Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2010-05-05-Speech-3-474"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20100505.74.3-474"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"The most important topic in the discussion about the future of the Europe 2020 strategy is the challenge of need and sustainability. Clearly the Lisbon strategy has not delivered and now we have to be realistic if the future Europe 2020 would be able to deliver. In order to make Europe 2020 a success story it is crucial that Member States, EU institutions and all actors in the society work on this together. A top-down and bottom-up approach have to meet each other. Realistic benchmarks have to be set to increase employment, especially youth employability. Education systems in Europe need to become more oriented towards research and innovation; higher investment in education is unavoidable. Better coherence needs to be created between the labour market and education. The concept of life-long and life-wide learning are to be tackled seriously. I strongly advocate better vocational education systems and support the need to work much closer with the private sector on this. In the increasingly competitive world, Europe needs to be ambitious and committed on all levels. Without this we will again have a strategy that resembles more the Soviet Union’s five-year plans. A convincing European strategy to create a stronger Europe should take leadership on global level."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Nejdůležitějším tématem v diskusi o budoucnosti strategie Evropa 2020 je výzva týkající se potřeby a udržitelnosti. Lisabonská strategie ji zjevně nenaplnila a nyní musíme být realističtí ohledně toho, zda budoucí Evropa 2020 je schopna ji naplnit. Aby byla strategie Evropa 2020 úspěšná, je nezbytné, aby členské státy, orgány EU a všechny subjekty ve společnosti na tomto úkolu pracovaly společně. Přístup shora i zdola se musí vzájemně doplňovat. Je třeba stanovit realistická měřítka pro zvýšení zaměstnanosti, zvláště zaměstnatelnosti mladých lidí. Vzdělávací systémy v Evropě se musí více zaměřit na výzkum a inovace; vyšší investice do vzdělávání jsou nevyhnutelné. Je třeba dosáhnout většího souladu mezi trhem práce a vzděláváním. Je třeba brát vážně koncepci celoživotního vzdělávání. Důrazně obhajuji lepší systémy odborného vzdělávání a podporuji nutnost v této věci daleko těsněji spolupracovat se soukromým sektorem. Ve stále konkurenčnějším světě musí být Evropa ambiciózní a musí vyvíjet úsilí na všech úrovních. Bez toho budeme mít opět strategii připomínající spíše pětileté plány v Sovětském svazu. Přesvědčivá evropská strategie zaměřená na vytvoření silnější Evropy by měla dosáhnout vedoucího postavení na celosvětové úrovni."@cs1
"Det vigtigste emne i drøftelserne om Europa 2020-strategiens fremtid er udfordringen om behov og bæredygtighed. Lissabonstrategien har tydeligvis ikke givet resultater, og nu skal vi være realistiske, hvis den fremtidige Europa 2020-strategi skal give resultater. For at gøre Europa 2020 til en succeshistorie er det afgørende, at medlemsstaterne, EU-institutionerne og alle samfundsaktørerne arbejder sammen om dette. En ledelsesstyret tilgang og en ikkehierarkisk tilgang skal kombineres. Der skal sættes realistiske standarder for at øge beskæftigelsen, særlig beskæftigelsesevnen blandt de unge. Uddannelsessystemerne i Europa skal fokusere mere på forskning og innovation. Flere investeringer i uddannelse er uundgåelige. Der skal skabes bedre sammenhæng mellem arbejdsmarkedet og uddannelserne. Begrebet livslang læring skal håndteres seriøst. Jeg går i høj grad ind for bedre erhvervsuddannelsessystemer og støtter behovet for at arbejde meget tættere sammen med den private sektor om dette. I en stadig mere konkurrencepræget verden skal Europa være ambitiøst og engageret på alle niveauer. Ellers har vi igen en strategi, der mere ligner Sovjetunionens femårsplaner. En overbevisende europæisk strategi om at skabe et stærkere Europa kræver lederskab på globalt niveau."@da2
"Das wichtigste Thema in der Diskussion über die Zukunft der Strategie Europa 2020 ist die Herausforderung von Notwendigkeit und Nachhaltigkeit. Die Strategie von Lissabon war nicht erfolgreich, und jetzt müssen wir realistisch im Hinblick darauf sein, ob die künftige Strategie Europa 2020 erfolgreich sein könnte. Um Europa 2020 zu einer Erfolgsgeschichte zu machen, ist entscheidend, dass die Mitgliedstaaten, die EU-Institutionen und alle gesellschaftlichen Akteure hierbei zusammenarbeiten. Ein Top-Down- und ein Bottom-Up-Ansatz müssen einander begegnen. Es müssen realistische Zielvorgaben gesetzt werden, um die Beschäftigung, insbesondere die Beschäftigungsfähigkeit der Jugend, zu steigern. Die Bildungssysteme in Europa müssen sich stärker an Forschung und Innovation ausrichten; höhere Investitionen in die Bildung sind unvermeidbar. Es muss eine bessere Kohärenz zwischen dem Arbeitsmarkt und der Bildung geschaffen werden. Das Konzept des Lebens begleitenden Lernens in allen Lebensbereichen ist ernsthaft anzugehen. Ich befürworte mit Nachdruck bessere Systeme der beruflichen Bildung und unterstütze die Notwendigkeit, hierzu sehr viel enger mit der Privatwirtschaft zusammenzuarbeiten. In der immer stärker wettbewerbsorientierten Welt muss Europa auf allen Ebenen ehrgeizig und engagiert sein. Sonst werden wir erneut eine Strategie haben, die mehr den Fünfjahresplänen der Sowjetunion gleicht. Eine überzeugende europäische Strategie zur Schaffung eines stärkeren Europas sollte auf globaler Ebene die Führung übernehmen."@de9
"Το σημαντικότερο θέμα στη συζήτηση σχετικά με το μέλλον της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι η πρόκληση της ανάγκης και της βιωσιμότητας. Είναι ξεκάθαρο ότι η στρατηγική της Λισαβόνας δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες και τώρα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές αν θέλουμε η μελλοντική στρατηγική Ευρώπη 2020 να μπορέσει να το κάνει. Για να επιτύχει η στρατηγική Ευρώπη 2020, είναι καίριας σημασίας τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και όλοι οι φορείς της κοινωνίας να εργαστούν όλο μαζί γι’ αυτό. Η προσέγγιση από την κορυφή προς τη βάση πρέπει να συναντηθεί με την προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή. Ρεαλιστικοί στόχοι αναφοράς πρέπει να τεθούν για την αύξηση της απασχόλησης, ιδίως της απασχολησιμότητας των νέων. Τα εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη πρέπει να προσανατολιστούν περισσότερο προς την έρευνα και την καινοτομία και οι υψηλές επενδύσεις στην εκπαίδευση είναι αναπόφευκτες. Μεγαλύτερη συνεκτικότητα πρέπει να δημιουργηθεί μεταξύ της αγοράς εργασίας και της εκπαίδευσης. Η ιδέα της διά βίου μάθησης και της μάθησης που καλύπτει όλες τις πλευρές της ζωής πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα. Υποστηρίζω σθεναρά καλύτερα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και υποστηρίζω την ανάγκη να συνεργαστούμε πολύ στενότερα με τον ιδιωτικό τομέα επ’ αυτού. Στον ολοένα πιο ανταγωνιστικό κόσμο, η Ευρώπη πρέπει να είναι φιλόδοξη και να δεσμευτεί σε όλα τα επίπεδα. Χωρίς αυτό, θα έχουμε ξανά μια στρατηγική που θα μοιάζει περισσότερο με τα πενταετή σχέδια της Σοβιετικής Ένωσης. Μια πειστική ευρωπαϊκή στρατηγική για τη δημιουργία μιας ισχυρότερης Ευρώπης θα πρέπει να αναλάβει την ηγεσία σε παγκόσμιο επίπεδο."@el10
"El tema más importante del debate sobre el futuro de la Estrategia Europa 2020 es el reto de la necesidad y de la sostenibilidad. La Estrategia de Lisboa claramente no ha cumplido y ahora hemos de ser realistas sobre si será posible lograrlo con la futura Europa 2020. Para que Europa 2020 sea un éxito, es crucial que los Estados miembros, las instituciones de la UE y todos los actores de la sociedad trabajen codo con codo. Es necesario reunir el planteamiento de abajo hacia arriba y el planteamiento de arriba hacia abajo. Es necesario establecer puntos de referencia realistas para incrementar el empleo, especialmente entre los jóvenes. Los sistemas educativos de Europa deben estar más orientados hacia la investigación y la innovación; es imprescindible una mayor inversión en educación. El concepto de formación continuada debe ser tratado en serio. Apoyo firmemente unos sistemas de formación profesional mejoraos y apoyo la necesidad de trabajar de forma mucho más estrecha con el sector privado en esta área. En un mundo crecientemente competitivo, Europa debe ser ambiciosa y comprometerse en todos los ámbitos. Sin esto volveremos a tener una estrategia parecida a los planes quinquenales de la Unión Soviética. Debemos asumir el liderazgo a escala global, con una estrategia europea convincente para crear una Europa más fuerte."@es21
". Kõige olulisem teema arutelus Euroopa 2020. aasta strateegia kohta on vajaduse ja jätkusuutlikkuse väljakutse. Ilmselgelt ei ole Lisaaboni strateegia oma eesmärki täitnud ja nüüd peame olema realistlikud, kui soovime, et Euroopa 2020. aasta strateegia oma eesmärgi suudaks täita. Euroopa 2020. aasta strateegia edukuseks on hädavajalik, et liikmesriigid, ELi asutused ja kõik ühiskonnas osalejad selle kallal koos töötaksid. „Ülalt-alla” ja „alt-üles” lähenemisviisid peavad omavahel kohtuma. Tuleb kehtestada realistlikud sihteesmärgid tööhõive, eelkõige noorte tööalase konkurentsivõime, suurendamiseks. Euroopa haridussüsteemid peavad olema rohkem suunatud teadustegevusele ja innovatsioonile; suurem investeerimine haridusse on vältimatu. Tööturu ja hariduse vahel tuleb luua parem sidusus. Elukestva ja elupõhise õppe mõistet tuleb käsitleda tõsiselt. Pooldan tungivalt paremaid kutseharidussüsteeme ja toetan vajadust teha selles vallas palju tihedamat koostööd erasektoriga. Üha konkurentsivõimelisemas maailmas peab Euroopa olema ambitsioonikas ja pühendunud kõikidel tasanditel. Ilma selleta on meil jälle strateegia, mis meenutab rohkem Nõukogude Liidu viisaastaku plaane. Veenev Euroopa strateegia tugevama Euroopa loomiseks peaks asuma juhtivale positsioonile ülemaailmsel tasandil."@et5
"Tulevaa Eurooppa 2020 -strategiaa koskevassa keskustelussa merkittävin aihe on tarpeiden ja kestävän kehityksen haaste. Lissabonin strategia ei selvästikään ole onnistunut, ja nyt meidän on oltava realisteja, jotta tuleva Eurooppa 2020 -strategia voi onnistua. Jotta Eurooppa 2020 -strategiasta voi tulla menestystarina, jäsenvaltioiden, EU:N toimielinten ja kaikkien yhteiskunnan toimijoiden on tehtävä yhteistyötä. Ylhäältä alaspäin suuntautuvan ja alhaalta ylöspäin suuntautuvan lähestymistavan on kohdattava. On asetettava realistiset tavoitteet työllisyyden lisäämiseksi, erityisesti nuorten työllistettävyyden. Eurooppalaisten koulutusjärjestelmien on suuntauduttava entistä enemmän kohti tutkimusta ja innovointia. Koulutukseen on investoitava enemmän. Työmarkkinoiden ja koulutuksen välille on luotava enemmän johdonmukaisuutta. On tarkasteltava vakavasti elinikäisen ja elämänlaajuisen oppimisen käsitettä. Kannatan voimakkaasti entistä parempia ammatillisen koulutuksen järjestelmiä ja tuen tarvetta tehdä tässä paljon tiiviimpää yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa. Erittäin kilpailullisessa maailmassa Euroopan on oltava kunnianhimoinen ja sitoutunut kaikilla tasoilla. Ilman tätä meillä on taas Neuvostoliiton viisivuotissuunnitelmia muistuttava strategia. Globaalilla tasolla tarvitaan vakuuttava eurooppalainen strategia entistä vahvemman Euroopan luomiseksi."@fi7
"L’élément le plus important de la discussion sur l’avenir de la stratégie Europe 2020 est la question du besoin et de la durabilité. À l’évidence, la stratégie de Lisbonne n’a pas été un succès et nous devons maintenant être réalistes quant à la capacité de réussite de la future stratégie Europe 2020. Pour que celle-ci soit une réussite, il est essentiel que les États membres, les institutions de l’UE et tous les acteurs de la société collaborent. Les approches de la base au sommet et du sommet à la base doivent se rencontrer. Des critères réalistes doivent être fixés pour augmenter le taux d’emploi, surtout chez les jeunes. Les systèmes éducatifs en Europe doivent être davantage axés sur la recherche et l’innovation; un investissement accru dans l’éducation est inévitable. Il faut arriver à une meilleure cohérence entre le marché et l’éducation. Le concept d’apprentissage tout au long de la vie et embrassant tous les aspects de la vie doit être sérieusement examiné. Je préconise fortement de meilleurs systèmes d’enseignement professionnel et soutiens la nécessité de collaborer bien plus étroitement avec le secteur privé en la matière. Dans un monde de plus en plus concurrentiel, l’Europe doit être ambitieuse et engagée à tous les niveaux. Sans cela, nous aurons à nouveau une stratégie qui ressemble davantage aux plans quinquennaux de l’Union soviétique. Une stratégie européenne convaincante pour créer une Europe plus forte devrait être un exemple à suivre au niveau mondial."@fr8
". – Az Európa 2020 stratégia jövőjéről szóló vita legfontosabb témája a szükségszerűség és a fenntarthatóság jelentette kihívás. A lisszaboni stratégia nyilvánvalóan nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ám most, ha azt akarjuk, hogy a leendő Európa 2020 sikeres legyen, realistának kell lennünk. Ahhoz, hogy az Európa 2020 valódi sikertörténet lehessen, rendkívül lényeges, hogy a tagállamok, az uniós intézmények és a társadalom minden szereplője együtt dolgozzon ezért a sikerért. A felülről lefelé és az alulról felfelé irányuló megközelítésnek találkoznia kell. Reális mérföldköveket kell meghatároznunk a foglalkoztatás növelése, különösen a fiatalok foglalkoztatásának növelése érdekében. Az európai oktatási rendszereknek sokkal inkább a kutatás és az innováció felé kell orientálódniuk; elkerülhetetlen az oktatásba való nagyobb mértékű befektetés. Szorosabb összehangoltságot kell teremteni a munkaerőpiac és az oktatás között. Komolyan kell vennünk az élethosszig tartó és az élet minden területén végbemenő tanulás elvét. Határozottan támogatnám egy jobb szakképzési rendszer létrehozását és támogatom az elképzelést, miszerint sokkal szorosabban kell ennek érdekében együttműködnünk a magánszektorral. Egyre inkább versenyorientált világunkban Európának minden szinten ambiciózusnak és elkötelezettnek kell lennie. E nélkül megint csak olyan stratégiánk lesz, amely jobban emlékeztet a volt Szovjetunió ötéves terveire. Egy erősebb Európa létrehozását célzó, meggyőző európai stratégiának kell globális szintű vezető szerepet vállalnia."@hu11
"Il tema più importante nella discussione in merito al futuro della strategia Europa 2020 è la sfida posta dalla necessità e dalla sostenibilità. E’ evidente che la strategia di Lisbona non ha dato i risultati attesi e ora dobbiamo essere realisti se vogliamo che la futura strategia Europa 2020 ne dia. Affinché Europa 2020 sia una strategia riuscita è fondamentale che gli Stati membri, le istituzioni comunitarie e tutti gli attori della società vi lavorino insieme. Si devono incontrare un approccio dall’alto verso il basso e un approccio dal basso verso l’alto. E’ inoltre necessario stabilire parametri realistici per aumentare l’occupazione, specialmente quella giovanile. I sistemi di istruzione in Europa devono essere maggiormente orientati verso la ricerca e l’innovazione; inevitabilmente si dovrà investire maggiormente nell’istruzione. Occorre creare una maggiore coerenza tra il mercato del lavoro e l’istruzione. Il concetto di apprendimento permanente e apprendimento che abbraccia tutti gli aspetti della vita va affrontato seriamente. Sono fortemente favorevole a sistemi di istruzione professionale migliori e sostengo la necessità di collaborare più strettamente al riguardo con il settore privato. In un mondo sempre più competitivo, l’Europa deve essere ambiziosa e impegnata a tutti i livelli, altrimenti ci ritroveremo nuovamente con una strategia che assomiglia più ai piani quinquennali sovietici. A livello globale deve assumere la guida una strategia europea convincente per creare un’Europa più forte."@it12
"Pati svarbiausia diskusijų apie strategijos „Europa 2020“ ateitį tema skurdo mažinimo ir tvarumo iššūkiai. Akivaizdu, kad Lisabonos strategijoje jų neišsprendėme, ir turime realistiškai įvertinti, ar sugebėsime tai padaryti strategijoje „Europa 2020“. Tam, kad strategija „Europa 2020“ būtų sėkmingai įgyvendinta, labai svarbu, kad valstybės narės, ES institucijos ir visa visuomenė dirbtų kartu. Metodai „iš viršaus į apačią“ ir „iš apačios į viršų“ turi atitikti vienas kitą. Reikia nustatyti realius orientacinius užimtumo didinimo tikslus, visų pirma jaunimo įdarbinimo srityje. Europos švietimo sistemos turi tapti labiau kreipiančios į mokslinius tyrimus ir naujoves; neišvengiamai reikės didesnių investicijų švietimo srityje. Reikia sukurti geresnius darbo rinkos ir švietimo sistemos ryšius. Mokymosi visą gyvenimą ir visą gyvenimą aprėpiančio mokymosi sąvokos turi būti vartojamos atsakingai. Labai pritariu profesinio švietimo sistemų stiprinimui, ir manau, kad šiuo klausimu būtina daug glaudžiau dirbti privačiame sektoriuje. Vis konkurencingesniame pasaulyje Europa turi turėti plačių užmojų ir būti įsipareigojusi visais lygmenimis. Kitaip ir vėl turėsime strategiją, primenančią Sovietų Sąjungos penkmečio planus. Įtikinanti Europos strategija, skirta stipresnei Europai kurti, turėtų padėti pirmauti pasauliniu lygmeniu."@lt14
". – Vissvarīgākā tēma diskusijā par stratēģiju „Eiropa 2020” ir vajadzību un ilgtspējības izaicinājums. Lisabonas stratēģija neapšaubāmi nav izpildīta un šobrīd mums jābūt reālistiskiem par to, vai „Eiropa 2020” ir izpildāma. Lai „Eiropa 2020” būtu veiksmīga, ir būtiski svarīgi, lai dalībvalstis, ES institūcijas un visas sabiedrības ieinteresētās puses strādātu kopā tās ieviešanā. Lejupvērstai pieejai jāsaskan ar augšupvērsto pieeju. Jāizvēlas reāli atskaites punkti nodarbinātības palielināšanai, jo īpaši jaunatnes nodarbinātības jomā. Izglītības sistēmas Eiropā vairāk jāorientē uz pētniecību un jaunradi; neizbēgami nepieciešamas lielākas investīcijas izglītībā. Starp darba tirgu un izglītību jārada ciešāka saikne. Nopietni jārisina mūžizglītības un daudzpusīgās izglītības koncepcija. Stingri aizstāvu arodizglītības sistēmu uzlabošanu un atbalstu nepieciešamību šajā jautājuma daudz ciešāk sadarboties ar privāto sektoru. Aizvien pieaugošās konkurences apstākļos pasaulē Eiropai nepieciešami vērienīgi mērķi un apņemšanās visos līmeņos. Pretējā gadījumā mēs atkal nonāksim pie stratēģijas, kas vairāk atgādina Padomju Savienības piecgadu plānus. Pārliecinošai Eiropas stratēģijai spēcīgākas Eiropas izveidei jākļūst par vadošu stratēģiju globālā līmenī."@lv13
"The most important topic in the discussion about the future of the Europe 2020 strategy is the challenge of need and sustainability. Clearly the Lisbon strategy has not delivered and now we have to be realistic if the future Europe 2020 would be able to deliver. In order to make Europe 2020 a success story it is crucial that Member States, EU institutions and all actors in the society work on this together. A top-down and bottom-up approach have to meet each other. Realistic benchmarks have to be set to increase employment, especially youth employability. Education systems in Europe need to become more oriented towards research and innovation; higher investment in education is unavoidable. Better coherence needs to be created between the labour market and education. The concept of life-long and life-wide learning are to be tackled seriously. I strongly advocate better vocational education systems and support the need to work much closer with the private sector on this. In the increasingly competitive world, Europe needs to be ambitious and committed on all levels. Without this we will again have a strategy that resembles more the Soviet Union’s five-year plans. A convincing European strategy to create a stronger Europe should take leadership on global level."@mt15
". Het belangrijkste onderwerp in het debat over de toekomst van de ‘Europa 2020’-strategie is de uitdaging van behoeften en duurzaamheid. De Lissabonstrategie heeft duidelijk geen resultaat opgeleverd, en nu moeten we realistisch zijn over de vraag of het toekomstige Europa 2020 wel resultaat zal opleveren. Als we van Europa 2020 een succesverhaal willen maken, is het cruciaal dat de lidstaten, de instellingen van de EU en alle actoren in de maatschappij op dit punt samenwerken. Er is een benadering van boven af en van onder af nodig. Er moeten realistische benchmarks worden vastgesteld om de werkgelegenheid te vergroten, in het bijzonder de inzetbaarheid van jongeren. De onderwijssystemen in Europa moeten zich meer gaan richten op onderzoek en innovatie; hogere investeringen in het onderwijs zijn onvermijdelijk. Er moet meer samenhang worden gecreëerd tussen arbeidsmarkt en onderwijs. Het concept van levenslang en levensbreed leren moet serieus worden opgepakt. Ik ben een groot voorstander van betere beroepsonderwijssystemen en ik ben het eens met de noodzaak om op dit punt veel nauwer samen te werken met de particuliere sector. In een steeds meer competitieve wereld moet Europa op alle niveaus ambitieus en geëngageerd zijn. Anders krijgen we opnieuw een strategie die meer lijkt op de vijfjarenplannen van de Sovjet-Unie. Een overtuigende Europese strategie om een sterker Europa te creëren moet op mondiaal niveau leiderschap tonen."@nl3
"Najważniejszym tematem w dyskusji o przyszłości strategii „Europa 2020” jest wyzwanie potrzeb i zrównoważonego rozwoju. Najwyraźniej strategia lizbońska nie przyniosła oczekiwanych efektów i musimy teraz być realistami co do tego, czy przyszła „Europa 2020” będzie mogła przynieść oczekiwane efekty. Aby „Europa 2020” stała się historią sukcesu, bardzo ważne jest, aby państwa członkowskie, instytucje unijne i wszyscy przedstawiciele społeczeństwa pracowali nad nią wspólnie. Podejścia odgórne i oddolne muszą się spotkać. Należy wyznaczyć realistyczne wzorce w celu zwiększenia zatrudnienia, szczególnie możliwości zatrudnienia osób młodych. Systemy edukacyjne w Europie muszą zostać bardziej nakierowane na badania i innowacje; nieuniknione są większe inwestycje w edukację. Należy doprowadzić do większej spójności pomiędzy rynkiem pracy a edukacją. Należy poważnie podejść do koncepcji uczenia się przez całe życie i w każdych okolicznościach. Stanowczo opowiadam się za poprawą systemów szkolnictwa zawodowego i popieram potrzebę bliższej współpracy z sektorem prywatnym w tym zakresie. W coraz bardziej konkurencyjnym świecie Europa musi wykazać się ambicją i zaangażowaniem na wszystkich szczeblach. Bez tego ponownie będziemy mieć strategię przypominającą raczej sowiecki plan pięcioletni. Przekonująca europejska strategia mająca na celu stworzenie silniejszej Europy powinna odegrać wiodącą rolę na szczeblu globalnym."@pl16
"O tema mais importante no debate sobre o futuro da Estratégia Europa 2020 é o repto da necessidade e da sustentabilidade. É evidente que a Estratégia de Lisboa fracassou e temos agora de ser realistas acerca da capacidade da futura Europa 2020. Para que a Europa 2020 seja coroada de êxito, é crucial que os Estados-Membros, as instituições da UE e todos os agentes da sociedade trabalhem conjuntamente neste sentido. Uma estratégia descendente e uma estratégia ascendente têm de se complementar. Devem estabelecer-se referências realistas para aumentar o emprego, em particular entre os jovens. Os sistemas de educação na Europa precisam de estar mais orientados para a investigação e a inovação; um maior investimento na educação é inevitável. É preciso criar uma melhor coerência entre o mercado de trabalho e os sistemas educativos. O conceito de aprendizagem ao longo e ao largo da vida deve ser visto de forma séria. Defendo firmemente a existência de melhores sistemas de formação e apoio a necessidade de trabalhar muito mais de perto com o sector privado em relação a esta questão. Num mundo cada vez mais competitivo, a Europa tem de ser ambiciosa e empenhada a todos os níveis. Caso contrário, teremos de novo uma estratégia que se assemelha mais aos planos quinquenais da União Soviética. Uma estratégia europeia convincente para criar uma Europa mais forte deve tomar a liderança a nível global."@pt17
"Subiectul cel mai important în discuţia despre viitorul strategiei Europa 2020 este problema necesităţii şi a dezvoltării durabile. Este evident că strategia de la Lisabona a fost ineficientă, de aceea trebuie să evaluăm în mod realist dacă viitoarea strategie Europa 2020 poate să dea rezultate. Pentru a asigura succesul strategiei Europa 2020 este esenţial să existe o colaborare între statele membre, instituţiile UE şi toţi actorii societăţii civile. Abordările de sus în jos şi de jos în sus trebuie să aibă un punct comun. Trebuie stabilite criterii realiste pentru creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă, în special a forţei de muncă tinere. Sistemele de învăţământ din Europa trebuie să se orienteze tot mai mult către cercetare şi inovare; sunt indispensabile investiţiile masive în educaţie. Trebuie asigurată o mai bună coordonare între piaţa muncii şi educaţie. Conceptul de învăţare continuă, pe tot parcursul vieţii, trebuie abordat cu seriozitate. În acest sens, susţin cu tărie necesitatea unor sisteme mai eficiente de învăţământ profesional şi a unei colaborări mai strânse cu sectorul privat. În condiţiile creşterii competitivităţii globale, Europa trebuie să îşi urmărească toate obiectivele cu ambiţie şi dedicare. Altfel, vom avea din nou o strategie care se aseamănă mai degrabă cu planurile cincinale ale Uniunii Sovietice. O strategie europeană convingătoare pentru crearea unei Europe mai puternice ar trebui să aibă un rol primordial la nivel global."@ro18
"Najdôležitejšou témou v diskusii o budúcnosti stratégie EÚ do roku 2020 je problém potrieb a udržateľnosti. Lisabonská stratégia tieto veci jednoznačne nedosiahla a my sa teraz musíme realisticky pozrieť na to, či to bude schopná dosiahnuť budúca stratégia EÚ do roku 2020. Aby mohla byť stratégia EÚ do roku 2020 úspešná, je nevyhnutné, aby na nej členské štáty, inštitúcie EÚ a všetci aktéri v spoločnosti pracovali spoločne. Prístupy zhora nadol a zdola nahor sa musia stretnúť. Musia sa stanoviť realistické kritériá na zvyšovanie zamestnanosti, najmä možností mladých ľudí zamestnať sa. Vzdelávacie systémy v Európe sa musia začať viac orientovať na výskum a inováciu. Vyšším investíciám do vzdelávania sa nevyhneme. Musí vzniknúť lepšia súdržnosť medzi trhom práce a vzdelávaním. Je potrebné vážne sa zaoberať koncepciou celoživotného vzdelávania a vzdelávania zasahujúceho všetky oblasti života. Som veľkým zástancom lepších systémov odborného vzdelávania a podporujem potrebu oveľa užšej spolupráce so súkromným sektorom v tejto oblasti. V čoraz súťaživejšom svete musí byť Európa ambiciózna a zaangažovaná na všetkých úrovniach. Bez toho budeme mať znova stratégiu, ktorá pripomína skôr päťročnice Sovietskeho zväzu. Presvedčivá európska stratégia pre vytvorenie silnejšej Európy by mala na celosvetovej úrovni zaujať vedúce postavenie."@sk19
". Najpomembnejša tema razprave o prihodnosti strategije Evropa 2020 je izziv, ki ga predstavljata potreba in trajnost. Očitno se Lizbonska strategija ni obnesla in zdaj moramo biti realistični, če želimo, da se bo lahko prihodnja strategija Evropa 2020 obnesla. Če naj bo strategija Evropa 2020 uspešna, je ključno, da jo skupaj pripravljajo države članice, institucije EU in vsi akterji v družbi. Pristopa od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol morata priti do stične točke. Določiti je treba realna merila za povečanje zaposlovanja, zlasti zaposljivosti mladih. Izobraževalni sistemi v Evropi se morajo bolj usmeriti v raziskave in inovacije; večja vlaganja v izobraževanje so neizogibna. Med trgom dela in izobraževanjem je treba ustvariti boljšo koherenco. Pojem vseživljenjskega učenja in učenja v različnih življenjskih kontekstih je treba jemati resno. Močno zagovarjam boljše sisteme poklicnega izobraževanja in podpiram potrebo po tesnejšem sodelovanju z zasebnim sektorjem na tem področju. V vse konkurenčnejšem svetu mora biti Evropa ambiciozna in predana na vseh ravneh. V nasprotnem primeru bomo ponovno imeli strategijo, ki je bolj podobna petletnim načrtom Sovjetske zveze. Prepričljiva evropska strategija za oblikovanje močnejše Evrope bi morala vodstvo popeljati na svetovno raven."@sl20
"Den viktigaste frågan i diskussionerna om Europa 2020-strategins framtid är utmaningen att hantera behov och hållbarhet. Det är uppenbart att Lissabonstrategin inte har lyckats leverera, och vi måste nu se realistiskt på om den framtida Europa 2020-strategin kommer att kunna leverera. För att Europa 2020 ska bli en framgång är det absolut nödvändigt att medlemsstater, EU-institutioner och alla aktörer i samhället gör gemensam sak. En ”uppifrån och ned”-syn måste samsas med en ”nedifrån och upp”-syn. Det måste fastställas realistiska måttstockar för att öka sysselsättningen och framför allt förbättra ungas anställningsmöjligheter. Utbildningssystemen i EU måste bli mer inriktade på forskning och innovation – ökade satsningar på utbildning är ofrånkomliga. Det måste finnas en bättre matchning mellan arbetsmarknad och utbildning. Idén om det livslånga och livsvida lärandet måste tas på allvar. Jag tror starkt på att yrkesutbildningssystemen måste förbättras och att det här behövs ett mycket närmare samarbete med den privata sektorn. I en värld där konkurrensen hårdnar måste EU ha ambitioner och agera på alla nivåer. Annars kommer vi än en gång ha en strategi som mer liknar Sovjetunionens femårsplaner. En övertygande EU-strategi för att stärka EU måste ha globalt ledarskap som mål."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Tunne Kelam (PPE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,13,4,21,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph