Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-05-05-Speech-3-584"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100505.78.3-584"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the purchase and maintenance of a car is considered to be one of the most important costs for households. The very aim of competition policy is to ensure consumers’ freedom of choice and access to products at lower and more affordable prices. As a Member of this House, and consequently a representative of EU citizens who are also consumers in the car market, I am deeply concerned about the review of the Motor Vehicle Block Exemption Regulation and its impact on consumers. The Commission – and I listened very carefully and attentively to the arguments from the Commissioner – argues that this sector’s specific regulation is no longer needed for the sales market, since there is evidence that the competition objectives have been achieved and a proper level of competition has been reached. In principle I would not be against the removal of the specific sector block exemption if there were no risk for consumers. We should use the three-year transitional period to assess the impact of the decision to exclude sales from the motor vehicle block exemption regulation. There is an undeniable phenomenon of predominance of large car manufacturers. I would like to hear the views of the Commission on the ways to ensure that they will not take advantage of their market share, and limit the choice that consumers should have on their market. I would also like to express my support for the proposal to maintain the specific block exemption for repair and maintenance, which proved to be less competitive than the sales market. My concern regarding the after-market is particularly related to those cases where consumers are unnecessarily tied to a specific operator for repairing their car. This can either be because independent repairers do not have proper access to the necessary technical information or because car manufacturers interpret warranty terms in an abusive way. This is an unacceptable limitation of the choice consumers ought to have, and I expect the Commission to bring solutions to change this type of situation. I therefore invite the Commission to bring some clarification concerning the measures it intends to take in order to avoid this situation, which is detrimental to consumers."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, nákup a údržba automobilu jsou považovány za jedny z nejdůležitějších nákladů pro domácnosti. Hlavním cílem politiky hospodářské soutěže je zajistit spotřebitelům svobodu volby a přístup k výrobkům za nižší a dostupnější ceny. Jako poslanec této Sněmovny, a tudíž zástupce občanů EU, kteří jsou zároveň spotřebiteli na trhu automobilů, jsem hluboce znepokojen přezkumem nařízení o blokové výjimce pro motorová vozidla a jeho dopadem na spotřebitele. Komise – a já jsem velmi pozorně poslouchal argumenty pana komisaře – tvrdí, že toto nařízení specifické pro toto odvětví již není pro prodejní trh potřeba, jelikož existují důkazy, že bylo dosaženo cílů v oblasti hospodářské soutěže a její správné úrovně. V zásadě bych nebyl proti odstranění zvláštní blokové výjimky v tomto odvětví, pokud by neexistovalo žádné riziko pro spotřebitele. Měli bychom využít tříletého přechodného období k posouzení dopadu rozhodnutí vyjmout prodej z nařízení o blokové výjimce pro motorová vozidla. Existuje nepopíratelný fenomén převahy velkých výrobců automobilů. Rád bych si vyslechl názory Komise na způsoby, jak zajistit, aby tito výrobci nevyužili svého podílu na trhu a neomezili volbu, kterou by spotřebitelé měli mít. Také bych chtěl vyjádřit podporu návrhu zachovat zvláštní blokovou výjimku pro opravy a údržbu, které se ukázaly jako oblasti s nižší mírou konkurence, než tomu je u prodejního trhu. Moje obava týkající se poprodejního trhu se váže zejména k těm případům, kde jsou spotřebitelé při opravě svého automobilu zbytečně vázáni na konkrétního provozovatele. To může být buď proto, že nezávislé autoservisy nemají řádný přístup k potřebným technickým informacím, nebo proto, že výrobci automobilů vykládají záruční podmínky škodlivým způsobem. Toto je nepřijatelné omezení možnosti volby, která by spotřebitelům měla náležet, a já od Komise očekávám, že navrhne změny k vyřešení této situace. Vyzývám proto Komisi, aby upřesnila opatření, která hodlá přijmout k zamezení této situace, která spotřebitele poškozuje."@cs1
"Hr. formand! Køb og vedligeholdelse af en bil opfattes som en af husholdningernes vigtigste udgifter. Selve målet med konkurrencepolitikken er at sikre forbrugernes valgfrihed og adgang til produkter til lavere og mere overkommelige priser. Som medlem af Europa-Parlamentet og dermed repræsentant for EU-borgere, der også er forbrugere på bilmarkedet, er jeg dybt bekymret over revisionen af gruppefritagelsesforordningen for motorkøretøjer og dens betydning for forbrugerne. Kommissionen – og jeg lyttede meget opmærksomt og omhyggeligt til kommissærens argumenter – hævder, at denne sektors særlige forordning ikke længere er nødvendig for salgsmarkedet, da der er tegn på, at konkurrencemålene er nået, og der er fundet et passende konkurrenceniveau. I princippet var jeg ikke imod fjernelsen af blokfritagelsen for den specifikke sektor, hvis ikke der var nogen risiko for forbrugerne. Vi bør bruge den treårige overgangsperiode til at vurdere effekten af beslutningen for at udelukke salg fra gruppefritagelsesforordningen for motorkøretøjer. De store bilproducenter har en klar overvægt. Jeg vil gerne høre Kommissionens synspunkter om måder til at sikre, at de ikke udnytter deres markedsandel og begrænser de valg, forbrugerne bør have på markedet. Jeg vil også gerne støtte forslaget om at bevare den særlige gruppefritagelse for reparation og vedligeholdelse, der viste sig at være mindre konkurrencepræget end salgsmarkedet. Min bekymring vedrørende eftersalgsmarkedet drejer sig specielt om de tilfælde, hvor forbrugerne unødvendigt bindes til en særlig aktør for reparation af deres bil. Det kan enten skyldes, at de uafhængige reparatører ikke har ordentlig adgang til de nødvendige tekniske oplysninger, eller at bilproducenterne fortolker garantibetingelserne på en grov måde. Det er en uacceptabel begrænsning af forbrugernes valg, og jeg forventer, at Kommissionen finder løsninger til at ændre sådanne situationer. Jeg vil derfor opfordre Kommissionen til at skabe nogen afklaring vedrørende de foranstaltninger, den agter at træffe for at undgå denne situation, der er skadelig for forbrugerne."@da2
"Herr Präsident, der Kauf und die Wartung eines Autos gelten als die größten Ausgaben, die ein Haushalt zu tragen hat. Der eigentliche Zweck von Wettbewerbspolitik ist, die Entscheidungsfreiheit und den Zugang der Verbraucher zu Produkten zu niedrigeren und erschwinglicheren Preisen zu ermöglichen. Als Mitglied dieses Parlaments und somit als Vertreter der Bürgerinnen und Bürger der EU, die auch Verbraucher auf dem Automobilmarkt sind, habe ich angesichts der Überprüfung der Gruppenfreistellungsverordnung und deren Auswirkungen auf die Verbraucher starke Bedenken. Die Kommission – und ich habe die Ausführungen des Herrn Kommissars aufmerksam verfolgt – argumentiert, dass diese spezielle Verordnung für diesen Sektor für den Absatzmarkt nicht mehr erforderlich sei, da offensichtlich sei, dass die Wettbewerbsziele und ein ausreichendes Maß an Wettbewerb erreicht worden seien. Prinzipiell wäre ich nicht gegen die Beseitigung der speziellen Gruppenfreistellung für den Sektor, gäbe es keine Risiken für die Verbraucher. Wir sollten den dreijährigen Übergangszeitraum nutzen, und zwar zur Bewertung der Auswirkungen des Beschlusses, den Verkauf aus der Gruppenfreistellungsverordnung für den Kraftfahrzeugsektor auszuklammern. Es besteht unbestreitbar das Phänomen der Dominanz großer Automobilhersteller. Ich wüsste gerne von der Kommission, wie sichergestellt werden kann, dass sie nicht ihren Marktanteil dazu nutzen werden, die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher auf ihrem Markt einzuschränken. Ferner möchte ich meine Unterstützung für den Vorschlag zum Ausdruck bringen, die Gruppenfreistellung für Reparatur und Wartung aufrechtzuerhalten; das sind Bereiche, die sich als weniger wettbewerbsfähig als der Absatzmarkt erwiesen haben. Meine Bedenken in Bezug auf den Anschlussmarkt beziehen sich vorwiegend auf die Fälle, in denen Verbraucher unnotwendigerweise zur Reparatur ihres Autos an einen spezielles Unternehmen gebunden sind. Dies trifft dann zu, wenn unabhängige Werkstätten nicht ausreichend Zugang zu erforderlichen technischen Informationen haben, oder weil Automobilhersteller Garantiebedingungen auf missbräuchliche Weise auslegen. Das ist eine inakzeptable Einschränkung der Entscheidungsfreiheit, die die Verbraucher haben sollten, und ich erwarte von der Kommission, dass sie Lösungen zur Änderung dieser Lage vorlegt. Ich fordere daher die Kommission auf, in Bezug auf die Maßnahmen, die sie zu ergreifen plant, Klarheit zu schaffen, um diese Bedingungen, die die Verbraucherinteressem beeinträchtigen würde, zu verhindern."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η αγορά και συντήρηση ενός αυτοκινήτου θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έξοδα για τα νοικοκυριά. Ο ίδιος ο στόχος της πολιτικής ανταγωνισμού είναι να διασφαλίσει την ελευθερία επιλογής των καταναλωτών, καθώς και την πρόσβασή τους σε προϊόντα σε χαμηλότερες και περισσότερο προσιτές τιμές. Ως βουλευτής του Σώματος αυτού και, κατά συνέπεια, εκπρόσωπος των ευρωπαίων πολιτών, οι οποίοι είναι επίσης και καταναλωτές στην αγορά αυτοκινήτων, έχω σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία των αυτοκίνητων οχημάτων και τις επιπτώσεις της στους καταναλωτές. Η Επιτροπή –και άκουσα πολύ προσεκτικά τα επιχειρήματα του Επιτρόπου– ισχυρίζεται ότι ο ειδικός κανονισμός του εν λόγω τομέα δεν είναι πλέον αναγκαίος για την αγορά των πωλήσεων, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του ανταγωνισμού, καθώς και ένα κατάλληλο επίπεδο ανταγωνισμού. Καταρχήν, δεν θα ήμουν αντίθετος στην κατάργηση της κατά κατηγορία απαλλαγής για τον συγκεκριμένο τομέα, εάν δεν υφίστατο κανένας κίνδυνος για τους καταναλωτές. Πρέπει να κάνουμε χρήση της τριετούς μεταβατικής περιόδου, προκειμένου να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο της απόφασης να αποκλειστούν οι πωλήσεις από τον κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία των αυτοκίνητων οχημάτων. Υπάρχει ένα αδιαμφισβήτητο φαινόμενο κυριαρχίας των μεγάλων κατασκευαστών αυτοκινήτων. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις της Επιτροπής σχετικά με τους τρόπους που θα διασφαλίζουν ότι οι μεγάλοι κατασκευαστές δεν θα εκμεταλλευθούν το μερίδιό τους στην αγορά, περιορίζοντας με τον τρόπο αυτόν τις επιλογές που θα πρέπει να έχουν στην αγορά τους οι καταναλωτές. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την υποστήριξή μου για την πρόταση να διατηρηθεί η ειδική κατά κατηγορία απαλλαγή για την αγορά επισκευών και συντήρησης, η οποία αποδείχθηκε λιγότερο ανταγωνιστική από ό,τι η αγορά των πωλήσεων. Ο προβληματισμός μου όσον αφορά τη δευτερογενή αγορά έχει να κάνει κυρίως με εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες οι καταναλωτές συνδέονται χωρίς λόγο με έναν συγκεκριμένο φορέα για την επισκευή του αυτοκινήτου τους. Αυτό μπορεί να συμβαίνει είτε επειδή τα ανεξάρτητα συνεργεία επισκευής δεν έχουν τη δέουσα πρόσβαση στην απαραίτητη τεχνική πληροφόρηση είτε επειδή οι κατασκευαστές αυτοκινήτων ερμηνεύουν καταχρηστικά τους όρους εγγυήσεων. Πρόκειται για έναν απαράδεκτο περιορισμό της επιλογής που θα έπρεπε να έχουν οι καταναλωτές, και αναμένω από την Επιτροπή να προτείνει λύσεις για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Ως εκ τούτου, καλώ την Επιτροπή να πραγματοποιήσει κάποιες διασαφηνίσεις σχετικά με τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να αποφευχθεί η κατάσταση αυτή, η οποία είναι εις βάρος των καταναλωτών."@el10
"Señor Presidente, la compra y mantenimiento de un vehículo se considera uno de los gastos más importantes a los que tienen que hacer frente las familias. Lo que se propone verdaderamente la política de competencia es garantizar que los consumidores gocen de libertad de elección y tengan acceso a los productos a precios más bajos y asequibles. En calidad de diputado de esta Cámara y, por lo tanto, de representante de los ciudadanos de la UE que son también consumidores del mercado del automóvil, me causa honda preocupación la revisión del Reglamento de exención por categorías en el sector de los vehículos de motor y su repercusión sobre los consumidores. La Comisión —y he escuchado atenta y detenidamente los argumentos expuestos por el señor Comisario— sostiene que el mercado de ventas ya no necesita estar sujeto al reglamento específico de este sector, puesto que hay indicios que demuestran que se han logrado los objetivos en materia de competencia y se ha alcanzado un nivel adecuado de competencia. En principio, no me opondría a la eliminación de la exención por categorías específica del sector si no existiese ningún riesgo para los consumidores. Deberíamos hacer uso del periodo de transición de tres años para evaluar el impacto de la decisión de excluir las ventas del Reglamento de exención por categorías en el sector de los vehículos de motor. La preponderancia de los grandes fabricantes de automóviles es un fenómeno innegable. Quisiera escuchar las opiniones de la Comisión sobre la forma de garantizar que no se aprovecharán de su cuota de mercado ni limitarán el derecho a elegir con que deberían contar los consumidores en su mercado. Quisiera asimismo expresar mi apoyo a la propuesta de mantener la exención por categorías específicas para el mercado de reparación y mantenimiento, que ha demostrado ser menos competitivo que el mercado de ventas. Con respecto al mercado posventa, me preocupan especialmente los casos de clientes que a la hora de reparar su vehículo se encuentran sujetos sin necesidad a un taller mecánico concreto. Esta situación puede deberse a que los talleres de reparación independientes carecen del acceso adecuado a la información técnica necesaria o a que los fabricantes de automóviles interpretan de forma abusiva los términos de las garantías. Se trata de una limitación inaceptable al derecho de elección que deberían tener los consumidores, y espero que la Comisión proponga soluciones para cambiar esta clase de situaciones. Invito, por lo tanto, a la Comisión a hacer alguna aclaración por lo que respecta a las medidas que tiene intención de adoptar para evitar esta situación, que perjudica a los consumidores."@es21
"Austatud juhataja! Auto ostu ja hooldust peetakse majapidamiste jaoks üheks olulisimaks kulutuseks. Konkurentsipoliitika kui sellise eesmärk on tagada tarbijate valikuvabadus ja juurdepääs toodetele madalamate ja taskukohasemate hindadega. Selle täiskogu parlamendiliikmena ja seetõttu ELi kodanike, kes on samuti autoturul tarbijad, esindajana olen sügavalt mures mootorsõidukite grupierandi määruse ülevaatamise ja mõju pärast, mis see tarbijaile avaldab. Komisjon – ja kuulasin väga hoolikalt ja tähelepanelikult voliniku argumente – väidab, et selle sektori erimäärust ei ole enam müügituru seisukohast tarvis, kuna on tõendeid, et konkurentsieesmärgid on saavutatud ja jõutud on korraliku konkurentsitasemeni. Põhimõtteliselt ei oleks ma sektori erigrupierandi eemaldamise vastu, kui ei oleks ohtu tarbijatele. Peaksime kasutama kolmeaastast üleminekuperioodi, et hinnata, kuidas mõjus otsus jätta müük mootorsõidukite grupierandi määrusest välja. Vaieldamatult on olemas suurte autotootjate ülekaalu nähtus. Sooviksin kuulda komisjoni seisukohti viiside osas, kuidas tagada, et nad ei kasuta ära oma turuosa ega piira valikut, mis tarbijail turul olema peaks. Sooviksin samuti väljendada toetust ettepanekule säilitada erigrupierand remondi ja hoolduse puhul, mis osutusid müügiturust vähem konkurentsil põhinevaks. Minu mure müügijärgse turu osas puudutab iseäranis neid juhtumeid, kus tarbijad on auto remontimisel tarbetult seotud konkreetse ettevõtjaga. Selle põhjuseks võib olla, et sõltumatud remonditöökojad ei pääse vajalikul määral juurde vajalikule tehnilisele teabele või autotootjad tõlgendavad garantiitingimusi diskrimineerivalt. See on vastuvõetamatu piirang valikule, mis tarbijail peaks olema, ning ootan, et komisjon toob lahendusi seda liiki olukorra lahendamiseks. Kutsun seetõttu komisjoni tooma selgust meetmete osas, mida kavatseb rakendada selle olukorra vältimiseks, mis on tarbijaile kahjulik."@et5
"− Arvoisa puhemies, auton hankintaa ja omistamista pidetään yhtenä kotitalouksien suurimpana menoeränä. Kilpailupolitiikan perimmäinen tavoite on varmistaa kuluttajien valinnanvapaus ja tuotteiden saatavuus alemmilla ja kohtuullisemmilla hinnoilla. Tämän parlamentin jäsenenä ja siten myös automarkkinoista huolissaan olevien EU:n kansalaisten edustajana olen erittäin huolestunut moottoriajoneuvoalan ryhmäpoikkeusasetuksen tarkistamisesta ja sen vaikutuksesta kuluttajiin. Komissio − ja kuuntelin hyvin huolellisesti ja tarkkaavaisesti komission jäsenen väitteitä − väittää, että tämän alan erityissääntelyä ei enää tarvita myyntimarkkinoiden osalta, koska on todisteita, että kilpailutavoitteet on saavutettu ja että kilpailun osalta on saavutettu asianmukainen taso. Periaatteessa en vastustaisi erityisalan ryhmäpoikkeuksen poistamista, jos siitä ei olisi vaaraa kuluttajille. Meidän pitäisi käyttää kolmen vuoden siirtymävaihetta arvioidaksemme vaikutusta, joka johtuu myynnin poistamista moottoriajoneuvoja koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalasta koskevasta päätöksestä. Alalla vallitsee kiistämättä suurten autonvalmistajien hallintaa koskeva ilmiö. Haluaisin kuulla komission näkemykset tavoista, joilla varmistetaan, että ne eivät käytä markkinaosuuttaan hyväkseen ja rajoita valinnanvapautta, joka kuluttajilla pitäisi niiden markkinoilla olla. Haluaisin myös ilmaista tukeni ehdotukselle säilyttää erityinen ryhmäpoikkeus korjauksen ja huollon osalta, sillä ne ovat osoittautuneet vähemmän kilpailukykyisiksi kuin myyntimarkkinat. Huoleni jälkimarkkinoista liittyy erityisesti niihin tapauksiin, joissa kuluttajat sidotaan tarpeettomasti tiettyyn toimijaan, joka korjaa heidän autonsa. Se voi johtua joko siitä, että riippumattomat korjaamot eivät saa asianmukaisesti käyttöönsä teknisiä tietoja, tai siitä, että autonvalmistajat tulkitsevat takuuehtoja epäasianmukaisesti. Siten rajoitetaan sietämättömällä tavalla valinnanvapautta, joka kuluttajilla pitäisi olla, ja odotan, että komissio esittää ratkaisuja tällaiseen tilanteeseen. Kehotan siksi komissiota selkeyttämään hiukan toimenpiteitä, joita se aikoo toteuttaa välttääkseen tällaisen tilanteen, joka on kuluttajille tuhoisa."@fi7
"Monsieur le Président, l’achat et l’entretien d’une voiture sont considérées comme faisant partie des dépenses les plus conséquentes pour les ménages. Le but même de la politique de concurrence est de permettre aux consommateurs de choisir librement et de pouvoir accéder à des produits moins chers et plus abordables. En tant que député du Parlement européen, et donc, en tant que représentant des citoyens européens qui sont également des consommateurs sur le marché automobile, je suis profondément inquiet au sujet de la révision du règlement d’exemption par catégorie dans le secteur automobile et de son impact sur les consommateurs. La Commission - et j’ai écouté avec beaucoup d’attention et de soin les arguments du commissaire - affirme que le règlement spécifique à ce secteur n’est plus nécessaire pour le marché de la vente, car il est prouvé que les objectifs de concurrence ont été réalisés et qu’un niveau adéquat de concurrence a été atteint. En principe, je ne serais pas opposé au retrait de l’exemption par catégorie pour ce secteur s’il ne représentait aucun risque pour les consommateurs. Nous devrions mettre à profit la période transitoire de trois ans pour évaluer l’impact de la décision d’exclure les ventes du règlement d’exemption par catégorie dans le secteur automobile. Il existe incontestablement une domination des grands constructeurs automobiles. Je voudrais connaître le point de vue de la Commission sur les moyens de veiller à ce que ces constructeurs n’abusent pas de leur part de marché et ne restreignent pas le choix dont devraient bénéficier les consommateurs sur le marché. Je voudrais également exprimer mon soutien à la proposition visant à maintenir l’exemption par catégorie pour les réparations et l’entretien, un marché qui s’est avéré être moins concurrentiel que celui de la vente. En ce qui concerne le marché de l’après-vente, je suis particulièrement préoccupé par les cas dans lesquels les consommateurs sont inutilement liés à un opérateur particulier pour les réparations de leur voiture. Cette dépendance s’explique soit par le fait que les réparateurs indépendants n’ont pas correctement accès aux informations techniques nécessaires, soit par le fait que les constructeurs automobiles interprètent les clauses de garantie de manière abusive. Il s’agit là d’une restriction inacceptable de la liberté de choix dont les consommateurs devraient disposer, et j’attends de la Commission qu’elle propose des solutions qui permettraient d’y mettre fin. J’invite donc la Commission à apporter certaines précisions concernant les mesures qu’elle compte adopter pour éviter que cette situation préjudiciable pour les consommateurs ne se produise à l’avenir."@fr8
"Elnök úr, az autó megvásárlása és fenntartása a háztartások egyik legjelentősebb kiadása. A versenypolitikának pontosan az a célja, hogy gondoskodjon a fogyasztók választási szabadságáról és a termékek alacsonyabb és megfizethetőbb árú elérhetőségéről. Ennek a Parlamentnek a képviselőjeként, és ennek következtében az Unió polgárainak képviselőjeként, akik egyben az autópiac fogyasztói, nagyon aggódom a gépjárművekre vonatkozó csoportmentességi rendelet felülvizsgálata, valamint annak a fogyasztókra gyakorolt hatásai miatt. A Bizottság – és nagyon alaposan és figyelmesen végighallgattam a biztos úr érveit – úgy érvel, hogy a továbbiakban nincs szükség erre az ágazatspecifikus rendeletre az értékesítési piacon, mivel a bizonyítékok arra utalnak, hogy sikerült elérni a verseny célkitűzéseit és eljutottunk a verseny megfelelő szintjére. Elvben nem ellenezném a specifikus ágazati csoportmentesség megszüntetését, ha nem leselkednének kockázatok a fogyasztókra. A hároméves átmeneti időszakot fel kell használnunk az azzal kapcsolatos döntés hatásainak felmérésére, hogy az értékesítést kizárjuk a gépjárművekre vonatkozó csoportmentességi rendeletből. Tagadhatatlan az a jelenség, hogy a nagy gépjárműgyártók túlsúlyban vannak. Szeretném hallani a Bizottság véleményét, milyen módon akarnak gondoskodni arról, hogy ezek a gyártók ne használhassák fel a piaci részesedésükből fakadó előnyüket annak a kínálatnak a korlátozására, amelynek a fogyasztók rendelkezésére kell állnia a piacon. Azt is szeretném elmondani, hogy támogatom a javításra és karbantartásra vonatkozó speciális csoportmentesség fenntartására vonatkozó javaslatot, mert bebizonyosodott, hogy ezen a piacon kisebb a verseny, mint az értékesítési piacon. Az értékesítés utáni piaccal kapcsolatos aggodalmam elsősorban azokra az esetekre vonatkozik, amikor a fogyasztót szükségtelenül hozzákötik egy adott gazdasági szereplőhöz, és csak ott végeztetheti el autójának javítását. Ennek vagy az az oka, hogy a független javítóműhelyek nem férnek hozzá megfelelő módon a szükséges műszaki ismeretekhez, vagy pedig az, hogy a gépjárműgyártók helytelen módon értelmezik a szavatossági feltételeket. Ez annak a választási szabadságnak az elfogadhatatlan korlátozása, amellyel a fogyasztóknak rendelkezniük kell, és elvárom, hogy a Bizottság találjon megoldásokat ennek a helyzetnek a megváltoztatására. Ezért felkérem a Bizottságot, hogy tisztázza azokat az intézkedéseket, amelyeknek bevezetését tervezi ennek a helyzetnek az elkerülésére, mert ez hátrányos a fogyasztókra nézve."@hu11
"Signor Presidente, l’acquisto e la manutenzione di un’automobile rappresentano una delle spese più ingenti per le famiglie. Il fine stesso di una politica per la concorrenza è quello di assicurare ai consumatori libertà di scelta e accesso ai prodotti a prezzi inferiori e più abbordabili. In qualità di deputato di questa Assemblea, e quindi di rappresentante dei cittadini europei che sono anch’essi consumatori del mercato automobilistico, sono molto preoccupato per la revisione del regolamento sull’esenzione per categoria nel settore automobilistico e del suo impatto sui consumatori. Ho ascoltato con grande attenzione le dichiarazioni del Commissario, dalle quali desumo che la Commissione ritenga che l’apposito regolamento di settore non sia più necessario per il mercato delle vendite, dato che è comprovato che sono stati conseguiti gli obiettivi e un congruo livello di concorrenza. In linea di principio non sarei contrario alla soppressione dell’esenzione per categoria dello specifico settore se non si temessero rischi per i consumatori. Dovremmo sfruttare il periodo transitorio di tre anni per valutare l’impatto della decisione ed escludere le vendite dal regolamento sull’esenzione per categoria nel settore automobilistico. Si registra un innegabile fenomeno di predominio dei grandi costruttori automobilistici. Vorrei conoscere il parere della Commissione in merito ai mezzi a disposizione per impedire che essi approfittino della fetta di mercato che detengono e limitino le possibilità di scelta dei consumatori nel loro segmento. Desidero altresì esprimere il mio sostegno per la proposta di conservare la specifica esenzione per categoria relativa a riparazioni e manutenzioni, un settore che si è dimostrato meno concorrenziale rispetto a quello della vendita. Il mio timore rispetto al mercato post-vendita si riferisce soprattutto ai casi in cui i consumatori sono indebitamente legati a un singolo operatore per le riparazioni della propria vettura. Questo perché, da un lato, i riparatori indipendenti non possono accedere a tutte le informazioni tecniche di cui necessitano, dall’altro perché i costruttori interpretano le condizioni di garanzia in modo distorto. Tutto ciò è inaccettabile e limita la scelta che teoricamente dovrebbe essere garantita ai consumatori, pertanto mi attendo che la Commissione proponga soluzioni per cambiare la situazione. Invito quindi la Commissione a fornire delucidazioni in merito alle misure che intende adottare per contrastare questa tendenza che va a tutto scapito dei consumatori."@it12
"Pone pirmininke, automobilio įsigijimas ir priežiūra laikomi vienomis didžiausių namų ūkių išlaidų. Konkurencijos politikos paskirtis – užtikrinti vartotojų pasirinkimo laisvę ir galimybę gauti mažiau kainuojančių ir lengviau įsigyjamų gaminių. Būdamas šio Parlamento narys ir todėl atstovaudamas ES piliečiams, kurie taip pat yra automobilių rinkos vartotojai, esu labai susirūpinęs Motorinių transporto priemonių bendrosios išimties reglamento peržiūra ir jos poveikiu vartotojams. Komisija – o aš labai atidžiai ir įdėmiai klausiausi Komisijos nario argumentų – tvirtina, kad šiam sektoriui skirtas reglamentas pardavimo rinkai ilgiau nebūtinas, nes turima įrodymų, kad konkurencijos tikslai pasiekti ir užtikrintas tinkamas konkurencijos lygis. Iš esmės nebūčiau prieš specialiosios sektorinės bendrosios išimties panaikinimą, jei tai nekeltų grėsmės vartotojams. Turėtume pasinaudoti trejų metų pereinamuoju laikotarpiu, kad įvertintume sprendimo netaikyti Motorinių transporto priemonių bendrosios išimties reglamento prekybos sandoriams, poveikį. Niekas negali paneigti didžiųjų automobilių gamintojų dominavimo. Norėčiau išgirsti Komisijos požiūrį į tai, kokiais būdais ketinama užtikrinti, kad jie nepasinaudotų savo įtaka rinkoje ir neribotų vartotojų pasirinkimo, kurį jie turėtų turėti. Taip pat norėčiau palaikyti pasiūlymą iš toliau taikyti specialiąją bendrąją išimtį remonto ir priežiūros paslaugų rinkai, kurioje konkurencija mažesnė nei pardavimo rinkoje. Mano nuogąstavimai dėl garantinių paslaugų rinkos daugiausia susiję su atvejais, kai norėdami pasinaudoti automobilių remonto paslaugomis, vartotojai yra be reikalo susiejami su konkrečiais tų paslaugų teikėjais. Taip atsitinka todėl, kad nepriklausomos remonto įmonės neturi deramos galimybės gauti techninę informaciją, arba todėl, kad automobilių gamintojai piktnaudžiauja aiškindami garantines sąlygas. Toks vartotojų pasirinkimo ribojimas nepriimtinas ir aš tikiuosi išgirsti Komisijos pasiūlymų, kaip pakeisti šią padėtį. Raginu Komisiją aiškiau pristatyti priemones, kurių ji ketina imtis siekdama išvengti šios vartotojams žalingos padėties."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs! Tiek lēsts, ka automašīnas iegāde un tehniskā apkope ir viena no būtiskākajām mājsaimniecību izdevumu kategorijām. Konkurences politikas būtība ir nodrošināt patērētājiem izvēles brīvību un iespēju iegādāties ražojumus par zemākām un pieejamākām cenām. Kā šā Parlamenta deputāts, kurš tādējādi pārstāv Eiropas Savienības pilsoņus, kuri ir arī patērētāji automobiļu tirgū, esmu ļoti nobažījies par Mehānisko transportlīdzekļu grupālā atbrīvojuma regulas pārskatīšanu un tās ietekmi uz patērētājiem. Es vērīgi un ļoti uzmanīgi uzklausīju komisāra argumentus — Komisija apgalvo, ka šis īpaši nozarei pielāgotais regulējums pārdošanas tirgum vairs nav nepieciešams, jo ir pierādījumi, ka uzdevumi konkurences jomā ir izpildīti un ir sasniegts pienācīgs konkurences līmenis. Principā es nepretotos šā īpašā grupālā atbrīvojuma atcelšanai nozarē, ja tas neradītu risku patērētājiem. Mums jāizmanto trīs gadu pārejas periods, lai izvērtētu, kādu ietekmi radīs lēmums no Mehānisko transportlīdzekļu grupālā atbrīvojuma regulas izslēgt tirdzniecību. Pastāv nenoliedzams lielo automobiļu ražotāju pārsvars. Es gribētu dzirdēt Komisijas viedokli par to, kā nodrošināt, lai viņi neizmantotu savas tirgus daļas radītās priekšrocības un neierobežotu izvēli, kādai patērētājiem būtu jābūt pieejamai savā tirgū. Es arī vēlos izteikt atbalstu priekšlikumam saglabāt īpašu grupālu atbrīvojumu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumu tirgum, kurā ir mazāka konkurence nekā pārdošanas tirgū. Bažas attiecībā uz pēcpārdošanas tirgu man īpaši izraisa tie gadījumi, kad patērētāji, lai varētu saremontēt savu mašīnu, tiek nevajadzīgi piesaistīti konkrētam pakalpojumu sniedzējam. Tā tas notiek vai nu tādēļ, ka neatkarīgajam remonta pakalpojumu sniedzējam nav pietiekami labi pieejama nepieciešamā tehniskā informācija, vai arī tādēļ, ka automobiļu ražotāji garantijas noteikumus interpretē diskriminējošā veidā. Šis ir nepieļaujams patērētāju izvēles tiesību ierobežojums, un es gaidu, ka Komisija piedāvās risinājumus, lai šo situāciju mainītu. Tādēļ es aicinu Komisiju viest skaidrību par līdzekļiem, kādus tā plāno lietot, lai izvairītos no situācijas, kas ir neizdevīga patērētājiem."@lv13
"Mr President, the purchase and maintenance of a car is considered to be one of the most important costs for households. The very aim of competition policy is to ensure consumers’ freedom of choice and access to products at lower and more affordable prices. As a Member of this House, and consequently a representative of EU citizens who are also consumers in the car market, I am deeply concerned about the review of the Motor Vehicle Block Exemption Regulation and its impact on consumers. The Commission – and I listened very carefully and attentively to the arguments from the Commissioner – argues that this sector’s specific regulation is no longer needed for the sales market, since there is evidence that the competition objectives have been achieved and a proper level of competition has been reached. In principle I would not be against the removal of the specific sector block exemption if there were no risk for consumers. We should use the three-year transitional period to assess the impact of the decision to exclude sales from the motor vehicle block exemption regulation. There is an undeniable phenomenon of predominance of large car manufacturers. I would like to hear the views of the Commission on the ways to ensure that they will not take advantage of their market share, and limit the choice that consumers should have on their market. I would also like to express my support for the proposal to maintain the specific block exemption for repair and maintenance, which proved to be less competitive than the sales market. My concern regarding the after-market is particularly related to those cases where consumers are unnecessarily tied to a specific operator for repairing their car. This can either be because independent repairers do not have proper access to the necessary technical information or because car manufacturers interpret warranty terms in an abusive way. This is an unacceptable limitation of the choice consumers ought to have, and I expect the Commission to bring solutions to change this type of situation. I therefore invite the Commission to bring some clarification concerning the measures it intends to take in order to avoid this situation, which is detrimental to consumers."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, de aankoop en het onderhoud van een auto worden geacht te behoren tot de belangrijkste huishoudelijke uitgaven. Het doel van het mededingingsbeleid is nu juist om de consument keuzevrijheid en toegang tot goedkopere en beter betaalbare producten te waarborgen. Als lid van dit Parlement, en dus als vertegenwoordiger van EU-burgers die ook consument zijn op de automarkt, ben ik zeer verontrust over de herziening van de groepsvrijstellingsverordening motorvoertuigen en over de gevolgen ervan voor de consument. Ik heb heel goed en aandachtig geluisterd naar de argumenten van de commissaris. De commissaris zegt dat de specifieke verordening in deze sector niet meer nodig is voor de verkoopmarkt, omdat er aanwijzingen zijn dat de mededingingsdoelstellingen zijn bereikt en er voldoende concurrentie is. Ik zou in principe niet tegen de afschaffing van de groepsvrijstelling voor deze sector zijn als dat geen risico’s zou opleveren voor de consument. We zouden de overgangsperiode van drie jaar moeten gebruiken om het effect te meten van de beslissing om de verkoop uit te sluiten van de groepsvrijstelling. Het verschijnsel van de dominantie van grote autofabrikanten kan niet ontkend worden. Ik zou graag van de Commissie willen horen hoe zij ervoor wil zorgen dat die grote fabrikanten geen misbruik maken van hun marktaandeel en zodoende de keuzevrijheid die de consument zou moeten hebben op hun markt, beperken. Ik wil ook graag mijn steun uitspreken voor het voorstel om de specifieke groepsvrijstelling voor reparatie en onderhoud te handhaven. Die markt is minder concurrerend gebleken dan de verkoopmarkt. Wat betreft de nazorg maak ik mij vooral zorgen om de gevallen waarin consumenten onnodig vastzitten aan een bepaalde autoreparateur. Dat kan komen doordat zelfstandige reparateurs onvoldoende toegang hebben tot de noodzakelijke technische gegevens of doordat autofabrikanten de garantievoorwaarden verkeerd uitleggen. Dat is een onaanvaardbare beperking van de keuzevrijheid die de consument zou moeten hebben, en ik verwacht van de Commissie dat zij met oplossingen komt om deze situatie te veranderen. Daarom nodig ik de Commissie uit wat meer duidelijkheid te verschaffen over de maatregelen die zij van plan is te nemen om deze voor de consument nadelige situatie te voorkomen."@nl3
"Panie przewodniczący! Zakup i serwisowanie samochodu uznaje się za najważniejsze koszty dla gospodarstwa domowego. Głównym celem polityki konkurencji jest zapewnienie konsumentom wolności wyboru i dostępu do produktów po niższych cenach. Jako poseł do tej Izby, a zatem przedstawiciel obywateli UE, którzy są także konsumentami na rynku motoryzacyjnym, jestem poważnie zaniepokojony oceną rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze motoryzacyjnym oraz jego wpływu na konsumentów. Komisja – a słuchałem bardzo uważnie argumentów pana komisarza – twierdzi, że szczególne rozporządzenie dla tego sektora nie jest już potrzebne dla rynku sprzedaży, gdyż istnieją dowody, iż cele dotyczące konkurencji już zostały osiągnięte i uzyskano odpowiedni poziom konkurencji. Co do zasady, nie jestem przeciwko usuwaniu wyłączeń grupowych dla określonego sektora gdyby nie było ryzyka dla konsumentów. Powinniśmy wykorzystać trzyletni okres przejściowy do oceny wpływu decyzji o wyłączeniu sprzedaży z rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze motoryzacyjnym. Nie da się zaprzeczyć zjawisku przewagi dużych producentów samochodów. Chciałbym usłyszeć zdanie Komisji w sprawie sposobów zapewnienia, by nie wykorzystywali oni swoich udziałów w rynku i nie ograniczali wyboru, jaki konsumenci mają na rynku. Chciałbym też wyrazić poparcie dla propozycji utrzymania wyłączenia grupowego dla napraw i serwisu, które okazały się mniej konkurencyjne niż rynek sprzedaży. Moja obawa dotycząca rynku usług posprzedażowych jest w szczególności związana z przypadkami, kiedy konsumenci niepotrzebnie są związani z danym operatorem w kwestii naprawy samochodu. Może to wynikać z faktu, że niezależne warsztaty nie mają należytego dostępu do informacji technicznej, albo że producenci niewłaściwie interpretują warunki gwarancji. Stanowi to niemożliwe do zaakceptowania ograniczenie wyboru, jaki konsumenci powinni mieć, oczekuję więc, że Komisja wprowadzi rozwiązania zmieniające tę sytuację. Dlatego też proszę Komisję o wyjaśnienie dotyczące działań, jakie zamierza podjąć w celu uniknięcia takiej sytuacji, która jest szkodliwa dla konsumentów."@pl16
"Senhor Presidente, a aquisição e a posse de um automóvel são consideradas uma das maiores despesas das famílias. O objectivo da política da concorrência é garantir aos consumidores liberdade de escolha e acesso aos produtos a preços mais baixos e acessíveis. Como membro deste Parlamento e, por conseguinte, representante dos cidadãos da UE que também são consumidores no mercado automóvel, estou profundamente preocupado com a revisão do Regulamento relativo à isenção por categoria aplicável ao sector automóvel e com o seu impacto sobre os consumidores. A Comissão – ouvi com o maior cuidado e atenção os argumentos do Senhor Comissário – defende que o regulamento específico deste sector já não é necessário para o mercado da venda, dado existirem provas de que os objectivos de concorrência foram alcançados e que se atingiu um nível de concorrência adequado. Em princípio, não estou contra a eliminação da isenção por categoria específica do sector se não houver risco para os consumidores. Devemos usar o período de transição de três anos para avaliar o impacto da decisão de excluir a venda do Regulamento relativo à isenção por categoria aplicável ao sector automóvel. Existe um fenómeno inegável de predomínio dos grandes fabricantes de automóveis. Gostaria de ouvir as opiniões da Comissão sobre modos de garantir que não se aproveitarão da sua quota de mercado nem limitarão a escolha que os consumidores devem ter no mercado. Gostaria também de expressar o meu apoio à proposta de manutenção da isenção por categoria específica para a reparação e a manutenção, que se revelaram menos competitivas do que o mercado da venda. A minha preocupação em relação ao mercado secundário prende-se principalmente com os casos em que os consumidores ficam desnecessariamente presos a um operador específico para repararem o seu automóvel. Isto acontece porque as empresas de reparação independentes carecem do acesso adequado à informação técnica necessária ou porque os fabricantes interpretam os termos das garantias de forma abusiva. Isto é uma limitação inaceitável da escolha disponível aos consumidores, e espero que a Comissão providencie soluções para este tipo de situação. Por conseguinte, convido a Comissão a oferecer alguma clarificação sobre as medidas que tenciona tomar para evitar esta situação, que é prejudicial para os consumidores."@pt17
"Dle preşedinte, achiziţionarea şi întreţinerea unui automobil este considerată a fi unul dintre cele mai importante costuri pentru o familie. Scopul politicii în domeniul concurenţei este să asigure libertatea de alegere a consumatorilor şi accesul acestora la produse la preţuri mai mici şi mai accesibile. Ca deputat în acest Parlament şi, în consecinţă, ca reprezentant al cetăţenilor UE care sunt şi consumatori pe piaţa automobilelor, sunt foarte îngrijorat de revizuirea Regulamentului de exceptare pe categorii în sectorul autovehiculelor şi de impactul acesteia asupra consumatorilor. Comisia – şi am ascultat cu foarte mare grijă şi atenţie argumentele din partea dlui comisar – susţine că regulamentul specific acestui sector nu mai este necesar pe piaţa de vânzări, întrucât există dovezi că obiectivele în materie de concurenţă au fost îndeplinite şi că s-a atins un nivel adecvat de concurenţă. În principiu, nu aş fi împotriva eliminării exceptării specifice pe categorii dacă nu ar exista riscuri la adresa consumatorilor. Ar trebui să utilizăm perioada de tranziţie de trei ani pentru a evalua impactul deciziei de a exclude vânzările din Regulamentul de exceptare pe categorii în sectorul autovehiculelor. Există un fenomen incontestabil de superioritate a marilor producători de automobile. Aş dori să aud părerile Comisiei referitoare la metodele de garantare a faptului că aceştia nu vor profita de cota lor de piaţă şi nu vor limita alegerile de care consumatorii ar trebui să beneficieze pe piaţă. De asemenea, aş dori să îmi exprim sprijinul pentru propunerea de a menţine exceptarea specifică pe categorii pentru reparaţii şi întreţinere, care s-au dovedit a fi mai puţin competitive decât piaţa de vânzări. Preocuparea mea în ceea ce priveşte piaţa post-vânzare este legată îndeosebi de cazurile în care consumatorii sunt legaţi în mod inutil de un operator specific pentru reparaţiile automobilului. Acest lucru se întâmplă, fie pentru că atelierele independente nu au acces adecvat la informaţiile tehnice necesare, fie pentru că producătorii de automobile interpretează garanţia într-un mod abuziv. Aceasta este o limitare inacceptabilă a opţiunilor pe care ar trebui să le aibă consumatorii şi aştept soluţii din partea Comisiei pentru a schimba această situaţie. Prin urmare, invit Comisia să clarifice măsurile pe care le intenţionează să le ia pentru a evita această situaţie, care este în detrimentul consumatorilor."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, nákup a údržba automobilu sa považuje za jednu z najdôležitejších nákladových položiek domácností. Hlavným cieľom politiky hospodárskej súťaže je zabezpečiť slobodu výberu pre spotrebiteľov a prístup k výrobkom za nižšie a dostupnejšie ceny. Ako poslanca tohto Parlamentu, a teda zástupcu občanov EÚ, ktorí sú tiež spotrebiteľmi na trhu s automobilmi, ma veľmi znepokojuje preskúmanie nariadenia o skupinových výnimkách pre motorové vozidlá a jeho dosah na spotrebiteľov. Komisia – a veľmi starostlivo a pozorne som počúval argumenty pána komisára – argumentuje, že toto osobitné nariadenie pre automobilové odvetvie už nie je potrebné pre trh predaja automobilov, pretože sa dokázalo, že sa dosiahli ciele hospodárskej súťaže a bola dosiahnutá jej náležitá úroveň. V zásade by som nebol proti odstráneniu osobitnej skupinovej výnimky pre automobilové odvetvie, ak by to pre spotrebiteľov nepredstavovalo žiadne riziko. Mali by sme využiť trojročné prechodné obdobie na posúdenie dosahu rozhodnutia vylúčiť predaj z nariadenia o skupinových výnimkách pre motorové vozidlá. Existuje nepopierateľný fenomén prevahy veľkých výrobcov automobilov. Rád by som počul názory Komisie na spôsoby, ako zabezpečiť, že nevyužijú svoj podiel na trhu a neobmedzia výber, ktorý by spotrebitelia mali na ich trhu mať. Tiež by som chcel vyjadriť svoju podporu návrhu ponechať osobitnú skupinovú výnimku pre opravy a údržbu, ktoré sa ukázali byť menej konkurencieschopné ako trh predaja automobilov. Moja obava ohľadne trhu s popredajnými službami sa týka konkrétne tých prípadov, keď sú spotrebitelia zbytočne viazaní nechať si automobil opravovať v presne stanovenom servise. Môže to byť preto, že nezávislé servisy nemajú riadny prístup k potrebným technickým informáciám, alebo preto, že výrobcovia automobilov interpretujú záručné podmienky nevhodným spôsobom. To je neprijateľné obmedzenie výberu, ktorý by spotrebitelia mali mať, a ja očakávam, že Komisia nájde riešenia na zmenu tejto situácie. Vyzývam preto Komisiu, aby vyjasnila situáciu, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré plánuje prijať, aby sme sa vyhli tomuto stavu, ktorý je pre spotrebiteľov nepriaznivý."@sk19
"Gospod predsednik, nakup in vzdrževanje vozila šteje med najpomembnejše izdatke gospodinjstva. Politika konkurence je namenjena prav zagotavljanju svobodne izbire potrošnikov in dostopa do proizvodov po nižjih in bolj sprejemljivih cenah. Kot poslanec tega parlamenta in s tem zastopnik državljanov EU, ki so tudi potrošniki na trgu vozil, sem zelo zaskrbljen zaradi revizije uredbe o skupinskih izjemah za motorna vozila in njenega vpliva na potrošnike. Komisija – in trditvam komisarja sem prisluhnil zelo pozorno in pazljivo – trdi, da posebna uredba za ta sektor ni več potrebna za prodajni trg, saj obstajajo dokazi, da so bili doseženi cilji, povezani s konkurenco, in ustrezna raven konkurence. Načeloma ne bi bil proti odpravi skupinskih izjem za določen sektor, če ne bi to predstavljalo nevarnosti za potrošnike. V triletnem prehodnem obdobju moramo oceniti vpliv odločitve o izključitvi prodaje iz uredbe o skupinskih izjemah za motorna vozila. Prevlada velikih proizvajalcev vozil je pojav, ki ga ni moč zanikati. Rad bi slišal mnenja Komisije o tem, kako zagotoviti, da ti proizvajalci ne bodo izkoristili svojega tržnega deleža in omejili izbire, ki bi jo potrošniki morali imeti na svojem trgu. Rad bi tudi izrazil podporo predlogu o ohranitvi posebne skupinske izjeme za storitve popravil in vzdrževanja, ki so se izkazale za manj konkurenčne kot prodajni trg. Moj pomislek v zvezi s trgom poprodajnih storitev je povezan predvsem s tistimi primeri, ko so potrošniki po nepotrebnem vezani na določenega izvajalca za popravilo njihovega vozila. Vzrok za to je lahko bodisi dejstvo, da samostojni serviserji nimajo ustreznega dostopa do potrebnih tehničnih informacij bodisi dejstvo, da proizvajalci vozil neprimerno tolmačijo garancijske pogoje. To je nesprejemljiva omejitev izbire, ki bi jo potrošniki morali imeti, in pričakujem, da bo Komisija uvedla rešitve, da se spremeni takšna situacija. Zato Komisijo pozivam, da posreduje kakšno pojasnilo glede ukrepov, ki jih namerava uvesti, da bi se izognila tej situaciji, ki škodi potrošnikom."@sl20
". Herr talman! Inköp och underhåll av en bil bedöms vara en av de största utgifterna för ett hushåll. Syftet med konkurrenspolitik är att garantera konsumenterna valfrihet och produkter till lägre och mer överkomliga priser. Som parlamentsledamot, och därmed representant för EU:s medborgare vilka också är konsumenter på bilmarknaden, är jag djupt oroad över översynen av gruppundantagsförordningen för motorfordon och dess inverkan på konsumenterna. Jag lyssnade mycket uppmärksamt till kommissionsledamotens argument, och kommissionen hävdar att den sektorspecifika förordningen inte längre behövs för försäljningsmarknaden eftersom det är bevisat att konkurrensmålen har uppfyllts och att man har uppnått rätt konkurrensnivå. I fall det inte utgjorde någon risk för konsumenterna, skulle jag i princip inte vara emot avskaffandet av den särskilda gruppundantagsförordningen. Vi bör använda den treåriga övergångsperioden till att utvärdera effekten av beslutet att utesluta försäljning från gruppundantagsförordningen för motorfordon. De stora biltillverkarna dominerar obestridligen marknaden. Jag skulle vilja höra kommissionens åsikter om metoderna för att garantera att dessa inte kommer att utnyttja sin marknadsandel och begränsa de valmöjligheter som konsumenterna bör ha på marknaden. Jag skulle också vilja uttrycka mitt stöd för förslaget att behålla den särskilda gruppundantagsförordningen för reparation och underhåll, som visade sig mindre konkurrenskraftig än marknaden för försäljning. Min oro för eftermarknaden har särskilt att göra med de fall där konsumenter i onödan är knutna till en särskild aktör för att reparera sin bil. Något som antingen kan bero på att oberoende verkstäder inte har ordentlig tillgång till nödvändig teknisk information, eller på att biltillverkarna missbrukar garantitiderna. Detta är en oacceptabel begränsning av den valfrihet som konsumenterna bör ha, och jag förväntar mig att kommissionen tar fram lösningar för sådana här situationer. Därför ber jag kommissionen att göra ett förtydligande när det gäller de åtgärder man har för avsikt att vidta för att undvika en situation som är skadlig för konsumenterna."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Cristian Silviu Buşoi,"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,9
"jménem skupiny ALDE Group"1
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph