Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-05-05-Speech-3-522"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100505.76.3-522"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Herr Kommissar, danke für Ihre Ausführungen. Ich bin sehr dankbar für die Initiative der spanischen Ratspräsidentschaft – und das ist ja hier eine sehr spanische Veranstaltung, wenn ich das so sehe –, dass Sie diese Vorschlagsreihe übernommen haben und in Führungsposition gegangen sind. Elektromobilität muss in Zukunft die zentrale Rolle spielen. Aber wir sind – das wissen wir alle – noch weit und noch lange von einer umfassenden e-Mobilität entfernt. Deswegen sollten wir auch nicht den Fehler machen, jetzt einen Elektro-Hype entstehen zu lassen, dessen Ansprüche wir politisch nicht erfüllen können. Wir sollten deswegen den Fokus auf die Verbesserung der herkömmlichen Antriebsmöglichkeiten nicht vernachlässigen, da Rohöl wohl noch lange der Treibstoff unserer Mobilität sein wird. Folgende Punkte sind dennoch von zentraler Bedeutung: Erstens – Sie und alle anderen Redner haben es gesagt: Wir brauchen eine europäische Strategie bei der Entwicklung von Standards. Die USA und China arbeiten an gemeinsamen Ladesteckern. Wir dürfen da nicht hinterherhinken, wir sollten vorangehen und sollten es auch nicht zu europäischen Eitelkeiten kommen lassen: Sind die Franzosen schneller, oder die Deutschen oder die Spanier? Wir sollten alle an einem Strang ziehen, und die Kommission sollte da durchaus vorangehen. Wir brauchen die Entwicklung kostengünstiger, leistungsstarker Batterien. Zweitens: Wir müssen die Netzinfrastruktur flächendeckend ausbauen. Das heißt für uns, dass wir unsere Fördermöglichkeiten im Kohäsionsbereich, im Regionalbereich, aber auch in der Entwicklung des ländlichen Raums gezielter in diese Richtung orientieren müssen. Der Bürger muss grenzüberschreitend Elektromobilität nutzen können, sonst wird er auf diese Fortbewegungsform nicht zugreifen. Drittens müssen wir auch Elektroautos bei den CO Emissionen anrechnen. Die Hersteller von Automobilen, die heute Flottenberechnungen durchführen, können Elektroautos noch nicht anrechnen. Wir brauchen diese Anrechnung in Zukunft. Viertens müssen wir Elektroautos EU-weit steuerlich entlasten. Das gilt insbesondere bei den Batterien, die noch der teuerste Punkt sind. Da müssen wir forschen, aber auch Steuerharmonisierung betreiben."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Pane předsedající, pane komisaři, děkuji Vám za Vaše prohlášení. Jsem velmi vděčný za iniciativu španělského předsednictví – a jde skutečně o španělskou událost, jak vidím – přijmout tuto řadu návrhů a vést v tomto ohledu cestu. Elektromobilita musí hrát klíčovou roli. Jak ovšem všichni víme, jsme stále daleko od dosažení komplexní elektromobility. Z tohoto důvodu bychom také neměli připustit nadmíru lákavé reklamy na elektromobily, jejichž tvrzení nejsme schopni z politického hlediska splnit. Proto bychom neměli upouštět od našeho záměru vylepšit tradiční dopravní prostředky, jelikož budeme ještě po dlouhou dobu využívat jako pohonnou látku ropu. Následující body mají však zásadní význam. Zaprvé, jak jste Vy a všichni ostatní řečníci uvedli, potřebujeme evropskou strategii pro rozvoj norem. Spojené státy a Čína pracují společně na nabíjecích konektorech. Nesmíme v tomto ohledu zůstat pozadu. Musíme jít kupředu a nesmíme připustit, aby se prosadila evropská samolibost. Jsou rychlejší Francouzi, Němci nebo Španělé? Měli bychom všichni táhnout za jeden provaz a Komise by jistě tyto snahy měla vést. Potřebujeme vyvinout cenově přístupné a vysoce účinné baterie. Zadruhé, potřebujeme rozšířit pokrytí infrastrukturní sítí do všech oblastí. Pro nás to znamená, že musíme cíleně zaměřit své možnosti dotací v této věci na oblast soudržnosti, na regiony, ale také na rozvoj venkovských oblastí. Občané musí být schopni využívat elektromobily i v zahraničí, jinak tento způsob dopravy nebudou používat. Zatřetí, musíme také zahrnout elektromobily do našich výpočtů emisí CO Výrobci automobilů ještě dnes nemohou elektromobily do svých výpočtů ohledně vozového parku zavést. Musíme s tím v budoucnu počítat. Začtvrté, musíme poskytnout daňovou slevu na elektromobily po celé Evropě. To se týká především baterií, které jsou stále nejdražší součástí. Potřebujeme v tomto ohledu provádět výzkum, ale potřebujeme také sladit naše daně."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne takke kommissæren for hans udtalelse. Jeg er meget glad for det spanske formandskabs initiativ – og dette er, så vidt jeg kan se, en meget spansk event – til at vedtage en række forslag og bane vejen på dette område. Elttrafik bør spille en nøglerolle i fremtiden. Som vi alle ved, er vi dog stadig langt fra at have nået en omfattende eltrafik. Derfor bør vi heller ikke begå den fejltagelse at lade en elbilhype opstå, da vi ikke er i stand til at opfylde dens påstande i politisk henseende. Derfor bør vi ikke opgive vores fokus på forbedring af konventionelle fremdriftsmetoder, da råolie sandsynligvis fortsat vil drive vores trafik i lang tid endnu. Følgende punkter er dog afgørende. For det første har kommissæren og andre talere sagt, at vi har behov for en europæisk strategi for udvikling af standarder. USA og Kina arbejder sammen om ladningskoblede anordninger. Vi må ikke sakke agterud i denne henseende. Vi burde føre an og burde ikke tillade europæisk selvoptagethed at vinde fodfæste. Er franskmændene hurtigere eller tyskerne eller spanierne? Vi bør alle trække på samme hammel, og Kommissionen bør helt klart gå i front her. Vi må udvikle omkostningseffektive, højtydende batterier. For det andet må vi udvide vores netværksinfrastruktur til at omfatte alle områder. For os betyder det, at vi må fokusere på vores støttemuligheder hertil på en mere målrettet måde på samhørighedsområdet, i regioner og også i udviklingen af landdistrikter. Borgerne skal kunne anvende eltrafik på tværs af grænserne, ellers vil de ikke anvende denne form for transport. For det tredje må vi også indregne elbilerne i vores beregninger af CO emissionerne. Bilfabrikanter, der i øjeblikket foretager beregningerne for vores bilpark, kan endnu ikke medtage elbiler. Vi må kunne tage disse med i beregningerne i fremtiden. For det fjerde må vi indrømme afgiftslettelser på elbiler i hele Europa. Dette gælder navnlig batterierne, som stadig er den dyreste del. Vi må gennemføre forskning i denne henseende, men vi må også harmonisere vores afgifter."@da2
". Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για τη δήλωσή σας. Είμαι πολύ ευγνώμων για την πρωτοβουλία της ισπανικής Προεδρίας –και αυτό είναι μια εκδήλωση με έντονα ισπανικό χαρακτήρα απ’ όσο μπορώ να δω– να εγκρίνει αυτήν τη σειρά προτάσεων και να δείξει τον δρόμο σε σχέση με αυτό. Η ηλεκτρική κινητικότητα πρέπει να διαδραματίσει καίριο ρόλο στο μέλλον. Ωστόσο, όπως όλοι γνωρίζουμε, απέχουμε ακόμη πολύ από την επίτευξη συνολικής ηλεκτρικής κινητικότητας. Για τον λόγο αυτόν, δεν θα πρέπει επίσης να κάνουμε το λάθος να επιτρέψουμε να δημιουργηθούν παραπλανητικές διαφημίσεις για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τους ισχυρισμούς των οποίων δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε από πολιτική άποψη. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να χαλαρώσουμε την προσοχή μας από τη βελτίωση των συμβατικών μέσων αυτοκίνησης, καθώς το αργό πετρέλαιο θα συνεχίσει πιθανόν να τροφοδοτεί την κινητικότητά μας για πολύ καιρό ακόμα. Ωστόσο, τα ακόλουθα σημεία είναι κρίσιμα. Πρώτον, όπως είπατε εσείς και όλοι οι άλλοι ομιλητές, χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανάπτυξη προτύπων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα πραγματοποιούν από κοινού έρευνες για αγώγιμους συζεύκτες φόρτισης. Δεν πρέπει να υστερήσουμε σε σχέση με αυτό. Πρέπει να τεθούμε στην πρωτοπορία και δεν πρέπει να επιτρέψουμε να κατισχύσει η ευρωπαϊκή ματαιοδοξία. Είναι πιο γρήγοροι οι Γάλλοι ή οι Γερμανοί ή οι Ισπανοί; Θα πρέπει όλοι να ενώσουμε τις προσπάθειές μας και η Επιτροπή θα πρέπει βεβαίως να τεθεί πρωτοπόρος σε αυτό. Πρέπει να αναπτύξουμε οικονομικά αποδοτικούς, υψηλών επιδόσεων συσσωρευτές. Δεύτερον, πρέπει να επεκτείνουμε την κάλυψη του δικτύου υποδομής σε όλες τις περιοχές. Κατά τη γνώμη μας, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εστιάσουμε τις επιλογές μας όσον αφορά τις επιδοτήσεις σε αυτό με έναν πιο στοχευμένο τρόπο στον τομέα της συνοχής, στις περιφέρειες, καθώς και στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Οι πολίτες πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν την ηλεκτρική κινητικότητα και όταν περνούν τα σύνορα, ειδάλλως δεν θα χρησιμοποιούν αυτήν τη μορφή μεταφορών. Τρίτον, πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στους υπολογισμούς μας για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων που επί του παρόντος πραγματοποιούν υπολογισμούς για τον στόλο των οχημάτων δεν μπορούν ακόμη να συμπεριλάβουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Θα πρέπει να μπορέσουμε να τα λάβουμε αυτά υπόψη στο μέλλον. Τέταρτον, πρέπει να προσφέρουμε φορολογικές ελαφρύνσεις για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους συσσωρευτές, που εξακολουθούν να αποτελούν το πιο ακριβό τμήμα. Πρέπει να διεξαγάγουμε έρευνα σε σχέση με αυτό, πρέπει όμως επίσης να εναρμονίσουμε τους φόρους μας."@el10,10
". Mr President, Commissioner thank you for your statement. I am very grateful for the initiative by the Spanish Presidency – and this is a very Spanish event as far as I can see – in adopting this series of proposals and leading the way in this regard. Electromobility must play a key role in future. However, as we all know, we are still a long way from achieving comprehensive electromobility. For that reason, we should also not make the mistake of allowing electric-car hype to arise, the claims of which we are not able to fulfil in political terms. Therefore, we should not abandon our focus on improving conventional means of locomotion, as crude oil will probably continue to fuel our mobility for a long time yet. The following points are crucial, however. Firstly, as you and all of the other speakers have said, we need a European strategy for the development of standards. The United States and China are working jointly on conductive charge couplers. We must not lag behind in this regard. We ought to lead the way and should not allow European vanity to take hold. Are the French quicker, or the Germans or the Spaniards? We should all pull together and the Commission should certainly take the lead in this. We need to develop cost-effective, high-performance batteries. Secondly, we need to extend network-infrastructure coverage to all areas. For us, that means that we have to focus our subsidy options on this in a more targeted way in the area of cohesion, in the regions and also in the development of rural areas. Citizens must be able to use electromobility across borders, otherwise they will not use this form of transport. Thirdly, we must also take electric cars into account in our CO emissions calculations. Car manufacturers that are currently carrying out fleet calculations cannot yet include electric cars. We need to be able to take these into account in future. Fourthly, we must provide tax relief on electric cars throughout Europe. This applies to batteries in particular, which are still the most expensive part. We need to carry out research in this regard, but we also need to harmonise our taxes."@en4
". Señor Presidente, señor Comisario, muchas gracias por su intervención. Estoy muy agradecido por la iniciativa de la Presidencia española —y, por lo que puedo ver, se trata de un acontecimiento muy español— de adoptar esta serie de propuestas e ir por delante en ese sentido. La «movilidad eléctrica» debe desempeñar una función clave en el futuro. No obstante, como todos sabemos, todavía nos falta mucho para lograr la movilidad eléctrica total. Por ese motivo tampoco deberíamos cometer el error de permitir que se promocione a bombo y platillo el vehículo eléctrico, ya que tampoco seríamos capaces de dar respuesta a la demanda en términos políticos. En consecuencia, no deberíamos abandonar el planteamiento consistente en mejorar los medios de locomoción convencionales, puesto que probablemente el petróleo crudo seguirá impulsando nuestra movilidad durante mucho tiempo. Sin embargo, los puntos siguientes son cruciales. En primer lugar, como ha dicho usted mismo y también el resto de oradores, necesitamos una estrategia europea para el desarrollo de normas. Los Estados Unidos y China están colaborando en el desarrollo de acopladores de carga conductiva. No debemos quedarnos atrás en ese sentido. Deberíamos adelantarnos y no permitir que la vanidad europea se adueñe de nosotros. ¿Acaso los franceses son más rápidos? ¿Lo son los alemanes, o los españoles? Deberíamos unir nuestras esfuerzas y, por supuesto, la Comisión debería asumir el liderazgo en esto. Necesitamos desarrollar baterías rentables y que ofrezcan un rendimiento elevado. En segundo lugar, necesitamos ampliar la cobertura de nuestra infraestructura de red a todas las zonas. Para nosotros, eso significa que hemos de centrar mejor nuestras opciones de subvención en esta materia en las esferas de la cohesión, en las regiones y también en el desarrollo de las zonas rurales. Los ciudadanos deben poder utilizar la «movilidad eléctrica» a través de las fronteras, puesto que de lo contrario no utilizarán esta modalidad de transporte. En tercer lugar, también debemos tener en cuenta los vehículos eléctricos a la hora de calcular nuestras emisiones de CO . Los fabricantes de vehículos que están realizando actualmente los cálculos para sus flotas no pueden incluir todavía los vehículos eléctricos. En el futuro hemos de ser capaces de tenerlos en cuenta. En cuarto lugar, debemos establecer reducciones fiscales sobre los vehículos eléctricos en toda Europa. Esta medida debe aplicarse también, en particular, a las baterías, que continúan siendo el elemento más costoso. Es necesario llevar a cabo investigaciones en este terreno, pero también debemos armonizar nuestros impuestos."@es21
". Lugupeetud juhataja, volinik, tänan teid avalduse eest! Olen väga tänulik eesistujariigi Hispaania algatuse eest – ja minu arvates on see väga hispaanialik sündmus – võtta vastu rida ettepanekuid ja seda tegevust juhtida. Elektrienergial põhinev liikuvus peab tulevikus saama keskse rolli. Kuid nagu me kõik teame, oleme laialdase elektrienergial põhineva liikuvuse saavutamisest siiski alles kaugel. Sellepärast ei tohiks me teha ka sellist viga, et laseme üles paisutada elektriautodeteemalise reklaami, mille väiteid me poliitika mõttes täita ei suuda. Sellepärast ei tohiks me loobuda püüetest parandada konventsionaalseid liikumisviise, sest toornafta jääb arvatavasti veel pikaks ajaks meie liikumapanevaks kütuseks. Siiski on oluline tähtsus järgmistel punktidel. Esiteks, nagu teie ja kõik ülejäänud kõnelejad ütlesite, on meil tarvis standardite väljatöötamise Euroopa strateegiat. Ühendriigid ja Hiina teevad koostööd juhtivate laadimissüsteemide alal. Meie ei tohiks selles osas maha jääda. Peaksime olema selle tegevuse eesotsas ega tohiks lasta euroopalikul edevusel endast võitu saada. Kas kõige kiiremad on prantslased või sakslased või hispaanlased? Peaksime kõik koos tegutsema ning komisjon peaks kindlasti selles osas juhtpositsioonile asuma. Meil on tarvis välja töötada tasuvad ja kõrge kvaliteediga patareid. Teiseks on meil tarvis laiendada infrastruktuuride võrgustikku, et see hõlmaks kõiki piirkondi. Meie jaoks tähendab see, et peame koondama sellealaste toetuste saamise võimalused sihipärasemal viisil ühtekuuluvuse valdkonda, regioonidesse ja ka maapiirkondade arengusse. Kodanikud peavad saama kasutada elektrienergial põhinevat liikuvust ka piiriüleselt, vastasel juhul nad seda transpordivormi kasutama ei hakka. Kolmandaks peame elektriautosid arvesse võtma ka oma CO heidete arvutamisel. Autotootjad, kes praegu autopargi kohta neid arvutusi teevad, ei saa elektriautosid veel arvesse võtta. Peame saama neid arvesse võtta tulevikus. Neljandaks peame kogu Euroopas sätestama elektriautodele maksusoodustuse. Seda kohaldatakse eelkõige patareidele, mis on siiani kõige kallim osa. Peame selles osas uurimistööd tegema, kuid meil on tarvis ühtlustada ka oma makse."@et5
"− Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, kiitos julkilausumastanne. Olen hyvin kiitollinen puheenjohtajavaltio Espanjan aloitteesta − ja tämä on nähdäkseni hyvin espanjalainen tilaisuus − hyväksyä nämä ehdotukset ja olla asiassa johtoasemassa. Sähkövoimaan perustuvalla liikenteellä on oltava tulevaisuudessa keskeinen asema. Kuten me kaikki kuitenkin tiedämme, olemme edelleen kaukana kattavan sähkövoimaan perustuvan liikenteen aikaansaamisesta. Siksi meidän ei kuitenkaan pitäisi tehdä virhettä, että annamme sähköajoneuvoinnostuksen nousta, jos emme pysty poliittisesti luomaan sille edellytyksiä. Emme saa siksi lakata keskittymästä perinteisten liikennemuotojen parantamiseen, koska raakaöljy on luultavasti edelleen liikenteemme polttoaine vielä kauan. Seuraava asiat ovat kuitenkin olennaisen tärkeitä. Ensinnäkin, aivan kuten te ja kaikki muut puhujat ovat sanoneet, tarvitsemme eurooppalaista strategiaa standardien kehittämiseksi. Yhdysvallat ja Kiina tekevät yhteistyötä liitäntäjohdon avulla tapahtuvan varaamisen osalta. Emme saa jäädä siinä suhteessa jälkeen. Meidän pitäisi johtaa joukkoa eikä antaa eurooppalaisen turhamaisuuden vallita. Ovatko ranskalaiset nopeampia, vai saksalaiset vai espanjalaiset? Kaikkien meidän pitäisi vetää yhtä köyttä, ja komission pitäisi ehdottomasti johtaa sitä. Meidän on kehitettävä kustannustehokkaita, korkean suorituskyvyn akkuja. Toiseksi, meidän on laajennettava verkostoinfrastruktuuri kattamaan kaikki alueet. Meidän osaltamme se tarkoittaa, että meidän on keskitettävä tukia koskevat vaihtoehtomme tähän kohdennetummin yhteenkuuluvuudessa, alueilla sekä maaseutualueiden kehittämisessä. Kansalaisten on voitava käyttää sähkövoimaan perustuvaa liikennettä yli rajojen, muuten he eivät käytä tällaista liikennemuotoa. Kolmanneksi, meidän on myös otettava sähköajoneuvot huomioon hiilidioksidipäästöjä koskevissa laskelmissamme. Kantaa koskevia laskelmia tekevät autonvalmistajat eivät vielä voi ottaa sähköajoneuvoja mukaan. Meidän on voitava ottaa ne tulevaisuudessa huomioon. Neljänneksi, meidän on annettava verohelpotuksia sähköajoneuvoille koko Euroopassa. Se koskee erityisesti akkuja, jotka ovat edelleen kallein osa. Meidän on tehtävä sen osalta tutkimusta, mutta meidän on myös yhtenäistettävä verojamme."@fi7
". Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, merci de votre déclaration. Je suis très reconnaissant à la Présidence espagnole - et il s’agit d’un événement fort espagnol, à ce que je vois - d’avoir pris l’initiative d’adopter cette série de propositions et de montrer la voie à suivre dans ce domaine. L’électromobilité doit jouer un rôle clé à l’avenir. Cependant, comme nous le savons tous, nous sommes encore bien loin d’une électromobilité complète. C’est pourquoi nous ne devons pas non plus commettre l’erreur de permettre un battage publicitaire en faveur des voitures électriques dont nous ne pourrons pas concrétiser politiquement les revendications. Nous ne devons donc pas délaisser l’amélioration des modes de transport conventionnels, parce que le pétrole continuera sans doute encore longtemps à alimenter notre mobilité. Les points suivants sont pourtant d’une importance capitale. Tout d’abord, comme vous l’avez dit ainsi que les autres orateurs, nous avons besoin d’une stratégie européenne pour le développement de normes. Les États-Unis et la Chine collaborent au développement de fiches de chargement. Nous ne devons pas rester à la traîne. Nous devons ouvrir la voie, et nous ne devons pas céder aux orgueils nationaux: les Français sont-ils plus rapides, ou les Allemands peut-être, ou encore les Espagnols? Nous devons tous travailler ensemble, et la Commission doit certainement jouer un rôle moteur dans cet effort. Nous devons développer des batteries économiques à hautes performances. Deuxièmement, nous devons étendre l’infrastructure de réseau à toutes les régions. Pour nous, cela signifie que nous devons cibler davantage nos options de subvention dans ce domaine du point de vue de la cohésion, du développement régional et du développement rural. Il faut que nos concitoyens puissent profiter de l’électromobilité à travers les frontières, faute de quoi ils n’auront pas recours à cette forme de transport. Troisièmement, nous devons aussi tenir compte des voitures électriques dans le calcul de nos émissions de CO . Les constructeurs automobiles qui font actuellement des calculs sur toute leur gamme ne peuvent pas encore inclure les voitures électriques. À l’avenir, nous devrons pouvoir en tenir compte. Quatrièmement, nous devons proposer des abattements fiscaux pour les voitures électriques partout en Europe. Ces avantages doivent porter principalement sur les batteries, qui restent l’élément le plus coûteux. Nous devons faire des recherches dans ce domaine, mais nous devons aussi harmoniser nos régimes fiscaux."@fr8
"Elnök úr, biztos úr, köszönjük nyilatkozataikat. Nagyra értékelem a spanyol elnökség kezdeményezését – és amennyire meg tudom ítélni, ez egy jellegzetesen spanyol esemény –, hogy egy ilyen javaslatsorozatot fogadott el, és hogy felvállalta a vezető szerepet ebben a kérdésben. Az elektromobilitásnak kulcsfontosságú szerephez kell jutnia a jövőben. Azonban – mint azt mindannyian tudjuk – még nagyon messze vagyunk a széleskörű elektromobilitás megvalósulásától. Ezért nem szabad elkövetnünk azt a hibát, hogy túl nagy felhajtást csinálunk az elektromos járművek körül, miközben politikai értelemben nem tudjuk teljesíteni a feltételeit. Nem szabad tehát szem elől tévesztenünk a hagyományos közlekedési eszközök fejlesztését sem, hiszen a kőolaj minden bizonnyal még egy jó darabig mobilitásunk hajtóereje lesz. A következő pontok azonban kulcsfontosságúak. Először is: ahogy ön és a többi felszólaló is említette, szükségünk van egy európai stratégiára a szabványok kialakításában. Az Egyesült Államok és Kína együtt dolgoznak az elektromos akkumulátortöltők kialakításán. Ebben nem szabad lemaradnunk. Élen kell járnunk, és nem engedhetjük meg, hogy az európai hiúság vezéreljen. A franciák gyorsabbak vagy a németek, netán a spanyolok? Mindannyiunknak össze kell fognunk és a Bizottságnak mindenképpen vezető szerepet kell vállalnia ebben. Költséghatékony, nagy teljesítményű akkumulátorokat kell kifejlesztenünk. Másodszor: valamennyi területre ki kell terjesztenünk a hálózati infrastruktúrát. Számunkra ez azt jelenti, hogy az ezzel kapcsolatos támogatási lehetőségeket célzottabb formában kell összpontosítanunk a kohéziós területre, a régiókra és a vidéki területek fejlesztésére. A polgároknak biztosítani kell a határokon átnyúló elektromobilitás használatát, másképpen nem fogják ezt a közlekedési formát választani. Harmadszor: az elektromos járműveket is számításba kell vennünk széndioxid-kibocsátásunk kiszámításánál. Az állományszámításokat végző autógyártók egyelőre nem tudják bevonni számításaikba az elektromos járműveket. A jövőben be kell tudnunk vonni ezeket a számításokba. Negyedszer: adókedvezményeket kell kínálnunk az elektromos járművekre Európa-szerte. Ez az akkumulátorokra is érvényes, melyek még mindig a legdrágább alkatrészek. E tekintetben kutatásokra van szükség, de az adókat is össze kell hangolnunk."@hu11
". Signor Presidente, signor Commissario, grazie della sua dichiarazione. Sono molto grato per l’iniziativa della Presidenza spagnola – e, per quanto posso vedere, mi sembra che questo sia un evento molto spagnolo – che ha deciso di adottare questa serie di proposte e di assumere il ruolo di apripista in questo ambito. L’elettromobilità deve svolgere un ruolo fondamentale in futuro. Tuttavia, come sappiamo, siamo ancora molto lontani dalla realizzazione di un’elettromobilità diffusa. Non dovremmo dunque commettere l’errore di consentire un battage pubblicitario a favore dei veicoli elettrici con slogan e promesse che noi in termini politici non possiamo mantenere. Non dobbiamo pertanto diminuire l’attenzione verso il miglioramento dei mezzi di trasporto convenzionali, visto che probabilmente il petrolio greggio continuerà ancora per molto tempo a garantire la nostra mobilità. Ad ogni modo, sono cruciali i punti seguenti. Primo, come ha detto lei e come hanno ribadito anche tutti gli altri oratori, abbiamo bisogno di una strategia europea per l’elaborazione di norme. Gli Stati Uniti e la Cina stanno lavorando congiuntamente agli accoppiatori di carica conduttivi. E noi non dobbiamo rimanere indietro, dovremmo svolgere un ruolo guida e non lasciare che la vanità europea abbia la meglio. Sono più veloci i francesi, i tedeschi o gli spagnoli? Dovremmo agire tutti in piena armonia, sotto la guida della Commissione. Dobbiamo sviluppare batterie economicamente convenienti e a elevate prestazioni. Secondo, dobbiamo estendere capillarmente la copertura della rete infrastrutturale. Per noi questo significa che dobbiamo orientare le nostre opportunità di finanziamento in modo più mirato, nell’ambito della coesione, delle regioni e anche dello sviluppo rurale. I cittadini devono poter utilizzare l’elettromobilità in modo transfrontaliero, altrimenti non se ne serviranno. Terzo, dobbiamo tenere conto dei veicoli elettrici anche nei nostri calcoli sulle emissioni di CO . I costruttori automobilistici che stanno svolgendo i calcoli sui loro parchi macchine non possono ancora includervi i veicoli elettrici. In futuro dobbiamo poterli considerare. Quarto, dobbiamo garantire facilitazioni fiscali per i veicoli elettrici in tutta Europa, in particolare per le batterie, che costituiscono ancora il componente più costoso. Dobbiamo svolgere attività di ricerca in questo campo, ma dobbiamo anche armonizzare le nostre imposte."@it12
". Pone pirmininke, Komisijos nary, dėkoju jums už jūsų pareiškimą. Esu labai dėkingas už Tarybai pirmininkaujančios Ispanijos iniciatyvą, kurią ji parodė patvirtindama šiuos pasiūlymus ir šiuo atžvilgiu užimdama lyderės poziciją – kiek matau, tai itin ispaniškas atvejis. Judumas elektros energija ateityje turi atlikti pagrindinį vaidmenį. Vis dėlto, kaip visi žinome, dar negreit pasieksime tikslą visapusiškai judėti elektros energija. Todėl neturėtume daryti klaidos ir leisti atsirasti triukšmingai elektrinio automobilio reklamai, kurios reikalavimų negalėsime įvykdyti politiniu požiūriu. Todėl turėtume ir toliau skirti savo dėmesį tradicinių transporto priemonių gerinimui, nes žalia nafta tikriausiai dar ilgai išliks mūsų judumo degalai. Tačiau labai svarbūs šie dalykai. Pirma, kaip jūs ir visi kiti kalbėję sakė, mums reikia Europos standartų kūrimo strategijos. Jungtinės Valstijos ir Kinija dirba kartu laidžiųjų įkrovimo jungčių srityje. Šiuo atžvilgiu negalime atsilikti. Privalome rodyti pavyzdį ir neturėtume leisti Europos tuštybei paimti viršų. Ar prancūzai greitesni, ar vokiečiai, ar ispanai? Turime visi susitelkti, o Komisija, žinoma, turėtų imtis iniciatyvos šioje srityje. Turime sukurti ekonomiškas ir aukštos kokybės akumuliatorių baterijas. Antra, turime išplėsti tinklo infrastruktūrą, kad ji apimtų visas sritis. Mums tai reiškia, kad sanglaudos srityje, regionuose ir kaimo vietovių plėtros srityje turime tikslingiau orientuoti šiuo klausimu teikiamas subsidijas. Kirsdami sienas piliečiai turi turėti galimybę naudotis judumu elektros energija, kitaip jie nesinaudos šia transporto rūšimi. Trečia, apskaičiuodami išmetamo CO kiekį turime atsižvelgti į elektrinius automobilius. Automobilių gamintojai, šiuo metu vykdantys automobilių parko skaičiavimus, į juos dar negali įtraukti elektrinių automobilių. Turime sugebėti atsižvelgti į tai ateityje. Ketvirta, turime visoje Europoje užtikrinti elektriniams automobiliams mokesčių lengvatą. Tai ypač taikytina akumuliatorių baterijoms, kurios vis dar yra brangiausia dalis. Turime atlikti mokslinius tyrimus šioje srityje, tačiau taip pat turime suderinti savo mokesčius."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs! Komisāra kungs, paldies par jūsu ziņojumu. Es ļoti priecājos par Spānijas prezidentūras iniciatīvu — un, cik es saprotu, tas ir īsti spāņu garā — pieņemt šo priekšlikumu kopumu un uzņemties vadību šajā jomā. Nākotnē elektromobilitātei ir jāieņem ļoti nozīmīga vieta. Tomēr, kā zināms, mums vēl ir tāls ceļš ejams, līdz mēs sasniegsim vispārēju elektromobilitāti. Tādēļ mēs arī nedrīkstam pieļaut kļūdu, neierobežojot elektrisko automobiļu popularizēšanas pieaugumu, jo mēs nespējam apmierināt to prasības politiskā ziņā. Tāpēc mums nevajadzētu novērst uzmanību no tradicionālo transportlīdzekļu uzlabošanas, jo, iespējams, ka jēlnafta arī turpmāk vēl ilgi tiks izmantota, lai darbinātu mūsu transportlīdzekļus. Tomēr izšķiroša nozīme ir šādiem aspektiem. Pirmkārt, kā jūs un visi pārējie jau minējāt, mums ir vajadzīga Eiropas stratēģija standartu izstrādāšanai. Amerikas Savienotās Valstis un Ķīna kopīgi izstrādā konduktīvās uzlādes savienotājelementu. Šajā ziņā mēs nedrīkstam atpalikt. Mums ir jāieņem līderpozīcijas, un mēs nedrīkstam pieļaut, ka Eiropas augstprātība gūst virsroku. Vai francūži ir ātrāki, vai vācieši, vai spāņi? Mums ir jāapvienojas, un Komisijai šajā jomā ir jāuzņemas vadība. Mums ir jāizstrādā rentabli, augstas veiktspējas akumulatori. Otrkārt, mums jāpaplašina tīkla infrastruktūras pārklājums attiecībā uz visām jomām. Tas nozīmē, ka mums ir mērķtiecīgāk jāizmanto attiecīgās subsīdiju piešķiršanas iespējas kohēzijas, reģionu un lauku rajonu attīstības aspektā. Iedzīvotājiem ir jābūt iespējai izmantot pārrobežu elektromobilitāti, pretējā gadījumā viņi neizmantos šādu transportlīdzekļu veidu. Treškārt, mums ir jāņem vērā elektriskie automobiļi, veicot CO emisiju aprēķinus. Automobiļu ražotāji, kuri patlaban veic aprēķinus attiecībā uz autoparku, vēl nevar tajos iekļaut elektriskos automobiļus. Mums ir jābūt iespējai rēķināties ar šiem automobiļiem nākotnē. Ceturtkārt, mums ir jānodrošina nodokļu atvieglojumi elektriskajiem automobiļiem visā Eiropā. Tas it īpaši attiecas uz akumulatoriem, kas joprojām ir dārgākais elements. Mums ir jāveic pētījumi šajā jomā, bet mums ir arī jāsaskaņo nodokļi."@lv13
"Herr Präsident! Herr Kommissar, danke für Ihre Ausführungen. Ich bin sehr dankbar für die Initiative der spanischen Ratspräsidentschaft – und das ist ja hier eine sehr spanische Veranstaltung, wenn ich das so sehe –, dass Sie diese Vorschlagsreihe übernommen haben und in Führungsposition gegangen sind. Elektromobilität muss in Zukunft die zentrale Rolle spielen. Aber wir sind – das wissen wir alle – noch weit und noch lange von einer umfassenden e-Mobilität entfernt. Deswegen sollten wir auch nicht den Fehler machen, jetzt einen Elektro-Hype entstehen zu lassen, dessen Ansprüche wir politisch nicht erfüllen können. Wir sollten deswegen den Fokus auf die Verbesserung der herkömmlichen Antriebsmöglichkeiten nicht vernachlässigen, da Rohöl wohl noch lange der Treibstoff unserer Mobilität sein wird. Folgende Punkte sind dennoch von zentraler Bedeutung: Erstens – Sie und alle anderen Redner haben es gesagt: Wir brauchen eine europäische Strategie bei der Entwicklung von Standards. Die USA und China arbeiten an gemeinsamen Ladesteckern. Wir dürfen da nicht hinterherhinken, wir sollten vorangehen und sollten es auch nicht zu europäischen Eitelkeiten kommen lassen: Sind die Franzosen schneller, oder die Deutschen oder die Spanier? Wir sollten alle an einem Strang ziehen, und die Kommission sollte da durchaus vorangehen. Wir brauchen die Entwicklung kostengünstiger, leistungsstarker Batterien. Zweitens: Wir müssen die Netzinfrastruktur flächendeckend ausbauen. Das heißt für uns, dass wir unsere Fördermöglichkeiten im Kohäsionsbereich, im Regionalbereich, aber auch in der Entwicklung des ländlichen Raums gezielter in diese Richtung orientieren müssen. Der Bürger muss grenzüberschreitend Elektromobilität nutzen können, sonst wird er auf diese Fortbewegungsform nicht zugreifen. Drittens müssen wir auch Elektroautos bei den CO Emissionen anrechnen. Die Hersteller von Automobilen, die heute Flottenberechnungen durchführen, können Elektroautos noch nicht anrechnen. Wir brauchen diese Anrechnung in Zukunft. Viertens müssen wir Elektroautos EU-weit steuerlich entlasten. Das gilt insbesondere bei den Batterien, die noch der teuerste Punkt sind. Da müssen wir forschen, aber auch Steuerharmonisierung betreiben."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik zou de commissaris willen bedanken voor zijn toelichting. Ik ben heel dankbaar voor het initiatief van het Spaanse voorzitterschap. U hebt al deze voorstellen overgenomen en speelt een voortrekkersrol. Dit is trouwens een zeer Spaans evenement, als ik zo om me heen kijk. In de toekomst moet elektromobiliteit de hoofdrol spelen. We weten echter allemaal dat we nog ver verwijderd zijn van een totale e-mobiliteit. Daarom mogen we nu niet de fout maken dat we meedoen met een soort elektro-hype, want dat kunnen we politiek niet waarmaken. Daarom mogen we niet uit het oog verliezen dat we de klassieke motoren moeten blijven verbeteren, want aardolie zal nog lang de brandstof voor onze mobiliteit zijn. Toch zijn de volgende punten heel belangrijk: Ten eerste moeten we een Europese strategie volgen voor het ontwikkelen van normen. U en alle andere sprekers hebben dat ook al gezegd. De VS en China werken aan gezamenlijke stekkers voor het opladen. Dan mogen wij niet achterblijven. We moeten één lijn trekken en de nationale trots mag geen rol spelen: zijn de Fransen sneller, of de Duitsers, of de Spanjaarden? We moeten het voortouw nemen, en de Commissie is wel degelijk degene die dat moet coördineren. We moeten goedkope en sterke accu’s ontwikkelen. Ten tweede moeten we op ons hele grondgebied de infrastructuur van het netwerk uitbreiden. Dat betekent dat we meer middelen voor het cohesiebeleid, voor het regionaal beleid, maar ook voor het beleid voor plattelandsontwikkeling voor dit doel moeten gebruiken. De burger moet grensoverschrijdend elektromobiel kunnen zijn, anders zal hij geen gebruik maken van deze vorm van vervoer. Ten derde moeten ook elektrische auto’s meetellen bij de berekening van de CO emissies. De fabrikanten die de gemiddelde emissie van hun modellen berekenen mogen elektrische auto’s nog niet meetellen. Dat moet worden toegestaan. Ten vierde moeten we in de hele EU belastingvoordelen bieden voor elektrische auto’s. Dat geldt met name voor de accu’s, die nu nog het duurste onderdeel zijn. We moeten onderzoek verrichten, maar ook de belastingsstelsels harmoniseren."@nl3
". Panie przewodniczący, panie komisarzu! Dziękuję za panów wypowiedź. Jestem wdzięczny za inicjatywę prezydencji hiszpańskiej przyjęcia przedmiotowego szeregu propozycji i objęcia roli przywódczej w tym aspekcie – a widzę, że jest to w bardzo hiszpańskim stylu. Elektromobilność musi w przyszłości odegrać kluczową rolę. Jednakże, jak wiemy, nadal wiele nam brakuje do osiągnięcia szeroko stosowanej elektromobilności. Z tego powodu nie powinniśmy też popełnić błędu zezwalając na nagłaśnianie kwestii pojazdów elektrycznych, nie będac w stanie spełnić oczekiwań w aspekcie politycznym. Dlatego te, nie powinniśmy zarzucać naszych starań ukierunkowanych na udoskonalanie konwencjonalnych środków transportu, gdyż ropa naftowa prawdopodobnie nadal będzie paliwem do naszych pojazdów przez długi okres. Niezmiernie ważne są jednak poniższe kwestie. Po pierwsze, jak panowie oraz wszyscy inni mówcy powiedzieli, potrzeba nam europejskiej strategii tworzenia norm. Stany Zjednoczone i Chiny współpracują nad ładowarkami do akumulatorów. Nie możemy tu pozostać w tyle. Musimy być liderami i nie pozwolić zwyciężyć próżności europejskiej. Czy to Francuzi będą szybsi, a może Niemcy lub Hiszpanie? Powinniśmy wszyscy działać razem, a Komisja powinna tutaj odegrać wiodącą rolę. Musimy opracować oszczędne i wysoko wydajne akumulatory. Po drugie, musimy rozszerzyć infrastrukturę sieciową na wszystkie obszary. Oznacza to dla nas, że musimy skupić nasze możliwości w zakresie dotacji na tym zagadnieniu w sposób bardziej ukierunkowany na spójność, w regionach oraz na rozwój obszarów wiejskich. Obywatele muszą móc korzystać z elektromobilności za granicami własnego kraju, gdyż w przeciwnym wypadku nie będą korzystać z tego rodzaju transportu. Po trzecie, musimy też uwzględnić pojazdy elektryczne w naszych obliczeniach emisji CO . Producenci pojazdów obecnie prowadzący obliczenia flotowe nie mogą jeszcze ujmować w nich pojazdów elektrycznych. W przyszłości musimy być w stanie je uwzględniać. Po czwarte, musimy zapewnić ulgi podatkowe w związku z pojazdami elektrycznymi w całej Europie. Dotyczy to w szczególności akumulatorów, które nadal stanowią najdroższą część. Musimy prowadzić badania naukowe w tym względzie, musimy jednakże też zharmonizować nasze podatki."@pl16
". Senhor Presidente, Senhor Comissário, obrigado pela sua declaração. Estou muito grato pela iniciativa da Presidência espanhola – e tanto quanto vejo, trata-se aqui de um evento muito espanhol – de adoptar esta série de propostas e de assumir a liderança nesta matéria. A mobilidade eléctrica tem de desempenhar um papel decisivo no futuro. No entanto, como todos nós sabemos, ainda estamos muito longe de alcançar uma mobilidade eléctrica abrangente. Por isso, também não deveríamos cometer o erro de permitir que se gere uma euforia pelos veículos eléctricos, cujas expectativas não somos capazes de cumprir em termos políticos. Sendo assim, não deveríamos desinvestir na melhoria dos meios convencionais de locomoção, visto que o crude continuará, provavelmente, a ser o combustível para a nossa mobilidade ainda durante muito tempo. No entanto, há pontos que são decisivos, nomeadamente: Em primeiro lugar, como o senhor Comissário e todos os outros oradores disseram, necessitamos de uma estratégia europeia para o desenvolvimento de normas. Os Estados Unidos e a China estão a trabalhar conjuntamente em fichas de carga condutivas. Não podemos ficar atrás nesta matéria. Temos de liderar e não deveríamos permitir que a vaidade europeia vença. Os franceses são mais rápidos, ou são os alemães ou os espanhóis? Deveríamos congregar-nos e a Comissão deveria certamente assumir a liderança nesta questão. Precisamos de desenvolver baterias rentáveis e de desempenho elevado. Em segundo lugar, necessitamos de alargar a cobertura da infra-estrutura de rede a todas as áreas, o que significa, para nós, que temos de concentrar as possibilidades de subsídios de que dispomos no domínio da coesão, das regiões e do desenvolvimento das zonas rurais, orientando-os mais claramente para este fim. Os cidadãos devem poder utilizar a mobilidade eléctrica a nível transfronteiriço, caso contrário, não vão utilizar esta forma de transporte. Em terceiro lugar, também é necessário contar com os veículos eléctricos nos nossos cálculos de emissões de CO . Os fabricantes de automóveis que estão actualmente a fazer os cálculos relativos a frotas ainda não podem incluir veículos eléctricos. É preciso que possamos incluí-los nos cálculos no futuro. Em quarto lugar, temos de conceder reduções fiscais para veículos eléctricos em toda a Europa. Isto aplica-se às baterias, em particular, que continuam a ser o componente mais caro. Temos de fazer investigação nesta matéria, mas também temos de harmonizar os nossos impostos."@pt17
". Dle preşedinte, dle comisar, vă mulţumesc pentru declaraţia făcută. Sunt foarte recunoscător pentru iniţiativa Preşedinţiei spaniole - şi, din câte văd, aceasta este o manifestare tipic spaniolă - de a adopta această serie de propuneri şi de a ne călăuzi în acest sens. Mobilitatea pe bază de energie electrică trebuie să joace un rol-cheie în viitor. Totuşi, după cum ştim cu toţii, mai avem încă multe de făcut până când vom ajunge să aplicăm mobilitatea pe bază de energie electrică pe scară largă. Din acest motiv, nu ar trebui să facem greşeala de a permite un entuziasm excesiv faţă de autovehiculul electric, prin promisiuni pe care nu le putem îndeplini în plan politic. Aşadar, nu ar trebui să renunţăm să ne concentrăm asupra perfecţionării mijloacelor de transport convenţionale, căci ţiţeiul va continua, probabil, să alimenteze transportul nostru încă multă vreme de acum înainte. Problemele despre care voi vorbi în continuare sunt, totuşi, extrem de importante. În primul rând, aşa cum aţi afirmat, atât dvs., cât şi toţi ceilalţi vorbitori, este necesară o strategie europeană pentru dezvoltarea de standarde. Statele Unite şi China conlucrează pentru producţia de ambreiaje galvanice. Noi nu trebuie să rămânem în urmă din acest punct de vedere. Ar trebui să fim deschizători de drum şi să nu ne lăsăm pradă vanităţii europene. Sunt francezii mai rapizi, sau nemţii, sau spaniolii? Noi toţi ar trebui să punem umărul, iar Comisia ar trebui, cu siguranţă, să ia iniţiativa. Trebuie să dezvoltăm baterii rentabile şi de înaltă performanţă. În al doilea rând, trebuie să extindem acoperirea reţelei de infrastructură la toate zonele. În ceea ce ne priveşte, aceasta înseamnă că trebuie să ne axăm opţiunile de finanţare într-un mod mai precis pe coeziune, pe regiuni şi pe dezvoltarea zonelor rurale. Cetăţenii trebuie să poată folosi mijloacele de transport electrice dincolo de frontiere, altfel ei nu vor folosi acest gen de transport. În al treilea rând, trebuie să ţinem cont şi de autovehiculele electrice în calculele pe care le facem cu privire la emisiile de CO . Producătorii de autovehicule care calculează la ora actuală dimensiunea parcului de autovehicule nu pot încă să includă şi autovehiculele electrice. Trebuie să le putem avea în vedere şi pe acestea în viitor. În al patrulea rând, trebuie să asigurăm reduceri de taxe pentru autovehiculele electrice în întreaga Europă. Această cerinţă este valabilă mai ales pentru baterii, care continuă să fie piesele cele mai scumpe. Trebuie să continuăm cercetările în acest domeniu, dar trebuie să ne armonizăm şi taxele."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pán komisár, ďakujem za vaše vyhlásenie. Som veľmi vďačný za iniciatívu španielskeho predsedníctva – a ako sa tak pozerám, ide o veľmi španielske podujatie – a za to, že prijalo sériu návrhov a v tejto súvislosti zaujalo vedúcu pozíciu. Elektromobilita musí v budúcnosti zohrávať kľúčovú úlohu. Ako však všetci vieme, ešte stále máme ďaleko do dosiahnutia úplnej elektromobility. Z tohto dôvodu by sme sa nemali dopustiť chyby a umožniť teraz výrobu elektrických vozidiel, ktorých nároky z politického hľadiska nemôžeme splniť. Z tohto dôvodu by sme nemali spustiť zo zreteľa zdokonalenie tradičných pohonných hmôt, keďže surová ropa bude pravdepodobne ešte dlho pohonnou látkou pre našu mobilitu. Kľúčové sú však nasledujúce body: Po prvé, ako ste povedali vy a všetci ostatní rečníci, potrebujeme európsku stratégiu pre rozvoj noriem. Spojené štáty a Čína spolupracujú na výrobe vodivých nabíjacích článkov. V tejto súvislosti nesmieme byť pozadu. Mali by sme ísť príkladom a nemali by sme pritom pripustiť prejavy európskej samoľúbosti. Sú Francúzi rýchlejší alebo Nemci či Španieli? Všetci by sme mali ťahať za jeden povraz a Komisia by v tejto súvislosti mala zohrávať vedúcu úlohu. Musíme skonštruovať nákladovo efektívne batérie s veľkým výkonom. Po druhé, musíme rozšíriť pokrytie siete infraštruktúry na všetky oblasti. Pre nás to znamená, že naše možnosti podpory musíme sústrediť cielenejším spôsobom do oblasti súdržnosti, do regiónov ako aj do rozvoja vidieckych oblastí. Občania musia mať možnosť využívať elektromobilitu cezhranične, v opačnom prípade tento spôsob dopravy nebudú používať. Po tretie, elektrické vozidlá musíme zohľadniť aj pri výpočte našich emisií CO . Výrobcovia automobilov, ktorí v súčasnosti uskutočňujú výpočet vozového parku, nemôžu započítať ešte aj elektrické vozidlá. Tieto veci budeme musieť v budúcnosti zohľadniť. Po štvrté, na elektrické automobily musíme v celej Európe poskytnúť daňové úľavy. Týka sa to najmä batérií, ktoré sú ešte stále najdrahšou súčiastkou. V tejto súvislosti musíme vykonať výskum, ale aj zharmonizovať naše dane."@sk19
". Gospod predsednik, komisar, hvala za vašo izjavo. Zelo sem hvaležen za pobudo španskega predsedstva – in to je zelo španski dogodek, kolikor vidim – pri sprejetju tega niza predlogov in vodilne vloge v zvezi s tem. Elektromobilnost mora v prihodnosti igrati ključno vlogo. Toda kot vsi vemo, smo še vedno zelo daleč od celovite elektromobilnosti. Zato ne smemo narediti napake in dovoliti dvigovanja prahu okrog električnih vozil s trditvami, ki jih v političnem smislu ne moremo izpolniti. Zato moramo ostati osredotočeni na izboljšanje konvencionalnih sredstev gibanja, saj bo surova nafta verjetno poganjala našo mobilnost še dolgo. Toda naslednje točke so ključne. Prvič, kot ste dejali vi in vsi ostali govorniki, potrebujemo evropsko strategijo za razvoj standardov. Združene države in Kitajska delajo skupaj na prevodnih spojnikih za polnjenje. V tem pogledu ne smemo zaostajati. Morali bi povesti in ne smemo dopustiti, da nas prevzame evropska nečimrnost. Ali so hitrejši Francozi ali Nemci ali Španci? Vsi moramo združiti moči in Komisija bi vsekakor pri tem morala stopiti na čelo. Razviti moramo stroškovno učinkovite, visokozmogljive akumulatorje. Drugič, omrežno infrastrukturo moramo razširiti na vsa področja. Za nas to pomeni, da moramo naše možnosti subvencij bolj ciljno usmeriti v to na področju kohezije, regij in tudi razvoja podeželja. Državljanom mora biti omogočena uporaba elektromobilnosti prek meja, sicer ne bodo uporabljali te oblike prevoza. Tretjič, v naših izračunih emisij CO moramo upoštevati tudi električna vozila. Proizvajalci avtomobilov, ki trenutno opravljajo izračune voznega parka, še ne morejo upoštevati električnih vozil. Poskrbeti moramo, da jih bomo lahko upoštevali v prihodnosti. Četrtič, zagotoviti moramo davčne olajšave za električna vozila v celotni Evropi. To se nanaša zlasti na akumulatorje, ki so še vedno najdražji del. V zvezi s tem moramo izvajati raziskave, vendar moramo tudi uskladiti naše davke."@sl20
". Herr talman, herr kommissionsledamot! Tack för ert uttalande. Jag är mycket tacksam för detta initiativ från det spanska ordförandeskapet – och såvitt jag förstår rör sig om ett rent spanskt initiativ – för att anta denna serie av förslag och leda vägen framåt på detta område. Elektromobilitet måste ges en central roll i framtiden. Som vi alla känner till återstår emellertid mycket arbete innan vi når en heltäckande elektromobilitet. Därför bör vi inte göra misstaget att låta tankarna på eldrivna bilar skena iväg, så att vi gör politiska utfästelser som vi inte kan uppfylla. Därför bör vi inte överge vårt fokus på att förbättra konventionella framdrivningssystem, eftersom vår rörlighet förmodligen kommer att vara beroende av råolja som drivmedel under lång tid framöver. Följande punkter är emellertid viktiga. Precis som både ni och andra talare har påpekat behöver vi för det första en EU-strategi för att utveckla gemensamma standarder. Förenta staterna och Kina arbetar tillsammans på konduktiva laddare. Vi får inte halka på efterkälken på detta område. Vi bör vara vägledande och får inte förblindas av europeisk fåfänga. Är fransmännen snabbare, eller tyskarna eller spanjorerna? Vi bör alla sträva efter samma mål, och kommissionen bör absolut ges en ledande roll i detta arbete. Vi måste utveckla kostnadseffektiva batterier med hög prestanda. För det andra måste vi utöka vårt infrastrukturnät så att det täcker in alla områden. För oss innebär det att vi på ett mer målinriktat sätt måste inrikta vårt sammanhållningsstöd, regionalstöd och även landsbygdsutvecklingsstöd på detta. Medborgarna måste kunna ta sig fram med eldrivna fordon över gränserna, annars kommer de inte att använda dem. För det tredje måste vi dessutom ta hänsyn till eldrivna bilar i våra koldioxidutsläppsberäkningar. Biltillverkare som för närvarande utför beräkningar av sin bilpark får än så länge inte inkludera eldrivna bilar. I framtiden måste vi kunna ta med dessa i beräkningen. För det fjärde måste vi ge skattelättnader för eldrivna bilar i hela Europa. Detta gäller framför allt batterier, som fortfarande är den dyraste komponenten. Vi måste bedriva forskning på detta område, men vi måste även harmonisera våra skatter."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"18,5,20,15,19,14,16,3,2,13,4,21,17,9,12,8
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph