Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-05-19-Speech-3-298"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100519.22.3-298"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, tout d’abord je m’interroge quand même un instant sur notre programmation et sur notre capacité d’organiser nos débats. Je suis très contente de cohabiter dans ce débat avec toutes ces initiatives du Parlement européen, mais j’ai l’impression d’être, comme nous le disons en bon français, dans un dont je ne suis pas sûre qu’il définisse exactement ce qu’est la vision du Parlement européen sur la stratégie 2020. Mais peut-être suis-je trop exigeante. C’est face à cet enjeu que la commission de l’emploi et des affaires sociales appelle les autorités à faire attention à la façon dont les investissements publics pourraient être diminués dans ces domaines, alors même que la faiblesse de la croissance, que la faiblesse de l’initiative de l’investissement privé ne permettent pas d’assurer le relais et donc la reconstruction des finances publiques dans l’immédiat. Il y a là une question de calendrier qui nous semble tout à fait déterminante, et nous ne pouvons que regretter que les ministres des affaires économiques et monétaires aient pu plaider pour un retrait des mesures non conventionnelles de soutien à l’emploi et à la lutte contre le chômage, alors même que les ministres des affaires sociales n’avaient pas été consultés dans un contexte où nous savons le caractère dramatique d’une situation de l’emploi et des affaires sociales dans notre Union européenne. En revanche, j’espère, Monsieur le Président, que vous partagez avec moi une inquiétude car, en notre nom à tous, vous avez saisi le président Herman von Rompuy, le 10 mai dernier, d’une demande extrêmement importante qui est la suivante. S’agissant de l’adoption des lignes directrices emploi, cette année, exceptionnellement si j’ose dire, dans le cadre d’un partenariat privilégié entre la Commission et le Parlement européen, et dans un esprit de bonne coopération avec le Conseil, compte tenu du calendrier un peu décalé – normalement les lignes directrices emploi sont publiées à la fin de l’année précédente; cette année, elles ont été publiées à la fin du mois d’avril et nous devrons délibérer sur celles-ci, alors qu’elles nous engagent dans un cycle long pour les années à venir, avant le Conseil européen de printemps – vous aviez bien voulu soutenir, en notre nom à tous, la demande que nous avons adressée au président Herman van Rompuy pour que le Conseil européen laisse au Parlement européen le droit d’exercer ses pouvoirs, au nom même du traité de Lisbonne. Or, manifestement, ni la Commission, ni le Conseil n’ont aucune intention de tenir compte de cette demande et entendent donc consciemment violer le traité. Je pense que les autorités de cette maison devront prendre leurs responsabilités et en tirer les conséquences. Sur l’enjeu de ces lignes directrices emploi, qui seront un élément de mise en œuvre de la stratégie 2020, comment ne pas attirer l’attention des autorités sur l’importance qu’elles revêtent à un moment où 17 % des Européens sont en dessous du seuil de pauvreté, sur la base de chiffres de 2007, je le rappelle toujours, c’est-à-dire avant même le déclenchement de la crise, et où 23 millions de nos compatriotes vont se retrouver au chômage. Une grande inquiétude règne au sein de la commission de l’emploi et des affaires sociales sur deux points. Tout d’abord sur l’objectif de lutte contre la pauvreté, je crois qu’à l’initiative du commissaire László cet objectif a été inscrit dans la stratégie 2020, et nous nous en réjouissons. Nous ne comprenons pas comment ce point fait l’objet de discussions, d’hésitations, de mises en cause des compétences de l’Union au sein du Conseil, alors même que la lecture claire du Traité indique qu’il s’agit d’un domaine où l’Union européenne a aussi des responsabilités. Et puis, l’autre inquiétude porte sur l’articulation et la cohérence entre les différentes politiques car, dans cette stratégie 2020, on le voit, la Commission nous dit qu’elle a fondamentalement changé les choses, puisqu’elle a réduit le nombre d’objectifs. Je crois que le changement fondamental ne peut pas se réduire à une réduction des objectifs. En revanche, ce dont nous sommes convaincus, c’est que cette stratégie 2020 doit tenir compte de la réalité de la situation au sein de l’Union européenne. Et, dans cette situation, ceux qui, aujourd’hui, souffrent le plus de la crise, ceux qui vont être le plus durement frappés par la crise, c’est ceux qui font la richesse même de l’Union européenne. Or, nous voyons ici ou là se développer des débats qui risqueraient de se retourner contre l’intérêt même des Européens puisqu’ils conduiraient à diminuer l’investissement là où il est le plus nécessaire, c’est-à-dire dans notre capital à long terme: l’éducation, la formation, la santé."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, pane komisaři, v první chvíli jsem se podivovala nad naším plánováním a naší schopností organizovat své rozpravy. Jsem velmi ráda, že se mohu podílet na této rozpravě o všech těchto iniciativách Evropského parlamentu, nicméně mám opravdu pocit, jako kdybych byla v tavícím kotli, o němž si nejsem jistá, že nabízí přesnou definici vize, jakou má Evropský parlament pro strategii EU 2020. Ale možná jsem příliš náročná. Proto Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, jenž stojí před touto výzvou, vyzývá orgány, aby si uvědomily, jak lze v těchto oblastech omezit veřejné investice právě v době, kdy slabý růst a omezené soukromé investice nejsou s to zaplnit vzniklou mezeru, a tudíž v krátkodobém horizontu zajistit obnovu veřejných financí. Toto je zásadně důležitá otázka načasování a my můžeme jen vyjádřit politování nad tím, že se ministři pro hospodářské a měnové záležitosti mohli vyslovit pro stažení mimořádné podpory zaměstnanosti a opatření ke snížení nezaměstnanosti, aniž by byli konzultováni ministři pro sociální záležitosti, pokud jde o stav zaměstnanosti a sociálních záležitostí v naší Evropské unii, o němž víme, že je tragický. Na druhou stranu doufám, že sdílíte mé obavy, pane předsedo, protože jste jménem této sněmovny vznesl dne 10. května mimořádně důležitou otázku pro pana předsedu Van Rompuye. Souvisí s letošním přijetím hlavních směrů politiky zaměstnanosti – snad smím říci, že to bylo výjimečné opatření – jako součásti zvláštního partnerství Komise a Evropského parlamentu a v duchu dobré spolupráce s Radou vzhledem k poněkud revidovanému časovému plánu – pokyny k zaměstnanosti bývají běžně zveřejňovány na konci předcházejícího roku; letos byly zveřejněny v dubnu, a i když nás zavazují k dlouhodobému cyklu pro nadcházející roky, budeme je muset uvážit před jarním zasedáním Evropské rady. S ohledem na to jste jménem nás všech laskavě podpořil výzvu, kterou jsme zaslali panu předsedovi Van Rompuyovi, aby Evropská rada zajistila Evropskému parlamentu právo vykonat své pravomoci v rámci Lisabonské smlouvy. Komise ani Rada zjevně nemají v úmyslu tento požadavek zohlednit, a proto vědomě zamýšlí porušit Smlouvu. Domnívám se, že se orgány v této sněmovně budou muset chopit svých odpovědností a poučit se z toho. Pokud jde o výzvu, kterou přinášejí tyto hlavní směry politiky zaměstnanosti, jež budou ovlivňovat provádění strategie do roku 2020, musíme orgány upozornit na jejich význam v době, kdy 17 % Evropanů žije pod hranicí chudoby – poukázala bych na to, že tyto údaje pocházejí z roku 2007, tedy z doby ještě před tím, než začala krize – a kdy 23 milionů našich občanů skončí jako nezaměstnaní. Ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci nyní panují obavy ohledně dvou záležitostí. Za prvé se týkají cíle snížení chudoby, což byla myslím iniciativa pana komisaře Andora; tento cíl byl začleněn do strategie 2020 a my to vítáme. Nerozumíme tomu, jak může být tato záležitost v Radě předmětem diskusí, váhání a zpochybňování s ohledem na pravomoci Unie, když Smlouva jasně uvádí, že toto je oblast, pro kterou je Evropská unie také příslušná. Pak je zde další otázka související se vztahem mezi různými politikami a jejich soudržností, neboť Komise nám jasně sděluje, že tuto strategii 2020 zásadně změnila, protože zmenšila množství cílů. Domnívám se, že zásadní změna musí spočívat v něčem více než jen v prostém zmenšení počtu cílů. Nicméně jsme přesvědčeni, že strategie 2020 musí vzít v úvahu reálnou situaci v Evropské unii. A realita je taková, že ti, kdo nyní nejvíce trpí důsledky krize, koho nejzávažněji postihla, jsou ti, kdo vlastně vytvářejí blahobyt EU. Skutečností je, že jsme svědky toho, jak tu a tam začínají diskuse, které mají sklon jít proti skutečným zájmům Evropanů, protože by jejich důsledkem bylo omezení investic právě tehdy, když je jich nejvíc zapotřebí, jinými slovy investic do našeho dlouhodobého kapitálu: vzdělávání, odborné přípravy a zdraví."@cs1
"Hr. formand, hr. kommissær! Først og fremmest vil jeg gerne udtrykke undren over vores programlægning og vores evne til at tilrettelægge vores forhandlinger. Jeg er meget glad for at deltage i denne forhandling om alle disse initiativer fra Europa-Parlamentet, men jeg føler mig lidt som i en smeltedigel, og jeg er ikke sikker på, at det giver en præcis definition af Parlamentets vision for EU2020-strategien. Men måske stiller jeg bare for store krav. Derfor opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender de ansvarlige til at være opmærksomme på, hvordan de offentlige investeringer kan blive reduceret på disse områder på et tidspunkt, hvor en svag vækst og lavere private investeringer ikke kan kompensere for dette og dermed sikre genopretningen af de offentlige finanser på kort sigt. Tidsplanen er utrolig vigtig, og vi kan ikke argumentere for en ophævelse af ikkekonventionelle foranstaltninger for beskæftigelsesstøtte og arbejdsløshedsbekæmpelse, men beklager, at ministrene for økonomi og valutaspørgsmål gik ind for dette, selv om ministrene for sociale anliggender ikke var blevet hørt i denne tragiske situation for beskæftigelse og sociale anliggender i EU. På den anden siden håber jeg, at De deler min bekymring, hr. formand, for på Parlamentets vegne tog De et fantastisk vigtigt spørgsmål op over for hr. Van Rompuy den 10. maj, som drejer sig om følgende. I forbindelse med vedtagelsen af beskæftigelsesretningslinjerne i år – tør man formode, at det er en ekstraordinær foranstaltning – som led i et særligt partnerskab mellem Kommissionen og Parlamentet og i en god samarbejdsånd med Rådet under hensyntagen til den noget ændrede tidsplan –offentliggøres beskæftigelsesretningslinjerne normalt ved udgangen af det foregående år. I år blev de offentliggjort i april, og selv om de forpligter os til en lang cyklus i det kommende år, er vi nødt til at behandle dem inden Det Europæiske Råds forårstopmøde – De var så venlig på vores vegne at støtte den anmodning, vi sendte til hr. Van Rompuy, hvor vi bad Det Europæiske Råd give Parlamentet ret til selv at udøve sine rettigheder i henhold til Lissabontraktaten. Det er klart, at hverken Kommissionen eller Rådet har til hensigt at overveje denne anmodning, og derfor vil de bevidst overtræde traktaten. Jeg mener, at de ansvarlige her Parlamentet vil skulle påtage sig deres ansvar og tage ved lære af dette. Med hensyn til udfordringen ved disse beskæftigelsesretningslinjer, som bliver en faktor ved gennemførelsen af 2020-strategien, skal vi henlede de ansvarliges opmærksomhed på dem på et tidspunkt, hvor 17 % af europæerne lever under fattigdomsgrænsen – jeg skal påpege, at disse tal stammer fra 2007, altså allerede før krisen indtraf – og hvor 23 mio. af vores medborgere ender med at være arbejdsløse. I øjeblikket hersker der stor bekymring om to spørgsmål inden for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. For det første vedrørende målet for fattigdomsreduktion, som vist var et initiativ fra kommissær Andor. Dette mål blev medtaget i 2020-strategien, og det glæder vi os over. Vi forstår ikke, hvordan dette spørgsmål kan være genstand for diskussioner, tøven og anfægten af EU's kompetencer inden for Rådet, når det tydeligt fremgår af traktaten, at dette er et område, hvor EU også har et ansvar. Det andet spørgsmål drejer sig om forholdet og konsekvensen mellem de forskellige politikker, for Kommissionen siger helt klart til os, at den har foretaget grundlæggende ændringer af 2020-strategien, eftersom den har reduceret antallet af mål. Jeg mener, at grundlæggende ændringer skal være langt mere end blot en reduktion af antallet af mål. Men vi er overbeviste om, at 2020-strategien skal tage højde for den virkelige situation i EU. Virkeligheden er, at de, der i øjeblikket lider mest som følge af krisen, de, der bliver hårdest ramt, er dem, der rent faktisk skaber EU's rigdom. Faktum er, at vi er vidne til forhandlinger her og der, der strider mod europæernes interesser, fordi de vil føre til faldende investeringer netop på et tidspunkt, hvor der er størst brug for dem, med andre ord investeringer i vores langfristede kapital, nemlig almen og faglig uddannelse samt sundhed."@da2
"Herr Präsident, Herr Kommissar! Zunächst einmal wundere ich mich gerade über unsere Programmgestaltung und unsere Fähigkeit, die Aussprachen zu organisieren. Ich freue mich sehr, an dieser Aussprache mit all diesen Initiativen des Europäischen Parlaments teilzunehmen, aber ich fühle mich wie in einem Schmelztiegel, wobei ich nicht sicher bin, ob dies eine exakte Definition der Vision des Europäischen Parlaments für die Strategie Europa 2020 ist. Vielleicht bin ich aber auch nur zu anspruchsvoll. Aus diesem Grund und angesichts dieser Herausforderung fordert der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten die zuständigen Stellen auf, sich bewusst zu machen, wie öffentliche Investitionen in diesen Bereichen gekürzt werden könnten, und dies zu einem Zeitpunkt, an dem das schwache Wachstum und die geringeren Privatinvestitionen diese Flaute nicht abfangen und damit die kurzfristige Erholung der öffentlichen Finanzen sicherstellen können. Dies ist eine äußerst wichtige Terminfrage, und wir können es nur bedauern, dass die Wirtschafts- und Finanzminister für eine Abschaffung unkonventioneller Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und Reduzierung der Arbeitslosigkeit argumentieren konnten, wobei die Minister für Soziales in dieser, wie wir wissen, tragischen Beschäftigungs- und Sozialsituation in unserer Europäischen Union nicht konsultiert wurden. Andererseits hoffe ich, dass Sie, Herr Präsident, meine Bedenken teilen, da Sie im Namen dieses Hauses Präsident Van Rompuy am 10. Mai eine äußerst wichtige Frage zu Folgendem gestellt haben. Im Hinblick auf die Annahme der beschäftigungspolitischen Leitlinien in diesem Jahr – ich sage jetzt einmal als außergewöhnliche Maßnahme – im Rahmen einer besonderen Partnerschaft zwischen der Kommission und dem Europäischen Parlament und im Geist einer guten Zusammenarbeit mit dem Rat, wobei man den etwas geänderten zeitlichen Ablauf berücksichtigen muss: Normalerweise werden diese beschäftigungspolitischen Leitlinien am Ende des Vorjahres veröffentlicht. Dieses Jahr wurden sie im April veröffentlicht, und obwohl sie uns zu einem langen Zyklus für die nächsten Jahre verpflichten, müssen wir darüber vor dem Europäischen Rat im Frühjahr beraten. Sie haben freundlicherweise in unser aller Namen unsere Bitte an Präsident Van Rompuy unterstützt, den Europäischen Rat aufzufordern, dem Europäischen Parlament das Recht zu gewähren, seine Befugnisse gemäß dem Vertrag von Lissabon zu nutzen. Weder die Kommission noch der Rat haben offensichtlich die Absicht, diese Bitte zu berücksichtigen, und planen daher, wissentlich gegen den Vertrag zu verstoßen. Ich denke, die Verantwortlichen in diesem Haus werden ihrer Verantwortung gerecht werden müssen und Lehren daraus ziehen. Was die Herausforderung dieser beschäftigungspolitischen Leitlinien anbelangt, die bei der Umsetzung der Strategie Europa 2020 eine Rolle spielen werden, müssen wir die Aufmerksamkeit der zuständigen Stellen auf ihre Bedeutung lenken in einer Zeit, in der 17 % der Europäer unter der Armutsgrenze leben – ich möchte darauf hinweisen, dass diese Zahlen aus dem Jahr 2007 und damit noch von vor dem Beginn der Krise stammen – und 23 Millionen unserer Mitbürgerinnen und Mitbürgern die Arbeitslosigkeit droht. Derzeit herrscht im Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten über zwei Themen große Sorge: zum einen über das Ziel der Armutsbekämpfung, was, glaube ich, auf eine Initiative von Kommissar Andor zurückgeht. Diese Zielsetzung wurde in die Strategie Europa 2020 aufgenommen, was wir begrüßen. Wir verstehen nicht, wie dieses Thema innerhalb des Rates Grund für Diskussionen, Bedenken und das Infragestellen der Kompetenzen der Union sein kann, wenn der Vertrag eindeutig darlegt, dass dies ein Bereich ist, in dem die EU Verantwortung trägt. Das andere Thema hat mit der Beziehung und Vereinbarkeit zwischen den verschiedenen Strategien zu tun, da uns die Kommission eindeutig mitteilt, sie habe grundlegende Änderungen an dieser 2020-Strategie vorgenommen, da die Zahl der Zielsetzungen reduziert wurde. Meiner Meinung nach geht es bei einer grundsätzlichen Änderung um viel mehr als nur die Reduzierung der Zahl der Zielsetzungen. Wovon wir jedoch überzeugt sind, ist, dass die Strategie Europa 2020 die reale Situation in der EU berücksichtigen muss. Die Realität ist, dass diejenigen, die derzeit unter den Auswirkungen der Krise am meisten leiden, die am härtesten getroffen werden, auch diejenigen sind, die letztlich den Wohlstand der EU schaffen. Tatsache ist, dass wir beobachten, wie überall Diskussionen geführt werden, die dazu neigen, sich gegen die Interessen der Europäer zu wenden, da sie zu einer Reduzierung der Investitionen zu einem Zeitpunkt, an dem sie am meisten gebraucht werden, führen würden, mit anderen Worten bei unserem langfristigen Kapital: Bildung, Weiterbildung und Gesundheit."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, οφείλω καταρχάς να εκφράσω τις αμφιβολίες μου για τον προγραμματισμό και για την ικανότητά μας να οργανώνουμε κατάλληλα τις συζητήσεις μας. Είμαι πολύ πρόθυμη να μοιραστώ τη σημερινή συζήτηση με όλες αυτές τις πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αισθάνομαι όμως σαν να βρίσκομαι μέσα σε ένα χωνευτήρι το οποίο δεν είμαι σίγουρη ότι αντιπροσωπεύει ακριβώς το όραμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη στρατηγική «ΕΕ 2020». Ίσως όμως να γίνομαι υπερβολικά απαιτητική. Γι’ αυτό, απέναντι σε αυτήν την πρόκληση, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί τις αρχές να δώσουν προσοχή στον τρόπο μείωσης των δημόσιων επενδύσεων σε αυτούς τους τομείς, ιδίως μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία η μειωμένη ανάπτυξη και οι ελαττωμένες ιδιωτικές επενδύσεις δεν μπορούν να καλύψουν το κενό και, ως εκ τούτου, να διασφαλίσουν τη βραχυπρόθεσμη ανάκαμψη των δημόσιων οικονομικών. Πρόκειται για ζήτημα προγραμματισμού καίριας σημασίας, και δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε τη λύπη μας για την απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Νομισματικής Πολιτικής να ταχθούν υπέρ της απόσυρσης των μη συμβατικών μέτρων στήριξης της απασχόλησης και μείωσης της ανεργίας, χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση με τους υπουργούς Κοινωνικών Υποθέσεων δεδομένης της τραγικής, όπως γνωρίζουμε, κατάστασης στους τομείς της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων στην Ευρωπαϊκή μας Ένωση. Από την άλλη πλευρά, ευελπιστώ ότι συμμερίζεστε την ανησυχία μου, κύριε Πρόεδρε, μιας και θίξατε, εξ ονόματος του Σώματος ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα στον Πρόεδρο Van Rompuy, στις 10 Μαΐου, το οποίο αφορά τα ακόλουθα. Όσον αφορά την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση, εφέτος –κατ’ εξαίρεση θα έλεγα– στο πλαίσιο ειδικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και σε πνεύμα καλής συνεργασίας με το Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το ελαφρώς αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα –οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση συνήθως δημοσιεύονται στα τέλη του προηγουμένου έτους, εφέτος όμως δημοσιεύτηκαν τον Απρίλιο και θα κληθούμε να τις συζητήσουμε πριν από το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ενώ μας δεσμεύουν για έναν μακροχρόνιο κύκλο τα επόμενα χρόνια– είχατε την καλοσύνη να υποστηρίξετε, εκ μέρους όλων μας, το αίτημα που απευθύναμε στον Πρόεδρο Van Rompuy ζητώντας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να χορηγήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το δικαίωμα άσκησης των αρμοδιοτήτων του δυνάμει της Συνθήκης της Λισαβόνας αυτής καθαυτή. Είναι σαφές ότι ούτε η Επιτροπή ούτε το Συμβούλιο έχουν την πρόθεση να εξετάσουν αυτό το αίτημα και επομένως επιλέγουν συνειδητά να παραβιάσουν τη Συνθήκη. Εκτιμώ ότι οι αρχές του παρόντος Σώματος οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να αντλήσουν διδάγματα από αυτό το γεγονός. Όσον αφορά την πρόκληση που παρουσιάζουν οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, οι οποίες θα επηρεάσουν την εφαρμογή της στρατηγικής για το 2020, πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή των αρχών στη σπουδαιότητά τους σε μια περίοδο κατά την οποία το 17% των Ευρωπαίων ζει κάτω από το όριο της φτώχειας –επισημαίνω ότι τα στοιχεία αυτά αφορούν το 2007, με άλλα λόγια την περίοδο πριν ακόμη εκδηλωθεί η κρίση– και κατά την οποία 23 εκατομμύρια συμπολίτες μας οδηγούνται στην ανεργία. Αυτήν την περίοδο επικρατεί μεγάλη ανησυχία στους κόλπους της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με δύο ζητήματα. Πρώτον, σχετικά με τον στόχο μείωσης της φτώχειας, ο οποίος αν δεν κάνω λάθος ήταν πρωτοβουλία του Επιτρόπου Andor: ο στόχος αυτός συμπεριλήφθηκε στη στρατηγική για το 2020, πράγμα το οποίο χαιρετίζουμε. Δεν αντιλαμβανόμαστε πώς είναι δυνατό το ζήτημα αυτό να αποτελεί θέμα συζητήσεων, δισταγμών και αμφισβήτησης των αρμοδιοτήτων της Ένωσης στους κόλπους του Συμβουλίου, όταν η Συνθήκη ορίζει σαφώς ότι πρόκειται για τομέα στον οποίο και η ΕΕ διαθέτει αρμοδιότητες. Το δεύτερο ζήτημα αφορά τη συσχέτιση και τη συνέπεια μεταξύ των διάφορων πολιτικών, επειδή η Επιτροπή μάς λέει σαφώς ότι έχει επιφέρει θεμελιώδεις αλλαγές σε αυτήν τη στρατηγική για το 2020, καθώς μείωσε τον αριθμό των στόχων. Πιστεύω ότι οι θεμελιώδεις αλλαγές δεν μπορεί να περιορίζονται μόνο στη μείωση του αριθμού των στόχων. Ωστόσο, είμαστε πεπεισμένοι ότι η στρατηγική για το 2020 πρέπει να λαμβάνει υπόψη την πραγματική κατάσταση στην ΕΕ. Η πραγματικότητα είναι ότι η ομάδα που υποφέρει σήμερα περισσότερο εξαιτίας της κρίσης, η ομάδα που θα πληγεί σοβαρότερα, είναι η ομάδα του πληθυσμού η οποία ουσιαστικά δημιουργεί τον πλούτο της ΕΕ. Είναι δεδομένο ότι βλέπουμε να ξεκινούν από διάφορους χώρους συζητήσεις οι οποίες ενδέχεται να στρέφονται κατά των συμφερόντων των ίδιων των Ευρωπαίων, επειδή θα προκαλούσαν μείωση των επενδύσεων σε μια περίοδο κατά την οποία είναι αναγκαίες περισσότερο από κάθε άλλη φορά, με άλλα λόγια όσον αφορά το μακροπρόθεσμο κεφάλαιό μας: την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την υγεία."@el10
"Mr President, Commissioner, firstly, I do nonetheless wonder for a moment about our programming and our ability to organise our debates. I am very happy to share this debate with all these European Parliament initiatives, but I do feel as though I am in a melting pot which I am not sure offers an exact definition of the European Parliament’s vision for the EU 2020 strategy. Perhaps I am being too demanding, though. This is why, faced with this challenge, the Committee on Employment and Social Affairs calls on the authorities to be aware of how public investment might be reduced in these fields, at the very time when weak growth and reduced private investment cannot take up the slack and, therefore, ensure the recovery of public finances in the short term. This is a crucially important timetabling issue, and we cannot but regret that the Ministers for Economic and Monetary Affairs were able to argue for a withdrawal of non-conventional employment support and unemployment reduction measures, when the Ministers for Social Affairs had not been consulted in what we know is a tragic employment and social affairs situation in our European Union. On the other hand, I hope that you share my concern, Mr President, because, on behalf of this House, you raised an extremely important question with President Van Rompuy, on 10 May, which relates to the following. With regard to the adoption of the employment guidelines, this year – dare I say it, as an exceptional measure – as part of a special partnership between the Commission and the European Parliament, and in a spirit of good cooperation with the Council, bearing in mind the somewhat revised timetable – the employment guidelines are normally published at the end of the previous year; this year, they were published in April and, even though they commit us to a long cycle for the years to come, we will have to deliberate them before the spring European Council – you kindly supported, on behalf of us all, the request we sent to President Van Rompuy calling for the European Council to grant the European Parliament the right to exercise its powers under the Treaty of Lisbon itself. Clearly, neither the Commission nor the Council has any intention of considering this request and they therefore consciously intend to violate the treaty. I think that the authorities in this House will have to shoulder their responsibilities and learn lessons from this. As regards the challenge of these employment guidelines, which will be a factor in the implementation of the 2020 strategy, we must draw the attention of the authorities to their importance at a time when 17% of Europeans are living below the poverty line – I would point out that these figures are taken from 2007, that is to say, from even before the start of the crisis – and when 23 million of our fellow citizens are going to end up unemployed. There is currently great concern within the Committee on Employment and Social Affairs about two issues. Firstly, about the poverty reduction target, which I think was the initiative of Commissioner Andor; this target was included in the 2020 strategy, and we welcome that. We do not understand how this issue can be the subject of discussions, hesitations and the calling into question of the Union’s competences within the Council, when the treaty clearly indicates that this is an area in which the EU also has responsibilities. Then, the other issue relates to the relationship and consistency between the various policies, because the Commission clearly tells us that it has fundamentally changed things in this 2020 strategy, since it has reduced the number of targets. I believe that fundamental change must be about much more than simply reducing the number of targets. However, what we are convinced about is that the 2020 strategy must take account of the reality of the situation in the EU. The reality is that those who are currently suffering the most as a result of the crisis, those who will be hardest hit, are the ones who actually create the EU’s wealth. The fact is, we are seeing debates starting up here and there which are liable to go against Europeans’ very interests, because they would lead to a reduction in investment just when it is needed the most, in other words, in our long-term capital: education, training and health."@en4
"Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar, sí que me pregunto sin embargo por un momento cuál es nuestra programación y nuestra capacidad para organizar los debates. Me complace enormemente compartir este debate con todas estas iniciativas del Parlamento Europeo, si bien tengo la sensación de que estoy ante un crisol que no sé yo si ofrece una definición exacta de cuál es la visión del Parlamento Europeo para la Estrategia Europa 2020. Tal vez yo sea demasiado exigente, en todo caso. Por ese motivo, al afrontar este reto, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales solicita a las autoridades que sean conscientes de cómo se podría reducir la inversión pública en esas esferas, en un momento en que el crecimiento débil y la reducción de la inversión privada no pueden hacer que mejore la situación y, por tanto, garantizar la recuperación de las finanzas públicas a corto plazo. Es esta una cuestión de agenda absolutamente importante y no podemos dejar de lamentar que los ministros de asuntos económicos y monetarios fuesen capaces de justificar la retirada del apoyo al empleo no convencional y de las medidas de reducción del desempleo, mientras que no se consultó a los ministros de asuntos sociales en la que sabemos que es una situación trágica en materia de empleo y asuntos sociales en esta nuestra Unión Europea. Por otra parte, espero que comparta usted mi preocupación, señor Presidente, ya que, en nombre de esta Cámara, planteó usted una cuestión de enorme importancia junto con el Presidente Van Rompuy, el 10 de mayo, que se refiere a lo siguiente. En lo que se refiere a la adopción de las Directrices para el Empleo, este año, y me atreveré a decirlo, como medida excepcional, que forman parte de una alianza especial entre la Comisión y el Parlamento Europeo, y en aras de una buena cooperación con el Consejo, teniendo en cuenta el calendario revisado en cierto modo (las Directrices para el Empleo se publican normalmente al final de año anterior; este año, se publicaron en abril y, aun cuando nos comprometen a un largo ciclo para años venideros, vamos a tener que debatirlas antes del Consejo Europeo de primavera), usted tuvo a bien respaldar, en nombre de todos nosotros, la petición que enviamos al Presidente Van Rompuy, en la que solicitábamos que el Consejo Europeo conceda al Parlamento Europeo el derecho a ejercer sus facultades en virtud del propio Tratado de Lisboa. Evidentemente, ni la Comisión ni el Consejo tienen intención alguna de considerar dicha petición y por tanto pretenden violar conscientemente el Tratado. Considero que las autoridades de esta Cámara van a tener que asumir su responsabilidad y extraer una lección de todo ello. Con respecto al desafío que plantean estas Directrices para el Empleo, que será un factor para la aplicación de la Estrategia 2020, debemos llamar la atención de las autoridades sobre la importancia que revisten, en un momento en que el 17 % de los europeos viven por debajo del umbral de la pobreza, cabe señalar que son cifras de 2007, es decir, de antes incluso del comienzo de la crisis, y que 23 millones de ciudadanos se van a quedar sin empleo. En la actualidad hay una enorme preocupación en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales en torno a dos cuestiones. La primera, sobre el objetivo de reducción de la pobreza, que creo fue una iniciativa del Comisario Andor, y que se incluyó en la Estrategia 2020, hecho que aplaudimos. No entendemos cómo este tema puede ser objeto de discusión, duda y cuestionamiento de las competencias de la Unión en el seno del Consejo, cuando el Tratado estipula claramente que se trata de un ámbito en el que la UE también tiene responsabilidades. La otra cuestión se refiere a la relación y consistencia entre las diversas políticas, ya que la Comisión nos indica con claridad que fundamentalmente ha cambiado las cosas en esa Estrategia 2020, al reducir el número de objetivos. Creo que el cambio fundamental debe ir mucho más allá de simplemente reducir el número de objetivos. Sin embargo, de lo que sí estamos convencidos es de que la Estrategia 2020 debe tener en cuenta la realidad de la situación en la UE. Y la realidad es que quienes están sufriendo más ahora a causa de la crisis, quienes van a salir peor parados, son los que en realidad generan la riqueza de la UE. La cuestión es que asistimos a debates que se inician aquí y allá y que muy probablemente van en contra de los propios intereses de los europeos, ya que se decantan por una reducción de la inversión justo cuando más se necesita, es decir, en nuestro capital a largo plazo: educación, formación y salud."@es21
"Austatud president! Lugupeetud volinik! Esiteks imestan ma siiski veidi meie kavade ning arutelude organiseerimise üle. Mul on väga hea meel seda arutelu kõigi nende Euroopa Parlamendi algatustega jagada, kuid ometigi tunnen end kui sulatusahjus, mis ei iseloomusta Euroopa Parlamendi ELi 2020. aasta visiooni ehk just kõige paremini. Kuid võib-olla olen ma lihtsalt liiga nõudlik. Just selle väljakutse tõttu kutsub tööhõive- ja sotsiaalkomisjon organeid üles tähele panema seda, kuidas avalikud investeeringud nendesse valdkondadesse väheneda võivad ja kuidas nõrk majanduskasv ja vähendatud erainvesteeringud ei suuda samal ajal olukorda piisavalt parandada ning lähitulevikus riigi rahanduse taastumist tagada. See on ülioluline ajakava koordineerimise küsimus ning ühtlasi tunneme sügavat kahetsust, et majandus- ja rahanduskomisjoni ministrid suutsid läbi suruda erakorralise tööhõive toetamise ning töötuse vähendamise meetmetest loobumise, konsulteerimata seejuures tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni ministritega, olgugi et tegu on Euroopa Liidu traagilise tööhõive- ja sotsiaalprobleemiga. Samas loodan ma, et jagate mu muret, austatud president, sest esitasite parlamendi nimel 10. mail eesistuja Herman Van Rompuy’le küsimuse, millega mu praegune sõnavõtt tihedalt seondub. Sel aastal tööhõivesuuniste vastu võtmine – mis minu arvates on erakorraline meede – komisjoni ja Euroopa Parlamendi ning nõukogu eripartnerluse osana ning hea koostöö vaimus, pidades silmas mõningal määral muudetud ajakava: tööhõivesuunised avaldatakse tavaliselt eelneva aasta lõpus, kuid sel aastal avaldati need aprillis, ning kuigi need seovad meid mitmeid aastaid kestva tsükliga, peame need siiski enne Euroopa Ülemkogu kevadistungit läbi arutama. Toetasite lahkelt meie kõigi nimel eesistuja Herman Von Rompuy’le saadetud taotlust, milles kutsuti Euroopa Ülemnõukogu üles andma Euroopa Parlamendile õigust sellele Lissaboni lepinguga antud õigusi iseseisvat kasutada. Ei komisjonil ega nõukogul ole ilmselgelt kavaski seda taotlust kaaluda ning seetõttu kavatsetakse teadlikult Lissaboni lepingut rikkuda. Ma arvan, et parlamendi organid peavad oma vastutust kandma ning sellest õppetunnist oma järeldused tegema. Pöördudes tagasi tööhõivesuuniste probleemide juurde, mida peame 2020 aasta strateegia puhul kindlasti arvesse võtma, tuleb organite tähelepanu pöörata tähtsale asjaolule, et 17% eurooplastest elab allpool vaesuspiiri – lisaksin veel, et see number pärineb 2007. aastast, ajast, mil kriis ei olnud veel alanud –, mis tähendab, et meie 23 miljonit kaaskodanikku on töötud. Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon muretseb väga hetkel kahe probleemi pärast. Esiteks vaesuse vähendamise eesmärk, mis oli vist volinik László Andori algatus – see eesmärk lisati 2020. aasta strateegiale ning on väga tervitatav. Me ei mõista, kuidas see küsimus saab nõukogus arutelusid ja kõhklusi tekitada ning liidu pädevuse kahtluse alla seada, kui lepingus on selgesõnaliselt sätestatud, et tegu on valdkonnaga, mille eest vastutab ka EL. Teine küsimus puudutab eri poliitikate suhet ja sidusust, sest komisjon andis meile teada, et on 2020. aasta strateegiat põhjalikult muutnud, vähendades eesmärkide arvu. Usun, et fundamentaalne muudatus peab olema midagi palju enamat kui pelgalt eesmärkide arvu vähendamine. Oleme aga veendunud, et 2020. aasta strateegia peab ELis valitsevat tegelikku olukorda kindlasti arvesse võtma. ELi rikkusele panevad tegelikult aluse just need, kes hetkel kriisi tõttu kõige rohkem kannatavad ja kes on kõige suurema löögi saanud. Tõsiasi on see, et näeme siin-seal algamas arutelusid, mille eesmärgid on täiesti eurooplaste huvide vastu, kuna need viivad investeeringute vähendamiseni, ajal mil neid kõige enam vajame: vähendame investeeringuid pikaajalisse kapitali, nagu haridusse, koolitusse ja tervishoidu."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, aivan ensiksi ihmettelen kuitenkin hetken ohjelmamme suunnittelua ja kykyämme järjestää täysistuntokeskustelujamme. Olen iloinen voidessani osallistua tähän keskusteluun, jossa käsitellään kaikkia näitä Euroopan parlamentin aloitteita, mutta minusta tuntuu kuin olisin sulatusuunissa, enkä ole varma, tarjotaanko täällä tarkka näkemys Euroopan parlamentin EU 2020 -strategiasta. Ehkä kuitenkin olen liian vaativa. Tämän haasteen tähden työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta vaatii viranomaisia tiedostamaan, kuinka julkisia investointeja voitaisiin supistaa näillä alueilla samaan aikaan, kun heikko kasvu ja vähentyneet yksityiset investoinnit eivät pysty paikkaamaan suvantovaihetta, ja siten varmistamaan julkisen talouden elpymistä lyhyellä aikavälillä. Aikataulutus on tässä ratkaisevan tärkeä, ja pidämme valitettavana, että talous- ja raha-asioista vastaavat ministerit pystyivät perumaan uudentyyppisen työllisyystuen ja työttömyyden vähentämiseen liittyvät toimet, kun sosiaaliasioista vastaavia ministereitä ei oltu kuultu tässä Euroopan unionissamme vallitsevassa työttömyyden ja sosiaaliasioiden kannalta traagisessa tilanteessa. Toisaalta toivon, että jaatte huoleni, arvoisa puhemies, koska nostitte toukokuun 10. päivänä puheenjohtaja Van Rompuyn kanssa Euroopan parlamentin puolesta esiin erittäin tärkeän kysymyksen, joka liittyy seuraavaan. Työllisyyden suuntaviivojen hyväksyttiin tänä vuonna – rohkenen sanoa, poikkeustoimena – osana komission ja Euroopan parlamentin erityistä kumppanuutta ja hyvän yhteistyön hengessä neuvoston kanssa, unohtamatta jokseenkin tarkistettua aikataulua. Työllisyyden suuntaviivat julkaistaan tavallisesti edellisen vuoden lopussa, tänä vuonna ne julkaistiin huhtikuussa, ja vaikka ne sitovat meitä pitkiksi ajanjaksoiksi tulevina vuosina, meidän täytyy keskustella niistä perusteellisesti ennen keväällä järjestettävää Eurooppa-neuvoston kokousta. Te tuitte ystävällisesti, meidän kaikkien puolesta, puheenjohtaja Van Rompuyille lähettämäämme pyyntöä, jossa vaadittiin Eurooppa-neuvostoa takaamaan Euroopan parlamentille oikeus käyttää valtaansa Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Komissiolla ja neuvostolla ei selvästi ole aikomustakaan ottaa huomioon tätä vaatimusta, ja siten ne aikovat tietoisesti rikkoa tätä sopimusta. Uskon, että viranomaisten tässä parlamentissa täytyy kantaa vastuunsa, ja että heidän on otettava tästä opiksensa. Näitä työllisyyden suuntaviivoja, jotka ovat tärkeitä vuoden 2020 strategian täytäntöönpanon yhteydessä, koskevan haasteen osalta meidän täytyy kiinnittää viranomaisten huomio niiden tärkeyteen tällaisena aikana, jolloin 17 prosenttia eurooppalaisista elää köyhyysrajan alapuolella – haluan korostaa, että nämä luvut ovat vuodelta 2007, siis ajalta ennen kriisin alkamista – ja kun 23 miljoonaa kansalaistamme on jäämässä työttömäksi. Tällä hetkellä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnassa kannetaan suurta huolta kahdesta asiasta. Ensinnäkin köyhyyden vähentämistä koskevasta tavoitteesta, jonka luulen olleen komission jäsenen László Andorin aloite. Tämä tavoite on sisällytetty vuoden 2020 strategiaan, ja me pidämme sitä myönteisenä. Emme ymmärrä, kuinka tämä asia voi olla keskustelujen, epäilysten aiheena ja syynä unionin pätevyyden kyseenalaistamiseen neuvostossa, kun sopimuksesta käy selvästi ilmi, että EU:lla on myös tällä alueella velvollisuutensa. Toinen asia liittyy erilaisten politiikkojen välisiin suhteisiin ja johdonmukaisuuteen, koska komissio kertoo meille selvästi muuttaneensa perusteellisesti asioita tässä vuoden 2020 strategiassa vähentämällä tavoitteiden määrää. Uskon, että perusteellisessa muutoksessa täytyy olla kyse muustakin kuin yksinkertaisesti tavoitteiden määrän vähentämisestä. Olemme kuitenkin vakuuttuneita, että vuoden 2020 strategiassa täytyy ottaa huomioon EU:n tilanteen todellisuus. Todellisuudessa ne, jotka tällä hetkellä kärsivät eniten kriisin seurauksista, ja joita kriisi on koetellut rankimmin, ovat niitä, jotka tosiasiallisesti luovat EU:n vaurauden. Tosiasia on, että nähtävissä on siellä ja täällä alkavia keskusteluja, jotka todennäköisesti kohdistuvat suoraan eurooppalaisten etuihin, sillä ne johtavat sijoittamisen vähenemiseen juuri, kun sitä eniten tarvitaan, toisin sanoen kohdistuvat pitkän aikavälin pääomaamme: yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen ja terveyteen."@fi7
". Elnök úr, biztos úr, elgondolkodtam egy pillanatra az időzítésünkkel és a vitáink megszervezésére irányuló képességünkkel kapcsolatban. Boldog vagyok, hogy osztozhatom e vitában az Európai Parlament kezdeményezéseivel kapcsolatban, azonban úgy érzem, egy olvasztótégelybe kerültem, amely nem hinném, hogy pontosan megfelel az Európai Parlament EU 2020 stratégiára vonatkozó jövőképének. Persze lehet, hogy túl nagyok az elvárásaim. Ezért van az, hogy szembekerülve e kihívással, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság arra hívja fel a hatóságokat, hogy kísérjék figyelemmel azt, hogy hogyan csökkenhetnek e területeken a közberuházások akkor, amikor a gyenge növekedés és a csökkenő magánberuházások nem léphetnek közbe, így az államháztartások talpra állása rövid távon nem biztosítható. Ez egy alapvető jelentőségű menetrend-alkotási kérdés, és csak sajnálni tudjuk, hogy a gazdasági és pénzügyminiszterek képesek voltak a rendkívüli foglalkoztatási támogatások és a munkanélküliség csökkentésére irányuló intézkedések visszavonása mellett érvelni a szociális miniszterek megkérdezése nélkül az Unió e – mindannyiunk által ismert – tragikus foglalkoztatási és szociális helyzetében. Másfelől, bízom abban, hogy Ön, elnök úr, osztozik az aggodalmamban, mivel május 10-én rendkívül fontos kérdést vetett fel Van Rompuy elnök úr előtt a tisztelt Ház nevében az alábbiakkal kapcsolatban. A foglalkoztatási iránymutatások elfogadásával kapcsolatban idén – mondhatnám kivételes intézkedésként – a Bizottság és az Európai Parlament közötti különleges kapcsolat részeként és a Tanáccsal folytatott jó együttműködés szellemében, valamint figyelembe véve a némileg módosított menetrendet – a foglalkoztatási iránymutatásokat rendszerint a megelőző év végén teszik közzé; idén áprilisban tették azokat közzé és, bár a következő években hosszú ciklusra elköteleznek bennünket, még a tavaszi Európai Tanács előtt meg kell vitassuk azokat –, amelyet mindannyiunk nevében Ön is támogatott, felkérést küldtünk Van Rompuy elnök úr részére, amelyben felhívtuk az Európai Tanácsot, hogy jogosítsa fel az Európai Parlamentet a Lisszaboni Szerződés szerinti hatáskörök gyakorlására. Láthatóan sem a Bizottságnak, sem a Tanácsnak nem áll szándékában fontolóra venni ezen felhívást, így tudatosan szándékukban áll megsérteni a szerződést. Azt hiszem, az e Házban található hatóságoknak vállalniuk kell a kötelezettségeiket és le kell vonniuk a következtetéseket ebből. Ezen foglalkoztatási iránymutatások kihívásaival kapcsolatban – amely iránymutatások szerepet játszanak a 2020 stratégia végrehajtásában – fel kell hívnunk a hatóságok figyelmét azok olyan időkben betöltött fontosságára, amikor az európaiak 17%-a a szegénységi határ alatt él – kiemelném, hogy ezek az adatok 2007-ből származnak, vagyis még a válság kitörése előtti időkből – és amikor 23 millió polgárra a munkanélküliség leselkedik. A Foglalkoztatási és Szociális Bizottságban jelenleg két kérdés ad okot aggodalomra. Először is, a szegénység csökkentésére irányuló céllal kapcsolatban, amely úgy hiszem Andor biztos úr kezdeményezése volt; e célkitűzés szerepel a 2020 stratégiában és ennek örülünk. Nem értjük, hogy ez a kérdés hogyan képezheti viták, hezitálás tárgyát, és hogyan kérdőjelezhetőek meg az Unió hatáskörei a Tanácson belül, amikor a szerződés egyértelműen jelzi, hogy ezen a területen az Uniónak is vannak kötelezettségei. A második kérdés a különböző politikák közötti kapcsolatra és konzisztenciára vonatkozik, mivel a Bizottság egyértelműen azt mondja nekünk, hogy alapvetően megváltoztatott dolgokat a 2020 stratégiában, mivel csökkentette a célkitűzések számát. Azt hiszem, hogy az alapvető változtatásoknak többről kell szólniuk, mint egyszerűen a célkitűzések számának csökkentéséről. Amiről meggyőződtünk azonban az az, hogy a 2020 stratégiának figyelembe kell vennie az Unión belüli valós helyzetet. A valóság az, hogy azok, akik a válság következtében jelenleg a leginkább szenvednek, akiket a legsúlyosabb csapás ér, ugyanazok az emberek, akik lényegében biztosítják az Unió jólétét. A helyzet az, hogy az európaiak alapvető érdekeivel szembemenő viták indulnak mindenfelé, hiszen épp akkor csökkentenék a beruházásokat, mikor azokra a legnagyobb szükség van; vagyis a hosszú távú tőkénket: az oktatást, a képzést és az egészséget."@hu11
"Signor Presidente, Commissario, qualche volta dubito della nostra programmazione e della nostra capacità di organizzare le discussioni. Sono lieta di partecipare a questa discussione così ricca di iniziative promosse dal Parlamento europeo, ma ho la sensazione di trovarmi di fronte a una sorta di pastiche, che temo non sia in grado di offrire un quadro preciso della posizione del Parlamento europeo in merito alla strategia Europa 2020. Ma forse sono troppo esigente. Dinanzi a questa sfida, dunque, la commissione per l’occupazione e gli affari sociali chiede che le autorità siano consapevoli degli effetti delle eventuali riduzioni degli investimenti pubblici in questi settori, in un momento in cui la crescita debole e gli scarsi investimenti privati non riescono a sopperire né, di conseguenza, a garantire la ripresa delle finanze pubbliche a breve termine. Questo è un punto cruciale della nostra tabella di marcia e non possiamo far altro che rammaricarci del fatto che i ministri per gli Affari economici e monetari abbiano sostenuto il ritiro delle misure a sostegno dell’occupazione non convenzionale e a contrasto della disoccupazione, senza prima consultare i ministri per gli Affari sociali, in un momento in cui la situazione comunitaria in materia di occupazione e affari sociali è davvero drammatica. D’altra parte, signor Presidente, auspico che condivida la mia preoccupazione dal momento che, lo scorso 10 maggio e a nome di quest’Aula, ha rivolto al Presidente Van Rompuy la seguente, fondamentale richiesta. Per quanto concerne l’adozione degli orientamenti per l’occupazione, quest’anno – in via del tutto eccezionale, oserei dire, nel quadro di un partenariato speciale fra la Commissione e il Parlamento nonché di uno spirito di buona collaborazione con il Consiglio, e tenendo in debita considerazione la riorganizzazione del calendario (normalmente gli orientamenti per l’occupazione vengono pubblicati alla fine dell’anno precedente, mentre quest’anno sono stati pubblicati in aprile e, per quanto ci vincolino a un lungo ciclo per gli anni a venire, dobbiamo deliberare in materia prima del Consiglio europeo di primavera) – lei ha premurosamente sostenuto, a nome di tutti noi, la richiesta che abbiamo rivolto al Presidente Van Rompuy, ovvero far sì che il Consiglio europeo riconosca al Parlamento il diritto di esercitare le proprie funzioni in nome del trattato di Lisbona. E’ chiaro che né la Commissione né il Consiglio hanno la benché minima intenzione di considerare tale richiesta e intendono, di conseguenza, violare in tutta consapevolezza il trattato. Credo che le autorità di quest’Aula debbano assumersi le proprie responsabilità e imparare la lezione. Per quanto concerne la sfida rappresentata dai suddetti orientamenti per l’occupazione, che saranno un elemento chiave nell’attuazione della strategia Europa 2020, dobbiamo richiamare l’attenzione delle autorità sull’importanza che esse rivestono, in un momento in cui il 17 per cento degli europei vive al di sotto della soglia di povertà – desidero sottolineare che questi dati risalgono al 2007, ovvero a ben prima dell’inizio della crisi – e 23 milioni di nostri concittadini finiranno per perdere il posto di lavoro. Sono due le questioni che attualmente preoccupano profondamente la commissione per l’occupazione e gli affari sociali. La prima concerne l’obiettivo di riduzione della povertà che, se non vado errata, è nato da un’iniziativa del Commissario Andor. Tale obiettivo è stato incluso nella strategia Europa 2020, decisione che accogliamo con favore. Non capiamo, tuttavia, come questo possa essere motivo di discussioni, esitazioni e dubbi sulle competenze dell’Unione in seno al Consiglio, dal momento che il trattato stabilisce che si tratta di un settore in cui anche l’Unione europea ha talune responsabilità. Ebbene, la seconda questione concerne la relazione e la coerenza fra le varie politiche, dal momento che la Commissione afferma espressamente di aver apportato delle modifiche sostanziali alla strategia Europa 2020, riducendo il numero di obiettivi da raggiungere. Ritengo che un cambiamento sostanziale vada ben oltre la mera riduzione del numero di obiettivi. Ad ogni modo, quello di cui siamo fermamente convinti è che la strategia Europa 2020 deve tenere in considerazione la realtà dell’Unione europea. La realtà è che chi soffre di più per gli effetti della crisi, chi ne è maggiormente colpito è proprio chi crea la ricchezza dell’Unione. Il problema è che continuiamo a intavolare discussioni che rischiano di andare a scapito degli interessi degli stessi cittadini europei, perché mirano a una riduzione degli investimenti proprio quando invece ne avremmo più bisogno. Si tratta, in altre parole, degli investimenti nel nostro capitale di lungo termine: l’istruzione, la formazione e la sanità."@it12
"Pone pirmininke, Komisijos nary, vis dėlto pirmiausia susimąsčiau apie programavimą ir mūsų gebėjimą rengti diskusijas. Džiaugiuosi, kad diskusijose svarstomos visos šios Europos Parlamento iniciatyvos, bet jaučiuosi kaip verdančiame katile, nes abejoju, ar čia atskleidžiama konkreti Europos Parlamento vizija dėl strategijos „Europa 2020“. Tačiau galbūt esu pernelyg reikli. Todėl, atsižvelgdamas į šią problemą, Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina vadovybę susimąstyti, ar valstybės investicijos gali būti sumažintos šioms sritims kaip tik tuo metu, kai silpnas augimas ir sumažėjusios privačios investicijos negali išjudinti ir užtikrinti viešųjų finansų atsigavimo per trumpą laikotarpį. Tai ypač svarbus tvarkaraščio sudarymo klausimas, ir galime tik apgailestauti, kad ekonomikos ir pinigų politikos atstovai galėjo pritarti netradicinių užimtumo rėmimo ir nedarbo mažinimo priemonių atsisakymui, nepasikonsultavę su socialinių reikalų politikos atstovais, nes padėtis užimtumo ir socialinių reikalų srityje, kaip žinome, Europos Sąjungoje yra tragiška. Kita vertus, pone pirmininke, manau, kad esate taip pat susirūpinęs, nes šio Parlamento vardu kartu su Pirmininku H. Van Rompuy gegužės 10 d. iškėlėte labai svarbų klausimą, kuris susijęs su tuo, apie ką toliau kalbėsiu. Dėl užimtumo gairių priėmimo šiais metais – drįsčiau teigti, kaip išskirtinės priemonės – kaip ypatingos Komisijos ir Europos Parlamento partnerystės, kuri vyksta glaudžiai bendradarbiaujant su Taryba, ir turint galvoje iš dalies persvarstytą grafiką – norėčiau pažymėti, kad užimtumo gairės paprastai priimamos praėjusių metų pabaigoje; šiais metais jos priimtos balandžio mėn., ir nors šios gairės mus įpareigoja ilgam ateinančių metų ciklui, turėsime jas svarstyti prieš Europos Vadovų Tarybos susitikimą pavasarį – jūs maloniai visų mūsų vardu pritarėte prašymui, kurį perdavėme Pirmininkui H. Van Rompuy ir kuriame raginame Europos Vadovų Tarybą suteikti Europos Parlamentui teisę naudotis Lisabonos sutartimi jam suteiktomis galiomis. Nėra abejonės, kad nei Komisija, nei Taryba nesirengia svarstyti šio prašymo, todėl sąmoningai ketina pažeisti šią Sutartį. Manau, kad šio Parlamento vadovybė turėtų prisiimti atsakomybę ir iš to pasimokyti. Dėl šių užimtumo gairių, kurios bus pagrindinis veiksnys, įgyvendinant strategiją „Europa 2020“, problemos turime atkreipti vadovybės dėmesį į jų svarbą, kai 17 proc. europiečių gyvena žemiau skurdo ribos – norėčiau pabrėžti, kad tai 2007 m. duomenys, t. y. laikotarpis, kai krizė dar net nebuvo prasidėjusi – ir kai 23 mln. mūsų piliečių gali likti be darbo. Šiuo metu Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas labai susirūpinęs dėl dviejų problemų. Pirma, dėl skurdo mažinimo tikslo, kurį, manau, iškėlė Komisijos narys L. Andor – šis tikslas įtrauktas į strategiją „Europa 2020“, ir mes jam pritarėme. Nesuprantame, kaip Taryboje galima diskutuoti, dvejoti ir abejoti tuo, ar šis klausimas yra Europos Sąjungos kompetencijoje, kai Sutartyje aiškiai numatyta, kad ES atsakinga ir už šią sritį. Kita problema – įvairių politikos sričių ryšys ir jų suderinamumas, nes Komisija aiškiai teigia, kad ji pasiekė esminių pokyčių strategijoje „Europa 2020“, mažindama tikslų skaičių. Manau, kad esminis pokytis privalo apimti kur kas daugiau nei vien tik tikslų skaičiaus mažinimą. Vis dėlto, esame įsitikinę, kad strategijoje „Europa 2020“ būtina atsižvelgti į tikrąją padėtį ES. Iš esmės tie, kurie šiuo metu labiausiai kenčia nuo krizės, tie, kuriems bus suduotas didžiausias smūgis – tai žmonės, kurie iš tiesų kuria ES gerovę. Esmė ta, kad prasideda diskusijos, kurios gali pažeisti Europos žmonių interesus, nes gali nulemti investicijų mažinimą kaip tik tada, kai jų labiausiai reikia, kitaip tariant, investicijas į mūsų ilgalaikį kapitalą: švietimo, mokymo ir sveikatos priežiūros sritis."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, vispirms es tomēr vēlos paust izbrīnu par mūsu plānošanu un spēju organizēt savas debates. Man ir patiešām liels prieks, ka varu piedalīties šajās debatēs par visām šīm Eiropas Parlamenta iniciatīvām, taču man ir sajūta, ka šajā katlā visa kā ir pārāk daudz, un tāpēc es neesmu pārliecināta par to, ka mēs šajā situācijā spējam skaidri formulēt Eiropas Parlamenta redzējumu attiecībā uz stratēģiju „ES 2020”. Iespējams, es esmu pārāk prasīga. Tieši tāpēc, saskaroties ar šo problēmu, Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina iestādes pārdomāt jautājumu par valsts ieguldījumu samazināšanu šajās jomās laikā, kad niecīgās izaugsmes iespējas un samazinātie privātie ieguldījumi nespēj ietekmēt situāciju un tādējādi nodrošināt situācijas uzlabošanos īstermiņā valsts finanšu jomā. Šis ir ārkārtīgi svarīgs plānošanas jautājums, un mēs tikai varam paust nožēlu par to, ka ekonomikas un finanšu ministri diskutēja par nestandarta nodarbinātības atbalsta un bezdarba mazināšanas pasākumu atcelšanu, neapspriežoties ar sociālo lietu ministriem par, kā mēs zinām, traģisko situāciju nodarbinātības un sociālo lietu jomā mūsu Eiropas Savienībā. No otras puses, es ceru, ka jūs, priekšsēdētāja kungs, piekrītat manis teiktajam, ņemot vērā to, ka 10. maijā šā Parlamenta vārdā jūs priekšsēdētājam kungam ierosinājāt ārkārtīgi svarīgu jautājumu, un tas attiecas uz, lūk, ko. Šogad saistībā ar nodarbinātības pamatnostādņu pieņemšanu — es uzdrošinot teikt, ka šis ir izņēmuma gadījums, — īpašas partnerības starp Komisiju un Eiropas Parlamentu ietvaros un labas sadarbības ar Padomi gaisotnē, kā arī paturot prātā pārskatītos termiņus — nodarbinātības pamatnostādnes parasti publicē iepriekšējā gada beigās; šogad tās publicēja aprīlī, un, lai gan šīs pamatnostādnes nosaka mūsu saistības ilgam laikposmam turpmākajos gados, mums tās būs rūpīgi jāizskata līdz pavasara Eiropadomei —, jūs mūsu visu vārdā laipni atbalstījāt priekšsēdētājam kungam nosūtīto lūgumu, kurā aicinājām Eiropadomi piešķirt Eiropas Parlamentam tiesības īstenot savas pilnvaras saskaņā ar Lisabonas līgumu. Ir skaidrs, ka nedz Komisija, nedz arī Padome nedomā izskatīt šo lūgumu, un tādējādi tās apzināti pārkāpj Līgumu. Es domāju, ka amatpersonām šajā Parlamentā būs jāuzņemas atbildība un jāmācās no šīs situācijas. Attiecībā uz problēmu saistībā ar šīm nodarbinātības pamatnostādnēm, kuras būs stratēģijas 2020. gadam īstenošanas priekšnosacījums, vēlos norādīt, ka mums jāvērš iestāžu uzmanība uz to nozīmi tieši tagad, kad 17 % eiropiešu dzīvo zem nabadzības sliekšņa — es vēlos uzsvērt, ka šis ir 2007. gada rādītājs, proti, krīzes sākuma rādītājs, — un kad tiek prognozēts, ka 23 miljoni mūsu līdzpilsoņu kļūs par bezdarbniekiem. Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju patlaban lielā mērā satrauc divi jautājumi. Pirmais jautājums attiecas uz nabadzības mazināšanas mērķi, kurš, kā man šķiet, bija komisāra kunga iniciatīva; šis mērķis tika iekļauts stratēģijā 2020. gadam, un mēs to vērtējam atzinīgi. Mēs nesaprotam, kāpēc saistībā ar šo jautājumu notiek diskusijas, vērojama vilcināšanās un Padomē tiek apšaubīta Savienības kompetence, neskatoties uz to, ka Līgumā skaidri noteikts, ka arī šajā jomā ES ir zināmi pienākumi. Otrais jautājums attiecas uz attiecībām un atbilstību starp dažādām politikas jomām, jo Komisija mums skaidri pasaka, ka tā šajā stratēģijā 2020. gadam ir veikusi būtiskas izmaiņas, samazinot mērķu skaitu. Es uzskatu, ka būtiskas izmaiņas ir kas daudz vairāk, kā tikai mērķu skaita samazināšana. Taču mēs esam pārliecināti par to, ka stratēģijā 2020. gadam ir jāņem vērā reālā situācija ES. Un realitāte ir tāda, ka patlaban krīzes dēļ visvairāk cieš un cietīs tie, kuri patiesībā nodrošina ES labklājību. Būtībā mēs redzam, ka šur un tur sākas debates, kuras ir pretrunā eiropiešu interesēm, jo tās novedīs pie ieguldījumu samazināšanas laikā, kad tie visvairāk vajadzīgi, citiem vārdiem sakot, pie ieguldījumu samazināšanas mūsu ilgtermiņa kapitālā — izglītības, mācību un veselības aizsardzības jomā."@lv13
". Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, tout d'abord je m'interroge quand même un instant sur notre programmation et sur notre capacité à organiser nos débats. Je suis très contente de cohabiter dans ce débat avec toutes ces initiatives du Parlement européen, mais j'ai l'impression d'être, comme nous le disons en bon français, dans un dont je ne suis pas sûre qu'il définisse exactement ce qu'est la vision du Parlement européen sur la stratégie 2020. Mais peut-être suis-je trop exigeante. C'est face à cet enjeu que la commission de l'emploi et des affaires sociales appelle les autorités à faire attention à la façon dont les investissements publics pourraient être diminués dans ces domaines, alors même que la faiblesse de la croissance, que la faiblesse de l'initiative de l'investissement privé ne permettent pas d'assurer le relais et donc la reconstruction des finances publiques dans l'immédiat. Il y a là une question de calendrier qui nous semble tout à fait déterminante, et nous ne pouvons que regretter que les ministres des affaires économiques et monétaires aient pu plaider pour un retrait des mesures non conventionnelles de soutien à l'emploi et à la lutte contre le chômage, alors même que les ministres des affaires sociales n'avaient pas été consultés dans un contexte où nous savons le caractère dramatique d'une situation de l'emploi et des affaires sociales dans notre Union européenne. En revanche, j'espère, Monsieur le Président, que vous partagez avec moi une inquiétude car, en notre nom à tous, vous avez saisi le président Herman von Rompuy, le 10 mai dernier, d'une demande extrêmement importante qui est la suivante. S'agissant de l'adoption des lignes directrices emploi, cette année, exceptionnellement si j'ose dire, dans le cadre d'un partenariat privilégié entre la Commission et le Parlement européen, et dans un esprit de bonne coopération avec le Conseil, compte tenu du calendrier un peu décalé – normalement les lignes directrices emploi sont publiées à la fin de l'année précédente; cette année, elles ont été publiées à la fin du mois d'avril et nous devrons délibérer sur celles-ci, alors qu'elles nous engagent dans un cycle long pour les années à venir, avant le Conseil européen de printemps – vous aviez bien voulu soutenir, en notre nom à tous, la demande que nous avons adressée au Président Herman von Rompuy pour que le Conseil européen laisse au Parlement européen le droit d'exercer ses pouvoirs, au nom même du traité de Lisbonne. Or, manifestement, ni la Commission, ni le Conseil n'ont aucune intention de tenir compte de cette demande et entendent donc consciemment violer le traité. Je pense que les autorités de cette maison devront prendre leurs responsabilités et en tirer les conséquences. Sur l'enjeu de ces lignes directrices emploi, qui seront un élément de mise en œuvre de la stratégie 2020, comment ne pas attirer l'attention des autorités sur l'importance qu'elles revêtent à un moment où 17 % des Européens sont en dessous du seuil de pauvreté, sur la base de chiffres de 2007, je le rappelle toujours, c'est-à-dire avant même le déclenchement de la crise, et où 23 millions de nos compatriotes vont se retrouver au chômage. Une grande inquiétude règne au sein de la commission de l'emploi et des affaires sociales sur deux points. Tout d'abord sur l'objectif de lutte contre la pauvreté, je crois qu'à l'initiative du commissaire László Andor, cet objectif a été inscrit dans la stratégie 2020, et nous nous en réjouissons. Nous ne comprenons pas comment ce point fait l'objet de discussions, d'hésitations, de mises en cause des compétences de l'Union au sein du Conseil, alors même que la lecture claire du traité indique qu'il s'agit d'un domaine où l'Union européenne a aussi des responsabilités. Et puis, l'autre inquiétude porte sur l'articulation et la cohérence entre les différentes politiques car, dans cette stratégie 2020, on le voit, la Commission nous dit qu'elle a fondamentalement changé les choses, puisqu'elle a réduit le nombre d'objectifs. Je crois que le changement fondamental ne peut pas se réduire à une réduction des objectifs. En revanche, ce dont nous sommes convaincus, c'est que cette stratégie 2020 doit tenir compte de la réalité de la situation au sein de l'Union européenne. Et, dans cette situation, ceux qui, aujourd'hui, souffrent le plus de la crise, ceux qui vont être le plus durement frappés par la crise, c'est ceux qui font la richesse même de l'Union européenne. Or, nous voyons ici ou là se développer des débats qui risqueraient de se retourner contre l'intérêt même des Européens puisqu'ils conduiraient à diminuer l'investissement là où il est le plus nécessaire, c'est-à-dire dans notre capital à long terme: l'éducation, la formation, la santé."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, allereerst wil ik toch even stilstaan bij onze programmering en de manier waarop we onze debatten organiseren. Ik ben heel blij dat ik dit debat mag delen met al deze initiatieven van het Europees Parlement, maar ik heb het gevoel dat we ons, in mooi Nederlands, in een bevinden waarvan ik niet zeker weet of het precies weergeeft wat het Europees Parlement voor ogen had voor de 2020-strategie. Maar misschien vraag ik wel teveel. Om die reden verzoekt de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, geconfronteerd met deze uitdaging, de autoriteiten om de manier in de gaten te houden waarop overheidsinvesteringen verlaagd zouden kunnen worden op deze gebieden, op een moment dat de zwakke groei en de verminderde particuliere investeringen de economie niet op gang kunnen brengen en dus de reconstructie van de openbare financiën niet op korte termijn kunnen garanderen. De tijd is in dit geval een cruciale factor en we kunnen niet anders dan betreuren dat de ministers van Economische en Monetaire Zaken ervoor gepleit hebben om de niet-conventionele ondersteuningsmaatregelen voor de werkgelegenheid en de bestrijding van armoede in te trekken, terwijl de ministers van Sociale Zaken niet geraadpleegd waren in een situatie waarvan we weten dat die dramatisch is wat betreft werkgelegenheid en sociale zaken in onze Europese Unie. Aan de andere kant hoop ik dat u mijn zorg deelt, mijnheer de Voorzitter, omdat u op 10 mei namens ons allemaal een uitermate belangrijk verzoek bij voorzitter Van Rompuy hebt ingediend met betrekking tot het volgende. Wat betreft het aannemen van de werkgelegenheidsrichtsnoeren dit jaar, vrij uitzonderlijk als u het mij vraagt, als onderdeel van een speciale samenwerking tussen de Commissie en het Europees Parlement, en in de geest van goede samenwerking met de Raad gezien de ietwat gewijzigde uitvoeringstermijn – normaal gesproken worden de werkgelegenheidsrichtsnoeren aan het eind van het voorgaande jaar bekendgemaakt; dit jaar zijn ze eind april bekendgemaakt en hoewel ze ons vastleggen voor een lange cyclus voor de komende jaren, zullen we ons erover moeten beraden voor de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad – ondersteunde u namens ons allen van harte het verzoek dat wij ingediend hadden bij voorzitter Van Rompuy opdat de Europese Raad aan het Europees Parlement het recht verleent om gebruik te maken van zijn bevoegdheden onder het Verdrag van Lissabon. Blijkbaar is noch de Commissie, noch de Raad van plan om dit verzoek in aanmerking te nemen, waarmee ze het Verdrag bewust schenden. Ik vind dat de autoriteiten van dit Huis hun verantwoordelijkheden moeten nemen en de gevolgen daarvan moeten ondervinden. Wat betreft de uitdaging van deze werkgelegenheidsrichtsnoeren, die een rol zullen spelen in de tenuitvoerlegging van de 2020-strategie, moeten we de autoriteiten erop wijzen hoe belangrijk deze richtsnoeren zijn op een moment waarop 17 procent van de Europeanen onder de armoedegrens leeft – ik wil erbij zeggen dat dit gegevens zijn uit 2007, dus ver voor het begin van de crisis – en 23 miljoen medeburgers werkloos zullen zijn. De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken maakt zich ernstige zorgen over twee dingen. Allereerst over de doelstelling voor de bestrijding van armoede, volgens mij een initiatief van commissaris Andor. Deze doelstelling is opgenomen in de 2020-strategie en daar staan wij achter. Wij begrijpen niet waarom dit leidt tot discussies, aarzelingen en het in twijfel trekken van de bevoegdheden van de Unie binnen de Raad, als uit het verdrag duidelijk blijkt dat de Europese Unie ook op dit gebied verantwoordelijkheden heeft. De andere zorg van de parlementaire commissie betreft de samenhang tussen de verschillende beleidslijnen, omdat de Europese Commissie ons duidelijk heeft verteld dat zij in deze 2020-strategie zaken fundamenteel gewijzigd heeft, aangezien zij het aantal doelstellingen heeft teruggebracht. Ik vind dat fundamentele wijzigingen veel verder gaan dan het terugbrengen van het aantal doelstellingen. Wat we echter wel zeker weten is dat deze 2020-strategie rekening moet houden met de realiteit van de situatie in de Europese Unie. En dat is dat degenen die in deze situatie vandaag de dag het meest te lijden hebben van de crisis, die het hardst worden geraakt, degenen zijn die verantwoordelijk zijn voor de rijkdom van de Europese Unie. We zien hier en daar discussies ontstaan die mogelijk tegen de belangen van de Europeanen ingaan, aangezien ze zouden leiden tot verminderde investeringen waar die juist het meest nodig is, dat wil zeggen in ons langetermijnkapitaal: onderwijs, opleidingen en gezondheid."@nl3
"(FR) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Mimo wszystko zadaję sobie teraz pytanie o nasze programowanie i naszą zdolność do organizowania tych debat. Cieszę się bardzo, że biorę udział w tej debacie, w trakcie której omawiane są te wszystkie inicjatywy Parlamentu Europejskiego, lecz mam poczucie, że znalazłam się w tyglu, w którym ciężko będzie mi doszukać się wizji Parlamentu dla strategii „UE 2020”. Chociaż jestem może zbyt wymagająca. Dlatego też stojąc wobec tego wyzwania, Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych apeluje do władz o świadomość tego, w jaki sposób można zmniejszyć wielkość inwestycji publicznych w te dziedziny, właśnie w czasach, gdy słaby wzrost i ograniczone inwestycje prywatne nie dają mozliwości samodzielnego sprostania potrzebom i w ten sposób zapewnienia w krótkiej perspektywie odnowy finansów publicznych. Jest to niezmiernie ważna kwestia, związana z tworzeniem harmonogramu. Możemy tylko żałować, że ministrowie do spraw gospodarczych i monetarnych mogli domagać się wycofania niekonwencjonalnych środków na rzecz wspierania zatrudnienia i redukcji bezrobocia bez zasięgnięcia opinii ministrów do spraw społecznych w sprawie – jak wiemy – tragicznej, jeśli chodzi o zatrudnienie i sprawy społeczne, sytuacji w naszej Unii Europejskiej. Z drugiej jednak strony, mam nadzieję, że podziela pan, panie przewodniczący, mój niepokój, ponieważ 10 maja przedstawił pan przewodniczącemu Van Rompuyowi niezmiernie ważną kwestię, która dotyczy tego, co następuje. Odnośnie do przyjęcia wytycznych dotyczących zatrudnienia w tym roku – ośmielę się powiedzieć, że był to wyjątkowy środek – w ramach specjalnego partnerstwa pomiędzy Komisją a Parlamentem Europejskim, w duchu dobrej współpracy z Radą i z uwzględnieniem nieco zmienionego harmonogramu – wytyczne dotyczące zatrudnienia zwykle są publikowane w kwietniu i nawet, jeśli zobowiązują nas one do wprowadzenia długiego cyklu na najbliższe lata, to i tak będziemy musieli je omówić przed wiosenną Radą Europejską – był pan uprzejmy poprzeć, w imieniu nas wszystkich, wniosek skierowany przez nas do przewodniczącego Van Rompuya z apelem do Rady Europejskiej o przyznanie Parlamentowi Europejskiemu prawa do wykonywania jego uprawnień na mocy samego traktatu lizbońskiego. Widać wyraźnie, że ani Komisja, ani Rada nie mają zamiaru rozpatrywać tego wniosku i w związku z tym pragną świadomie naruszyć postanowienia traktatu. Myślę, że władze tej Izby będą musiały przyjąć swoją odpowiedzialność i wyciągnąć z tego odpowiednie nauki. Jeśli chodzi o wyzwanie związane z tymi wytycznymi dotyczącymi zatrudnienia, które będą stanowić pewien czynnik przy wdrażaniu „strategii 2020”, musimy zwrócić uwagę władz na ich istotny charakter w czasach, gdy 17 % Europejczyków żyje poniżej progu ubóstwa – podkreślę, że te dane pochodzą z 2007 roku, czyli jeszcze sprzed kryzysu – i gdy 23 milionom naszych współobywateli zagraża bezrobocie. Obecnie w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych panuje wielka troska odnośnie do dwóch kwestii. Po pierwsze, odnośnie do celu ograniczenia ubóstwa, który – jak sądzę – był inicjatywą komisarza Andora. Cel ten został włączony do „strategii 2020”, co przyjmujemy z zadowoleniem. Nie rozumiemy, w jaki sposób Rada może w kontekście tego zagadnienia dyskutować, wahać się i kwestionować kompetencje Unii, skoro traktat wyraźnie wskazuje, że jest to obszar, w którym UE także ma obowiązki. Druga kwestia dotyczy związku i spójności pomiędzy różnymi politykami, jako że Komisja mówi nam jasno, że w „strategii 2020” wprowadziła zasadnicze zmiany, zmniejszając liczbę celów. Uważam, że zasadnicza zmiana musi wiązać się z czymś więcej niż tylko ze zmniejszeniem liczby celów. Jesteśmy jednak przekonani, że „strategia 2020” musi uwzględniać rzeczywistą sytuację w UE. Rzeczywistość jest taka, że ci, którzy aktualnie najbardziej cierpią wskutek kryzysu, w których uderzy on najsilniej, są tymi, którzy naprawdę tworzą bogactwo UE. W istocie jesteśmy świadkami tego, jak tu i tam wszczynane są dyskusje, które mogą potoczyć się w kierunku sprzecznym z interesami Europejczyków, ponieważ doprowadzą do ograniczenia inwestycji właśnie w czasie, gdy są one najbardziej potrzebne – inwestycji w nasz kapitał długoterminowy: edukację, szkolenia i zdrowie."@pl16,16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, em primeiro lugar, interrogo-me por um instante sobre a nossa programação e sobre a nossa capacidade de organizar os nossos debates. Estou muito feliz por partilhar este debate com todas estas iniciativas do Parlamento Europeu, mas tenho a impressão de me encontrar num que não estou certa de definir exactamente a visão do Parlamento Europeu sobre a Estratégia UE 2020. Mas talvez esteja a ser demasiado exigente. É por isso que, face a este desafio, a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais apela às autoridades para que tenham em atenção a forma como o investimento público pode ser diminuído nestes domínios, precisamente no momento em que o fraco crescimento e o reduzido investimento privado não permitem assegurar a continuidade e, portanto, garantir a recuperação das finanças públicas no curto prazo. Esta é uma questão de calendário de importância crucial, e não podemos deixar de lamentar que os ministros dos Assuntos Económicos e Monetários tenham podido defender a retirada das medidas não convencionais de apoio ao emprego e à redução do desemprego, numa altura em que os ministros dos Assuntos Sociais não tinham sido consultados naquilo que sabemos ser uma situação dramática do emprego e dos assuntos sociais na nossa União Europeia. Por outro lado, espero, Senhor Presidente, que partilhe a minha preocupação porque, em nome desta Assembleia, V. Exa. colocou uma questão extremamente importante ao Presidente Van Rompuy no passado dia 10 de Maio, e que é a seguinte. No que se refere à adopção das orientações para o emprego, este ano – excepcionalmente, ouso dizê-lo –, no quadro de uma parceria privilegiada entre a Comissão e o Parlamento Europeu, e num espírito de boa cooperação com o Conselho, tendo em conta o calendário algo desfasado – normalmente, as orientações para o emprego são publicadas no final do ano precedente; este ano, foram publicadas em Abril e, embora nos comprometam a um ciclo longo para os próximos anos, teremos de deliberar sobre elas antes do Conselho Europeu da Primavera –, V. Exa. teve a gentileza de apoiar, em nome de todos nós, o pedido que dirigimos ao Presidente Van Rompuy, apelando a que o Conselho Europeu deixe ao Parlamento Europeu o direito de exercer os seus poderes, nos termos do próprio Tratado de Lisboa. Ora, manifestamente, nem a Comissão nem o Conselho têm qualquer intenção de ter em conta este pedido, tencionando portanto, conscientemente, violar o Tratado. Penso que as autoridades desta Assembleia deverão assumir as suas responsabilidades e retirar daqui as devidas consequências. Quanto ao desafio destas orientações para o emprego, que serão um elemento de implementação da Estratégia 2020, não podemos deixar de chamar a atenção das autoridades para a importância de que se revestem numa altura em que 17% dos Europeus vivem abaixo do limiar de pobreza – saliento que estes números são de 2007, ou seja, antes mesmo do início da crise – e em que 23 milhões dos nossos concidadãos irão ficar no desemprego. Reina actualmente grande preocupação no seio da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais sobre duas questões. Em primeiro lugar, sobre o objectivo da redução da pobreza, creio que por iniciativa do Comissário Andor; este objectivo foi inscrito na Estratégia 2020, facto com que nos congratulamos. Não compreendemos como pode esta questão ser objecto de discussões, de hesitações e de questionamento das competências da União no seio do Conselho, quando o Tratado indica claramente que este é um domínio em que a União Europeia também tem responsabilidades. Depois, a outra questão diz respeito à articulação e à coerência entre as diferentes políticas, pois a Comissão diz-nos claramente que fez alterações de fundo nesta Estratégia 2020, posto que reduziu o número de objectivos. Creio que a alteração de fundo não pode limitar-se simplesmente a uma redução do número de objectivos. Por outro lado, estamos convictos de que a Estratégia 2020 deve ter em conta a realidade da situação na UE. E a realidade é que aqueles que actualmente mais sofrem em resultado da crise, aqueles que vão ser mais duramente atingidos, são aqueles que verdadeiramente criam a riqueza da União Europeia. Ora, vemos aqui e ali iniciarem-se debates que podem ir contra os próprios interesses dos Europeus, posto que conduziriam a uma redução do investimento precisamente onde ele é mais necessário, ou seja, no nosso capital a longo prazo: a educação, a formação e a saúde."@pt17
"Dle Preşedinte, dle comisar, în primul rând îmi pun întrebări cu privire la planificarea noastră şi la capacitatea noastră de a ne organiza dezbaterile. Sunt foarte bucuroasă că pot participa la această dezbatere asupra tuturor acestor iniţiative ale Parlamentului European, însă mă simt ca şi cum aş fi într-un creuzet, despre care nu sunt sigură că poate oferi o definiţie exactă a viziunii Parlamentului European pentru strategia UE 2020. Poate că totuşi cer prea multe. De aceea, în faţa acestei provocări, Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale îndeamnă autorităţile să fie conştiente de modul în care investiţiile publice pot fi reduse în aceste domenii, exact în momentul în care creşterea slabă şi investiţiile private reduse nu pot face faţă situaţiei curente şi, prin urmare, să asigure revigorarea finanţelor pe termen scurt. Aceasta este o chestiune de planificare de o importanţă crucială şi nu putem decât să regretăm faptul că miniştrii pentru afaceri economice şi monetare au susţinut încetarea sprijinului în favoarea locurilor de muncă neconvenţionale şi a măsurilor de reducere a şomajului, în timp ce miniştrii pentru afaceri sociale nu au fost consultaţi cu privire la ceea ce ştim cu toţii că este situaţia tragică a ocupării forţei de muncă şi a afacerilor sociale în Uniunea noastră Europeană. Pe de altă parte, sper că-mi împărtăşiţi îngrijorarea, dle preşedinte, deoarece, în numele acestei Camere, i-aţi adresat o întrebare foarte importantă Preşedintelui Van Rompuy, în data de 10 mai, care se referă la următoarele: Cu privire la adoptarea unor orientări privind ocuparea forţei de muncă, anul acesta - îndrăznesc să spun, ca măsură excepţională - ca parte a parteneriatului special dintre Comisie şi Parlamentul European şi în spiritul unei bune cooperări cu Consiliul, ţinând cont de programarea oarecum revizuită - orientările privind ocuparea forţei de muncă sunt publicate în mod normal la finele anului precedent; anul acesta, ele au fost publicate în aprilie şi, deşi ne angajează la un ciclu îndelungat în anii ce vor veni, va trebui să deliberăm pe marginea lor înainte de Consiliul European de primăvară - aţi avut bunăvoinţa de a susţine, în numele nostru al tuturor, solicitarea pe care i-am trimis-o Preşedintelui Van Rompuy prin care îndemnam Consiliul European să-i acorde Parlamentului European dreptul de a-şi exercita atribuţiile ce-i revin în conformitate cu însuşi Tratatul de la Lisabona. Este clar că nici Comisia şi nici Consiliul nu au intenţia de a lua în considerare această solicitare şi, prin urmare, intenţionează în mod conştient să încalce tratatul. Cred că autorităţile din această Cameră vor trebui să-şi asume responsabilităţile şi să tragă învăţăminte din acest lucru. Cât priveşte provocarea reprezentată de aceste orientări privind ocuparea forţei de muncă, care vor fi un factor în punerea în aplicare a strategiei 2020, trebuie să atragem atenţia autorităţilor asupra importanţei acestora într-un moment în care 17 % din europeni trăiesc sub pragul sărăciei - aş dori să menţionez că aceste cifre sunt preluate din 2007, ceea ce înseamnă exact înainte de începutul crizei - şi când 23 de milioane de concetăţeni vor sfârşi prin a fi şomeri. Există o mare îngrijorare la ora actuală, în cadrul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale, cu privire la două chestiuni. Prima se referă la obiectivul de reducere a sărăciei, care cred că a fost iniţiativa comisarului Andor; acest obiectiv a fost inclus în strategia 2020 şi salutăm acest lucru. Nu înţelegem în ce mod această chestiune poate fi subiect de discuţii, ezitări şi punere în discuţie a competenţelor Uniunii în cadrul Consiliului, în timp ce tratatul indică în mod clar că aceasta este o zonă în care UE are, de asemenea, responsabilităţi. Apoi, cea de-a doua chestiune se referă la legătura şi consistenţa dintre diferitele politici, deoarece Comisia ne spune în mod clar că a schimbat în mod fundamental lucrurile în strategia 2020, de vreme ce a redus numărul de obiective. Cred că schimbarea fundamentală trebuie să fie mai mult decât simpla reducere a numărului de obiective. Totuşi, un lucru de care suntem convinşi este acela că strategia 2020 trebuie să ia în calcul realitatea situaţiei din UE. Realitatea constă în faptul că aceia care suferă cel mai mult, la momentul de faţă, în urma crizei, aceia care vor fi afectaţi cel mai mult, sunt, de fapt, cei care creează bogăţia UE. Ideea este că vedem cum iau naştere dezbateri în diferite locuri, care sunt împotriva intereselor europenilor, deoarece vor duce la o reducere a investiţiilor tocmai atunci când va fi cea mai mare nevoie de acestea, cu alte cuvinte, vor duce la o reducere a capitalului nostru pe termen lung: educaţia, formarea profesională şi sănătatea."@ro18
". Vážený pán predseda, pán komisár, v prvom rade sa chcem na chvíľu pozastaviť nad naším programovaním a schopnosťou organizovať naše rozpravy. Som veľmi rada, že moja správa je súčasťou rozpravy o všetkých týchto iniciatívach Európskeho parlamentu, cítim sa však ako v taviacom kotle a nie som si istá, či predstavuje presnú definíciu vízie Európskeho parlamentu v súvislosti so stratégiou EÚ do roku 2020. Možno som však len príliš náročná. Z tohto dôvodu a vzhľadom na tieto problémy Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva orgány, aby si uvedomili, že môže dôjsť k zníženiu investícií v týchto oblastiach, a to práve v čase, keď z dôvodu pomalého rastu a znížených súkromných investícií nebude možné vyplniť túto medzeru a zaistiť tak obnovu verejných financií z krátkodobého hľadiska. Toto je problém harmonogramu kľúčového významu a môžeme len ľutovať, že ministri pre hospodárske a menové záležitosti obhajovali zrušenie podpory netradičných pracovných pozícií a opatrení na zníženie nezamestnanosti, pričom to nekonzultovali s ministrami pre sociálne veci, hlavne keď vieme, aká tragická je v Európskej únii situácia v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí. Na druhej strane dúfam, pán predseda, že sa stotožňujete s mojimi obavami, pretože v mene tohto Parlamentu ste 10. mája položili pánovi prezidentovi Van Rompuyovi mimoriadne dôležitú otázku, ktorá sa týka nasledujúcej záležitosti. Čo sa týka usmernení pre zamestnanosť, tento rok ste v rámci osobitného partnerstva medzi Komisiou a Európskym parlamentom, v duchu dobrej spolupráce s Radou a s ohľadom na určitým spôsobom revidovaný harmonogram – usmernenia pre zamestnanosť sa zvyčajne uverejňujú na konci predchádzajúceho roka, kým tento rok boli uverejnené v apríli, a hoci nás na nasledujúce roky zaväzujú k dlhému cyklu, budeme o nich musieť diskutovať ešte pred jarným zasadnutím Európskej rady – v mene nás všetkých láskavo podporili požiadavku, ktorú sme poslali pánovi prezidentovi Van Rompuyovi a v ktorej sme vyzvali Európsku radu, aby udelila Európskemu parlamentu právo na výkon jeho právomocí v rámci Lisabonskej zmluvy. Odvážim sa povedať, že to je mimoriadne opatrenie. Komisia ani Rada evidentne nemajú v úmysle zvážiť túto požiadavku, čím chcú vedome porušiť zmluvu. Myslím si, že orgány tohto Parlamentu musia prevziať svoju zodpovednosť a poučiť sa z toho. Pokiaľ ide o úlohy v rámci týchto usmernení pre zamestnanosť, ktoré budú jedným z faktorov pri realizácii stratégie EÚ do roku 2020, práve na ich význam musíme upriamiť pozornosť orgánov v čase, keď 17 % Európanov žije pod hranicou chudoby – chcem zdôrazniť, že tieto čísla pochádzajú z roku 2007, teda ešte spred začiatku krízy – a keď 23 miliónov našich spoluobčanov skončí bez práce. V súčasnosti má Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci veľké obavy v súvislosti s dvomi otázkami. Po prvé v súvislosti s cieľom znižovania chudoby, čo, mám dojem, bola iniciatíva komisára Andora, pričom tento cieľ bol zahrnutý do stratégie EÚ do roku 2020 a to vítame. Nerozumieme tomu, ako môže byť v Rade táto otázka predmetom diskusií, váhania a spochybňovania právomocí Únie, keď zmluva jasne hovorí, že aj toto je oblasť, v ktorej nesie EÚ zodpovednosť. Druhá otázka sa týka vzťahu a súladu medzi rôznymi politikami, keďže Komisia nám jasne hovorí, že v rámci tejto stratégie EÚ do roku 2020 veci zásadne zmenila, pretože znížila počet cieľov. Som presvedčená, že zásadná zmena musí zahŕňať omnoho viac ako len zníženie počtu cieľov. Sme presvedčení, že stratégia EÚ do roku 2020 musí brať do úvahy realitu situácie v EÚ. A realita je taká, že tí, ktorí momentálne najviac trpia v dôsledku krízy, tí, ktorí budú najviac postihnutí, sú práve tí, ktorí v skutočnosti vytvárajú bohatstvo EÚ. Faktom je, že z času na čas sme svedkami diskusií, pri ktorých hrozí, že sa obrátia proti samotným záujmom Európanov, pretože môžu viesť k zníženiu investícií práve v čase, keď sú najviac potrebné, inými slovami, investícií do nášho dlhodobého kapitálu: vzdelávania, odbornej prípravy a zdravia."@sk19
"Gospod predsednik, komisar, najprej sem se kljub vsemu za trenutek vprašala o našem načrtovanju in sposobnosti organizacije razprav. Z veseljem sodelujem v tej razpravi o vseh teh pobudah Evropskega parlamenta, a vseeno se mi zdi, kot da sem v talilnem loncu, za katerega nisem prepričana, da zagotavlja točno opredelitev vizije Evropskega parlamenta za strategijo Evropa 2020. Toda morda sem prezahtevna. Zato Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve, soočen s tem izzivom, poziva organe, naj se zavedajo, kako bi se lahko zmanjšale javne naložbe na teh področjih prav v času, ko šibka rast in manjša zasebna vlaganja tega ne morejo odtehtati in na ta način zagotoviti okrevanje javnih financ v kratkem roku. To je ključen element časovnega razporeda in ne moremo drugače, kot da obžalujemo, da so se ministri za gospodarske in monetarne zadeve lahko zavzemali za ukinitev nekonvencionalne podpore zaposlovanja in ukrepov za zmanjšanje brezposelnosti, ne da bi se posvetovali z ministri za socialne zadeve o razmerah glede zaposlovanja in socialnih zadev v naši Evropski uniji, ki vemo, da so tragične. Po drugi strani pa upam, gospod predsednik, da ste vi prav tako zaskrbljeni, ker ste 10. maja v imenu tega parlamenta omenili izjemno pomembno vprašanje pri predsedniku Van Rompuyju, ki se nanaša na naslednje. Kar zadeva sprejetje smernic za zaposlovanje – kot izjemni ukrep, če smem tako reči – kot del posebnega partnerstva med Komisijo in Evropskim parlamentom ter v duhu dobrega sodelovanja s Svetom, upoštevajoč nekoliko spremenjen urnik – smernice za zaposlovanje se ponavadi objavijo konec prejšnjega leta; letos so bile objavljene aprila in čeprav so za nas zavezujoče za dolg cikel prihodnjih let, bomo morali o njih razpravljati pred pomladanskim zasedanjem Evropskega sveta – ste letos v imenu vseh nas prijazno podprli zahtevo, ki smo jo naslovili na predsednika Van Rompuyja in ki poziva Evropski svet, da Evropskemu parlamentu odobri pravico izvajanja svojih pooblastil po sami Lizbonski pogodbi. Očitno ne Komisija ne Svet ne nameravata preučiti naše zahteve in torej zavestno nameravata kršiti pogodbo. Mislim, da bodo morali organi v tem parlamentu prevzeti njune odgovornosti in iz tega potegniti nauk. Kar zadeva izziv teh smernic za zaposlovanje, ki bodo igrale vlogo pri izvajanju strategije 2020, moramo pozornost organov usmeriti v njihov pomen v času, ko 17 % Evropejcev živi pod pragom revščine – poudarjam, da so ti podatki iz leta 2007, se pravi, pred začetkom krize – in ko bo 23 milijonov naših sodržavljanov izgubilo zaposlitev. V Odboru za zaposlovanje in socialne zadeve trenutno vlada velika zaskrbljenost zaradi dveh vprašanj. Prvič, zaradi cilja zmanjšanja revščine, za kar je dal pobudo komisar Andor; ta cilj je bil vključen v strategijo 2020 in to pozdravljamo. Ne razumemo, kako lahko to vprašanje v Svetu povzroča razprave, oklevanje in dvom glede pristojnosti Unije, ko pa pogodba jasno navaja, da ima EU tudi na tem področju obveznosti. Drugo vprašanje se nanaša na odnos in skladnost med različnimi politikami, kajti Komisija nam jasno pravi, da je uvedla temeljne spremembe v tej strategiji 2020, ker je zmanjšala število ciljev. Mislim, da morajo temeljne spremembe zajemati veliko več kot le zmanjšanje števila ciljev. Toda prepričani smo, da mora strategija 2020 upoštevati realnost razmer v EU. Realnost je, da so tisti, ki zdaj najbolj trpijo zaradi krize in ki jih bo najbolj prizadela, dejansko tisti, ki ustvarjajo bogastvo EU. Dejstvo je, da smo priča začetkom razprav tu in tam, ki so lahko v nasprotju z interesi Evropejcev, ker bi privedle do zmanjšanja naložb, ko so le-te najbolj potrebne, z drugimi besedami, v naš dolgoročni kapital: izobraževanje, usposabljanje in zdravje."@sl20
"frågeställare Herr talman, herr kommissionsledamot! För det första ställer jag mig nog ändå ibland frågande till vår planering och vår förmåga att organisera debatter. Det gläder mig mycket att få delta i denna debatt om alla dessa initiativ från Europaparlamentet, men det känns faktiskt som om jag befinner mig i en smältdegel som jag inte är säker på kan erbjuda någon exakt definition av Europaparlamentets vision för EU 2020-strategin. Men kanske jag ställer alltför stora krav. Inför denna utmaning uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor därför myndigheterna att vara medvetna om hur offentliga investeringar skulle kunna minskas inom dessa områden vid en tidpunkt då svag tillväxt och minskade privata investeringar inte kan leda till åtstramningar och därigenom säkra en återhämtning för de offentliga finanserna på kort sikt. Detta är en fråga där tidsplaneringen är av avgörande betydelse. Vi kan bara beklaga att ministrarna med ansvar för ekonomi och valutafrågor kunde argumentera för ett avskaffande av ett okonventionellt sysselsättningsstöd och minskade insatser mot arbetslöshet samtidigt som socialministrarna inte hade tillfrågats i en fråga som vi vet är tragisk i Europeiska unionen när det gäller sysselsättning och sociala frågor. Å andra sidan hoppas jag att ni delar mina farhågor, herr talman, eftersom ni på parlamentets vägnar tog upp en ytterst viktig fråga med ordförande Herman Van Rompuy den 10 maj, en fråga som gäller det följande. Riktlinjerna för sysselsättningen antogs i år – enligt min mening som en exceptionell åtgärd – som en del av det speciella partnerskapet mellan kommissionen och Europaparlamentet och i en anda av gott samarbete med rådet. Tidsplanen hade reviderats något; riktlinjerna för sysselsättningen offentliggörs normalt i slutet av föregående år, men i år offentliggjordes de i april. Även om riktlinjerna är bindande för oss för en lång följd av år måste vi ta ställning till dem före Europeiska rådets möte i vår, och ni hade vänligheten att på parlamentets vägnar stödja den begäran som vi riktade till ordförande Herman Van Rompuy i vilken vi begär att Europeiska rådet ska ge Europaparlamentet rätten att utöva sina befogenheter enligt Lissabonfördraget. Uppenbarligen har varken kommissionen eller rådet för avsikt att beakta denna begäran, och därför tänker de medvetet bryta mot fördraget. Jag anser att myndigheterna här i parlamentet måste ta sitt ansvar och lära sig en läxa av detta. Dessa sysselsättningsriktlinjer innebär en utmaning som kommer att bli en viktig faktor vid genomförandet av 2020-strategin. Vi måste fästa myndigheternas uppmärksamhet på hur viktiga dessa riktlinjer är i en tid då 17 procent av EU-medborgarna lever under fattigdomsgränsen och då 23 miljoner av våra medborgare kommer att bli arbetslösa – jag vill påpeka att dessa siffror är från 2007, dvs. från en tid redan innan krisen började. Inom utskottet för sysselsättning och sociala frågor är det framför allt två frågor som oroar oss. För det första oroar vi oss över målet att reducera fattigdomen, ett mål som jag tror kom till på initiativ av kommissionsledamot László Andor. Detta mål togs med i 2020-strategin och det välkomnar vi. Vi kan inte förstå hur denna fråga kan vara föremål för diskussioner, tvekan och ifrågasättande av unionens befogenheter inom rådet, eftersom det enligt fördraget tydligt framgår att detta är ett område där EU också har ett ansvar. Den andra frågan gäller sambandet mellan de olika politiska åtgärderna och deras inbördes förenlighet. Kommissionen har nämligen tydligt sagt till oss att den har gjort grundläggande ändringar i denna 2020-strategi eftersom den har minskat antalet mål. Jag anser att grundläggande ändringar måste handla om mer än att bara minska antalet mål. Vad vi är övertygade om är dock att 2020-strategin måste ta hänsyn till den verkliga situationen i EU. Den verkliga situationen är att de som för närvarande lider mest på grund av krisen, de som kommer att drabbas hårdast, är de som faktiskt skapar EU:s välstånd. Vi ser faktiskt att man inleder debatter här som troligen går emot EU-medborgarnas verkliga intressen eftersom de skulle leda till en minskning av investeringarna just när de behövs som bäst, med andra ord investeringar i vårt långsiktiga kapital: utbildning, yrkesutbildning och hälso- och sjukvård."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Van Roupuy "13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph