Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-05-18-Speech-2-519"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100518.35.2-519"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Madame la Présidente, je m’adresse aussi à la Commission à propos de cette notification d’aide au logement social par les Pays-Bas, à laquelle la Commission européenne répond par la nécessité de s’aligner sur les règles de la concurrence. Elle a donc préconisé une réforme en profondeur du logement social et de ses missions d’intérêt général et a, à mon avis, développé une définition restrictive de ce que sont les services sociaux d’intérêt général. En fait, la Commission reconnaît le caractère social de ce service public, mais souligne qu’il devrait être défini ─ je vous cite ─ «en relation directe avec les groupes sociaux défavorisés» et qu’en conséquence, l’offre de logements sociaux aux Pays-Bas est surabondante par rapport aux seuls besoins des groupes sociaux défavorisés. La proposition de réforme du logement social présentée alors par le gouvernement hollandais limite à 10 % le volume de logements sociaux qui peuvent être attribués à d’autres groupes sociaux, mais toujours sur des critères sociaux et par ordre de priorité. Cette limitation revient à remettre en cause une autre mission du service public que remplit le service du logement social, l’objectif de mixité sociale et urbaine qui est défini au logement social par le législateur hollandais. Donc, la question, Monsieur le Commissaire, Mesdames de la Commission, est pour moi de savoir sur quelle base juridique du traité la Commission peut remettre en cause le caractère universel des services sociaux et forcer un État membre à redéfinir les missions qu’il attribue à un de ces services sociaux?"@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, i já bych se chtěla na Komisi obrátit ve věci oznámení Nizozemska o podpoře pro sociální bydlení, na nějž Evropské komise reagovala tím, že podpora musí být uvedena do souladu s pravidly hospodářské soutěže. Doporučila proto radikální reformu sociálního bydlení a jeho poslání obecného zájmu, a vyvinula dle mého názoru restriktivní definici toho, co představují sociální služby obecného zájmu. Komise sice uznává sociální charakter této veřejné služby, zdůrazňuje však, že by měl být určován, cituji, „v přímé souvislosti se znevýhodněnými sociálními skupinami“, a že poskytování sociálního bydlení v Nizozemsku tudíž přesahuje individuální potřeby znevýhodněných sociálních skupin. Návrh na reformu sociálního bydlení následně předložený nizozemskou vládou omezuje rozsah sociálního bydlení, které může být přiděleno jiným sociálním skupinám, na 10 %, nicméně vždy v souladu se sociálními kritérii nebo podle důležitosti. Toto omezení zpochybňuje další veřejné poslání, které služby sociálního bydlení naplňují, a to cíle sociální a městské rozmanitosti, které pro sociální bydlení stanovil nizozemský zákonodárce. Proto se ptám, pane komisaři, členové Komise, na jakém právním základě ve Smlouvě může Komise zpochybňovat univerzální charakter sociálních služeb a přinutit členský stát k tomu, aby změnil definici poslání, které přiděluje jedné z těchto sociálních služeb?"@cs1
"Fru formand! Jeg vil også gerne henvende mig til Kommissionen om denne meddelelse om statsstøtte til socialt boligbyggeri i Nederlandene, hvor Kommissionen har svaret, at ordningen skal bringes i overensstemmelse med konkurrencereglerne. Den har derfor anbefalet en radikal reform af systemet vedrørende socialt boligbyggeri og tjenester af almen interesse og har dermed efter min mening udviklet en restriktiv definition af sociale tjenesteydelser af almen interesse. Kommissionen anerkender rent faktisk den sociale karakter af denne offentlige tjenesteydelse, men understreger, at den skal defineres i direkte forbindelse med dårligt stillede socialgrupper, og at udbuddet af socialt boligbyggeri i Nederlandene derfor overstiger de individuelle behov blandt de dårligt stillede socialgrupper. Forslaget til en reform af systemet vedrørende socialt boligbyggeri, som den nederlandske regering følgelig har fremsat, begrænser mængden af socialt boligbyggeri, der kan tildeles andre socialgrupper, til 10 %, dog altid i henhold til sociale kriterier eller efter prioritering. Med denne begrænsning undermineres en anden målsætning for offentlige tjenesteydelser, som opfyldes af det sociale boligbyggeri, nemlig målsætningen om social og bymæssig diversitet, som de nederlandske lovgivere har defineret for det sociale boligbyggeri. Mit spørgsmål til kommissæren og medlemmerne af Kommissionen er derfor, hvilket retsgrundlag i traktaten Kommissionen påberåber sig, når den drager den universelle karakter af sociale tjenesteydelser i tvivl og tvinger en medlemsstat til at omdefinere målsætningerne i forbindelse med en af disse sociale tjenesteydelser?"@da2
"Frau Präsidentin, auch ich wende mich an die Kommission bezüglich der für staatliche Beihilfen geltenden Notifizierungspflicht in den Niederlanden, auf die die Europäische Kommission mit der Forderung reagiert hat, dass diese mit den Wettbewerbsregeln in Einklang gebracht werden muss. Sie hat daher die Empfehlung für eine radikale Reform des sozialen Wohnungsbaus und seiner Aufgaben für das allgemeine Interesse abgegeben, wobei sie meiner Ansicht nach eine restriktive Definition dessen, was soziale Dienstleistungen des allgemeinen Interesses darstellen, entwickelt hat. Tatsächlich erkennt die Kommission den sozialen Charakter dieser öffentlichen Dienstleistung an. Sie betont jedoch, dass diese definiert werden muss, und ich zitiere: „in direkter Verbindung mit benachteiligten gesellschaftlichen Gruppen“ und dass dementsprechend die Bereitstellung des sozialen Wohnungsbaus in den Niederlanden den individuellen Bedarf benachteiligter gesellschaftlicher Gruppen übersteigt. Der von der niederländischen Regierung vorgelegte Vorschlag für eine Reform des sozialen Wohnungsbaus begrenzt den Anteil am sozialen Wohnungsbau, der an andere gesellschaftliche Gruppen vergeben werden kann, auf 10 %. Dies jedoch stets anhand sozialer Kriterien und gemäß der Bedürftigkeit. Diese Grenze führt dazu, dass eine andere durch den sozialen Wohnungsbau wahrgenommene Aufgabe der öffentlichen Dienstleistungen konterkariert wird, nämlich das Ziel der sozialen und städtischen Durchmischung, welches durch den niederländischen Gesetzgeber für den sozialen Wohnungsbau festgelegt worden ist. Daher frage ich, Herr Kommissar, sehr geehrte Mitglieder der Kommission, auf welcher rechtlichen Grundlage in dem Vertrag kann die Kommission den allgemeingültigen Charakter sozialer Dienstleistungen in Frage stellen und einen Mitgliedstaat dazu zwingen, die Aufgaben dieser sozialen Dienstleistungen neu festzulegen?"@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να απευθυνθώ και εγώ στην Επιτροπή σχετικά με αυτήν την κοινοποίηση περί κρατικών ενισχύσεων για την κοινωνική κατοικία από τις Κάτω Χώρες, στην οποία η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν ότι πρέπει να εναρμονιστεί με τους κανόνες του ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, συνέστησε ριζική μεταρρύθμιση της κοινωνικής κατοικίας και της αποστολής γενικού συμφέροντος που επιτελεί και ανέπτυξε, κατά τη γνώμη μου, έναν περιοριστικό ορισμό της έννοιας των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος. Στην πραγματικότητα, η Επιτροπή αναγνωρίζει μεν τον κοινωνικό χαρακτήρα της συγκεκριμένης δημόσιας υπηρεσίας, αλλά υπογραμμίζει ότι πρέπει να οριστεί –παραθέτω: «σε άμεση συνάρτηση με μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες» και ότι, συνεπώς, η παροχή κοινωνικής κατοικίας στις Κάτω Χώρες υπερβαίνει τις επιμέρους ανάγκες των μειονεκτουσών κοινωνικών ομάδων. Η πρόταση μεταρρύθμισης της κοινωνικής κατοικίας που παρουσίασε συναφώς η ολλανδική κυβέρνηση περιορίζει στο 10% τη διάθεση κοινωνικής κατοικίας σε άλλες κοινωνικές ομάδες, πάντα όμως βάσει κοινωνικών κριτηρίων ή σειράς προτεραιότητας. Ο περιορισμός αυτός ισοδυναμεί με την υπονόμευση μιας άλλης αποστολής δημόσιας υπηρεσίας που εκπληρώνεται από την υπηρεσία κοινωνικής κατοικίας, δηλαδή του στόχου της κοινωνικής και αστικής πολυμορφίας, που καθορίζεται από τον ολλανδό νομοθέτη στον τομέα της κοινωνικής κατοικίας. Επομένως, το ερώτημα για εμένα, κύριε Επίτροπε, μέλη της Επιτροπής, είναι το εξής: επί ποίας νομικής βάσης στη Συνθήκη δύναται η Επιτροπή να θέτει εν αμφιβόλω τον καθολικό χαρακτήρα των κοινωνικών υπηρεσιών και να υποχρεώνει ένα κράτος μέλος να επανακαθορίσει την αποστολή που αναθέτει σε μια από αυτές τις κοινωνικές υπηρεσίες;"@el10
"Madam President, I, too, would like to address the Commission on this notification of aid for social housing by the Netherlands, the European Commission’s response to which is that it must be brought into line with competition rules. It has therefore recommended a radical reform of social housing and its missions of general interest and, in my opinion, has developed a restrictive definition of what constitutes social services of general interest. In fact, the Commission recognises the social character of this public service, but underlines that it should be defined, and I quote, ‘in direct connection with disadvantaged social groups’ and that, consequently, the supply of social housing in the Netherlands exceeds the individual needs of disadvantaged social groups. The proposal for a reform of social housing thus presented by the Dutch Government limits to 10% the volume of social housing that can be allocated to other social groups, but always according to social criteria or in order of priority. This limitation amounts to undermining another public service mission that is fulfilled by the service of social housing, namely the objective of social and urban diversity, which is defined for social housing by the Dutch legislator. Therefore, the question for me, Commissioner, Members of the Commission, is on what legal basis in the treaty can the Commission call into question the universal character of social services and force a Member State to redefine the missions that it allocates to one of these social services?"@en4
"Señora Presidenta, a mí también me gustaría dirigirme a la Comisión con respecto a esta notificación de ayuda a las viviendas sociales de los Países Bajos, una respuesta de la Comisión Europea según la cual dicha ayuda debe respetar las normas de la competencia. Por consiguiente, ha recomendado una reforma radical de las viviendas sociales y de su misión de interés general y, en mi opinión, ha establecido una definición restrictiva de qué constituyen los servicios sociales de interés general. De hecho la Comisión reconoce el carácter social de este servicio público, aunque subraya que debe ser definido, y cito: «en conexión directa con los grupos sociales desfavorecidos» y que, en consecuencia, el suministro de vivienda social en los Países Bajos excede las necesidades individuales de los grupos sociales desfavorecidos. La propuesta de una reforma de las viviendas sociales así presentada por el Gobierno neerlandés limita al 10 % el volumen de viviendas sociales que se pueden asignar a otros grupos sociales, pero siempre de conformidad con criterios sociales o por orden de prioridad. Esta limitación supone socavar otra misión de servicio público que desempeña el servicio de viviendas sociales, a saber, el objetivo de la diversidad social y urbana, que es definido en el caso de las viviendas sociales por el legislador neerlandés. En consecuencia, Comisarios, mi pregunta es: ¿con qué base legal del tratado puede la Comisión cuestionar el carácter universal de los servicios sociales y obligar a un Estado miembro a redefinir las misiones que asigna a uno de estos servicios sociales?"@es21
". Austatud juhataja! Ka mina soovin pöörduda komisjoni poole seoses teatisega sotsiaalkorteriteks antava abi kohta Madalmaades, millele Euroopa Komisjon vastas nii, et see tuleb viia kooskõlla konkurentsieeskirjadega. Seega soovitas ta viia läbi põhjalik reform sotsiaalkorterite ning üldhuviteenuste eesmärkide alal ning on minu arvates töötanud välja piirava määratluse selle kohta, mis on üldist huvi pakkuvad sotsiaalteenused. Tegelikult tunnistab komisjon selle avaliku teenuse sotsiaalset olemust, kuid rõhutab, et seda tuleks määratleda „otseses seoses ebasoodsas olukorras olevate ühiskonnarühmadega” ning et seega ületavad pakutavad sotsiaalkorterid Madalmaades ebasoodsas olukorras olevate ühiskonnarühmade individuaalseid vajadusi. Madalamaade valitsuse esitatud ettepanekus sotsiaalkorterite reformi kohta piiratakse nende sotsiaalkorterite mahtu 10%ni, mida võib eraldada muudele ühiskonnarühmadele, kuid see peab alati toimuma sotsiaalsete kriteeriumide alusel või tähtsuse järjekorras. Piirang õõnestab veel ühte avaliku teenuse eesmärki, mida täidetakse sotsiaalkorterite teenusega – nimelt sotsiaalse ja linnalise mitmekesisuse eesmärki, mille Madalamaade seadusandja on sotsiaalkorterite puhul määratlenud. Sellest tulenevalt on minu küsimus, volinik ja komisjoni liikmed, selline: millisel asutamislepingus sätestatud õiguslikul alusel saab komisjon seada küsimuse alla sotsiaalteenuste universaalsuse ja sunnib liikmesriike määratlema ümber eesmärke, mis on omistatud ühele sellisele sotsiaalteenusele?"@et5
"Arvoisa puhemies, myös minä haluaisin kysyä komissiolta tästä Alankomaiden sosiaalisesti tuetun asumisen tukea koskevasta ilmoituksesta, johon Euroopan komission vastaus on, että sen on oltava kilpailusääntöjen mukaista. Se on siksi suositellut jyrkkää uudistusta sosiaalisesti tuettuun asumiseen ja sen yleishyödyllisiin tehtäviin, ja minun mielestäni se on laatinut rajoittavan määrittelyn siitä, mitä yleishyödylliset sosiaalipalvelut ovat. Komissio itse asiassa tunnustaa tämän julkisen palvelun sosiaalisen luonteen mutta korostaa, että se pitäisi määritellä, ja minä lainaan, "välittömässä yhteydessä heikossa asemassa oleviin yhteiskuntaryhmiin", ja että siten Alankomaiden sosiaalisesti tuetussa asumisessa ylitetään heikossa asemassa olevien yhteiskuntaryhmien yksittäiset tarpeet". Alankomaiden hallituksen ehdottamassa sosiaalisesti tuetun asumisen uudistuksessa muille yhteiskuntaryhmille osoitettujen sosiaalisesti tuettujen asuntojen määrä rajoitetaan kymmeneen prosenttiin, mutta aina sosiaalisten kriteerien mukaan tai tärkeysjärjestyksessä. Tämä rajoitus johtaa siihen, että taas heikennetään uutta julkisen palvelun tehtävää, jonka sosiaalisesti tuettua asumista koskeva palvelu täyttää, nimittäin yhteiskunnan ja kaupungin moninaisuutta, jonka Alankomaiden lainsäätäjä on määritellyt sosiaalisesti tuetun asumisen osalta. Siksi kysymys minulta, arvoisa komission jäsen, komission jäsenille, on, minkä perussopimuksen oikeusperustan nojalla komissio voi kyseenalaistaa sosiaalipalvelujen yleisen luonteen ja pakottaa jäsenvaltion määrittämään uudelleen tehtävät, joita se osoittaa jollekin näistä sosiaalipalveluista?"@fi7
". Elnök asszony, én is szeretném megkérdezni a Bizottságot erről a Hollandia által, a szociális lakásépítés támogatásáról tett bejelentésről, amelyre az Európai Bizottság válasza az, hogy azt összhangba kell hozni a versenyszabályokkal. Ezért a szociális lakásépítés és az ehhez kapcsolódó általános érdekű célkitűzések radikális reformját javasolta és, véleményem szerint, létrehozott egy korlátozó meghatározást arra vonatkozóan, hogy mi tekinthető általános érdekű szolgáltatásnak. Valójában a Bizottság elismeri e közszolgáltatás szociális jellegét, de hangsúlyozza, hogy azt – idézem – „a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokkal közvetlen kapcsolatban” kell meghatározni, és hogy következésképpen Hollandiában a szociális lakásépítési kínálat meghaladja a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok egyedi igényeit. Tehát a holland kormány által előterjesztett, a szociális lakásépítés reformjára irányuló javaslat 10%-ra korlátozza az egyéb társadalmi csoportoknak adható szociális lakásoknak a számát, azonban mindig szociális kritériumok vagy prioritási sorrend alapján. Ez a korlátozás a szociális lakásépítési szolgáltatás által betöltött más közszolgálati feladat, nevezetesen a holland jogalkotó által a szociális lakásépítés tekintetében meghatározott társadalmi és városi sokszínűség célkitűzésének aláaknázását eredményezi. Ezért számomra az a kérdés, biztos úr, tisztelt bizottsági tagok, hogy a Bizottság a Szerződésben található mely jogalapon kérdőjelezheti meg a szociális szolgáltatások egyetemes jellegét és kényszeríthet egy tagállamot az adott állam által e szociális szolgáltatások egyike vonatkozásában meghatározott feladatok újbóli meghatározására."@hu11
"Signora Presidente, vorrei anch’io rivolgere alla Commissione una domanda sugli aiuti per l’edilizia popolare annunciati dai Paesi Bassi. La Commissione ha chiesto che tale misura rispetti le regole della concorrenza, ha raccomandato una riforma radicale dell’edilizia popolare e delle relative finalità di interesse generale e ha elaborato una definizione, a mio avviso, restrittiva dei servizi sociali di interesse generale. La Commissione, in effetti, riconosce la valenza sociale di questo servizio pubblico, tuttavia puntualizza che dovrebbe essere definito in diretta relazione con i gruppi sociali svantaggiati, pertanto l’offerta di edilizia popolare nei Paesi Bassi risulta superiore alle esigenze individuali dei gruppi sociali svantaggiati. La proposta di riforma dell’edilizia popolare presentata dal governo olandese fissa al 10 per cento il limite massimo degli alloggi popolari che possono essere assegnati ad altri gruppi sociali, pur sempre in base a criteri di tipo sociale oppure in ordine di priorità. Imporre tale limite significa mettere in discussione un'altra finalità perseguita dall’edilizia popolare come servizio pubblico e prevista dal legislatore olandese per questo ambito, ossia garantire la diversità sociale e urbana. Signor Commissario, membri della Commissione, sulla base di quale presupposto giuridico può la Commissione mettere in discussione la natura universale dei servizi sociali e obbligare uno Stato membro a ridefinire le finalità che affida a uno di essi?"@it12
"Ponia pirmininke, aš taip pat norėčiau kreiptis į Komisiją dėl šio Nyderlandų pranešimo apie pagalbą socialiniam būstui, dėl kurio Europos Komisija išsakė nuomonę, kad ši pagalba turi atitikti konkurencijos taisykles. Todėl ji rekomendavo iš esmės pertvarkyti socialinio būsto sritį ir jo visuotinės svarbos uždavinius ir, mano nuomone, suformulavo siaurą visuotinės svarbos socialinių paslaugų apibrėžtį. Komisija, iš tikrųjų, pripažįsta, kad ši viešoji paslauga yra socialinio pobūdžio, tačiau pabrėžia, kad ji turėtų būti apibrėžiama ją, cituoju, „tiesiogiai susiejant su nepalankioje padėtyje esančiomis socialinėmis grupėmis“ ir kad dėl to Nyderlanduose socialinio būsto pasiūla viršija nepalankioje padėtyje esančių socialinių grupių poreikius. Todėl Nyderlandų vyriausybės pateiktame pasiūlyme dėl socialinio būsto sistemos pertvarkos socialinio būsto dalis, kuri gali būti skiriama – tačiau visuomet laikantis socialinių kriterijų arba pirmumo tvarkos – kitoms socialinėms grupėms, apribojama iki 10 proc. Šis apribojimas prilygsta trukdymui įgyvendinti kitą viešosios paslaugos uždavinį, kuris vykdomas teikiant socialinio būsto paslaugą, t. y. socialinės ir miesto įvairovės tikslą, kurį socialinio būsto atžvilgiu iškėlė Nyderlandų įstatymų leidėjas. Todėl, Komisijos nary, Komisijos nariai, man kyla klausimas, kokiu Sutartyje nustatytu teisiniu pagrindu remdamasi Komisija gali abejoti socialinių paslaugų visuotinumu ir versti valstybę narę pakartotinai nustatyti uždavinius, kuriuos ji išsikelia vienai iš šių socialinių paslaugų?"@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Arī es vēlos vērsties pie Komisijas saistībā ar Nīderlandes paziņojumu par to atbalstu sociālo mājokļu sistēmai, uz kuru Komisija atbildēja, ka ir jānodrošina šāda atbalsta atbilstība konkurences noteikumiem. Tāpēc tā ieteica radikālas reformas sociālo mājokļu vispārējas nozīmes funkciju jomā un, manuprāt, ir noteikusi ierobežojošu definīciju, kas ir uzskatāmi par vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem. Faktiski Komisija atzīst šī sabiedriskā pakalpojuma sociālo raksturu, tomēr uzver, ka tam jābūt definētam un, es citēju, „tieši saistītam ar nelabvēlīgām sociālām grupām” un ka līdz ar to sociālo mājokļu nodrošinājums Nīderlandē pārsniedz nelabvēlīgo sociālo grupu konkrētās vajadzības. Līdz ar to Nīderlandes valdības iesniegtajā sociālo mājokļu reformas priekšlikumā ir noteikts ierobežojums, ka citām sociālajām grupām var piešķirt ne vairāk kā 10 % no visiem sociālajiem mājokļiem, vienmēr ievērojot sociālos kritērijus vai prioritāro kārtību. Šis ierobežojums apdraud citu publiska pakalpojuma uzdevumu, ko pilda sociālo mājokļu pakalpojums, t.i., sociālās un pilsētvides daudzveidības nodrošināšanu, kuru kā vienu no sociālo mājokļu pakalpojuma uzdevumiem ir definējis Nīderlandes likumdevējs. Līdz ar to es vēlos jautāt komisāram un citiem Komisijas locekļiem, uz kāda līgumā noteikta juridiska pamata Komisija ir tiesīga apšaubīt sociālo pakalpojumu universālo raksturu un likt dalībvalstij pārskatīt vienam no sociālajiem pakalpojumiem noteiktos uzdevumus?"@lv13,13
". Madame la Présidente, je m'adresse aussi à la Commission à propos de cette notification d'aide au logement social par les Pays-Bas, à laquelle la Commission européenne répond par la nécessité de s'aligner sur les règles de la concurrence. Elle a donc préconisé une réforme en profondeur du logement social et de ses missions d'intérêt général et a, à mon avis, développé une définition restrictive de ce que sont les services sociaux d'intérêt général. En fait, la Commission reconnaît le caractère social de ce service public, mais souligne qu'il devrait être défini ─ je vous cite ─ "en relation directe avec les groupes sociaux défavorisés" et qu'en conséquence, l'offre de logements sociaux aux Pays-Bas est surabondante par rapport aux seuls besoins des groupes sociaux défavorisés. La proposition de réforme du logement social présentée alors par le gouvernement hollandais limite à 10 % le volume de logements sociaux qui peuvent être attribués à d'autres groupes sociaux, mais toujours sur des critères sociaux et par ordre de priorité. Cette limitation revient à remettre en cause une autre mission du service public que remplit le service du logement social, l'objectif de mixité sociale et urbaine qui est défini au logement social par le législateur hollandais. Donc, la question, Monsieur le Commissaire, Mesdames de la Commission, est pour moi de savoir sur quelle base juridique du traité la Commission peut remettre en cause le caractère universel des services sociaux et forcer un État membre à redéfinir les missions qu'il attribue à un de ces services sociaux?"@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, ook ik richt mij tot de Commissie met een opmerking over deze aanmelding door Nederland van steun voor sociale huisvesting, waarop de Europese Commissie antwoordt dat de mededingingsregels moeten worden geëerbiedigd. Zij pleit dus voor een ingrijpende hervorming van de sociale huisvesting en haar taken van algemeen belang en heeft naar mijn mening een beperkende definitie van de sociale diensten van algemeen belang gegeven. De Commissie erkent het sociale karakter van deze openbare dienst, maar onderstreept dat deze moet worden gedefinieerd – ik citeer – “in directe relatie met sociaal kansarme groepen” en dat het aanbod van sociale huisvesting in Nederland derhalve veel te groot is als alleen naar de behoeften van sociaal kansarme groepen wordt gekeken. In het voorstel voor hervorming van de sociale huisvesting van de Nederlandse regering wordt het aantal sociale woningen dat aan andere sociale groepen mag worden toegekend, beperkt tot 10 procent, maar nog altijd op basis van sociale criteria en in volgorde van prioriteit. Door deze beperking komt een andere taak van openbare dienstverlening van de sociale huisvesting in het gedrang, namelijk het doel van sociale en stedelijke vermenging dat de Nederlandse wetgever zich heeft gesteld. Mijn vraag, commissaris, leden van de Commissie, luidt dus als volgt: welke rechtsgrondslag in het Verdrag kan de Commissie hanteren om het universele karakter van de sociale diensten in gevaar te brengen en een lidstaat te dwingen de taken die hij aan een van zijn sociale diensten heeft toegekend, te herdefiniëren?"@nl3
"Pani przewodnicząca! Ja również chciałabym zwrócić się do Komisji w sprawie przedmiotowej notyfikacji pomocy na rzecz mieszkalnictwa socjalnego przez Holandię, w odpowiedzi na którą Komisja Europejska stwierdziła, że musi być ona ukształtowana w sposób zgodny z regułami konkurencji. Zaleciła zatem radykalną reformę systemu mieszkalnictwa socjalnego i swojej misji interesu ogólnego i, moim zdaniem, opracowała restrykcyjną definicję usług świadczonych w interesie ogólnym. Komisja uznaje społeczny charakter tego rodzaju usługi publicznej, ale podkreśla, że należy ją definiować, cytuję: „w bezpośrednim powiązaniu z grupami społecznymi znajdującymi się w gorszym położeniu” oraz że tym samym podaż usług mieszkalnictwa socjalnego w Holandii przewyższa indywidualne potrzeby grup społecznych znajdujących się w gorszym położeniu. Propozycja przeprowadzenia reformy systemu mieszkalnictwa socjalnego przedstawiona przez rząd holenderski ogranicza do 10 % ilość obiektów mieszkalnictwa socjalnego, jakie mogą być przyznane innym grupom społecznym, przy czym każdorazowo zgodnie z kryteriami społecznymi lub na zasadzie pierwszeństwa. Tego rodzaju ograniczenie stanowi podważenie innej misji służby publicznej, którą realizuje sektor mieszkalnictwa socjalnego, a mianowicie celu w postaci różnorodności społecznej i miejskiej, który wskazał w definicji mieszkalnictwa socjalnego holenderski ustawodawca. A zatem moje pytanie, panie komisarzu, państwo komisarze, brzmi: na jakiej wywiedzionej z traktatu podstawie prawnej Komisja może kwestionować powszechny charakter usług socjalnych i zmuszać państwo członkowskie do przedefiniowywania misji, jakie powierza jednej z tychże usług socjalnych?"@pl16
"Senhora Presidente, também eu quero interpelar a Comissão a propósito da notificação dos Países Baixos relativa aos auxílios destinados a habitação social, a que a Comissão Europeia respondeu com a necessidade de alinhamento com as regras da concorrência. Para o efeito, recomendou uma reforma profunda do sistema de habitação social e dos seus objectivos de interesse geral e, em minha opinião, formulou uma definição que restringe o âmbito dos serviços sociais de interesse geral. Com efeito, a Comissão reconhece o carácter social deste serviço público, mas faz notar que este último deve ser definido – vou citar – “em função dos grupos sociais desfavorecidos” e que, consequentemente, a oferta de habitação social nos Países Baixos ultrapassa as necessidades dos vários grupos sociais desfavorecidos. Assim, a proposta de reforma da habitação social apresentada pelo Governo neerlandês estabelece um limite de 10% para o número de habitações sociais que podem ser atribuídas a outros grupos sociais, embora sempre de acordo com critérios sociais ou por ordem de prioridade. Esta limitação parece pôr em causa uma outra missão de serviço público desempenhada pelo serviço de habitação social, ou seja, o objectivo da diversidade social e urbana, que foi atribuído à habitação social pelo legislador neerlandês. Por conseguinte, Senhores Comissários, para mim a questão é saber qual é a base jurídica do Tratado que permite à Comissão pôr em causa o carácter universal dos serviços sociais e obrigar um Estado-Membro a redefinir as missões que atribui a um desses serviços?"@pt17
"Doamnă preşedintă, aş dori şi eu să mă adresez Comisiei cu privire la această notificare de ajutor pentru locuinţele sociale realizată de Olanda, la care răspunsul Comisiei este că trebuie să existe o aliniere la normele din domeniul concurenţei. Prin urmare, Comisia a recomandat o reformă radicală a locuinţelor sociale şi a misiunilor de interes general ale acestora şi, după părerea mea, a dezvoltat o definiţie restrictivă a ceea ce înseamnă servicii sociale de interes general. De fapt, Comisia recunoaşte caracterul social al acestui serviciu public, dar subliniază că acesta ar trebui definit, şi citez, „în relaţie directă cu grupurile sociale dezavantajate” şi că, în consecinţă, oferta locuinţelor sociale în Olanda depăşeşte nevoile individuale ale grupurilor sociale dezavantajate. Propunerea de reformă a sistemului de locuinţe sociale prezentată de către guvernul olandez limitează la 10 % volumul locuinţelor sociale care pot fi alocate altor grupuri, dar întotdeauna în funcţie de criterii sociale sau de prioritate. Această limitare atrage atenţia asupra unei alte misiuni a serviciilor publice care este îndeplinită de serviciul locuinţelor sociale, şi anume obiectivul diversităţii sociale şi urbane, care este definit pentru locuinţele sociale de către legiuitorul olandez. Prin urmare, domnule comisar, stimaţi membri ai Comisiei, întrebarea este, pentru mine, pe ce temei juridic din tratat poate Comisia să conteste caracterul universal al serviciilor sociale şi să forţeze un stat membru să redefinească misiunea pe care o alocă unuia dintre aceste servicii sociale?"@ro18
"Vážená pani predsedajúca, aj ja by som chcela obrátiť na Komisiu vo veci oznamovacej povinnosti o pomoci pre sociálne bývanie v Holandsku, na ktorú bola odpoveď Európskej komisie taká, že sa musí prispôsobiť pravidlám hospodárskej súťaže. Z tohto dôvodu odporúčala radikálnu reformu sociálneho bývania a jeho poslania všeobecného záujmu a, podľa mňa, stanovila reštriktívnu definíciu toho, čo tvorí sociálne služby všeobecného záujmu. V skutočnosti Komisia uznáva sociálny charakter tejto verejnej služby, ale zdôrazňuje, že by mala byť definovaná, a citujem, „v priamom spojení so znevýhodnenými sociálnymi skupinami“, a že v dôsledku toho prevyšuje ponuka sociálneho bývania v Holandsku individuálne potreby znevýhodnených sociálnych skupín. Návrh reformy sociálneho bývania predložený holandskou vládou vymedzuje 10 % objemu sociálneho bývania, ktoré môže byť pridelené iným sociálnym skupinám, ale vždy na základe sociálnych kritérií alebo podľa priority. Toto obmedzenie znamená naštrbenie ďalšieho poslania verejnej služby, ktoré plní služba sociálneho bývania, a to cieľa sociálnej a mestskej rozmanitosti, ktorý pre sociálne bývanie definovali holandskí zákonodarcovia. Pán komisár, členovia Komisie, z tohto dôvodu sa pýtam, na akom právnom základe v zmluve môže Komisia spochybniť všeobecný charakter sociálnych služieb a nútiť členský štát predefinovať poslanie, ktoré určuje jednej z týchto sociálnych služieb?"@sk19
"Gospa predsednica, tudi jaz bi nagovorila Komisijo o tej priglasitvi pomoči za socialna stanovanja s strani Nizozemske, na katero je odgovor Komisije, da jo je treba uskladiti s pravili konkurence. Zato je priporočila radikalno reformo socialnih stanovanj in njihovih nalog splošnega interesa in je po mojem mnenju razvila omejevalno opredelitev tega, kaj predstavlja socialne storitve splošnega interesa. Komisija priznava socialno naravo te javne storitve, vendar poudarja, da jo je treba opredeliti, citiram, „v neposredni zvezi s prikrajšanimi družbenimi skupinami“, in da posledično zagotavljanje socialnih stanovanj na Nizozemskem presega posamezne potrebe prikrajšanih družbenih skupin. Predlog reforme socialnih stanovanj, ki ga je podala nizozemska vlada, obseg socialnih stanovanj, ki jih je mogoče dodeliti drugim družbenim skupinam, omejuje na 10 %, toda vedno v skladu s socialnimi merili ali po prednostnem vrstnem redu. Ta omejitev spodkopava drugo nalogo javnih storitev, ki jo izpolnjuje storitev javnih stanovanj, namreč cilj socialne in urbane raznolikosti, ki ga je za socialna stanovanja določil nizozemski zakonodajalec. Zato je moje vprašanje, komisar, člani Komisije, na kateri pravni podlagi v pogodbi lahko Komisija postavlja pod vprašaj univerzalni značaj socialnih storitev in državo članico prisili, da ponovno opredeli naloge ene izmed teh socialnih storitev?"@sl20
"Fru talman! Även jag vill rikta mig till kommissionen när det gäller detta meddelande om stöd till socialt boende i Nederländerna enligt vilket Europeiska kommissionen har svarat att ett sådant måste vara i överensstämmelse med konkurrensreglerna. Kommissionen har därför rekommenderat en radikal reform av subventionerade bostäder och dess uppdrag av allmänt intresse och därmed, enligt mig, på ett restriktivare sätt definierat vad sociala tjänster av allmänt intresse ska innebära. Kommissionen erkänner faktiskt denna offentliga tjänsts sociala karaktär, men understryker samtidigt att den bör definieras. Jag citerar ”med direkt koppling till eftersatta sociala grupper” och att tillgången till subventionerade bostäder i Nederländerna följaktligen överskrider de individuella behoven hos eftersatta sociala grupper. Enligt reformförslaget för subventionerade bostäder som därigenom lades fram av den nederländska regeringen begränsas andelen subventionerade bostäder som ska kunna tilldelas till andra sociala grupper till 10 procent. Detta ska dock alltid ske i enlighet med sociala kriterier eller i prioritetsordning. Denna begränsning leder till en underminering av ett annat av de offentliga tjänsternas uppdrag som även tjänsten med subventionerade bostäder ska fullfölja enligt definitionen av den nederländske lagstiftaren, nämligen att uppnå social och urban mångfald. Därför frågar jag mig, fru kommissionsledamot, ledamöter av kommissionen: På vilken rättslig grund i fördraget kan kommissionen ifrågasätta de sociala tjänsternas universella karaktär och tvinga en medlemsstat att omdefiniera tilldelningen till dessa sociala tjänster?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph