Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-05-18-Speech-2-091"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100518.7.2-091"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, je vous prie de m’excuser pour le retard mais j’ai tenu absolument à être présent à cette discussion puisque pour moi, c’est une première, il s’agit de la première décision prise en codécision dans le domaine agricole. Je voudrais à nouveau saluer et remercier M. Alves et tous les services du Parlement pour la manière très coopérative et efficace dont ils ont travaillé avec la Commission et avec le Conseil, pour aboutir à cette décision. Si nous avons souhaité une décision rapide, c’est pour que, justement, les mesures prévues dans ce rapport puissent s’appliquer rapidement dans les régions visées. Certaines décisions s’appliqueront même de manière rétroactive. C’est pourquoi – et je réponds ainsi également à M. Tirolien – nous n’avons pas introduit d’autres amendements. En effet, comme pour certaines autres propositions, nous aurions eu besoin de justifications et d’analyses supplémentaires, pour voir de quelle manière les introduire. Nous avons préféré aller vite et j’ai eu plusieurs discussions avec M. Alves à ce sujet. Je me réjouis donc de voir le soutien dont bénéficie cette proposition et j’espère que nous pourrons travailler de la même manière, à l’avenir, avec le Parlement sur d’autres sujets. J’en suis sûr d’ailleurs. Je peux aussi assurer tous les orateurs, en qualité de commissaire à l’agriculture, que les négociations avec le Mercosur ont été rappelées à plusieurs reprises. Je peux vous assurer, comme je l’ai fait aussi lors de débats au sein de collèges de la Commission sur la réouverture de ces négociations, que je vérifierai de manière très attentive que ces négociations se poursuivent dans l’intérêt de l’agriculture européenne. Il faut bien sûr considérer ces négociations de manière plus globale, sans se limiter au domaine agricole, mais je peux vous assurer que, dans les prochains mois, les prochaines années, pendant ces négociations, je veillerai à ce que le modèle agricole européen, qui est basé sur la qualité, sur la diversité, sur l’occupation du territoire, soit préservé ou par les résultats de ces négociations ou par les mesures qui seront prises suite à ces négociations. La question s’est aussi posée de savoir pourquoi appliquer la dégressivité, pourquoi ne pas opter pour des quantités comme celles appliquées jusqu’à présent aux Açores pour le sucre, où, précisément, on a convenu avec les autorités portugaises, avec les autorités locales des Açores, de mettre en place un dispositif économique qui permette à l’entreprise en question de faire face à la concurrence par des mesures économiques d’investissement. Je peux me réjouir du soutien que j’ai constaté et des engagements qui ont été pris par le gouvernement portugais de soutenir l’entreprise dans cette démarche et j’espère que, de cette manière, on pourra offrir une alternative aux producteurs des Açores. M. Mölzer a déclaré que la PAC n’était pas assez solide, qu’elle ne fonctionnait pas bien et qu’il faudrait renationaliser. Je vous pose une simple question: regardez quels sont les revenus des agriculteurs aujourd’hui, regardez quelle est la part de l’appui de la PAC dans ces revenus et demandez-vous comment les agriculteurs pourraient s’en sortir actuellement s’il n’y avait pas la politique agricole commune. Cela ne veut pas dire que la PAC ne doive pas être adaptée. Elle doit l’être en bonne partie pour prendre en compte justement ces changements auxquels est confrontée l’agriculture européenne. Je peux vous assurer que tous les efforts seront consentis dans la réforme de la PAC en 2013 pour mieux prendre en compte les réalités actuelles. Bien sûr, cela se limitera aux ressources que le Conseil et le Parlement mettront à la disposition de cette politique. J’espère que ces ressources seront en rapport direct avec les ambitions que les Européens et l’Europe se donnent pour leur agriculture. Je ne pense pas que la renationalisation soit une solution parce que, dans ces régions ultrapériphériques, les États n’auraient pas, selon moi, des moyens d’assurer l’adoption de mesures spécifiques s’il n’y avait pas la politique agricole commune et une approche communautaire. Je conclurai donc ici avec l’espoir que, pour la refonte du règlement POSEI, nous pourrons avancer sur certains points qui ont été soulevés aujourd’hui et, qu’en général, sur toutes les décisions concernant la politique agricole commune, nous pourrons travailler avec autant d’efficacité que nous l’avons fait pour ce règlement."@fr8
lpv:translated text
"Pane předsedající, prosím omluvte mé zpoždění, ale velmi jsem stál o to, abych mohl být přítomen této rozpravě, protože se jedná o moji první rozpravu, která se navíc týká prvního rozhodnutí přijatého v rámci spolurozhodování v oblasti zemědělství. Rád bych ještě jednou pozdravil pana Alvese, a poděkoval mu stejně jako všem službám Parlamentu za spolupráci i účinný způsob, jímž se společně s Komisí a Radou podíleli na přípravě tohoto rozhodnutí. Chtěli jsme rychlé rozhodnutí právě proto, aby opatření ustanovená v této zprávě mohla být v dotčených regionech rychle uplatňována. Některá rozhodnutí budou dokonce uplatňována se zpětnou platností. Z tohoto důvodu – a tím rovněž odpovídám panu Tirolienovi – jsme nechtěli předkládat žádné další pozměňovací návrhy. Stejně jako v případě některých jiných návrhů bychom potřebovali další odůvodnění a analýzy, abychom mohli stanovit, jakým způsobem by měla být tato opatření prováděna. Dáváme přednost rychlému postupu a na toto téma jsem vedl s panem Alvesem řadu diskusí. Jsem proto rád, když vidím, jaké podpoře se tento návrh těší, a doufám, že budeme stejným způsobem v budoucnu spolupracovat s Parlamentem i v jiných záležitostech. Nadto jsem si jistý, že to dokážeme. Jako komisař pro zemědělství mohu rovněž ujistit všechny řečníky, že jednání se sdružením Mercosur byla zmíněna několikrát. Ujišťuji vás, stejně, jako jsem to učinil během debaty v rámci orgánů Komise o znovuotevření těchto jednání, že budu důsledně dbát na to, aby pokračování těchto jednání bylo vedeno zájmy evropského zemědělství. Musíme samozřejmě vnímat tato jednání komplexněji a neomezovat se pouze na zemědělství, mohu vás však ujistit, že během nadcházejících měsíců a let těchto jednání budu dohlížet na to, aby byl model evropského zemědělství, který se zakládá na kvalitě, rozmanitosti a využívání půdy, zachován, ať už v rámci výsledků těchto jednání, nebo prostřednictvím následně přijatých opatření. Byla zde rovněž vznesena otázka, proč bychom měli uplatňovat snižování a proč se nerozhodneme pro množství, jaké platí dosud u cukru na Azorách. V případě tohoto cukru jsme se konkrétně dohodli s portugalskými orgány a s místními orgány na Azorách na zřízení hospodářského nástroje, který umožní dotčenému odvětví obstát v hospodářské soutěži prostřednictvím investičních opatření. Jsem potěšen podporou, které jsem byl svědkem, i závazky ze strany portugalské vlády na podporu odvětví v této snaze a doufám, že se nám tímto způsobem podaří nabídnout producentům na Azorech alternativu. Pan Mölzer uvedl, že společná zemědělská politika (SZP) není dostatečně rozsáhlá, že nefunguje řádně a že by bylo třeba ji znovu převést pod vnitrostátní kontrolu. Mám na vás jednoduchou prosbu: podívejte se, jaký je příjem zemědělců v současnosti, podívejte se, jakou část z tohoto příjmu tvoří podpora ze strany SZP, a zeptejte se zemědělců, jak by se dnes dokázali udržet, kdybychom neměli společnou zemědělskou politiku. To neznamená, že by SZP neměla být upravena. Musí projít zásadní úpravou, aby zohledňovala právě ty změny, kterým evropské zemědělství čelí. Mohu vás ujistit, že během reformy společné zemědělské politiky v roce 2013 učiníme vše, co je v našich silách, abychom lépe zohlednili současnou realitu. V tomto ohledu budeme samozřejmě omezeni zdroji, které Rada a Parlament na tuto politiku uvolní. Doufám, že tyto zdroje budou přímo úměrné ambicím, které Evropané a Evropa má vůči svému zemědělství. Nedomnívám se, že by opětné převedení pod vnitrostátní kontrolu představovalo řešení, protože podle mého názoru by členské státy bez společné zemědělské politiky a přístupu Společenství neměly prostředky na zajištění přijetí konkrétních opatření v těchto nejvzdálenějších regionech. Závěrem bych tedy rád vyjádřil naději, že během přepracování nařízení o POSEI se nám podaří dosáhnout pokroku v některých bodech, které jsme dnes zmínili, a že obecně ve všech rozhodnutích týkajících se společné zemědělské politiky dokážeme pracovat tak účinně, jako se nám to dařilo v případě tohoto nařízení."@cs1
"Hr. formand! Idet jeg undskylder, at jeg kommer for sent, må jeg sige, at jeg er meget glad for at være med ved denne forhandling, da det er den første for mit vedkommende, og da den vedrører den første fælles beslutning på landbrugsområdet. Jeg vil gerne endnu en gang takke hr. Alves og Parlamentets tjenestegrene for deres meget effektive samarbejde med Kommissionen og Rådet om at nå frem til denne beslutning. Vi ønskede en hurtig beslutning, så foranstaltningerne i denne betænkning kan anvendes hurtigt i de berørte regioner. Nogle foranstaltninger vil endog blive anvendt med tilbagevirkende kraft. Derfor – og dette er også et svar til hr. Tirolien – har vi ikke foreslået øvrige ændringer. Som det gælder visse andre forslag, ville vi faktisk have behov for yderligere analyser og begrundelser for at fastslå, hvordan de skulle indføres. Vi foretrak at handle hurtigt, og jeg har ført flere drøftelser med hr. Alves om dette emne. Det glæder mig derfor, at forslaget møder så stor opbakning, og jeg håber, at vi kan få et lige så godt samarbejde med Parlamentet om andre emner i fremtiden. Det er jeg faktisk sikker på, at vi kan. Som kommissær for landbrug kan jeg i øvrigt forsikre alle talere om, at forhandlingerne med Mercosur er blevet nævnt flere gange. Som ved drøftelserne i Kommissionen vedrørende genåbningen af disse forhandlinger kan jeg garantere, at jeg vil holde skarpt øje med, at disse forhandlinger videreføres i europæisk landbrugs interesse. Vi må naturligvis se disse forhandlinger i et bredere perspektiv og ikke begrænse dem til landbrugsområdet, men jeg kan forsikre Dem om, at jeg ved disse forhandlinger i de kommende måneder og år vil sikre, at den europæiske landbrugsmodel, som er baseret på kvalitet, diversitet og effektiv arealanvendelse, fastholdes enten i kraft af resultaterne af disse forhandlinger eller gennem de foranstaltninger, som vil blive truffet på baggrund af disse forhandlinger. Man har også spurgt, hvorfor vi skulle anvende degressivitet og ikke gå ud fra kvantitet ligesom i forhold til Azorerne, hvad angår sukker. I dette tilfælde enedes vi specifikt med de portugisiske myndigheder og de lokale myndigheder på Azorerne om at indføre et økonomisk redskab, som gør det muligt for den pågældende sektor at klare sig i konkurrencen ved hjælp af økonomiske investeringer. Jeg er meget glad for den opbakning, som jeg har bemærket, og den portugisiske regerings forpligtelse til at understøtte sektoren i disse bestræbelser, og jeg håber, at vi på denne måde kan give producenterne på Azorerne et alternativ. Hr. Mölzer anførte, at den fælles landbrugspolitik ikke er solid nok, at den ikke virker tilfredsstillende, og at der er behov for renationalisering. Jeg vil gerne bede Dem om at se på, hvor høj landmændenes indkomst er i dag, hvor stor en del af denne indkomst der udgøres af støtte fra den fælles landbrugspolitik, og spørge Dem selv, hvordan landmændene skulle klare sig i dag, hvis vi ikke havde denne politik. Det betyder ikke, at den fælles landbrugspolitik ikke skal tilpasses. Den skal i vid udstrækning tilpasses for at tage hensyn til netop de forandringer, som europæisk landbrug oplever. Jeg kan forsikre Dem om, at vi ved reformen af den fælles landbrugspolitik i 2013 vil gøre alt, hvad vi kan, for at tage mere hensyn til den aktuelle situation. Her er vi naturligvis begrænset af de ressourcer, som Rådet og Parlamentet stiller til rådighed for denne politik. Jeg håber, at disse ressourcer vil ligge på samme niveau som de ambitioner, som europæerne har i forhold til landbruget. Jeg mener ikke, at renationalisering er en holdbar løsning, da medlemsstaterne i mine øjne ikke ville have de fornødne midler til at sikre anvendelsen af specifikke foranstaltninger i disse fjernområder, hvis vi ikke havde den fælles landbrugspolitik og en fællesskabstilgang. Jeg vil derfor gerne afslutningsvis udtrykke mit håb om, at vi ved omarbejdningen af POSEI-forordningen kan gøre fremskridt i forhold til nogle af de punkter, som er blevet rejst i dag, og at vi generelt ved alle beslutninger vedrørende den fælles landbrugspolitik kan samarbejde lige så effektivt som ved denne forordning."@da2
"Herr Präsident, bitte entschuldigen Sie meine Verspätung, aber ich wollte unbedingt an dieser Aussprache teilnehmen, da es meine erste ist und es um die erste Entscheidung geht, die als gemeinsamer Beschluss im Bereich Landwirtschaft gefällt wird. Ich möchte nochmals Herrn Alves und alle Dienste des Parlaments begrüßen und ihnen für die äußerst kooperative und wirksame Art der Zusammenarbeit mit der Kommission und mit dem Rat zur Erreichung dieses Beschlusses danken. Wir wollten eine schnelle Entscheidung, damit die Maßnahmen, die dieser Bericht aufführt, in den betroffenen Regionen schnell umgesetzt werden können. Einige Entscheidungen werden sogar rückwirkend angewendet. Deshalb – und hiermit antworte ich auch Herrn Tirolien – haben wir keine anderen Änderungsanträge vorgelegt. Wie bei einigen anderen Vorschlägen hätten wir in der Tat weitere Rechtfertigungen und Analysen benötigt, um so die Art und Weise zu bestimmen, in der sie eingeführt werden sollten. Wir wollten schnell vorgehen und hatten diesbezüglich mehrere Diskussionen mit Herrn Alves. Daher freut mich die Unterstützung, die dieser Vorschlag genießt, und ich hoffe, dass wir zukünftig mit dem Parlament auch bei anderen Themen in dieser Form zusammenarbeiten werden. Ich bin mir sogar sicher, dass wir dies tun können werden. Als Agrarkommissar kann ich zudem allen Rednern versichern, dass die Verhandlungen mit dem Mercosur mehrmals erwähnt wurden. Ich kann Ihnen versichern, wie ich es bereits während der Debatten innerhalb der Gremien der Kommission zur Wiedereröffnung dieser Verhandlungen getan habe, dass ich äußerst sorgfältig prüfen werde, dass diese Verhandlungen im Interesse der europäischen Landwirtschaft fortgeführt werden. Wir müssen diese Verhandlungen natürlich in einem umfassenderen Rahmen berücksichtigen und dürfen sie nicht auf die Landwirtschaft beschränken; ich kann Ihnen jedoch zusichern, dass ich in den kommenden Monaten und Jahren dieser Verhandlungen sicherstellen werde, dass das europäische Landwirtschaftsmodell, das auf Qualität, Vielfalt und Bodennutzung basiert, entweder durch die Ergebnisse dieser Verhandlungen oder durch die Maßnahmen, die im Anschluss an diese Verhandlungen ergriffen werden, bewahrt wird. Es wurde auch die Frage gestellt, warum wir Degressivität anwenden sollten, warum wir uns nicht für Mengen entscheiden, die denjenigen entsprechen, die bisher beim Zucker für die Azoren angewendet wurden. Im letzteren Fall haben wir speziell mit den portugiesischen Behörden und mit den lokalen Behörden der Azoren vereinbart, ein Wirtschaftsinstrument einzurichten, das den fraglichen Sektor in die Lage versetzt, mithilfe von Wirtschaftsinvestitionen mit dem Wettbewerb mitzuhalten. Ich freue mich über die Unterstützung, die ich beobachtet habe, und die Verpflichtungen, die von der portugiesischen Regierung zur Förderung des Sektors bei diesem Schritt eingegangen wurden, und ich hoffe, dass wir auf diese Weise in der Lage sein werden, den Produzenten auf den Azoren eine Alternative anzubieten. Herr Mölzer gab an, dass die gemeinsame Agrarpolitik nicht robust genug sei, dass sie nicht gut funktionieren würde und dass wir eine Renationalisierung benötigen würden. Ich möchte eine einfache Anfrage an Sie richten: Sehen Sie sich an, was Landwirte heutzutage für ein Einkommen erwirtschaften, sehen Sie sich an, welcher Teil dieses Einkommens durch Förderungen der GAP erzielt wird, und fragen Sie sich, wie die Landwirte heutzutage bestehen könnten, wenn wir nicht die gemeinsame Agrarpolitik hätten. Das bedeutet nicht, dass die GAP nicht angepasst werden sollte. Sie muss deutlich angepasst werden, um genau diese Änderungen, denen sich die europäische Landwirtschaft gegenübersieht, zu berücksichtigen. Ich kann Ihnen versichern, dass bei der Reform der GAP 2013 alles unternommen wird, um die aktuellen Realitäten besser zu berücksichtigen. Natürlich wird dies auf die Ressourcen beschränkt sein, die der Rat und das Parlament für diese Politik zur Verfügung stellen. Ich hoffe, dass diese Ressourcen in direkter Relation zu den Ambitionen stehen, die die Europäer und die Europa in Bezug auf ihre Landwirtschaft haben. Ich denke nicht, dass eine Renationalisierung eine Lösung darstellt, da die Mitgliedstaaten meiner Ansicht nach nicht die Mittel hätten, um die Durchführung spezieller Maßnahmen in diesen Regionen in äußerster Randlage zu gewährleisten, wenn wir nicht die gemeinsame Agrarpolitik und einen gemeinschaftlichen Ansatz hätten. Ich möchte daher hier mit der Hoffnung schließen, dass wir bei der Neufassung der POSEI-Verordnung in der Lage sein werden, in einigen Punkten Fortschritte zu erzielen, die heute hier erwähnt wurden, und dass wir generell bei allen Entscheidungen die gemeinsame Agrarpolitik betreffend so effektiv zusammenarbeiten werden, wie wir es für diese Verordnung getan haben."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά περίμενα με μεγάλη ανυπομονησία να παραστώ σε αυτήν τη συζήτηση, δεδομένου ότι είναι η πρώτη μου και αφορά την πρώτη απόφαση στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης στον τομέα της γεωργίας. Θα ήθελα να χαιρετίσω και να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά τον κ. Alves και όλες τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου για το πνεύμα συνεργασίας που επέδειξαν και τον αποτελεσματικό τρόπο που συνεργάστηκαν με την Επιτροπή και με το Συμβούλιο για τη λήψη αυτής της απόφασης. Επιθυμούσαμε την ταχεία λήψη μιας απόφασης ακριβώς για να μπορούν τα μέτρα που προβλέπονται στην εν λόγω έκθεση να εφαρμοστούν γρήγορα στις εν λόγω περιοχές. Ορισμένες αποφάσεις θα εφαρμοστούν ακόμη και αναδρομικά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο –και εδώ απαντώ και στον κ. Tirolien– δεν παρουσιάσαμε άλλες τροποποιήσεις. Στην πραγματικότητα, όπως για ορισμένες άλλες προτάσεις, θα χρειαζόμασταν πρόσθετες αιτιολογήσεις και ανάλυση προκειμένου να προσδιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτές θα πρέπει να καθιερωθούν. Προτιμήσαμε να κινηθούμε γρήγορα, και είχα αρκετές συζητήσεις με τον κ. Alves επί του θέματος. Ως εκ τούτου, χαίρομαι ιδιαίτερα για τη στήριξη που απολαμβάνει η εν λόγω πρόταση και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε και στο μέλλον να εργαστούμε κατά τον ίδιο τρόπο με το Κοινοβούλιο και σε άλλα θέματα. Επιπλέον, είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Ως Επίτροπος Γεωργίας μπορώ επίσης να διαβεβαιώσω όλους τους ομιλητές ότι οι διαπραγματεύσεις με τη Mercosur αναφέρθηκαν αρκετές φορές. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω, όπως το έπραξα και στο πλαίσιο προηγούμενων συζητήσεων εντός οργάνων της Επιτροπής σχετικά με την επανέναρξη των εν λόγω διαπραγματεύσεων, ότι θα ελέγχω με μεγάλη προσοχή αν αυτές οι διαπραγματεύσεις συνεχίζουν να διεξάγονται προς όφελος της ευρωπαϊκής γεωργίας. Πρέπει, φυσικά, να εξετάσουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις πιο διεξοδικά, χωρίς να τις περιορίσουμε στη γεωργία, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι κατά τους ερχόμενους μήνες και χρόνια των διαπραγματεύσεων, θα διασφαλίσω ότι το ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο, που βασίζεται στην ποιότητα, την ποικιλομορφία και τη χρήσης της γης, θα διατηρηθεί είτε μέσω των αποτελεσμάτων των εν λόγω διαπραγματεύσεων είτε μέσω των μέτρων που θα ληφθούν μετά το πέρας των διαπραγματεύσεων. Ετέθη επίσης το ερώτημα γιατί θα πρέπει να εφαρμοστεί προοδευτική μείωση, γιατί δεν προτιμούμε ποσότητες όπως αυτές που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα στις Αζόρες για τη ζάχαρη. Στην τελευταία περίπτωση, συμφωνήσαμε συγκεκριμένα με τις με τις πορτογαλικές αρχές και με τις τοπικές αρχές των Αζορών να θεσπίσουμε ένα οικονομικό μέσο που παρέχει τη δυνατότητα στον εν λόγω τομέα να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό μέσω οικονομικών επενδυτικών μέτρων. Χαίρομαι για την υποστήριξη που διαπίστωσα, καθώς και για τις δεσμεύσεις της πορτογαλικής κυβέρνησης να στηρίξει τον τομέα σε αυτήν την πορεία και ελπίζω ότι, κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε μια εναλλακτική λύση στους παραγωγούς των Αζορών. Ο κ. Mölzer δήλωσε ότι η κοινή γεωργική πολιτική δεν ήταν επαρκώς δυναμική, ότι δεν λειτουργούσε καλά και ότι χρειαζόμαστε επανεθνικοποίηση. Θα ήθελα να σας θέσω ένα απλό ερώτημα: δείτε το εισόδημα των αγροτών σήμερα, δείτε σε ποιο ποσοστό αυτό το εισόδημα αποτελεί ενίσχυση από την ΚΓΠ και διερωτηθείτε πώς θα μπορούσαν οι αγρότες να τα βγάλουν πέρα σήμερα, εάν δεν είχαμε την κοινή γεωργική πολιτική. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρξει προσαρμογή της ΚΓΠ. Πρέπει να υποστεί σημαντικές προσαρμογές προκειμένου να ληφθούν υπόψη ακριβώς αυτές οι αλλαγές που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή γεωργία. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ το 2013 ώστε να ληφθεί περισσότερο υπόψη η σημερινή πραγματικότητα. Φυσικά, η προσπάθεια αυτή θα περιοριστεί στους πόρους που το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα διαθέσουν για αυτήν την πολιτική. Ελπίζω ότι οι εν λόγω πόροι θα σχετίζονται άμεσα με τις φιλοδοξίες που τρέφουν οι Ευρωπαίοι και η Ευρώπη για τη γεωργία τους. Δεν πιστεύω ότι η επανεθνικοποίηση αποτελεί λύση διότι, κατά τη γνώμη μου, τα κράτη μέλη δεν θα είχαν τα μέσα να εξασφαλίσουν τη λήψη ειδικών μέτρων στις εν λόγω εξόχως απόκεντρες περιοχές, εάν δεν διαθέταμε την κοινή γεωργική πολιτική και μια κοινοτική προσέγγιση. Ως εκ τούτου, θα ολοκληρώσω σε αυτό το σημείο με την ελπίδα ότι όταν θα έρθει η στιγμή της αναδιατύπωσης του κανονισμού POSEI, θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο σε ορισμένα θέματα που εθίγησαν σήμερα και ότι, γενικά, σε όλες τις αποφάσεις που σχετίζονται με την κοινή γεωργική πολιτική, θα μπορέσουμε να εργαστούμε το ίδιο αποτελεσματικά όπως και με τον συγκεκριμένο κανονισμό."@el10
"Mr President, please excuse me for being late, but I was very keen to be present for this debate since it is my first one and it is about the first decision taken in codecision in the area of agriculture. I would like once again to greet and thank Mr Alves and all of Parliament’s services for the very cooperative and effective way they have worked with the Commission and with the Council to reach this decision. We wanted a swift decision precisely so that the measures provided for in this report can be applied quickly in the regions concerned. Some decisions will even be applied retroactively. That is why – and I am also answering Mr Tirolien here – we have not introduced other amendments. In fact, as with some other proposals, we would have needed additional justifications and analysis, so as to establish the way in which they should be introduced. We preferred to move quickly, and I had several discussions with Mr Alves on this subject. I am therefore delighted to see the support that this proposal enjoys and I hope that we will be able to work in the same way with Parliament on other subjects in the future. Moreover, I am sure that we will be able to do so. As Commissioner for Agriculture, I can also assure all the speakers that negotiations with the Mercosur have been mentioned several times. I can assure you, as I did during debates within Commission bodies on the reopening of these negotiations, that I will check very carefully that these negotiations continue in the interest of European agriculture. We must, of course, consider these negotiations more comprehensively, without limiting them to agriculture, but I can assure you that, during the coming months and years of these negotiations, I will ensure that the European agricultural model, which is based on quality, diversity and land use, is preserved either through the results of these negotiations or through the measures that will be taken following these negotiations. The question was also asked as to why we should apply degressivity, why we do not opt for quantities such as those applied thus far to the Azores for sugar. In the latter case, we specifically agreed with the Portuguese authorities and with the local Azorian authorities to establish an economic instrument that enables the sector in question to cope with competition by means of economic investment measures. I am delighted with the support that I have observed and the commitments that have been made by the Portuguese Government to support the sector in this move and I hope that, in this way, we will be able to offer an alternative to the producers of the Azores. Mr Mölzer stated that the common agricultural policy was not robust enough, that it was not functioning well and that we needed renationalisation. I would like to put a simple request to you: look at what farmers receive in income today, look at what part of this income is support from the CAP, and ask yourselves how farmers could cope today if we did not have the common agricultural policy. That does not mean that the CAP should not be adapted. It must be substantially adapted in order to take account of precisely these changes that European agriculture faces. I can assure you that every effort will be made in the reform of the CAP in 2013 to take better account of current realities. Of course, that will be limited to the resources that the Council and Parliament make available to this policy. I hope that these resources will be directly related to the ambitions that Europeans and Europe have for their agriculture. I do not think that renationalisation is a solution because, in my opinion, the Member States would not have the means to assure the adoption of specific measures in these outermost regions if we did not have the common agricultural policy and a Community approach. I will therefore conclude here with the hope that, when it comes to the recasting of the POSEI regulation, we will be able to make progress on some points that were raised today and that, in general, in all the decisions concerning the common agricultural policy, we will be able to work as effectively as we did for this regulation."@en4
"Señor Presidente, excúseme por haber llegado tarde, pero tenía muchas ganas de estar presente en este debate ya que es el primero para mí y aborda la primera decisión adoptada en codecisión en el área de agricultura. De nuevo me gustaría saludar y dar las gracias al señor Alves y a todos los servicios del Parlamento por el modo tan cooperativo y eficaz en que han trabajado junto a la Comisión y el Consejo para alcanzar esta decisión. Queremos una decisión rápida precisamente para que las medidas introducidas por este informe puedan ser aplicadas con celeridad en las regiones afectadas. Algunas decisiones incluso serán aplicadas de manera retroactiva. Por eso —y de paso contesto al señor Tirolien— no hemos introducido otras enmiendas. De hecho, al igual que con algunas otras propuestas, habríamos necesitado justificaciones y análisis adicionales, con el fin de establecer el modo en que deberían ser introducidas. Hemos preferido actuar con rapidez, y he mantenido varias discusiones al respecto con el señor Alves. Por tanto, me complace comprobar el respaldo con el que cuenta esta propuesta y espero que podamos trabajar de esta misma manera con el Parlamento en cuestiones venideras. Es más, estoy seguro de ello. Como Comisario de Agricultura, también puedo garantizar a todos los oradores que las negociaciones con Mercosur han sido mencionadas en distintas ocasiones. Puedo asegurarles, como hice durante los debates en los organismos de la Comisión sobre la reapertura de estas negociaciones, que comprobaré con gran atención que esas negociaciones siguen adelante en beneficio de la agricultura europea. Por supuesto, debemos considerarlas de manera más exhaustiva, sin limitarlas a la agricultura; pero puedo garantizarles que durante los próximos meses y años de negociación, me aseguraré de que el modelo agrícola europeo, que está basado en la calidad, en la diversidad y en el uso de la tierra, esté protegido tanto durante esas conversaciones como ante las medidas que sean adoptadas tras estas negociaciones. También se ha preguntado por qué deberíamos aplicar la por qué no optamos por cantidades como las aplicadas hasta ahora a las Azores para el azúcar. En este último caso, hemos acordado específicamente, con las autoridades portuguesas y con las autoridades locales de las Azores, establecer un instrumento económico que permita al sector en cuestión hacer frente a la competencia por medio de medidas de inversión económica. Me alegra comprobar que el Gobierno portugués nos respalda y que se ha comprometido a apoyar al sector en este trance, y espero que, de este modo, podamos ofrecer una alternativa a los productores de las Azores. El señor Mölzer ha afirmado que la política agrícola común no es lo suficientemente sólida, que no funciona bien y que necesitamos renacionalizarla. Quiero hacerle una petición muy sencilla: entérese de cuáles son los ingresos que obtiene hoy en día un agricultor, averigüe qué parte de esos ingresos procede de las ayudas de la PAC y pregúntese cómo podrían los agricultores salir adelante hoy en día sino contásemos con la política agrícola común. Esto no significa que la PAC no deba ser adaptada. Debe serlo sustancialmente con el fin de tener en cuenta precisamente los cambios que afronta la agricultura europea. Puedo asegurarles que haremos todo lo que esté a nuestro alcance en la reforma de la PAC en 2013 para tener más en cuenta las nuevas realidades. Por supuesto, eso estará limitado a los recursos que el Consejo y el Parlamento pongan a disposición de esta política. Espero que esos recursos estén directamente relacionados con las ambiciones que los europeos y la propia Europa tienen para su agricultura. No creo que la renacionalización sea una solución porque, en mi opinión, si no contásemos con la política agrícola común y con un enfoque comunitario los Estados miembros no tendrían los medios de garantizar la adopción de medidas específicas en estas regiones ultraperiféricas. Concluiré con la esperanza de que, en lo que se refiere a la refundición del Reglamento POSEI, podamos avanzar en algunos puntos que han sido planteados hoy y que, en general, en todas las decisiones que afecten a la política agrícola común, podamos trabajar de una manera igual de eficaz que con este reglamento."@es21
"Lugupeetud juhataja! Vabandage, et ma hilinesin. Ma soovisin väga siin arutelul osaleda, sest see on minu esimene arutelu ja see puudutab esimest kaasotsustamismenetluse raames tehtud otsust põllumajanduse valdkonnas. Ma soovin veel kord tervitada ja tänada Luķs Paulo Alvest ja kõiki parlamendi teenistusi vastutuleliku ja tõhusa koostöö eest komisjoni ja nõukoguga nimetatud otsuseni jõudmise eesmärgil. Me soovisime kiiret otsust just nimelt sellepärast, et raportis esitatud meetmeid saaks asjaomastes piirkondades viivitamata kohaldama hakata. Mõningaid otsuseid kohaldatakse koguni tagasiulatuvalt. Just sellepärast – siinkohal vastan ma ka härra Tirolienile – ei kehtestanud me teisi muudatusi. Tegelikult oleks mõne teise ettepaneku puhul olnud vaja täiendavaid selgitusi ja analüüsi, et töötada välja nende kehtestamisviis. Meie tahtsime minna kiiresti edasi. Ma rääkisin ka Luķs Paulo Alvesiga sellest mitmel korral. Seepärast on mul hea meel näha, kui suurt toetust see ettepanek on leidnud, ning ma loodan, et me saame parlamendiga teha samasugust koostööd edaspidi ka teistes küsimustes. Veelgi enam, ma olen kindel, et me saame seda teha. Põllumajandusvolinikuna võin ma kõikidele sõnavõtjatele veel kinnitada, et läbirääkimisi Mercosuri riikidega on mitmel korral mainitud. Ma võin teile kinnitada – nagu ma tegin seda ka läbirääkimiste taasavamist käsitlevates aruteludes komisjoni institutsioonidega –, et ma jälgin väga hoolikalt seda, et need läbirääkimised oleksid jätkuvalt Euroopa põllumajanduse huvides. Mõistagi tuleb meil neid läbirääkimisi põhjalikumalt kaaluda, piirdumata sealjuures vaid põllumajandusega. Kuid ma võin teile tõendada, et nende läbirääkimiste lähikuude ja -aastate jooksul teen ma nii, et Euroopa põllumajandusmudel, mis tugineb kvaliteedile, mitmekesisusele ja maakasutusele, säilitatakse nende läbirääkimiste tulemuste või läbirääkimiste alusel võetavate meetmete kaudu. Samuti esitati küsimus selle kohta, miks me peaksime kohaldama vähendamist, miks me ei otsusta koguste kasuks, nagu seni on Assooride puhul suhkru suhtes kohaldatud. Assooride puhul leppisime konkreetselt Portugali ametivõimude ja Assoori kohaliku omavalitsusega kokku, et kehtestame majandusliku vahendi, mis võimaldab asjaomasel sektoril tulla konkurentsiga toime majanduslike investeerimismeetmete abil. Ma olen rahul sellele meetmele antud toetusega ning Portugali valitsuse lubadusega toetada sektorit selles ettevõtmises ning ma loodan, et niiviisi saame me pakkuda Assooride tootjatele ka muid võimalusi. Andreas Mölzer ütles, et ühine põllumajanduspoliitika ei ole piisavalt jõuline, et see ei toimi hästi ja et põllumajandus vajab taasriigistamist. Mul on teile väike palve: vaadake, milline on talunike sissetulek praegu, vaadake, kui suur on ühise põllumajanduspoliitika osa selles, ning küsige endalt, kuidas tuleksid talunikud praegu toime, kui meil ei oleks ühist põllumajanduspoliitikat. See ei tähenda seda, et ühist põllumajanduspoliitikat ei peaks muutma. Seda tuleb oluliselt muuta, et võtta arvesse just nimelt neid muutusi, millega Euroopa põllumajandus vastamisi seisab. Ma võin teile kinnitada, et ühise põllumajanduspoliitika 2013. aasta reformis tehakse kõik selleks, et võtta paremini arvesse valitsevaid olusid. Mõistagi saab seda teha vaid nende vahendite ulatuses, mis nõukogu ja parlament nimetatud poliitika raames kättesaadavaks teevad. Ma loodan, et need vahendid on otseselt seotud eurooplaste ja Euroopa püüdlustega oma põllumajanduse suhtes. Ma ei arva, et taasriigistamine oleks lahendus, sest minu arvates ei ole liikmesriikidel vahendeid, millega tagada konkreetsete meetmete vastuvõtmine nende äärepoolseimate piirkondade jaoks, kui meil ei oleks ühist põllumajanduspoliitikat ja ühenduse meetmeid. Seega ma lõpetan nüüd ja avaldan lootust, et me saavutame seoses POSEI määruse uuesti sõnastamisega mõningate, täna esile toodud punktide suhtes edusamme ning et üldiselt saame kõikides ühist põllumajanduspoliitikat käsitlevates otsustes teha sama tõhusalt koostööd, nagu me tegime selle määruse puhul."@et5
"Arvoisa puhemies, suokaa anteeksi että olen myöhässä mutta halusin kovasti osallistua tähän keskusteluun, koska se on minulle ensimmäinen ja koskee ensimmäistä päätöstä, joka tehdään yhteispäätösmenettelyllä maatalouden alalla. Kiitän vielä kerran Luís Paulo Alvesia ja kaikkia parlamentin yksikköjä erittäin yhteistyöhaluisesta ja tehokkaasta tavasta, jolla ne ovat tehneet työtä komission ja neuvoston kanssa tätä päätöstä varten. Halusimme nopean päätöksen juuri siksi, että mietinnön toimia voidaan soveltaa nopeasti kyseisillä alueilla. Joitakin päätöksiä sovelletaan jopa taannehtivasti. Siksi – ja vastaan nyt myös Patrice Tirolienille – emme ole esittäneet muita tarkistuksia. Itse asiassa, kuten muidenkin ehdotusten kanssa, olisimme tarvinneet lisää perusteluja ja analyysejä, jotta olisimme saaneet selville miten ne pitäisi esittää. Halusimme edetä nopeasti, ja keskustelin asiasta monta kertaa Luís Paulo Alvesin kanssa. Olen siksi tyytyväinen nähdessäni kuinka paljon tukea tämä ehdotus saa ja toivon, että voimme toimia parlamentin kanssa tulevaisuudessa samalla tavalla muissakin asioissa. Olen varma, että voimme tehdä niin. Maataloudesta vastaavana komission jäsenenä voin vakuuttaa kaikille puhujille, että Mercosurin kanssa käytävät neuvottelut on mainittu useaan kertaan. Voin vakuuttaa teille, kuten tein keskusteluissa komission yksiköiden kanssa neuvottelujen alussa, että pidän tarkasti huolta siitä, että kyseiset neuvottelut jatkuvat EU:n maatalouden etujen mukaisesti. Meidän on tietysti käsiteltävä neuvotteluja laajemmin rajoittamatta niitä maatalouteen, mutta voin vakuuttaa teille, että tulevina kuukausina ja vuosina varmistan neuvotteluissa, että EU:n maatalousmalli, joka perustuu laatuun, monimuotoisuuteen ja maankäyttöön, säilytetään joko neuvottelujen tuloksilla tai toimilla, jotka toteutetaan neuvottelujen jälkeen. Kysyttiin myös sitä, miksi meidän pitäisi vähentää määriä, miksi emme valitse määriä, joita on sovellettu tähän saakka Azorien sokeriin. Tässä tapauksessa sovimme Portugalin viranomaisten ja Azorien paikallisviranomaisten kanssa nimenomaan, että perustetaan taloudellinen väline, jonka auttaa kyseistä alaa selviytymään kilpailusta taloudellisten investointitoimien avulla. Olen tyytyväinen tukeen, jonka olen havainnut, ja sitoumuksiin, joita Portugalin hallitus on tehnyt tukeakseen alaa, ja toivon, että tällä tavoin voimme tarjota vaihtoehdon Azorien tuottajille. Andreas Mölzer totesi, ettei yhteinen maatalouspolitiikka ole tarpeeksi voimakasta, ettei se toimi hyvin ja että se on kansallistettava uudelleen. Esittäisin teille yksinkertaisen pyynnön: katsokaa kuinka paljon maanviljelijät saavat nykyään tuloja, katsokaa kuinka suuri osa siitä on tukea yhteisestä maatalouspolitiikasta ja miettikää sitä, miten maanviljelijät tulisivat toimeen, jos meillä ei olisi yhteistä maatalouspolitiikkaa. Se ei merkitse sitä, etteikö yhteistä maatalouspolitiikkaa pitäisi mukauttaa. Sitä on mukautettava vähitellen, jotta voidaan ottaa huomioon juuri ne muutokset, joita EU:n maatalous kohtaa. Voin vakuuttaa teille, että yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksessa vuonna 2013 otetaan paremmin huomioon nykyiset realiteetit. Tietysti se rajoittuu resursseihin, joita neuvosto ja Euroopan parlamentti antavat maatalouspolitiikalle. Toivon, että kyseiset resurssit liittyvät suoraan tavoitteisiin, joita EU:lla ja sen kansalaisilla on maatalouden alalla. En pidä uudelleenkansallistamista ratkaisuna, koska minun mielestäni jäsenvaltioilla ei olisi keinoja varmistaa erityistoimien toteuttamista syrjäisimmillä alueilla, jos meillä ei olisi yhteistä maatalouspolitiikkaa ja yhteisön lähestymistapaa. Lopetan puheenvuoroni toivomalla, että kun tarkistamme POSEI-asetusta voimme edistyä joissakin tänään mainituissa kohdissa ja että yleisesti kaikissa yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevissa päätöksissä voimme toimia yhtä tehokkaasti kuin tämän asetuksen yhteydessä."@fi7
". Elnök úr, elnézést kérek a késésért, de mindenképpen részt akartam venni a vitában, mert ez az első vitám, és egyben az első együttdöntés is a mezőgazdaság területén. Még egyszer szeretném üdvözölni Alves urat, és köszönetet mondani neki és a Parlament szolgálatainak azért a kiváló együttműködésért és nagyfokú hatékonyságért, melyet a döntés meghozatala érdekében a Bizottsággal és a Tanáccsal végzett közös munka során tanúsítottak. Pontosan azért akartunk gyors döntést hozni, hogy a jelentésben leírt intézkedéseket mielőbb végre lehessen hajtani az érintett régiókban. Egyes döntéseket ráadásul visszamenőleges hatállyal fogunk végrehajtani. Ez az oka annak – és ezzel Tirolien úrnak is válaszolok –, hogy nem hajtottunk végre más módosításokat. Valójában, más javaslatokhoz hasonlóan, további indoklásokra és elemzésekre lett volna szükség ahhoz, hogy kidolgozzuk a végrehajtás módját. Mi azonban gyorsan akartunk haladni, és ezt többször is megvitattuk Alves úrral. Most örömmel látom, hogy a javaslat élvezi a támogatásukat, és remélem, hogy a jövőben más témákban is hasonló módon tudunk majd együtt dolgozni a Parlamenttel. Mi több, ez nem is csak remény, hanem teljesen biztos vagyok benne. Mint mezőgazdasági biztos, minden felszólalót biztosíthatok arról, hogy a Mercosurral folytatott tárgyalások többször is szóba kerültek. Biztosíthatom önöket, ahogyan a Bizottság testületeivel folytatott vita során is tettem a tárgyalások ismételt megnyitásakor, hogy nagyon oda fogok figyelni arra, hogy a tárgyalások az európai mezőgazdaság érdekei szerint haladjanak. Ezeket a tárgyalásokat természetesen átfogóan kell értelmeznünk, és nem szabad őket kizárólag a mezőgazdaságra korlátoznunk, de biztosíthatom önöket, hogy a tárgyalások elkövetkező hónapjaiban és éveiben gondoskodni fogok arról, hogy a minőségre, a diverzitásra és a földhasználatra alapuló európai mezőgazdasági modellt megőrizzük akár a tárgyalások eredményein keresztül, akár azokkal az intézkedésekkel, amelyeket a tárgyalások után teszünk. Elhangzott az a kérdés is, hogy miért kell a degresszivitást alkalmazni, miért nem alkalmazhatjuk azokat a mennyiségeket, amelyeket eddig is alkalmaztunk például az Azori-szigetek esetében a cukorra vonatkozóan. Ez utóbbi esetben konkrétan megállapodtunk a portugál hatóságokkal és a helyi azori hatóságokkal arról, hogy létrehozunk egy olyan gazdasági eszközt, ami lehetővé teszi a kérdéses ágazat számára, hogy gazdasági befektetési intézkedések segítségével megbirkózzon a versennyel. Örülök, hogy ezt sokan támogatják, és hogy a portugál kormány kötelezettséget vállalt az ágazat támogatására, és remélem, hogy így képesek leszünk majd alternatívát ajánlani az Azori-szigetek mezőgazdasági termelői számára. Mölzer úr azt mondta, hogy a közös mezőgazdasági politikánk nem elég erős, nem jól működik, és újraállamosításra lenne szükségünk. Egy egyszerű kérésem lenne önhöz: nézze meg, hogy mennyi a jövedelmük ma a mezőgazdasági termelőknek, és hogy ennek mekkora hányadát alkotja a közös agrárpolitikai támogatás, és gondolja végig, hogy a termelők hogyan tudnának fennmaradni, ha nem lenne közös mezőgazdasági politikánk. Ez persze nem jelenti azt, hogy a közös agrárpolitikát nem kell módosítani. Igen jelentős módosításokra van szüksége ahhoz, hogy figyelembe tudja venni pontosan ezeket a változásokat, amelyekkel az európai mezőgazdaságnak mostanában szembe kell néznie. Biztosíthatom önöket, hogy a közös agrárpolitika 2013-ban esedékes reformjában mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy jobban figyelembe vegye az aktuális realitásokat. Természetesen akkor is csak azokra a forrásokra tud majd támaszkodni, amiket a Tanács és a Parlament biztosít erre a célra. Remélem, hogy ezek a források összhangban állnak majd az európaiak és Európa mezőgazdasággal kapcsolatos ambícióival. Nem gondolom, hogy az újraállamosítás lenne a megoldás, mert véleményem szerint a közös mezőgazdasági politika és a közösségi megközelítés nélkül a tagállamoknak nem lennének megfelelő eszközeik az egyedi intézkedések végrehajtására a legkülső régiókban. Abban a reményben zárom a felszólalásomat, hogy amikor át kell majd dolgoznunk a POSEI rendeletet, képesek leszünk előrelépni azokban a pontokban, amelyek ma felmerültek, általában véve pedig a közös mezőgazdasági politikát érintő minden döntésben ugyanolyan hatékonyan tudunk majd dolgozni, mint ezzel a rendelettel kapcsolatban."@hu11
"Signor Presidente, mi scuso per il ritardo, ma ci tenevo molto a essere presente in questa discussione, essendo questa la mia prima volta nonché la prima decisione adottata mediante codecisione nel settore agricolo. Vorrei dare il benvenuto e ringraziare ancora una volta l’onorevole Alves e tutti i servizi del Parlamento per aver lavorato in maniera efficace e cooperativa con la Commissione e il Consiglio per adottare la presente decisione. Abbiamo voluto una decisione veloce affinché le misure stabilite nella presente relazione potessero essere applicate rapidamente nelle regioni interessate. Alcune decisioni verranno addirittura applicate in maniera retroattiva. Questa è la ragione per cui, rispondendo anche all’onorevole Tirolien, non abbiamo introdotto altri emendamenti. Infatti, come nel caso di altre proposte, si sarebbero rese necessarie ulteriori giustificazioni e analisi per determinare il modo in cui introdurle. Abbiamo preferito agire rapidamente e, a tal proposito, abbiamo avuto innumerevoli discussioni con l’onorevole Alves sul tema. Sono pertanto lieto di constatare il sostegno di cui gode la proposta e auspico che sarà possibile lavorare allo stesso modo con il Parlamento anche su altre questioni in futuro. Anzi, sono convinto che sarà possibile. In quanto Commissario per l’agricoltura, posso assicurare a tutti gli oratori che i negoziati con il Mercosur sono stati menzionati diverse volte. Vi posso garantire, come ho fatto durante le discussioni con gli organi della Commissione in merito alla riapertura dei negoziati, che verificherò attentamente che i negoziati proseguano nell’interesse dell’agricoltura europea. Ovviamente dobbiamo considerare i negoziati in un’ottica più ampia, senza circoscriverli alla sola agricoltura, ma posso assicurarvi che, nei prossimi mesi e anni di negoziati, provvederò affinché il modello agricolo europeo, basato sulla qualità, diversità e utilizzo del suolo, venga preservato sia nei risultati delle trattative sia nelle misure che a esse seguiranno. E’ stato altresì chiesto come mai sia necessario applicare il principio della degressività e non si possa invece optare per le quantità come nel caso delle Azzorre per lo zucchero. In quest’ultimo caso, abbiamo specificatamente concordato con le autorità portoghesi e con quelle azzorriane di istituire uno strumento economico che permetta al settore in questione di far fronte alla concorrenza attraverso misure di investimento economico. Sono lieto del sostegno e dell’impegno profuso dal governo portoghese per assistere il settore in questo processo e auspico che saremmo in grado, in questa maniera, di offrire un’alternativa ai produttori delle Azzorre. L’onorevole Mölzer ha asserito che la politica agricola comune non è sufficientemente robusta e non funziona in maniera appropriata e che si rende pertanto necessaria la rinazionalizzazione. Vorrei avanzare una semplice richiesta: date un’occhiata al reddito che percepiscono gli agricoltori e alla parte di questo reddito che viene sostenuto dalla politica agricola comune e chiedetevi ora come gli agricoltori riuscirebbero a farcela oggi senza la PAC. Questo non significa tuttavia che non siano necessari alcuni aggiustamenti. Si impone al contrario un significativo adattamento della politica, proprio re in considerazione dei cambiamenti che sta affrontando il settore agricolo europeo. Vi posso assicurare che, nel contesto della riforma della politica agricola comune nel 2013, saranno compiuti tutti gli sforzi necessari a tenere meglio in considerazione le realtà attuali. Ovviamente, ci si limiterà alle risorse messe a disposizione dal Consiglio e dal Parlamento nell’ambito di tale politica. Auspico che tali risorse siano direttamente collegate alle ambizioni che i cittadini europei e l’Europa hanno in merito all’agricoltura. A mio avviso, la rinazionalizzazione non è una soluzione, perché gli Stati membri non dispongono degli strumenti necessari per garantire l’adozione di misure specifiche nelle regioni ultraperiferiche senza la politica agricola comune e l’approccio comunitario. Vorrei pertanto concludere auspicando che quando sarà il momento di rifondere il regolamento POSEI (Programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all’insularità), saremmo in grado di compiere ulteriori progressi in merito ai punti sollevati oggi e, più in generale, lavorare efficacemente a tutte le decisioni concernenti la politica agricola comune, come è avvenuto con il presente regolamento."@it12
"Pone pirmininke, atleiskite už vėlavimą, tačiau patikinu jus, kad labai norėjau dalyvauti šiose diskusijose, nes man jos pirmosios ir susijusios su pirmuoju sprendimu, priimtu taikant bendro sprendimo procedūrą žemės ūkio srityje. Dar kartą norėčiau pasveikinti ir padėkoti L. P. Alvesui ir visoms Parlamento tarnyboms už gerą ir veiksmingą bendradarbiavimą su Komisija ir Taryba siekiant šio sprendimo. Mes norėjome kuo greičiau priimti sprendimą, kad atitinkamuose regionuose būtų galima kuo greičiau pradėti taikyti pranešime numatytas priemones. Kai kurie sprendimai netgi bus taikomi atgaline data. Todėl – atsakau P. Tirolienui – nepriėmėme kitų pakeitimų. Iš tiesų, kaip ir kai kurių kitų pasiūlymų atveju, mums būtų prireikę papildomų pagrindimų ir analizių, kad galėtume rasti būdą, kaip juos priimti. Mes laikėmės nuostatos, kad reikia veikti greičiau, ir aš kelis kartus apie tai kalbėjau su L. P. Alvesu. Todėl džiaugiuosi matydamas paramą šiam pasiūlymui ir tikiuosi, kad ir ateityje galėsime taip dirbti su Parlamentu ir kitais klausimais. Dar daugiau – tikiu, kad taip ir bus. Būdamas už žemės ūkį atsakingas Komisijos narys, galiu patikinti visus čia kalbėjusius, kad derybos su MERCOSUR šalimis yra ne kartą minimos. Galiu jus patikinti – kaip dariau ir diskusijose su Komisijos tarnybomis dėl šių derybų atnaujinimo, – kad labai akylai prižiūrėsiu, kad derybos vyktų Europos žemės ūkio interesų labui. Žinoma, turime plačiau žiūrėti į šias derybas, neapsiribodami vien tik žemės ūkiu, tačiau galiu jus patikinti, kad per ateinančius mėnesius ir metus šiose derybose prižiūrėsiu, kad būtų išsaugotas – per derybų rezultatus arba per priemones, kurių bus imtasi po derybų – Europos žemės ūkio modelis, pagrįstas kokybe, įvairove ir žemės naudojimu. Buvo klausiama, kodėl turėtume taikyti mažinimo principą, kodėl netvirtiname tų kiekių, kuriuos iki šiol taikėme Azorų salų cukraus pramonei. Pastaruoju klausimu sutarėme su Portugalijos valdžios institucijomis ir su Azorų salų vietos valdžia, kad bus įvesta ekonominė priemonė, leisianti šiam sektoriui atlaikyti konkurenciją ekonominėmis investicinėmis priemonėmis. Džiaugiuosi gautu palaikymu ir Portugalijos Vyriausybės įsipareigojimu paremti šį sektorių šiuo klausimu ir tikiuosi, kad taip galėsime Azorų salų gamintojams pasiūlyti alternatyvą. A. Mölzer teigė, kad bendra žemės ūkio politika nepakankamai gera, kad ji neveikia taip, kaip turėtų, ir kad reikia vėl nacionalizuoti žemės ūkį. Norėčiau paprašyti jūsų: pažiūrėkite, kokias pajamas šiandien gauna ūkininkai, pažiūrėkite, kokia dalis šių pajamų yra parama pagal BŽŪP, ir paklauskite savęs, kaip ūkininkai šiandien tvarkytųsi, jei nebūtų bendros žemės ūkio politikos. Tai nereiškia, kad BŽŪP negalima keisti. Ji turi būti iš esmės pritaikyta pagal šiuo metu Europos žemės ūkyje vykstančius pokyčius. Galiu jus patikinti, kad 2013 m. reformuojant BŽŪP bus daroma viskas, kad būtų geriau atsižvelgta į esamą padėtį. Žinoma, viskas priklausys nuo to, kiek išteklių Taryba ir Parlamentas skirs šiai politikai. Tikiuosi, šie ištekliai bus tiesiogiai siejami su europiečių ir Europos siekiais žemės ūkio srityje. Nemanau, kad nacionalizavimas būtų geras sprendimas, nes, mano nuomone, jei neturėtume bendros žemės ūkio politikos ir Bendrijos masto požiūrio, valstybės narės neturėtų būdų užtikrinti, kad šiuose atokiausiuose regionuose būtų vykdomos tam tikros priemonės. Todėl baigdamas norėčiau išsakyti viltį, kad, kai svarstysime naujos redakcijos POSEI reglamentą, galėsime pasistūmėti kai kuriais šiandien iškeltais klausimais ir kad apskritai priimdami bet kokius sprendimus dėl bendros žemės ūkio politikos, galėsime dirbti taip pat veiksmingai, kaip dirbome rengdami šį reglamentą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Atvainojos par kavēšanos, tomēr es ļoti vēlējos piedalīties šajās debatēs, jo šīs ir manas pirmās debates un turklāt tās ir par pirmo lēmumu, kas lauksaimniecības jomā tiks pieņemts koplēmuma procedūrā. Es vēlos vēlreiz sasveicināties ar kungu un pateikties viņam un visiem Parlamenta dienestiem par lielo atsaucību un efektivitāti, strādājot ar Komisiju un Padomi, lai panāktu šā lēmuma pieņemšanu. Mēs tiešām vēlējāmies, lai šis būtu ātri pieņemts lēmums un lai tādējādi šajā ziņojumā paredzētos pasākumus varētu ātri īstenot minētajos reģionos. Daži lēmumi pat stāsies spēkā ar atpakaļejošu datumu. Tieši tādēļ — un šī ir arī mana atbilde kungam — mēs neveicām citus grozījumus. Patiesībā, gluži tāpat kā dažu citu priekšlikumu gadījumā, mums būtu bijuši nepieciešami papildu pamatojumi un analīze, lai noskaidrotu, kādā veidā priekšlikumus īstenot. Mēs devām priekšroku ātram lēmumam, un par šo tematu man ar kungu bija vairākas diskusijas. Tādēļ es esmu gandarīts par atbalstu, kādu šis priekšlikums ir saņēmis, un ceru, ka mūsu sadarbība ar Parlamentu arī citos jautājumos turpmāk būs tikpat sekmīga. Vēl vairāk — es esmu par to pārliecināts. Kā komisārs lauksaimniecības jautājumos es varu arī apliecināt visiem runātājiem, ka sarunas ar valstīm ir tikušas pieminētas vairākas reizes. Es varu dot jums savu vārdu, gluži tāpat kā es solīju Komisijā notikušajās debatēs par šo sarunu atsākšanu, ka es ļoti rūpīgi uzmanīšu, lai sarunu turpinājumā tiktu ievērotas Eiropas lauksaimniecības intereses. Protams, šīs sarunas ir jāaplūko daudz plašākā kontekstā un tās nedrīkst ierobežot tikai līdz lauksaimniecības jomai, tomēr es varu jums apsolīt, ka turpmākajos mēnešos un gados, kamēr noritēs sarunas, es iestāšos par to, lai Eiropas lauksaimniecības modelis, kura pamatā ir kvalitāte, daudzveidība un zemes izmantošana, tiktu saglabāts, paredzot to vai nu šo sarunu rezultātos, vai arī pasākumos, kas tiks īstenoti pēc sarunām. Tika uzdots arī jautājums, kāpēc jāsamazina apjomi, kādēļ mēs neizvēlējāmies noteikt tādus pašus daudzumus, kādi, piemēram, līdz šim bija noteikti Azoru salām cukura jautājumā. Šajā konkrētajā gadījumā mēs īpaši vienojāmies ar Portugāles varas iestādēm un Azoru salu reģionālajām varas iestādēm radīt tādu ekonomikas instrumentu, kas dotu iespēju cukura nozarei cīnīties ar konkurenci, izmantojot ekonomisko ieguldījumu mehānismus. Es esmu gandarīts par Portugāles valdības atbalstu un saistībām, ko tā ir uzņēmusies, lai nozari šajās pārmaiņās atbalstītu, un es ceru, ka šādi mēs spēsim Azoru salu ražotājiem piedāvāt alternatīvu risinājumu. kungs sacīja, ka kopējā lauksaimniecības politika ir pārāk vāja, ka tā slikti darbojas un ka mums lauksaimniecība ir jāatdod katras valsts pārziņā. Es vēršos pie jums ar vienkāršu lūgumu — paskatieties, cik lieli šodien ir lauksaimnieku ienākumi, paskatieties, cik lielu daļu šajos ienākumos veido kopējās lauksaimniecības politikas atbalsts, un pajautājiet sev, kā lauksaimnieki šobrīd varētu iztikt, ja mums nebūtu kopējās lauksaimniecības politikas. Tas nenozīmē, ka kopējā lauksaimniecības politikā nebūtu jāievieš izmaiņas. Tajā ir jāveic būtiskas izmaiņas, lai ņemtu vērā tieši tās pārmaiņas, ar kurām Eiropas lauksaimniecība saskaras. Es varu apliecināt, ka, veicot kopējās lauksaimniecības politikas reformu 2013. gadā, tiks darīts viss iespējamais, lai labāk ņemtu vērā pašreizējo situāciju. Protams, tas būs atkarīgs no resursu apmēra, kādu Padome un Parlaments piešķirs šīs politikas īstenošanai. Es ceru, ka šie resursi būs tieši saistīti ar eiropiešu un Eiropas mērķiem savas lauksaimniecības jomā. Es nedomāju, ka lauksaimniecības nodošana valstu pārziņā ir risinājums, jo, manuprāt, dalībvalstīm nebūtu līdzekļu, lai nodrošinātu šo specifisko pasākumu īstenošanu attālākajos reģionos, ja mums nebūtu kopējās lauksaimniecības politikas un Kopienas pieejas. Ar to es arī beigšu savu uzstāšanos, cerot, ka tad, kad būs pienācis laiks pārstrādāt regulu, mēs spēsim virzīties uz priekšu vairākos šodien aktualizētajos jautājumos un ka kopumā — izstrādājot visus ar kopējo lauksaimniecības politiku saistītos lēmumus — mēs spēsim strādāt tikpat efektīvi kā pie šīs regulas."@lv13
"Monsieur le Président, je vous prie de m'excuser pour le retard mais j'ai tenu absolument à être présent à cette discussion puisque pour moi, c'est une première, il s'agit de la première décision prise en codécision dans le domaine agricole. Je voudrais à nouveau saluer et remercier M. Alves et tous les services du Parlement pour la manière très coopérative et efficace dont ils ont travaillé avec la Commission et avec le Conseil, pour aboutir à cette décision. Si nous avons souhaité une décision rapide, c'est pour que, justement, les mesures prévues dans ce rapport puissent s'appliquer rapidement dans les régions visées. Certaines décisions s'appliqueront même de manière rétroactive. C'est pourquoi – et je réponds ainsi également à M. Tirolien – nous n'avons pas introduit d'autres amendements. En effet, comme pour certaines autres propositions, nous aurions eu besoin de justifications et d'analyses supplémentaires, pour voir de quelle manière les introduire. Nous avons préféré aller vite et j'ai eu plusieurs discussions avec M. Alves à ce sujet. Je me réjouis donc de voir le soutien dont bénéficie cette proposition et j'espère que nous pourrons travailler de la même manière, à l'avenir, avec le Parlement sur d'autres sujets. J'en suis sûr d'ailleurs. Je peux aussi assurer tous les orateurs, en qualité de commissaire à l'agriculture, que les négociations avec le Mercosur ont été rappelées à plusieurs reprises. Je peux vous assurer, comme je l'ai fait aussi lors de débats au sein de collèges de la Commission sur la réouverture de ces négociations, que je vérifierai de manière très attentive que ces négociations se poursuivent dans l'intérêt de l'agriculture européenne. Il faut bien sûr considérer ces négociations de manière plus globale, sans se limiter au domaine agricole, mais je peux vous assurer que, dans les prochains mois, les prochaines années, pendant ces négociations, je veillerai à ce que le modèle agricole européen, qui est basé sur la qualité, sur la diversité, sur l'occupation du territoire, soit préservé ou par les résultats de ces négociations ou par les mesures qui seront prises suite à ces négociations. La question s'est aussi posée de savoir pourquoi appliquer la dégressivité, pourquoi ne pas opter pour des quantités comme celles appliquées jusqu'à présent aux Açores pour le sucre, où, précisément, on a convenu avec les autorités portugaises, avec les autorités locales des Açores, de mettre en place un dispositif économique qui permette à l'entreprise en question de faire face à la concurrence par des mesures économiques d'investissement. Je peux me réjouir du soutien que j'ai constaté et des engagements qui ont été pris par le gouvernement portugais de soutenir l'entreprise dans cette démarche et j'espère que, de cette manière, on pourra offrir une alternative aux producteurs des Açores. M. Mölzer a déclaré que la PAC n'était pas assez solide, qu'elle ne fonctionnait pas bien et qu'il faudrait renationaliser. Je vous pose une simple question: regardez quels sont les revenus des agriculteurs aujourd'hui, regardez quelle est la part de l'appui de la PAC dans ces revenus et demandez-vous comment les agriculteurs pourraient s'en sortir actuellement s'il n'y avait pas la politique agricole commune. Cela ne veut pas dire que la PAC ne doive pas être adaptée. Elle doit l'être en bonne partie pour prendre en compte justement ces changements auxquels est confrontée l'agriculture européenne. Je peux vous assurer que tous les efforts seront consentis dans la réforme de la PAC en 2013 pour mieux prendre en compte les réalités actuelles. Bien sûr, cela se limitera aux ressources que le Conseil et le Parlement mettront à la disposition de cette politique. J'espère que ces ressources seront en rapport direct avec les ambitions que les Européens et l'Europe se donnent pour leur agriculture. Je ne pense pas que la renationalisation soit une solution parce que, dans ces régions ultrapériphériques, les États n'auraient pas, selon moi, des moyens d'assurer l'adoption de mesures spécifiques s'il n'y avait pas la politique agricole commune et une approche communautaire. Je conclurai donc ici avec l'espoir que, pour la refonte du règlement POSEI, nous pourrons avancer sur certains points qui ont été soulevés aujourd'hui et, qu'en général, sur toutes les décisions concernant la politique agricole commune, nous pourrons travailler avec autant d'efficacité que nous l'avons fait pour ce règlement."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik bied u mijn excuses aan dat ik zo laat ben, maar ik wilde absoluut bij dit debat aanwezig zijn, omdat het mijn eerste debat is en omdat het gaat over het eerste volgens de medebeslissingsprocedure aangenomen besluit op landbouwgebied. Ik wil graag opnieuw de heer Alves begroeten en hem en alle diensten van het Parlement dankzeggen voor de zeer coöperatieve en efficiënte wijze waarop zij met de Commissie en de Raad hebben samengewerkt om tot dit besluit te komen. We wilden een snel besluit om ervoor te zorgen dat de in dit verslag voorziene maatregelen ook snel in de betrokken gebieden kunnen worden toegepast. Sommige besluiten zullen zelfs met terugwerkende kracht toepassing vinden. Daarom – en ik antwoord daarmee ook op de vraag van de heer Tirolien – hebben we geen andere amendementen ingebracht. Net als voor een aantal andere voorstellen zouden we immers extra motiveringen en analysen nodig hebben gehad om vast te stellen hoe ze in te brengen. We hebben gekozen voor snelheid en ik heb met de heer Alves verschillende gesprekken hierover gevoerd. Ik ben dan ook verheugd over de steun voor dit voorstel en ik hoop dat we in de toekomst als het gaat om andere onderwerpen op dezelfde wijze met het Parlement kunnen samenwerken. Ik ben daar trouwens zeker van. Als commissaris voor Landbouw kan ik alle sprekers ook verzekeren dat de onderhandelingen met Mercosur verscheidene malen aan de orde zijn gekomen. Ik kan u verzekeren, zoals ik ook tijdens de debatten met diensten van de Commissie over het heropenen van de onderhandelingen heb gedaan, dat ik er zeer alert op zal zijn dat ze in het belang van de Europese landbouw worden voortgezet. Het spreekt vanzelf dat we de onderhandelingen in een breder kader moeten plaatsen zonder ze te beperken tot de landbouw, maar ik kan u verzekeren dat ik er de komende maanden en jaren gedurende de onderhandelingen op zal toezien dat het Europese landbouwmodel, dat is gebaseerd op kwaliteit, diversiteit en bodemgebruik, ofwel door de resultaten van de onderhandelingen ofwel door de na de onderhandelingen te treffen maatregelen, intact blijft. Verder is de vraag aan de orde gesteld waarom voor degressie is gekozen en niet voor quota zoals die tot nu toe voor suiker worden toegepast op de Azoren. In het laatste geval zijn we met de Portugese autoriteiten en de plaatselijke autoriteiten van de Azoren nu juist overeengekomen een economisch instrument in het leven te roepen dat de betrokken sector in staat stelt de concurrentie het hoofd te bieden door economische investeringsmaatregelen. Ik ben verheugd over de steun die ik heb geconstateerd en over de verplichtingen die de Portugese regering is aangegaan om de sector bij deze stap te ondersteunen, en ik hoop dat we op deze wijze de producenten op de Azoren een alternatief kunnen bieden. De heer Mölzer heeft verklaard dat het GLB niet solide genoeg is, dat het niet goed functioneert en dat hernationalisatie nodig is. Ik wil u graag een eenvoudig verzoek doen: kijkt u eens wat vandaag de dag het inkomen van de boeren is, kijkt u eens hoe groot het aandeel van de steun van het GLB in dat inkomen is en stel u de vraag hoe die boeren nu het hoofd boven water zouden kunnen houden als er geen gemeenschappelijk landbouwbeleid was. Dat wil niet zeggen dat het GLB geen aanpassing behoeft. Die is zeker voor een groot deel nodig om rekening te houden met juist die veranderingen waarmee de Europese landbouw wordt geconfronteerd. Ik kan u verzekeren dat bij de hervorming van het GLB in 2013 alles in het werk zal worden gesteld om meer rekening te houden met de nieuwe realiteit. Het spreekt vanzelf dat dat beperkt zal blijven tot de middelen die de Raad en het Parlement voor dit beleid ter beschikking zullen stellen. Ik hoop dat deze middelen naadloos zullen aansluiten bij de ambities die de Europeanen en Europa voor hun landbouw koesteren. Ik denk niet dat hernationalisatie een oplossing is, omdat de lidstaten naar mijn mening geen middelen hebben om de goedkeuring van specifieke maatregelen in die ultraperifere gebieden te verzekeren, als er geen gemeenschappelijk landbouwbeleid en geen communautaire aanpak is. Tot besluit spreek ik dan ook de hoop uit dat we ten aanzien van de herziening van de POSEI-verordening op sommige punten die vandaag aan de orde zijn geweest, vooruitgang kunnen boeken en dat we in het algemeen ten aanzien van alle besluiten aangaande het gemeenschappelijk landbouwbeleid net zo efficiënt kunnen werken als we voor deze verordening hebben gedaan."@nl3
"Panie przewodniczący! Proszę wybaczyć mi spóźnienie, ale bardzo starałem się uczestniczyć w tej debacie, gdyż jest to dla mnie pierwsza taka debata i dotyczy ona pierwszej decyzji podjętej w ramach procedury współdecyzji w dziedzinie rolnictwa. Jeszcze raz chciałbym powitać pana posła Alvesa i podziękować jemu oraz służbom Parlamentu za bardzo dobrą i skuteczną współpracę z Komisją i Radą, która pozwoliła na podjęcie tej decyzji. Zależało nam na szybkiej decyzji właśnie dlatego, aby środki przewidziane w przedmiotowym sprawozdaniu mogły być szybko zastosowane w omawianych regionach. Niektóre decyzje zostaną nawet zastosowane z mocą wsteczną. Właśnie dlatego – i odpowiadam teraz także na pytanie pana posła Tiroliena – nie wprowadziliśmy innych poprawek. W rzeczywistości, tak jak w przypadku kilku innych wniosków, potrzebowalibyśmy dodatkowych uzasadnień i analiz, aby ustalić sposób, w jaki powinny one zostać wprowadzone. Woleliśmy działać szybko, dlatego przeprowadziłem w tej sprawie wiele rozmów z panem posłem Alvesem. Dlatego ogromnie cieszy mnie poparcie dla tego wniosku i mam nadzieję, że będziemy mogli w ten sam sposób współpracować z Parlamentem w innych sprawach w przyszłości. Powiem więcej: jestem przekonany, że tak będzie. Jako komisarz odpowiedzialny za rolnictwo mogę wszystkich posłów zapewnić, że o negocjacjach z państwami Mercosuru wspominano wielokrotnie. Mogę państwa zapewnić, co zrobiłem w trakcie rozmów z organami Komisji na temat wznowienia tych negocjacji, że będę bardzo uważnie sprawdzał, czy negocjacje te prowadzone są w interesie europejskiego rolnictwa. Musimy oczywiście postrzegać te negocjacje w szerszym kontekście, nie ograniczając ich do rolnictwa, jednak mogę państwa zapewnić, że w najbliższych miesiącach i latach dopilnuję aby europejski model rolny, który oparty jest na jakości, różnorodności i użytkowaniu gruntów, został zachowany albo dzięki wynikom tych negocjacji, albo dzięki środkom, które zostaną po tych negocjacjach przyjęte. Zadano też pytanie, dlaczego powinniśmy stosować współczynnik degresyjny, dlaczego nie zdecydujemy się na kwoty, tak jak w przypadku tych, które do tej pory były stosowane na Azorach w odniesieniu do cukru. W tym drugim przypadku uzgodniliśmy z władzami portugalskimi i władzami lokalnymi na Azorach stworzenie instrumentu ekonomicznego, który umożliwia omawianemu sektorowi radzenie sobie z konkurencją za pomocą działań dotyczących inwestycji gospodarczych. Niezmiernie cieszy mnie wsparcie, jakie obserwuję, oraz obietnice złożone przez rząd portugalski dotyczące wsparcia sektora przy tej zmianie i mam nadzieję, że w ten sposób będziemy mogli zaproponować producentom na Azorach alternatywę. Pan poseł Mölzer stwierdził, że wspólna polityka rolna nie jest wystarczająco zdecydowana, że nie działa dobrze i że potrzebna jest nam renacjonalizacja. Chciałbym państwa poprosić o jedną prostą rzecz: proszę spojrzeć na uzyskiwane dziś przez rolników dochody, proszę spojrzeć na to, jaką część tych dochodów stanowi wsparcie z WPR i proszę zadać sobie pytanie, jak rolnicy dziś by sobie radzili, gdybyśmy nie mieli wspólnej polityki rolnej. Nie oznacza to, że WPR nie powinna być zmieniana. Musi być ona w znacznym stopniu zmieniana, aby uwzględniała właśnie te wyzwania, którym europejskie rolnictwo musi stawić czoła. Mogę państwa zapewnić, że podczas reformy WPR w 2013 roku podjęte zostaną wszelkie wysiłki, aby lepiej uwzględniała ona aktualne realia. Oczywiście zmiany te będą uzależnione od środków, jakie na politykę tę przeznaczą Rada i Parlament. Mam nadzieję, że środki te będą bezpośrednio powiązane z ambicjami, jakie Europejczycy i Europa mają w przypadku swojego rolnictwa. Nie uważam, aby renacjonalizacja była rozwiązaniem, ponieważ moim zdaniem państwa członkowskie nie miałyby możliwości przyjęcie specjalnych środków w regionach peryferyjnych, gdyby nie istniała wspólna polityka rolna i podejście wspólnotowe. Chciałbym zatem na koniec wyrazić nadzieję, że jeżeli chodzi o przekształcenie rozporządzenia w sprawie POSEI, będziemy w stanie posunąć się do przodu w niektórych wspomnianych dziś kwestiach i że zasadniczo, w zakresie wszystkich decyzji dotyczących wspólnej polityki rolnej, będziemy pracować tak skutecznie, jak przy przedmiotowym rozporządzeniu."@pl16
"Senhor Presidente, as minhas desculpas pelo atraso, mas tinha muita vontade de estar presente neste debate uma vez que, para mim, é uma estreia e trata-se da primeira co-decisão no domínio da agricultura. Gostaria mais uma vez de saudar e agradecer ao senhor deputado Alves e a todos os serviços do Parlamento pela maneira muito cooperante e eficaz como trabalharam com a Comissão e com o Conselho para chegarmos a esta decisão. Desejávamos uma decisão célere precisamente para que as medidas previstas neste relatório pudessem ser rapidamente aplicadas nas regiões visadas. Algumas decisões serão mesmo aplicadas com efeitos retroactivos. Foi por isso – e aqui estou também a responder ao senhor deputado Tirolien – que não fizemos outras alterações. Efectivamente, como acontece com outras propostas, teríamos necessitado de justificações e análises suplementares para sabermos como as poderíamos introduzir. Preferimos avançar com celeridade, e tive vários debates com o senhor deputado Alves sobre esta matéria. Assim, estou muito satisfeito por constatar o apoio de que esta proposta goza e espero que, futuramente, possamos trabalhar da mesma maneira com o Parlamento sobre outras matérias. Tenho a certeza de que isso será possível. Na qualidade de Comissário da Agricultura, posso assegurar a todos os oradores que as negociações com o Mercosur foram referidas várias vezes. Posso garantir-vos, como fiz nos debates em reuniões da Comissão sobre a reabertura das negociações, que vou verificar muito atentamente se as negociações respeitam os interesses da agricultura europeia. Devemos, naturalmente, encarar as negociações de modo mais global, sem nos limitarmos ao domínio agrícola, mas posso assegurar-vos que, nos próximos meses, enquanto decorrerem as negociações, velarei por que o modelo agrícola europeu, que se baseia na qualidade, na diversidade e na ocupação do território, seja preservado, quer pelos resultados destas negociações, quer pelas medidas que serão tomadas na sequência das mesmas. Também foi levantada a questão da aplicação da degressividade e por que motivo não optámos por quantidades como as que têm sido aplicadas nos Açores em relação ao açúcar. Neste último caso, acordámos especificamente com as autoridades portuguesas e com as autoridades locais açorianas a criação de um instrumento económico que permite ao sector em questão enfrentar a competitividade mediante medidas de investimento económico. Congratulo-me com o apoio que constatei e com os compromissos assumidos pelo Governo português com vista a ajudar o sector neste passo em frente e espero que, assim, possamos oferecer uma alternativa aos produtores dos Açores. O senhor deputado Mölzer declarou que a PAC não era suficientemente sólida, que não funcionava bem e que era necessário recorrer à renacionalização. Gostaria de argumentar da seguinte forma: vejam quais são os rendimentos actuais dos agricultores, vejam que parte desses rendimentos corresponde a apoio da PAC e interroguem-se como é que os agricultores poderiam viver hoje se não existisse a política agrícola comum. Isso não significa que a PAC não deva ser adaptada. Ela deve ser adaptada de modo a ter em consideração precisamente as mudanças que a agricultura europeia enfrenta. Posso garantir-vos que, na reforma da PAC em 2013, envidaremos todos os esforços para ter mais adequadamente em conta as realidades actuais. Naturalmente, isso ficará limitado aos recursos que o Conselho e o Parlamento colocarem à disposição dessa política. Espero que esses recursos sejam na razão directa das ambições que os europeus e a Europa têm para a sua agricultura. Não considero que a renacionalização seja uma solução porque, nestas regiões ultraperiféricas, os Estados-Membros não teriam os meios para assegurar a adopção de medidas específicas se não existisse a política agrícola comum e uma abordagem comunitária. Concluo, assim, com a esperança de que, para a reformulação do regulamento POSEI, possamos avançar em alguns pontos que foram levantados hoje e que, na generalidade, em todas as decisões relativas à política agrícola comum, possamos trabalhar com a mesma eficácia com que trabalhámos neste regulamento."@pt17
"Domnule preşedinte, vă rog să mă scuzaţi că am întârziat, dar ţineam foarte mult să fiu prezent la această dezbatere, deoarece este prima mea dezbatere şi se referă la prima decizie luată în codecizie în domeniul agriculturii. Aş dori din nou să îl felicit şi să îi mulţumesc dlui Alves şi tuturor serviciilor Parlamentului pentru modul foarte cooperant şi eficient în care au lucrat cu Comisia şi Consiliul pentru a se ajunge la această decizie. Am dorit o decizie rapidă tocmai pentru ca măsurile oferite în acest raport să poată fi aplicate rapid în regiunile în cauză. Unele decizii vor fi chiar aplicate retroactiv. Acesta este motivul – şi răspund, de asemenea, dlui Tirolien aici – pentru care nu am introdus alte amendamente. De fapt, la fel ca în cazul altor propuneri, am fi avut nevoie de justificări şi analize suplimentare, pentru a stabili modul în care să le introducem. Am preferat să ne mişcăm rapid şi am purtat câteva discuţii cu dl Alves asupra acestui subiect. Prin urmare, sunt încântat să observ sprijinul de care se bucură această propunere şi sper că vom putea să lucrăm în acelaşi mod cu Parlamentul în privinţa altor subiecte din viitor. În plus, sunt sigur că vom fi capabili să facem acest lucru. În calitate de comisar pentru agricultură, pot, de asemenea, să ăi asigur pe toţi vorbitorii că negocierile cu Mercosur au fost menţionate de mai multe ori. Vă pot asigura, aşa cum am procedat în timpul dezbaterilor din cadrul organismelor Comisiei referitoare la redeschiderea acestor negocieri, că voi verifica foarte atent ca aceste negocieri să continue în interesul agriculturii europene. Desigur, trebuie să luăm în considerare aceste negocieri într-un mod mai cuprinzător, fără să le limităm la agricultură, dar vă pot asigura că, în lunile şi anii viitori ai acestor negocieri, voi face în aşa fel încât modelul agricol european, care se bazează pe calitate, diversitate şi utilizarea terenurilor, să fie conservat fie prin rezultatele acestor negocieri, fie prin măsurile care vor fi luate în urma acestor negocieri. S-a pus, de asemenea, întrebarea de ce trebuie să aplicăm degresivitatea, de ce nu optăm pentru cantităţi cum ar fi cele aplicate până acum în cazul insulelor Azore pentru zahăr. În cel din urmă caz, am convenit în mod specific cu autorităţile portugheze şi cu autorităţile locale din Azore să înfiinţăm un instrument economic care să permită sectorului în cauză să facă faţă concurenţei prin intermediul unor măsuri de investiţii economice. Sunt încântat de sprijinul pe care l-am observat şi de angajamentele care au fost asumate de guvernul portughez pentru sprijinirea sectorului în această direcţie şi sper că, în acest fel, vom putea să oferim o alternativă producătorilor din Azore. Dl Mölzer a declarat că politica agricolă comună nu este destul de robustă, că nu funcţionează bine şi că avem nevoie de renaţionalizare. Aş dori să vă adresez o simplă cerere: luaţi în considerare ce venituri obţin agricultorii astăzi, ce parte din aceste venituri este suportată de la PAC şi întrebaţi-vă cum ar putea face faţă agricultorii astăzi dacă nu am avea politica agricolă comună. Acest lucru nu înseamnă că PAC nu trebuie să fie adaptată. Trebuie să fie adaptată substanţial pentru a ţine cont de aceste schimbări cu care se confruntă agricultura europeană. Vă pot asigura că se vor depune toate eforturile în cadrul reformei PAC din 2013 pentru a ţine mai bine seama de realităţile prezente. Cu siguranţă, acest lucru se va limita la resursele pe care Consiliul şi Parlamentul le alocă acestei politici. Sper că aceste resurse vor fi direct legate de ambiţiile pe care europenii şi Europa le au pentru agricultura lor. Nu cred că renaţionalizarea este o soluţie, deoarece, în opinia mea, statele membre nu ar avea mijloacele pentru asigurarea adoptării unor măsuri specifice în regiunile ultraperiferice dacă nu ar exista politica agricolă comună şi o abordare comunitară. Prin urmare, voi încheia, cu speranţa că, în privinţa reformării regulamentului POSEI, vom putea face progrese în anumite privinţe care au fost semnalate astăzi şi că, în general, în toate deciziile referitoare la politica agricolă comună vom putea lucra la fel de eficient cum am procedat cu acest regulament."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, prosím, ospravedlňte ma za meškanie, ale veľmi som sa chcel zúčastniť tejto rozpravy, pretože je to moja prvá a týka sa prvého rozhodnutia prijatého v rámci spolurozhodovacieho postupu v oblasti poľnohospodárstva. Ešte raz by som chcel pozdraviť pána Alvesa a všetky útvary Parlamentu a poďakovať im za veľkú ochotu a efektívnosť pri spolupráci s Komisiou a Radou na príprave tohto rozhodnutia. Chceli sme rýchle rozhodnutie práve preto, aby sa opatrenia, ktoré obsahuje táto správa, mohli rýchlo uplatňovať v príslušných regiónoch. Niektoré rozhodnutia sa dokonca budú uplatňovať so spätnou platnosťou. Preto – a týmto tiež odpovedám pánovi Tirolienovi – sme nezaviedli ďalšie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Skutočne, ako pri niektorých iných návrhoch, boli by sme potrebovali doplňujúce odôvodnenia a analýzy, aby sme našli spôsob, ako ich zaviesť. Dali sme prednosť rýchlemu napredovaniu a ja som o tejto otázke niekoľkokrát diskutoval s pánom Alvesom. Preto s potešením sledujem podporu, ktorú získava tento návrh a dúfam, že budeme môcť s Parlamentom takto spolupracovať aj v budúcnosti pri ďalších otázkach. Som si dokonca istý, že sa nám to podarí. Ako komisár pre poľnohospodárstvo môžem tiež ubezpečiť všetkých rečníkov, že o rokovaniach so zoskupením Mercosur sa niekoľkokrát hovorilo. Môžem vás uistiť, ako som to urobil počas diskusií v orgánoch Komisie o obnovení týchto rokovaní, že budem veľmi dôsledne dbať na to, aby tieto rokovania prebiehali v záujme európskeho poľnohospodárstva. Tieto rokovania musíme, samozrejme, posudzovať komplexnejšie, neobmedzovať ich len na poľnohospodárstvo. Môžem vás však ubezpečiť, že počas nasledujúcich mesiacov a rokov týchto rokovaní zaistím, aby európsky model poľnohospodárstva, ktorý je založený na kvalite, rozmanitosti a využívaní pôdy, ochraňovali buď výsledky týchto rokovaní, alebo opatrenia, ktoré sa prijmú následne po týchto rokovaniach. Odznela aj otázka, prečo by sme mali uplatňovať degresivitu, prečo si nevolíme množstvá, ako sa to doposiaľ uplatňovalo voči Azorám na cukor. V tom druhom prípade sme sa osobitne dohodli s portugalskými orgánmi a s miestnymi azorskými orgánmi na zavedení hospodárskeho nástroja, ktorý umožní príslušnému odvetviu vyrovnať sa s hospodárskou súťažou prostredníctvom hospodárskych investičných opatrení. Teší ma podpora, ktorú som pozoroval, a záväzky, ktoré prijala portugalská vláda na pomoc odvetviu v tomto procese, a dúfam, že takto budeme môcť ponúknuť alternatívu výrobcom na Azorách. Pán Mölzer uviedol, že spoločná poľnohospodárska politika nebola dostatočne silná, že nefungovala dobre a že potrebujeme návrat na vnútroštátnu úroveň. Chcem vám predložiť jednoduchú požiadavku: pozrite sa, aký majú dnes poľnohospodári príjem, pozrite sa, akú časť tohto príjmu tvorí podpora zo spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), a položte si otázku, ako by to dnes poľnohospodári zvládali, ak by sme nemali SPP. To neznamená, že by sa SPP nemala upravovať. Musí sa výrazne upraviť, aby brala do úvahy práve tie zmeny, ktoré stoja pred európskym poľnohospodárstvom. Môžem vás ubezpečiť, že vynaložíme maximálne úsilie pri reforme SPP v roku 2013, aby táto politika viac brala do úvahy súčasnú realitu. Bude to, samozrejme, obmedzené zdrojmi, ktoré Rada a Parlament dajú na túto politiku k dispozícii. Dúfam, že tieto zdroje budú priamo úmerné ambíciám, ktoré Európania a Európa majú v oblasti poľnohospodárstva. Nemyslím si, že riešením je návrat na vnútroštátnu úroveň, pretože podľa môjho názoru, ak by sme nemali spoločnú poľnohospodársku politiku a prístup Spoločenstva, členské štáty by nemali prostriedky na to, aby zabezpečili prijatie osobitných opatrení v týchto najvzdialenejších regiónoch. Končím preto s nádejou, že keď dôjde k prepracovaniu nariadenia o programe POSEI, dokážeme pokročiť v niektorých bodoch, ktoré sme dnes otvorili, a že vo všeobecnosti budeme pri všetkých rozhodnutiach týkajúcich sa spoločnej poľnohospodárskej politiky schopní pracovať tak efektívne ako pri tomto nariadení."@sk19
"Gospod predsednik, opravičujem se za zamudo, sem se pa zelo veselil te razprave, saj je to moja prva in v njej obravnavamo prvi sklep na področju kmetijstva, ki se sprejema v postopku soodločanja. Še enkrat bi želel pozdraviti gospoda Alvesa in se mu zahvaliti, prav tako tudi vsem službam Parlamenta, za njihovo zelo dobro in učinkovito sodelovanje s Komisijo in Svetom pri oblikovanju tega sklepa. Želeli smo hitro sprejetje sklepa, da se lahko ukrepi iz tega poročila hitro izvedejo v zadevnih regijah. Nekateri sklepi bodo veljali tudi retroaktivno. Zato tudi nismo vključili drugih sprememb, kar je obenem tudi odgovor gospodu Tirolienu. Dejansko bi kot za nekatere druge predloge potrebovali dodatne utemeljitve in analize, da bi opredelili način njihove uvedbe. Odločili smo se za hitro ukrepanje in z gospodom Alvesom sva se večkrat pogovarjala o tej temi. Zato sem vesel, da ima ta predlog tolikšno podporo, in upam, da bomo lahko s Parlamentom tudi v prihodnje sodelovali na enak način pri drugih temah. Pravzaprav sem prepričan, da bomo. Kot komisar za kmetijstvo lahko tudi zagotovim vsem govornikom, da so bila pogajanja z Mercosurjem omenjena večkrat. Zagotavljam vam, kot sem tudi med razpravami z organi Komisije o obnovi pogajanj, da bom zelo skrbno pazil, da se pogajanja nadaljujejo v interesu evropskega kmetijstva. Seveda moramo ta pogajanja obravnavati celoviteje in jih ne omejevati samo na kmetijstvo; lahko pa vam potrdim, da bom v naslednjih mesecih in letih pogajanj zagotovil, da se ohrani evropski kmetijski model, ki temelji na kakovosti, raznolikosti in rabi tal, bodisi kot rezultat teh pogajanj, bodisi s pomočjo ukrepov, ki bodo izvedeni po pogajanjih. Postavili ste tudi vprašanje, zakaj bi morali uporabiti postopno zmanjševanje in zakaj se ne odločimo za količine, kot so doslej veljale za sladkor na Azorih. V slednjem primeru smo se s portugalskimi in z lokalnimi azorskimi organi oblasti izrecno dogovorili, da bomo vzpostavili ekonomski instrument, ki bo temu sektorju omogočil konkuriranje s pomočjo ukrepov gospodarskega vlaganja. Zelo sem zadovoljen s podporo portugalske vlade in njeno zavezo, da podpre sektor, in upam, da bomo na ta način pridelovalcem na Azorih uspeli ponuditi drugo možnost. Gospod Mölzer je dejal, da skupna kmetijska politika ni dovolj trdna, da ne deluje dobro in da potrebujemo ponovno nacionalizacijo. Rad bi vam postavil preprosto zahtevo: poglejte, kakšen dohodek prejemajo kmetje danes, poglejte, kolikšen delež tega dohodka predstavlja podpora SKP, in se vprašajte, kako bi kmetje danes preživeli, če ne bi bilo skupne kmetijske politike. To pa ne pomeni, da te politike ne bi smeli spreminjati. Korenito jo je treba spremeniti, da upošteva ravno tiste spremembe, s katerimi se evropsko kmetijstvo trenutno sooča. Lahko vam zagotovim, da se bomo pri reformi SKP v letu 2013 kar se da potrudili, da se sedanje stanje bolj upošteva. Seveda pa bo to omejeno s sredstvi, ki jih Svet in Parlament namenjata tej politiki. Upam, da bodo ti viri neposredno povezani z ambicijami Evropejcev in Evrope v kmetijstvu. Menim, da ponovna nacionalizacija ni rešitev, kajti države članice ne bi imele sredstev za zagotovitev sprejetja posebnih ukrepov v teh najbolj oddaljenih regijah, če ne bi bilo skupne kmetijske politike in skupnostnega pristopa. Zato bom zaključil z upanjem, da bomo pri preoblikovanju uredbe POSEI uspeli doseči napredek pri nekaterih točkah, o katerih smo danes govorili, in da bomo na splošno pri vseh odločitvah glede skupne kmetijske politike sposobni delovati tako učinkovito, kot smo pri tej uredbi."@sl20
"Herr talman! Ursäkta att jag är sen men jag var mycket angelägen om att närvara under denna debatt eftersom det är min första och den handlar om det första beslut som fattats med medbeslutande på jordbruksområdet. Jag vill ännu en gång hälsa på och tacka Luís Paulo Alves och alla parlamentsavdelningar för det mycket samarbetsvilliga och effektiva sätt som de har arbetat med kommissionen och med rådet om detta beslut. Vi ville ha ett snabbt beslut just därför att de åtgärder som föreskrivs i betänkandet kan tillämpas snabbt i de berörda regionerna. Vissa beslut kommer till och med att tillämpas retroaktivt. Det är därför – jag svarar också Patrice Tirolien här – som vi inte har tagit in några ändringsförslag. Precis som med andra förslag skulle vi ha behövt ytterligare motiveringar och analys för att fastställa hur de ska införas. Vi föredrog att gå snabbt framåt och jag hade flera diskussioner med Luís Paulo Alves om den saken. Jag är därför glad över att se det stöd som förslaget åtnjuter och jag hoppas att vi kommer att kunna arbeta på samma sätt med parlamentet om andra frågor i framtiden. Jag är dessutom säker på att vi kommer att kunna göra det. Som kommissionsledamot för jordbruk kan jag också försäkra alla talare som har nämnt förhandlingarna med Mercosur flera gånger. Jag kan försäkra er att jag under diskussionerna med kommissionens organ om återupptagandet av dessa förhandlingar mycket noga kommer att kontrollera att dessa förhandlingar fortsätter i det europeiska jordbrukets intresse. Vi måste självklart överväga dessa förhandlingar mer generellt utan att begränsa dem till jordbruk men jag kan försäkra er att jag under de kommande månaderna och åren av dessa förhandlingar kommer att se till att den europeiska jordbruksmodellen, som bygger på kvalitet, mångsidighet och markanvändning, bevaras antingen som följd av dessa förhandlingar eller via åtgärder som följer efter förhandlingarna. Frågan ställdes också om vem som ska tillämpa degressivitet, varför vi inte väljer kvantiteter som dem som hittills tillämpats på Azorerna för socker. I det senare fallet kom vi särskilt överens med de portugisiska myndigheterna och med de lokala myndigheterna på Azorerna för att fastställa ett ekonomiskt instrument som gör att sektorn kan klara konkurrensen med hjälp av åtgärder för ekonomiska investeringar. Jag är glad över det stöd som jag har märkt och de åtaganden som har gjorts av den portugisiska regeringen om att stödja sektorn i denna riktning och jag hoppas vi på detta sätt ska kunna erbjuda ett alternativ för producenterna på Azorerna. Andreas Mölzer sade att den gemensamma jordbrukspolitiken inte var tillräckligt robust, att den inte fungerade bra och att vi behövde åternationalisering. Jag vill be er om en enkel sak: titta på vad jordbrukarna får för inkomster i dag, titta på vilken del av denna inkomst som är stöd från den gemensamma jordbrukspolitiken och fråga er själva hur jordbrukarna skulle ha kunnat klara sig i dag om vi inte hade haft den gemensamma jordbrukspolitiken. Det innebär inte att den gemensamma jordbrukspolitiken inte ska anpassas. Den måste anpassas betydligt för att ta hänsyn till just dessa ändringar som det europeiska jordbruket står inför. Jag kan försäkra er om att allt kommer att göras för att i reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken 2013 bättre beakta aktuella realiteter. Detta kommer självklart att begränsas till de resurser som rådet och parlamentet kommer att göra tillgängliga för denna politik. Jag hoppas att dessa resurser kommer att vara direkt relaterade till de ambitioner som européerna och Europa har för sitt jordbruk. Jag anser inte att åternationalisering är en lösning. Enligt min mening skulle medlemsstaterna inte ha medel att garantera anpassningen av olika åtgärder i dessa yttersta randområden om vi inte hade haft den gemensamma jordbrukspolitiken och en gemenskapsstrategi. Jag vill därför avsluta här med förhoppningen om att vi när det gäller omarbetningen av POSEI-förordningen kommer att göra framsteg på vissa punkter som togs upp i dag och att vi i allmänhet i alla beslut om den gemensamma jordbrukspolitiken kommer att kunna arbeta lika effektivt som med den här förordningen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"regresividad"21
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph