Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-05-19-Speech-3-035"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100519.3.3-035"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, we can all recall the pompous presentation made by the Spanish Prime Minister earlier this year. However, Spain is now following Greece with a deficit of 11% in GDP. The EU bureaucracy immediately looks around to find someone to blame, but the fact is that it is this bureaucracy that is responsible for the crisis because it brought countries into the eurozone in the knowledge that their economies were not up to speed – or do we employ 1 000 people in Eurostat just to be a data collector? The hedge funds may be taking advantage of the situation, but they did not cause the crisis. The EU now demands cost reductions, but is it realistic to expect the cost of the public sector in Greece to be reduced if 20% of the working population is employed by the state and 50% of SMEs have the state as its only client? Now, a rescue package has been put forward but the reality is that most of the countries supposed to contribute to it do not have money to do so, such as is the case of the UK. In any case, the EU always takes the opportunity ... ("@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, všichni si jistě vybavíme pompézní vystoupení předsedy španělské vlády ze začátku letošního roku. Španělsko je však nyní se svým 11% schodkem hned za Řeckem. Byrokraté EU se začali hned rozhlížet, koho by z toho obvinili, skutečnost je ale taková, že za tuto krizi je odpovědná právě byrokracie, protože nechala do eurozóny vstoupit země, o nichž věděla, že jejich hospodářství nejsou dostatečně silná – nebo snad v Eurostatu zaměstnáváme 1 000 lidí jen proto, aby sbírali data? Zajišťovací fondy mohou z této situace sice těžit, ale nejsou příčinou této krize. EU nyní požaduje snižování výdajů, lze však realisticky očekávat, že se výdaje veřejného sektoru v Řecku sníží, když 20 % produktivní populace tvoří státní zaměstnanci a 50 % malých a středních podniků má stát jako svého jediného klienta? Byl předložen balíček záchranných opatření, ale skutečnost je taková, že většina zemí, které na tento balíček mají přispět, na to nemají peníze, jak je tomu i v případě Spojeného království. EU každopádně vždy využije příležitosti…"@cs1
"Hr. formand! Vi kan alle huske den pompøse præsentation, som den spanske premierminister kom med tidligere på året. Spanien følger dog ikke efter Grækenland med et underskud på 11 % i BNP. Bureaukraterne i EU kigger sig straks omkring for at finde nogen at skyde skylden på, men faktum er, at det er disse bureaukrater, der er ansvarlige for krisen, for de bragte landene ind i euroområdet, vel vidende at deres økonomier ikke var klar til det – eller har vi ansat 1 000 mennesker i Eurostat blot for at indsamle data? Hedgefondene udnytter måske situationen, men de forårsagede ikke krisen. EU kræver nu besparelser, men er det realistisk at forvente en reduktion af den offentlige sektor i Grækenland, hvis 20 % af arbejdsstyrken er ansat af staten, og 50 % af de små og mellemstore virksomheder har staten som deres eneste kunde? Nu er der blevet fremlagt en redningspakke, men i virkeligheden har de fleste af de lande, som skal forestille at bidrage til den, ikke pengene til det, hvilket er tilfældet med Det Forenede Kongerige. Under alle omstændigheder benytter EU altid lejligheden... (Formanden afbrød taleren)"@da2
"Herr Präsident! Wir erinnern uns alle an den selbstgefälligen Vortrag des spanischen Premierministers zu Beginn dieses Jahres. Doch Spanien tritt nun mit einem Defizit von 11 Prozent des BIP in die Fußstapfen von Griechenland. Die EU-Bürokratie macht sich sofort auf die Suche nach einem Schuldigen, doch tatsächlich ist eben diese Bürokratie für die Krise verantwortlich, denn sie hat Länder in dem Wissen in den Euroraum gebracht, dass ihre Wirtschaft den Anforderungen noch nicht gewachsen ist. Oder beschäftigen wir 1 000 Personen lediglich zur Datenerfassung bei Eurostat? Die Hedgefonds nutzen die Situation möglicherweise aus, haben die Krise aber nicht verursacht. Die EU verlangt nun Kostensenkungen, doch ist es realistisch zu erwarten, dass die Kosten im öffentlichen Sektor in Griechenland gesenkt werden, wenn 20 Prozent der Erwerbstätigen im Staatsdienst stehen und wenn bei 50 Prozent der KMU der Staat der einzige Auftraggeber ist? Nun wurde ein Rettungspaket auf den Weg gebracht, doch tatsächlich haben die meisten Länder, die zu dem Paket beitragen sollen, kein Geld dafür, wie es im Vereinigten Königreich der Fall ist. Jedenfalls ergreift die EU stets die Gelegenheit, ... ("@de9
"Κύριε Πρόεδρε, όλοι μπορούμε να ανακαλέσουμε στη μνήμη μας την πομπώδη παρουσίαση στην οποία προέβη ο ισπανός πρωθυπουργός στην αρχή του τρέχοντος έτους. Παρ’ όλα αυτά, η Ισπανία ακολουθεί επί του παρόντος κατά πόδας την Ελλάδα, με έλλειμμα της τάξης του 11% επί του ΑΕγχΠ. Η γραφειοκρατία της ΕΕ αναζητά αμέσως κάποιον να κατηγορήσει, αλλά η αλήθεια είναι ότι η γραφειοκρατία αυτή καθαυτή είναι υπαίτια για την κρίση, διότι δέχθηκε στην ευρωζώνη χώρες, έχοντας επίγνωση ότι οι οικονομίες τους δεν βρίσκονταν σε ικανοποιητικό επίπεδο – ή μήπως απασχολούμε στη Eurostat 1.000 ανθρώπους για να συλλέγουν απλώς δεδομένα; Τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου μπορεί να επωφελούνται από την κατάσταση, αλλά δεν προκάλεσαν την κρίση. Η ΕΕ ζητεί τώρα περικοπές εξόδων· είναι όμως ρεαλιστικό να αναμένουμε να μειωθούν οι δαπάνες του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα, όταν το 20% του ενεργού πληθυσμού απασχολείται από το κράτος και το 50% των ΜΜΕ έχουν ως αποκλειστικό τους πελάτη το κράτος; Από την άλλη πλευρά, έχει τεθεί σε εφαρμογή δέσμη μέτρων διάσωσης, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες χώρες που υποτίθεται ότι συνεισφέρουν σε αυτήν δεν διαθέτουν τα χρήματα για να το πράξουν, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου. Εν πάση περιπτώσει, η ΕΕ δράττεται πάντα της ευκαιρίας ..."@el10
"Señor Presidente, todos podemos recordar la presentación tan pomposa que realizó el Presidente del Gobierno español a principios de este año. Sin embargo, España ahora está siguiendo el camino de Grecia con un déficit del 11 % del PIB. La burocracia comunitaria inmediatamente mira a su alrededor para encontrar a alguien a quien culpar, pero lo cierto es que esta burocracia es la responsable de la crisis porque introdujo países en la zona del euro a sabiendas de que sus economías no estaban puestas al día, ¿o es que tenemos a 1 000 personas contratadas en el Eurostat simplemente para recoger datos? Es posible que los fondos de cobertura se aprovechen de la situación, pero ellos no provocaron la crisis. La UE ahora exige reducción de costes, pero ¿es realista esperar que el coste del sector público en Grecia se reduzca si el 20 % de la población activa tiene empleo público y el 50 % de las PYME tienen al Estado como su único cliente? Ahora bien, se ha propuesto un paquete de rescate pero la realidad es que la mayoría de los países que se supone que contribuían a él no tienen dinero para hacerlo, como es el caso del Reino Unido. En cualquier caso, la UE siempre aprovecha la oportunidad..."@es21
"Austatud president! Võime tuletada meelde Hispaania peaministri pompoosset ettekannet, mille ta pidas varem sel aastal. Ometi järgneb Hispaania nüüd Kreekale 11% puudujäägiga SKPs. ELi ametnikkond vaatab kohe ringi, et leida kedagi, keda süüdistada, kuid tõsiasi on see, et bürokraadid ise on kriisi eest vastutavad, sest nemad tõid riigid euroalasse teadmisega, et nende majandused ei olnud piisavalt kiired – või kas me võtame Eurostatis 1000 inimest tööle lihtsalt selleks, et nad andmeid koguksid? Riskifondid võivad olukorda ära kasutada, kuid nemad seda kriisi ei põhjustanud. EL nõuab nüüd kulude vähendamist, kuid kas on realistlik eeldada, et Kreekas vähendatakse avaliku sektori kulusid, kui ühes riigis on 20% töötavast elanikkonnast tööga hõivatud ja kui 50% VKEdest on riik ainsaks kliendiks? Nüüd on esitatud päästepakett, kuid tegelikkus on selline, et enamikul riikidest, mis pidid sellesse oma panuse andma, ei ole selleks raha, nagu Ühendkuningriigi puhul. Igal juhul haarab EL alati võimalusest..."@et5
"Arvoisa puhemies, me kaikki muistamme Espanjan pääministerin aiemmin tänä vuonna pitämän mahtipontisen puheen. Espanja seuraa nyt Kreikan jalanjälkiä, kun sen alijäämä on 11 prosenttia BKT:sta. EU:n byrokratia yrittää aina löytää syntipukin, mutta todellisuudessa juuri byrokratia on syypää kriisiin, koska se toi jäsenvaltiot euroalueeseen tietäen, etteivät niiden taloudet olleet valmiita, vai olemmeko me muka palkanneet Eurostatin työntekijät vain tietojen kerääjiksi? Riskirahastot voivat käyttää tilannetta hyväkseen, mutta ne eivät olleet syypäitä kriisiin. Nyt EU vaatii kustannusten alentamista, mutta onko realistista odottaa Kreikan julkisen sektorin kustannusten alenemista, kun 20 prosenttia työväestöstä on valtiolla työssä ja kun valtio on ainoa asiakas 50 prosentissa pk-yrityksistä? Nyt on esitetty Kreikan tukipakettia, mutta todellisuudessa suurimmalla osalla maista, joiden on määrä osallistua tukeen, ei olisi siihen varaa, kuten ei ole myöskään Yhdistyneellä kuningaskunnalla. Joka tapauksessa EU tarttuu aina tilaisuuteen..."@fi7
"Monsieur le Président, il convient de rappeler la présentation pompeuse du Premier ministre espagnol au début de l’année. Or, l’Espagne emprunte aujourd’hui le même chemin que la Grèce, en affichant un déficit de 11 % du PIB. La bureaucratie européenne cherche immédiatement un responsable, mais le fait est que c’est la bureaucratie qui est responsable de la crise, car elle a accepté des pays dans la zone euro en sachant que leurs économies n’allaient pas s’accélérer – ou bien les 1 000 personnes employées par Eurostat servent-elles uniquement à collecter des données? Certes, les fonds spéculatifs profitent peut-être de la situation, mais ils n’ont pas provoqué la crise. L’UE demande désormais des réductions des dépenses, mais est-il réaliste de prévoir une réduction des dépenses du secteur public grec, si 20 % de la population active est employée par l’État et que celui-ci est l’unique client de 50 % des PME? Aujourd’hui, un plan de sauvetage a été proposé, mais en réalité, la plupart des pays censés y contribuer n’ont pas les fonds nécessaires, comme c’est le cas pour le Royaume-Uni. Dans tous les cas, l’UE saisit toujours l’occasion… ("@fr8
". – Tisztelt elnök úr! Mindannyian emlékszünk a spanyol miniszterelnök az idei év korábbi időszakában tartott fellengzős előadására. Most azonban Spanyolország Görögország nyomdokaiba lép, a GDP 11%-ának megfelelő hiánnyal. Az EU bürokráciája azonnal körbetekint, hogy keressen valakit, akit hibáztatni lehet, de a valóság az, hogy éppen ez a bürokrácia felelős a válságért, mert annak tudatában hozott be országokat az euróövezetbe, hogy gazdaságaik még nem zárkóztak fel – vagy azért foglalkoztatunk az Eurostatnál 1000 főt, hogy mindössze adatokat gyűjtsenek? Lehetséges, hogy a fedezeti alapok kihasználják a helyzetet, de a válságot nem ők okozták. Az EU most a költségek csökkentését követeli, de reális-e az az elvárás, hogy Görögországban csökkentsék az állami szektor költségét, amikor a dolgozó népesség 20%-ának az állam a munkaadója, és a kkv-k 50%-ának az állam az egyedüli ügyfele? Nos, előterjesztettek egy mentőcsomagot, de a valóságban azon országok többségének, amelyeknek ehhez hozzá kellene járulniuk, nincs erre pénze – ahogyan az Egyesült Királyságnak sem. Mindenesetre az EU mindig megragadja az alkalmat.. (Az elnök félbeszakítja a felszólalót)"@hu11
". Signor Presidente, tutti ricordiamo la pomposa presentazione pronunciata dal Primo Ministro spagnolo all’inizio di quest’anno. Ora la Spagna sta tallonando la Grecia, con un deficit pari all’11 per cento del PIL. La burocrazia comunitaria ha subito cominciato a guardarsi intorno, in cerca di qualcuno su cui scaricare la colpa, ma la responsabilità della crisi ricade su questa stessa burocrazia, che ha trascinato nell’area dell’euro alcuni paesi, ben sapendo che nelle loro economie non vi erano le condizioni per l’adesione; o forse i mille funzionari di Eurostat si occupano solo di raccogliere dati? Forse i fondi stanno approfittando della situazione, ma non sono certo la causa della crisi. L’Unione europea chiede ora di ridurre i costi, ma è realistico aspettarsi una riduzione dei costi del settore pubblico in Grecia, se il 20 per cento della popolazione attiva è impiegato dallo Stato e il 50 per cento delle piccole e medie imprese ha lo Stato per unico cliente? Ora è stato presentato un pacchetto di salvataggio, ma in realtà quasi tutti i paesi chiamati a contribuirvi, è il caso per esempio del Regno Unito, non hanno il denaro per farlo. In ogni caso, l’Unione europea non si lascia sfuggire occasione ..."@it12
"Pone pirmininke, galime prisiminti pompastišką pristatymą, kurį anksčiau šiemet surengė Ispanijos ministras pirmininkas. Tačiau dabar Ispanija eina po Graikijos, turėdama 11 proc. BVP deficitą. ES biurokratija iškart dairosi aplink, bandydama surasti ką nors, ką galėtų apkaltinti, tačiau tiesa tai, kad būtent ši biurokratija atsakinga už krizę, nes ji įsileido šalis į euro zoną, žinodama, kad jų ekonomika neatitinka spartos, todėl klausiu: ar tam suteikiame 1 000 žmonių darbą Eurostate, kad jis būtų tik duomenų rinkėjas? Rizikos draudimo fondai gali pasinaudoti padėties teikiamais pranašumais, tačiau jie nesukėlė krizės. Dabar ES reikalauja mažinti išlaidas, bet ar realu tikėtis sumažinti Graikijos viešojo sektoriaus išlaidas, jeigu 20 proc. dirbančių gyventojų darbą suteikia valstybė, o 50 proc. MVĮ valstybė yra vienintelė klientė? Dabar gelbėjimo paketas pasiūlytas, tačiau tikrovė tokia, kad dauguma šalių, kurios, manoma, turi prisidėti prie jo, neturi pinigų, kad galėtų tai padaryti, pvz., kaip yra JK atveju. Bet kuriuo atveju ES visada pasinaudoja proga..."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, mēs vēl atceramies pompozo Spānijas premjera runu šī gada sākumā. Tomēr Spānija nu iet Grieķijas pēdās ar deficītu 11 % apjomā no tās IKP. ES birokrāti nekavējoties meklē kādu vainīgo, bet patiesībā šie birokrāti ir vainojami šajā krīzē, jo tie valstis iesaistīja eiro zonā, zinot, ka to ekonomikas nebija spīdošas — vai varbūt mēs nodarbinām 1000 cilvēku iestādē vienkārši kā datu vācējus? Riska ieguldījumu fondi varbūt gūst labumu no šīs situācijas, bet tie bija krīzes iemesls. ES tagad pieprasa samazināt izdevumus, bet vai ir reāli gaidīt izdevumu samazinājumu Grieķijas valsts sektorā, ja 20 % nodarbināto iedzīvotāju strādā valsts iestādēs un 50 % MVU valsts ir vienīgais klients? Ir ierosināta glābšanas pakete, bet patiesībā vairumam valstu, kurām būtu jāiesaistās, nav naudas, lai to darītu, piemēram, arī Apvienotajai Karalistei. Jebkurā gadījumā ES allaž izmanto iespēju… ("@lv13
"Mr President, we can all recall the pompous presentation made by the Spanish Prime Minister earlier this year. However Spain is now following Greece with a deficit of 11% in GDP. The EU bureaucracy immediately looks around to find someone to blame, but the fact is that it is this bureaucracy that is responsible for the crisis because it brought countries into the eurozone in the knowledge that their economies were not up to speed – or do we employ 1 000 people in Eurostat just to be a data collector? The hedge funds may be taking advantage of the situation, but they did not cause the crisis. The EU now demands cost reductions, but is it realistic to expect the cost of the public sector in Greece to be reduced if 20% of the working population is employed by the state and 50% of SMEs have the state as its only client? Now a rescue package has been put forward but the reality is that most of the countries supposed to contribute to it do not have money to do so, such as is the case of the UK. In any case the EU always takes the opportunity... ("@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, we kunnen ons allemaal nog wel de pompeuze presentatie herinneren die de Spaanse minister-president eerder dit jaar heeft gehouden. Nu is Spanje echter na Griekenland de volgende in de rij met een tekort van 11 procent van het bbp. De bureaucratie van de EU kijkt onmiddellijk om zich heen om iemand de schuld te kunnen geven, maar het is een feit dat deze bureaucratie verantwoordelijk is voor de crisis omdat zij landen de eurozone heeft binnengeloodst in de wetenschap dat hun economieën daar niet aan toe waren – of houden we die 1 000 mensen bij Eurostat alleen maar aan het werk om gegevens te verzamelen? De hedgefondsen maken misschien gebruik van de situatie, maar ze hebben de crisis niet veroorzaakt. De EU eist nu kostenverlagingen, maar is het realistisch om te verwachten dat de kosten van de publieke sector in Griekenland worden verlaagd wanneer 20 procent van de beroepsbevolking in dienst is van de staat en 50 procent van de kleine en middelgrote ondernemingen de staat als enige opdrachtgever heeft? Nu is een reddingspakket op tafel gelegd, maar de realiteit is dat de meeste landen die worden geacht eraan mee te betalen daar geen geld voor hebben, zoals in het geval van het Verenigd Koninkrijk. In elk geval grijpt de EU altijd de gelegenheid ... ("@nl3
"Panie przewodniczący! Wszyscy pamiętamy pełną wielkich słów prezentację hiszpańskiego premiera z początku roku. Jednakże teraz Hiszpania idzie w ślady Grecji z deficytem 11% PKB. UE od razu rozgląda się, by znaleźć winnego, ale prawda jest taka, że to właśnie ta biurokracja jest odpowiedzialna za ten kryzys, ponieważ przyjęła ona te kraje do strefy euro, wiedząc, że ich gospodarki nie wytrzymają tempa – i czy zatrudniamy 1000 osób w Eurostatcie tylko po to, by bawiły się w kolekcjonerów danych. Być może fundusze hedgingowe skorzystały na tej sytuacji, ale nie one są przyczyną kryzysu. Teraz UE domaga się cięcia kosztów, ale czy można realistycznie oczekiwać, że koszty greckiego sektora publicznego zostaną obniżone, skoro 20% ludności w wieku produkcyjnym jest zatrudnionych w sektorze publicznym a jedynym klientem 50% MŚP jest państwo? Teraz zaproponowano pakiet ratunkowy, ale rzeczywistość jest taka, że większość krajów, od których oczekuje się pomocy, nie ma pieniędzy, by to uczynić, jak to jest w przypadku Wielkiej Brytanii. W każdym razie UE zawsze korzysta z okazji..."@pl16
"Senhor Presidente, todos nos lembramos da intervenção pomposa efectuada no início do ano pelo Primeiro-Ministro espanhol. A Espanha, contudo, está no caminho da Grécia, com um défice de 11% do PIB. A burocracia da UE procura, imediatamente, um bode expiatório, mas é a própria burocracia que é responsável pela crise porque permitiu a entrada de países na zona euro tendo conhecimento que as suas economias não estavam à altura do desafio – ou damos emprego no Eurostat a 1 000 funcionários com o único fim de recolherem informação? Os podem estar a tirar vantagem da situação mas não foram eles os causadores da crise. A UE exige, agora, a redução de despesas; mas será realista esperar que a despesa do sector público grego seja reduzida, quando 20% da força de trabalho tem emprego estatal e 50% das PME têm o Estado como seu único cliente? Recentemente, foi apresentado um pacote financeiro de emergência mas, na realidade, a maioria dos países que se presumia contribuírem para ele não possuem fundos para o efeito, como é o caso do Reino Unido. Em qualquer caso, a UE aproveita sempre a oportunidade ..."@pt17
"Dle Preşedinte, ne putem aduce aminte de prezentarea pompoasă făcută la începutul acestui an de prim-ministrul spaniol. Totuşi, Spania calcă acum pe urmele Greciei, cu un deficit de 11 % din PIB. Birocraţia UE priveşte imediat în jur pentru a găsi pe cineva pe care să arunce vina, dar adevărul este că această birocraţie este responsabilă pentru criză, deoarece a adus ţări în zona euro, fiind conştientă că economiile acestora nu aveau un nivel corespunzător – sau angajăm 1 000 de persoane în Eurostat numai pentru a culege date? Este posibil ca fondurile speculative să fi profitat de situaţie, dar nu acestea au provocat criza. UE solicită acum reducerea cheltuielilor, dar este realist să ne aşteptăm ca cheltuielile sectorului public din Grecia să fie reduse în condiţiile în care 20 % din populaţia încadrată muncă este angajată de către stat, iar 50 % din IMM-uri au statul drept unic client? Acum, a fost înaintat un pachet de salvare, dar realitatea este că majoritatea ţărilor care trebuie să contribuie la acesta nu au banii necesari, cum este cazul Regatului Unit. În orice caz, UE întotdeauna profită... ("@ro18
"Vážený pán predseda, všetci si spomenieme na sebavedomé vystúpenie španielskeho predsedu vlády zo začiatku tohto roka. Španielsko však teraz nasleduje Grécko s deficitom 11 % HDP. Byrokracia EÚ sa okamžite pozerá okolo seba a hľadá vinníka, ale práve ona je zodpovedná za krízu, pretože priviedla do eurozóny krajiny s vedomím, že ich hospodárstva zaostávajú. Alebo zamestnávame 1 000 ľudí v Eurostate len ako zberačov údajov? Hedžové fondy možno využívajú túto situáciu, ale nespôsobili krízu. EÚ teraz požaduje zníženie nákladov. Je však reálne očakávať zníženie nákladov na verejný sektor v Grécku, ak 20 % pracujúceho obyvateľstva zamestnáva štát a štát je jediným zákazníkom 50 % malých a stredných podnikov? Teraz bol predložený záchranný balík, ale v skutočnosti väčšina krajín, ktoré by naň mali prispieť, na to nemá peniaze, ako napríklad Spojené kráľovstvo. V každom prípade, EÚ vždy využije príležitosť..."@sk19
"Gospod predsednik, vsi se spomnimo sijajne predstavitve španskega predsednika vlade v začetku tega leta. Vendar pa Španija sedaj sledi Grčiji z 11-odstotnim primanjkljajem v BDP. Birokracija EU takoj poišče nekoga, da bi ga okrivila, a dejstvo je, da je ta birokracija odgovorna za krizo, ker je v evrsko območje pripeljala države, za katere je vedela, da njihova gospodarstva zaostajajo – ali zaposlujemo v Eurostatu 1 000 ljudi le z namenom zbiranja podatkov? Hedge skladi morda izkoriščajo ta položaj, a niso oni povzročili krize. EU sedaj zahteva znižanje stroškov, ampak, ali je realno pričakovati, da bodo stroški v grškem javnem sektorju zmanjšani, če 20 % delovnega prebivalstva zaposluje država, za 50 % MSP pa je država edina stranka? Nato je bil predložen reševalni sveženj, a stvarnost je taka, da večina držav, ki bi morale prispevati, nima denarja za to, takšen je primer Združenega kraljestva. Kakor koli že, EU vedno izkoristi priložnost..."@sl20
"Herr talman! Vi minns alla den pompösa presentation som den spanske premiärministern höll tidigare i år. Nu går dock Spanien i Greklands fotspår med ett underskott på 11 procent i BNP. EU-byråkratin ser sig genast om för att hitta någon att lägga skulden på, men i själva verket är det denna byråkrati som är ansvarig för krisen, eftersom den förde in länder i euroområdet med vetskap om att deras ekonomier inte höll måttet – eller har vi 1 000 medarbetare inom Eurostat som enbart samlar in data? Hedgefonderna utnyttjar kanske situationen, men de orsakade inte krisen. EU kräver i dag kostnadsminskningar, men är det realistiskt att förvänta sig att kostnaden för den offentliga sektorn i Grekland kan minskas om 20 procent av den arbetsföra befolkningen är statsanställda och 50 procent av de små och medelstora företagen har staten som sin enda kund? Nu har ett räddningspaket lagts fram, men i praktiken har merparten av de länder som förväntas bidra till paketet inga pengar till detta, som t.ex. är fallet i Storbritannien. I alla händelser tar EU alltid tillfället i akt ..."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marta Andreasen (EFD )."18,5,20,1,19,14,16,13,4,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph