Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-05-17-Speech-1-065"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100517.14.1-065"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, as I am sure everyone is aware, we now have a new government in the United Kingdom, which we can call the Lib-Dem/Con coalition. In the agreement reached between the Conservative Party and the Liberal Democratic Party, it says that: ‘We agree that there shall be no further transfer of sovereignty or powers over the course of the next Parliament’ – i.e. to the European Union. Of course, anyone who knows anything about this at all knows that there will not be any more transfers of sovereignty requiring a referendum because this has all been done under the Lisbon Treaty. So there will be no need to ask the people of Britain, or of any other country in the Europe Union; it will all happen anyway. However, if Mr Cameron is really genuine about what he is saying, then he has a golden opportunity to actually keep to that pledge because, as my colleague, Trevor Coleman, pointed out a few weeks ago in this Chamber, the addition of new Members to the European Parliament means that the Lisbon Treaty will have to be re-ratified by all the Member States. So, in Britain’s case, Mr Cameron now has a golden opportunity either not to re-ratify the treaty or to put it to a referendum of the British people. Let us hope he keeps to his word and does that."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, jsem si jist, že každému je známo, že Spojené království má nyní novou vládu, kterou můžeme nazvat liberálně – demokraticko - konzervativní koalicí. V dohodě mezi konzervativci a liberálními demokraty se říká toto: souhlasíme s tím, že v průběhu funkčního období příštího Parlamentu nedojde k žádnému dalšímu přesunu svrchovanosti ani pravomocí (myšleno na Evropskou unii). Samozřejmě že každý, kdo o tom něco ví, si je vědom toho, že k žádnému dalšímu přesunu svrchovanosti, o kterém by se hlasovalo v referendu, nedojde, protože vše se již udělalo v rámci Lisabonské smlouvy. Nebude tedy nutné žádat svolení obyvatel Spojeného království ani žádné jiné země v Evropské unii, prostě se to stane tak jako tak. Avšak jestli pan Cameron skutečně myslí vážně to, co říká, pak má nyní skvělou příležitost, jak opravdu dodržet tento svůj slib, neboť, jak zdůraznil v této sněmovně před několika týdny můj kolega Trevor Coleman, příchod nových členů do Evropského parlamentu znamená, že bude nutné znovu ratifikovat Lisabonskou smlouvu všemi členskými státy. Takže v případě Spojeného království má nyní Cameron skvělou příležitost buď neratifikovat opětovně Smlouvu, nebo ji v referendu předložit britskému lidu. Doufejme, že dodrží to, co říká, a že to udělá."@cs1
"Hr. formand! Jeg er sikker på, at alle er klar over, at vi nu har en ny regering i Det Forenede Kongerige, som vi kan kalde koalitionsregeringen mellem Liberaldemokraterne og De Konservative. I den aftale, der blev indgået mellem De Konservative og Liberaldemokraterne, står der: "Vi er enige om, at der ikke skal finde yderligere overførsel af suverænitet eller magt sted i løbet af den næste valgperiode" – dvs. til EU. Selvfølgelig ved alle, som har bare lidt kendskab til dette, at der ikke vil ske flere overførsler af suverænitet, som kræver en folkeafstemning, for det er alt sammen sket i medfør af Lissabontraktaten. Så der er ikke brug for at spørge befolkningen i Storbritannien eller i noget andet land i EU – det kommer alt sammen til at ske alligevel. Hvis hr. Cameron imidlertid virkelig mener det, han siger, alvorligt, så har han en enestående mulighed for faktisk at holde sit løfte, for som min kollega, Trevor Coleman, påpegede for nogle få uger siden her i Parlamentet, betyder tilføjelsen af nye medlemmer til Europa-Parlamentet, at Lissabontraktaten skal ratificeres på ny af alle medlemsstaterne. Så i Storbritanniens tilfælde har hr. Cameron nu en enestående mulighed for enten ikke at ratificere traktaten på ny eller at sætte den til folkeafstemning hos den britiske befolkning. Lad os håbe, han holder sit ord og gør det."@da2
"Herr Präsident! Wie jeder sicherlich weiß, haben wir im Vereinigten Königreich jetzt eine neue Regierung, die wir die Lib-Dem/Kon-Koalition nennen können. In der zwischen den Konservativen und den Liberaldemokraten erzielten Vereinbarung heißt es: „Wir vereinbaren, dass es keine weitere Übertragung von Hoheitsrechten oder Befugnissen im Laufe der kommenden Legislaturperiode geben wird” – d. h. an die Europäische Union. Natürlich weiß jeder, der sich in diesem Bereich auskennt, dass es keine weitere Übertragung von Hoheitsrechten, die ein Referendum erfordert, geben wird, da dies unter dem Vertrag von Lissabon geschehen ist. So wird es nicht nötig sein, die Menschen in Großbritannien oder irgendeinem anderen Land der Europäischen Union zu befragen, es wird sowieso geschehen. Wenn jedoch Herr Cameron wirklich aufrichtig ist bei dem, was er sagt, hat er eine einmalige Gelegenheit, dieses Versprechen tatsächlich zu halten, da, wie mein Kollege Trevor Coleman vor einigen Wochen hier in diesem Hause ausgeführt hat, die Aufnahme neuer Mitglieder im Europäischen Parlament bedeutet, dass der Vertrag von Lissabon von allen Mitgliedstaaten neu ratifiziert werden muss. Im Falle Großbritanniens hat Herr Cameron somit die einmalige Gelegenheit, den Vertrag entweder nicht neu zu ratifizieren oder ihn einem Volksentscheid der britischen Bevölkerung zu unterwerfen. Wir wollen hoffen, dass er sein Wort hält und dies tut."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, όπως είμαι βέβαιος ότι όλοι γνωρίζουν, έχουμε τώρα νέα κυβέρνηση στο Ηνωμένο Βασίλειο, την οποία μπορούμε να αποκαλέσουμε συνασπισμό Φιλελευθέρων-Δημοκρατών/Συντηρητικών. Στη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Συντηρητικού Κόμματος και του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, αναφέρεται ότι: «συμφωνούμε ότι δεν θα γίνει περαιτέρω μεταβίβαση κυριαρχίας ή εξουσιών κατά την περίοδο θητείας του επόμενου Κοινοβουλίου» – δηλαδή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά, οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε σχετικά με αυτό γνωρίζει ότι δεν θα γίνει άλλη μεταβίβαση κυριαρχίας με απαίτηση για δημοψήφισμα, καθώς όλα αυτά έχουν διευθετηθεί με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Συνεπώς, δεν θα χρειαστεί να ερωτηθεί ο λαός της Βρετανίας ή οποιασδήποτε άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης· όλα θα συμβούν ούτως ή άλλως. Ωστόσο, εάν ο κ. Cameron είναι πραγματικά ειλικρινής στις δηλώσεις του, έχει μια θαυμάσια ευκαιρία να τηρήσει αυτήν την υπόσχεση, καθώς, όπως επεσήμανε ο συνάδελφός μου, Trevor Coleman, πριν από λίγες εβδομάδες στο Κοινοβούλιο, η προσθήκη νέων βουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεπάγεται ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας θα πρέπει να επικυρωθεί εκ νέου από όλα τα κράτη μέλη. Συνεπώς, στην περίπτωση της Βρετανίας, ο κ. Cameron έχει τώρα τη θαυμάσια ευκαιρία είτε να μην επικυρώσει εκ νέου τη συνθήκη είτε να διεξαγάγει δημοψήφισμα επ’ αυτής για τον βρετανικό λαό. Ας ελπίσουμε ότι θα τηρήσει την υπόσχεσή του και θα πράξει ακριβώς αυτό."@el10
"Señor Presidente, como estoy seguro de que todos saben, ahora tenemos un nuevo gobierno en el Reino Unido que denominamos coalición Lib-Dem/Con. En el acuerdo alcanzado entre el Partido Conservador y el Partido Liberal Demócrata se dice: Estamos de acuerdo en que no habrá nuevas transferencias de soberanía o competencias durante la nueva legislatura, es decir, a la Unión Europea. Por supuesto, cualquiera que conozca algo al respecto sabe que no habrá más transferencias de soberanía que requieran un referendo, porque todas ellas ya se han hecho en virtud del Tratado de Lisboa. Así que no será necesario preguntar al pueblo británico ni de ningún otro Estado miembro de la Unión Europea, pues todo sucederá de cualquier manera. Sin embargo, si el señor Cameron realmente es sincero en lo que dice, tiene una excelente oportunidad de cumplir su promesa, ya que como señaló el diputado Trevor Coleman hace unas semanas en esta Cámara, el aumento del número de escaños del Parlamento Europeo implica que el Tratado de Lisboa tendrá que volver a ser ratificado por todos los Estados miembros. Así pues, en el caso del Reino Unido, el señor Cameron tiene una excelente oportunidad ya sea para no volver a ratificar el tratado o para que el pueblo británico decida a este respecto en referendo. Esperemos que cumpla su palabra y lo haga."@es21
"Austatud juhataja! Ma olen kindel, et kõik teavad, et Ühendkuningriigis on nüüd uus valitsus, mida võib kutsuda liberaaldemokraatide ja konservatiivide koalitsiooniks. Kokkuleppes, milleni konservatiivide ja liberaaldemokraatide parteid jõudsid, on kirjas: „Me nõustume, et järgmisel parlamendi ametiajal ei tohi rohkem aset leida suveräänsuse ega pädevuse üleminekut” – s.t Euroopa Liidule. Loomulikult teavad kõik, kes asjast vähegi midagi teavad, et suveräänsuse edasist üleminekut, milleks tuleb korraldada rahvahääletus, ei saagi enam toimuda, sest Lissaboni lepingu raames on see juba toimunud. Seega ei ole Briti inimestelt või mis tahes muu Euroopa Liidu riigi inimestelt tarvis küsidagi – see kõik toimub nagunii. Siiski, kui David Cameron tõepoolest mõtleb seda, mida ütleb, siis on tal suurepärane võimalus oma lubadust täita, sest nagu kolleeg Trevor Coleman mõni nädal tagasi siinsamas istungisaalis sellele tähelepanu juhtis, tähendab uute Euroopa Parlamendi liikmete lisandumine seda, et kõik liikmesriigid peavad Lissaboni lepingu uuesti ratifitseerima. Seega on Suurbritannias David Cameronil nüüd suurepärane võimalus leping uuesti ratifitseerimata jätta või panna see Briti inimeste ette rahvahääletusele. Lootkem, et ta peab sõna ja teeb seda."@et5
"Arvoisa puhemies, olen varma siitä, että kaikki tietävät, että meillä on Yhdistyneessä kuningaskunnassa uusi hallitus, jota kutsumme liberaalidemokraattien ja konservatiivien koalitioksi. Konservatiivipuolueen ja liberaalidemokraattisen puolueen sopimuksessa sanotaan, että "sovimme siitä, ettei itsemääräämisoikeutta tai valtaa pidä enää siirtää enempää seuraavalla vaalikaudella" – se tarkoittaa Euroopan unionille. Tietysti jokainen, joka tietää mitään asiasta, tietää, ettei itsemääräämisoikeutta enää siirretä niin, että siihen vaaditaan kansanäänestystä, koska lupaus on tehty Lissabonin sopimuksen voimassa ollessa. Niinpä ei ole tarvetta kysyä Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten tai minkään muun Euroopan jäsenvaltion kansalaisten mielipidettä; kaikki tapahtuu joka tapauksessa. Jos pääministeri Cameron kuitenkin on tosissaan siinä mitä hän sanoo, niin hänellä on loistava tilaisuus pitää lupauksensa, koska kollegani Trevor Coleman muistutti pari viikkoa sitten tässä istuntosalissa uusien jäsenvaltioiden liittymisen merkitsevän sitä, että kaikkien jäsenvaltioiden on ratifioitava uudelleen Lissabonin sopimus. Yhdistyneen kuningaskunnan tapauksessa pääministeri Cameronilla on nyt loistava tilaisuus joko olla ratifioimatta sopimusta tai järjestää siitä kansanäänestys Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Toivotaan, että hän pitää sanansa ja tekee niin."@fi7
"Monsieur le Président, comme tout le monde le sait certainement, nous avons maintenant un nouveau gouvernement au Royaume-Uni, que nous pouvons appeler la coalition Lib-Dem/Con. Dans l’accord atteint entre le parti conservateur et le parti démocratique libéral, il est énoncé que: «Nous convenons qu’il n’y aura pas d’autre transfert de souveraineté ou de pouvoirs pendant la prochaine législature du Parlement» - c’est-à-dire à l’Union européenne. Bien sûr, quiconque sait quelque chose à ce propos sait qu’il n’y aura plus de transfert de souveraineté nécessitant un référendum, car tout cela a été fait sous le traité de Lisbonne. Ainsi il ne serait pas nécessaire de demander l’avis des habitants de la Grande-Bretagne, ou de n’importe quel autre pays de l’Union européenne; cela se produira de toute façon. Cependant, si M. Cameron est vraiment sincère dans ses propos, il a alors une occasion en or d’honorer sa promesse, car comme mon collègue, Trevor Coleman, l’a indiqué il y a quelques semaines dans ce Parlement, le fait d’ajouter de nouveaux députés au Parlement européen signifie que le traité de Lisbonne devra être à nouveau ratifié par tous les États membres. Ainsi, dans le cas de la Grande-Bretagne, M. Cameron a maintenant l’occasion en or soit de ne pas ratifier de nouveau le Traité soit de le soumettre à un référendum du peuple britannique. Espérons qu’il respecte sa parole et le fasse."@fr8
". – Elnök úr, biztos vagyok benne, hogy mindenki tudja, hogy az Egyesült Királyságnak új kormánya van, amelyet liberális-demokrata/konzervatív koalíciónak nevezhetünk. A Konzevatív Párt és a Liberális Demokrata Párt közötti megállapodás kimondja a következőt: „megállapodunk, hogy a következő parlamenti ciklus során nem fog további szuverenitás- vagy hatáskör-átruházás történni” – mármint átruházás az Európai Unióra. Persze aki csak egy kicsit is ért a kérdéshez, az tudja, hogy nem lesz további, népszavazást kívánó szuverenitás-átruházás, mivel az a Lisszaboni Szerződéssel már amúgy is megtörtént. Ezért nem kell majd megkérdezni Nagy-Britannia vagy az Európai Unió más tagállamainak lakosait, mivel mindenképpen meg fog történni a szuverenitás átruházása. Persze, ha Cameron úr tényleg komolyan gondolja, amit mond, akkor most remek lehetősége adódik arra, hogy tartsa magát ehhez az ígéretéhez, mivel – ahogy azt pár hete Trevor Coleman képviselőtársam mondta itt, ebben az ülésteremben – az új európai parlamenti képviselőkkel való gyarapodás azt is jelentik, hogy a Lisszaboni Szerződést minden tagállamnak újra ratifikálnia kell. Tehát Nagy-Britannia esetében Cameron úrnak most remek lehetősége nyílik arra, hogy ne ratifikálja újra a Szerződést, vagy pedig népszavazásra vigye a brit polgárok elé. Reméljük, hogy betartja a szavát, és így fog tenni."@hu11
"Signor Presidente, come tutti saprete, nel Regno Unito abbiamo un nuovo governo che possiamo chiamare la “coalizione lib-dem/con”. Nell’accordo concluso tra il Partito conservatore e il Partito liberaldemocratico si dice: “Concordiamo che non vi saranno ulteriori trasferimenti di sovranità né di poteri durante la prossima legislatura parlamentare” – cioè trasferimenti all’Unione europea. Ovviamente, chiunque abbia un po’ di esperienza di queste cose sa bene che non ci saranno ulteriori trasferimenti di sovranità per i quali sia richiesto un referendum, perché è già stato fatto tutto nell’ambito del trattato di Lisbona. Quindi, non ci sarà bisogno di chiedere più alcunché al popolo britannico o ai cittadini di qualsiasi altro paese dell’Unione europea: succederà comunque, con o senza il loro consenso. Tuttavia, se il Primo ministro Cameron è realmente sincero quando fa simili affermazioni, allora ha un’opportunità unica per mantenere quell’impegno perché, come ha osservato l’onorevole Coleman qualche settimana fa in quest’Aula, la nomina di membri aggiuntivi del Parlamento europeo comporta una nuova ratifica del trattato di Lisbona in tutti gli Stati membri. Perciò, nel caso della Gran Bretagna, il Primo ministro Cameron ha ora un’occasione d’oro o per non ratificare nuovamente il trattato o per sottoporlo a un referendum, lasciando che sia il popolo britannico a decidere. Speriamo che mantenga la sua parola e scelta quest’ultima opzione."@it12
"Pone pirmininke, esu tikras, visiems žinoma, kad Jungtinėje Karalystėje turime naują Vyriausybę, kurią galima pavadinti liberalų demokratų ir konservatorių koalicija. Konservatorių ir Liberalų demokratų partijų pasiektame susitarime teigiama: „Susitariame, kad kitą Parlamento kadenciją suverenumas ar galios nebebus perleidžiami“ – t. y. Europos Sąjungai. Žinoma, bet kas, kas iš viso apie tai ką nors žino, supranta, kad suverenumas nebus perleidžiamas reikalaujant referendumo, nes visa tai padaryta pagal Lisabonos sutartį. Taigi nebus reikalo atsiklausti Jungtinės Karalystės ar bet kurios kitos Europos Sąjungos šalies piliečių, nes tai bet kuriuo atveju įvyks. Tačiau jeigu D. Cameron iš tikrųjų kalba nuoširdžiai, tuomet jis turi puikią galimybę iš tikrųjų laikytis šio pažado, nes, kaip prieš keletą savaičių šioje salėje pažymėjo mano kolega Trevor Coleman, Europos Parlamento papildymas naujais nariais reiškia, kad visos valstybės narės turės iš naujo ratifikuoti Lisabonos sutartį. Taigi Jungtinės Karalystės atveju D. Cameron dabar turi puikią galimybę neratifikuoti Lisabonos sutarties arba atsiklausti Jungtinės Karalystės piliečių, ar jos nori, ir surengti referendumą. Tikėkimės, kad jis tesės savo pažadą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Esmu pārliecināts, ka visi zina, ka Apvienotajai Karalistei tagad ir jauna valdība, ko mēs varam dēvēt par „Lib-Dem/Kon” koalīciju. Nolīgumā starp Konservatīvo partiju un Liberāli demokrātisko partiju ir teikts, ka „mēs piekrītam, ka Parlamenta pilnvaru laikā nenotiks turpmāka suverenitātes vai pilnvaru nodošana”, piemēram, Eiropas Savienībai. Protams, ikvienam, kas saprot, par ko ir runa, ir skaidrs, ka vairs nenotiks nekāda suverenitātes nodošana, kas prasa referendumu, jo tas tika darīts saskaņā ar Lisabonas līgumu. Tāpēc nebūs vajadzība lūgt Lielbritānijas iedzīvotāju, vai pārējo Eiropas Savienības dalībvalstu viedokli; tas notiks tik un tā. Taču, ja kungs savos izteikumos ir patiess, viņam ir ļoti laba iespēja pildīt savu solījumu, jo, kā mans kolēģis šajā sēžu zālē norādīja pirms vairākām nedēļām, jaunu deputātu pievienošanās Eiropas Parlamentam nozīmē, ka visām dalībvalstīm nāksies no jauna ratificēt Lisabonas līgumu. Tātad Lielbritānijas gadījumā kungam ir lieliska iespēja vai nu neratificēt līgumu, vai arī rīkot par to Lielbritānijas iedzīvotāju referendumu. Cerēsim, ka viņš turēs doto vārdu un to izdarīs."@lv13
"Mr President, as I am sure everyone is aware, we now have a new government in the United Kingdom, which we can call the Lib-Dem/Con coalition. In the agreement reached between the Conservative Party and the Liberal Democratic Party it says that: ‘We agree that there shall be no further transfer of sovereignty or powers over the course of the next Parliament’ – i.e. to the European Union. Of course, anyone who knows anything about this at all knows that there will not be any more transfers of sovereignty requiring a referendum because this has all be done under the Lisbon Treaty. So there will be no need to ask the people of Britain, or of any other country in the Europe Union; it will all happen anyway. However, if Mr Cameron is really genuine about what he is saying, then he has a golden opportunity to actually keep to that pledge because, as my colleague Trevor Coleman pointed out a few weeks ago in this Chamber, the addition of new Members to the European Parliament means that the Lisbon Treaty will have to be re-ratified by all the Member States. So, in Britain’s case, Mr Cameron now has a golden opportunity either not to re-ratify the Treaty or to put it to a referendum of the British people. Let us hope he keeps to his word and does that."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik weet zeker dat iedereen zich ervan bewust is dat we in het Verenigd Koninkrijk nu een nieuwe regering hebben die we kunnen aanduiden als de Lib-Dem/Con-coalitie. In het akkoord tussen de conservatieve partij en de liberaaldemocratische partij staat: “We zijn het ermee eens dat er geen verdere overdracht van soevereiniteit of bevoegdheden plaats dient te vinden tijdens de zittingsperiode van het volgende Parlement” – dat wil zeggen aan de Europese Unie. Iedereen die hierover ook maar iets weet, begrijpt natuurlijk dat er geen verdere soevereiniteitsoverdrachten komen waarvoor een referendum vereist is, omdat dit al gebeurd is onder het Verdrag van Lissabon. Dus komt er geen noodzaak de bevolking van Groot-Brittannië of enig ander land in de Europese Unie te raadplegen; dat gebeurt allemaal toch wel. Maar als de heer Cameron werkelijk staat voor wat hij zegt, heeft hij een gouden kans om zich daadwerkelijk aan die belofte te houden omdat, zoals mijn collega Trevor Coleman enkele weken geleden in dit Parlement opmerkte, de uitbreiding van het Europees Parlement met nieuwe leden betekent dat het Verdrag van Lissabon opnieuw door alle lidstaten moet worden geratificeerd. Dus in het geval van Groot-Brittannië heeft de heer Cameron nu een gouden kans, hetzij door het Verdrag niet opnieuw te ratificeren, hetzij door erover een referendum onder de Britse bevolking te houden. Laten we hopen dat hij woord houdt en dat doet."@nl3
"Panie przewodniczący! Z całą pewnością wiedzą państwo, że mamy w Wielkiej Brytanii nowy rząd, który możemy nazwać koalicją liberalno-demokratyczno-konserwatywną. W porozumieniu pomiędzy Partią Konserwatywną i Liberalno-Demokratyczną stwierdza się, że: „Jesteśmy zgodni co do tego, że w najbliższej kadencji Parlamentu nie powinno dojść do dalszego przekazywania suwerenności czy uprawnień” – tj. na rzecz Unii Europejskiej. Oczywiście każdy, kto choć odrobinę się w tym orientuje, wie, że nie będzie dalszego przekazywania suwerenności wymagającego referendum, ponieważ to wszystko już zrobiono na mocy traktatu lizbońskiego. A więc nie będzie potrzeby zwracania się do narodu brytyjskiego lub ludności jakiegokolwiek innego państwa w Unii Europejskiej; to i tak nastąpi. Jeśli jednak pan Cameron jest naprawdę szczery w tym co mówi, to ma teraz wspaniałą okazję dotrzymać słowa, ponieważ, jak kilka tygodni temu zauważył w tej Izbie mój kolega, pan poseł Trevor Coleman, zwiększenie liczby posłów do Parlamentu Europejskiego oznacza, że traktat lizboński będzie musiał być ponownie ratyfikowany przez wszystkie państwa członkowskie. A więc w przypadku Wielkiej Brytanii pan Cameron ma teraz znakomitą możliwość albo nie ratyfikować traktatu, albo poddać go pod referendum Brytyjczyków. Miejmy nadzieję, że dotrzyma słowa i to zrobi."@pl16
"Senhor Presidente, como é certamente do conhecimento de todos, temos um novo Governo em funções no Reino Unido, que podemos designar como de coligação Liberal-Democrata/Conservadora. No acordo celebrado entre o Partido Conservador e o Partido Liberal Democrata, diz-se: ‘Acordamos em que não deve haver lugar a novas transferências de soberania ou de poderes ao longo da próxima legislatura’ – para a União Europeia, entenda-se. Naturalmente, quem sabe alguma coisa da matéria sabe que não haverá mais transferências de soberania que requeiram a realização de um referendo, porque elas já foram todas operadas ao abrigo do Tratado de Lisboa. Portanto, não vai ser preciso pedir à população britânica, ou a qualquer outra da Europa; elas vão ocorrer de qualquer maneira. No entanto, se essa posição de David Cameron é realmente sincera, ele dispõe de uma excelente ocasião para honrar essa promessa, pois, como o meu colega Trevor Coleman observou há umas semanas nesta Câmara, o aumento do número dos deputados ao Parlamento Europeu obriga a uma nova ratificação do Tratado de Lisboa por todos os Estados-Membros. Assim, no caso do Reino Unido, David Cameron tem agora uma excelente ocasião para se negar a ratificar o tratado ou fazê-lo referendar pela população britânica. Esperemos que ele honre a sua palavra e o faça."@pt17
"Dle Preşedinte, sunt sigur că toată lumea ştie că avem un guvern nou în Regatul Unit, care se numeşte coaliţia Lib-Dem/Con. Acordul dintre Partidul conservator şi Partidul liberat democrat prevede că: „Suntem de acord că nu va exista niciun transfer de suveranitate sau de puteri pe parcursul mandatului următorului Parlament” – respectiv către Uniunea Europeană. Bineînţeles, orice persoană care cunoaşte această problemă ştie că nu vor mai exista transferuri de suveranitate care necesită un referendum deoarece toate acestea s-au efectuat în temeiul Tratatului de la Lisabona. Astfel, nu va mai fi nevoie să se ceară părerea poporului din Marea Britanie sau din orice altă ţară a Uniunii Europene; acest lucru se va întâmpla oricum. Cu toate acestea, dacă dl Cameron are de gând să acţioneze conform spuselor sale, atunci are o ocazie de aur să îşi ţină promisiunea, deoarece, după cum a subliniat colegul meu Trevor Coleman acum câteva săptămâni în Parlament, primirea de noi deputaţi în Parlamentul European presupune că Tratatul de la Lisabona va trebui ratificat din nou de toate statele membre. Astfel, în cazul Regatului Unit, dl Cameron are o ocazie de aur fie de a nu ratifica din nou tratatul, fie de a-l supune unui referendum al poporului britanic. Să sperăm că îşi va ține promisiunea şi va face acest lucru."@ro18
"Vážený pán predseda, som si istý, že každý vie, že teraz máme v Spojenom kráľovstve novú vládu, ktorá je koalíciou liberálnych demokratov a konzervatívcov. V dohode uzavretej medzi Konzervatívnou stranou a Liberálno-demokratickou stranou sa píše: Súhlasíme, že už viac nebudeme presúvať zvrchovanosť či právomoci na ďalší parlament – inak povedané, na Európsku úniu. Samozrejme, každý, kto o tom aspoň niečo vie, chápe, že už nedôjde k žiadnym presunom zvrchovanosti, ktoré si vyžadujú referendum, pretože to všetko sa už stalo v rámci Lisabonskej zmluvy. Preto sa už nebude treba pýtať obyvateľov Británie ani žiadneho iného štátu Európskej únie, stane sa to tak či tak. Ak však pán Cameron úprimne myslí to, čo hovorí, potom má vlastne jedinečnú príležitosť splniť svoj sľub, pretože, ako pred pár týždňami v tomto Parlamente zdôraznil môj kolega Trevor Coleman, prijatie nových poslancov do Európskeho parlamentu znamená, že Lisabonskú zmluvu bude treba opätovne ratifikovať všetkými členskými štátmi. V prípade Británie má teraz pán Cameron jedinečnú príležitosť zmluvu buď opätovne neratifikovať, alebo o nej nechať rozhodnúť v referende britských občanov. Dúfajme, že dodrží slovo a urobí to."@sk19
"Gospod predsednik, prepričan sem, da se vsi zavedajo, da imamo v Združenem kraljestvu novo vlado, ki jo lahko imenujemo liberalno-demokratsko/konzervativna koalicija. V sporazumu, doseženim med konzervativno in liberalno demokratsko stranko, je zapisano: „Strinjamo se, da ne bo prišlo do nadaljnjega prenosa suverenosti ali pooblastil v času naslednjega parlamenta“ – tj. Evropski uniji. Seveda, kdor koli, ki ve kar koli o tem, ve, da prenosov suverenosti, ki zahtevajo referendum, ne bo več, saj je to že bilo storjeno z Lizbonsko pogodbo. Tako ne bo potrebe, da bi spraševali Britance ali kateri koli drug narod Evropske unije; vse se bo kljub temu zgodilo. Če pa je gospod Cameron resnično iskren glede tega, kar pravi, potem ima zlato priložnost, da drži to obljubo, kajti, kot je izpostavil moj kolega Trevor Coleman pred nekaj tedni v tej dvorani, dodatni novi poslanci v Evropskem parlamentu pomenijo, da bodo države članice morale ponovno ratificirati Lizbonsko pogodbo. Tako ima v primeru Britanije gospod Cameron zdaj zlato priložnost, da pogodbe ne ratificira ponovno ali da o njej glasujejo na referendumu Britanci. Upajmo, da bo držal besedo in to storil."@sl20
"Herr talman! Jag är säker på att alla är medvetna om att vi nu har en ny regering i Storbritannien som vi kan kalla den liberaldemokratiska/konservativa koalitionen. I överenskommelsen mellan det konservativa partiet och det liberaldemokratiska partiet står följande: ”Vi är överens om att det inte längre ska finnas någon överlåtelse av suveränitet eller makt under det kommande parlamentets tid”, det vill säga till EU. Men alla som känner till något om allt detta veta att det inte längre kommer att ske någon överlåtelse av suveränitet som kräver en folkomröstning, eftersom allt detta redan har utförts genom Lissabonfördraget. Det kommer inte längre att vara nödvändigt att fråga det brittiska folket eller folket i något annat land i EU. Det kommer att ske ändå. Men om David Cameron verkligen menar det han säger, då har han ett gyllene tillfälle att faktiskt hålla det löftet. För som min kollega Trevor Coleman påpekade för några veckor sedan här i kammaren innebär ökningen av nya ledamöter i Europaparlamentet att Lissabonfördraget måste omratificeras i alla medlemsstater. I Storbritanniens fall har David Cameron nu ett gyllene tillfälle att antingen inte omratificera fördraget eller låta det brittiska folket rösta om det. Låt oss hoppas att han håller sitt löfte och gör detta."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Gerard Batten (EFD )."18,5,20,1,19,14,16,13,4,21,9
"Trevor Coleman"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph