Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-05-18-Speech-2-154"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100518.28.2-154"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I voted for this report, like many others who are actively engaged with farmers in their region. One of the key things we hear about all the time is the bureaucracy involved in the industry. So a key aspect of the new CAP must be a reduction in the amount of red tape and bureaucracy. Legislation must be meaningful to farmers and we must not restrict farmers from food production. However, not only streamlining of legislation is important but also flexibility for Member States and, most importantly, with the Commission and the European Court of Auditors. The European Court of Auditors has shown little to no flexibility, or indeed common sense, when applying penalties. This legislation needs urgent attention, and more common sense is needed. A financial review is also needed to assess the cost of farm inspections and the amount of money recovered in penalties, to see if this is actually value for money for the taxpayer."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, hlasovala jsem pro tuto zprávu jako mnozí jiní, kteří se aktivně věnují problematice zemědělství ve své oblasti. Jednou z nejčastějších stížností, je stížnost na byrokracii související s tímto odvětvím. Klíčovým hlediskem nové společné zemědělské politiky musí proto být snížení množství administrativy a byrokracie. Právní předpisy musí být pro zemědělce smysluplné a nesmí zemědělce omezovat v produkci potravin. Zjednodušení právních předpisů však není jediným důležitým hlediskem, je rovněž třeba, aby členským státům byla dána flexibilita a to především ze strany Komise a Evropského účetního dvora. Evropský účetní dvůr uplatňuje při stanovení postihu malou, až téměř žádnou flexibilitu a nepoužívá příliš ani zdravý rozum. Tyto právní předpisy vyžadují naléhavou pozornost a je třeba i více zdravého rozumu. Musí být rovněž proveden finanční přezkum, který zhodnotí náklady na kontroly zemědělských podniků a množství prostředků získaných zpět v rámci postihů, abychom zjistili, zda jsou prostředky daňových poplatníků účinně vynakládány."@cs1
"Fru formand! Jeg stemte for denne betænkning i lighed med mange andre, som har direkte kontakt med landmænd i deres region. Et af de største problemer, som vi konstant hører om, er det bureaukrati, der præger sektoren. Et centralt aspekt ved den nye fælles landbrugspolitik må derfor være at mindske bureaukratiet. Lovgivningen skal give mening for landmændene, og vi må ikke forhindre dem i at producere fødevarer. Forenkling af lovgivningen er vigtig, men det samme gælder fleksibiliteten over for medlemsstaterne, navnlig hos Kommissionen og Den Europæiske Revisionsret. Revisionsretten har været meget lidt fleksibel og ikke udvist megen sund fornuft ved pålægning af sanktioner. Det haster med at se nærmere på denne lovgivning, og der er behov for mere sund fornuft. Der er også behov for en økonomisk gennemgang med det formål at vurdere udgifterne til inspektioner ved landbrug i forhold til indtægterne i form af bøder for at se, om skatteyderne faktisk får valuta for pengene."@da2
"Frau Präsidentin! Ich habe wie viele andere, die sich aktiv für die Landwirte in ihrer Region einsetzen, für diesen Bericht gestimmt. Eines der Schlüsselelemente, von denen ständig gesprochen wird, ist die mit der Branche verbundene Bürokratie. Daher muss ein zentraler Aspekt der neuen GAP der Abbau des Verwaltungs- und Bürokratieaufwands sein. Die Landwirte benötigen aussagekräftige Rechtsvorschriften, und wir dürfen sie nicht von der Nahrungsmittelproduktion abhalten. Es ist jedoch nicht nur eine Straffung der Rechtsvorschriften wichtig, sondern auch Flexibilität für Mitgliedstaaten und in erster Linie in Verbindung mit der Kommission und dem Europäischen Rechnungshof. Beim Erlass von Strafmaßnahmen hat der Europäische Rechnungshof wenig bis gar keine Flexibilität bewiesen und nicht einmal den gesunden Menschenverstand walten lassen. Es ist dringend erforderlich, sich mit diesen Rechtsvorschriften auf vernünftigere Weise zu beschäftigen. Eine finanzielle Überprüfung ist zudem notwendig, um die Kosten für Inspektionen von Agrarbetrieben und die durch Strafmaßnahmen eingezogenen Geldbeträge einzuschätzen und somit nachverfolgen zu können, ob dies für den Steuerzahler tatsächlich kosteneffektiv ist."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, όπως πολλοί άλλοι που έχουν ενεργή επαφή με αγρότες στις περιφέρειές τους. Ένα από τα βασικά στοιχεία για το οποίο ακούμε διαρκώς είναι η γραφειοκρατία σε αυτόν τον τομέα. Συνεπώς, μια βασική πτυχή της νέας ΚΓΠ πρέπει να είναι η μείωση της έκτασης της γραφειοκρατίας. Η νομοθεσία πρέπει να είναι κατανοητή στους αγρότες και δεν πρέπει να τους περιορίζει στην παραγωγή τροφίμων. Ωστόσο, δεν είναι σημαντική μόνο η ορθολογική οργάνωση της νομοθεσίας, αλλά και η ευελιξία για τα κράτη μέλη και, κυρίως, σε σχέση με την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει επιδείξει ελάχιστη ευελιξία, ή έστω κοινή λογική, κατά την επιβολή ποινών. Αυτή η νομοθεσία χρήζει άμεσης προσοχής και απαιτείται περισσότερη κοινή λογική. Απαιτείται επίσης μια δημοσιονομική αναθεώρηση για να εκτιμηθεί το κόστος των επιθεωρήσεων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και το ποσό των χρημάτων που συγκεντρώνεται από την επιβολή κυρώσεων, προκειμένου να δούμε αν όντως υπάρχει καλή σχέση κόστους-ωφέλειας για τους φορολογούμενους."@el10
"Señora Presidenta, he votado a favor de este informe, como muchos otros que están implicados activamente con los agricultores de su región. Uno de las claves que escuchamos constantemente es que en el sector hay demasiada burocracia. De modo que un aspecto clave de la nueva PAC debe ser una reducción de la burocracia y del papeleo. La legislación debe tener sentido para los agricultores y no debemos impedirles que se dediquen a la producción de alimentos. Sin embargo, no sólo es importante la racionalización de las normativas, sino también la flexibilidad de los Estados miembros, sobre todo con la Comisión y el Tribunal de Cuentas Europeo. El Tribunal de cuentas ha mostrado muy escasa flexibilidad, y asimismo muy poco sentido común, al aplicar las penas. Esta normativa necesita atención urgente, y necesitamos más sentido común. También es precisa una revisión financiera para evaluar el coste de las inspecciones agrícolas y la cantidad de dinero obtenida por medio de las sanciones, para comprobar si en realidad supone una buena relación calidad-precio para el contribuyente."@es21
"Lugupeetud juhataja! Nagu paljud, kellel on tihedad sidemed oma kodupiirkonna põllumajandustootjatega, hääletasin ka mina raporti poolt. Üks peamisi muresid, mida meile ikka ja jälle kurdetakse, käsitleb sektoriga seotud bürokraatiat. Seega peab uue ühise põllumajanduspoliitika peamine siht olema bürokraatia vähendamine. Õigusakt peab olema mõttekas ning me ei tohi takistada põllumajandustootjaid toiduaineid tootmast. Oluline ei ole siiski mitte ainult õigusaktide ühtlustamine, vaid ka liikmesriikidele võimaldatav paindlikkus, mida eeskätt võimaldavad komisjon ja Euroopa Kontrollikoda. Euroopa Kontrollikoda ei ole karistuste kohaldamisel näidanud üles peaaegu mitte mingisugust paindlikkust ega mõistlikkust. Sellele õigusnormile tuleb kiiresti tähelepanu pöörata ning see vajab rohkem mõistuspärasust. Vajalik on ka finantsläbivaatus, et analüüsida põllumajandusettevõtete kontrollimise kulusid ja seda, kui suur summa saadakse trahvidest tagasi, selleks et näha, kas seda on maksumaksja raha eest mõttekas teha."@et5
"Arvoisa puhemies, äänestin mietinnön puolesta kuten monet muut, jotka ovat aktiivisesti tekemisissä alueensa maanviljelijöiden kanssa. Yksi keskeinen asia, josta kuulemme kaiken aikaa, on alan byrokratia. Niinpä uuden yhteisen maatalouspolitiikan keskeisenä näkökohtana on oltava byrokratian vähentäminen. Lainsäädännön on oltava merkityksellistä maanviljelijöille, emmekä saa estää maanviljelijöitä tuottamasta elintarvikkeita. Lainsäädännön yksinkertaistamisen lisäksi myös joustavuus on tärkeää jäsenvaltioille ja ennen kaikkea komissiolle ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle. Euroopan tilintarkastustuomioistuin ei ole osoittanut juuri minkäänlaista joustavuutta tai edes tervettä järkeä, kun se on soveltanut rangaistuksia. Lainsäädäntö vaatii kiireesti huomiota, ja tarvitaan enemmän tervettä järkeä. Tarvitaan myös rahoitustarkastusta, jossa arvioidaan maatilatarkastusten kustannukset ja sakoilla saadut tulot, jotta nähdään tuovatko ne todella vastinetta veronmaksajien rahoille."@fi7
"Madame la Présidente, j’ai voté en faveur de ce rapport, comme la plupart des députés qui se sont activement engagés aux côtés des agriculteurs de leur région. Les plaintes que nous entendons le plus souvent portent sur l’aspect bureaucratique de l’industrie. Le principal objectif de la PAC réformée devrait dont être de réduire la charge administrative et bureaucratique. La législation doit être compréhensible pour les agriculteurs et nous ne devons pas les empêcher de faire leur travail, qui est de produire des denrées alimentaires. Cependant, s’il est naturellement indispensable de rationaliser la législation, il importe également que les États membres, mais aussi la Commission et la Cour des comptes, fassent preuve d’une certaine souplesse. La Cour des comptes européenne n’a fait preuve d’aucune flexibilité (ou si peu) ni de bon sens au moment d’appliquer les sanctions. Cette législation doit de toute urgence être réexaminée, avec davantage de bon sens. Un examen financier est également requis pour évaluer le coût des inspections réalisées dans les exploitations et la somme récupérée grâce aux sanctions appliquées, afin de voir si cette opération est effectivement rentable pour le contribuable."@fr8
". – Elnök asszony, én is a jelentés mellett szavaztam, mint sokan mások, akik aktívan foglalkoznak régióik mezőgazdasági termelőinek helyzetével. Az egyik leggyakrabban hangoztatott kulcsprobléma az iparági bürokrácia. Emiatt a túlzott bürokratikus teher csökkentését az új KAP kulcsterületévé kell tenni. Fontos, hogy a jogalkotás értelmet jelentsen a mezőgazdasági termelők számára, és hogy ne vonjuk el őket az élelmiszertermelés munkálataitól. Ugyanakkor nem csupán a szabályozás ésszerűsítésére van szükség, de a tagállamok, és legfőképp a Bizottság és az Európai Számvevőszék rugalmasságára is. A bírságok kiszabásánál a Számvevőszék ez idáig kevés vagy szinte semmi rugalmasságot, sőt, néha józan észt sem tanúsított. Ennek a jogi területnek azonnali figyelemre és jóval több józan rálátásra van szüksége. Emellett elengedhetetlen egy pénzügyi felülvizsgálat lefolytatása is, a mezőgazdasági üzemek ellenőrzése költségeinek és a bírságok formájában keletkező bevételeknek a felmérésére, amely feltárja, hogy az adófizető valóban értéket kap-e a pénzéért."@hu11
"Signora Presidente, ho votato a favore di questa relazione al pari di molti altri che si sono attivamente impegnati in favore degli agricoltori nelle proprie regioni. Una delle cose principali di cui sentiamo parlare continuamente è il livello di burocrazia che caratterizza il settore. Quindi un aspetto chiave della nuova PAC deve essere una riduzione della quantità di oneri e della burocrazia. La legislazione deve essere sensata per gli agricoltori, e non dobbiamo impedire agli agricoltori di praticare la produzione alimentare. Tuttavia, non è importante solo lo snellimento della legislazione ma anche la flessibilità per gli Stati membri e, soprattutto, con la Commissione e la Corte dei conti europea. La Corte dei conti europea mostra poca o nessuna flessibilità, e ancor meno senso comune, quando commina delle sanzioni. Questa legislazione ha bisogno di urgente attenzione ed è necessario introdurvi maggiore buon senso. E’ anche necessaria una revisione finanziaria per valutare il costo delle ispezioni presso le aziende agricole e la quantità di denaro recuperato con le sanzioni, per vedere se per il contribuente questo gioco valga effettivamente la candela."@it12
"Ponia pirmininke, aš, kaip ir daugelis kitų, aktyviai bendraujančių su ūkininkais savo regionuose, balsavau už šį pranešimą. Vienas pagrindinių dalykų, apie kurį netyla kalbos, yra biurokratija šiame sektoriuje. Taigi, pagrindinis naujosios BŽŪP aspektas turi būti popierizmo ir biurokratijos mažinimas. Teisės aktai turi būti prasmingi ūkininkams ir neturime riboti ūkininkams maisto gamybos. Tačiau svarbu ne tik racionalizuoti teisės aktus, bet ir didinti lankstumą valstybėms narėms ir – svarbiausia – Komisijoje bei Europos Audito Rūmuose. Skirdami nuobaudas, Europos Audito Rūmai nepasižymėjo beveik jokiu lankstumu arba, tiksliau sakant, sveiku protu. Reikia nedelsiant skirti dėmesio teisės aktams ir parodyti daugiau sveiko proto. Tai pat reikia finansų patikslinimo, per kurį būtų įvertintos ūkių patikros sąnaudos ir pajamos iš baudų, kad pamatytume, ar visa tai iš tikrųjų naudinga mokesčių mokėtojams."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Es nobalsoju par šo ziņojumu kā daudzi citi, kas aktīvi uztur attiecības ar sava reģiona lauksaimniekiem. Viens no galvenajiem jautājumiem, par ko tiek runāts visu laiku, ir šīs nozares birokrātija. Tāpēc jaunās KLP galvenajam aspektam jābūt formālisma un birokrātijas samazināšanai. Tiesību aktiem jābūt jēgpilniem, un mēs nedrīkstam atraut zemniekus no pārtikas ražošanas. Tomēr svarīga ir ne tikai tiesību aktu vienkāršošana, bet arī to elastība attiecībā uz dalībvalstīm un vēl jo vairāk uz Komisiju un Eiropas Revīzijas palātu. Piemērojot sodus, Eiropas Revīzijas palāta ir izrādījusi maz vai nemaz elastības un pat veselā saprāta. Šiem tiesību aktiem ir steidzīgi jāpievērš vairāk uzmanības, un ir vajadzīgs vairāk veselā saprāta. Ir vajadzīgs arī finanšu pārskats, lai novērtētu saimniecību pārbaužu izmaksas un atgūtās soda naudas summas un saprastu, vai tās ir kaut kas tāds, kas ir nodokļu maksātāju naudas vērts."@lv13
"Madam President, I voted for this report, like many others who are actively engaged with farmers in their region. One of the key things we hear about all the time is the bureaucracy involved in the industry. So a key aspect of the new CAP must be a reduction in the amount of red tape and bureaucracy. Legislation must be meaningful to farmers and we must not restrict farmers from food production. However, not only streamlining of legislation is important but also flexibility for Member States and, most importantly, with the Commission and the European Court of Auditors. The European Court of Auditors has shown little to no flexibility, or indeed common sense, when applying penalties. This legislation needs urgent attention, and more common sense is needed. A financial review is also needed to assess the cost of farm inspections and the amount of money recovered in penalties, to see if this is actually value for money for the taxpayer."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik heb voor dit verslag gestemd, zoals veel anderen die actief betrokken zijn bij landbouwers in hun regio. Een van de belangrijkste dingen waarover we voortdurend horen is de bureaucratie in de branche. Een belangrijk aspect van het nieuwe GLB moet daarom een vermindering van de bureaucratie zijn. De wetgeving moet zinnig zijn voor landbouwers en we mogen de landbouwers niet afhouden van de voedselproductie. Niet alleen de stroomlijning van de wetgeving is echter belangrijk, maar ook de flexibiliteit van de lidstaten en vooral van de Commissie en de Europese Rekenkamer. De Europese Rekenkamer heeft tot nu toe weinig tot geen flexibiliteit, of zelfs maar gezond verstand, getoond bij het opleggen van boetes. Deze wetgeving heeft dringend aandacht en meer gezond verstand nodig. Er is ook een financiële evaluatie nodig om een overzicht te krijgen van de kosten van inspecties van landbouwbedrijven en de bedragen die worden teruggevorderd door middel van boetes, om te zien of de belastingbetaler daadwerkelijk waar voor zijn geld krijgt."@nl3
"Pani przewodnicząca! Głosowałam za przyjęciem tego sprawozdania, jak wielu innych posłów aktywnie współpracujących z rolnikami swojego regionu. Jedną z kluczowych kwestii, o których ciągle słyszymy, jest biurokracja, jaka panoszy się w tym sektorze. Kluczowym aspektem nowej WPR powinno być zatem zmniejszenie liczby przepisów i ograniczenie biurokracji. Przepisy powinny być zrozumiałe dla rolników, a my nie powinniśmy ograniczać rolnikom możliwości produkowania żywności. Niezbędne jest jednak nie tylko uproszczenie przepisów, ale także zapewnienie państwom członkowskim elastyczności, zwłaszcza w stosunkach z Komisją Europejską i Europejskim Trybunałem Obrachunkowym. Europejski Trybunał Obrachunkowy okazał niewielką lub żadną elastyczność w stosowaniu kar, czy nawet zdrowy rozsądek. Niezbędne jest niezwłoczne poświęcenie uwagi przepisom, a także zachowanie w większym stopniu zdrowego rozsądku. Konieczne jest także przeprowadzenie przeglądu finansowego, żeby oszacować koszty kontroli gospodarstw oraz kwot odzyskanych z kar, w celu ustalenia, czy rzeczywiście jest to opłacalne dla podatnika."@pl16
"Senhora Presidente, votei a favor deste relatório, como muitos outros que estão activamente empenhados na defesa dos agricultores das respectivas regiões. Uma das coisas mais marcantes de que sempre ouvimos falar a esse respeito é a burocracia praticada nessa actividade. Desta forma, um dos aspectos-chave da nova PAC terá de ser a redução da quantidade de burocracia e peias administrativas. A legislação deve ser clara aos olhos dos agricultores e não lhes podemos restringir a produção de alimentos. No entanto, não apenas é importante a simplificação da legislação como também a flexibilidade ao dispor dos Estados-Membros e, sobretudo, da Comissão e do Tribunal de Contas da UE. O Tribunal de Contas da UE mostrou pouca ou nenhuma flexibilidade e tão-pouco bom senso na aplicação de sanções. Requer-se atenção urgente para esta legislação e mais bom senso. É também necessário proceder a uma análise financeira que avalie qual o custo das inspecções às explorações agrícolas e qual o montante pecuniário recuperado através das sanções para determinar se isso verdadeiramente redunda em benefício líquido para o contribuinte."@pt17
"Doamnă preşedintă, am votat pentru acest raport la fel ca mulţi dintre cei angajaţi în activitatea fermierilor din regiunile lor. Unul dintre lucrurile foarte importante pe care îl auzim de fiecare dată este birocraţia existentă în această industrie. De aceea, un aspect-cheie al noii politici agricole comune trebuie să fie o reducere a birocraţiei şi a hârţogăriei. Legislaţia trebuie să aibă înţeles pentru fermieri şi nu trebuie să îi restricţionăm pe aceştia în privinţa producţiei de alimente. Cu toate acestea, nu este importantă doar simplificarea legislaţiei, ci şi flexibilitatea pentru statele membre, şi, chiar mai important, pentru Comisie şi Curtea Europeană de Conturi. Curtea Europeană de Conturi a arătat fie puţină, fie niciun fel de flexibilitate sau chiar bun simţ în aplicarea penalităţilor. Această legislaţie are nevoie urgentă de atenţie şi este necesar mai mult bun simţ. O analiză financiară este, de asemenea, necesară pentru a evalua costurile inspectării exploataţiilor agricole şi sumele de bani recuperate din penalităţi pentru a vedea dacă raportul calitate–preţ este de fapt asigurat pentru contribuabil."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, hlasovala som za túto správu tak ako mnohí iní, ktorí sú v aktívnom kontakte s poľnohospodármi vo svojom regióne. Jedna zo zásadných tém, o ktorej neustále počúvame, je otázka byrokracie v tomto odvetví. Kľúčovým aspektom novej SPP musí teda byť zníženie rozsahu byrokracie. Právne predpisy musia mať pre poľnohospodárov význam a nesmieme im brániť pri výrobe potravín. Dôležité však nie je len zefektívnenie právnych predpisov, ale aj flexibilita členských štátov a najmä Komisie a Európskeho dvora audítorov. Európsky dvor audítorov preukázal pri uplatňovaní pokút malú alebo žiadnu flexibilitu či skutočný zdravý úsudok. Uvedené právne predpisy potrebujú okamžitú pozornosť a skutočne rozumnejší prístup. Musí sa vykonať aj finančné preskúmanie s cieľom posúdiť náklady na kontroly v poľnohospodárskych podnikoch a sumu finančných prostriedkov získaných z pokút a zistiť tak, či je to pre daňového poplatníka skutočne efektívne."@sk19
"Gospa predsednica, glasovala sem za to poročilo, kot mnogi drugi, ki dejavno sodelujejo s kmeti v svoji regiji. Ena od ključnih stvari, o katerih nas ves čas opozarjajo, je birokracija, ki zadeva industrijo. Zato je ključen vidik nove SKP zmanjšanje papirologije in birokracije. Zakonodaja mora biti smiselna za kmete, in tem ne smemo omejevati pridelave hrane. Vendar pa ni pomembna samo racionalizacija zakonodaje, ampak tudi prožnost za države članice in, kar je najpomembnejše, Komisije in Evropskega računskega sodišča. Evropsko računsko sodišče je pokazalo bolj malo ali nič prožnosti oziroma zdrave pameti ob izrekanju kazni. Ta zakonodaja potrebuje takojšnjo pozornost, pa tudi več zdrave pameti. Potrebno je tudi opraviti finančni pregled, da se ocenijo tako stroški inšpekcijskih pregledov kmetij kot znesek denarja, pridobljenega s kaznimi, in da ugotovimo, ali to res prinaša dodatno vrednost davkoplačevalcu."@sl20
"Fru talman! Jag röstade för betänkandet precis som många andra som aktivt engagerar sig för jordbrukarna i sin region. En av de viktigaste sakerna som vi hör om hela tiden är byråkratin inom jordbruksindustrin. Därmed bör en viktig del av den nya jordbrukspolitiken vara att minska byråkratin. Lagstiftningen måste vara meningsfull för jordbrukarna och vi får inte tvinga bort dem från livsmedelsproduktionen. Det är dock inte bara viktigt att förenkla lagstiftningen utan också att skapa flexibilitet för medlemsstaterna, framför allt vad gäller kommissionen och Europeiska revisionsrätten. Europeiska revisionsrätten har knappast visat tecken på flexibilitet eller sunt förnuft när den tillämpar påföljder. Lagstiftningen kräver uppmärksamhet snarast och det behövs mer sunt förnuft. Det behövs också en ekonomisk översyn för att bedöma kostnaderna av inspektionerna och hur stor summa som återfås i form av påföljder för att kontrollera om det verkligen är värt pengarna för skattebetalarna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Diane Dodds (NI )."18,5,20,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph