Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-05-06-Speech-4-038"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100506.3.4-038"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Banca Europeană de Investiţii are un rol major în creşterea gradului de convergenţă la nivelul Uniunii Europene, lucru esenţial în condiţiile recesiunii economice care a afectat grav investiţiile, în special în infrastructura publică. Consider că reacţia BEI la provocările crizei a fost una extrem de promptă, un exemplu fiind acordarea de finanţări pentru România, acestea însumând aproape 1,5 miliarde de euro pentru anul 2009. Aceste credite ilustrează complexitatea gradului de implicare a Băncii în accelerarea recuperării decalajelor de dezvoltare în perioada post-aderare. Aşa cum au spus şi colegii mei, o pondere semnificativă revine împrumuturilor pentru susţinerea IMM-urilor. Cred că îmbunătăţirea accesului acestora la capital poate juca un rol esenţial în stimularea economiei europene şi în combaterea şomajului. În acest sens, ar fi utile evaluări anuale ale accesibilităţii şi eficienţei acestor împrumuturi, atât pentru o mai mare transparenţă privind destinaţia lor finală, cât şi pentru ameliorarea parcursului birocratic"@ro18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Evropská investiční banka hraje hlavní úlohu ve zvyšování úrovně konvergence v celé Evropské unii, což je podstatný příspěvek v době hospodářského propadu, který tvrdě postihl oblast investic, zejména ve veřejné infrastruktuře. EIB dle mého názoru reagovala na výzvy, které představuje krize, velmi rychle, například tím, že na rok 2009 poskytla Rumunsku finance v celkové výši téměř 1,5 miliardy EUR. Tyto půjčky poukazují na všestranný rozsah zapojení banky do urychlování procesu překonávání rozdílů v rozvoji v období po krizi. Jak již řekli kolegové poslanci, významná část půjček podporuje malé a středně velké podniky. Domnívám se, že zlepšení přístupu těchto podniků ke kapitálu může být zásadní pro oživení evropského hospodářství a pro boj s nezaměstnaností. V tomto ohledu by bylo prospěšné každým rokem provádět hodnocení těchto půjček z hlediska jejich dostupnosti a efektivity, čímž by byla zajištěna větší transparentnost, pokud jde o jejich konečný cíl, a zlepšen administrativní postup."@cs1
"Hr. formand! Den Europæiske Investeringsbank spiller en væsentlig rolle med at øge konvergensniveauet i hele EU, hvilket er et afgørende bidrag under den økonomiske recession, der har ramt investeringerne hårdt, især i den offentlige infrastruktur. Jeg synes EIB har reageret meget hurtigt på de udfordringer, krisen har forårsaget, f.eks. ved at bevilge finansiering til Rumænien til et samlet beløb på næsten 1,5 mia. EUR i 2009. Disse lån fremhæver alsidigheden i bankens engagement i at fremskynde processen med at bygge bro over udviklingskløfterne i perioden efter tiltrædelsen. Som mine kolleger har sagt, er en betydelig del af lånene til at støtte SMV'er. Jeg mener, at en forbedring af disse virksomheders adgang til kapital kan spille en central rolle med hensyn til at give EU's økonomi en saltvandsindsprøjtning og bekæmpe arbejdsløsheden. I den forbindelse vil det være nyttigt at få foretaget årlige vurderinger af, hvor tilgængelige og effektive disse lån er med hensyn til at sikre større gennemsigtighed om, hvad de i sidste instans bliver brugt til, og forbedre den administrative proces."@da2
"Die Europäische Investitionsbank spielt, wenn es darum geht, das Konvergenzniveau in der Europäischen Union zu steigern, eine Hauptrolle und leistet damit einen wesentlichen Beitrag während der wirtschaftlichen Rezession, von der die Investitionen hart getroffen wurden, insbesondere jene in Bezug auf die öffentliche Infrastruktur. Ich denke, dass die EIB sehr schnell auf die durch die Krise entstandenen Herausforderungen reagiert hat, indem sie zum Beispiel Rumänien im Jahr 2009 Finanzierungen in einer Höhe von fast 1,5 Milliarden Euro zugesichert hat. Durch diese Darlehen wird der vielfältige Umfang des Engagements der Bank deutlich, den Prozess der Überwindung von Entwicklungslücken während der Post-Beitrittsphase zu beschleunigen. Wie meine Kollegen bereits gesagt haben, konzentriert sich ein beachtlicher Teil der Darlehen auf die Unterstützung der KMU. Ich glaube, dass ein verbesserter Zugang dieser Unternehmen zu Kapital zu einer Schlüsselfunktion dabei werden kann, die europäische Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen und Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Vor diesem Hintergrund wäre es sinnvoll, jedes Jahr Bewertungen der Zugriffsmöglichkeit und der Wirksamkeit dieser Darlehen durchzuführen, um eine größere Transparenz in Bezug auf ihren endgültigen Verwendungszweck gewährleisten und das administrative Verfahren verbessern zu können."@de9
"Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διαδραματίζει μείζονα ρόλο στην αύξηση του επιπέδου σύγκλισης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια ζωτικής σημασίας συνεισφορά κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης που έπληξε σοβαρά τις επενδύσεις, ειδικά στον τομέα των δημόσιων υποδομών. Θεωρώ ότι η ΕΤΕπ ανταποκρίθηκε αμέσως στις προκλήσεις που έθεσε η κρίση, παρέχοντας, παραδείγματος χάριν, χρηματοδότηση στη Ρουμανία συνολικού ύψους περίπου 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ για το 2009. Τα δάνεια αυτά επισημαίνουν τον ποικίλο βαθμό συμμετοχής της Τράπεζας στην επίσπευση της διαδικασίας γεφύρωσης των αναπτυξιακών κενών κατά την περίοδο μετά την προσχώρηση. Όπως ανέφεραν οι συνάδελφοί μου, σημαντική αναλογία των δανείων χορηγούνται για την υποστήριξη των ΜΜΕ. Πιστεύω ότι η βελτίωση της πρόσβασης των εν λόγω επιχειρήσεων σε κεφάλαια μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην προώθηση της ευρωπαϊκής οικονομίας και στην καταπολέμηση της ανεργίας. Στο πλαίσιο αυτό, σκόπιμη θα ήταν η ετήσια διενέργεια αξιολογήσεων για την προσβασιμότητα και την αποτελεσματικότητα των εν λόγω δανείων ούτως ώστε να διασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τον τελικό προορισμό τους και να βελτιωθεί η διοικητική διαδικασία."@el10
"The European Investment Bank plays a major role in increasing the level of convergence across the European Union, a vital contribution during the economic recession which has hit investments hard, especially in public infrastructure. I think that the EIB has responded very promptly to the challenges presented by the crisis, for instance, by granting funding to Romania, amounting to a total of almost EUR 1.5 billion for 2009. These loans highlight the versatile extent of the Bank’s involvement in accelerating the process of bridging the development gaps during the post-accession period. As my fellow Members have said, a significant proportion of the loans are for supporting SMEs. I believe that improving these enterprises’ access to capital can play a key role in boosting the European economy and combating unemployment. In this respect, it would be useful for assessments to be carried out every year on the accessibility and effectiveness of these loans to ensure greater transparency in terms of their final destination and improve the administrative process."@en4
"El Banco Europeo de Inversiones desempeña un papel fundamental a la hora de aumentar el nivel de convergencia en toda la Unión Europea, una aportación vital durante la recesión económica que ha afectado seriamente a las inversiones, sobre todo en las infraestructuras públicas. Creo que el BEI ha respondido con gran prontitud a los retos impuestos por la crisis, por ejemplo, concediendo la financiación a Rumanía, que asciende a un total de casi 1 500 millones de euros para 2009. Estos préstamos ponen de relieve el versátil grado de implicación del Banco a la hora de acelerar el proceso de salvar las lagunas de desarrollo durante el periodo posterior a la adhesión. Como han dicho mis colegas diputados, una parte importante de los préstamos se destina a financiar las PYME. Creo que la mejora del acceso de estas empresas al capital puede jugar un papel clave a la hora de estimular la economía europea y combatir el desempleo. A este respecto, sería conveniente que cada año se llevaran a cabo evaluaciones sobre la accesibilidad y la eficacia de estos préstamos para garantizar una mayor transparencia en cuanto a su destino final y mejorar el procedimiento administrativo."@es21
". Euroopa Investeerimispank mängib suurt rolli lähenemise taseme tõstmisel kogu Euroopa Liidus – see on oluline panus majanduslanguse ajal, mis on mõjutanud tugevalt investeeringuid, eriti riiklikesse infrastruktuuridesse tehtavaid investeeringuid. Ma olen seisukohal, et EIP reageeris väga kiiresti kriisist tingitud probleemidele, näiteks andes Rumeeniale rahalisi vahendeid, mille kogusumma oli 2009. aastal peaaegu 1,5 miljardit eurot. Need laenud rõhutavad panga mitmekülgset kaasatust protsessi kiirendamisse, et ületada arenguerinevused ühinemisjärgsel perioodil. Nagu minu kolleegid juba ütlesid, on märkimisväärne osa laenudest mõeldud VKEde toetamiseks. Ma usun, et nende ettevõtete kapitalile juurdepääsu parandamine võib mängida võtmerolli Euroopa majanduse elavdamisel ja tööpuuduse vastu võitlemisel. Sellega seoses oleks kasulik, kui igal aastal hinnataks nende laenude kättesaadavust ja tõhusust, et tagada suurem läbipaistvus nende lõppeesmärgi suhtes ja parandada haldusprotsessi."@et5
"Euroopan investointipankki on keskeisessä asemassa pyrittäessä edistämään lähentymistä kaikkialla Euroopan unionissa. Kyse on olennaisen tärkeästä panoksesta taloudellisen taantuman aikana, joka on kohdistunut voimakkaana erityisesti julkiseen infrastruktuuriin tehtäviin sijoituksiin. EIP on mielestäni vastannut hyvin nopeasti kriisistä seuranneisiin haasteisiin esimerkiksi myöntämällä Romanialle rahoitusta yhteensä lähes 1,5 miljardin euron verran vuodeksi 2009. Nämä lainat korostavat, miten monipuolisesti investointipankki on osallistunut sen prosessin nopeuttamiseen, jolla pyritään kaventamaan kehitykseen liittyviä eroja liittymisen jälkeisellä kaudella. Kuten kollegani ovat todenneet, merkittävä osa lainoista on tarkoitettu pk-yrityksien tukemiseen. Parantamalla näiden yrityksien mahdollisuuksia saada pääomaa voidaan mielestäni edistää merkittävästi yhteisön taloutta ja torjua työttömyyttä. Tältä osin olisi hyödyllistä arvioida vuosittain lainojen saatavuutta ja tehokkuutta, jotta taataan suurempi avoimuus lainojen lopulliseen kohteeseen nähden ja kohennetaan hallinnollista menettelyä."@fi7
"La Banque européenne d’investissement joue un rôle majeur dans l’augmentation du niveau de convergence à travers l’Union; cette contribution s’est avérée vitale durant la récession économique qui a eu de lourdes conséquences sur les investissements, surtout dans les infrastructures publiques. Je pense que la BEI a réagi très promptement aux défis présentés par la crise, par exemple en accordant à la Roumanie des fonds pour un total de près de 1,5 milliard d’euros pour 2009. Ces prêts soulignent la souplesse d’implication de la Banque dans l’accélération du processus visant à combler les écarts de développement durant la période post-adhésion. Comme l’ont indiqué mes collègues, une part importante des prêts visent à soutenir les PME. Je pense qu’améliorer l’accès de ces entreprises au capital peut jouer un rôle clé dans la promotion de l’économie européenne et la lutte contre le chômage. À cet égard, il serait utile que des évaluations soient menées chaque année sur l’accessibilité et l’efficacité de ces prêts, afin d’accroître la transparence quant à leur destination finale et d’améliorer les procédures administratives."@fr8
". Az Európai Beruházási Bank nagyon fontos szerepet játszik az Európai Unió konvergenciájának növelésében, ami életbevágóan fontos hozzájárulás a beruházásokat – s főként az állami infrastruktúrát – sújtó gazdasági recesszió idején. Úgy vélem, az EBB gyakorlatilag azonnal reagált a válság által támasztott kihívásokra, többek között azzal, hogy Romániának csaknem 1,5 milliárd euró összegben biztosított finanszírozást 2009-re. Ezek a hitelek is rávilágítanak, hogy milyen sokoldalú módon vesz részt a bank az utócsatlakozási időszakban a fejlettségbeli különbségek áthidalásának felgyorsításában. Amint képviselőtársaim rámutattak, a hitelek jelentős része a kkv-k támogatását szolgálja. Úgy gondolom, kulcsszerepet játszhat az európai gazdaság fellendítésében és a munkanélküliség elleni küzdelemben, ha könnyebb hozzáférést biztosítunk a tőkéhez az ilyen vállalkozások számára. E tekintetben hasznos lenne, ha minden évben értékelést hajtanának végre a szóban forgó hitelek elérhetőségéről és eredményességéről, ami biztosítaná a hitelek végső céljának átláthatóságát és javítaná az adminisztrációs folyamatot."@hu11
"La Banca europea per gli investimenti svolge un ruolo precipuo nel migliorare il livello di convergenza su scala europea, un contributo essenziale durante la recessione economica che ha duramente colpito gli investimenti, soprattutto nelle infrastrutture pubbliche. Credo che la BEI abbia risposto con molta prontezza alle sfide derivanti dalla crisi, ad esempio accordando finanziamenti alla Romania per un importo complessivo pari a quasi 1,5 miliardi di euro per il 2009. Questi prestiti dimostrano quanto la banca sia coinvolta nell’accelerazione del processo atto a colmare il divario in termini di sviluppo nel periodo post-adesione. Come ricordato dai colleghi, gran parte dei crediti sono dedicati al sostegno delle PMI. A mio avviso, il miglioramento dell’accesso al capitale di queste imprese può svolgere un ruolo essenziale nello stimolare l’economia europea e combattere la disoccupazione. In tal senso, sarebbe utile effettuare valutazioni annue sull’accessibilità e l’efficacia di questi prestiti per garantire maggiore trasparenza sulla destinazione finale e migliorare il processo amministrativo."@it12
"Europos investicijų bankas atlieka pagrindinį vaidmenį visoje Europos Sąjungoje didinant konvergencijos lygį, įneša nemažą indėlį vystant ekonomikos nuosmukiui, labai sumažėjus investicijoms, ypač į viešąją infrastruktūrą. Manau, kad EIB labai skubiai reagavo į dėl krizės kilusius uždavinius, pvz., Rumunijai 2009 metams skyrė beveik 1,5 mlrd. EUR finansavimą. Šios paskolos atskleidžia Europos investicijų banko universalumą skatinant panaikinti išsivystymo skirtumus, atsiradusius po įstojimo į Europos Sąjungą. Kaip minėjo mano kolegos Europos Parlamento nariai, didelė paskolų dalis skirta MVĮ paremti. Manau, kad pagerinę šių įmonių galimybes gauti kapitalą galėsime pagreitinti Europos ekonomikos atsigavimą ir kovoti su nedarbu. Šiuo atžvilgiu būtų naudinga kasmet atlikti šių paskolų prieinamumo ir veiksmingumo vertinimus siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą jų galutinės paskirties požiūriu ir pagerinti administravimo procesą."@lt14
"Eiropas Investīciju bankai ir ļoti liela nozīme, palielinot konverģences līmeni visā Eiropas Savienībā, kas ir būtisks ieguldījums ekonomiskās recesijas laikā, kas ir smagi skārusi ieguldījumus, īpaši publiskajā infrastruktūrā. Es uzskatu, ka EIB ir ļoti ātri reaģējusi uz krīzes radītajām problēmām, piemēram, piešķirot finansējumu Rumānijai, kas 2009. gadā kopumā veido gandrīz EUR 1,5 miljardus. Šie aizdevumi izceļ bankas līdzdalības daudzveidību, lai paātrinātu attīstības atšķirību novēršanu periodā pēc pievienošanās. Kā jau sacīja mani kolēģi deputāti, ievērojama aizdevumu daļa ir paredzēta MVU atbalstam. Es uzskatu, ka šo uzņēmumu piekļuves uzlabošanai kapitālam var būt svarīga nozīme, lai veicinātu Eiropas ekonomiku un cīnītos pret bezdarbu. Šajā saistībā būtu lietderīgi katru gadu veikt novērtējumus par šo aizdevumu pieejamību un efektivitāti, lai nodrošinātu labāku pārredzamību attiecībā uz to galamērķi un uzlabotu administratīvo procesu."@lv13
"Banca Europeană de Investiţii are un rol major în creşterea gradului de convergenţă la nivelul Uniunii Europene, lucru esenţial în condiţiile recesiunii economice care a afectat grav investiţiile, în special în infrastructura publică. Consider că reacţia BEI la provocările crizei a fost una extrem de promptă, un exemplu fiind acordarea de finanţări pentru România, acestea însumând aproape 1,5 miliarde de euro pentru anul 2009. Aceste credite ilustrează complexitatea gradului de implicare a Băncii în accelerarea recuperării decalajelor de dezvoltare în perioada post-aderare. Aşa cum au spus şi colegii mei, o pondere semnificativă revine împrumuturilor pentru susţinerea IMM-urilor. Cred că îmbunătăţirea accesului acestora la capital poate juca un rol esenţial în stimularea economiei europene şi în combaterea şomajului. În acest sens, ar fi utile evaluări anuale ale accesibilităţii şi eficienţei acestor împrumuturi, atât pentru o mai mare transparenţă privind destinaţia lor finală, cât şi pentru ameliorarea parcursului birocratic."@mt15
"De Europese Investeringsbank speelt een grote rol in de convergentie binnen de Europese Unie en levert daarmee een cruciale bijdrage tijdens de economische recessie, die de investeringen hard heeft getroffen – met name die in de infrastructuur. Ik ben van mening dat de EIB zeer snel heeft gereageerd op de uitdagingen die de crisis heeft veroorzaakt. Een voorbeeld is het verlenen van financiering voor Roemenië voor een totaal bedrag van bijna 1,5 miljard euro in 2009. Deze leningen zijn tekenend voor de veelzijdigheid van de betrokkenheid van de Bank bij het versnellen van het proces om de verschillen in ontwikkeling tijdens de post-accessieperiode te overbruggen. Zoals mijn collega's al hebben gezegd, is een belangrijk deel van de leningen gericht op ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen. Ik ben van mening dat het verbeteren van de toegang tot kapitaal voor deze bedrijven een belangrijke rol kan spelen bij het stimuleren van de Europese economie en het bestrijden van werkloosheid. Wat dit betreft zou het nuttig zijn om ieder jaar de toegankelijkheid en effectiviteit van deze leningen te beoordelen. Zo kan grotere transparantie worden verkregen betreffende de uiteindelijke bestemming, en kan het administratieve proces worden verbeterd."@nl3
"Europejski Bank Inwestycyjny odgrywa ważną rolę w zwiększeniu konwergencji w całej Unii Europejskiej. Stanowi to kluczową pomoc w czasie obecnej recesji gospodarczej, która bardzo zaszkodziła inwestycjom, szczególnie w infrastrukturę publiczną. Myślę, że EBI bardzo szybko zareagował na wyzwania kryzysu, na przykład udzielając Rumunii finansowania na rok 2009 w łącznej kwocie 1,5 miliarda euro. Pożyczki te dowodzą wszechstronnego charakteru zaangażowania Banku w przyspieszanie eliminacji luk rozwojowych w okresie po akcesji. Jak powiedzieli moi koledzy i koleżanki posłowie, znaczna część kredytów przeznaczona jest na wspieranie MŚP. Sądzę, że poprawa dostępu tych przedsiębiorstw do kapitału może odegrać kluczową rolę w pobudzeniu gospodarki europejskiej i zwalczaniu bezrobocia. Pod tym względem byłoby korzystne, aby co roku przeprowadzać badania dostępności i skuteczności tych kredytów i tym samym zapewnić większą przejrzystość tego, do kogo w końcu trafiają, a ponadto usprawnić proces administracyjny."@pl16
"O Banco Europeu de Investimento desempenha um papel essencial no aumento do nível de convergência na União Europeia, um contributo vital durante a recessão económica que atingiu gravemente o investimento, em especial em infra-estruturas públicas. Considero que o BEI reagiu com grande prontidão aos desafios levantados pela crise, nomeadamente, através da concessão de fundos à Roménia no valor de cerca de 1,5 mil milhões de euros em 2009. Esses empréstimos põem em relevo a grande versatilidade do envolvimento do Banco na aceleração do processo de eliminação das disparidades de desenvolvimento no período pós-adesão. Como os meus colegas deputados referiram, uma proporção significativa dos empréstimos destina-se a apoiar as PME. Penso que a promoção do acesso ao capital por essas empresas poderá desempenhar um papel fundamental no estímulo da economia europeia e no combate ao desemprego. Nesse contexto, seria útil a realização anual de avaliações à acessibilidade e à eficácia desses empréstimos para garantir uma maior transparência em termos do seu destino final e para melhorar o processo administrativo."@pt17
"Európska investičná banka zohráva hlavnú úlohu pri zvyšovaní miery konvergencie v rámci Európskej únie, čím výrazne pomáha v čase hospodárskej recesie, ktorá tvrdo zasiahla investície najmä vo verejnej infraštruktúre. Myslím si, že EIB reagovala veľmi pohotovo na problémy, ktoré priniesla kríza, napríklad tým, že poskytla financovanie Rumunsku, ktoré za rok 2009 dosiahlo celkovo takmer 1,5 miliardy EUR. Tieto pôžičky poukazujú na univerzálny rozsah angažovanosti EIB pri urýchľovaní procesu odstraňovania rozdielov v období po pristúpení do EÚ. Ako povedali kolegovia poslanci, veľká časť pôžičiek je určená na podporu MSP. Som presvedčený, že zlepšenie prístupu ku kapitálu pre tieto podniky môže zohrať kľúčovú úlohu pri podpore európskeho hospodárstva a boji proti nezamestnanosti. Z tohto hľadiska by bolo vhodné, keby sa každý rok vykonávali hodnotenia prístupnosti a efektívnosti týchto pôžičiek, aby sa zaručila väčšia transparentnosť, pokiaľ ide o konečné miesto ich určenia, a aby sa zlepšil administratívny postup."@sk19
"Evropska investicijska banka igra glavno vlogo v povečevanju ravni konvergence po vsej Evropski uniji, kar je bil ključen prispevek v gospodarski recesiji, ki je močno prizadela vlaganja, zlasti v javno infrastrukturo. Menim, da se je EIB odzvala zelo hitro na izzive, ki jih je prinesla kriza, na primer s tem, da je odobrila financiranje Romuniji v skupnem znesku skoraj 1,5 milijard EUR za leto 2009. Ta posojila potrjujejo, na kako raznolike načine se banka vključuje v pospešitev procesa premostitve razvojnih vrzeli v popristopnem obdobju. Kot so dejali moji kolegi poslanci, je velik del posojil namenjen podpori malim in srednje velikim podjetjem. Menim, da lahko boljši dostop teh podjetij do kapitala odigra ključno vlogo v spodbujanju evropskega gospodarstva in odpravljanju brezposelnosti. V tem smislu bi bilo koristno vsako leto oceniti dostopnost in učinkovitost teh posojil, da bi zagotovili večjo preglednost glede njihovega končnega cilja in izboljšali upravni postopek."@sl20
"Europeiska investeringsbanken spelar en viktig roll för att öka konvergensnivån i hela EU, ett nödvändigt bidrag under den ekonomiska recession som har slagit hårt mot investeringarna, framför allt inom den offentliga infrastrukturen. Jag anser att EIB har reagerat mycket snabbt på de utmaningar som krisen har medfört, till exempel genom att bevilja finansiering till Rumänien på totalt nästan 1,5 miljard euro för 2009. Genom dessa lån framhävs den mångsidiga omfattningen av bankens engagemang för att påskynda processen att överbrygga utvecklingsklyftorna under perioden efter anslutningen. Som mina kolleger har påpekat ska en betydande del av lånen användas för att stödja små och medelstora företag. Jag anser att förbättrandet av dessa företags tillgång till kapital kan spela en nyckelroll för att få fart på den europeiska ekonomin och bekämpa arbetslösheten. I detta avseende vore det ändamålsenligt om utvärderingen utfördes varje år om tillgängligheten och effektiviteten av dessa lån för att garantera större öppenhet när det gäller deras slutdestination och för att förbättra den administrativa processen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph