Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-05-18-Speech-2-440"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100518.33.2-440"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, the Stockholm Programme is undoubtedly ambitious, but we still need to adopt an action plan that would implement it in the most efficient way. Efficiency means not only a suitable timetable, but it also refers to the content of the legislation that we will adopt in the coming years and to the institutions that will be built upon in the future. If we want the Union to be more coherent, we have to work towards a level of trust and mutual recognition in the judicial area or on police cooperation, similar to the principle which has governed the EU single market. To achieve it, we need to shift our views on our legal traditions, which should no longer be perceived, used or misused to prevent us having minimum standards, particularly in criminal law. Our citizens demand and deserve better protection against terrorism and against organised or trans-border crime. It is our duty to provide for this protection, but we have to do it while fully respecting not only the rights of the victims but also those of the defendants as well. This is why minimal procedural standards must apply to all EU Member States and if we need to be bold for these, we shall be. We will be bold when entrusting Eurojust with more power or when we have to protect the data of our citizens or when we will have to regulate on the asylum package. My political group is determined to constructively work with the Commission and the Council and, at the same time, to persistently fight for the protection of human rights."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, Stockholmský program je bezesporu ambiciózní, stále však potřebujeme přijmout akční plán, jimž by bylo možné jej co nejúčinnějším způsobem provést. Účinnost znamená nejen přiměřený časový plán, ale týká se rovněž obsahu právních předpisů, které budeme v příštích letech přijímat, a orgánů, z nichž budeme v budoucnu vycházet. Chceme-li, aby byla Unie soudržnější, musíme usilovat o určitý stupeň důvěry a vzájemného uznávání v oblasti soudní nebo policejní spolupráce, což je podobný princip, jímž se řídí jednotný trh EU. Abychom toho docílili, musíme změnit naše vnímání právních tradic, které již nelze chápat jako něco, co nám brání v určování minimálních norem, nebo je k tomu používáno či zneužíváno, a to zejména v oblasti trestního práva. Naši občané žádají lepší ochranu proti terorismu, organizovanému zločinu a přeshraniční trestné činnosti, a také si ji zaslouží. Je naší povinností tuto ochranu zajistit, musíme však zároveň v plné míře respektovat nejen práva obětí, ale i práva obžalovaných. Z toho důvodu musí pro všechny členské státy EU platit minimální procesní normy, a bude-li třeba je neohroženě prosazovat, pak je prosadíme. Se stejnou odvahou svěříme Evropské jednotce pro soudní spolupráci (Eurojust) více pravomocí, budeme chránit údaje o našich občanech nebo upravovat azylový balíček. Má politická skupina je odhodlána ke konstruktivní spolupráci s Komisí a Radou a zároveň k neustálému boji za ochranu lidských práv."@cs1
"Fru formand! Stockholmprogrammet er uden tvivl ambitiøst, men vi mangler stadig at vedtage en handlingsplan, der gennemfører det så effektivt som muligt. Effektivitet betyder ikke kun en passende tidsplan. Det handler også om indholdet af den lovgivning, som vi skal vedtage i de kommende år, og de institutioner, vi baserer os på i fremtiden. Hvis vi ønsker, at EU skal være mere sammenhængende, skal vi arbejde hen imod et niveau af tillid og gensidig anerkendelse på det retlige område og inden for politisamarbejdet svarende til det princip, som EU's indre marked er baseret på. For at opnå det skal vi ændre vores syn på vores retlige traditioner, der ikke længere bør fortolkes, bruges eller misbruges til at forhindre os i at indføre minimumsstandarder, navnlig inden for straffelovgivningen. Vores borgere kræver og fortjener bedre beskyttelse mod terror og mod organiseret eller grænseoverskridende kriminalitet. Vi har pligt til at sikre denne beskyttelse, men vi skal gøre det, mens vi samtidig fuldt ud respekterer både ofrenes og de anklagedes rettigheder. Derfor skal minimale proceduremæssige garantier gælde for alle EU's medlemsstater, og hvis vi skal være direkte for at opnå dem, skal vi være det. Vi vil være direkte, når vi tilfører Eurojust flere beføjelser, og når vi skal beskytte borgernes data, eller når vi skal regulere asylpakken. Min politiske gruppe ønsker at samarbejde konstruktivt med Kommissionen og Rådet og vil samtidig kæmpe ihærdigt for beskyttelsen af menneskerettigheder."@da2
"Frau Präsidentin, das Stockholmer Programm ist ohne Zweifel anspruchsvoll, aber wir müssen immer noch einen Aktionsplan verabschieden, der eine möglichst effiziente Umsetzung ermöglicht. Effizienz bezieht sich nicht nur auf einen passenden Zeitplan, sondern auch auf den Inhalt der Rechtsvorschriften, die wir in den kommenden Jahren verabschieden werden, und auf die Institutionen, die sich in der Zukunft darauf gründen werden. Wenn wir wollen, dass die Union kohärenter ist, dann müssen wir uns um ein Maß an Vertrauen und gegenseitiger Anerkennung im Rechtsraum bemühen oder um polizeiliche Zusammenarbeit, ähnlich dem Prinzip, das den EU-Binnenmarkt regelt. Um das zu erreichen, müssen wir unsere Ansichten über unsere Rechtstraditionen ändern, die nicht mehr länger wahrgenommen, genutzt oder missbräuchlich angewandt werden sollen, um zu verhindern, dass wir insbesondere im Strafrecht Mindeststandards bekommen. Unsere Bürgerinnen und Bürger fordern und verdienen besseren Schutz gegen Terrorismus und gegen organisierte oder grenzüberschreitende Kriminalität. Es ist unsere Pflicht, für diesen Schutz zu sorgen, wir müssen dafür Sorge tragen und gleichzeitig nicht nur die Rechte der Opfer, sondern auch die Rechte der Angeklagten in vollem Umfang achten. Daher müssen Mindeststandards in Verfahren für alle Mitgliedstaaten der EU gelten, und wenn wir dafür mutig sein müssen, werden wir das sein. Wir werden mutig sein, wenn wir Eurojust mehr Befugnisse übertragen, wenn wir die Daten unserer Bürgerinnen und Bürger schützen oder das Asylpaket regeln müssen. Meine Fraktion ist entschlossen, konstruktiv mit der Kommission und dem Rat zusammenzuarbeiten und gleichzeitig beharrlich für den Schutz der Menschenrechte zu kämpfen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, το πρόγραμμα της Στοκχόλμης είναι αδιαμφισβήτητα φιλόδοξο, αλλά πρέπει ακόμη να εγκρίνουμε ένα σχέδιο δράσης που θα το εφαρμόζει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Η αποτελεσματικότητα δεν σημαίνει μόνο ένα κατάλληλο χρονοδιάγραμμα, αλλά αφορά και το περιεχόμενο της νομοθεσίας που θα εγκρίνουμε τα επόμενα έτη, καθώς και τα θεσμικά όργανα στα οποία θα βασίζεται μελλοντικά. Αν θέλουμε να είναι πιο συνεκτική η Ένωση, πρέπει να επιδιώξουμε ένα επίπεδο εμπιστοσύνης και αμοιβαίας αναγνώρισης στον δικαστικό χώρο ή στο πλαίσιο της αστυνομικής συνεργασίας, παρόμοιο με την αρχή που διέπει την ενιαία αγορά της ΕΕ. Προκειμένου να το επιτύχουμε, πρέπει να μεταβάλουμε τις απόψεις μας σχετικά με τις νομικές μας παραδόσεις, τις οποίες δεν θα πρέπει πλέον να αντιλαμβανόμαστε, να χρησιμοποιούμε ή να καταχρώμεθα έτσι ώστε να μας εμποδίζουν να έχουμε ελάχιστα πρότυπα, ειδικότερα στο ποινικό δίκαιο. Οι πολίτες μας απαιτούν και αξίζουν καλύτερη προστασία έναντι της τρομοκρατίας και έναντι του οργανωμένου ή του διασυνοριακού εγκλήματος. Είναι καθήκον μας να παρέχουμε αυτήν την προστασία, αλλά πρέπει να το πράττουμε σεβόμενοι πλήρως τα δικαιώματα όχι μόνο των θυμάτων, αλλά και των κατηγορουμένων. Γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να ισχύουν ελάχιστα δικονομικά πρότυπα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, και αν χρειαστεί να δείξουμε τόλμη για να το επιτύχουμε, θα το πράξουμε. Θα δείξουμε τόλμη όταν αναθέσουμε περισσότερες εξουσίες στη Eurojust ή όταν πρέπει να προστατεύσουμε τα δεδομένα των πολιτών μας ή όταν θα πρέπει να προβούμε σε κανονιστικές ρυθμίσεις σχετικά με τη δέσμη μέτρων για το άσυλο. Η πολιτική Ομάδα μου είναι αποφασισμένη να συνεργαστεί εποικοδομητικά με την Επιτροπή και το Συμβούλιο και, ταυτόχρονα, να αγωνιστεί με συνέπεια για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων."@el10
"Señora Presidenta, sin duda alguna, el Programa de Estocolmo es ambicioso, pero aún tenemos que adoptar un plan de acción que lo aplique de la forma más eficaz posible. La eficacia no sólo significa contar con un calendario adecuado, sino que también hace referencia al contenido de la legislación que vamos a adoptar en los próximos años y a las instituciones que se instaurarán en el futuro. Si queremos que la Unión sea más coherente, tenemos que trabajar para lograr un nivel de confianza y reconocimiento mutuo en el ámbito judicial o en la cooperación policial, similar al principio que ha regido el mercado único de la UE. Para lograrlo, tenemos que cambiar nuestros puntos de vista sobre nuestras tradiciones jurídicas, que ya no deben percibirse, utilizarse ni abusar de ellas a fin de impedir que contemos con leyes básicas, sobre todo, en lo que respecta al derecho penal. Nuestros ciudadanos exigen y merecen una mejor protección contra el terrorismo y contra la delincuencia organizada o transfronteriza. Nuestra obligación es brindarles esa protección, pero tenemos que hacerlo no sólo respetando plenamente los derechos de las víctimas, sino también los de los acusados. Esta es la razón por la que deben aplicarse normas procedimentales básicas a todos los Estados miembros de la UE, y si tenemos que ser audaces para ello, entonces tendremos que serlo. Seremos osados al conferir más competencias a Eurojust o cuando tengamos que proteger los datos de nuestros ciudadanos, o cuando tengamos que regular el «paquete de asilo». Mi grupo político está decidido a trabajar de manera constructiva con la Comisión y el Consejo y, al mismo tiempo, a luchar con persistencia en aras de la protección de los derechos humanos."@es21
"Lugupeetud juhataja! Stockholmi programm on kahtlemata suurte eesmärkidega, kuid peame siiski võtma vastu tegevuskava, mille abil seda kõige tõhusamalt ellu viia. Tõhusus ei tähenda mitte ainult sobivat ajakava, vaid see puudutab ka õigusaktide sisu, mida lähiaastatel vastu võtame, ja institutsioone, mis sellele tulevikus üles ehitatakse. Kui tahame, et Euroopa Liit oleks ühtekuuluvam, peame töötama usalduse ja vastastikuse tunnustamise kallal õiguse vallas või politsei koostöös sarnaselt põhimõttega, millest on juhindunud ELi ühtne turg. Selle saavutamiseks peame muutma oma vaateid õigustraditsioonidele, mida ei tohiks enam jälgida, kasutada või väärtarvitada, et vältida seda, et meil on miinimumstandardid ja seda eriti kriminaalõiguses. Meie kodanikud nõuavad ning väärivad paremat kaitset terrorismi ja organiseeritud või piiriülese kuritegevuse vastu. Meie kohus on seda kaitset pakkuda, kuid seda tehes peame me täielikult austama mitte ainult ohvrite, vaid ka süüdistatavate õigusi. Seetõttu peavad menetluse miinimumnõuded kehtima kõigile liikmesriikidele ja kui peame nende eest julgelt seisma, siis me seda teeme. Oleme julged, kui usaldame Eurojustile rohkem volitusi või kui peame kaitsma oma kodanike andmeid või kui peame reguleerima varjupaigapaketti. Minu poliitiline fraktsioon on kindlalt nõuks võtnud teha konstruktiivset koostööd komisjoni ja nõukoguga ning võidelda samal ajal visalt inimõiguste kaitsmise eest."@et5
"− Arvoisa puhemies, Tukholman ohjelma on epäilemättä kunnianhimoinen, mutta meidän on edelleen hyväksyttävä toimintasuunnitelma, jolla se pantaisiin täytäntöön tehokkaimmalla tavalla. Tehokkuus ei tarkoita ainoastaan sopivaa aikataulua, vaan se koskee myös sen lainsäädännön sisältöä, jonka aiomme antaa tulevina vuosina, ja toimielimiä, joita kehitetään tulevaisuudessa. Jos haluamme unionin olevan yhtenäisempi, meidän on tehtävä työtä saavuttaaksemme luottamuksen ja keskinäisen tunnustamisen tason oikeudellisella alalla tai poliisiyhteistyössä, samanlaisen kuin EU:n yhtenäismarkkinoita hallinnut periaate. Sen aikaansaamiseksi meidän on muutettava näkemyksiämme oikeudellisista perinteistämme, joita ei pitäisi enää käsitellä, käyttää tai käyttää väärin niin, että niillä estettäisiin meitä saamasta aikaan vähimmäisnormeja, erityisesti rikoslaissa. Kansalaisemme vaativat ja he ansaitsevat parempaa suojelua terrorismilta ja järjestäytyneeltä rajatylittävältä rikollisuudelta. Meidän velvollisuutemme on tarjota tämä suojelu, mutta meidän on tehtävä se kunnioittaen täysimääräisesti uhrien oikeuksien lisäksi myös puolustajien oikeuksia. Siksi menettelyä koskevia vähimmäisnormeja on sovellettava kaikkiin EU:n jäsenvaltioihin, ja jos meidän on oltava niiden osalta jyrkkiä, niin on oltava. Olemme jyrkkiä, kun annamme Eurojustille enemmän valtuuksia tai kun meidän on suojeltava kansalaistemme tietoja tai kun meidän on säänneltävä turvapaikkapakettia. Poliittinen ryhmäni on päättänyt työskennellä rakentavasti komission ja neuvoston kanssa ja samalla taistella sinnikkäästi ihmisoikeuksien suojaamisen puolesta."@fi7
"Madame la Présidente, le programme de Stockholm est incontestablement ambitieux, mais nous devons encore adopter un plan d’action qui le mette en œuvre de la manière la plus efficace possible. Cela implique non seulement un calendrier adéquat, mais aussi le contenu de la législation que nous adopterons au cours des années à venir et les institutions qui seront créées à l’avenir. Si nous voulons que l’Union soit plus cohérente, nous devons mettre tout en œuvre pour atteindre un niveau de confiance et de reconnaissance mutuelles dans le domaine de la coopération policière ou judiciaire, comparable au principe qui a régi le marché unique européen. Pour y parvenir, nous devons examiner nos traditions juridiques, qui ne devraient plus être perçues, utilisées ou mal utilisées pour nous empêcher d’avoir des normes minimales, en particulier dans le droit pénal. Nos concitoyens demandent et méritent d’être mieux protégés contre le terrorisme et la criminalité organisée ou transfrontalière. Nous devons leur apporter cette protection, mais tout en respectant pleinement non seulement les droits des victimes, mais également ceux des accusés. C’est pourquoi des normes procédurales minimales doivent être appliquées dans tous les États membres de l’UE, et si nous devons être audacieux à cet égard, nous le serons. Nous serons audacieux lorsque nous attribuerons davantage de pouvoirs à Eurojust ou lorsque nous devrons protéger les données de nos concitoyens ou lorsque nous devrons adopter un règlement sur le paquet asile. Mon groupe est déterminé à travailler de manière constructive avec la Commission et le Conseil et, dans le même temps, à lutter en permanence pour protéger les droits de l’homme."@fr8
"Elnök asszony! A stockholmi program kétségkívül ambiciózus, de még elfogadásra vár az a cselekvési terv, amely ezt a leghatékonyabb módon megvalósítaná. A hatékonyság nemcsak a megfelelő menetrendet jelenti, hanem vonatkozik továbbá azoknak a jogszabályoknak a tartalmára is, amelyeket az elkövetkező évek során el fogunk fogadni, és azokra az intézményekre, amelyekre a jövőben építeni fogunk. Ha azt akarjuk, hogy az Unió következetesebb legyen, akkor fel kell építenünk a bizalom és a kölcsönös elismerés megfelelő szintjét az igazságszolgáltatás vagy a rendőrségi együttműködés területén, az EU egységes piacát szabályozó alapelvhez hasonlóan. Ennek elérése érdekében meg kell változtatnunk a jogi hagyományainkkal kapcsolatos nézeteinket, amelyeket a továbbiakban már nem szabad a minimumszabványok bevezetésének megakadályozására felfogni, használni vagy helytelenül alkalmazni, különösen a büntetőjog területén. Polgáraink jobb védelmet követelnek és érdemelnek a terrorizmussal és a szervezett vagy a határokon átnyúló bűnözéssel szemben. Kötelességünk, hogy gondoskodjunk erről a védelemről, de eközben nemcsak az áldozatok, hanem a vádlottak jogait is maradéktalanul tiszteletben kell tartanunk. Ezért kell a minimális eljárásrendi előírásokat az EU összes tagállamában alkalmazni, és ha merészeknek kell lennünk ezen a területen, akkor merészek leszünk. Merészek leszünk, amikor nagyobb hatalommal kell felruháznunk az Európai Igazságügyi Együttműködési Egységet, amikor meg kell védenünk polgáraink adatait, vagy amikor szabályoznunk kell a menekültügyi csomagot. Képviselőcsoportomnak eltökélt szándéka, hogy konstruktív módon együttműködik a Bizottsággal és a Tanáccsal, ugyanakkor állhatatosan küzd az emberi jogok védelméért."@hu11
"Signora Presidente, il programma di Stoccolma è indubbiamente ambizioso, ma dobbiamo ancora adottare un piano di azione che lo attui nella maniera più efficiente. Efficienza non soltanto significa un calendario appropriato, bensì si riferisce anche al contenuto della legislazione che adotteremo negli anni a venire e alle istituzioni delle quali in futuro ci avvarremo. Se vogliamo che l’Unione sia più coerente, dobbiamo agire per ottenere un livello di fiducia e mutuo riconoscimento nel campo giudiziario o sulla cooperazione di polizia, sulla falsariga del principio che ha presieduto alla creazione del mercato unico dell’Unione. Per conseguire tale obiettivo, dobbiamo modificare la visione delle nostre tradizioni giuridiche, che non dovrebbero più essere percepite, sfruttate o utilizzate in modo improprio per impedirci di avere standard minimi, specialmente nel campo del diritto penale. I nostri cittadini chiedono e meritano una protezione migliore dal terrorismo e dalla criminalità organizzata e transfrontaliera. E’ nostro dovere garantire tale protezione, ma è necessario farlo rispettando pienamente nel contempo non soltanto i diritti delle vittime, bensì anche quelli dei convenuti. Per questo occorre applicare a tutti gli Stati membri standard procedurali minimi e se dovremo essere audaci per raggiungere tale obiettivo, lo saremo. Saremo audaci nel conferire a Eurojust più poteri o nel proteggere i dati dei nostri cittadini o nel regolamentare il pacchetto sull’asilo. Il mio gruppo politico è deciso a collaborare costruttivamente con la Commissione e con il Consiglio e, nel contempo, a lottare risolutamente per la salvaguardia dei diritti umani."@it12
"Ponia pirmininke, Stokholmo programa, be abejonės, plataus užmojo, bet mums dar reikia priimti veiksmų planą, kad ji būtų kuo veiksmingiau įgyvendinta. Veiksmingumas reiškia ne tik tinkamą tvarkaraštį; jis taip pat susijęs su teisės aktų, kuriuos priimsime ateinančiais metais, turiniu ir su institucijomis, kurios bus įsteigtos ateityje. Jei norime, kad Europos Sąjunga būtų darnesnė, turime siekti pasitikėjimo ir abipusio pripažinimo teismų srityje arba dėl policijos bendradarbiavimo lygio, panašaus į pasiektą taikant principą, kuriuo vadovaujamasi ES bendrojoje rinkoje. Norėdami tai įgyvendinti, turime pakeisti savo požiūrį į mūsų teisines tradicijas, kurių neturėtų būti laikomasi, jomis naudojamasi arba piktnaudžiaujama siekiant sutrukdyti mums taikyti būtiniausius standartus, ypač baudžiamosios teisės srityje. Mūsų piliečiai reikalauja ir nusipelno geresnės apsaugos nuo terorizmo ir organizuoto ar tarpvalstybinio nusikalstamumo. Mes privalome užtikrinti šią apsaugą, bet turime tai daryti visiškai gerbdami ne tik nukentėjusiųjų, bet ir kaltinamųjų teises. Todėl visose ES valstybėse narėse turi būti taikomi būtiniausi procedūriniai standartai, ir jeigu mums tam prireiks drąsos, mes ją parodysime. Parodysime drąsą suteikdami Eurojustui daugiau galių arba apsaugodami mūsų piliečių duomenis ar sutvarkydami prieglobsčio suteikimo paketą. Mano frakcija pasiryžusi konstruktyviai bendradarbiauti su Komisija ir Taryba ir kartu atkakliai kovoti už žmogaus teisių apsaugą."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Stokholmas programma nenoliedzami ir vērienīga, bet mums vēl ir jāpieņem rīcības plāns, kas to īstenotu visefektīvākajā veidā. Efektivitāte nozīmē ne tikai atbilstošu grafiku, bet tā arī attiecas uz tiesību aktu saturu, ko mēs pieņemsim turpmākajos gados, un varas iestādēm, kas tiks izveidotas nākotnē. Ja mēs vēlamies, lai Savienība būtu saskaņotāka, mums ir jāstrādā, lai nodrošinātu uzticības līmeni un savstarpēju atzīšanu tiesiskuma telpā vai attiecībā uz policijas sadarbību — līdzīgi tam principam, kas reglamentē ES vienoto tirgu. Lai to sasniegtu, mums ir jāmaina viedokļi par mūsu juridiskajām tradīcijām, kuras vairs nedrīkst uztvert, izmantot vai ļaunprātīgi izmantot tādējādi, ka liegtu mums izveidot obligātus standartus, īpaši krimināltiesībās. Mūsu iedzīvotāji prasa un ir pelnījuši labāku aizsardzību pret terorismu un pret organizēto vai pārrobežu noziedzību. Mūsu pienākums ir nodrošināt šo aizsardzību, bet mums tas jādara, pilnībā ievērojot ne tikai cietušo, bet arī apsūdzēto tiesības. Tieši tādēļ obligātās procesuālās normas ir jāattiecina uz visām ES dalībvalstīm un, ja mums jābūt drosmīgiem attiecībā uz tām, mēs tādi būsim. Mēs būsim drosmīgi, piešķirot vairāk pilnvaru vai, kad mums būs jāaizsargā mūsu iedzīvotāju dati vai jāreglamentē patvēruma pakete. Mana politiskā grupa ir apņēmusies konstruktīvi sadarboties ar Komisiju un Padomi un tajā pašā laikā neatlaidīgi cīnīties par cilvēktiesību aizsardzību."@lv13
"Madam President, the Stockholm Programme is undoubtedly ambitious, but we still need to adopt an action plan that would implement it in the most efficient way. Efficiency means not only a suitable timetable, but it also refers to the content of the legislation that we will adopt in the coming years and to the institutions that will be built upon in the future. If we want the Union to be more coherent, we have to work towards a level of trust and mutual recognition in the judicial area or on police cooperation, similar to the principle which has governed the EU single market. To achieve it we need to shift our views on our legal traditions, which should no longer be perceived, used or misused to prevent us having minimum standards, particularly in criminal law. Our citizens demand and deserve better protection against terrorism and against organised or trans-border crime. It is our duty to provide for this protection, but we have to do it while fully respecting not only the rights of the victims but also those of the defendants as well. This is why minimal procedural standards must apply to all EU Member States and if we need to be bold for these, we shall be. We will be bold when entrusting Eurojust with more power or when we have to protect the data of our citizens or when we will have to regulate on the asylum package. My political group is determined to constructively work with the Commission and the Council and, at the same time, to persistently fight for the protection of human rights."@mt15
". − Mevrouw de Voorzitter, het programma van Stockholm is zonder twijfel ambitieus, maar we moeten nog steeds een actieplan vaststellen dat dit programma op een zo efficiënt mogelijke wijze ten uitvoer legt. Efficiency betekent niet alleen een geschikte tijdsplanning, maar slaat ook op de inhoud van de wetgeving die we in de komende jaren gaan vaststellen, en op de instellingen waarop we in de toekomst zullen vertrouwen. Als we willen dat de Unie meer samenhangend wordt, moeten we werken aan een mate van vertrouwen en wederzijdse erkenning op gerechtelijk gebied of in de politiële samenwerking, vergelijkbaar met het beginsel dat de gemeenschappelijke Europese markt leidt. Om dit te bereiken, moeten we onze visies op onze rechtstradities aanpassen en deze rechtstradities niet langer zien, gebruiken of misbruiken als instrument om te verhinderen dat we minimumnormen krijgen, in het bijzonder op het gebied van het strafrecht. Onze burgers eisen en verdienen een betere bescherming tegen terrorisme en tegen georganiseerde of grensoverschrijdende misdaad. Het is onze plicht om deze bescherming te verschaffen, maar we moeten dit wel doen met volledige inachtneming van zowel de rechten van de slachtoffers als die van de verdachten. Dit is de reden waarom minimumnormen voor procedures voor alle lidstaten van de EU moeten gelden, en als we daarvoor doortastend moeten zijn, zullen we dat zijn. We zullen doortastend zijn wanneer we Eurojust meer bevoegdheden geven, wanneer we de gegevens van onze burgers moeten beschermen, of wanneer we het asielpakket moeten regelen. Mijn fractie is vastbesloten om constructief samen te werken met de Commissie en de Raad en tegelijkertijd vasthoudend te strijden voor de bescherming van de rechten van de mens."@nl3
"Pani przewodnicząca! Program sztokholmski jest niewątpliwie ambitny, lecz nadal musimy przyjąć plan działań, który mógłby pomóc w jego możliwie najskuteczniejszej realizacji. Skuteczność nie oznacza tu jedynie odpowiedniego harmonogramu, ale dotyczy też treści prawodawstwa, które przyjmiemy w nadchodzących latach, jak i instytucji, na których będziemy opierać się w przyszłości. Jeżeli chcemy, by Unia była bardziej spójna, musimy pracować nad zaufaniem i wzajemnym uznawaniem w zakresie sądownictwa lub w ramach współpracy policji, podobnie, jak ma to miejsce w przypadku zasady panującej na jednolitym rynku UE. W tym celu musimy zmienić poglądy na nasze tradycje prawne, których nie należy już postrzegać, wykorzystywać ani nadużywać w celu zapobieżenia przyjęciu przez nas minimalnych standardów, zwłaszcza w odniesieniu do prawa karnego. Nasi obywatele żądają lepszej ochrony przed terroryzmem oraz przestępczością zorganizowaną lub trans graniczną i zasługują na nią. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie tej ochrony, lecz musimy to zrobić z pełnym poszanowaniem nie tylko praw ofiar, ale też praw oskarżonych. Dlatego właśnie wszystkie państwa członkowskie UE muszą stosować minimalne standardy proceduralne, przy czym jeżeli mamy wykazać się w tej kwestii odwagą, tak też uczynimy. Będziemy odważni nadając większe uprawnienia dla Eurojust, jak też gdy będziemy musieli chronić dane naszych obywateli, czy też gdy będziemy musieli przyjmować regulacje w sprawie pakietu dla uchodźców. Moja grupa polityczna jest zdeterminowana, by konstruktywnie współpracować z Komisją i Radą, a równocześnie stale walczyć o ochronę praw człowieka."@pl16
"Senhora Presidente, o Programa de Estocolmo é, sem dúvida, ambicioso, mas ainda nos falta adoptar um plano de acção que o aplique da forma mais eficaz. A eficácia não é apenas uma questão de calendário adequado; depende, também, do conteúdo da legislação que adoptarmos nos próximos anos e das instituições que nela se fundamentarão. Se queremos uma União mais coesa, temos de alcançar, no espaço judiciário e na cooperação policial, um nível de confiança e de reconhecimento mútuo semelhante ao dos princípios que têm regulado o mercado único da UE. Para tanto, é necessário mudar a nossa visão sobre as tradições jurídicas, que devem deixar de ser observadas, utilizadas ou abusivamente usadas para impedir que nos regulemos por normas mínimas, em particular no direito penal. Os nossos concidadãos exigem e merecem uma melhor protecção contra o terrorismo e contra o crime organizado ou transfronteiras. É nosso dever proporcionar-lhes essa protecção, mas devemos fazê-lo respeitando integralmente tanto os direitos das vítimas como os dos arguidos. É por isso que devem ser aplicadas normas processuais mínimas em todos os Estados-Membros da União e, se for necessário sermos temerários nesta matéria, sê-lo-emos. Seremos temerários quando se tratar de conferir mais poderes à Eurojust ou quando for necessário proteger os dados dos nossos concidadãos, ou, ainda, quando tivermos de elaborar regulamentação no âmbito do pacote relativo ao asilo. O meu grupo político está determinado a trabalhar de forma construtiva com a Comissão e o Conselho e, ao mesmo tempo, a perseverar na luta pela protecção dos direitos humanos."@pt17
"Doamnă preşedintă, Programul de la Stockholm este, fără îndoială, unul ambiţios, dar încă mai trebuie să adoptăm un plan de acţiune care să îl pună în aplicare într-un mod cât mai eficient. Eficienţa nu înseamnă doar un calendar corespunzător, ci se referă şi la conţinutul legislaţiei pe care o vom adopta în următorii ani şi la instituţiile care vor fi dezvoltate în viitor. Dacă dorim ca Uniunea să fie mai coerentă, trebuie să atingem un nivel de încredere şi de recunoaştere reciprocă în domeniul judiciar sau în ceea ce priveşte cooperarea poliţiei, similar principiului care a guvernat piaţa unică a UE. În acest scop, trebuie să ne schimbăm opiniile privind tradiţiile juridice, care nu mai trebuie percepute, folosite sau utilizate în mod eronat, în sensul împiedicării instituirii unor standarde minime, mai ales în ceea ce priveşte dreptul penal. Cetăţenii noştri cer şi merită o protecţie mai bună împotriva terorismului şi a crimei organizate sau transfrontaliere. Avem obligaţia de a asigura această protecţie, dar trebuie să facem acest lucru respectând pe deplin nu numai drepturile victimelor, ci şi pe cele ale inculpaţilor. Acesta este motivul pentru care toate statele membre UE trebuie să aplice standarde procedurale minime şi dacă va trebui să le susţinem cu curaj, o vom face. Vom acţiona cu curaj atunci când vom încredinţa Eurojust atribuţii sporite, când va trebui să protejăm datele privind cetăţenii noştri sau când va trebui să reglementăm pachetul legislativ privind azilul. Grupul meu politic este hotărât să lucreze în mod constructiv cu Comisia şi Consiliul şi, în acelaşi timp, să lupte pentru apărarea drepturilor omului."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, Štokholmský program je nepochybne ambiciózny, ale musíme ešte prijať akčný plán, ktorý by ho čo najúčinnejšie zrealizoval. Účinnosť neznamená len vhodný časový plán, ale vzťahuje sa aj na obsah právnych predpisov, ktoré počas nasledujúcich rokov prijmeme, a na inštitúcie, na ktorých budeme v budúcnosti stavať. Ak chceme, aby bola Únia súdržnejšia, musíme sa usilovať o vyššiu úroveň dôvery a vzájomného uznania v súdnej oblasti alebo v policajnej spolupráci, podobne ako v prípade zásady, ktorou sa riadi jednotný trh EÚ. Aby sme to dosiahli, mali by sme zmeniť svoje názory na naše právne tradície, ktoré by sa viac nemali vnímať, využívať alebo zneužívať tak, že nám budú brániť mať minimálne normy, najmä v trestnom práve. Naši občania požadujú a zaslúžia si lepšiu ochranu proti terorizmu a proti organizovanému alebo cezhraničnému zločinu. Je našou povinnosťou zaistiť túto ochranu, ale musíme tak urobiť pri súčasnom dodržiavaní nielen práv obetí, ale aj práv obžalovaných. Preto sa minimálne procesné normy musia vzťahovať na všetky členské štáty EÚ a ak ich budeme musieť obraňovať, tak to urobíme. Budeme odvážni pri poverovaní Eurojustu väčším množstvom právomocí, pri potrebe chrániť údaje našich občanov alebo pri potrebe regulovať azylový balík. Naša politická skupina je odhodlaná konštruktívne spolupracovať s Komisiou a Radou a zároveň vytrvalo bojovať za ochranu ľudských práv."@sk19
"Gospa predsednica, stockholmski program je nedvomno ambiciozen, vendar pa moramo še vedno sprejeti akcijski načrt za njegovo izvajanje na najučinkovitejši način. Učinkovitost ne pomeni samo ustreznega časovnega razporeda, ampak zadeva tudi vsebino zakonodaje, ki jo bomo sprejeli v naslednjih letih, in institucije, na katerih bomo gradili v prihodnje. Če hočemo, da je Unija bolj usklajena, si moramo prizadevati za raven zaupanja in vzajemnega priznavanja na pravosodnem področju ali za policijsko sodelovanje, podobno načelu, ki je urejalo enotni trg EU. Za dosego tega moramo spremeniti naša stališča glede pravnih tradicij, ki se jih ne sme več dojemati, uporabljati ali zlorabljati za to, da se nam prepreči minimalne standarde, zlasti v kazenskem pravu. Naši državljani zahtevajo in si zaslužijo boljšo zaščito pred terorizmom in pred organiziranim ali čezmejnim kriminalom. Naša dolžnost je, da zagotovimo to zaščito, vendar pa moramo to storiti ob sočasnem spoštovanju ne samo pravic žrtev, ampak tudi pravic obtožencev. Zato morajo minimalni postopkovni standardi veljati za vse države članice EU in če moramo biti drzni, tudi bomo. Drzni bomo, ko bomo Eurojustu podelili večje pristojnosti ali ko bomo morali varovati podatke naših državljanov ali ko bomo morali urediti azilni sveženj. Moja politična skupina je odločena konstruktivno sodelovati s Komisijo in Svetom in se sočasno vztrajno boriti za varstvo človekovih pravic."@sl20
"( Fru talman! Stockholmsprogrammet är utan tvekan ambitiöst, men vi har ännu inte antagit en handlingsplan som skulle genomföra det på ett så effektivt sätt som möjligt. Effektivitet innebär inte bara en lämplig tidsplan utan handlar även om innehållet i den lagstiftning som vi ska anta under kommande år och om de institutioner som ska utvecklas i framtiden. Om vi vill att unionen ska bli mer samstämmig måste vi försöka uppnå förtroende och ömsesidigt erkännande på det juridiska området eller när det gäller polissamarbete, liknande den princip som har gällt för EU:s inre marknad. För att uppnå det måste vi rikta blicken mot våra rättsliga traditioner, som inte längre bör uppfattas, användas eller missbrukas på ett sätt som hindrar oss från att ha minimistandarder, särskilt inom straffrätten. Våra medborgare kräver och förtjänar ett bättre skydd mot terrorism och mot organiserad eller gränsöverskridande brottslighet. Det är vår plikt att ge dem detta skydd, men vi måste ge dem det samtidigt som vi både respekterar offrens och de åtalades rättigheter. Därför måste minimistandarderna för processer gälla alla medlemsstater, och om vi måste driva igenom dem på ett drastiskt sätt så får vi göra det. Vi kommer att vara djärva när vi låter Eurojust få större befogenheter, när vi måste skydda våra medborgares uppgifter eller när vi ska reglera asylpaketet. Min politiska grupp är fast besluten att arbeta konstruktivt tillsammans med kommissionen och rådet och ska på samma gång kämpa ihärdigt för att skydda de mänskliga rättigheterna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Renate Weber,"18,5,5,20,15,1,19,14,16,22,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph