Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-05-05-Speech-3-623"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100505.80.3-623"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Signor Presidente, onorevoli colleghi, la relazione che viene alla nostra discussione stasera e al voto di domani si inserisce nel grande lavoro di implementazione del pacchetto 20/20/20, che io credo rimanga uno dei frutti più lungimiranti e significativi della scorsa legislatura europea. Se mi dicessero cosa devo salvare dei cinque anni precedenti, sicuramente in testa a questo elenco metterei il pacchetto 20/20/20. Credo sia importante anche dire che su questa relazione c’è stato un lavoro molto intenso, sia della Commissione europea – ci sono a monte di questa relazione una comunicazione e una raccomandazione – e poi anche un lavoro della commissione ITRE e di altre, che hanno arricchito la relazione iniziale di molti suggerimenti, integrazioni ed emendamenti arricchenti il nostro lavoro. Credo che su un unico punto rimanga un po’ di divergenza nel Parlamento – che mi auguro si potrà superare con il voto di domani – ed è relativo al carattere più o meno vincolante che noi vogliamo attribuire ai contenuti di questa relazione, di cui comunque voglio sottolineare appunto il lavoro fatto con grande intesa e grande unanimità. Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT o TIC che dir si voglia) costituiscono un settore importante, anche proprio come peso nell’economia europea: si parla del 7% della forza lavoro, cioè costituiscono il 7% della forza lavoro europea, e rappresentano il 6% del PIL, quindi una quota non insignificante anche dell’economia e della forza produttiva e occupazionale del contesto europeo. Sono anche molto importanti non solo, appunto, per quello che rappresentano, ma anche per l’apporto che possono dare e per il ruolo significativo essenziale che possono svolgere per cercare di raggiungere quella transizione della nostra economia verso una realtà di economia, pur sempre sviluppata ma a minor contenuto di emissioni e di carbonio e quindi meno inquinante per il nostro futuro e per il futuro delle nuove generazioni, e possono costituire, insomma, non a parole, ma nei fatti concreti, nei cambiamenti che possono portare al modo di produrre, al modo di vivere, di muoverci e di consumare nella nostra realtà, a quella rivoluzione industriale che per molti caratterizzerà proprio il futuro della vita sociale ed economica, non solo nel nostro continente ma nel mondo intero. In che senso possono le TIC dare questo grande apporto alla trasformazione della nostra economia? Innanzitutto, modificando il settore stesso: la relazione vuole dimostrare come questo settore possa innanzitutto guardare al suo interno, per vedere come si possono produrre strumenti di comunicazione, di microelettronica e altro, consumando meno energia, cioè essendo al loro interno più efficienti. Poi possono contribuire moltissimo nei grandi settori, quello delle abitazioni e quello del trasporto, due settori – riprendo i dati della Commissione – dove una maggiore efficienza, secondo quelli che sono i dettami europei e i target dati anche dal 20/20/20, possono portare a una riduzione – giacché oggi sono i trasporti che consumano il 26% dell’energia in Europa, il 40% viene consumato nelle abitazioni per il riscaldamento e per il raffreddamento, a seconda delle stagioni – anche molto elevata di queste emissioni e possono comportare quote di efficienza molto significative. Senza contare che poi i campi di applicazione, se questi sono i grandi settori, toccano la nostra vita in settori molto significativi. Penso a tutto il settore bancario, al settore dei rapporti nella pubblica amministrazione, a tutto l’ e a tutti i servizi, in sostanza, che possono vedere, con l’applicazione di queste tecnologie, risparmio di emissioni di carbonio ma anche risparmio di tempo, con conseguente miglioramento della qualità della vita dei cittadini e della qualità della vita sociale. Quindi un’importanza significativa: ma credo che tanto più significativa sarà questa relazione se domani il Parlamento approverà il carattere vincolante. Due soli esempi, Presidente, se mi consente: la lettura dei telecontatori, gli le le reti europee e anche le Proprio ieri, in quest’Aula, 700 sindaci d’Europa, alla presenza del nostro Presidente e del Commissario europeo, hanno stretto un nuovo patto che vuole proprio lavorare sull’efficienza delle città, dove vive il 70% dei cittadini europei, che possono dunque dare un grande contributo di efficienza e di migliore sviluppo economico e sociale."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Pane předsedající, dámy a pánové, zpráva, o které dnes večer hovoříme a o které budeme zítra hlasovat, je součástí velkého úsilí o prosazení balíčku 20/20/20, o kterém se domnívám, že je stále jednou z nejprozíravějších a nejvýznamnějších věcí, které vyšly z minulého funkčního období Evropského parlamentu. Pokud by se mě někdo zeptal, co bych chtěla z uplynulých pěti let uchovat, určitě bych na první místo seznamu umístila balíček 20/20/20. Domnívám se, že je třeba zmínit, že této zprávě předcházela velmi intenzivní práce jak ze strany Evropské komise – této zprávě předcházelo sdělení a doporučení – tak ze strany Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a dalších, kteří obohatili původní zprávu a naši práci o mnoho připomínek, doplňků a změn. Domnívám se, že v Parlamentu stále existuje jistá různost názorů ohledně jednoho bodu, a doufám, že zítřejším hlasováním může být překonána. Týká se větší nebo menší závaznosti povahy, kterou bychom rádi dali obsahu této zprávy, která, jak bych ráda zdůraznila, vznikala v ovzduší velkého pochopení a velké jednoty. Informační a komunikační technologie (IKT) jsou důležitým odvětvím v neposlední řadě i pro svůj vliv, který mají v evropském hospodářství: představují 7% pracovních sil – evropských pracovních sil – a 6% hrubého domácího produktu, tedy významný podíl evropského hospodářství a rovněž evropských výrobních a pracovních sil. Přesně vzato jsou rovněž velmi důležité nejen pro to, co představují, ale i pro přínos, který mohou mít, a pro zásadní, významnou roli, kterou mohou sehrát ve snaze o dosažení tohoto přechodu od našeho hospodářství do stavu, v němž hospodářství, i když již rozvinuté, produkuje méně emisí a má nižší obsah uhlíku, a bude tak menším znečisťovatelem pro naši budoucnost a pro budoucnost příštích generací. Krátce řečeno, IKT mohou představovat – nejen ve slovech, ale v konkrétních opatřeních – změny, které mohou vést ke způsobu výroby, života, dopravy a spotřeby v naší společnosti a k takové průmyslové revoluci, která bude podle mnohých skutečně charakterizovat budoucnost společenského a hospodářského života, nejen na našem kontinentu, ale na celém světě. Jak mohou IKT tak velkým dílem přispět k transformaci našeho hospodářství? Především změnou samotného odvětví: cílem zprávy je ukázat, jak se – v první řadě – může toto odvětví zaměřit samo na sebe, aby zjistilo, jak může vytvářet komunikační, mikroelektronické a jiné nástroje, které spotřebovávají méně energie, a jsou tedy podstatně účinnější. Dále mohou významně přispět v hlavních odvětvích, v odvětvích bydlení a dopravy. Tato dvě poslední odvětví – uvádím data Komise – jsou odvětvími, v nichž větší účinnost podle evropských pravidel a cílů stanovených rovněž v balíčku 20/20/20 může vést k velmi podstatnému snížení těchto emisí – protože dopravní odvětví v současnosti spotřebovává 26% energie v Evropě a 40% je spotřebováváno v domácnostech na vytápění a chlazení v závislosti na ročním období – a může dosáhnout velmi vysoké účinnosti. Není třeba zmiňovat, že tento rozsah v případě hlavních odvětví ovlivňuje naše životy ve velmi důležitých oblastech. Mám na mysli veškeré bankovní odvětví, vztahy ve veřejné správě, celé odvětví elektronické správy a všechny služby, zkrátka vše, co bude schopno s využitím těchto technologií nejen snížit své emise uhlíku, ale také ušetřit čas, a tím zlepšit kvalitu života Evropanů i kvalitu společenského života. Je to tedy nanejvýš důležité. Věřím však, že celá tato zprava bude významnější, pokud Parlament zítra schválí její závazný charakter. Dovolíte-li, pane předsedající, uvedla bych jen dva příklady: inteligentní měřiče a inteligentní elektrické rozvodné sítě a dále inteligentní města. Právě včera v tomto plénu 700 evropských starostů a primátorů před naším předsedou a evropským komisařem uzavřelo novou dohodu, která je zaměřena na zlepšení účinnosti měst, ve kterých žije více než 70% evropských občanů, a která tak mohou značně přispět ke zvýšení účinnosti a hospodářskému a společenskému rozvoji."@cs1
"− Hr. formand, mine damer og herrer! Den betænkning, vi forhandler om i aften, og som vi skal stemme om i morgen, indgår i en større indsats for at gennemføre 20-20-20-pakken, som jeg mener stadig er noget af det mest fremsynede og betydningsfulde, der er opnået i den foregående parlamentsperiode i Europa. Hvis jeg blev spurgt om, hvad jeg ville gemme fra de seneste fem år, ville jeg afgjort placere 20-20-20-pakken øverst på listen. Jeg finder det vigtigt at tilføje, at der er arbejdet meget intenst med denne betænkning, både i Kommissionen – en meddelelse og en anbefaling er gået forud for betænkningen – og i Udvalget om Industri, Forskning og Energi samt fra andres side. De berigede den foreløbige betænkning og vores arbejde med mange forslag, tilføjelser og ændringsforslag. Jeg mener, der stadig er en lille uenighed i Parlamentet om ét punkt, og jeg håber, den bliver klaret i morgen ved afstemningen. Den vedrører den mere eller mindre bindende beskaffenhed, vi ønsker at tillægge indholdet af denne betænkning, der, og det vil jeg gerne understrege, blev udarbejdet i en atmosfære af stor forståelse og stor enstemmighed. Informations- og kommunikationsteknologien (ikt) er en vigtig sektor, faktisk ikke mindst fordi den udgør en vægtig del af den europæiske økonomi. Den beskæftiger 7 % af arbejdsstyrken – af arbejdsstyrken i Europa – og 6 % af BNP, dvs. en væsentlig del af den europæiske økonomi og også af den produktive arbejdsstyrke i Europa. Ikt er også meget vigtig, ikke kun på grund af netop det, den er, men også på grund af det, den kan bidrage med, og på grund af den afgørende og betydningsfulde rolle, den kan spille med hensyn til at prøve at opnå denne overgang fra vores økonomi til en situation, hvor økonomien trods en stadig udvikling producerer færre emissioner og har et lavere kulstofindhold, så den forurener mindre i vores og kommende generationers fremtid. Kort sagt kan ikt, ikke i ord, men helt konkret, betyde ændringer, der kan føre til måder at producere, leve, rejse og forbruge på i vores samfund og til den industrielle revolution, som for manges vedkommende faktisk vil kendetegne fremtidens sociale og økonomiske liv, ikke blot på vores kontinent, men i hele verden. Hvordan kan ikt yde dette væsentlige bidrag til at ændre vores økonomi? For det første ved at ændre selve sektoren. Hensigten med betænkningen er at vise, hvordan man i sektoren først og fremmest kan kigge indad for at finde ud af, hvordan man kan producere kommunikations-, mikroelektronik- og andre instrumenter, der forbruger mindre energi og dermed er mere effektive. Dernæst kan ikt yde et kolossalt bidrag inden for de største sektorer, inden for bolig- og transportsektoren. De sidste – og her nævner jeg data fra Kommissionen – er sektorer, hvor der ifølge EU's regler og de målsætninger, som også er fastlagt i 20-20-20-pakken, med en større effektivitet kan ske en meget betydelig emissionsreduktion, eftersom transportsektoren i dag står for 26 % af energiforbruget i Europa, og 40 % forbruges i hjemmene til opvarmning og nedkøling, afhængig af årstid, og hvor der kan opnås et meget højt effektivitetsniveau. Her er det ikke nævnt, at omfanget for de største sektorers vedkommende påvirker vores liv på meget betydningsfulde områder. Jeg tænker her på hele banksektoren, på forbindelserne i den offentlige forvaltning, på hele e-forvaltningssektoren og kort sagt alle tjenesterne, som ved at anvende disse teknologier vil blive i stand til ikke blot at reducere deres egne CO emissioner, men også at spare tid, hvilket vil medføre en forbedring af europæernes livskvalitet og af kvaliteten af det sociale liv. Dette er derfor af allerstørste betydning. Jeg mener imidlertid, at denne betænkning vil få langt større betydning, hvis Parlamentet vedtager dens bindende karakter i morgen. Hvis jeg må komme med blot to eksempler, hr. formand, nemlig intelligente målere og det intelligente elnet samt intelligente byer. Så sent som i går indgik 700 europæiske borgmestre en ny aftale her i Parlamentet, foran vores formand og EU-kommissæren, med netop det formål at forbedre effektiviteten i byerne, der huser mere end 70 % af den europæiske befolkning, og som derfor kan bidrage kraftigt til at øge effektiviteten og den økonomiske og sociale udvikling."@da2
"Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, der Bericht, um den es in der Aussprache heute Abend geht und über den wir morgen abstimmen werden, ist ein Teil der Bemühungen zur Umsetzung des Pakets 20/20/20, das in meinen Augen immer noch eines der weitsichtigsten und bedeutendsten Dinge ist, die in der vorangehenden Amtsperiode erreicht worden sind. Wenn man mich fragen würde, was ich aus den letzten fünf Jahren hinüberretten würde, ich würde das Paket 20/20/20 sicherlich ganz oben auf meine Liste setzen. Ich sollte hinzufügen, dass sehr viel intensive Arbeit in diesen Bericht eingegangen ist, und zwar seitens der Europäischen Kommission – tatsächlich gingen diesem Bericht eine Mitteilung und eine Empfehlung voraus – sowie des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie und anderer Arbeitsgruppen. Sie alle haben den ursprünglichen Bericht und unsere Arbeit mit vielen Vorschlägen, Ergänzungen und Verbesserungen bereichert. Ich glaube, dass in einem Punkt immer noch ein bisschen Uneinigkeit im Parlament besteht, aber ich hoffe, dass wir diese bei der morgigen Abstimmung überwinden können. Ich meine damit den Grad der Verbindlichkeit, die wir den Inhalten des Berichts verleihen wollen, der, was ich hervorheben möchte, in einem Umfeld großer Einsicht und Einstimmigkeit erarbeitet worden ist. Die Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) sind ein wichtiger Bereich, zumal sie in der europäischen Wirtschaft eine große Rolle spielen: Sie stellen 7 % der europäischen Arbeitskräfte bzw. 6 % des BIP und somit einen beachtlichen Anteil der europäischen Wirtschaft, Produktion und Beschäftigung. Wichtig sind sie darüber hinaus aber auch aufgrund ihres potenziellen Beitrags im Hinblick auf die Schaffung eines Übergangs unserer Wirtschaft hin zu einer immer noch hochentwickelten, aber emissions- und kohlenstoffarmen Wirtschaft, die unsere Zukunft und die der kommenden Generationen weniger verschmutzen wird. Um mich kurz zu fassen, sie stehen – nicht durch Worte, sondern durch Taten – für Änderungen in Richtung einer neuer Art des Produzierens, Lebens, Reisens und Verbrauchens in unserer Gesellschaft und einer industriellen Revolution, die für viele die Zukunft sozialen und wirtschaftlichen Lebens definieren wird, nicht nur auf unserem Kontinent, sondern weltweit. Wie können die IKT dazu beitragen, diesen Wandel in unserer Wirtschaft zu bewerkstelligen? Erstens, indem sie den Sektor selbst verändern: Mit dem Bericht soll gezeigt werden, wie dieser Sektor Kommunikation, Mikroelektronik und andere energiesparende und somit effizientere Geräte erzeugen kann. Ferner können sie einen großen Beitrag in Bezug auf die größten Sektoren, den Bau- und den Verkehrssektor, leisten. Letztere – ich berufe mich auf Daten der Kommission – sind Sektoren, in denen bessere Effizienz gemäß den europäischen Bestimmungen und Zielsetzungen, die ebenfalls im Rahmen des Pakets 20/20/20 festgelegt wurden, zu einer erheblichen Minderung dieser Emissionen führen kann – der Verkehrssektor verbraucht heute europaweit 26 % der Energie, und 40 % der Energie werden, je nach Jahreszeit, in den Haushalten durch Heizung oder Kühlung verbraucht – und die einen hohen Grad an Effizienz erreichen können. Ganz zu schweigen davon, dass diese großen Sektoren auf wesentliche Bereiche unseres Lebens einwirken. Ich meine damit den gesamten Bankensektor, die Beziehungen in der öffentlichen Verwaltung, den gesamten Governmentbereich und sämtliche Dienstleistungen, die dank der Anwendung dieser Technologien nicht nur in der Lage sein werden, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren, sondern auch noch Zeit zu sparen, was naturgemäß eine Verbesserung der Lebensqualität der Europäerinnen und Europäer und des Lebens in der Gesellschaft bewirkt. Es handelt sich also um einen bedeutenden Faktor. Ich denke aber, dass dieser Bericht noch viel bedeutender sein wird, falls das Parlament morgen darüber verbindlich abstimmt. Lassen Sie mich, Herr Präsident, nur einige wenige Beispiele nennen: Intelligente Verbrauchsmessung, intelligente Stromnetze und Smart Cities Erst gestern haben 700 europäische Bürgermeister an diesem Ort, vor den Augen unseres Präsidenten und der Europäischen Kommission, ein neues Abkommen geschlossen, das darauf abzielt, die Effizienz der Städte zu verbessern, in denen über 70 % der europäischen Bürgerinnen und Bürger leben und die daher einen großen Beitrag zur vermehrten Effizienz und wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung leisten können."@de9
"− Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η έκθεση που συζητάμε σήμερα το απόγευμα και για την οποία θα ψηφίσουμε αύριο εντάσσεται στο πλαίσιο μιας σημαντικής προσπάθειας για την εφαρμογή της δέσμης μέτρων 20/20/20, η οποία πιστεύω ότι είναι ένα από τα πιο μακρόπνοα και σημαντικά σχέδια που προέκυψαν από την τελευταία ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική περίοδο. Αν με ρωτούσαν τι θα κρατούσα από τα τελευταία πέντε χρόνια, η δέσμη μέτρων 20/20/20 θα ήταν σίγουρα στην κορυφή των επιλογών μου. Πιστεύω πως είναι σημαντικό να προσθέσουμε ότι καταβλήθηκαν πολύ εντατικές προσπάθειες για την κατάρτιση της συγκεκριμένης έκθεσης, τόσο εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής –μια ανακοίνωση και μια σύσταση προηγήθηκαν της παρούσας έκθεσης– όσο και εκ μέρους της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, αλλά και άλλων οργάνων. Όλοι αυτοί εμπλούτισαν την αρχική έκθεση και το έργο μας με πολλές προτάσεις, προσθήκες και τροποποιήσεις. Νομίζω πως συνεχίζει να υπάρχει μια ελαφρά διχογνωμία εντός του Κοινοβουλίου σχετικά με ένα σημείο, και εύχομαι αυτή να μπορέσει να ξεπεραστεί με την αυριανή ψηφοφορία. Αφορά τον περισσότερο ή λιγότερο δεσμευτικό χαρακτήρα που θέλουμε να προσδώσουμε στο περιεχόμενο της παρούσας έκθεσης η οποία, θα ήθελα να τονίσω, ότι καταρτίστηκε σε περιβάλλον μεγάλης κατανόησης και ευρείας ομοφωνίας. Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) αντιπροσωπεύουν έναν σημαντικό τομέα, ακριβώς εξαιτίας της βαρύτητας που έχουν για την ευρωπαϊκή οικονομία: αντιστοιχούν στο 7% του εργατικού δυναμικού –του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού– και στο 6% του ΑΕγχΠ, κατέχοντας επομένως ένα σημαντικό μερίδιο της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς επίσης και του ευρωπαϊκού παραγωγικού και εργατικού δυναμικού. Οι τεχνολογίες αυτές είναι επίσης πολύ σημαντικές όχι μόνο ακριβώς για εκείνο το οποίο αντιπροσωπεύουν, αλλά και για τη συμβολή που μπορούν να έχουν και για τον καίριο, σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν ως προς τις προσπάθειες επίτευξης αυτής της μετάβασης από την οικονομία μας σε μια κατάσταση στην οποία η οικονομία, αν και θα συνεχίζει να αναπτύσσεται, θα παράγει λιγότερες εκπομπές και θα έχει χαμηλότερη περιεκτικότητα σε άνθρακα ρυπαίνοντας, επομένως, λιγότερο τόσο για το δικό μας μέλλον όσο και για εκείνο των ερχόμενων γενεών. Εν ολίγοις, αυτές μπορούν να αντιπροσωπεύουν –όχι στα λόγια, αλλά με συγκεκριμένες πράξεις– αλλαγές που μπορούν να οδηγήσουν την κοινωνία μας σε έναν συγκεκριμένο τρόπο παραγωγής, ζωής, μεταφορών και κατανάλωσης, και σε μια βιομηχανική επανάσταση που, για πολλούς, θα χαρακτηρίζει το μέλλον της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, όχι μόνο στην ήπειρό μας αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Πώς μπορούν οι ΤΠΕ να έχουν μια τόσο σημαντική συμβολή στη μεταμόρφωση της οικονομίας μας; Πρώτον, με την αλλαγή του ίδιου του τομέα: η έκθεση έχει στόχο να καταδείξει με ποιον τρόπο ο συγκεκριμένος τομέας μπορεί, πρώτα απ’ όλα, να στραφεί προς το εσωτερικό του για να βρει πώς θα μπορέσει να παράγει μέσα επικοινωνίας, μικροηλεκτρονικής τεχνολογίας και άλλα μέσα που θα καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια και θα είναι, επομένως, από τη φύση τους περισσότερο αποδοτικά. Ύστερα, μπορούν να έχουν τεράστια συμβολή σε σημαντικούς τομείς, όπως π.χ. στους τομείς της στέγασης και των μεταφορών. Οι τελευταίοι –παραθέτω στοιχεία της Επιτροπής– είναι δύο τομείς στους οποίους η αύξηση της απόδοσης, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και τους στόχους που έχουν επίσης τεθεί από τη δέσμη μέτρων 20/20/20, μπορούν να οδηγήσουν σε μια πολύ σημαντική μείωση αυτών των εκπομπών – καθώς, σήμερα, ο τομέας των μεταφορών καταναλώνει το 26% της ενέργειας στην Ευρώπη, ενώ το 40% καταναλώνεται για οικιακή θέρμανση και ψύξη, ανάλογα με την εποχή– και μπορεί να πετύχει πολύ υψηλά επίπεδα απόδοσης. Και δεν χρειάζεται να αναφερθεί ότι το πεδίο εφαρμογής, σε ό,τι αφορά τους πολύ σημαντικούς τομείς, επηρεάζει πολύ σημαντικές πτυχές της ζωής μας. Αναφέρομαι σε ολόκληρο τον τραπεζικό τομέα, στις σχέσεις στο εσωτερικό της δημόσιας διοίκησης, σε ολόκληρο τον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και σε όλες τις υπηρεσίες, εν ολίγοις, σε εκείνους τους τομείς που, με την εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών, θα καταστήσουν δυνατή τη μείωση των εκπομπών άνθρακα αλλά και την εξοικονόμηση χρόνου, με αποτέλεσμα τη βελτίωση στην ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων και στην ποιότητα της κοινωνικής ζωής. Αυτό, επομένως, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ωστόσο, πιστεύω ότι η έκθεση αυτή θα αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη σημασία αν το Κοινοβούλιο εγκρίνει αύριο τον δεσμευτικό της χαρακτήρα. Θα ήθελα μόνο, αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, να αναφέρω δύο παραδείγματα: τους ευφυείς μετρητές και το ευφυές δίκτυο και τις ευφυείς πόλεις. Μόλις χθες, 700 ευρωπαίοι δήμαρχοι συνήψαν μια νέα συμφωνία σε αυτήν την Αίθουσα, ενώπιον του Προέδρου μας και του Ευρωπαίου Επιτρόπου, με στόχο ακριβώς τη βελτίωση της απόδοσης των πόλεων, στις οποίες κατοικεί πάνω από το 70% των ευρωπαίων πολιτών και οι οποίες, επομένως, μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην αύξηση της απόδοσης και στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη."@el10
"− Mr President, ladies and gentlemen, the report which we are debating this evening and on which we shall vote tomorrow is part of a major effort to implement the 20/20/20 package, which I believe is still one of the most far-sighted and significant things to have come out of the last European parliamentary term. If asked what I would save from the last five years, I would definitely place the 20/20/20 package at the top of the list. I believe that it is important to add that some very intense work went into this report, on the part of both the European Commission – a communication and a recommendation preceded this report – and the Committee on Industry, Research and Energy and others. They enriched the initial report and our work with many suggestions, additions and amendments. I believe that there is still a slight difference of opinion within Parliament over one point, and I hope that it can be overcome with tomorrow’s vote. It concerns the more or less binding nature that we wish to attribute to the contents of this report, which I would like to make a point of saying was drafted in a context of great understanding and great unanimity. Information and communication technologies (ICTs) represent an important sector, not least, in fact, because of the weight they carry in the European economy: they account for 7% of the labour force – of the European labour force – and 6% of GDP, thus a significant share of the European economy and of the European productive and labour force too. They are also very important not only, precisely, for what they represent, but also for the contribution they can make and for the essential, significant role that they can play in terms of trying to achieve this transition from our economy to a situation in which the economy, though still developed, produces fewer emissions and has a lower carbon content and will thus pollute less for our future and for that of the generations to come. In short, they can represent – not in words, but in concrete actions – changes that can lead to a way of producing, living, travelling and consuming in our society, and to that industrial revolution that, for many, will actually characterise the future of social and economic life, not only on our continent but throughout the entire world. How can ICTs make this major contribution to transforming our economy? Firstly, by changing the sector itself: the report is intended to demonstrate how this sector can, first and foremost, look within itself to see how it can produce communication, microelectronic and other instruments that consume less energy, and are thus inherently more efficient. Next, they can make an enormous contribution in the major sectors, in the housing and transport sectors. The latter two – I am quoting data from the Commission – are sectors in which greater efficiency, according to the European rules and the targets also laid down by the 20/20/20 package, can lead to a very substantial reduction in these emissions – since, today, the transport sector consumes 26% of the energy in Europe, and 40% is consumed in homes for heating and cooling, depending on the season – and can achieve very high levels of efficiency. This is without mentioning that the scope, in the case of the major sectors, affects our lives in very significant areas. I am thinking of the entire banking sector, of the relationships within public administration, of the entire government sector and of all the services, in short, which, with the application of these technologies, will be able not only to reduce their carbon emissions but also to save time, with a consequent improvement in the quality of life of Europeans and in the quality of social life. This is, therefore, highly significant. However, I believe that this report will be all the more significant if Parliament approves its binding character tomorrow. I would like to offer just two examples, Mr President, if I may: smart meters and the smart grid, and smart cities Only yesterday, 700 European mayors concluded a new agreement in this House, before our President and the European Commissioner, aimed precisely at improving the efficiency of cities, which are home to more than 70% of European citizens and which can thus make a major contribution to increasing efficiency and economic and social development."@en4
"− Señor Presidente, Señorías, el informe que debatimos esta tarde y que someteremos a votación mañana forma parte de un gran esfuerzo dirigido a la puesta en marcha de la iniciativa 20-20-20, que, en mi opinión sigue siendo uno de los frutos más importantes y con más perspectiva de futuro de la legislatura anterior. Si me preguntaran qué salvaría de los últimos cinco años, colocaría la iniciativa 20-20-20 a la cabeza de la lists. Además, el presente informe ha sido fruto de un trabajo muy intenso tanto por parte de la Comisión Europea —el informe estuvo precedido por una comunicación y una recomendación— como por parte de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, entre otros, quienes perfeccionaron el informe inicial y nuestro trabajo con numerosas sugerencias, adiciones y enmiendas. Me parece que sigue habiendo una ligera diferencia de opinión en el Parlamento acerca de uno de los puntos, y espero que esta diferencia pueda superarse con la votación de mañána. Tiene que ver con la naturaleza más o menos vinculante que queremos atribuir al contenido de este informe, el cual, quiero insistir en esto, se redactó en un contexto de gran comprensión y unanimidad. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) constituyen un importante sector, en gran medida debido al peso que tienen en la economía europea, dado que representan el 7 % de la mano de obra —de la mano de obra en Europa— y generan un 6 % del PIB, es decir un porcentaje significativo de la economía europea y también de la mano de obra y la fuerza productiva de Europa. Asimismos, las TIC son muy importantes, pero no sólo por lo que representan, sino también por su posible contribución a la transición de nuestra economía a una situación en la que la economía, aunque todavía desarrollada, produzca menos emisiones y tenga un contenido más bajo de carbono, con lo que contaminará menos de cara a nuestro futuro y al de las generaciones siguientes. En resumen, pueden representar —no sólo en palabras, sino en actuaciones concretas— cambios capaces de propiciar una forma de producir, vivir, viajar y consumir en nuestra sociedad y esa revolución industrial que para muchos caracterizará el futuro de la vida social y económica, no sólo en nuestro continente sino en el mundo entero. ¿Cómo pueden las TIC contribuir de una forma tan importante a transformar nuestra economía? Primero, modificando su propio sector: el informe pretende demostrar cómo este sector puede, en primer lugar, realizar un análisis interno para buscar la forma de producir comunicación, microelectrónica y otros instrumentos que consuman menos energía y sean, por lo tanto, más eficientes. Segundo, pueden realizar una contribución enorme en los sectores principales, los hogares y el transporte. En estos dos últimos —y cito datos facilitados por la Comisión— una mayor eficiencia, de conformidad con las normas europeas y los objetivos contemplados por la iniciativa 20-20-20, podría propiciar una reducción sustancial de dichas emisiones —ya que, a día de hoy, el sector del transporte consume un 26 % de la energía en Europa, mientras que un 40 % se consume en los hogares, tanto en sistemas de calefacción como de aire acondicionado, en función de la estación— y podría lograr niveles de eficiencia muy elevados. Y ello sin mencionar que su alcance, en el caso de los principales sectores, afecta a nuestras vidas en ámbitos muy significativos. Estoy pensando en el sector bancario en general, en las relaciones en el seno de la administración pública, en la administración electrónica y en todos los servicios, que, con la aplicación de estas tecnologías, serán capaces no sólo de reducir sus emisiones de carbono sino también de ahorrar tiempo, con la consiguiente mejora de la calidad de vida de los europeos y de la calidad de vida de la sociedad. Así pues, esta cuestión reviste una gran importancia. No obstante, yo creo que el presente informe será aún más importante si el Parlamento aprueba mañana su naturaleza vinculante. Señor Presidente, quiero poner dos ejemplos: los contadores inteligentes y las redes eléctricas inteligentes, y también las ciudades inteligentes. Ayer mismo, 700 alcaldes europeos concluyeron un nuevo acuerdo en esta Cámara, ante nuestro Presidente y ante el Comisario Europeo, cuyo objeto es precisamente mejorar la eficiencia de las ciudades, en las que vive más del 70 % de los ciudadanos europeos, y que contribuirá de forma significativa a aumentar la eficiencia y el desarrollo económico y social."@es21
"− Austatud juhataja! Head kolleegid! Raport, mida täna õhtul arutame ja mille üle homme hääletame, on osa suuremast jõupingutusest rakendada algatust 20-20-20, mis on minu arvates üks Euroopa Parlamendi eelmisel ametiajal saavutatud ettenägelikemaid ja olulisimaid asju. Kui minult küsitaks, mis ma eelmisest viiest aastast alles jätaks, seaksin loendi etteotsa kindlasti algatuse 20-20-20. Arvan, et on oluline lisada, et raport nõudis väga intensiivset tööd, nii Euroopa Komisjoni – raportile eelnes teatis ja soovitus – kui ka tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ja teiste tööd. Nad rikastasid algset raportit ja meie tööd paljude ettepanekute, lisandite ja parandustega. Arvan, et parlamendis on ühe punkti osas ikka veel pisike arvamuse erinevus, ja loodan, et homse hääletusega on võimalik see ületada. See puudutab enam-vähem siduvat iseloomu, mida soovime anda raporti sisule, mis – soovin seda välja tuua – pandi kokku suure mõistmise ja suure üksmeele kontekstis. Side- ja infotehnoloogia esindab olulist sektorit ning tegelikult ei mängi siin mitte väikest rolli tähtsus, mis neil Euroopa majanduses on: nad moodustavad 7% tööjõust – Euroopa tööjõust – ja 6% SKTst, niisiis olulise osa Euroopa majandusest ja ka Euroopa tootlikest jõududest ja tööjõust. Need on ka väga olulised täpselt mitte ainult sellepärast, mida esindavad, vaid ka panuse pärast, mis need võivad anda, ja olulise, tähtsa rolli pärast, mida need võivad etendada püüdluses saavutada üleminek meie majandusest olukorda, kus majandus, mis on ikka veel arenenud, tekitab vähem heitkoguseid ja on madalama süsinikdioksiidisisaldusega ning seega saastab vähem meie tuleviku ning tulevaste põlvede tulevikus seisukohast. Ühesõnaga need esindavad – mitte sõnade, vaid konkreetsete meetmete kujul – muutusi, mis võivad näidata teed tootmise, elamise, reisimise ja tarbimise viisini meie ühiskonnas ning selle tööstusrevolutsioonini, mis tegelikult iseloomustab ühiskonna ja majanduselu tulevikku mitte ainult meie mandril, vaid terves maailmas. Kuidas saab teha info- ja sidetehnoloogia selle olulise panuse majanduse ümberkujundamisse? Esiteks sektori enda muutmisega: raport on mõeldud tõestama, kuidas sektor saab eelkõige enda sisse vaadata, et leida, kuidas ta suudaks toota side-, mikroelektroonilisi- ja muid seadmeid, mis tarbiks vähem energiat ja oleksid seega iseenesest tõhusamad. Järgmisena saavad nad anda tohutu panuse suuremates sektorites, eluaseme- ja transpordisektorites. Viimased kaks – tsiteerin andmeid komisjonilt – on sektorid, kus suurem tõhusus, mis lähtuks Euroopa eeskirjadest ja samuti algatusega 20-20-20 määratud sihtmärkidest, võiks viia väga olulise vähenemiseni nende heitkoguste puhul – kuna praegu tarbib transpordisektor 26% energiast Euroopast ja 40% tarbitakse kodudes kütteks ja toiduvalmistamiseks, olenevalt aastaajast – ning võiks saavutada väga kõrge tõhususe taseme. Seda kõike, rääkimata sellest, et rakendusala puudutab suuremate sektorite puhul meie elusid väga olulistes valdkondades. Pean silmas tervet pangandussektorit, suhteid avalikus halduses, tervet e-valitsuse sektorit ja kõiki teenuseid, mis kokkuvõtlikult öeldes nende tehnoloogiate rakendamise puhul mitte ainult ei suuda vähendada süsinikdioksiidiheidet, vaid ka säästa aega, mille tagajärjel paraneks eurooplaste elukvaliteet ja ühiskondliku elu kvaliteet. Seetõttu on see äärmiselt oluline. Arvan aga, et raport kujuneb veelgi olulisemaks, kui parlament homme selle siduva iseloomu kinnitab. Sooviksin pakkuda vaid kaks näidet, austatud juhataja, kui tohin: arukad mõõdikud ja arukas võrk ning arukad linnad. Alles eile sõlmisid 700 Euroopa linnapead siin täiskogul meie presidendi ja voliniku ees uue lepingu, mille eesmärk on just tõhususe täiustamine linnades, mis on koduks enam kui 70% Euroopa kodanikest ja mis suudavad nõnda anda olulise panuse tõhususe tõstmisse ja majandus- ning ühiskondlikku arengusse."@et5
"− Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, mietintö, josta keskustelemme tänä iltana ja josta äänestämme huomenna, on osa tärkeää työtä, jonka avulla pyritään panemaan täytäntöön 20/20/20-paketti, joka on uskoakseni edelleen yksi kaukokatseisimmista ja merkittävimmistä Euroopan parlamentin aikaansaannoksista viime kaudella. Jos minulta kysyttäisiin, mitä säilyttäisin viimeisiltä viideltä vuodelta, asettaisin aivan varmasti 20/20/20-paketin luettelon kärkeen. Uskoakseni on tärkeää lisätä vielä, että mietinnön hyväksi tehtiin melkoisesti intensiivistä työtä, sekä Euroopan komissiossa – mietintöä ennen laadittiin tiedonanto ja suositus – että teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnassa ja muissa valiokunnissa Lukuisat niiden tekemät ehdotukset, lisäykset ja tarkistukset rikastuttivat alkuperäistä mietintöä ja tekemäämme työtä. Luulen, että parlamentissa vallitsee edelleen lievä erimielisyys erään seikan osalta, ja toivon, että se saadaan ratkaistuksi huomisessa äänestyksessä. Kyse on siitä, miten sitovan luonteen haluamme antaa mietinnön sisällölle; mietinnön, jonka osalta haluan korostaa, että se laadittiin suuren yhteisymmärryksen ja suuren yksimielisyyden vallitessa. Tieto- ja viestintätekniikka (TVT) on tärkeä ala, eikä vähiten sen vuoksi, millainen painoarvo sillä on Euroopan taloudessa: sen osuus on yli seitsemän prosenttia työvoimasta – Euroopan työvoimasta – ja kuusi prosenttia bruttokansantuotteesta, eli kyse on merkittävästä Euroopan talouden sekä Euroopan tuotanto- ja työvoiman osuudesta. Nämä tekniikat ovat hyvin tärkeitä paitsi juuri sen vuoksi mitä ne edustavat, myös sen vuoksi, mitä niiden avulla voidaan saavuttaa, sekä sen keskeisen merkittävän roolin vuoksi mikä niillä voi olla, kun taloudessamme pyritään siirtymään tilanteeseen, jossa talouden edelleen kehittyessä syntyy vähemmän päästöjä ja pienempi hiilijälki, jolloin omaa ja tulevien sukupolvien tulevaisuutta saastutetaan vähemmän. Lyhyesti sanottuna ne voivat tuoda tullessaan – eivät vain puheen tasolla vaan konkreettisina toimina – muutoksia, jotka voivat vaikuttaa sellaiseen tapaan tuottaa, elää, matkustaa ja kuluttaa yhteiskunnassamme ja sellaiseen teolliseen vallankumoukseen, että nämä monien mielestä todella leimaavat yhteiskunta- ja talouselämää tulevaisuudessa, ei ainoastaan meidän mantereellamme, vaan kaikkialla maailmassa. Miten tieto- ja viestintätekniikan avulla voidaan merkittävästi vaikuttaa taloutemme muutokseen? Ensinnäkin muuttamalla itse alaa: mietinnön avulla on tarkoitus osoittaa, miten tällä alalla voidaan ennen kaikkea tarkastella alaa itseään sen määrittelemiseksi, miten se voi tuottaa viestintä-, mikroelektroniikka- ja muita välineitä, jotka kuluttavat vähemmän energiaa ja ovat näin ollen luonnostaan tehokkaampia. Lisäksi näistä tekniikoista voi olla valtavasti hyötyä kahdella merkittävällä alalla, asumis- ja liikennealoilla. Nämä kaksi alaa – lainaan komissiolta saatuja tietoja – ovat aloja, joilla tehokkuuden parantaminen voi EU:n sääntöjen ja myös 20/20/20-paketissa määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti johtaa erittäin merkittäviin päästövähennyksiin – tänä päivänä liikenneala kuluttaa nimittäin 26 prosenttia energiasta Euroopassa ja 40 prosenttia kuluu vuodenajasta riippuen kotien lämmitykseen tai jäähdyttämiseen – ja joilla voidaan saavuttaa hyvin suuri tehokkuus. Näin siis jättäen mainitsematta, että keskeisimmillä aloilla vaikutukset ulottuvat hyvin merkittäville alueille elämäämme. Tarkoitan tällä koko pankkialaa, yhteyksiä julkisen hallinnon kanssa, koko sähköisten hallintojärjestelmien alaa ja lyhyesti sanottuna kaikkia palveluja, joiden yhteydessä voidaan näiden tekniikoiden soveltamisen avulla paitsi vähentää hiilidioksidipäästöjä myös säästää aikaa, jolloin kansalaisten elämänlaatu ja yhteiskuntaelämän laatu paranee tämän mukaisesti. Tämän vuoksi kyse on erittäin merkityksellisestä asiasta. Olen kuitenkin sitä mieltä, että tämä mietintö on vielä merkityksellisempi, jos parlamentti hyväksyy huomenna sen sitovan luonteen. Vain kaksi esimerkkiä, arvoisa puhemies, jos sallitte: älykkäät mittauslaitteet ja älykkäät verkot, ja siten myös älykkäät kaupungit. Juuri eilen 700 eurooppalaista pormestaria teki tässä istuntosalissa, puhemiehemme ja komission jäsenen läsnä ollessa, uuden sopimuksen, jonka avulla on nimenomaan tarkoitus lisätä kaupunkien tehokkuutta. Niissä asuu yli 70 prosenttia EU:n kansalaisista, jotka voivat siis antaa merkittävän panoksen tehokkuuden ja taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen hyväksi."@fi7
"− Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, le rapport dont nous discutons ce soir et qui sera mis au vote demain s’intègre dans un effort majeur visant à mettre en œuvre le paquet 20-20-20 qui, je crois, reste l’une des initiatives les plus pertinentes et significatives à être sortie de la dernière législature européenne. Si l’on me demandait ce que je garderais des cinq dernières années, je placerais clairement le paquet 20-20-20 en tête de liste. Je pense qu’il est important d’ajouter que ce rapport est le résultat d’un travail très intense de la part de la Commission européenne – une communication et une recommandation ont précédé ce rapport – et de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, entre autres. Elles ont enrichi le rapport initial et nos travaux par de nombreuses suggestions, des ajouts et des amendements. Je crois que demeure au sein du Parlement une légère divergence d’opinion sur un point, et j’espère que le vote de demain nous permettra de la surmonter. Elle concerne le caractère plus ou moins contraignant que nous souhaitons attribuer au contenu de ce rapport qui, je tiens à mettre l’accent sur ce point, a été rédigé dans un climat de grande compréhension et de grande unanimité. Les technologies de l’information et des communications (TIC) représentent un secteur important, notamment, en fait, en raison du poids qu’elles représentent dans l’économie européenne, soient 7 % de la population active européenne et 6 % du PIB, et donc une part significative de l’économie européenne et également des forces productives et de travail européennes. Elles sont également très importantes non seulement, précisément, pour ce qu’elles représentent, mais aussi pour la contribution qu’elles peuvent apporter ainsi que pour le rôle significatif, essentiel qu’elles peuvent jouer en tentant de réaliser cette transition de notre économie vers une situation où celle-ci, pourtant encore développée, produira moins d’émissions et aura une teneur en carbone plus faible, et sera donc moins polluante pour notre futur et pour celui des générations à venir. En bref, elles peuvent représenter – non en mots, mais en actes concrets – des changements susceptibles d’influencer notre manière de produire, de vivre, de voyager et de consommer, et aboutir à cette révolution industrielle qui, pour beaucoup, caractérisera en fait l’avenir de la vie économique et sociale, non seulement sur notre continent mais dans le monde entier. De quelle manière les TIC peuvent-elles représenter une contribution majeure à la transformation de notre économie? Tout d’abord, en transformant le secteur lui-même: le rapport vise à démontrer comment ce secteur peut, d’abord et surtout, s’analyser lui-même dans la perspective de produire de la microélectronique de communication et autres instruments consommant moins d’énergie et donc intrinséquement plus efficaces. Ensuite, elles peuvent apporter une contribution considérable aux secteurs importants, notamment à ceux du logement et des transports. Ces deux derniers – j’utilise des données de la Commission – sont des secteurs dans lesquels un rendement plus grand, conformément aux règles européennes et aux objectifs formulés par le paquet 20-20-20, peut aboutir à une réduction très importante des émissions – étant donné qu’aujourd’hui le secteur des transports consomme 26 % de l’énergie en Europe, 40 % de celle-ci étant consommée, en fonction de la saison, dans le chauffage et la réfrigération – et peut atteindre des niveaux d’efficacité très élevés. J’omets de mentionner le fait que ces champs d’application, dans le cas des grands secteurs, affectent notre existence dans des domaines très importants. Je pense à l’ensemble du secteur bancaire, aux relations au sein des administrations publiques, à l’ensemble du secteur de l’administration en ligne et à tous les services qui, en bref, grâce à la mise en œuvre de ces technologies, seront en mesure non seulement de réduire leurs émissions de carbone, mais aussi de gagner du temps, entraînant par là une amélioration conséquente de la qualité de la vie des Européens et de la qualité de la vie sociale. Cela est donc d’une extrême importance. Toutefois je crois que ce rapport sera encore plus significatif si, demain, le Parlement approuve son caractère contraignant. Je voudrais juste citer deux exemples, Monsieur le Président, si vous me le permettez: les compteurs intelligents et le réseau intelligent, ainsi que les villes intelligentes. Dans la seule journée d’hier, 700 maires européens ont conclu un nouveau pacte, ici-même, devant notre président et le commissaire européen, visant précisément à améliorer l’efficacité énergétique des villes, où vivent plus de 70 % des citoyens européens, et qui peuvent donc contribuer fortement à l’augmentation de ladite efficacité et au développement économique et social."@fr8
". Elnök úr, hölgyeim és uraim, a ma esti vita és a holnapi szavazás tárgyát képező jelentés a 20/20/20 csomag végrehajtását célzó átfogó erőfeszítés részét képezi, amely véleményem szerint továbbra is az előző európai parlamenti időszak egyik legelőremutatóbb és legjelentősebb eredménye. Ha megkérdeznék, mit szeretnék átmenteni az elmúlt öt évből, mindenképpen a 20/20/20 csomag szerepelne a lista élén. Úgy gondolom, fontos hozzátenni, hogy mind az Európai Bizottság – a jelentést egy közlemény és egy ajánlás előzte meg –, mind pedig az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, illetve mások is rendkívül komoly munkát fektettek a jelentésbe. A kezdeti jelentést és munkánkat számos javaslattal, kiegészítéssel és módosítással gazdagították. Úgy tudom, egy pontot illetően továbbra is fennáll némi véleménykülönbség a Parlamenten belül, és bízom benne, hogy ezt a holnapi szavazáson áthidalhatjuk. Ennek oka az, hogy a jelentés tartalmát – amelynek szövegezése, ezt hangsúlyoznám, nagy megértésben és nagy egyetértésben zajlott – többé-kevésbé kötelező erővel kívánjuk felruházni. Az információs és kommunikációs technológia (IKT) fontos ágazatot képvisel, elsősorban tulajdonképpen az európai gazdaságon belüli súlya miatt: a munkaerő – az európai munkaerő – 7%-át foglalkoztatja, illetve a GDP 6%-át teszi ki, így az európai gazdaság, valamint az európai termelő- és munkaerő jelentős hányadáért felel. Az IKT szintén rendkívül fontos nem csupán azért, amit konkrétan képvisel, hanem azért is, mert hozzájárul ahhoz, és létfontosságú, jelentős szerepet játszik a tekintetben, hogy megpróbálja megvalósítani az áttérést jelenlegi gazdaságunkról egy olyan helyzetre, amelyben a gazdaság, bár továbbra is fejlett, kevesebb kibocsátást termel és kevesebb szén-dioxidot tartalmaz, ennélfogva pedig jövőnkre és a következő generációk jövőjére nézve mérsékeli a környezetszennyezést. Röviden tehát az IKT – nem szavak, hanem konkrét tettek formájában – olyan változásokat képviselhet, amelyek társadalmunkban a termelés, az élet, az utazás és a fogyasztás olyan módjaihoz és egy olyan ipari forradalomhoz vezethetnek, amely sokak számára ténylegesen a társadalmi és gazdasági élet jövőjét jellemzi majd, nem csupán kontinensünkön, hanem az egész világban. Hogyan játszhat az IKT ilyen jelentős szerepet gazdaságunk átalakításában? Először is magának az ágazatnak a megváltoztatása révén: a jelentés célja annak bemutatása, hogyan keresheti az ágazat elsősorban önmagában annak a lehetőségét, hogy olyan hírközlési, mikroelektronikai és egyéb eszközöket állítson elő, amelyek kevesebb energiát fogyasztanak és következésképpen hatékonyabbak. Ezenfelül hatalmas mértékben hozzájárulhatnak más ágazatokhoz, az ingatlan- és a közlekedési ágazathoz is. E két utóbbi – a Bizottság adatait idézem – olyan ágazatot képvisel, amelyben az európai szabályoknak és a 20/20/20 csomagban is megállapított céloknak megfelelő fokozottabb hatékonyság rendkívüli mértékű kibocsátáscsökkentéshez vezethet – hiszen a közlekedési ágazat jelenleg az európai energiafogyasztás 26%-át teszi ki, a háztartási fűtés és hűtés pedig az évszaktól függően 40%-ot emészt fel –, és így nagyfokú hatékonyságot eredményezhet. Azt pedig még nem is említettük, hogy a legnagyobb ágazatok esetében a jelenség mértéke életünk rendkívül fontos területeire is hatást gyakorol. Itt a teljes bankszektorra, a közigazgatáson belüli kapcsolatokra, a teljes e-kormányzati ágazatra és valamennyi szolgáltatásra gondolok, röviden mindazokra, amelyek e technológiák alkalmazásával nem csupán csökkenthetik szén-dioxid-kibocsátásukat, hanem egyben időt takaríthatnak meg, ezáltal pedig javíthatják az európaiak életminőségét és a társadalmi élet minőségét. Éppen ezért ez rendkívül jelentős. Úgy gondolom azonban, hogy a jelentés még nagyobb jelentőséggel bír majd, ha a Parlament holnap jóváhagyja annak kötelező jellegét. Elnök úr, ha megengedi, csupán két példát említenék: az intelligens mérőeszközöket és az intelligens hálózatokat, az intelligens városokat. Éppen tegnap 700 európai polgármester kötött új megállapodást itt, e Házban, elnökünk és az európai biztos előtt, amely megállapodás célja pontosan a városok hatékonyságának javítása, amelyek az európai polgárok több mint 70%-ának adnak otthont, és amelyek ezáltal nagymértékben elősegíthetik a hatékonyságot, illetve a gazdasági és társadalmi fejlődést."@hu11
"− Pone pirmininke, ponios ir ponai, pranešimas, kurį šį vakarą svarstome ir dėl kurio rytoj balsuosime, yra platesnio mėginimo įgyvendinti paketą 20/20/20, kuris, manau, tebėra vienas iš toliaregiškiausių ir svarbiausių dalykų per praėjusią Europos Parlamento kadenciją, dalis. Jeigu paklaustumėte, ką iš praėjusių penkerių metų kadencijos išsaugočiau, paketas 20/20/20 tikrai būtų mano sąrašo pradžioje. Manau, svarbu pridurti, kad rengiant šį pranešimą labai aktyviai dirbo tiek Europos Komisija (prieš šį pranešimą priimtas komunikatas ir rekomendacija), tiek Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas, tiek kiti asmenys. Dėl jų į pradinį pasiūlymą ir mūsų darbą įtraukta daug siūlymų, papildymų ir pakeitimų. Manau, Europos Parlamente vis dar kažkiek nesutariama vienu klausimu, ir tikiu, kad jį galima bus išspręsti per rytojaus balsavimą. Jis susijęs su daugiau ar mažiau privalomu pobūdžiu, kurį norėtume priskirti šio pranešimo turiniui, kuris, norėčiau pažymėti, parengtas labai sutartinai ir vieningai. Informacijos ir ryšių technologijos (IRT) – svarbus sektorius, bent jau dėl savo svarbos Europos ūkiui, joms tenka 7 proc. darbo jėgos (Europos darbo jėgos) ir 6 proc. BVP, taigi ir didelė Europos ekonomikos ir Europos gamybos ir darbo jėgos dalis. Jos itin svarbios ne tik dėl savo esmės, bet ir dėl to, kaip jos gali padėti, ir dėl savo esminio, reikšmingo vaidmens mėginant nuo dabartinės ekonomikos padėties pereiti prie padėties, kuriai esant ekonomikoje, nors tebeplėtojamoje, būtų mažiau išlakų ir mažiau anglies dvideginio, todėl ateityje mums ir mūsų kartoms mažėtų tarša. Apskritai šios technologijos ne teoriškai, bet praktiškai gali lemti pokyčius, dėl kurių pasikeistų mūsų visuomenės gamyba, gyvenimas, kelionės ir vartojimas, ir prasidėtų pramonės perversmas, kuris daugeliui iš tikrųjų reikštų socialinio ir ekonominio gyvenimo ateitį ne tik mūsų žemyne, bet ir visame pasaulyje. Kaip IRT gali taip reikšmingai padėti pertvarkyti mūsų ūkį? Pirma, jos pakeistų patį sektorių: pranešimu siekiama įrodyti, kaip šis sektorius pirmiausia gali „pažvelgti į save“, kad pamatytų, kaip jis gali kurti ryšius, mikroelektronines ir kitas priemones, vartojančias mažiau energijos ir taigi gerokai efektyvesnes. Antra, jos gali labai padėti didžiausiems sektoriams – būsto ir transporto. Šie du sektoriai (remiuosi Komisijos duomenimis) yra tie, kuriuose dėl didesnio efektyvumo, pagal pakete 20/20/20 nustatytas Europos taisykles ir tikslus, gali labai smarkiai sumažėti išlakų, nes dabar transporto sektorius suvartoja 26 proc. energijos Europoje, o 40 proc. energijos suvartojama būstams šildyti ir vėsinti, nelygu sezonas, ir gali būti pasiektas labai didelis efektyvumo lygis. Nereikia nė minėti, kad didžiausių sektorių atveju aprėptis turi labai didelės įtakos mūsų gyvenimui. Kalbu apie visą bankų sektorių, santykius su valstybės administracija, visą e. valdžios sektorių ir visas paslaugas, apskritai, taikant šias technologijas, galima bus sumažinti ne tik jų anglies dioksido išlakas, bet ir sutaupyti laiko ir taip pagerinti europiečių gyvenimo ir socialinio gyvenimo kokybę. Todėl tai labai svarbu. Tačiau manau, kad šis pranešimas turės dar didesnę reikšmę, jeigu Europos Parlamentas rytoj patvirtins jo privalomą pobūdį. Pone pirmininke, jeigu galima, norėčiau pateikti tik du pavyzdžius: pažangiojo matavimo prietaisai ir pažangieji elektros energijos tinklai bei pažangieji miestai. Vien vakar 700 Europos miestų merai, dalyvaujant mūsų Pirmininkui ir Europos Komisijos nariui, šiuose rūmuose sudarė naują susitarimą, kuriuo konkrečiai siekiama gerinti miestų, kuriuose gyvena daugiau kaip 70 proc. Europos piliečių ir kurie todėl gali reikšmingai padėti didinti efektyvumą bei ekonominę ir socialinę plėtrą, efektyvumą."@lt14
"− Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Ziņojums, par ko šovakar debatējam un par ko rīt balsosim, ir daļa no liela darba, īstenojot paketi „20/20/20”, kas, manuprāt, joprojām ir viens no tālredzīgākajiem un nozīmīgākajiem Eiropas Parlamenta iepriekšējā pilnvaru termiņā radītajiem instrumentiem. Ja man jautātu, ko es vēlētos paturēt no iepriekšējiem pieciem gadiem, saraksta augšgalā es noteikti iekļautu paketi „20/20/20”. Manuprāt, ir svarīgi piebilst, ka šajā ziņojumā ļoti intensīvu darbu ir ieguldījusi gan Eiropas Komisija — pirms šā ziņojuma tika izstrādāts paziņojums un ieteikums —, gan Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja un citi dalībnieki. Tie uzlaboja sākotnējo ziņojumu un mūsu darbu ar daudziem ierosinājumiem, papildinājumiem un grozījumiem. Es domāju, ka Parlamentā joprojām pastāv nelielas viedokļa atšķirības par vienu jautājumu, un ceru, ka rītdien paredzētajā balsojumā tās izdosies pārvarēt. Tās attiecas uz lielāku vai mazāku saistību apjomu, kādu vēlamies noteikt šā ziņojuma saturam, kas, es gribētu piebilst, ir izstrādāts lielas saprašanās un vienprātības gaisotnē. Informācijas un sakaru tehnoloģijas (IST) patiesībā ir ļoti svarīga nozare, jo tai ir nozīmīgs īpatsvars Eiropas Savienības ekonomikā. Tajā ir nodarbināti 7 % darbaspēka — Eiropas Savienības darbaspēka —, un tā rada 6 % no IKP, kas ir būtiska ES ekonomikas, kā arī Eiropas ražošanas nozares un darbaspēka daļa. Šīs tehnoloģijas ļoti svarīgas padara ne tikai to rezultāti, bet arī to iespējamais ieguldījums un iespējamā lielā loma centienos panākt pāreju no mūsu ekonomikas uz situāciju, kurā ekonomika, kas joprojām ir attīstīta, rada zemākas emisijas un mazāku oglekļa saturu, tādējādi mazāk apdraudot mūsu un nākamo paaudžu nākotni ar piesārņojumu. Īsi sakot, tās nevis ar vārdiem, bet ar konkrētām darbībām var simbolizēt pārmaiņas, kas mūsu sabiedrībā var radīt jaunu pieeju ražošanai, dzīvesveidam, ceļošanai un patērēšanai, kā arī izraisīt tādu rūpniecisko revolūciju, kas daudziem patiesībā raksturos sociālās un ekonomiskās dzīves nākotni ne tikai mūsu kontinentā, bet visā pasaulē. Kā IST var vērā ņemami sekmēt mūsu ekonomikas pārveidošanu? Pirmkārt, mainot pašu nozari — ziņojuma mērķis ir parādīt, kā šī nozare, pirmkārt un galvenokārt, var analizēt sevi, lai saprastu, kā iespējams ražot sakaru, mikroelektronikas un citus instrumentus, kas patērē mazāk enerģijas un tādējādi ir krietni energoefektīvāki. Tās var sniegt arī ļoti lielu ieguldījumu svarīgākajās nozarēs, mājokļu un transporta nozarē. Pēdējās divas — es citēju Komisijas datus — ir nozares, kurās saskaņā ar ES noteikumiem un mērķiem, kas noteikti arī paketē „20/20/20”, lielāka energoefektivitāte var radīt ļoti lielus emisiju samazinājumus — patlaban transporta nozare patērē 26 % no Eiropā patērētajiem enerģijas resursiem, bet 40 % enerģijas atkarībā no gadalaika tiek patērēti māju apkurei vai gaisa kondicionēšanai — un var nodrošināt ļoti augstu energoefektivitātes līmeni. Šeit nemaz netiek pieminēts, ka svarīgāko nozaru gadījumā šis apjoms ietekmē ļoti būtiskas mūsu dzīves jomas. Es domāju visu banku nozari, attiecības valsts pārvaldē, visu e-valdības nozari un visus pakalpojumus, kas ar šīm tehnoloģijām, varēs, īsi sakot, ne tikai samazināt to radītās oglekļa emisijas, bet arī ietaupīt laiku un attiecīgi uzlabot eiropiešu dzīves un sociālās dzīves kvalitāti. Tādēļ tas ir ļoti svarīgi. Tomēr es uzskatu, ka šis ziņojums būs vēl nozīmīgāks, ja rīt Parlaments apstiprinās tā saistošumu. Ja drīkstu, priekšsēdētāja kungs, vēlos sniegt tikai divus piemērus — viedā uzskaite un viedie tīkli, un viedās pilsētas Tikai vakar 700 Eiropas mēru mūsu priekšsēdētāja un Eiropas komisāra klātbūtnē šajā Parlamentā noslēdza jaunu vienošanos, kuras mērķis ir palielināt energoefektivitāti pilsētās, kur mīt vairāk nekā 70 % Eiropas pilsoņu un kas tādējādi var ievērojami sekmēt energoefektivitātes, kā arī ekonomiskās un sociālās attīstības palielināšanos."@lv13
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, la relazione che viene alla nostra discussione stasera e al voto di domani si inserisce nel grande lavoro di implementazione del pacchetto 20/20/20, che io credo rimanga uno dei frutti più lungimiranti e significativi della scorsa legislatura europea. Se mi dicessero cosa devo salvare dei cinque anni precedenti, sicuramente in testa a questo elenco metterei il pacchetto 20/20/20. Credo sia importante anche dire che su questa relazione c'è stato un lavoro molto intenso, sia della Commissione europea – ci sono a monte di questa relazione una comunicazione e una raccomandazione – e poi anche un lavoro della commissione ITRE e di altre, che hanno arricchito la relazione iniziale di molti suggerimenti, integrazioni ed emendamenti arricchenti il nostro lavoro. Credo che su un unico punto rimanga un po' di divergenza nel Parlamento – che mi auguro si potrà superare con il voto di domani – ed è relativo al carattere più o meno vincolante che noi vogliamo attribuire ai contenuti di questa relazione, di cui comunque voglio sottolineare appunto il lavoro fatto con grande intesa e grande unanimità. Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT o TIC che dir si voglia) costituiscono un settore importante, anche proprio come peso nell'economia europea: si parla del 7% della forza lavoro, cioè costituiscono il 7% della forza lavoro europea, e rappresentano il 6% del PIL, quindi una quota non insignificante anche dell'economia e della forza produttiva e occupazionale del contesto europeo. Sono anche molto importanti non solo, appunto, per quello che rappresentano, ma anche per l'apporto che possono dare e per il ruolo significativo essenziale che possono svolgere per cercare di raggiungere quella transizione della nostra economia verso una realtà di economia, pur sempre sviluppata ma a minor contenuto di emissioni e di carbonio e quindi meno inquinante per il nostro futuro e per il futuro delle nuove generazioni, e possono costituire, insomma, non a parole, ma nei fatti concreti, nei cambiamenti che possono portare al modo di produrre, al modo di vivere, di muoverci e di consumare nella nostra realtà, a quella rivoluzione industriale che per molti caratterizzerà proprio il futuro della vita sociale ed economica, non solo nel nostro continente ma nel mondo intero. In che senso possono le TIC dare questo grande apporto alla trasformazione della nostra economia? Innanzitutto, modificando il settore stesso: la relazione vuole dimostrare come questo settore possa innanzitutto guardare al suo interno, per vedere come si possono produrre strumenti di comunicazione, di microelettronica e altro, consumando meno energia, cioè essendo al loro interno più efficienti. Poi possono contribuire moltissimo nei grandi settori, quello delle abitazioni e quello del trasporto, due settori – riprendo i dati della Commissione – dove una maggiore efficienza, secondo quelli che sono i dettami europei e i target dati anche dal 20/20/20, possono portare a una riduzione – giacché oggi sono i trasporti che consumano il 26% dell'energia in Europa, il 40% viene consumato nelle abitazioni per il riscaldamento e per il raffreddamento, a seconda delle stagioni – anche molto elevata di queste emissioni e possono comportare quote di efficienza molto significative. Senza contare che poi i campi di applicazione, se questi sono i grandi settori, toccano la nostra vita in settori molto significativi. Penso a tutto il settore bancario, al settore dei rapporti nella pubblica amministrazione, a tutto l' e a tutti i servizi, in sostanza, che possono vedere, con l'applicazione di queste tecnologie, risparmio di emissioni di carbonio ma anche risparmio di tempo, con conseguente miglioramento della qualità della vita dei cittadini e della qualità della vita sociale. Quindi un'importanza significativa: ma credo che tanto più significativa sarà questa relazione se domani il Parlamento approverà il carattere vincolante. Due soli esempi, Presidente, se mi consente: la lettura dei telecontatori, gli le le reti europee e anche le Proprio ieri, in quest'Aula, 700 sindaci d'Europa, alla presenza del nostro Presidente e del Commissario europeo, hanno stretto un nuovo patto che vuole proprio lavorare sull'efficienza delle città, dove vive il 70% dei cittadini europei, che possono dunque dare un grande contributo di efficienza e di migliore sviluppo economico e sociale."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, het verslag waarover we vanavond debatteren en waarover we morgen zullen stemmen, maakt deel uit van de grote inspanning die geleverd moet worden om uitvoering te geven aan het 20-20-20-pakket, dat mijns inziens nog altijd een van de meest toekomstgerichte en betekenisvolle resultaten is van de vorige zittingsperiode van het Europees Parlement. Als iemand mij zou vragen wat ik van de afgelopen vijf jaar zou behouden, dan zou ik het 20-20-20-pakket absoluut bovenaan de lijst zetten. Ik denk dat het ook belangrijk is op te merken dat aan dit verslag intensief werk is gewerkt, zowel door de Commissie – een mededeling en een aanbeveling gingen aan dit verslag vooraf – als door de Commissie industrie, onderzoek en energie en andere commissies. Zij hebben het oorspronkelijke verslag en ons werk verrijkt met tal van suggesties, aanvullingen en amendementen. Over één punt bestaat binnen het Parlement denk ik nog een klein verschil van mening, en ik hoop dat dat met de stemming van morgen kan worden opgelost. Het betreft het min of meer bindende karakter dat we willen toekennen aan de inhoud van dit verslag, dat – en dit wil ik graag benadrukken – tot stand gekomen is in een geest van goede samenwerking en grote eensgezindheid. Informatie- en communicatietechnologie, ofwel ICT, is een belangrijke sector, niet in de laatste plaats vanwege de betekenis ervan voor de Europese economie: 7 procent van de – Europese – beroepsbevolking is werkzaam in deze sector, die 6 procent van het bbp, en dus een aanmerkelijk deel van de economie, het productievermogen en de beroepsbevolking van Europa voor zijn rekening neemt. Niet alleen hierom is ICT van groot belang maar ook vanwege de bijdrage die zij kan leveren en de essentiële, aanzienlijke rol die ze kan spelen in het streven naar de overgang van onze huidige economie naar een economie die weliswaar nog steeds ontwikkeld is, maar waarin sprake is van minder emissies en een lager koolstofgehalte en dus minder verontreiniging voor onze toekomst en die van de volgende generaties. Kortom, ICT kan – niet met woorden, maar met concrete feiten – veranderingen tot stand brengen die leiden naar die wijze van produceren, leven, reizen en consumeren in onze samenleving, naar die industriële revolutie die voor velen de toekomst van het sociaaleconomisch leven zal kenmerken, niet alleen op ons continent, maar overal ter wereld. Hoe kan ICT deze grote bijdrage leveren aan de transformatie van onze economie? Allereerst door de sector zelf te veranderen: het verslag heeft tot doel aan te tonen hoe deze sector eerst en vooral bij zichzelf te rade kan gaan om te onderzoeken hoe hij instrumenten voor bijvoorbeeld communicatie en micro-elektronica kan produceren die minder energie verbruiken en dus intrinsiek efficiënter zijn. Verder kan ICT een enorme bijdrage leveren binnen grote sectoren als huisvesting en vervoer. Dit zijn – ik grijp nu even terug op gegevens van de Commissie – sectoren waarin een grotere efficiëntie overeenkomstig de Europese voorschriften en de streefcijfers die ook in het 20-20-20-pakket zijn neergelegd, kan leiden tot eventueel zelfs een heel sterke vermindering van deze emissies. Op dit moment neemt de vervoerssector namelijk 26 procent van het energieverbruik in Europa voor zijn rekening en 40 procent wordt in woningen gebruikt voor verwarmen en koelen, afhankelijk van het seizoen. Er kan op die manier ook een zeer hoog niveau van energie-efficiëntie worden verwezenlijkt. En dan heb ik het nog niet eens over het feit dat het toepassingsbereik, in het geval van de grote sectoren, van invloed is op ons leven op uitermate belangrijke gebieden. Ik denk bijvoorbeeld aan de gehele banksector, aan de betrekkingen binnen het openbaar bestuur, aan het hele gebied van e-government – aan alle diensten, kortom, die dankzij de toepassing van deze technologieën niet alleen hun kooldioxide-emissies zullen kunnen terugdringen, maar tijd zullen kunnen besparen, met als gevolg een betere levenskwaliteit van de Europeanen en een betere kwaliteit van het maatschappelijk leven. Dit verslag is dus van zeer grote betekenis. Naar mijn mening zal het echter van nog grotere betekenis zijn als het Parlement morgen zijn goedkeuring hecht aan het bindende karakter ervan. Ik wil slechts twee voorbeelden geven als u mij toestaat, mijnheer de Voorzitter: slimme meters en slimme energienetten, en 'smart cities'. Gisteren nog hebben zevenhonderd Europese burgemeesters in dit Parlement, in de aanwezigheid van onze Voorzitter en de Europese commissaris, een nieuw akkoord gesloten dat juist daarop gericht was: het verbeteren van de energie-efficiëntie van steden, waar meer dan 70 procent van de Europese burgers woont en die aldus een grote bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de efficiëntie en van de sociaaleconomische ontwikkeling."@nl3
"− Panie przewodniczący, panie i panowie! Sprawozdanie, nad którym dzisiaj wieczór debatujemy, a jutro będziemy głosować stanowi część szerszych działań w celu wdrożenia pakietu 20/20/20, który wciąż uważam za najbardziej dalekowzroczne i znaczące osiągnięcie ostatniej kadencji Parlamentu Europejskiego. Gdyby mnie zapytano, co chciałabym zapamiętać z tych ostatnich pięciu lat zdecydowanie umieściłabym pakiet 20/20/20 na początku listy. Moim zdaniem trzeba dodać, że sprawozdanie to jest owocem bardzo intensywnej pracy, zarówno po stronie Komisji Europejskiej – poprzedziły go komunikat i zalecenie – jak i Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz innych podmiotów. Wzbogaciły one pierwotne sprawozdanie i naszą pracę o wiele sugestii, uzupełnień i poprawek. Wydaje mi się, że w Parlamencie nadal występuje pewna różnica zdań co do jednego punktu, ale mam nadzieję, że uda się ją rozstrzygnąć dzięki jutrzejszemu głosowaniu. Dotyczy ona mniej lub bardziej wiążącego charakteru, jaki chcemy nadać treści tego sprawozdania, a chcę zaznaczyć, że zostało ono sporządzone przy znakomitym porozumieniu i wielkiej jednomyślności. Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) to ważny sektor, również ze względu na jego znaczenie w gospodarce europejskiej - zatrudnia on 7 % wszystkich pracujących w Europie i generuje 6 % PKB, czyli ma znaczący udział w gospodarce europejskiej, europejskich mocach wytwórczych i liczbie zatrudnionych. Są one również bardzo ważne nie tylko ze względu na to, czym są, ale także wkładu, jaki mogą wnieść oraz kluczowej, znaczącej roli, jaką mogą odegrać w próbie przejścia z obecnej gospodarki do stanu, w którym gospodarka, chociaż nadal rozwinięta, wytwarza mniej emisji, jest mniej oparta na węglu, a tym samym mniej będzie zanieczyszczać w przyszłości naszej i kolejnych pokoleń. Krótko mówiąc, mogą stać się wyrazem – nie w słowach, ale w konkretnych działaniach – zmian mogących doprowadzić do takiego sposobu produkowania, mieszkania, podróżowania i konsumowania w naszym społeczeństwie oraz do rewolucji przemysłowej, która dla wielu określi faktyczny charakter życia społecznego i gospodarczego, nie tylko na naszym kontynencie, ale na całym świecie. Jak TIK mogą wnieść tak ogromny wkład w przekształcenie naszej gospodarki? Po pierwsze przez zmiany w samym sektorze - sprawozdanie ma pokazać, jak przedstawiciele tej branży mogą po pierwsze przyjrzeć się jej samej i zobaczyć, jak mogą wytwarzać urządzenia telekomunikacyjne, mikroelektroniczne i inne zużywające mniej energii i tym samym sprawniejsze same w sobie. Ponadto TIK mogą wnieść ogromny wkład w ważne sektory: mieszkalnictwa i transportu. Według danych Komisji są to branże, w których poprawa efektywności zgodna z przepisami europejskimi i celami określonymi również w pakiecie 20/20/20 może doprowadzić do bardzo poważnej redukcji emisji – bo obecnie sektor transportu zużywa 26 % energii w Europie, a 40 % zużywane jest w domach, na ich ogrzewanie i chłodzenie w zależności od pory roku – i zapewnić bardzo wysoką efektywność. To nawet nie wspominając, że w przypadku ważnych sektorów zakres ten oddziałuje na nasze życie w bardzo ważnych dziedzinach. Myślę tu o całym sektorze bankowym, o kontaktach wewnątrz administracji publicznej, o całym sektorze e-administracji oraz, krótko mówiąc, o wszystkich usługach, które wykorzystując przedmiotowe technologie będą nie tylko w stanie ograniczyć emisję CO ale jednocześnie oszczędzić czas, tym samym poprawiając jakość życia Europejczyków i jakość życia społecznego. Jest to więc bardzo ważna sprawa. Uważam jednak, że niniejsze sprawozdanie będzie jeszcze bardziej znaczące, jeżeli Parlament zatwierdzi jutro jego wiążący charakter. Panie przewodniczący! Jeżeli mogę, to chciałabym podać tylko dwa przykłady: inteligentne liczniki i inteligentną sieć energetyczną oraz inteligentne miasta. Nie dalej jak wczoraj 700 europejskich burmistrzów zawarło w tej Izbie, w obecności naszego przewodniczącego i komisarza europejskiego, umowę mającą na celu właśnie poprawę efektywności miast, w których zamieszkuje ponad 70 % obywateli europejskich, a które tym samym mogą wnieść poważny wkład w poprawę efektywności oraz rozwój gospodarczy i społeczny."@pl16
"− Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o relatório que estamos a debater esta noite e que iremos votar amanhã faz parte de um amplo esforço para implementar o pacote 20/20/20 que, a meu ver, continua a ser uma das coisas mais progressistas e significativas a ser produzida pela última legislatura do Parlamento Europeu. Se me perguntassem o que eu salvaria dos últimos cinco anos, colocaria decididamente o pacote 20/20/20 no cimo da lista. Penso que é importante acrescentar que este relatório envolveu trabalho muito intenso, por parte quer da Comissão Europeia - o relatório foi precedido de uma comunicação e uma recomendação - quer da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, bem como de outras pessoas. O seu contributo enriqueceu o relatório inicial e o nosso trabalho com muitas sugestões, aditamentos e alterações. Penso que continua a haver uma pequena divergência de opinião no Parlamento no que se refere a um ponto, e espero que seja possível superá-la com a votação de amanhã. Trata-se do carácter mais ou menos vinculativo que desejamos conferir ao conteúdo deste relatório, que, aliás, foi elaborado num contexto de grande entendimento e de grande unanimidade. As tecnologias da informação e da comunicação (TIC) representam um importante sector, sobretudo pelo facto de terem um peso considerável na economia europeia: empregam 7% da população activa - da população activa europeia - e são responsáveis por 6% do PIB, ou seja, uma parcela significativa da economia europeia e também da população activa produtiva da Europa. As TIC também são muito importantes não só, precisamente, por aquilo que representam, mas também pelo contributo que podem dar e pelo papel essencial e significativo que podem desempenhar em termos de promover esta transição da nossa economia para uma situação em que a economia, sem deixar de se desenvolver, produza menos emissões e tenha um menor conteúdo de carbono, tornando-se, portanto, menos poluente para o nosso futuro e o das gerações vindouras. Em suma, podem representar - não através de palavras mas de acções concretas - mudanças susceptíveis de conduzir a maneiras de produzir, de viver, de viajar e de consumir na nossa sociedade, e àquela revolução industrial que, para muitas pessoas, irá caracterizar o futuro da vida social e económica, não só no nosso continente mas no mundo inteiro. Como podem as TIC dar esse importante contributo para a transformação da nossa economia? Em primeiro lugar, modificando o seu próprio sector: o relatório pretende demonstrar como é que este sector pode, em primeiro lugar, examinar-se para identificar formas de produzir instrumentos de comunicação, microelectrónica e de outra natureza que consumam menos energia e que sejam intrinsecamente mais eficientes. Em seguida, as TIC podem dar um enorme contributo nos principais sectores, o da habitação e o dos transportes. Estes dois sectores - e estou a citar dados da Comissão - são sectores em que uma maior eficiência, em conformidade com as normas europeias e as metas estabelecidas no pacote 20/20/20, pode conduzir a uma redução muito substancial das emissões - já que, hoje em dia, o sector dos transportes consome 26% da energia na Europa, enquanto 40% é consumida pelo sector habitacional em aquecimento e refrigeração, consoante a estação - e atingir níveis muito elevados de eficiência. Isto sem dizer que o campo de aplicação, no caso dos principais sectores, afecta a nossa vida em áreas muito significativas. Estou a pensar em todo o sector bancário, nas relações dentro da administração pública, em todo o sector da administração em linha e em todos os serviços - em suma, sectores que, com a aplicação destas tecnologias, conseguirão não só reduzir as suas emissões de carbono, mas também poupar tempo, com a consequente melhoria da qualidade de vida dos Europeus e da qualidade da vida social. Trata-se, portanto, de uma questão muito significativa. No entanto, creio que este relatório será tanto mais significativo se o Parlamento, amanhã, aprovar o seu carácter vinculativo. Gostaria de referir apenas dois exemplos, se mo permite, Senhor Presidente: os contadores e as redes inteligentes e as cidades inteligentes. Ainda ontem 700 presidentes de câmara europeus concluíram um novo acordo nesta Assembleia, na presença do nosso Presidente e do Comissário europeu, destinado precisamente a melhorar a eficiência das cidades, que são onde habitam mais de 70% dos cidadãos europeus e que, como tal, podem dar um grande contributo em termos de melhorar a eficiência e o desenvolvimento económico e social."@pt17
"− Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, raportul pe care îl dezbatem în această seară şi pe care îl vom vota mâine face parte dintr-un efort major de punere în aplicare a pachetului de măsuri 20/20/20, pe care îl consider încă unul dintre cele mai clarvăzătoare şi semnificative lucruri care au rezultat din ultima legislatură a Parlamentului European. Dacă aş fi întrebată ce aş salva din ultimii cinci ani, cu siguranţă aş pune pachetul de măsuri 20/20/20 în fruntea listei. Cred că este important să adaug faptul că, atât Comisia Europeană – raportul a fost precedat de o comunicare şi o recomandare – cât şi Comisia pentru industrie, cercetare şi energie şi alţii au desfăşurat o activitate foarte intensă în cadrul acestui raport. Au îmbogăţit raportul iniţial şi munca noastră cu multe sugestii, completări şi modificări. Cred că există încă o uşoară diferenţă de opinii în cadrul Parlamentului asupra unui punct, şi sper că poate fi depăşită prin votul de mâine. Diferenţa constă în gradul, mai mare sau mai mic, de obligativitate juridică pe care dorim să o atribuim conţinutului acestui raport, care, aş vrea să se reţină, a fost elaborat într-o atmosferă de înţelegere şi unanimitate. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) reprezintă un sector important, nu în ultimul rând, de fapt, datorită greutăţii pe care o suportă în economia europeană: reprezintă 7 % din forţa de muncă din forţa de muncă europeană şi 6 % din PIB, adică o parte semnificativă din economia europeană şi din forţa de muncă şi de producţie europeană. TIC sunt de asemenea foarte importante nu doar pentru ceea ce reprezintă, ci şi pentru contribuţia pe care o pot aduce şi pentru rolul esenţial, semnificativ pe care îl pot juca în ceea ce priveşte încercarea de a realiza tranziţia de la economia noastră la o situaţie în care economia, deşi încă dezvoltată, produce mai puţine emisii şi are un conţinut mai scăzut de carbon, poluând astfel mai puţin viitorul nostru şi pe acela al generaţiilor viitoare. Pe scurt, TIC pot reprezenta – nu în cuvinte, ci în acţiuni concrete – modificări care pot conduce la o modalitate de a produce, trăi, călători şi consuma în societatea noastră şi la acea revoluţie industrială care, pentru mulţi, va caracteriza de fapt viitorul vieţii sociale şi economice, nu doar pe continentul nostru, ci peste tot în lume. Cum pot TIC să aducă o contribuţie majoră la transformarea economiei noastre? În primul rând, prin modificarea sectorului însuşi: raportul intenţionează să demonstreze cum acest sector poate, în primul rând, să privească în interiorul său pentru a vedea cum poate produce instrumente de comunicare, instrumente microelectronice şi de alt tip care consumă mai puţină energie, fiind astfel, în mod inerent, mai eficiente. În al doilea rând, pot aduce o contribuţie enormă în sectoarele majore, în sectorul locuinţelor şi al transportului. Ultimele două – citez date furnizate Comisie – sunt sectoare în care o eficienţă mai mare, în conformitate cu normele europene şi cu obiectivele stabilite de în pachetul 20/20/20, poate duce la o reducere foarte semnificativă a acestor emisii - de vreme ce, în prezent, sectorul transportului consumă 26 % din energie în Europa, iar 40 % se consumă în locuinţe pentru încălzire şi răcire, în funcţie de anotimp - şi pot atinge niveluri foarte ridicate de eficienţă. Fără a mai menţiona că domeniul de aplicare, în cazul sectoarelor majore, ne afectează vieţile în zone foarte semnificative. Mă gândesc la întregul sector bancar, la relaţiile din interiorul administraţiei publice, la întregul public electronic şi, pe scurt, la toate serviciile care, odată cu aplicarea acestor tehnologii, vor putea nu doar să reducă emisiile de carbon, ci şi să economisească timp, îmbunătăţind, în consecinţă, calitatea vieţii europenilor şi calitatea vieţii sociale. Prin urmare, acest aspect este extrem de important. În orice caz, consider că acest raport va fi şi mai important dacă Parlamentul îi va aproba mâine caracterul obligatoriu. Aş dori să vă dau doar două exemple, dle preşedinte, dacă îmi este permis: contoare inteligente şi reţea inteligentă, alături de proiecte urbane inteligente Nu mai târziu decât ieri, 700 de primari europeni au încheiat un nou acord în această Cameră, în faţa preşedintelui nostru şi a comisarului european, destinat să îmbunătăţească eficienţa oraşelor, în care trăiesc peste 70 % din cetăţenii europeni şi care astfel pot contribui semnificativ la creşterea eficienţei şi a dezvoltării economice şi sociale."@ro18
"− Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, správa, o ktorej dnes večer diskutujeme a o ktorej budeme zajtra hlasovať, je súčasťou veľkého úsilia o zavedenie balíka 20/20/20, ktorý je podľa môjho názoru stále jedným z najprezieravejších a najvýznamnejších prínosov ostatného volebného obdobia Európskeho parlamentu. Ak by som sa mala rozhodnúť, čo by som ponechala z predchádzajúcich piatich rokov, balík 20/20/20 by som nepochybne zaradila na začiatok zoznamu. Podľa môjho názoru je nutné podotknúť, že na tejto správe intenzívne pracovala Európska komisia, ktorá pred jej vypracovaním predložila oznámenie a odporúčanie, ako aj Výbor pre priemysel, výskum a energetiku a iní. Pôvodnú správu, ako aj našu činnosť obohatili mnohými návrhmi, dodatkami a zmenami. Domnievam sa, že názor Parlamentu v súvislosti s jednou otázkou ešte stále nie je jednotný a dúfam, že sa to zajtrajším hlasovaním zmení. Ide o viac či menej záväzný charakter, ktorý chceme pripísať obsahu tejto správy, ktorá bola z veľkej časti pripravená s rovnakým cieľom a jednomyseľne. Informačné a komunikačné technológie (IKT) predstavujú v neposlednom rade veľmi dôležité odvetvie, pretože v rámci európskeho hospodárstva nesú veľké bremeno: predstavujú 7 % pracovnej sily – európskej pracovnej sily – a 6 % HDP, t. j. značný podiel európskeho hospodárstva a európskej produktívnej, ako aj pracovnej sily. Sú tiež veľmi dôležité nielen pre to, čo predstavujú, ale aj pre ich možný prínos a pre podstatnú, významnú úlohu, ktorú môžu zohrávať pri úsilí o dosiahnutie prechodu z nášho hospodárstva na stav, v ktorom rozvinuté hospodárstvo produkuje menej emisií, vykazuje nižší obsah uhlíka a nebude mať teda natoľko negatívny vplyv na našu budúcnosť a budúcnosť ďalších generácií. Inak povedané, pokiaľ ide o konkrétne činy a nie slová, môžu predstavovať zmeny, ktoré môžu viesť k takému spôsobu výroby, života, cestovania a spotrebného správania v rámci našej spoločnosti a k takej priemyselnej revolúcii, ktorá bude pre mnohých v skutočnosti predstavovať budúcnosť spoločenského a hospodárskeho života, a to nielen na našom kontinente, ale na celom svete. Ako môžu IKT v takejto miere prispieť k zmene nášho hospodárstva? Po prvé, zmenou samotného odvetvia: cieľom správy je preukázať, ako sa toto odvetvie môže v prvom rade zamerať samo na seba a nájsť spôsob výroby komunikačných, mikroelektronických a iných nástrojov, ktoré by mali nižšiu spotrebu energie a vo svojej podstate by teda boli výkonnejšie. Po druhé, môžu predstavovať nesmierny prínos pre hlavné odvetvia, pre odvetvie bývania a dopravy. Z údajov Komisie vyplýva, že v súlade s európskymi predpismi a cieľmi, ktoré sú stanovené aj v balíku 20/20/20, môže vyššia účinnosť v týchto dvoch odvetviach viesť k značnému zníženiu týchto emisií, keďže v súčasnosti sa v odvetví dopravy spotrebuje 26 % energie v Európe a 40 % sa v závislosti od ročného obdobia spotrebuje v domácnostiach na vykurovanie a chladenie, pričom je tu možné dosiahnuť veľmi vysoké úrovne účinnosti. Nepochybne ide o mieru, ktorá v prípade hlavných odvetví ovplyvňuje naše životy vo významných oblastiach. Myslím tým celý bankový sektor, vzťahy vo verejnej správe, celý sektor elektronickej štátnej správy a v podstate všetky služby, ktoré na základe uplatnenia týchto technológií budú schopné nielen znížiť emisie uhlíka, ale aj šetriť čas a neustále zvyšovať životný štandard Európanov a kvalitu spoločenského života. Má to preto nesmierny význam. Myslím si však, že táto správa bude mať ešte väčší význam, ak Parlament zajtra schváli jej záväzný charakter. Vážený pán predsedajúci, chcela by som uviesť len dva príklady: inteligentné merače s inteligentnou rozvodnou sieťou a inteligentné mestá Len včera 700 európskych primátorov uzatvorilo v tomto Parlamente pred pánom predsedajúcim a európskym komisárom novú dohodu zameranú práve na zvýšenie účinnosti miest, ktoré sú domovom pre viac ako 70 % európskych občanov a ktoré teda môžu v značnej miere prispieť k zvýšeniu účinnosti a k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju."@sk19
"− Gospod predsednik, gospe in gospodje, poročilo, o katerem razpravljamo nocoj in o katerem bomo glasovali jutri, je del velikih prizadevanj za izvedbo svežnja 20-20-20, ki je po mojem mnenju še vedno ena izmed najbolj daljnovidnih in pomembnih stvari, ki so bile dosežene v zadnjem parlamentarnem mandatu. Če bi me vprašali, kaj bi ohranila iz zadnjih petih let, bi sveženj 20-20-20 nedvomno postavila na vrh seznama. Mislim, da je pomembno dodati, da sta to poročilo zelo intenzivno pripravljala tako Evropska komisija – sporočilo in priporočilo pred tem poročilom – kot Odbor za industrijo, raziskave in energetiko, pa tudi drugi. Prvotno poročilo in naše delo sta obogatila s številnimi predlogi, dodatki in spremembami. Mislim, da je mnenje v Parlamentu nekoliko neenotno glede ene točke in upam, da se bo to lahko rešilo z jutrišnjim glasovanjem. Zadeva bolj ali manj zavezujočo naravo, ki jo želimo pripisati vsebini tega poročila, za katerega bi rada poudarila, da je bil sestavljen v sklopu velikega razumevanja in soglasnosti. Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) predstavljajo pomemben sektor, tudi zaradi pomena, ki ga imajo za evropsko gospodarstvo: predstavljajo 7 % delovne sile – evropske delovne sile – in 6 % BDP ter s tem bistven delež evropskega gospodarstva ter tudi evropske produktivne in delovne sile. Zelo pomembne so tudi ne le zgolj zaradi tega, kar predstavljajo, temveč tudi zaradi svojega možnega prispevka ter ključne, pomembne vloge, ki jo lahko imajo pri prizadevanjih za ta prehod iz našega gospodarstva v razmere, kjer gospodarstvo, sicer še vedno razvito, proizvaja manj emisij in ima manjšo vsebnost ogljika ter bo zato v naši prihodnosti in prihodnosti naslednjih generacij manj onesnaževalo. Na kratko, predstavljajo lahko – ne v besedah, temveč konkretnih dejanjih – spremembe, ki lahko vodijo k načinu proizvajanja, življenja, potovanja in potrošništva v naši družbi in k tisti industrijski revoluciji, ki bo za mnoge dejansko označevala prihodnost našega družbenega in gospodarskega življenja, ne le na naši celini, temveč po celotnem svetu. Kako lahko IKT zagotovijo ta velik prispevek k preoblikovanju našega gospodarstva? Prvič, s spremembo samega sektorja: namen poročila je prikazati, kako lahko ta sektor predvsem uperi pogled navznoter in ugotovi, kako lahko izdela komunikacijske, mikroelektronske in druge instrumente, ki potrošijo manj energije in so zato sami po sebi bolj učinkoviti. Zatem lahko ogromno prispevajo v velikih sektorjih, v stanovanjskem in prometnem sektorju. Zadnja dva – citiram podatke Komisije – sta sektorja, kjer lahko v skladu z evropskimi predpisi in cilji, ki jih določa tudi sveženj 20-20-20, večja učinkovitost privede do bistvenega zmanjšanja teh emisij – saj prevozni sektor danes porabi 26 % energije v Evropi, 40 % pa je porabijo gospodinjstva za ogrevanje in hlajenje, odvisno od letnega časa – in se lahko doseže visoko učinkovitost. Pri tem niti ne omenjam obsega, ki v primeru velikih sektorjev vpliva na naša življenja na zelo pomembnih področjih. V mislih imam celoten bančni sistem, razmerja v javni upravi, celoten sektor e-uprave in vseh storitev, ki bodo, na kratko, z uporabo teh tehnologij lahko ne le zmanjšali svoje emisije ogljika, temveč tudi prihranili čas, posledično pa se bo izboljšala kakovost življenja Evropejcev in kakovost socialnega življenja. To je torej izjemno pomembno. Toda verjamem, da bo to poročilo še toliko pomembnejše, če Parlament jutri odobri njegovo zavezujočo naravo. Gospod predsednik, če dovolite, bi navedla samo dva primera: pametne števce in pametno omrežje ter pametna mesta. Ravno včeraj je 700 evropskih županov sklenilo nov sporazum v tem parlamentu, pred našim predsednikom in evropskim komisarjem, namenjen natanko izboljšanju učinkovitosti mest, kjer živi več kot 70 % evropskih državljanov, in ki lahko tako bistveno prispeva k povečanju učinkovitosti ter gospodarskemu in socialnemu razvoju."@sl20
"− Herr talman, mina damer och herrar! Det betänkande som vi debatterar i kväll och som vi ska rösta om i morgon utgör en del av en större insats för att genomföra 20-20-20-paketet, som jag betraktar som ett av de mest framsynta och betydande resultaten från Europaparlamentets senaste valperiod. Om någon frågade mig vad jag skulle bevara från de senaste fem åren, skulle jag definitivt placera 20-20-20-paketet högst upp på listan. Det är viktigt att tillägga att betänkandet bygger på en mycket intensiv arbetsinsats, både av Europeiska kommissionen – ett meddelande och en rekommendation föregick betänkandet – och av utskottet för industrifrågor, forskning och energi, med flera. De berikade det ursprungliga betänkandet och vårt arbete med många förslag, tillägg och ändringar. Jag tror att det fortfarande råder en viss åsiktsskillnad inom parlamentet när det gäller en punkt, och jag hoppas att den kan överbryggas genom morgondagens omröstning. Det berör den mer eller mindre bindande karaktär som vi vill ge innehållet i betänkandet. Jag vill dock gärna påpeka att betänkandet utarbetades i en anda av stort samförstånd och stor enhällighet. Informations- och kommunikationsteknik (IKT) är en viktig sektor, inte minst eftersom den bär upp en stor del av den europeiska ekonomin. Den står för sju procent av arbetskraften – av den europeiska arbetskraften – och sex procent av BNP, alltså en betydande del av den europeiska ekonomin och av den europeiska produktionskraften och arbetskraften. Den är även mycket viktig, inte enbart för det den representerar, utan även på grund av vad den kan bidra med och för den grundläggande och betydande roll som sektorn kan spela när det gäller att genomföra denna övergång från vår ekonomi till en situation där ekonomin, även om den fortfarande är utvecklad, producerar färre utsläpp och innehåller mindre koldioxid och därför i mindre utsträckning kommer att förorena vår framtid och kommande generationers framtid. Kort sagt kan sektorn utgöra ett exempel på förändringar, inte i ord utan i konkret handling, som kan leda till ett sätt att producera, leva, resa och konsumera i vårt samhälle, och till den industriella revolution som för många faktiskt kommer att karaktärisera det sociala och ekonomiska livets framtid, inte bara på vår kontinent utan i hela världen. Hur kan informations- och kommunikationstekniken på detta avgörande sätt bidra till att omvandla vår ekonomi? För det första genom att förändra sektorn i sig. Avsikten med betänkandet är att visa hur sektorn först och främst kan vända sig inåt för att ta reda på hur den kan producera kommunikationsinstrument, mikroelektronik och andra instrument som drar mindre energi och därför i sig är mer effektiva. Därefter kan de bidra i oerhört stor utsträckning i de större sektorerna, inom bostads- och transportsektorerna. I dessa två sektorer, och här citerar jag uppgifter från kommissionen, kan större effektivitet enligt EU:s regler och de mål som fastslagits genom 20-20-20-paketet leda till en avsevärd minskning av dessa utsläpp. I dag förbrukar nämligen transportsektorn 26 procent av energin i EU medan 40 procent förbrukas i hemmen för uppvärmning och kylning, beroende på årstid. Där kan en mycket hög effektivitet uppnås. Dessutom påverkar de större sektorernas tillämpningsområde våra liv på mycket viktiga områden. Jag tänker på hela banksektorn, förhållandena inom den offentliga förvaltningen, hela e-förvaltningssektorn och alla tjänster. Kort sagt på områden där tillämpningen av denna teknik inte endast kan minska koldioxidutsläppen utan även spara tid, vilket i sin tur leder till att EU-invånarnas livskvalitet och kvaliteten på det sociala livet förbättras. Detta är därför högst betydelsefullt. Jag anser dock att detta betänkande kommer att bli än mer betydelsefullt om parlamentet i morgon godkänner dess bindande karaktär. Låt mig bara ge två exempel: smarta mätare och det smarta elnätet samt smarta städer. Senast i går slöt 700 europeiska borgmästare ett nytt avtal i denna kammare, inför talmannen och kommissionsledamoten, som just var inriktat på att förbättra städernas effektivitet, där mer än 70 procent av EU-medborgarna bor i och som därför i hög grad kan bidra till att öka effektiviteten samt stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"16,2
"sector"18
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph