Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-05-19-Speech-3-089"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100519.3.3-089"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"The implementation of the EU 2020 strategy should emphasise economic cohesion, meaning that it is still crucial to reduce economic disparities between EU regions which lag behind and those which are more prosperous. I believe that the EU’s attention should be still largely paid to the principle of solidarity and instruments for levelling out the income disparities. The focus should be kept on the EU regions which have suffered the most from the economic and financial crisis, and the specific situation of each of these regions should be assessed and appropriate reaction to the corresponding challenges should be taken. In the Europe 2020 strategy, the agricultural sector is regarded like any other sector in our modern economy, and I welcome that. I am a strong supporter of a Common Agricultural Policy which secures a level playing field for all Member States. Fair competition in the internal market is a key to the competitiveness of European agriculture in the global marketplace. There has to be a synergy between the 2020 strategy and reform of the CAP post-2013 – both have to focus on promoting intelligent green growth."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Provádění strategie EU 2020 by mělo zdůrazňovat hospodářskou soudržnost s ohledem na to, že je stále velmi důležité usilovat o zmenšování hospodářských rozdílů mezi regiony EU, které jsou pozadu, a regiony, které se těší větší prosperitě. Domnívám se, že EU by měla stále věnovat velkou část své pozornosti zásadě solidarity a nástrojům pro vyrovnávání rozdílů v příjmech. Měla by se i nadále zaměřovat na regiony EU, které vlivem hospodářské a finanční krize nejvíce utrpěly, s tím, že by se měla posoudit konkrétní situace každého z těchto regionů a na jejich problémy by se mělo náležitým způsobem reagovat. Odvětví zemědělství je ve strategii Evropa 2020 chápáno jako kterékoliv jiné odvětví našeho moderního hospodářství, což vítám. Jsem rozhodnou zastánkyní společné zemědělské politiky, která zaručuje rovné podmínky pro všechny členské státy. Spravedlivá hospodářská soutěž v rámci vnitřního trhu je klíčem ke konkurenceschopnosti evropského zemědělství na trhu globálním. Mezi strategií 2020 a reformou SZP po roce 2013 musí existovat synergie – obě se musí zaměřit na podporu inteligentního zeleného růstu."@cs1
"Ved gennemførelsen af EU 2020-strategien bør der lægges vægt på økonomisk samhørighed, hvilket betyder, at det fortsat er afgørende, at de økonomiske forskelle mellem regioner i EU, der halter bagefter, og dem, der er mere velstående, nedbringes. Jeg mener, at EU i stor stil bør lægge vægt på solidaritetsprincippet og på instrumenter til udligning af forskellene i indtægter. Der bør fokuseres på de regioner i EU, som har lidt mest under den økonomiske og finansielle krise, og den specifikke situation i hver af disse regioner bør vurderes, og der bør reageres på passende vis på de tilknyttede udfordringer. I Europa 2020-strategien betragtes landbrugssektoren som enhver anden sektor i vores moderne økonomi, og jeg hilser dette velkommen. Jeg går stærkt ind for en fælles landbrugspolitik, der sikrer ens spilleregler for alle medlemsstaterne. Retfærdig konkurrence på det indre marked er nøglen til det europæiske landbrugs konkurrenceevne på globalt plan. Der skal være synergi mellem 2020-strategien og reformen af den fælles landbrugspolitik efter 2013 – begge må fokusere på fremme af intelligent, grøn vækst."@da2
"Die Umsetzung der Strategie EU 2020 sollte die wirtschaftliche Kohäsion betonen. Was heißt, dass es immer noch entscheidend ist, die wirtschaftlichen Ungleichheiten zwischen den EU-Regionen, die zurückbleiben und jenen, die wohlhabender sind, zu verringern. Ich glaube, dass die Aufmerksamkeit der EU größtenteils immer noch dem Grundsatz der Solidarität und den Instrumenten für den Ausgleich der Einkommensungleichheiten geschenkt werden sollte. Der Schwerpunkt sollte auf den EU-Regionen bleiben, die am meisten unter der Wirtschafts- und Finanzkrise gelitten haben. Ferner sollte die spezifische Situation einer jeden dieser Regionen bewertet und eine angemessene Reaktion auf die entsprechenden Herausforderungen ergriffen werden. In der Strategie Europa 2020 wird der Agrarsektor wie jeder andere Sektor in unserer modernen Wirtschaft angesehen, und ich begrüße das. Ich bin eine starke Unterstützerin einer Gemeinsamen Agrarpolitik, die eine Gleichwertigkeit für alle Mitgliedstaaten sicherstellt. Ein fairer Wettbewerb im Binnenmarkt ist ein Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Landwirtschaft auf dem Weltmarkt. Es muss Synergien zwischen der Strategie 2020 und der Reform der GAP nach 2013 geben – beide müssen sich auf die Förderung des intelligenten, grünen Wachstums konzentrieren."@de9
"Η υλοποίηση της στρατηγικής ΕΕ 2020 θα πρέπει να δίνει έμφαση στην οικονομική συνοχή, πράγμα που σημαίνει ότι εξακολουθεί να είναι κρίσιμης σημασίας η μείωση των οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ που υστερούν και των περιφερειών που παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευημερία. Φρονώ ότι η προσοχή της ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να επικεντρώνεται στην αρχή της αλληλεγγύης και στα μέσα για τον μετριασμό των εισοδηματικών ανισοτήτων. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να εστιάζουμε στις περιφέρειες της ΕΕ που έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, και θα πρέπει να αξιολογηθεί η ιδιαίτερη κατάσταση καθεμιάς από αυτές τις περιφέρειες και να υπάρξει η ενδεδειγμένη αντίδραση στις αντίστοιχες προκλήσεις. Στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», ο γεωργικός τομέας αντιμετωπίζεται σαν οιοσδήποτε άλλος τομέας της σύγχρονης οικονομίας μας, και αυτό το επικροτώ. Στηρίζω ένθερμα την κοινή γεωργική πολιτική η οποία διασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλα τα κράτη μέλη. Ο θεμιτός ανταγωνισμός στην εσωτερική αγορά αποτελεί στρατηγικό στοιχείο για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας στην παγκόσμια αγορά. Πρέπει να υπάρχει συνέργεια μεταξύ της στρατηγικής για το 2020 και της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ μετά το 2013 – αμφότερες πρέπει να εστιάζονται στην προώθηση της έξυπνης πράσινης ανάπτυξης."@el10
". La aplicación de la Estrategia Europa 2020 debería destacar la cohesión económica, puesto que es fundamental para reducir las desigualdades económicas entre las regiones de la UE que se quedan rezagadas y aquellas que son más prósperas. Creo que la UE todavía debería prestar mucha atención al principio de solidaridad y a los instrumentos para nivelar las desigualdades de ingresos. Se debería prestar atención a las regiones de la UE que más han sufrido la crisis económica y financiera, evaluar la situación específica de cada una de estas regiones y responder adecuadamente a los retos correspondientes. En la Estrategia Europa 2020, se considera al sector agrícola como a cualquier otro sector de nuestra economía moderna y estoy de acuerdo. Soy muy partidaria de una política agrícola común que asegure condiciones iguales para todos los Estados miembros. La competencia justa en el mercado interior es una clave para la competitividad de la agricultura europea en el mercado mundial. Tiene que haber una sinergia entre la Estrategia 2020 y la reforma de la PAC después de 2013, ambas iniciativas tienen que centrarse n fomentar un crecimiento ecológico inteligente."@es21
"− ELi 2020. aasta strateegia elluviimisel tuleks rõhutada majanduslikku ühtekuuluvust, st et endiselt on otsustavalt vaja vähendada majanduslikke erinevusi ELi mahajäänud ja edukamate piirkondade vahel. Ma usun, et EL peaks endiselt suure osa oma tähelepanust pöörama solidaarsuse printsiibile ja sissetulekute erinevuste tasandamise moodustele. Keskenduda tuleks ELi piirkondadele, mida on majandus- ja finantskriisis kõige rohkem räsitud, ning iga sellise piirkonna konkreetset olukorda tuleb hinnata ning vastavatele väljakutsetele tuleb reageerida asjakohaselt. Euroopa 2020. aasta strateegias käsitletakse põllumajandussektorit nagu iga teist sektorit meie moodsas majanduses ja ma tervitan seda. Ma toetan otsustavalt ühist põllumajanduspoliitikat, mis pakub kõigile liikmesriikidele võrdseid tegutsemisvõimalusi. Aus konkurents siseturul on Euroopa põllumajanduse konkurentsivõime võtmeks maailmaturul. 2020. aasta strateegia ja pärast 2013. aastat reformitava ühise põllumajanduspoliitika vahel peab valitsema sünergia − mõlemad peavad keskenduma aruka, keskkonnasõbraliku kasvu edendamisele."@et5
"EU 2020 -strategian täytäntöönpanossa olisi painotettava taloudellista koheesiota, koska on yhä tärkeää vähentää taloudellisia kehityseroja jälkeen jääneiden ja vauraampien EU:n alueiden välillä. Minusta EU:n olisi kiinnitettävä yhä suurta huomiota solidaarisuusperiaatteeseen sekä tuloerojen tasaamiseen tarkoitettuihin välineisiin. Olisi keskityttävä talous- ja rahoituskriisistä eniten kärsineisiin EU:n alueisiin. Kunkin alueen erityinen tilanne olisi arvioitava erikseen, ja olisi ryhdyttävä eri alueiden haasteita vastaaviin asianmukaisiin toimiin. Maatalousalaan suhtaudutaan EU 2020 -strategiassa samoin kuin muihin nykyaikaisen talouden aloihin, mikä on minusta hyvä asia. Kannatan vahvasti yhteistä maatalouspolitiikkaa, jolla turvataan samanarvoiset toimintaedellytykset kaikissa jäsenvaltioissa. Sisämarkkinoiden oikeudenmukainen kilpailu on avain Euroopan maatalouden kilpailukykyyn globaaleilla markkinoilla. EU 2020 -strategian ja vuoden 2013 jälkeisen YMP:n uudistuksen välille on luotava synergiaa, sillä molemmissa on keskityttävä järkevän ekologisen kasvun edistämiseen."@fi7
"La mise en œuvre de la stratégie EU 2020 devrait insister sur la cohésion économique, pour signifier qu’il demeure crucial de réduire les disparités économiques qui existent entre les régions de l’UE accusant du retard et les autres plus prospères. Je suis d’avis que l’UE devrait continuer à accorder une grande attention au principe de solidarité et à des instruments visant à niveler les disparités des revenus. Il faut se concentrer sur les régions de l’UE qui ont souffert le plus de la crise économique et financière. La situation spécifique à chacune de ces régions devrait être évaluée et des mesures appropriées aux défis leur correspondant devraient être prises. Dans la stratégie Europe 2020, le secteur agricole est considéré comme n’importe quel autre domaine de notre économie moderne, et je m’en réjouis. Je suis une fervente supportrice d’une politique agricole commune assurant des conditions égales pour tous les États membres. Le principe de concurrence loyale au sein du marché interne constitue la clé de la compétitivité de l’agriculture européenne sur le marché mondial. Il doit exister une synergie entre la stratégie 2020 et la réforme de la PAC après 2013: toutes deux doivent se concentrer sur la promotion de la croissance verte intelligente."@fr8
". – Az EU 2020 stratégia végrehajtásának a gazdasági kohéziót kellene hangsúlyoznia, ami azt jelenti, hogy még mindig döntő jelentőségű az elmaradott, illetve a jobban prosperáló uniós régiók közötti gazdasági egyenlőtlenségek csökkentése. Úgy vélem, hogy az EU-nak még mindig nagyrészt a szolidaritás elvére és a jövedelmi egyenlőtlenségek elsimítására szolgáló eszközökre kellene fordítania figyelmét. Továbbra is azokra az uniós régiókra kell helyezni a hangsúlyt, amelyeket a leginkább sújtott a gazdasági és pénzügyi válság, és értékelni kellene ezen régiók mindegyikének sajátos helyzetét, és meg kellene tenni a helyénvaló válaszlépéseket a megfelelő kihívásokra. Az Európa 2020 stratégiában a mezőgazdasági ágazatot modern gazdaságunk bármely másik ágazatához hasonlóan kezelik, és ezt örvendetesnek tartom. A közös agrárpolitika elkötelezett támogatója vagyok, amely egyenlő versenyfeltételeket biztosít valamennyi tagállam számára. A tisztességes belső piaci verseny kulcsfontosságú az európai mezőgazdaság világpiaci versenyképességéhez. Szinergiát kell létrehozni a 2020-as stratégia és a KAP 2013 utáni reformja között – mindkettőnek az intelligens zöld növekedés előmozdítására kell összpontosítania."@hu11
"L’attuazione della strategia UE 2020 deve mettere in evidenza la coesione economica, giacché rimane cruciale ridurre le disparità economiche tra le regioni dell’Unione europea meno sviluppate e quelle più prospere. A mio avviso, l’Unione europea deve ancora concentrare la propria attenzione sul principio di solidarietà e sugli strumenti necessari per riequilibrare le disparità di reddito. Le nostre azioni devono concentrarsi sulle regioni dell’Unione che più hanno sofferto a causa della crisi economica e finanziaria, e la specifica situazione di ognuna di queste regioni dovrà essere valutata, per affrontare in maniera adeguata i relativi problemi. Nella strategia Europa 2020, il settore agricolo viene considerato alla stregua di qualsiasi altro settore della nostra economia moderna, e questo è positivo. Sono una decisa sostenitrice della politica agricola comune, che assicura condizioni paritarie a tutti gli Stati membri. La concorrenza equa nel mercato interno è essenziale per garantire competitività all’agricoltura europea nel mercato globale. Ci deve essere sinergia tra la strategia 2020 e la riforma della PAC dopo il 2013: entrambe devono favorire la crescita verde intelligente."@it12
"Įgyvendinant strategiją „Europa 2020“ reikėtų pabrėžti ekonominę sanglaudą, reiškiančią, kad vis dar nepaprastai svarbu mažinti tų ES regionų, kurie atsilieka, ir tų regionų, kurie labiau klesti, ekonominius skirtumus. Manau, kad ES dėmesys vis dar turėtų būti daugiausia skiriamas solidarumo principui ir pajamų skirtumų išlyginimo priemonėms. Dėmesį reikėtų sutelkti į ES regionus, kurie daugiausia nukentėjo nuo ekonomikos ir finansų krizės, taip pat turėtų būti įvertinta konkreti kiekvieno šio regiono padėtis ir atitinkamai reaguota į atitinkamus sunkumus. Strategijoje „Europa 2020“ žemės ūkis vertinamas kaip bet kuris kitas mūsų šiuolaikinės ekonomikos sektorius, todėl pritariu tam. Esu tvirta bendrosios žemės ūkio politikos, pagal kurią visose valstybėse narėse būtų užtikrintos vienodos sąlygos, šalininkė. Sąžininga konkurencija vidaus rinkoje yra Europos žemės ūkio konkurencingumo pasaulinėje rinkoje pagrindas. Turi būti poveikį stiprinantis ryšys tarp strategijos „Europa 2020“ ir BŽŪP po 2013 m. reformos – abiejose daugiausia dėmesio turi būti skiriama sumaniam ekologiškam augimui."@lt14
"Ar stratēģijas „ES 2020” īstenošanu ir jāuzsver ekonomikas kohēzija, kas nozīmē, ka joprojām ir būtiski samazināt ekonomiskās atšķirības starp tiem ES reģioniem, kuri atpaliek, un tiem, kuri ir pārtikušāki. Manuprāt, Eiropas Savienībai uzmanība joprojām ir jāpievērš galvenokārt solidaritātes principam un instrumentiem ienākumu nevienlīdzības izlīdzināšanai. Uzmanība jākoncentrē uz ES reģioniem, kuri no ekonomikas un finanšu krīzes ir cietuši visvairāk, un katra reģiona konkrētais stāvoklis ir jāizvērtē, kā arī jāpiemēro problēmām atbilstoši pasākumi. Stratēģijā „Eiropa 2020” lauksaimniecības nozare tiek uzskatīta līdzvērtīga pārējām mūsdienu ekonomikas nozarēm, un es to vērtēju atzinīgi. Es ļoti atbalstu Kopējo lauksaimniecības politiku, kas nodrošina vienlīdzīgus noteikumus visām dalībvalstīm. Godīga konkurence iekšējā tirgū ir Eiropas lauksaimniecības konkurētspējas atslēga uz pasaules tirgu. Ir jābūt sinerģijai starp stratēģiju „Eiropa 2020” un KLP reformu pēc 2013. gada — abās ir jākoncentrējas uz gudras zaļās izaugsmes veicināšanu."@lv13
"The implementation of the EU 2020 Strategy should emphasise economic cohesion, meaning that it is still crucial to reduce economic disparities between EU regions which lag behind and those which are more prosperous. I believe that the EU’s attention should be still largely paid to the principle of solidarity and instruments for levelling out the income disparities. The focus should be kept on the EU regions which have suffered the most from the economic and financial crisis, and the specific situation of each of these regions should be assessed and appropriate reaction to the corresponding challenges should be taken. In the Europe 2020 Strategy the agricultural sector is regarded like any other sector in our modern economy, and I welcome that. I am a strong supporter of a Common Agricultural Policy which secures a level playing field for all Member States. Fair competition in the internal market is a key to the competitiveness of European agriculture in the global marketplace. There has to be a synergy between the 2020 Strategy and reform of the CAP post-2013 – both have to focus on promoting intelligent green growth."@mt15
". In de uitvoering van de EU 2020-strategie moet de nadruk liggen op economische cohesie, dat wil zeggen dat het nog altijd cruciaal is om de economische ongelijkheden te verminderen tussen EU-regio’s die achterblijven en EU-regio’s die welvarender zijn. Ik geloof dat de aandacht van de EU ook nu nog grotendeels moet uitgaan naar het solidariteitsbeginsel en naar instrumenten om inkomensverschillen te nivelleren. De focus dient gericht te blijven op de EU-regio’s die het meest te lijden hebben gehad van de economische en financiële crisis. De specifieke situatie in elk van deze regio’s moet worden beoordeeld, waarna passende maatregelen voor de aangetroffen uitdagingen moeten worden genomen. In de Europa 2020-strategie wordt de landbouwsector behandeld als elke andere sector van de moderne economie, en ik juich dat toe. Ik ben een sterk voorstander van een gemeenschappelijk landbouwbeleid dat een gelijk speelveld voor alle lidstaten waarborgt. Eerlijke concurrentie op de interne markt is een sleutelvoorwaarde voor het concurrentievermogen van de Europese landbouw op de wereldmarkt. Er dient synergie te bestaan tussen de 2020-strategie en de hervorming van het GLB na 2013 – beide zullen gericht moeten zijn op het bevorderen van intelligente groene groei."@nl3
"Wdrażanie strategii „UE 2020” powinno uwzględniać w szczególnym stopniu spójność gospodarczą, co oznacza, że nadal niezwykle ważne jest zmniejszanie różnic gospodarczych między tymi regionami UE, które pozostają w tyle, a tymi, którym się lepiej powodzi. Uważam, że uwaga UE powinna nadal skupiać się głównie na zasadzie solidarności i instrumentach wyrównywania różnic w dochodach. Uwaga powinna nadal skupiać się na tych regionach UE, które najbardziej ucierpiały w wyniku kryzysu społeczno-gospodarczego, i należy ocenić specyfikę sytuacji każdego z tych regionów oraz odpowiednio zareagować na wynikające z niej wyzwania. W strategii „UE 2020” sektor rolnictwa jest traktowany podobnie jak każdy inny sektor naszej nowoczesnej gospodarki, i jestem z tego bardzo zadowolona. Jestem gorącą zwolenniczką wspólnej polityki rolnej, która zapewniłaby równe warunki gry wszystkim państwom członkowskim. Sprawiedliwa konkurencja na rynku wewnętrznym jest kluczem do konkurencyjności europejskiego rolnictwa na rynku ogólnoświatowym. Należy zapewnić synergię między strategią 2020 a reformą WPR po roku 2013 – obydwie muszą być skupione na propagowaniu inteligentnego zielonego wzrostu."@pl16
"A aplicação da Estratégia UE 2020 deverá pôr a ênfase na coesão social, o que significa que continua a ser crucial uma redução das disparidades económicas entre as regiões da UE com atraso de desenvolvimento e as mais prósperas. Na minha opinião, continua a ser necessário que a UE dedique muita atenção ao princípio da solidariedade e aos instrumentos destinados a acabar com as disparidades a nível dos rendimentos. Há que continuar a concentrar a nossa atenção nas regiões da UE mais afectadas pela crise económica e financeira, devendo avaliar-se a situação específica de cada uma delas, e devem ser tomadas medidas adequadas para responder aos desafios que se lhes colocam. Na Estratégia Europa 2020, o sector agrícola é encarado como qualquer outro sector da nossa economia moderna, o que muito me regozija. Sou um firme defensor de uma política agrícola comum que garanta igualdade de condições para todos os Estados-Membros. A concorrência leal no mercado interno é fulcral para a competitividade da agricultura europeia no mercado global. Tem de haver uma sinergia entre a Estratégia 2020 e a reforma da PAC pós-2013 – ambas têm de se concentrar na promoção de um crescimento verde inteligente."@pt17
"Punerea în aplicare a strategiei UE 2020 ar trebui să evidenţieze coeziunea economică, ceea ce înseamnă că încă este crucială reducerea disparităţilor economice între regiunile UE care sunt în urmă şi cele care sunt mai prospere. Consider că atenţia UE ar trebui încă să fie orientată în mare măsură către principiul solidarităţii şi către instrumentele pentru eliminarea disparităţilor. Ar trebui să ne concentrăm în continuare asupra regiunilor UE care au avut cel mai mult de suferit ca urmare a crizei economice şi financiare, iar situaţia specifică a fiecăreia dintre aceste regiuni ar trebui evaluată şi ar trebui să fie luate măsuri adecvate pentru a răspunde în mod adecvat provocărilor. În strategia Europa 2020, sectorul agricol este privit ca oricare alt sector al economiei noastre moderne şi salut acest lucru. Sunt o mare susţinătoare a Politicii agricole comune, care asigură un mediu concurenţial echitabil pentru toate statele membre. Concurenţa echitabilă pe piaţa internă reprezintă cheia competitivităţii agriculturii europene pe piaţa globală. Trebuie să existe o sinergie între strategia 2020 şi reforma PAC post-2013 – ambele trebuie să se concentreze asupra promovării creşterii ecologice inteligente."@ro18
"Pri realizácii stratégie EÚ 2020 by sa mal klásť dôraz na hospodársku súdržnosť, čo znamená, že je stále rozhodujúce obmedziť hospodárske nerovnosti medzi regiónmi EÚ, ktoré zaostávajú, a tými, ktoré sú vyspelejšie. Domnievam sa, že EÚ by mala naďalej venovať veľkú pozornosť zásade solidarity a nástrojom na stabilizáciu nerovností v príjmoch. Zamerať by sme sa mali na regióny EÚ, ktoré boli najviac postihnuté hospodárskou a finančnou krízou, pričom by sa mala vyhodnotiť konkrétna situácia každého z týchto regiónov a na dané problémy by sme mali primerane reagovať. V stratégii Európa 2020 má odvetvie poľnohospodárstva rovnakú pozíciu ako všetky ostatné odvetvia moderného hospodárstva a to vítam. Dôrazne podporujem spoločnú poľnohospodársku politiku, ktorá zaisťuje rovnaké podmienky pre všetky členské štáty. Spravodlivá konkurencia na vnútornom trhu je kľúčom ku konkurencieschopnosti európskeho poľnohospodárstva na svetovom trhu. Medzi stratégiou do roku 2020 a reformou SPP po roku 2013 musí existovať synergia – obe sa musia sústrediť na podporu inteligentného ekologického rastu."@sk19
"Pri izvajanju strategije EU 2020 bi bilo treba poudariti ekonomsko kohezijo, kar pomeni, da je še vedno nujno zmanjšati ekonomske razlike med regijami EU, ki zaostajajo, in tistimi, ki so uspešnejše. Menim, da bi morala EU še vedno v veliki meri posvečati pozornost načelu solidarnosti in instrumentom za izenačenje neenakosti na področju dohodkov. Osredotočati bi se bilo treba na regije EU, ki jih je gospodarska in finančna kriza najbolj prizadela, poseben položaj vsake od teh regij pa bi bilo treba oceniti in izvesti primerne ukrepe za ustrezne izzive. V strategiji Evropa 2020 je kmetijski sektor obravnavan kot vsak drugi sektor v našem sodobnem gospodarstvu in to pozdravljam. Močno podpiram skupno kmetijsko politiko, ki vsem članicam zagotavlja enake pogoje. Poštena konkurenca na notranjem trgu je ključ do konkurenčnosti evropskega kmetijstva na globalnem trgu. Med strategijo 2020 in reformo SKP po letu 2013 mora obstajati sinergija – obe morata biti osredotočeni na spodbujanje inteligentne zelene rasti."@sl20
"Vid genomförandet av EU 2020-strategin bör den ekonomiska sammanhållningen betonas, vilket innebär att det fortfarande är centralt att minska de ekonomiska skillnaderna mellan regioner som ligger efter och regioner som är mer välmående. Jag anser att EU i huvudsak bör inrikta sig på solidaritetsprincipen och instrument som utjämnar inkomstskillnaderna. De regioner i EU som har drabbats hårdast av den ekonomiska och finansiella krisen bör även fortsättningsvis stå i centrum. Den specifika situationen i var och en av dessa regioner bör bedömas och lämpliga åtgärder för de fastställda utmaningarna vidtas. I EU 2020-strategin betraktas jordbrukssektorn som vilken annan sektor som helst i vår moderna ekonomi. Jag välkomnar detta. Jag stöder helhjärtat en gemensam jordbrukspolitik som leder till lika villkor för alla medlemsstater. Rättvis konkurrens på den inre marknaden är en nyckelfaktor för det europeiska jordbrukets konkurrenskraft på den globala marknaden. Det måste finnas samverkan mellan 2020-strategin och reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013. Både måste inriktas på att främja intelligent grön tillväxt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Sandra Kalniete (PPE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph