de vedere energetic este, de asemenea, o forţă motrice a inovaţiei și energia echivalentă a trenurilor rapide, a super-reţelelor şi a reţelelor inteligente de înaltă tehnologie este necesară pentru îmbunătăţirea competitivităţii Europei. Trebuie să o laud pe dna comisar Neelie Kroes, de orientare liberală, pentru că a fost prima care a conturat, într-adevăr, o propunere principală clară cu privire la agenda digitală şi aştept cu nerăbdare să am acelaşi tip de material aprofundat cu privire la restul platformelor principale înainte de iunie, astfel încât să putem coopera şi în ceea ce priveşte luarea deciziilor. Însă, dle comisar, avem strategia UE care se îndreaptă într-o anumită direcţie şi, ca să fiu sinceră, propunerea dvs. de buget, care se îndreaptă în altă direcţie. Ca și în cazul fondurilor regionale, al fondurilor sociale şi al fondului pentru agricultură, trebuie să avem aceeaşi orientare şi coerenţă în instrumentele noastre comune. Avem nevoie de transparenţă, avem nevoie de acelaşi fel de statistici şi avem nevoie de politici de recompensare sau de coerciţie pentru statele membre, nu numai pentru a emite promisiuni, ci şi pentru a le respecta. Acest lucru este important pentru cetăţenii europeni şi pentru noi, deputaţii din acest Parlament. Trebuie să întărim Pactul de creştere şi de stabilitate şi susţinem în totalitate pachetul comisarului Olli Rehn. Pentru restabilirea încrederii, aşa cum aţi menţionat, dle comisar, avem nevoie de indicatorii cu privire la restul propunerilor majore. Aceasta ar restabili încrederea noastră în dvs. ca şi Comisie şi, poate, dacă putem coopera în privinţa luării deciziilor, la restabilirea încrederii pe care cetăţenii o au în noi."@ro18
"Vážený pán predseda, zvykla som hovoriť, že v Európe máme trojitú krízu: finančných trhov, zamestnanosti a klímy. Teraz však, bohužiaľ, máme štvoritú krízu, ak pridáme aj krízu štátnych rozpočtov. Tá jasne a bolestne ukázala, že Európska únia zúfalo potrebuje víziu. Európska integrácia sa doteraz zameriavala na vytváranie nových projektov bez toho, aby sa zaistilo, že fungujú správne. Som presvedčená, že teraz nadišiel čas riešiť vlastné problémy a namiesto toho sa intenzívne snažiť o prehĺbenie jestvujúcich inštitúcií. Chyby, ktoré sa urobili, možno napraviť a Únia stále môže pracovať pre občanov a s občanmi. Európa potrebuje Úniu orientovanú na budúcnosť. Pre mňa je smerovanie jasné: chcem Európu, ktorá je otvorená, začleňujúca a ekologická. Vzorové návrhy zo strany Komisie v rámci stratégie EÚ do roku 2020 sú dôležitými nástrojmi na vytvorenie takejto Európy za predpokladu, že ich dokážeme uskutočniť. A tu mám niekoľko otáznikov. Po prvé, dominantným cieľom stratégie je vytvoriť dynamickejšie a konkurencieschopnejšie hospodárstvo. V niektorých krajinách je účasť žien na trhu práce len 40 %, a to je hanba. Rodovo rovný pracovný trh je predpokladom naštartovania tvorby pracovných miest a riešenia demografických problémov. Dúfam, že Rada a Komisia berú naozaj vážne skutočnosť, že závery Rady už niekoľko mesiacov obsahujú aj problematiku rodovej rovnosti. Začleňujúca spoločnosť potrebuje viac pracovných miest. Nezamestnanosť je hlavnou príčinou existencie chudoby. Nezamestnanosť mladých ľudí v Španielsku na úrovni 44 % je zdrvujúca. Máme nekonečné príležitosti vytvárať ekologické pracovné miesta, ale naše politiky musia byť zamerané rovnakým smerom. Energeticky efektívna Európa je tiež hybnou silou inovácií a ak chceme zvýšiť konkurencieschopnosť Európy, potrebujeme energetický ekvivalent rýchlych vlakov, supersiete a inteligentné siete na špičkovej úrovni. Musím pochváliť liberálnu komisárku Neelie Kroesovú za to, že bola prvou, kto naozaj predstavil jasný vzorový návrh v súvislosti s digitálnym programom, a teším sa, že ešte pred júnom budeme mať podrobné dokumenty rovnakého charakteru aj v súvislosti s ostatnými vzorovými platformami, aby sme mohli spolupracovať aj v rozhodovacom procese. Avšak, pán komisár, máme stratégiu EÚ, ktorá sa uberá jedným smerom, kým váš návrh rozpočtu sa, pravdu povediac, uberá iným smerom. Aj v prípade regionálnych fondov, sociálnych fondov a poľnohospodárskeho fondu musíme zefektívniť a zosúladiť naše spoločné nástroje. Potrebujeme transparentnosť, potrebujeme rovnaké štatistiky a potrebujeme cukor a bič na členské štáty, aby nielen dávali sľuby, ale ich aj dodržiavali. To je dôležité pre európskych občanov a pre nás v Parlamente. Musíme posilniť Pakt stability a rastu a plne podporujeme balík komisára Olliho Rehna. Ak chceme obnoviť dôveru, ako ste povedali, pán komisár, potrebujeme ukazovatele pre ostatné vzorové návrhy. Tým by sa obnovila naša dôvera vo vás ako Komisiu a, ak dokážeme spolupracovať pri rozhodovaní, možno aj dôvera občanov v nás."@sk19
". – Gospod predsednik, včasih sem rekla, da imamo trojno krizo v Evropi s finančnimi trgi, delovnimi mesti in podnebjem. Toda zdaj imamo na žalost štirikratno krizo, če dodamo še krizo državnega proračuna. Boleče očitno je, da Evropska unija nujno potrebuje vizijo. Evropsko povezovanje je bilo do zdaj osredotočeno na ustvarjanje novih projektov, ne da bi se prepričali, da ustrezno delujejo. Verjamem, da je prišel čas, da se lotimo naših težav in trdo delamo, da bi poglobili obstoječe institute. Napake, ki so bile narejene, je mogoče popraviti in Unija lahko še vedno dela za – in s – svojimi državljani. Evropa potrebuje v prihodnost usmerjeno Unijo. Zame je smer jasna: hočem Evropo, ki je odprta, vključujoča in zelena. Vodilni predlogi v strategiji Komisije Evropa 2020 so pomembna orodja za ustvarjanje te Evrope, pod pogojem, da jih lahko uresničimo. In tu imam nekaj vprašajev. Prvič, poglavitni cilj strategije je ustvariti bolj dinamično in konkurenčno gospodarstvo. V nekaterih državah je udeležba žensk na trgu dela komaj 40 %, kar je sramotno. Trg dela, enakovreden glede na spol, je prvi pogoj za povečanje števila delovnih mest in reševanje demografskih izzivov. Upam, da bosta Svet in Komisija zares resno vzela dejstvo, da sklepi Sveta že več mesecev zajemajo enakost spolov. Vključujoča družba potrebuje več delovnih mest. Brezposelnost je glavni razlog za obstoj revščine. Brezposelnost mladih v Španiji, ki je enaka 44 %, je porazna. Imamo nešteto priložnosti za ustvarjanje zelenih delovnih mest, toda naše politike morajo biti enako usmerjene. Energetsko učinkovita Evropa je tudi gonilna sila inovacij in za izboljšanje konkurenčnosti Evrope potrebujemo energetski ekvivalent hitrih vlakov, superomrežja in visokotehnološka inteligentna omrežja. Pohvaliti moram liberalno komisarko, Neelie Kroes, ker je prva zares opredelila jasen vodilni predlog za digitalno agendo, in veselim se enako poglobljenega gradiva o ostalih vodilnih platformah pred junijem, da bomo lahko sodelovali pri odločanju. Toda gospod komisar, strategija EU kaže v eno smer, vaš predlog proračuna pa, če smo iskreni, v drugo. Kot regionalni skladi, socialni skladi in kmetijski sklad moramo racionalizirati naša skupna orodja in poskrbeti za njihovo usklajenost. Potrebujemo preglednost in potrebujemo nekakšno statistiko ter palice in korenčke za države članice, ne le da dajo obljube, temveč da jih tudi izpolnijo. To je pomembno za evropske državljane in za nas v Parlamentu. Okrepiti moramo pakt za stabilnost in rast in povsem podpiramo sveženj komisarja Ollija Rehna. Če želimo ponovno vzpostaviti zaupanje, kot ste omenili, komisar, potrebujemo kazalnike za ostale vodilne predloge. Tako bi ponovno pridobili naše zaupanje v vas kot Komisijo in morda, če lahko sodelujemo pri odločanju, zaupanje državljanov v nas."@sl20
"Herr talman! Jag brukade säga att vi i EU har en tredubbel kris med finansmarknader, arbetstillfällen och klimat. Men nu har vi tyvärr en fyrdubbel kris om vi lägger till statsbudgetkrisen. Denna kris har på ett smärtsamt sätt tydligt visat att EU är i akut behov av en vision. Den europeiska integrationen har hittills främst varit inriktad på att skapa nya projekt utan att se till att de verkligen fungerar ordentligt. Jag anser att det nu är dags för oss att ta itu med våra problem och i stället arbeta hårt för att fördjupa redan befintliga institutioner. De misstag som har gjorts kan rättas till och unionen kan fortfarande verka för – och med – sina medborgare. Europa behöver en framåtblickande union. För mig är inriktningen klar: jag vill ha ett Europa som är öppet, inkluderande och grönt. Huvudförslagen i kommissionens EU 2020-strategi är viktiga instrument för att skapa detta Europa under förutsättning att vi kan förverkliga dem. Och här har jag en del frågetecken. För det första är det övergripande målet för strategin att skapa en mer dynamisk och konkurrenskraftig ekonomi. I vissa länder är andelen kvinnor på arbetsmarknaden så låg som 40 procent, och detta är skamligt. En arbetsmarknad med lika möjligheter för kvinnor och män är en förutsättning för att skaffa fler arbetstillfällen och ta itu med de demografriska utmaningarna. Jag hoppas att rådet och kommissionen verkligen ser allvarligt på att rådets slutsatser under ett antal månader har innefattat jämställdhet mellan kvinnor och män. Ett inkluderande samhälle behöver fler arbetstillfällen. Arbetslösheten är den främsta anledningen till att det finns fattigdom. Ungdomsarbetslösheten i Spanien är förödande, den ligger på 44 procent. Vi har oändligt många möjligheter att skapa gröna arbetstillfällen, men vår politik måste ha samma inriktning. Ett energieffektivt EU är också en drivkraft för innovation, och det behövs energimässiga motsvarigheter till snabbtåg, effektiva kraftledningsnät och högteknologiska kraftledningsnät för att förbättra EU:s konkurrenskraft. Jag vill lovorda den liberala kommissionsledamoten Neelie Kroes för att hon var först med att verkligen skissera ett huvudförslag på den digitala agendan, och jag ser fram emot att få samma slags väl genomtänkta material i resten av huvudförslagen före juni så att vi också kan samarbeta i beslutsfattandet. Men, herr kommissionsledamot, vi har EU-strategin som pekar i en riktning, och ert budgetförslag pekar, uppriktigt sagt, i en annan riktning. Såväl som i fråga om regionalfonderna, socialfonderna och jordbruksfonden måste vi eftersträva enhetlighet och sammanhållning i våra gemensamma instrument. Vi behöver öppenhet och insyn. Vi behöver samma slags statistik och vi behöver käppar och morötter för medlemsstaterna så att de inte bara avger löften utan också håller dem. Detta är viktigt för EU-medborgarna och för oss i Europaparlamentet. Vi måste stärka tillväxt- och stabilitetspakten, och vi stöder helt och fullt kommissionsledamot Olli Rehns paket. Ni talade om att återställa förtroendet, herr kommissionsledamot. För att kunna göra detta måste vi ha indikatorerna för de övriga huvudförslagen. Detta skulle återställa vårt förtroende för er som kommission och kanske även medborgarnas förtroende för oss, om vi kan samarbeta i beslutsfattandet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Lena Ek,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,9
"Olli Rehn "13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph