Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-05-06-Speech-4-064"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100506.4.4-064"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the horrific massacre in Plateau State in Nigeria in January and March has left hundreds of innocent victims and especially very many women and children. Although sectarian and tribal divisions are factors in this and other horrific massacres, we have to look deeper for the real causes. Past colonial interference and brutal conquest in Africa, often exploiting communal and tribal divisions, have left a lasting legacy. The BBC’s news analysis recently declared that, although the violence is between Muslim and Christian, analysts say underlying causes are political and economic, referring to the dire poverty of the masses of the Nigerian people and the outright corruption of the ruling elites. Nigeria is one of the most gifted countries on earth in terms of natural and mineral resources, including oil. Unfortunately the corrupt local elites and foreign multinationals, including Shell Oil, take the lion’s share of this wealth, leaving a huge swathe of the Nigerian people living in abject poverty. I stand with my colleagues form the Democratic Socialist movement in Nigeria who demand that the wealth of Nigeria is taken into public ownership and democratic control of the majority of the population, workers and poor. On the basis of this wealth it is entirely possible to build a decent life for all the people of Nigeria and on that basis also overcome the communal divisions. The alternative is indeed a break-up of Nigeria and further barbaric horrors inflicted on the people."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, příšerný masakr ve státě Plateau v Nigérii z ledna a března měl na svědomí stovky nevinných obětí, zejména mnoho žen a dětí. Jistou úlohu v těchto masakrech sehrály sektářské a kmenové rozdíly, přesto musíme hledat skutečné příčiny hlouběji. Dřívější koloniální zásahy a brutální dobývání Afriky, k němuž byly často využívány společenské a kmenové rozdíly, zanechaly trvalé dědictví. Analýza zpravodajství BBC nedávno ukázala, že k násilí sice dochází mezi muslimy a křesťany, avšak analytici tvrdí, že původní příčiny jsou politické a ekonomické a odkazují na nesmírnou chudobu mnoha nigerijských lidí a na naprostou zkorumpovanost vládnoucích vrstev. Nigérie je jednou z nejobdařenějších zemí na světě, pokud jde o přírodní a nerostné zdroje včetně ropy. Bohužel, zkorumpované místní elity a zahraniční nadnárodní společnosti, včetně Shell Oil, si velkou část tohoto bohatství přivlastňují, takže ohromná část nigerijských občanů žije v naprosté chudobě. Souhlasím s kolegy z hnutí demokratických socialistů v Nigérii, kteří požadují, aby bohatství Nigérie přešlo do veřejného vlastnictví a pod demokratickou kontrolu většiny populace, pracujících a chudých. Na základě tohoto bohatství je možné vybudovat slušné živobytí pro všechen lid Nigérie a překonat tak společenské rozdíly. Další možností je samozřejmě rozdělení Nigérie a další barbarská zvěrstva páchaná na obyvatelích."@cs1
"Hr. formand! Den forfærdelige massakre i Plateau-delstaten i Nigeria i januar og marts har haft hundredvis af uskyldige ofre og især rigtig mange kvinder og børn. Selv om sekteriske og stammebestemte skillelinjer udgør en faktor i denne og andre skrækkelige massakrer, er vi nødt til at søge dybere efter de reelle årsager. Tidligere indblanding fra kolonimagter og brutale erobringer i Afrika, hvor man ofte udnytter sekteriske og stammerelaterede skillelinjer, har efterladt en evig arv. BBC's analyse for nylig viste, at selv om volden foregår mellem muslimer og kristne, siger analytikere, at de underliggende årsager er politiske og økonomiske, idet de henviser til den store fattigdom blandt masserne i den nigerianske befolkning og den åbenlyse korruption hos den herskende elite. Nigeria er et af de mest velsignede lande på jorden med hensyn til naturressourcer og mineraler, inklusive olie. Desværre tager den korrupte lokale elite og udenlandske multinationale selskaber, herunder Shell, broderparten af denne rigdom, mens langt størstedelen af den nigerianske befolkning lever i dyb fattigdom. Jeg støtter mine kolleger fra den Demokratiske Socialistiske Bevægelse i Nigeria, der kræver, at Nigerias rigdomme skal være offentlig ejendom og underlægges demokratisk kontrol fra befolkningsflertallet, arbejdere og fattige. På grundlag af disse rigdomme er det fuldt ud muligt at skabe et værdigt liv for hele Nigerias befolkning og derved sætte sig ud over sekteriske skillelinjer. Alternativet er rent faktisk en opsplitning af Nigeria og yderligere barbariske rædsler, der påføres befolkningen."@da2
"Herr Präsident, das schreckliche Massaker im Bundesland Plateau State in Nigeria vom Januar und März hat zu hunderten unschuldiger Opfer geführt, von denen viele Frauen und Kinder waren. Und obwohl konfessionelle und stammespolitische Spaltungen als Faktoren bei diesem und anderen schrecklichen Massakern eine Rolle spielen, müssen wir genauer hinschauen und nach den eigentlichen Ursachen forschen. Postkoloniale Interferenzen und brutale Eroberungen in Afrika, bei denen oftmals Gemeinden und Stämme ausgebeutet wurden, haben ein dauerhaftes Erbe hinterlassen. In einer Analyse von BBC News ist kürzlich festgestellt worden, dass obwohl sich die Gewalt zwischen Muslimen und Christen entlädt, die Analysten zu dem Ergebnis kommen, dass die eigentlichen Ursachen politischer und wirtschaftlicher Natur seien und verweisen auf die extreme Armut des Großteils der nigerianischen Bevölkerung und die offensichtliche Korruption in der Führungselite. Nigeria ist eines der am reichsten bedachten Länder auf der Welt, wenn es um natürliche Ressourcen und Bodenschätze, einschließlich Öl, geht. Bedauerlicherweise fließt der Löwenanteil dieses Vermögens in die Taschen korrupter lokaler Eliten und ausländischer multinationaler Konzerne, wie Shell Oil beispielsweise, was dazu führt, dass der Großteil der nigerianischen Bevölkerung in elendiger Armut leben muss. Ich stehe hinter meinen Kolleginnen und Kollegen von der „Democratic Socialist Movement“-Partei in Nigeria, die fordert, dass das Vermögen Nigerias in Staatsbesitz übergeht und von der Mehrheit der Bevölkerung, Arbeiter und Arme, demokratisch verwaltet wird. Auf Grundlage dieses Vermögens ist es voll und ganz möglich, dem gesamten nigerianischen Volk einen angemessenen Lebensstandard zu bieten, und auf dieser Grundlage ist auch eine Überwindung der kommunalen Aufspaltungen möglich. Die Alternative bedeutet ein Zusammenbruch Nigerias und weitere barbarische Schrecken, die der Bevölkerung zugefügt werden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η τρομερή σφαγή στην πολιτεία Plateau της Νιγηρίας τον Ιανουάριο και το Μάρτιο άφησε εκατοντάδες αθώα θύματα και ειδικά πάρα πολλές γυναίκες και παιδιά. Παρότι οι φατριαστικές διαιρέσεις συνέβαλαν σε αυτήν και σε άλλες τρομερές σφαγές, πρέπει να εξετάσουμε βαθύτερα τις πραγματικές αιτίες. Οι κατά το παρελθόν αποικιοκρατικές παρεμβάσεις και η σκληρή κατάκτηση της Αφρικής, με την αξιοποίηση συχνά των διακοινοτικών και φυλετικών διαιρέσεων, έχουν αφήσει μόνιμη παρακαταθήκη. Σε δημοσιογραφική ανάλυση του BBC αναφέρθηκε πρόσφατα ότι, παρότι η βία είναι μεταξύ Μουσουλμάνων και Χριστιανών, οι αναλυτές λένε ότι οι υποκείμενες αιτίες είναι πολιτικές και οικονομικές, κάνοντας αναφορά στη μεγάλη φτώχεια των μαζών του νιγηριανού λαού και στην κραυγαλέα διαφθορά της άρχουσας ελίτ. Η Νιγηρία είναι μια από τις πλέον προικισμένες χώρες του πλανήτη όσον αφορά τους φυσικούς και ορυκτούς πόρους, περιλαμβανομένου του πετρελαίου. Δυστυχώς, οι διεφθαρμένες τοπικές ελίτ και οι ξένες πολυεθνικές, περιλαμβανομένης της Shell Oil, παίρνουν τη μερίδα του λέοντος αυτού του πλούτου, αφήνοντας ένα τεράστιο τμήμα του Νιγηριανού λαού σε απελπιστική φτώχεια. Συμπαρατάσσομαι με τους συναδέλφους μου από το Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κίνημα στη Νιγηρία οι οποίοι ζητούν ο πλούτος της Νιγηρίας να περιέλθει σε δημόσια ιδιοκτησία και στον δημοκρατικό έλεγχο της πλειοψηφίας του πληθυσμού, εργαζομένων και φτωχών. Με βάση αυτόν τον πλούτο είναι απολύτως δυνατόν να οικοδομηθεί μια αξιοπρεπής ζωή για όλους τους ανθρώπους της Νιγηρίας και σε αυτή τη βάση να αντιμετωπιστούν επιτυχώς και οι ενδοκοινοτικές διαιρέσεις. Η εναλλακτική λύση είναι όντως η διάσπαση της Νιγηρίας και άλλες φρικαλεότητες εις βάρος του λαού."@el10
"Señor Presidente, la espantosas masacres acontecidas en el Estado de Plateau en Nigeria en los meses de enero y marzo han dejado cientos de víctimas inocentes y especialmente muchísimas mujeres y niños. Aunque las divisiones sectarias y tribales constituyen factores desencadenantes en esta y otras espantosas masacres, tenemos que investigar más a fondo a fin de localizar las auténticas causas. La pasada interferencia colonial y la brutal conquista de África, aprovechándose a menudo de las divisiones comunales y tribales, han dejado un eterno legado. Los analistas de noticias de la BBC han declarado recientemente que, aunque la violencia se produce entre musulmanes y cristianos, las causas subyacentes son políticas y económicas, refiriéndose a la extrema pobreza de las masas del pueblo nigeriano y a la absoluta corrupción de las élites dirigentes. Nigeria es uno de los países más agraciados de la tierra en términos de recursos naturales y minerales, incluyendo el petróleo. Desgraciadamente, las élites locales corruptas y las multinacionales extranjeras, incluida Shell Oil, se adueñan de la mejor parte de esta riqueza, dejando a una inmensa franja de la población nigeriana viviendo en la mayor miseria. Comparto la postura de mis colegas del movimiento socialista democrático en Nigeria, que exigen que la riqueza de Nigeria se convierta en propiedad pública bajo el control democrático de la mayoría de la población, de los trabajadores y los pobres. Sobre la base de esta riqueza es completamente posible construir una vida decente para todo el pueblo de Nigeria y sobre esa base también pueden superarse las divisiones comunales. La alternativa es, efectivamente, una división de Nigeria y que las personas sean víctimas de más horrores brutales."@es21
"Lugupeetud juhataja! Jaanuaris ja märtsis Nigeerias Plateau osariigis toimunud kohutavad verevalamised tõid kaasa sadu süütuid ohvreid, nende seas on palju naisi ja lapsi. Ehkki uskude- ja kogukondadevahelised lõhed on üheks põhjuseks nendes ja ka teistes verevalamistes, peame me tegelikke põhjusi otsima sügavamalt. Minevikus toimunud kolonialistlik sekkumine ja Aafrika jõhker vallutamine, kasutades selleks sageli ära kogukondade- ja hõimudevahelisi lõhesid, on jätnud püsiva jälje. BBC uudiste analüüsis tõdeti hiljuti, et ehkki vägivallateod pannakse toime islamiusuliste ja kristlaste vahel, on analüütikute hinnangul põhjused poliitilised ja majanduslikud, viidates Nigeeria inimeste otsesele ulatuslikule vaesusele ning valitseva eliidi varjamatule korruptiivsusele. Nigeeria on loodus- ja maavarade poolest üks rikkamaid riike Maal, omades isegi naftamaardlaid. Kahjuks riisuvad lõviosa sellest rikkusest kohalik eliit ja välismaised rahvusvahelised firmad, teiste hulgas ka Shell Oil, mille tõttu elab tohutu suur hulk Nigeeria inimesi armetus vaesuses. Ma toetan oma kolleege Nigeeria sotsiaaldemokraatlikust liikumisest, mis nõuab, et Nigeeria varad võetaks riigi omandusse ning nendele kohaldataks elanikkonna enamiku – tööliste ja vaeste – demokraatlikku kontrolli. Selle rikkuse arvelt on täiesti võimalik tagada elamisväärne elu kõikidele Nigeeria inimestele ning samuti ületada kogukondadevahelised lõhed. Teiseks võimaluseks on tõepoolest lüüa Nigeeriast lahku ja eemalduda kohutavatest metsikustest, mis inimestele osaks saab."@et5
"Arvoisa puhemies, Nigeriassa Plateaun osavaltiossa tammikuussa ja maaliskuussa tapahtuneet hirveät joukkomurhat ovat jättäneet jälkeensä useita viattomia uhreja ja erityisesti hyvin monia naisia ja lapsia. Vaikka nurkkakuntaiset heimojen väliset erot ovat osatekijöitä tässä ja muissa hirveissä verilöylyissä, meidän on tutkittava tarkemmin sen todellisia syitä. Afrikassa menneisyyden siirtomaatoimet ja julmat valloitukset, joissa usein käytettiin hyväksi yhteisöjen ja heimojen välisiä erimielisyyksiä, ovat jättäneet jälkeensä pysyvän perinnön. BBC:n uutisanalyysissä ilmoitettiin hiljattain, että vaikka muslimien ja kristittyjen välillä esiintyy väkivaltaa, asiantuntijoiden mielestä perimmäiset syyt ovat poliittisia ja taloudellisia. He viittaavat siihen, että valtava määrä nigerialaisia elää vakavassa köyhyydessä ja että selvä korruptio vallitsee päättäjien eliitin keskuudessa. Nigeria on yksi vauraimmista maista luonnon- ja mineraalivarojensa ansiosta, ja niihin lukeutuu myös öljy. Valitettavasti korruptoitunut paikallinen eliitti ja ulkomaiset monikansalliset yhtiöt, Shell Oil mukaan luettuna, ottavat leijonanosan tästä vauraudesta ja jättävät valtavan määrän ihmisiä elämään äärimmäisessä köyhyydessä. Yhdyn Nigeriassa oleviin demokraattisen sosiaalisen liikkeen kollegoihin, jotka vaativat, että Nigerian rikkaudet siirretään julkiseen omistukseen ja demokraattiseen valvontaan, joka kuuluu valtaosalle väestöstä, eli työntekijöille ja köyhille. Tämän rikkauden ansiosta on täysin mahdollista rakentaa kelvollinen elämä kaikille Nigerian ihmisille, ja siltä pohjalta on myös mahdollista voittaa yhteisölliset ristiriidat. Vaihtoehtona on todellakin Nigerian jakautuminen ja jatkuvien raakojen julmuuksien kohdistuminen kansaan."@fi7
"Monsieur le Président, l’horrible massacre qui a eu lieu en janvier et en mars dans l’État du Plateau, au Nigeria, a fait des centaines de victimes innocentes, dont un très grand nombre de femmes et d’enfants. Bien que les divisions sectaires et tribales soient des facteurs du déclenchement de ces atroces massacres et d’autres, nous devons creuser plus profond pour trouver les causes réelles. L’ingérence coloniale et la conquête brutale de l’Afrique qui ont eu lieu dans le passé, souvent en exploitant les divisions communautaires et tribales, ont laissé des traces durables. D’après une analyse faite par le service des actualités de la BBC, bien que les actes de violence opposent musulmans et chrétiens, certains analystes affirment que les causes sous-jacentes sont politiques et économiques, en faisant référence à la misère d’une immense partie de la population nigériane et à la corruption avérée des élites dirigeantes. Le Nigeria est l’un des pays les plus riches au monde en ressources naturelles et minérales, y compris en pétrole. Malheureusement, les élites locales corrompues et les multinationales étrangères, dont Shell Oil, s’approprient la part du lion de ces richesses, laissant une immense partie de la population nigériane dans une pauvreté abjecte. Je m’associe à mes collègues du mouvement démocratique socialiste du Nigeria, qui exigent que la richesse du pays devienne propriété publique et qu’elle soit soumise au contrôle démocratique de la majorité de la population, des travailleurs et des pauvres. Sur la base de cette richesse, il est tout à fait possible d’offrir une vie décente à tous les Nigérians et de surmonter les clivages communautaires. En effet, l’alternative est de diviser le Nigeria et ainsi infliger au peuple de nouvelles horreurs."@fr8
". – Elnök úr, a nigériai Plateau State államban januárban és márciusban történt borzalmas mészárlás több száz ártatlan áldozatot követelt, különösen sok nőt és gyermeket is beleértve. Bár a különféle csoportokon alapuló és törzsi megosztottság szerepet játszik ebben és más szörnyűséges mészárlásokban, a valódi okok kiderítéséhez alaposabb elemzésre van szükség. A múltban az Afrikában végrehajtott gyarmatosítás és kegyetlen hódítás, amely gyakran kihasználta a közösségi és törzsi megosztottságot, maradandó örökséget hagyott. A BBC legújabb elemzése kimondta, hogy bár az erőszak a muzulmánok és a keresztények között nyilvánul meg, az elemzők szerint a háttérben rejlő okok politikai és gazdasági jellegűek, hivatkozva a nigériai emberek szörnyű, tömeges szegénységére és a hatalmon lévő elit nyílt korruptságára. Nigéria természeti erőforrások és ásványkincsek tekintetében a világ egyik leggazdagabb országa, az olajat is beleértve. Sajnos ebből a gazdagságból a helyi korrupt elit és a külföldi multinacionális vállalatok – beleértve a Shell Oilt – részesülnek, a nigériai emberek tömegeit hagyva lesújtó szegénységben. Egyetértek a nigériai Szociáldemokrata Mozgalomban tevékenykedő kollégáimmal, akik azt követelik, hogy Nigéria vagyonát vegyék köztulajdonba, kerüljön a lakosság, a dolgozók és a szegények többségi demokratikus ellenőrzése alá. Ebből a vagyonból teljes mértékben lehetőség nyílik a tisztességes élet megteremtése Nigéria egész népének, és ennek segítségével megoldást lehet találni a közösség megosztottságának megszüntetésére. A másik alternatíva az, hogy Nigéria felbomlik, és az emberekre további embertelen szörnyűségek várnak."@hu11
"Signor Presidente, gli orribili massacri nello Stato nigeriano del Plateau dei mesi di gennaio e marzo hanno provocato centinaia di vittime innocenti, soprattutto tra moltissime donne e bambini. Nonostante le divisioni settarie e tribali abbiano avuto un peso in questo e altri orribili massacri, dobbiamo analizzare più nel dettaglio quali sono le vere cause. Le ingerenze coloniali passate e la brutale conquista dell’Africa, che spesso hanno sfruttato le divisioni tribali e tra comunità, hanno lasciato un retaggio duro a morire. Recentemente i notiziari della BBC hanno dichiarato che, nonostante la violenza si manifesti tra cristiani e musulmani, secondo gli esperti le cause di fondo sono di natura politica ed economica, legate all’atroce povertà delle masse del popolo nigeriano e all’evidente corruzione delle elite al potere. La Nigeria è uno dei paesi più ricchi sulla terra per risorse naturali e minerarie, tra cui il petrolio. Purtroppo le elite locali corrotte e le multinazionali straniere, compresa la Shell Oil, possiedono la stragrande maggioranza di questa ricchezza, lasciando gran parte del popolo nigeriano vivere in estrema povertà. Mi associo ai colleghi del movimento socialdemocratico nigeriano, che chiedono che la ricchezza della Nigeria diventi di proprietà pubblica e passi sotto il controllo democratico della maggioranza della popolazione, dei lavoratori e dei poveri. Grazie a questa ricchezza è perfettamente possibile assicurare una vita decorosa a tutto il popolo nigeriano, e superare anche le divisioni all’interno della comunità. L’alternativa non può che essere lo smantellamento del paese e altri orrori barbarici inflitti al suo popolo."@it12
"Pone pirmininke, per žudynes Nigerijos Plateau valstijoje sausio ir kovo mėn. nužudyta šimtai nekaltų aukų, ypač daug moterų ir vaikų. Nors religiniai ir genčių skirtumai yra svarbi šių ir kitų žudynių priežastis, mes privalome giliau išnagrinėti tikrąsias priežastis. Kolonijinė ir žiaurių Afrikos užkariavimų praeitis, kai dažnai buvo išnaudojamas bendruomenių ir genčių susiskaldymas, paliko ilgalaikių pėdsakų. Per BBC naujienų tyrimą neseniai paskelbta, kad nors smurtas kyla tarp musulmonų ir krikščionių, analitikų nuomone, pagrindinės priežastys yra politinės ir ekonominės. Jie nurodė didelį Nigerijos žmonių skurdą ir atvirą valdančiojo elito korupciją. Nigerija yra viena turtingiausių šalių pasaulyje gamtos ir mineralinių išteklių, įskaitant naftą, požiūriu. Deja, korumpuotam vietos elitui ir daugianacionalinėms įmonėms, įskaitant atitenka didžioji gerovės dalis, o didžioji dauguma Nigerijos žmonių gyvena apgailėtiname skurde. Palaikau Nigerijos demokratinio socialistų judėjimo kolegas, reikalaujančius, kad Nigerijos turtas būtų perduotas visuomenės nuosavybėn ir būtų demokratiškai kontroliuojamas daugumos gyventojų, darbuotųjų ir neturtingųjų. Pasinaudojant šiuo turtu įmanoma sukurti padorias gyvenimo sąlygas visiems Nigerijos žmonėms ir taip įveikti bendruomenių susiskaldymą. Kita alternatyva yra Nigerijos padalijimas ir tolesni barbariški išpuoliai prieš žmones."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Šausminošais slaktiņš Plato štatā Nigērijā janvārī un martā ir atstājis simtiem nevainīgu upuru — jo īpaši ļoti daudz sieviešu un bērnu. Lai gan dalījums sektās un ciltīs ir faktori šajā un citās šausminošās slepkavībās, mums īstie cēloņi jāmeklē dziļāk. Pagātnes koloniālā iejaukšanās un brutālā iekarošana Āfrikā, nereti izmantojot kopienu un cilšu domstarpības, ir atstājusi paliekošu mantojumu. ziņu analīzē nesen tika apgalvots, ka, lai gan vardarbība pastāv starp musulmaņiem un kristiešiem, analītiķi saka, ka pamatcēloņi ir politiski un ekonomiski, atsaucoties uz Nigērijas tautas masu galējo nabadzību un valdošās elites atklāto korupciju. Nigērija ir viena no visbagātākajām valstīm uz zemeslodes dabas un minerālo resursu, tostarp naftas, ziņā. Diemžēl korumpētā vietējā elite un ārzemju transnacionālās korporācijas, ieskaitot paņem lauvas tiesu šīs bagātības, atstājot milzīgu skaitu Nigērijas cilvēku dzīvojam galējā nabadzībā. Esmu domās kopā ar kolēģiem no Nigērijas demokrātiskās sociālistu kustības, kuri pieprasa, lai Nigērijas bagātības tiktu pārņemtas iedzīvotāju vairākuma — nabadzīgo un strādnieku — publiskā īpašumā un demokrātiskā kontrolē. Balstoties uz šo bagātību, ir pilnībā iespējams izveidot pienācīgu dzīvi visiem Nigērijas cilvēkiem un arī pārvarēt kopienu domstarpības. Alternatīva patiešām ir Nigērijas sašķelšanās un tālākas barbariskas šausmas, no kurām cieš cilvēki."@lv13
"Mr President, the horrific massacre in Plateau State in Nigeria in January and March has left hundreds of innocent victims and especially very many women and children. Although sectarian and tribal divisions are factors in this and other horrific massacres, we have to look deeper for the real causes. Past colonial interference and brutal conquest in Africa, often exploiting communal and tribal divisions, have left a lasting legacy. The BBC’s news analysis recently declared that, although the violence is between Muslim and Christian, analysts say underlying causes are political and economic, referring to the dire poverty of the masses of the Nigerian people and the outright corruption of the ruling elites. Nigeria is one of the most gifted countries on earth in terms of natural and mineral resources, including oil. Unfortunately the corrupt local elites and foreign multinationals, including Shell Oil, take the lion’s share of this wealth, leaving a huge swathe of the Nigerian people living in abject poverty. I stand with my colleagues form the Democratic Socialist movement in Nigeria who demand that the wealth of Nigeria is taken into public ownership and democratic control of the majority of the population, workers and poor. On the basis of this wealth it is entirely possible to build a decent life for all the people of Nigeria and on that basis also overcome the communal divisions. The alternative is indeed a break-up of Nigeria and further barbaric horrors inflicted on the people."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het afschuwelijke bloedbad in januari en maart in Plateau State in Nigeria heeft honderden onschuldige slachtoffers geëist, met name zeer veel vrouwen en kinderen. Hoewel sektarische verdeeldheid en onenigheid tussen stammen bij dit bloedbad en andere afschuwelijke slachtpartijen een rol spelen, moeten we dieper kijken om de werkelijke oorzaken te vinden. De koloniale inmenging in het verleden en de brute veroveringen in Afrika, waarbij vaak werd geprofiteerd van de verdeeldheid tussen gemeenschappen en stammen, hebben blijvend een stempel gedrukt op het continent. Bij een onderzoek van de nieuwsafdeling van de BBC is door analisten onlangs naar voren gebracht dat, ondanks dat er sprake is van geweld tussen moslims en christenen, de onderliggende oorzaken politiek en economisch zijn, verwijzend naar de bittere armoede van grote groepen van de Nigeriaanse bevolking en de onmiskenbare corruptie van de heersende elite. Nigeria is een van de meest begiftigde landen ter wereld wat betreft natuurlijke hulpbronnen en bodemschatten, waaronder olie. Helaas komt het overgrote deel van deze rijkdom terecht bij de corrupte lokale elite en bij buitenlandse multinationals, waaronder Shell Oil, en blijft een enorm deel van de Nigeriaanse bevolking in troosteloze armoede leven. Ik sluit mij aan bij mijn collega's van de Democratic Socialist Movement in Nigeria, die eisen dat de rijkdom van Nigeria publiek eigendom wordt en onder democratisch toezicht van de meerderheid van de bevolking, dat wil zeggen de arbeiders en de armen, komt te staan. Op basis van deze rijkdom is het zeker mogelijk dat alle inwoners van Nigeria een fatsoenlijk leven kunnen opbouwen, en hiermee kan ook de verdeeldheid tussen gemeenschappen worden overwonnen. Het alternatief is inderdaad een splitsing van Nigeria, waarbij de bevolking nog meer barbaarse wreedheden zal moeten ondergaan."@nl3
"Panie przewodniczący! Potworna masakra w stanie Plateau w Nigerii w styczniu i marcu pozostawiła po sobie setki niewinnych ofiar, szczególnie bardzo wiele kobiet i dzieci. Chociaż podziały religijne i plemienne są czynnikiem w tej i innych potwornych masakrach, to rzeczywistych przyczyn musimy poszukać głębiej. Ingerencje mocarstw kolonialnych i brutalny podbój Afryki w przeszłości, często z wykorzystaniem podziałów między społecznościami i plemionami, pozostawiły trwałą spuściznę. W programie publicystycznym BBC przedstawiono ostatnio poglądy analityków twierdzących, że chociaż walki toczą się między muzułmanami a chrześcijanami, to podstawowe przyczyny mają charakter polityczny i gospodarczy, a dotyczą skrajnego ubóstwa mas ludności Nigerii i jawnej korupcji elit rządzących. Nigeria jest jednym z krajów świata najhojniej obdarowanych przez naturę zasobami naturalnymi i kopalnymi, w tym ropą naftową. Niestety lwią część tego bogactwa zabierają lokalne skorumpowane elity i zagraniczne koncerny międzynarodowe, w tym Shell Oil, pozostawiając ogromny odsetek ludności Nigerii w skrajnym ubóstwie. Popieram moich kolegów z ruchu demokratyczno-socjalistycznego w Nigerii, którzy domagają się, aby bogactwa Nigerii stały się własnością publiczną i zostały objęte demokratyczną kontrolą przez większość ludności, pracujących i biednych. Bogactwo to w zupełności wystarczyłoby do stworzenia godnych warunków życia dla wszystkich mieszkańców Nigerii i dzięki temu również pokonania podziałów między społecznościami. Alternatywną opcją jest rzeczywiście rozpad Nigerii i dalsze barbarzyńskie okrucieństwa, których ofiarami padną jej mieszkańcy."@pl16
"Senhor Presidente, o terrível massacre no Estado de Plateau, na Nigéria, em Janeiro e Março, fez centenas de vítimas inocentes e, em especial, muitas mulheres e crianças. Embora as divisões sectárias e tribais tenham sido determinantes neste e noutros massacres chocantes, temos de ir mais fundo para encontrarmos as verdadeiras causas. A interferência colonial do passado e a brutal conquista de África, que muitas vezes explorou as divisões comunitárias e tribais, deixaram um legado duradouro. Segundo uma análise recente do noticiário da BBC, embora a violência ocorra entre muçulmanos e cristãos, as causas subjacentes são políticas e económicas, e referiram-se à extrema pobreza de grande número dos nigerianos e à corrupção absoluta das elites governantes. A Nigéria é um dos países do mundo mais dotados de recursos minerais, incluindo o petróleo. Infelizmente, as elites locais corruptas e as multinacionais, nomeadamente, a Shell Oil, ficam com a parte de leão da riqueza e deixam uma gigantesca faixa da população nigeriana a viver na mais degradante pobreza. Apoio os meus colegas do Movimento Socialista Democrático da Nigéria, que exigem que a riqueza do país passe a ser propriedade pública, sob o controlo democrático da maioria da população – os trabalhadores e os pobres. Com base nessa riqueza, é inteiramente possível construir-se uma vida condigna para todo o povo da Nigéria e, também nessa base, ultrapassar-se as divisões entre comunidades. A alternativa é, efectivamente, a divisão da Nigéria e novos actos de barbárie sobre o povo."@pt17
"Domnule preşedinte, masacrul îngrozitor din ianuarie şi martie care a avut loc la Plateau State în Nigeria a făcut sute de victime nevinovate, printre care se numără foarte mulţi copii şi femei. Deşi diviziunile sectare şi tribale se numără printre factorii care au condus la acest teribil masacru şi la altele, cauzele reale au rădăcini mai profunde. Moştenirea lăsată de interferenţele coloniale trecute şi de cucerirea brutală a Africii care a exploatat adesea diviziunile tribale este încă prezentă. Într-o recentă analiză a ştirilor BBC se afirma că, deşi violenţele au loc între creştini şi musulmani, analiştii consideră că la baza acestor conflicte stau cauze politice şi economice, referindu-se la sărăcia extremă a marii mase a poporului nigerian şi la corupţia indiscutabilă a elitelor conducătoare. Din punctul de vedere al resurselor naturale şi minerale, inclusiv al rezervelor de petrol, Nigeria este una dintre cele mai bogate ţări din lume. Din nefericire, elitele locale corupte şi multinaţionalele străine, inclusiv Shell Oil, iau partea leului din această bogăţie, lăsând o parte imensă din poporul nigerian într-o sărăcie cumplită. Mă alătur colegilor mei din mişcarea socialistă democratică din Nigeria care cer ca bogăţia Nigeriei să treacă în proprietate publică şi să sub controlul majorităţii populaţiei, a lucrătorilor şi a săracilor. Pe baza acestei bogăţii se poate construi cu siguranţă o viaţă decentă pentru poporul nigerian, depăşindu-se astfel şi diviziunile comunale. Alternativa este într-adevăr o divizare a Nigeriei şi continuarea ororilor sălbatice la care sunt supuşi oamenii."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, otrasná masakra v štáte Plateau v Nigérii v januári a marci zanechala po sebe stovky nevinných obetí, a to najmä veľmi veľa žien a detí. Hoci sú rozdiely medzi sektami a kmeňmi faktorom v tejto a ostatných masakrách, skutočné príčiny musíme hľadať hlbšie. Niekdajšie koloniálne zasahovanie a surové zabratie územia v Afrike, pričom sa často využívali rozdiely medzi komunitami a kmeňmi, zanechali trvalé dedičstvo. Analýza spravodajstva BBC nedávno ukázala, že hoci medzi moslimami a kresťanmi panuje násilie, podľa analytikov majú hlavné príčiny politický a hospodársky charakter, pričom sa zmieňujú o strašnej chudobe veľkého počtu Nigérijčanov, ako i otvorenej korupcii vládnucej elity. Nigéria je jednou z najobdarenejších krajín na zemi, pokiaľ ide o prírodné a nerastné zdroje vrátane ropy. Žiaľ, skorumpované miestne elity a zahraničné nadnárodné spoločnosti vrátane spoločnosti Shell Oil si berú najväčší podiel z tohto bohatstva a nechávajú obrovský počet Nigérijčanov žiť v hroznej chudobe. Podporujem svojich kolegov z Demokratického socialistického hnutia v Nigérii, ktorí žiadajú verejné vlastníctvo bohatstva Nigérie a demokratickú kontrolu zo strany väčšiny obyvateľstva, pracujúcich a chudobných. Na tomto bohatstve je jednoznačne možné budovať slušný život pre všetkých obyvateľov Nigérie a na základe toho aj prekonať rozdiely medzi komunitami. Alternatívou je naozaj rozpad Nigérie a ďalšie barbarské hrôzy páchané na ľuďoch."@sk19
"Gospod predsednik, ta grozljiv pokol v zvezni državi Plateau v Nigeriji januarja in marca je povzročil več sto nedolžnih žrtev, med katerimi je zelo veliko žensk in otrok. Čeprav so sektaške in plemenske delitve dejavniki tega in drugih grozljivih pokolov, pa moramo prave vzroke poiskati globlje. Preteklo kolonialno vmešavanje in brutalno osvajanje Afrike, ki je pogosto izkoriščalo razkole med skupnostmi in plemeni, je pustilo trajno zapuščino. Pred kratkim je analiza novic BBC pokazala, da analitiki kljub temu, da do nasilja prihaja med muslimani in kristjani, ugotavljajo, da so osnovni razlogi politični in gospodarski, pri čemer mislijo na izredno revščino večine nigerijskega ljudstva in odkrito korupcijo vladajočih elit. Nigerija je po svojih naravnih virih in rudninah, vključno z nafto, ena najbogatejših držav na svetu. Žal pa skorumpirane lokalne elite in tuje multinacionalke, vključno z družbo Shell Oil, poberejo levji delež tega bogastva in dopuščajo, da pretežen del nigerijskega ljudstva živi v izredni revščini. Podpiram svoje kolege iz socialdemokratskega gibanja v Nigeriji, ki zahtevajo, da se bogastvo Nigerije prenese v javno last in pod demokratičen nadzor večine prebivalstva, delavcev in revnih. S pomočjo tega bogastva je mogoče zgraditi dostojno življenje za vse ljudi Nigerije in tako tudi premostiti medverske razkole. Edina druga možnost je razpad Nigerije in nadaljevanje barbarskih grozodejstev nad ljudmi."@sl20
"Herr talman! Den förfärliga massakern i Plateau State i Nigeria i januari och mars ledde till hundratals oskyldiga offer och särskilt många kvinnor och barn. Trots att sekteristiska motsättningar och stammotsättningar är faktorer som varit avgörande i denna och andra förfärliga massakrer är vi tvungna att undersöka dem mer grundligt för att förstå dess verkliga orsaker. Den tidigare koloniala inblandningen och kolonialmakternas brutala erövringar i Afrika, där motsättningar mellan folkgrupper och stammar ofta utnyttjades, har skapat ett bestående arv. I BBC:s nyhetsanalys nyligen uppgavs analytiker påstå att trots att våldet pågår mellan muslimer och kristna är de underliggande orsakerna politiska och ekonomiska, med hänvisning till den fördärvliga fattigdomen hos merparten av det nigerianska folket och den obetingade korruptionen bland den styrande eliten. Nigeria är ett av de mest rikt utrustade länderna i världen när det gäller naturresurser och mineraltillgångar, däribland olja. Tyvärr tar den korrupta lokala eliten och utländska multinationella företag, däribland Shell Oil, merparten av dessa rikedomar och låter en stor del av den nigerianska befolkningen leva i yttersta misär. Jag stöder mina kolleger från den demokratiska socialistiska rörelsen i Nigeria, som kräver att Nigerias rikedomar ska övergå i allmän ägo och stå under majoritetsbefolkningens demokratiska kontroll, däribland arbetare och fattiga. På grundval av denna rikedom är det fullt möjligt att skapa ett anständigt liv för alla människor i Nigeria, och utifrån detta även överkomma splittringar mellan olika folkgrupper. Alternativet är givetvis en uppdelning av Nigeria, och ytterligare barbariska ohyggligheter som tillfogas befolkningen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Joe Higgins (GUE/NGL )."18,5,20,1,19,14,16,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph