Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-05-05-Speech-3-603"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100505.79.3-603"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, first of all let me give my congratulations to Mr Peterle for his great work on this report, making sure that the fight against cancer remains a top priority on our public health agenda. There is no need to repeat the figures; we all know what the public-health, social and economic costs for the Union will be if we do not address this issue consistently and make the appropriate resources available, especially in order to overcome the disparities between the Member States. The burden of cancer is a threat for the sustainability of our public health systems, and the EU should definitely take the lead in responding to it adequately. Whether we speak about prevention, diagnosis, treatment, research or information, of course we speak about partnership, but we will manage to combat effectively the burden of cancer in Europe only if we make sure that all stakeholders – and particularly patients’ groups – are involved in the long run, if we ensure an efficient exchange of good practices between Member States and if we guarantee that the functioning of such a partnership will be closely monitored and supported. I hope that the Commission will play its role and make sure the partnership delivers its objectives. I would like to stress one particular point: the call on the Commission to use the existing ECDC and to add non-communicable diseases to its mandate. I believe this could definitely strengthen the expertise and recommendations. Finally, the issue of timely and equal access to prevention, diagnosis and care should be closely looked at if we want to ensure that the fight against cancer also contributes to the objective that we should all keep in mind the reduction of health inequalities in Europe. Commissioner, I look forward to seeing you tomorrow at Patients’ Rights Day, because this is extremely important for all patients’ groups, and your commitment matters to all of us."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, především bych ráda pogratulovala panu Peterlemu za jeho skvělou práci na této zprávě, která zaručuje, že boj proti rakovině zůstává hlavní prioritou naší veřejné zdravotní agendy. Není třeba opakovat čísla; všichni víme, jaké budou zdravotní, sociální a ekonomické náklady Unie, pokud se nebudeme trvale věnovat tomuto tématu a nezpřístupníme příslušné zdroje, zejména abychom překonali nerovnosti mezi členskými státy. Zátěž způsobená rakovinou je hrozbou pro udržitelnost našich systémů veřejného zdraví a EU by se určitě měla ujmout vedoucí iniciativy v odpovídající reakci na ni. Ať již mluvíme o prevenci, diagnostice, léčbě, výzkumu nebo informovanosti, mluvíme samozřejmě o partnerství, ale se zátěží způsobenou rakovinou v Evropě se účinně vypořádáme pouze tehdy, pokud zaručíme, že všechny zúčastněné strany – a zejména skupiny pacientů – budou dlouhodobě zainteresovány, pokud zajistíme účinnou výměnu poznatků z dobré praxe mezi členskými státy a pokud zaručíme, že fungování tohoto partnerství bude podrobně sledováno a podporováno. Doufám, že se Komise zhostí své role a zajistí, aby partnerství splnilo své cíle. Chtěla bych zdůraznit jeden specifický bod: výzvu Komisi, aby využívala existující Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí – ECDC – a rozšířila jeho mandát o nepřenosné choroby. Věřím, že to určitě může posílit odbornost a doporučení. A konečně by měla být vážně zohledněna otázka včasného a rovného přístupu k prevenci, diagnostice a péči, chceme-li zajistit, aby boj proti rakovině rovněž přispěl k cíli, který bychom stále měli mít všichni na zřeteli, tj. omezení nerovnosti v oblasti zdraví v Evropě. Pane komisaři, těším se na setkání s vámi zítra na Dnu práv pacientů, protože je to velice důležité pro všechny skupiny pacientů; váš příspěvek je důležitý pro nás všechny."@cs1
"Hr. formand! Allerførst vil jeg gerne lykønske hr. Peterle med det store arbejde, han har lagt i denne betænkning, som sikrer, at kampen mod kræft forbliver en topprioritet på vores dagsorden for folkesundhed. Der er ingen grund til at gentage tallene. Vi ved alle, hvor store Unionens folkesundheds-, sociale og økonomiske omkostninger vil blive, hvis vi ikke konstant tackler dette spørgsmål og sørger for passende ressourcer, især for at få bugt med skævhederne mellem medlemsstaterne. Forekomsten af kræft er en trussel for bæredygtigheden i vores offentlige sundhedssystemer, og EU bør afgjort føre an med hensyn til at reagere på den i tilstrækkeligt omfang. Om vi taler om forebyggelse, diagnosticering, behandling, forskning eller oplysning, taler vi naturligvis om partnerskab, men det vil kun lykkes os at bekæmpe forekomsten af kræft i Europa effektivt, hvis vi sikrer os, at alle interessenter – og især patientgrupper – involveres i det lange løb, hvis vi sikrer, at der sker en effektiv udveksling af god praksis mellem medlemsstaterne, og hvis vi garanterer, at et sådant partnerskabs funktion bliver nøje overvåget og støttet. Jeg håber, at Kommissionen vil spille sin rolle og sikre sig, at partnerskabet lever op til sine målsætninger. Jeg vil gerne fremhæve et bestemt punkt, nemlig opfordringen til Kommissionen om at gøre brug af det eksisterende ECDC og tilføje ikkesmitsomme sygdomme til sit mandat. Jeg mener, det afgjort kunne styrke ekspertisen og anbefalingerne. Endelig bør man kigge nøje på spørgsmålet om rettidig og lige adgang til forebyggelse, diagnosticering og behandling, hvis vi ønsker at sikre, at kampen mod kræft også bidrager til målsætningen om, at vi alle bør huske på at nedbringe ulighederne på sundhedsområdet i Europa. Jeg ser frem til at se Dem i morgen, hr. kommissær, på dagen for patientrettigheder, for det er ekstremt vigtigt for alle patientgrupper, og Deres engagement betyder noget for os alle sammen."@da2
"Herr Präsident, zunächst möchte ich Herrn Peterle zu seinem hervorragenden Bericht gratulieren, mit dem sichergestellt ist, dass die Krebsbekämpfung weiterhin eine große Priorität auf unserer Gesundheitsagenda bleibt. Es ist nicht notwendig, erneut Zahlen zu nennen. Wir wissen alle, was der soziale, wirtschaftliche und gesundheitspolitische Preis für die Union sein wird, wenn wir diese Frage nicht in Angriff nehmen und angemessene Mittel bereitstellen, insbesondere um die Ungleichheiten zwischen den Mitgliedstaaten zu überwinden. Krebs ist eine Bedrohung für die Nachhaltigkeit unseres öffentlichen Gesundheitssystems, und die EU sollte unbedingt die Führung übernehmen und darauf angemessen reagieren. Ob nun von Prävention, Diagnose, Behandlung, Forschung oder Information die Rede ist, es geht natürlich immer um Partnerschaft, aber wir werden Krebs in Europa nur besiegen können, wenn sichergestellt ist, dass alle Betroffenen – insbesondere Patientenverbände – langfristig einbezogen werden, wenn wir einen wirksamen Austausch bewährter Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten gewährleisten und dafür sorgen, dass die Funktionsweise einer solchen Partnerschaft überwacht und unterstützt wird. Ich hoffe, dass die Kommission ihre Rolle wahrnehmen und sicherstellen wird, dass die Partnerschaft ihre Zielsetzungen erreicht. Einen Punkt möchte ich noch hervorheben: Den Aufruf an die Kommission, das bestehende Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten einzubinden und dieser Einrichtung auch das Mandat für nichtübertragbare Krankheiten zu übertragen. Ich denke, dadurch könnten Fachwissen und Empfehlungen eindeutig verbessert werden. Wir sollten uns vermehrt der Frage des frühzeitigen und gleichen Zugangs zu Prävention, Diagnose und Pflege widmen, wenn wir sicherstellen wollen, dass die Krebsbekämpfung gleichzeitig dazu beiträgt, ein weiteres Ziel zu erreichen, nämlich die gesundheitspolitischen Ungleichheiten in Europa zu beseitigen. Herr Kommissar, ich hoffe, Sie morgen anlässlich des Tags der Patientenrechte wiederzusehen, da dieser Tag für alle Patientenverbände sehr wichtig und Ihr Engagement uns allen ein Anliegen ist."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς επιτρέψτε μου να δώσω τα συγχαρητήριά μου στον κ. Peterle για το εξαιρετικό έργο του σε αυτήν την έκθεση, η οποία διασφαλίζει ότι η καταπολέμηση του καρκίνου παραμένει μια ύψιστη προτεραιότητα στην ατζέντα της δημόσιας υγείας μας. Δεν υπάρχει λόγος να επαναλάβουμε τους αριθμούς· γνωρίζουμε ποιο θα είναι το κόστος της δημόσιας υγείας, καθώς και το κοινωνικό και οικονομικό κόστος για την Ένωση αν δεν αντιμετωπίσουμε το θέμα με συνέπεια και αν δεν διαθέσουμε τους κατάλληλους πόρους, ιδιαίτερα προκειμένου να ξεπεράσουμε τις ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών. Το άχθος του καρκίνου είναι μια απειλή για τη βιωσιμότητα των συστημάτων μας δημόσιας υγείας, και η ΕΕ πρέπει ασφαλώς να δώσει το παράδειγμα αντιμετωπίζοντάς το επαρκώς. Είτε μιλάμε για πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, έρευνα ή ενημέρωση, μιλάμε ασφαλώς για σύμπραξη, αλλά θα καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά το άχθος του καρκίνου στην Ευρώπη μόνο αν εξασφαλίσουμε τη μακροπρόθεσμη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων –και ιδιαίτερα των ομάδων των ασθενών– αν διασφαλίσουμε την αποτελεσματική ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και αν εγγυηθούμε τη στενή παρακολούθηση και υποστήριξη της λειτουργίας μιας τέτοιας σύμπραξης. Ελπίζω ότι η Επιτροπή θα διαδραματίσει τον ρόλο της και θα διασφαλίσει ότι η σύμπραξη θα επιτύχει τους στόχους της. Θέλω να υπογραμμίσω ένα συγκεκριμένο σημείο: την έκκληση στην Επιτροπή να χρησιμοποιήσει το υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Ασθενειών (ΕΚΠΕΑ) προσθέτοντας στα καθήκοντά του τις μη μεταδιδόμενες ασθένειες. Πιστεύω ότι αυτό θα μπορούσε να ενισχύσει σίγουρα την εμπειρογνωμοσύνη και τις συστάσεις. Τέλος, το θέμα της έγκαιρης και ίσης πρόσβασης στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία πρέπει να εξεταστεί προσεχτικά αν θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η δράση κατά του καρκίνου θα συμβάλλει επίσης στον στόχο που πρέπει να έχουμε όλοι υπόψη, τη μείωση των ανισοτήτων υγείας στην Ευρώπη. Κύριε Επίτροπε, ανυπομονώ να σας δω αύριο στην Ημέρα των Δικαιωμάτων των Ασθενών, επειδή είναι εξαιρετικά σημαντική για όλες τις ομάδες των ασθενών, και η δέσμευσή σας είναι σημαντική για όλους μας."@el10
"Señor Presidente, en primer lugar permítame felicitar al señor Peterle por el excelente trabajo que ha realizado en la elaboración del presente informe, con el que se pretende conseguir que la lucha contra el cáncer siga siendo una de las principales prioridades de nuestra agenda sanitaria pública. No es necesario repetir las cifras; todos sabemos cuáles serán los costes sociales, económicos y de salud pública para la Unión si no abordamos este problema con un planteamiento coherente y no asignamos los recursos adecuados, especialmente para eliminar las disparidades entre los Estados miembros. La incidencia del cáncer constituye una amenaza para la sostenibilidad de nuestros sistemas sanitarios públicos, y la UE debería tomar definitivamente la iniciativa para responder de forma adecuada a esta amenaza. Tanto si hablamos de prevención, diagnóstico, tratamiento o investigación como si hablamos de información, hablamos desde luego de asociación, pero sólo lograremos combatir con eficacia la incidencia del cáncer en Europa con la participación a largo plazo de todas las partes interesadas, y en particular de los grupos de pacientes, con el intercambio de las buenas prácticas entre los Estados miembros y sometiendo el funcionamiento de la Asociación a una estrecha supervisión y brindándole nuestro apoyo. Espero que la Comisión desempeñe el papel que le corresponde y vele por que la Asociación cumpla sus objetivos. Quisiera insistir en un punto concreto: pedir a la Comisión que utilice los servicios del actual Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades y que incluya las enfermedades no transmisibles en su mandato. Creo que ello contribuiría a reforzar definitivamente los conocimientos especializados y las recomendaciones. Por último, se debería examinar atentamente la cuestión de la igualdad de acceso a la prevención, el diagnóstico y la atención si deseamos que la lucha contra el cáncer contribuya asimismo al objetivo que todos debemos tener en cuenta: la reducción de las desigualdades en Europa. Señor Comisario, me gustaría verlo manaña en la celebración del Día Europeo de los Derechos del Paciente, dado que este acontecimiento reviste una gran importancia para todos los grupos de pacientes, y su compromiso nos importa a todos."@es21
"Austatud juhataja! Kõigepealt lubage mul anda üle õnnitlused Alojz Peterlele raportiga tehtud hea töö eest, et tagada, et vähktõvevastane võitlus on jätkuvalt meie rahvatervise tegevuskava kõrgeim prioriteet. Numbreid ei ole tarvis korrata! Teame kõik, mis on rahvatervisega seotud sotsiaalsed ja majanduslikud kulud liidule juhul, kui me probleemiga järjekindlalt ei tegele ega tee kättesaadavaks sobivaid ressursse, eriti liikmesriikidevaheliste erinevuste ületamiseks. Vähktõve põhjustatud haiguskoormus ähvardab meie rahvatervisesüsteemide jätkusuutlikkust ja sellele adekvaatselt reageerimiseks peaks EL kindlasti eestvedajaks hakkama. Ükskõik, kas räägime ennetusest, diagnoosist, ravist, teadusuuringutest või teabest, räägime muidugi partnerlusest, kuid tulemuslikult õnnestub meil võidelda vähktõve põhjustatud haiguskoormusega Euroopa ainult siis, kui kanname hoolt, et kõik sidusrühmad – ja iseäranis patsientide rühmad – on pikas perspektiivis kaasatud, kui tagame tõhusa hea tava vahetuse liikmesriikide vahel ja kui garanteerime, et taolise partnerluse toimimist jälgitakse ja toetatakse tähelepanelikult. Loodan, et komisjon etendab oma rolli ja tagab, et partnerlus saavutab oma eesmärgid. Sooviksin rõhutada üht konkreetset punkti: üleskutse komisjonile kasutada olemasolevat Haiguste Ennetuse ja Tõrje Euroopa Keskust ja lisada selle mandaadile teised haigused peale nakkushaiguste. Arvan, et see tugevdaks kindlasti asjatundlikkust ja soovitusi. Lõpuks tuleks vaadata tähelepanelikult ennetusele, diagnoosile ja hooldusele õigeaegse ja võrdse juurdepääsu küsimust, kui tahame tagada, et vähktõvevastane võitlus aitaks kaasa ka eesmärgile, et peaksime kõik pidama silmas tervisealaste ebavõrdsuste vähendamist Euroopas. Volinik! Ootan huviga kohtumist teiega homme patsientide õiguste päeval, sest see on äärmiselt oluline kõikidele patsientide rühmadele, ja teie pühendumus läheb meile kõigile korda."@et5
"Arvoisa puhemies, aivan aluksi haluaisin onnitella jäsen Peterleä hänen suurenmoisesta työstään tämän mietinnön parissa. Sillä varmistetaan, että syöväntorjunta säilyy kansanterveyttä koskevan asialistan tärkeimpänä tavoitteena. Lukuja ei ole tarpeen toistaa, sillä me kaikki tiedämme, mitkä Euroopan unionin kansanterveyteen liittyvät sekä sosiaaliset ja taloudelliset kustannukset ovat, jos emme puutu tähän ongelmaan johdonmukaisesti ja anna käyttöön riittävästi resursseja erityisesti jäsenvaltioiden välisten eroavuuksien ratkaisemiseen. Syöpätaudeista aiheutuva rasite on uhka julkisten terveydenhuoltojärjestelmiemme kestävyydelle, ja EU:n olisi ehdottomasti otettava johto ja vastattava siihen asianmukaisesti. Onpa kyse ennaltaehkäisystä, diagnosoinnista, hoidosta, tutkimuksesta ja tiedon saannista, näistä luonnollisesti on kyse kumppanuussopimuksessa, mutta voimme onnistua torjumaan tehokkaasti syöpätautien aiheuttamaa rasitetta Euroopassa vain, mikäli varmistamme, että kaikki sidosryhmät – ja erityisesti potilasryhmät – ovat pitkällä aikavälillä mukana, mikäli turvaamme tehokkaan hyvien käytäntöjen vaihdon jäsenvaltioiden välillä ja mikäli takaamme, että tällaisen kumppanuusohjelman toimintaa seurataan tiiviisti ja sitä tuetaan. Toivon, että komissio toimii tehtävänsä mukaisesti ja varmistaa, että kumppanuusohjelma täyttää sille asetetut tavoitteet. Haluaisin korostaa yhtä erityistä kohtaa: käyttämään Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskusta (ECDC) ja lisäämään sen toimialaan muut kuin tarttuvat taudit. Katson, että tämä ehdottomasti voimistaa asiantuntemusta ja suosituksia. Lopuksi toteaisin, että olisi tiiviisti pohdittava kysymystä oikea-aikaisesta ja tasa-arvoisesta ennaltaehkäisyn piiriin pääsystä ja diagnosointiin ja hoitoon pääsystä, mikäli halutaan varmistaa, että syöväntorjunta myös edistää sitä tavoitetta, joka meidän kaikkien olisi pidettävä mielessämme eli vähentää terveyteen liittyvää eriarvoisuutta Euroopassa. Arvoisa komission jäsen, odotan näkeväni teidät huomenna Potilaan oikeuksien päivän tilaisuudessa, koska se on erittäin tärkeää kaikille potilasryhmille, ja teidän sitoutumisenne on tärkeä meille kaikille."@fi7
"Monsieur le Président, tout d’abord, permettez-moi de féliciter M. Peterle pour son excellent travail sur ce rapport; il a veillé à ce que la lutte contre le cancer reste une priorité majeure de notre agenda en matière de santé publique. Il n’est pas nécessaire de répéter les chiffres; nous savons tous ce que seront les coûts en matière de santé publique, les coûts économiques et sociaux pour l’Union si nous n’abordons pas cette question de systématiquement et ne mettons pas à disposition les ressources appropriées, notamment pour surmonter les disparités entre États membres. Le cancer constitue une menace pour la viabilité de nos systèmes de santé publique, et l’Union européenne devrait sans aucun doute prendre l’initiative en y répondant de manière adéquate. En parlant de prévention, de diagnostic, de traitement, de recherche ou d’information, nous parlons, bien entendu, de partenariat, mais nous ne parviendrons à combattre efficacement la charge que représente le cancer en Europe qu’en veillant à ce que toutes les parties prenantes – et notamment les associations de patients – soient impliquées sur le long terme, à ce qu’il y ait un échange efficace de bonnes pratiques entre les États membres et à ce que le fonctionnement d’un tel partenariat soit étroitement contrôlé et soutenu. J’espère que la Commission va jouer son rôle et veillera à ce que le partenariat atteigne ses objectifs. Je voudrais souligner un point spécifique: je demande à la Commission d’utiliser le Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies (ECDC) existant et d’ajouter les maladies non transmissibles à son mandat. Je pense que cela renforcerait certainement l’expertise et les recommandations. Enfin, la question de la rapidité et de l’égalité d’accès à la prévention, au diagnostic et aux soins devrait être examinée de près si nous voulons nous assurer que la lutte contre le cancer contribue également à l’objectif que nous devrions tous avoir à l’esprit, à savoir la réduction des inégalités en termes de santé en Europe. Monsieur le Commissaire, j’espère vous voir demain à la Journée officielle des droits des patients en Europe, car c’est extrêmement important pour toutes les associations de patients, et votre participation nous importe à tous."@fr8
"Elnök úr, először is hadd gratuláljak Peterle úrnak a jelentésen végzett remek munkájához, ami biztosítja, hogy a rák elleni küzdelem elsőrendű fontosságú marad közegészségügyi programunkban. Nem szükséges elismételni a számadatokat; mindannyian tudjuk, milyen közegészségügyi, szociális és gazdasági költségeket fog jelenteni az Uniónak, ha nem foglalkozunk következetesen ezzel a témával, és nem biztosítjuk a szükséges forrásokat, különösen a tagállamok közötti különbségek leküzdésére. A rák jelentette teher fenyegetést jelent közegészségügyi rendszereink fenntarthatóságára, és kétségtelenül az EU-nak kell az erre adott megfelelő válaszadást irányítania. A partnerség természetesen vonatkozik a megelőzésre, a diagnózisra, a kezelésre, a kutatásra vagy a tájékoztatásra, de Európa csak akkor lehet hatékony a rák elleni küzdelemben, ha minden érintett – és különösképpen a betegek – hosszú távú bevonását és a tagállamok bevált gyakorlatainak hatékony cseréjét is biztosítjuk, és ha garantáljuk a partnerség működésének figyelemmel követését és támogatását. Remélem, hogy a Bizottság végezni fogja a munkáját, és biztosítja a partnerség célkitűzéseinek elérését. Szeretnék egy dolgot aláhúzni: a Bizottsághoz intézett azon felkérést, hogy aknázza ki a már létező Európai Betegség-megelőzési és Járványvédelmi Központban rejlő lehetőségeket, felvéve ennek megbízatásába a nem fertőző betegségeket. Véleményem szerint ez határozottan erősíthetné a szakértelmet és az ajánlásokat. Végül pedig, a megelőzéshez, diagnózishoz és ellátáshoz való, idejében történő és egyenlő hozzáférést szorosan figyelemmel kell kísérni, ha biztosítani akarjuk, hogy a rák elleni küzdelem ahhoz a célkitűzéshez is hozzájáruljon, amiről nem szabad elfeledkeznünk: az európai egészségügyben tapasztalható egyenlőtlenségek csökkentéséhez. Biztos úr, örülök, hogy holnap részt vesz a betegjogi napon, mivel ez a betegek minden csoportja számára nagyon fontos, és az ön elkötelezettsége mindannyiunk számára fontos."@hu11
"Signor Presidente, innanzi tutto desidero congratularmi con l’onorevole Peterle per l’ottimo lavoro svolto nella presente relazione, volta a garantire che la lotta al cancro rimanga una priorità assoluta nella nostra agenda sulla sanità pubblica. Non è necessario ripetere le cifre, tutti sappiamo quali saranno i costi sociali, economici e di sanità pubblica per l’Unione se non affrontiamo il tema in modo coerente, rendendo disponibili le risorse necessarie, in particolare per colmare il divario fra Stati membri. La piaga del cancro è una minaccia alla sostenibilità dei nostri sistemi di sanità pubblica e l’Unione deve condurre una lotta adeguata. Parlare di prevenzione, diagnosi, cure, ricerca o informazioni significa certamente parlare di partenariato, ma saremo in grado di lottare in modo efficace contro la piaga del cancro solamente se tutte le parti, particolarmente i gruppi di pazienti, saranno coinvolte a lungo termine, se garantiremo un proficuo scambio di buone pratiche fra Stati membri e se il funzionamento del partenariato sarà attentamente controllato e sostenuto. Mi auguro che la Commissione dia il proprio contributo e si assicuri che il partenariato raggiunga gli obiettivi fissati. Desidero sottolineare un punto: l’invito alla Commissione ad avvalersi dell’esistente Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), aggiungendo le malattie non trasmissibili alle sue competenze. Ritengo che questo ne rafforzerebbe notevolmente le competenze e le raccomandazioni. Infine, la questione di un equo accesso a prevenzione, diagnosi e cure deve essere seguita attentamente se vogliamo garantire che la lotta al cancro contribuisca all’obiettivo generale, che tutti dovremmo tenere a mente, di ridurre le diseguaglianze sanitarie in Europa. Signor Commissario, attendo con interesse di poterla vedere domani alla Giornata per i diritti dei pazienti; è molto importante per i gruppi di pazienti e il suo impegno è fondamentale per tutti noi."@it12
"Pone pirmininke, pirmiausia leiskite pasveikinti A. Peterle su jo puikiu darbu rengiant šį pranešimą ir užtikrinant, kad kova su vėžiu tebebūtų pagrindinis mūsų visuomenės sveikatos darbotvarkės prioritetas. Skaičių kartoti nebūtina; visi žinome, kad Europos Sąjunga susidurs su didelėmis išlaidomis visuomenės sveikatai, socialinėmis ir ekonominėmis išlaidomis, jeigu nuosekliai nespręsime šio klausimo ir neskirsime reikiamų išteklių, visų pirma siekdami įveikti valstybių narių skirtumus. Vėžys kelia grėsmę mūsų viešųjų sveikatos sistemų tvarumui, ir ES neabejotinai turėtų imtis vadovaujamo vaidmens, tinkamai į šią grėsmę reaguodama. Aišku, kad kalbėdami apie prevenciją, diagnozę, gydymą, mokslinius tyrimus ar informaciją, kalbame apie partnerystę, tačiau veiksmingai kovoti su vėžio keliama našta Europoje galėsime tik tuomet, jeigu pasirūpinsime, kad ilgalaikėje perspektyvoje užtikrintume visų suinteresuotųjų asmenų, visų pirma pacientų grupių, dalyvavimą, jeigu užtikrinsime veiksmingą valstybių narių keitimąsi gerąja patirtimi ir jeigu garantuosime, kad tai, kaip veikia ši partnerystė, bus atidžiai stebima ir jos veikla bus remiama. Tikiuosi, Komisija atliks savo vaidmenį ir pasirūpins, kad partnerystė pasiektų savo tikslus. Norėčiau pabrėžti vieną svarbų dalyką: raginimą Komisijai naudoti esamą Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą (ECDC) ir savo kompetencijai priskirti neužkrečiamas ligas. Manau, tai galėtų gerokai padidinti patirtį ir sustiprinti rekomendacijas. Galiausiai vienodų prevencijos, diagnozės ir priežiūros galimybių bei šių veiksmų atlikimo laiku klausimas turėtų būti atidžiai išnagrinėtas, jeigu norima užtikrinti, kad kovojant su vėžiu taip pat būtų padedama siekti mūsų visų tikslo Europoje mažinti nelygybę sveikatos srityje. Gerbiamas Komisijos nary, tikiuosi pamatyti jus rytoj, Pacientų teisių dieną, nes tai ypač svarbu visoms pacientų grupėms, ir jūsų įsipareigojimas svarbus mums visiems."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs! Vispirms ļaujiet man apsveikt kungu par lielisko paveikto darbu ar šo ziņojumu, nodrošinot, ka vēža apkarošana joprojām ir mūsu sabiedrības veselības darba kārtības galvenā prioritāte. Nav vajadzības atkārtot skaitļus, mēs visi zinām, kādas būs sociālās, ekonomiskās un ar sabiedrības veselību saistītās sekas Eiropas Savienībā, ja mēs šo jautājumu nerisināsim pastāvīgi un nepiešķirsim pienācīgus resursus, jo īpaši atšķirību pārvarēšanai starp dalībvalstīm. Vēža radītais slogs apdraud mūsu sabiedrības veselības sistēmu ilgtspējību, un ES noteikti ir jāuzņemas vadošā loma pienācīgā šīs problēmas risināšanā. Neatkarīgi no tā, vai runājam par profilaksi, diagnosticēšanu, ārstēšanu, pētniecību vai informāciju, mēs, protams, runājam par partnerību, taču efektīvi cīnīties ar vēža radīto slogu Eiropas Savienībā mums izdosies tikai tad, ja panāksim visu ieinteresēto personu, jo īpaši pacientu grupu ilgstošu iesaistīšanos, ja nodrošināsim efektīvu labas prakses apmaiņu starp dalībvalstīm un garantēsim rūpīgu šīs partnerības darba uzraudzību un atbalstīšanu. Es ceru, ka Komisija uzņemsies savu lomu un panāks, ka partnerība sasniedz savus mērķus. Es vēlos uzsvērt konkrētu jautājumu — Komisijai izteikto aicinājumu izmantot esošo Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru (ESPKC) un pievienot tā kompetences jomai arī nelipīgās slimības. Es uzskatu, ka šādi noteikti varētu uzlabot kompetenci un nostiprināt ieteikumus. Visbeidzot, ir rūpīgi jāaplūko jautājums par savlaicīgu un vienlīdzīgu piekļuvi profilaksei, diagnosticēšanai un aprūpei, ja ar vēža apkarošanu vēlamies sekmēt mērķi, kuru mums visiem vajadzētu atcerēties — nevienlīdzības samazināšanu Eiropas veselības jomā. Komisāra kungs! Es ceru jūs rīt redzēt Pacientu tiesību aizsardzības dienā, jo tas ir ļoti svarīgi visām pacientu grupām, un jūsu iesaistīšanās mums visiem ir būtiska."@lv13
"Mr President, first of all let me give my congratulations to Mr Peterle for his great work on this report, making sure that the fight against cancer remains a top priority on our public health agenda. There is no need to repeat the figures; we all know what the public-health, social and economic costs for the Union will be if we do not address this issue consistently and make the appropriate resources available, especially in order to overcome the disparities between the Member States. The burden of cancer is a threat for the sustainability of our public health systems, and the EU should definitely take the lead in responding to it adequately. Whether we speak about prevention, diagnosis, treatment, research or information, of course we speak about partnership, but we will manage to combat effectively the burden of cancer in Europe only if we make sure that all stakeholders – and particularly patients’ groups – are involved in the long run, if we ensure an efficient exchange of good practices between Member States and if we guarantee that the functioning of such a partnership will be closely monitored and supported. I hope that the Commission will play its role and make sure the partnership delivers its objectives. I would like to stress one particular point: the call on the Commission to use the existing ECDC and to add non-communicable diseases to its mandate. I believe this could definitely strengthen the expertise and recommendations. Finally, the issue of timely and equal access to prevention, diagnosis and care should be closely looked at if we want to ensure that the fight against cancer also contributes to the objective that we should all keep in mind the reduction of health inequalities in Europe. Commissioner, I look forward to seeing you tomorrow at Patients’ Rights Day, because this is extremely important for all patients’ groups, and your commitment matters to all of us."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, allereerst wil ik de heer Peterle graag feliciteren met het prima werk dat hij met dit verslag geleverd heeft. Daarmee heeft hij ervoor gezorgd dat de strijd tegen kanker een topprioriteit blijft op onze volksgezondheidsagenda. Ik hoef de cijfers niet te herhalen. We weten allemaal hoe hoog de volksgezondheids-, maatschappelijke en economische kosten voor de Unie zullen zijn als we dit probleem niet op een consequente manier aanpakken en de geëigende middelen niet inzetten, vooral om de verschillen tussen de lidstaten te overbruggen. De hoge kosten van kanker bedreigen de duurzaamheid van onze gezondheidszorgstelsels, en de EU moet met het oog daarop absoluut het voortouw nemen en passende maatregelen treffen. Of we het nu hebben over preventie, diagnose, behandeling, onderzoek of informatieverstrekking: het gaat allemaal over partnerschap. We kunnen het grote probleem van kanker in Europa echter alleen effectief bestrijden als we ervoor zorgen dat alle belanghebbenden – in het bijzonder patiëntenverenigingen – er op de lange termijn bij betrokken zijn, als we zorgen voor een doelmatige uitwisseling van goede praktijken tussen lidstaten en als we garanderen dat er nauwlettend toegezien wordt op en steun verleend wordt aan het functioneren van een dergelijk partnerschap. Ik hoop dat de Commissie haar rol goed vervult en ervoor zorgt dat het partnerschap de gestelde doelen haalt. Ik wil graag één punt benadrukken, namelijk de oproep aan de Commissie om gebruik te maken van het bestaand Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding en niet-overdraagbare ziekten aan het mandaat van dat Centrum toe te voegen. Ik denk dat de expertise en de aanbevelingen van het partnerschap daardoor zeker aan waarde zullen winnen. Ten slotte wil ik opmerken dat er zorgvuldig gekeken moet worden naar de kwestie van tijdige en gelijke toegang tot preventie, diagnose en zorg, als we er tenminste voor willen zorgen dat de strijd tegen kanker ook bijdraagt aan een doel dat we allemaal in gedachten zouden moeten houden: de vermindering van de ongelijkheid in Europa op het gebied van de gezondheidszorg. Commissaris, ik zie u morgen graag terug op de Europese Dag van de patiëntenrechten. Die is voor alle patiëntenverenigingen immers uiterst belangrijk en uw engagement is voor ons allemaal van belang."@nl3
"Panie przewodniczący! Przede wszystkim chciałabym pogratulować panu Peterlemu świetnej pracy nad sprawozdaniem; to daje pewność, że walka z rakiem nadal będzie najważniejsza, będzie priorytetem w naszym programie zdrowia publicznego. Nie ma potrzeby powtarzania danych; wszyscy wiemy, jakie będą koszty zdrowotne, społeczne i gospodarcze, jeśli nie zajmiemy się tą kwestią w sposób konsekwentny i nie zapewnimy wystarczających zasobów, zwłaszcza w celu przezwyciężenia nierówności pomiędzy państwami członkowskimi. Obciążenie związane z chorobami nowotworowymi stanowi zagrożenie dla trwałości naszych systemów zdrowia publicznego, i UE powinna zdecydowanie objąć przywództwo pod względem właściwego reagowania. Niezależnie od tego, czy mówimy o profilaktyce, diagnostyce, leczeniu, badaniach czy informowaniu, to – oczywiście – mówimy o partnerstwie, ale nasza walka z obciążeniem związanym z chorobami nowotworowymi w Europie będzie skuteczna tylko wtedy, gdy upewnimy się, że wszystkie strony zainteresowane – szczególnie grupy pacjentów – są zaangażowane w ten proces w perspektywie długookresowej, gdy zagwarantujemy skuteczną wymianę najlepszych praktyk między państwami członkowskimi i gdy zagwarantujemy ścisłą kontrolę funkcjonowania omawianego partnerstwa i jego wspieranie. Mam nadzieję, że Komisja spełni swoje zadanie i zagwarantuje, by partnerstwo wywiązało się ze swoich zobowiązań. Chciałabym podkreślić szczególnie jeden aspekt: wezwanie Komisji do wykorzystania już istniejącego Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz do rozszerzenia jego zakresu kompetencji o choroby niezakaźne. Moim zdaniem umożliwi to rozwój wiedzy specjalistycznej oraz zaleceń. I wreszcie, należy dokładnie przyjrzeć się kwestiom związanym z terminowym i równym dostępem do profilaktyki, diagnozy oraz opieki, jeśli chcemy zagwarantować, by walka z rakiem również przyczyniła się do realizacji celu, którym jest – o czym należy pamiętać – zmniejszanie nierówności w zakresie zdrowia w Europie. Panie komisarzu! Czekam niecierpliwie na spotkanie z panem jutro, podczas Dnia Praw Pacjenta, ponieważ ma to ogromne znaczenie dla wszystkich grup pacjentów, a pana zaangażowanie jest ważne dla nas wszystkich."@pl16
". Senhor Presidente, em primeiro lugar permita-me dar os parabéns ao senhor deputado Peterle pelo seu óptimo trabalho neste relatório, assegurando que a luta contra o cancro se mantém em primeiro lugar na nossa agenda de saúde pública. Não é necessário repetir os números; todos sabemos quais seriam os custos sociais e económicos da saúde pública na União se não abordássemos esta questão de forma consistente e não disponibilizássemos os recursos adequados, sobretudo para ultrapassar as disparidades entre os Estados-Membros. Os encargos relativos ao cancro constituem uma ameaça para a sustentabilidade dos nossos sistemas públicos de saúde e a UE deveria definitivamente tomar a iniciativa de lhe dar resposta de forma adequada. Quer falemos de prevenção, diagnóstico, tratamento, pesquisa ou informação falamos, evidentemente, de parceria, mas só conseguiremos combater efectivamente os encargos com o cancro na Europa se garantirmos que todas as partes interessadas – e, em particular, os grupos de pacientes – são envolvidos a longo prazo, se garantirmos uma permuta eficiente de boas práticas entre os Estados-Membros e se garantirmos que o funcionamento de uma tal parceria é atentamente acompanhado e apoiado. Espero que a Comissão venha a desempenhar o seu papel e assegure que a parceria irá cumprir os seus objectivos. Gostaria de salientar um ponto particular: o apelo à Comissão para utilizar o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (CEPCD) existente e incluir nas suas competências as doenças não transmissíveis. Creio que isso podia decididamente reforçar o conhecimento especializado e as recomendações. Por fim, a questão da oportunidade e da igualdade no acesso à prevenção, ao diagnóstico e aos cuidados de saúde deveria ser encarada de perto se queremos garantir que a luta contra o cancro irá também contribuir para o objectivo, que deveríamos todos ter presente, da redução das desigualdades na saúde na Europa. Senhor Comissário, aguardo com ansiedade a sua presença, amanhã, no Dia dos Direitos dos Pacientes, por ser extremamente importante para todos os grupos de pacientes e o seu empenho ser relevante para todos nós."@pt17
"Dle preşedinte, mai întâi permiteţi-mi să îl felicit pe dl Peterle pentru munca deosebită depusă în elaborarea acestui raport, pentru a se asigura că lupta împotriva cancerului rămâne o prioritate esenţială în agenda sănătăţii publice. Nu este nevoie să repetăm cifrele; ştim cu toţii care vor fi costurile în domeniul sănătăţii publice, costurile sociale şi economice pentru Uniune dacă nu vom aborda acest aspect într-un mod consecvent şi dacă nu vom pune la dispoziţie resurse adecvate, mai ales pentru a depăşi diferenţele dintre statele membre. Povara cancerului este o ameninţare la adresa durabilităţii sistemelor noastre de sănătate publică şi, în mod cert, UE ar trebui să preia iniţiativa unui răspuns adecvat la această ameninţare. Indiferent că vorbim de prevenire, diagnosticare, tratare, cercetare sau informaţii, vorbim cu siguranţă de parteneriat şi vom reuşi să combatem eficient povara cancerului în Europa doar dacă ne vom asigura că toate părţile interesate – şi îndeosebi grupurile pacienţilor – sunt implicate pe termen lung, dacă vom asigura un schimb eficient de bune practici între statele membre şi dacă vom garanta că funcţionarea unui astfel de parteneriat va fi monitorizată îndeaproape şi sprijinită. Sper că această Comisie îşi va face datoria şi se va asigura că parteneriatul îşi atinge obiectivele. Aş dori să insist asupra unui aspect: solicitarea adresată Comisiei de a utiliza capacităţile Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor (CEPCB), funcţional în prezent, integrând în misiunea acestuia bolile netransmisibile. Cred că acest lucru ar putea, cu siguranţă, să consolideze expertiza şi recomandările. În cele din urmă, problema accesului rapid şi egal la prevenire, diagnoză şi îngrijire ar trebui să fie analizat îndeaproape dacă vrem să ne asigurăm că lupta împotriva cancerului contribuie în egală măsură la îndeplinirea obiectivului pe care ar trebui să îl reţinem cu toţii, reducerea inegalităţilor în materie de sănătate în Europa. Dle comisar, aştept cu nerăbdare să vă văd mâine cu ocazia celebrării Zilei Drepturilor Pacienţilor, pentru că este extrem de importantă pentru toate grupurile de pacienţi, iar angajamentul dumneavoastră contează pentru noi toţi."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, v prvom rade mi dovoľte zablahoželať pánovi Peterlemu k vynikajúcej práci na tejto správe, ktorá nás uisťuje, že boj proti rakovine ostáva hlavnou prioritou nášho programu verejného zdravia. Nie je potrebné opakovať čísla. Všetci vieme, aké náklady na verejné zdravie a sociálne a hospodárske náklady bude mať Únia, ak nebudeme túto problematiku riešiť dôsledne a nedáme k dispozícii primerané prostriedky, a to najmä na prekonanie rozdielov medzi členskými štátmi. Záťaž v dôsledku rakoviny je hrozbou pre udržateľnosť našich systémov verejného zdravia a EÚ by sa mala rozhodne ujať vedenia v rámci primeranej reakcie na túto hrozbu. Či už hovoríme o prevencii, diagnóze, liečbe, výskume alebo informáciách, hovoríme, samozrejme, o partnerstve. Účinne bojovať proti záťaži v dôsledku rakoviny v Európe sa nám však podarí len vtedy, ak sa postaráme o to, že všetky zainteresované strany – a najmä skupiny pacientov – budú zapojené dlhodobo, ak zabezpečíme účinnú výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi a ak zaručíme, že fungovanie takého partnerstva bude pozorne monitorované a podporované. Dúfam, že Komisia bude hrať svoju úlohu a postará sa o to, aby partnerstvo splnilo svoje ciele. Rada by som zdôraznila jeden konkrétny bod: výzvu, aby Komisia využila terajšie Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb a pridala k jeho mandátu neprenosné choroby. Som presvedčená, že by to rozhodne mohlo posilniť odborné znalosti a odporúčania. Na záver by som chcela povedať, že by sme sa mali bližšie pozrieť na problematiku včasného a rovnakého prístupu k prevencii, diagnóze a starostlivosti, ak chceme zaistiť, aby boj proti rakovine prispieval aj k cieľu, ktorý by sme všetci mali mať na pamäti, a tým je zmenšenie nerovností v oblasti zdravia v Európe. Pán komisár, teším sa, že vás zajtra uvidím na Európskom dni práv pacientov, pretože pre všetky skupiny pacientov je to mimoriadne dôležité a na vašom záväzku nám všetkým záleží."@sk19
". Gospod predsednik, najprej bi rada čestitala gospodu Peterletu za odlično delo na poročilu, s katerim skrbi, da boj proti raku ostane naša najpomembnejša prednostna naloga na področju javnega zdravja. Številk ni treba ponavljati; vsi vemo, kakšni bodo stroški za javno zdravje, socialni in gospodarski stroški Unije, če se ne lotimo zadeve dosledno in zagotovimo ustreznih sredstev, zlasti da bi premagali razlike med državami članicami. Breme raka je grožnja za trajnost naših sistemov javnega zdravja, EU pa bi nedvomno morala prevzeti vodstvo pri ustreznem odzivu nanjo. Najsi govorimo o preventivi, diagnozi, zdravljenju, raziskavah ali informacijah, seveda govorimo o partnerstvu, toda boj proti bremenu raka v Evropi bo učinkovit samo, če zagotovimo, da so vse zainteresirane strani – in zlasti skupine bolnikov – vključene dolgoročno, če zagotovimo učinkovito izmenjavo dobrih praks med državami članicami in če zajamčimo, da se bo delovanje takšnega partnerstva pozorno spremljalo in podpiralo. Upam, da bo Komisija odigrala svojo vlogo in zagotovila, da partnerstvo izpolni svoje cilje. Poudariti želim eno točko: poziv Komisiji, da uporabi obstoječi ECDC in ga pooblasti tudi za nenalezljive bolezni. Mislim, da bi tako vsekakor okrepili strokovno znanje in priporočila. Za konec naj povem, da je treba pozorno preučiti vprašanje pravočasnega in enakega dostopa do preventive, diagnoze in oskrbe, če želimo zagotoviti, da bo boj proti raku prispeval tudi k cilju, ki ga moramo imeti vsi v mislih, namreč zmanjšanje neenakosti zdravstva v Evropi. Komisar, veselim se, da se bomo videli jutri ob dnevu pacientovih pravic, saj je to izjemno pomembno za vse skupine pacientov in vaša predanost je pomembna za vse nas."@sl20
". Herr talman! Låt mig först gratulera Alojz Peterle till hans fantastiska arbete med betänkandet. Han har sett till att kampen mot cancer förblir den viktigaste folkhälsofrågan. Det finns ingen anledning att rada upp siffrorna än en gång. Vi vet ju alla vad det kommer att kosta unionen från folkhälsosynpunkt samt från social och ekonomisk synpunkt om vi inte konsekvent tar itu med denna fråga och tillhandahåller de nödvändiga resurserna, i synnerhet för att undanröja skillnaderna mellan medlemsstaterna. Cancer är en börda som hotar hållbarheten i våra offentliga sjukvårdssystem. EU borde definitivt gå i spetsen för att vidta lämpliga åtgärder. Det handlar naturligtvis om partnerskap, oavsett om vi talar om förebyggande åtgärder, diagnos, behandling, forskning eller information. Men vi kommer bara att lyckas att bekämpa cancerbördan genom att se till att vi långsiktigt engagerar samtliga berörda partner, i synnerhet patientorganisationerna. Vi behöver också sörja för ett verksamt utbyte av bästa praxis mellan medlemsstaterna, och säkerställa att ett sådant partnerskap dels får stöd, och dels står under noggrann övervakning. Jag hoppas att kommissionen fullgör sina skyldigheter och ser till att partnerskapet når sina mål. Låt mig lyfta fram en sak, nämligen uppmaningen till kommissionen att använda det befintliga Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar, och att låta dess ansvarsområde omfatta även icke smittsamma sjukdomar. Jag är säker på att detta skulle stärka dess kompetens och rekommendationer. Slutligen har vi frågan om en jämlik tillgång till förebyggande åtgärder, diagnos och vård i tid. Vi bör titta närmare på detta om vi vill se till att kampen mot cancer även stöder det mål som vi alla borde ha för ögonen, nämligen att minska ojämlikheterna på hälsoområdet i EU. Herr kommissionsledamot! Jag ser fram emot att träffa er i morgon på Europeiska dagen för patienträttigheter. Den betyder mycket för alla patientorganisationer, och vi tycker alla att det är viktigt att ni markerar ert engagemang."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Antonyia Parvanova,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph